head: Numba Nine
Exo 25.10: “Tell um fo make one box outa koa wood, three feet nine inch long, two feet three inch wide, two feet three inch
Exo 25.17: “Make one cova fo da box outa pure gold, three feet nine inch long an two feet three inch wide.
Lev 23.27: Moses: “No foget, da month numba seven, da day numba ten, nine day afta da Blow Da Horn time, az da Day Fo Bring Da Peopo
Lev 23.32: From day numba nine wen da sun go down, till da same time da nex day, az one
Lev 25.22: an stay eat um till you cut da new food da year numba nine.’
1Ki 7.35: All aroun da top a da watta cart, get one roun rim nine inch high.
2Ki 17.1: He stay king fo nine year.
2Ki 17.6: Wen Hoshea stay king fo nine year, da Assyria king take ova Samaria town, an make da
2Ki 18.10: stay Judah king fo six year, an Hoshea stay Israel king fo nine year.
2Ki 25.1: So den, da year numba nine wen Zedekiah stay king, January 15, Nebukadnezzar da
Neh 11.1: Da odda nine ohanas stay inside dea own towns.
Dan 3.1: his guys fo make one gold kine statue, ninety feet tall an nine feet wide.
Mat 18.13: sheeps, an one sheep stay lost, he goin let da ninety nine odda sheeps stay ova dea by demself on top da hill, an go
Mat 18.13: good inside fo da one sheep he wen find, den fo da ninety nine sheeps dat neva get lost.
Mat 20.3: “Den he wen go out bout nine clock in da morning.’
Mrk 15.25: Dey hang him on top da cross bout nine clock in da morning.
Luk 15.4: sheeps, but one sheep stay lost, you goin leave da ninety nine sheeps inside da boonies, an go look fo da one sheep dat
Luk 17.17: Wea da odda nine?
Act 2.15: Ony stay nine clock in da morning.
Act 23.23: horses, an two hundred guys wit spears fo go Cesarea nine clock tonite.
2Co 11.24: Eh, five times da Jewish guys wen whip me thirty nine times.