Gen 30.13: Dass how come she wen call dat boy Asher, cuz sound kinda like “feel good inside,” dea language.”
Gen 35.26: slave wahine dat wen work fo Leah, was da mudda fo Gad an Asher.
Gen 46.17: Asher, his boys, Imnah, an Ishvah, an Ishvi, an Beriah, plus dea
Gen 46.18: Gad an Asher, dey da boys dat Zilpah wen born fo Jacob.
Gen 49.20: Asher!
Exo 1.4: Issachar, Zebulun, an Benjamin; Dan an Naftali, Gad an Asher.
Deu 27.13: put kahuna on top da peopo: da Reuben ohana, Gad ohana, Asher ohana, Zebulun ohana, Dan ohana, an Naftali ohana.”
Deu 33.24: Dis wat Moses tell bout da Asher ohana.
Deu 33.24: “I like Yahweh do plenny good kine stuff fo da Asher ohana, Mo den fo da odda ohanas.”
Deu 33.25: You Asher guys, I like you get iron an bronze bars fo yoa gates, So
1Ki 4.16: Da odda Ba`ana, Hushai boy, fo Asher an Bealot side.
Rev 7.6: From da Asher ohana, 12,000 get God's mark.