Neh 12.21: Netanel was leada fo da Jedaiah ohana.
Neh 12.36: da same ohana, Shemaiah, Azarel, Milalai, Gilalai, Ma`ai, Netanel, anodda Judah, an Hanani.