head: Metuselah, Lamek, Noah
Gen 5.29: He give da boy da name Noah, an he tell, “Dis boy, he goin take away da sore from
Gen 5.29: (Dat name “Noah,” you know, sound kinda like how da Hebrew peopo say “take
Gen 5.30: An afta Noah wen born, Lamek still live 595 year, an he get odda kids
Gen 5.32: Noah, afta he live 500 year, he get three boys, Shem, Ham, an
Gen 6.8: Ony one ting: Had one guy Noah.
Gen 6.8: Yahweh wen see dat Noah live da way Yahweh like.”
head: Da Noah Story
Gen 6.9: Dis da story bout how was, da time Noah stay alive.
Gen 6.9: Noah was one guy dat do da right ting erytime.
Gen 6.9: all da peopo dat live dat same time, nobody can poin finga Noah.
Gen 6.9: Cuz Noah stay tight with God wateva he stay doing, az why.
Gen 6.10: Noah, he get three boys: Shem, an Ham, an Jafet.
Gen 6.13: Den God tell Noah, “I look all da peopo in front me, an all ova da world,
Gen 6.22: So, Noah wen do eryting dat God wen tell um fo do.
Gen 7.1: Den Yahweh wen tell Noah, “Time awready!
Gen 7.5: So Noah, he wen do eryting jalike Yahweh tell um fo do.
Gen 7.6: Dat time, Noah was 600 year old.”
Gen 7.7: Noah, an his boys, an his wife, and his boys wifes, dey all wen
Gen 7.9: had two a dem, boy kine and girl kine, dat wen go by Noah fo go inside da big boat, jalike God wen tell Noah fo do.
Gen 7.9: go by Noah fo go inside da big boat, jalike God wen tell Noah fo do.
Gen 7.11: Noah was six hundred year an two month an seventeen day old, da
Gen 7.13: Dat was da same day dat Noah, an Noah boys Shem an Ham an Jafet, wen go inside da big
Gen 7.13: Dat was da same day dat Noah, an Noah boys Shem an Ham an Jafet, wen go inside da big boat, plus
Gen 7.13: boys Shem an Ham an Jafet, wen go inside da big boat, plus Noah wife an da three wahines dat married to his boys.
Gen 7.15: Dey all go by Noah inside da big boat.
Gen 7.16: kine fo ery kine ting dat stay alive, jalike God wen tell Noah fo get.
Gen 7.16: Den, Yahweh wen shut da door, wit Noah dem inside.
Gen 7.23: Noah, he da ony guy dat stay alive, him an da odda peopo dat
Gen 8.1: All dat time, God neva foget bout Noah an all da wild animals an da farm animals dat was inside
Gen 8.6: days afta da big boat wen come down on top da groun, dat Noah wen open da window he wen make an let go one black
Gen 8.8: Afta dat, Noah wen let go one dove, fo find out if da watta stay going
Gen 8.9: neva can find one dry place fo go down, so wen go back by Noah inside da big boat, cuz still yet get watta all ova da
Gen 8.9: Noah put out one hand fo da dove come down, an take um back
Gen 8.10: Noah wen wait one mo week, an he let da dove go out from da big
Gen 8.11: Az how Noah know dat da watta wen go down fo real kine from on top da
Gen 8.12: Dat time, da dove neva come back by Noah.
Gen 8.13: Noah 601 year old, dat time.
Gen 8.13: firs month inside da year, an da firs day inside da month, Noah wen go take off da canvas dat cova da open space aroun da
Gen 8.15: Dat time, God wen tell Noah, “Kay den.
Gen 8.18: So Noah an his wife, an his boys an dea wifes, wen go outside.
head: God Make Promise To Noah
Gen 8.20: Dat time, Noah wen pile up stone fo make one altar fo da God Yahweh, fo
Gen 8.20: Den Noah wen take one animal from ery diffren kine dass okay fo
head: God Make Deal Fo Noah
Gen 9.1: God wen give Noah an his boys da powa so dey can do eryting he like um fo
Gen 9.8: Den God tell Noah an his boys: “So!
Gen 9.17: Dass wat God wen tell Noah: “Da rainbow, dass da sign fo da deal I wen make fo
head: Da Story Bout Noah Boys
Gen 9.18: Dat time, had Shem, an Ham, an Jafet, Noah three boys, dat wen come outa da big boat wit him.
Gen 9.19: Dey da three Noah boys, dat erybody no matta wea dey go all ova da whole
head: Noah Come Drunk An Make Shame
Gen 9.20: Noah, he one farma guy.
Gen 9.21: One time, Noah wen drink some a da wine from da grape farm, an he come
Gen 9.22: Ham wen see his fadda Noah naked.
head: Noah Tell God Fo Make Bad Ting Happen To Da Canaan Ohana
Gen 9.24: Latas, Noah wen wake up from drunk.
Gen 9.25: Noah tell, “I like God make bad tings happen to da Canaan
Gen 9.26: Noah say dis too: “I like erybody say good tings bout Yahweh,
Gen 9.28: Afta da big watta come, Noah wen live 350 year moa.”
Gen 9.29: From da time Noah wen born till he mahke, was 950 year.)
Gen 10.1: Dis da story bout da ohana peopo dat wen born fo Noah an his boys Shem an Ham an Jafet.
Gen 10.32: Dis all da diffren ohanas dat come from Noah.
Gen 10.32: all da diffren peopos all ova da world wen come from Noah an his boys.
Isa 54.9: “Fo me, dis jalike da time da guy Noah live An da big watta wipe out eryting.”
Isa 54.9: I wen make one strong promise Dat da big watta, da kine Noah time, No goin cova da earth again.
Mat 24.37: I come back, everyting goin be jalike befo time wen da guy Noah wen stay.
Mat 24.38: Dey still was doing dat till da time wen Noah wen go inside da big boat.
Luk 3.36: boy; Arfaxad, he Shem's boy; Shem, he Noah's boy; Noah, he Lamek's boy; Lamek, he Metuselah's boy; Metuselah, he
Luk 17.26: Fo Real, an wen I come back, goin be jalike befo time wen Noah wen stay.
Luk 17.27: dey wen marry an give dea girls fo marry, till da day Noah wen go inside da big boat.
head: Noah
Heb 11.7: Noah, he wen trus God.
Heb 11.7: Dass why God wen tell Noah, “Watch out!
Heb 11.7: Noah wen get plenny respeck fo God, dass why he wen make one
Heb 11.7: But Noah, he wen get um right wit God, cuz he wen trus God.
1Pe 3.20: Dat time, Noah stay making da big boat.
2Pe 2.5: Same time, had da guy Noah dat was telling da odda peopo wass da right ting fo do.
2Pe 2.5: But God wen take care Noah, plus seven odda peopo from Noah's ohana.