Gen 1.2: Da world come so no mo notting inside, no mo shape notting.
Gen 1.2: Da world come so no mo notting inside, no mo shape notting.
Gen 1.2: On top da wild ocean dat cova eryting, neva had light notting.
Gen 4.12: try fo work da groun, but da groun no goin give you back notting.
Gen 7.4: days goin rain day time an nite time, an no goin stop notting.
Gen 7.23: Afta, neva have notting dat live on top da groun, neva have peopo, o animals dat
Gen 9.23: Dat way, dey neva see notting.
Gen 12.10: Dat time, da peopo inside da Canaan land, neva have notting fo eat.
Gen 14.4: 13, da five king guys from Sodom an Gomorrah side no pay notting.)
Gen 14.5: army guys fo make war wit da Sodom guys dat no like pay notting to dem.
Gen 14.24: Notting for me, ony da food dat my young guys wen eat awready, an
Gen 15.3: You neva give me kids notting!
Gen 17.1: So, live da way I tell you, an no do notting dat goin make shame.
Gen 18.27: I know you da Boss, an me, I ony one dirt, I notting.
Gen 18.29: Yahweh tell, “Den I no do notting, cuz a da forty good peopo.
Gen 18.30: Yahweh tell um, “If I find thirty peopo dea, I no do notting.
Gen 19.11: Dey zap um wit light so strong, da guys outside no can see notting.
Gen 19.14: marry his daughtas, dey tink he making joke, so dey no do notting.
Gen 19.22: Run ova dea, cuz I no can wipe out notting till you get dea.
Gen 19.33: Cuz da fadda drunk, he neva know notting, wen she lay down wit him an wen she get up.
Gen 19.35: wen go sleep wit him, an cuz he drunk, he neva know notting wen she lay down wit him an wen she get up.”
Gen 20.4: Cuz we neva do notting wrong.
Gen 20.5: no can poin finga me, cuz inside me, I no tink I stay do notting bad cuz a dem.
Gen 20.5: An I neva do notting!
Gen 20.6: no can poin finga you fo dat, cuz inside, you neva like do notting bad.
Gen 20.6: Dass why I neva let you go do notting bad agains me.”
Gen 20.9: I neva do notting bad to you!
Gen 20.16: I do dat so erybody know you neva do notting wrong, an from now eryting okay fo all you guys an me.”
Gen 21.18: You gotta take good care him so notting bad happen.
Gen 21.26: An you neva say notting befo time, an I neva hear notting till today.
Gen 21.26: An you neva say notting befo time, an I neva hear notting till today.
Gen 22.12: No do notting to um.”
Gen 23.15: So dass notting.
Gen 24.21: He no say notting, cuz he like find out if God make da trip come out okay, o
Gen 25.32: right fo get his stuffs cuz I wen born befo you, no mean notting -- cuz I goin mahke!”
Gen 26.1: Had one time, no mo notting fo eat, Canaan side.
Gen 26.29: Dis da deal we like make wit you: You no goin do notting bad to us.
Gen 30.31: Jacob tell um, “You no gotta pay me notting.
Gen 31.7: “But God neva let him do notting fo hurt me.
Gen 31.14: Us guys no goin get notting from our fadda guy, anyway.
Gen 31.14: He no goin give us notting, no matta us his kids.
Gen 31.20: tell Laban da Aram guy dat he goin go, so he neva know notting dat dey was goin leave.
Gen 31.24: No say notting to Jacob, bad kine o good kine!
Gen 31.27: You steal stuff from me an neva tell me notting, hah?
Gen 31.29: No say notting to Jacob, bad kine o good kine.
Gen 31.33: wahines dat work fo his two daughtas, but he neva find notting.”
Gen 31.34: He neva find notting.
Gen 31.39: I pay fo um, so you neva lose notting.
Gen 31.42: If he neva stay wit me, you no give me notting, an tell me fo go way.
Gen 31.43: I no can do notting now bout my daughtas, an da kids dey wen born.
Gen 32.10: I go da firs time an I go cross dis Jordan Riva, I no mo notting.
Gen 33.18: He get dea okay, an notting bad happen to him.
Gen 34.5: So Jacob neva say notting till afta da boys come home.
