Exo 26.20: Fo da odda side a da Place Fo Me Stay, dass da north side, same ting: make 20 board an 40 silva pier, two pier
Exo 26.26: da main boards from koa wood, 5 a dem fo da boards da north side a da Place Fo Me Stay, an 5 fo da boards da south
Exo 26.35: Place Fo Me, put da Table Fo Da Spesho Breads nex to da north side wall a da Tent, an da Lamp Stan nex to da south side
Lev 1.11: Da guy goin kill um by da north side a da altar in front me, Yahweh.
Deu 2.3: Now, you go turn aroun an go north side.
1Ki 12.16: Us North Israel guys, we getting outa hea!
1Ki 12.16: So da North Israel guys go home.
1Ki 12.19: Az why still yet today, all da North Israel peopo stay fight agains da David ohana, an no let
1Ki 12.20: Wen all da odda North Israel peopo find out dat Jeroboam come back from Egypt,
1Ki 12.20: Dey make him da king fo all da North Israel peopo.
1Ki 12.29: Bethel side nea da border wit Judah, an da odda one in da north, Dan ohana side.
1Ki 19.16: Nimshi boy, fo show I wen pick him fo come king fo da North Israel peopo.
2Ki 11.11: all aroun da altar an da temple, from da south side to da north side.
2Ki 16.14: He put da ol altar da north side a da new altar.
2Ki 17.21: Befo time, da Israel peopo north side get dea king guys from da David ohana.
2Ki 18.11: Da Assyria king wen take out da North Israel peopo an move um Assyria side, an make dem live
Isa 14.31: Cuz one strong army come from da north side!
Isa 30.4: No matta da Pharaoh guy Get army officer guys north side inside Zoan, An no matta he send messenja guys south
Isa 41.25: “I wen make one guy from da north side An he stay come.
Isa 43.6: I goin tell da peopo from da north side, ‘Let my peopo come!
Isa 49.12: Some a dem come from da north, Some from da west, Some from da south side a Egypt.
Dan 8.4: I see da sheep smash eryting wit his horns, west side, north side, an south side.
head: Da Kings From Da South An Da North
Dan 11.6: One princess from da south goin marry da king fo da north, fo make good da deal.
Dan 11.7: He goin attack da Syria king army north side, an go inside his strong walls.
Dan 11.7: He goin fight da north side guys an win.
Dan 11.8: Afta dat, he no goin bodda da king fo da north side litto bit.
Dan 11.9: Den anodda Syria king north side an his army goin attack da Egypt king land, south
Dan 11.9: Afta dat, da north side guys goin go back dea own land.
Dan 11.11: He goin go out an make war agains da Syria king, north side.
Dan 11.13: Az cuz da Syria king, north side, goin put togedda anodda army, mo big den da firs
Dan 11.15: Den da Syria king, north side, goin come pile up dirt fo go ova da wall fo one big
Dan 11.44: But he goin hear stuff from da east an da north, an dat goin make him come real scared.
Amo 6.14: fo you guys, an chase you all da way From Hamat Pass, north side, To da Arabah Valley, south side!