2Ki 25.8: Wen Nebukadnezzar stay da Babylon king fo nineteen year, one Babylon guy name Nebuzaradan go Jerusalem side,