Luk 3.36: Cainan, he Arfaxad's boy; Arfaxad, he Shem's boy; Shem, he Noah's boy; Noah, he Lamek's boy; Lamek, he Metuselah's boy;
1Pe 3.20: Dass why ony da eight peopo inside Noah's boat wen come outa da big floods okay.
2Pe 2.5: But God wen take care Noah, plus seven odda peopo from Noah's ohana.