Gen 39.23: Afta dat, da guy in charge a da jail neva worry bout notting dat he suppose to do, cuz Joseph take care eryting an
Gen 40.15: But ova hea Egypt side, I neva do notting bad fo make um trow me inside dis prison ova hea!
Gen 41.19: Dey all look skinny an real ugly, jalike dey neva eat notting long time.
Gen 41.21: But afta dey eat dem all up, neva look like dey wen eat notting, cuz dey still look ugly jalike firs time.
Gen 41.24: guys bout dis, but no mo nobody can tell me wat dey mean, notting.
Gen 41.31: Cuz wen no mo notting fo eat, no mo nobody goin rememba da time wen had plenny
Gen 41.54: years start, jalike Joseph wen tell um firs time, an no mo notting fo eat.”
Gen 41.54: All ova da odda lands, same ting, no mo notting fo eat.
Gen 41.56: Dat time, all ova da land, no can grow notting fo eat.
Gen 41.57: fo buy food from Joseph, cuz all ova, no can grow food notting, an erybody get hard time.
Gen 42.5: side fo buy food, jalike plenny odda peopo, cuz no mo notting fo eat Canaan side, dat time.
Gen 42.22: tell um, “No foget, I wen tell you guys dat time, ‘No do notting fo hurt da boy!”
Gen 43.1: But dat time, was hard, cuz neva have notting fo eat, Canaan side.
Gen 44.16: No mo notting us can say, fo shua!
Gen 44.16: How we goin make proof to you dat we neva do notting bad?
Gen 45.11: you come, cuz goin be five mo year dat no goin get food notting.
Gen 47.9: Not plenny, da years I get, an all come fo notting.”
Gen 47.13: Was hard, cuz no mo notting can grow.
Gen 49.6: come huhu, dey kill peopo, An dey even hurt da cows, fo notting.
Gen 49.11: “Judah get plenny grape farm, So he no lose notting if he tie his donkey to one grape plant, An da bebe
Exo 1.8: Dat king, he neva know notting bout Joseph an wat he do.
Exo 1.11: Dey give um real plenny work, an make dem feel jalike dey notting.
Exo 1.14: Da Egypt peopo no give da Israel peopo chance notting.
Exo 2.6: She know she no like notting hurt da bebe, an she tell, “Eh!
Exo 3.21: So wen you guys go, you no goin go wit notting.
Exo 3.22: So, wen you guys go, you goin leave da Egypt peopo wit notting.
Exo 5.23: An still yet, you no even do notting fo get yoa peopo outa trouble!
Exo 7.21: Da Egypt people no can drink watta notting outa da Nile River.
Exo 8.22: No goin get flies notting dat side.
Exo 9.20: bring dea slave peopo an dea animals inside dea houses so notting happen to dem.’-”
Exo 10.3: Till wen you goin stay ack jalike you no need make yoaself notting in front me, haa?
Exo 10.23: Da peopo no can see each odda notting.
Exo 11.7: But da Israel peopo, no mo notting bad goin happen.
Exo 12.10: No leave notting fo da morning time.
Exo 12.12: show proof to da Egypt peopo dat all da gods dey pray to, notting, cuz me, I Yahweh!
Exo 12.13: Dat mean, wen I hit peopo all ova da Egypt land, no mo notting goin touch you guys an wipe you out.
Exo 12.16: Da two spesho days, you no do work notting.
Exo 12.19: Fo dese seven days, betta not get yeast notting inside yoa houses.
Exo 12.20: Dat time, you guys no goin eat notting dat get yeast inside.
Exo 12.34: dough fo dea bread no matta da yeast neva have time fo do notting yet.
Exo 13.9: someting you tie on top yoa forehead, fo you no foget notting.’
Exo 14.8: Israel peopo, dey stay go outa Egypt, jalike dey no scared notting.
Exo 15.15: time, da main guys from Edom, Dey lose fight, no can do notting.
Exo 15.16: Dass why dey no move notting.
Exo 15.16: Dey jus stand dea like stone an no talk notting, Till yoa peopo go all da way da odda side, Yahweh, Till
Exo 16.8: Dat no mean notting fo me an Aaron, cuz you guys no stay grumbling agains us
Exo 16.19: Moses tell um, “No keep notting till morning time.
Exo 16.25: Today, you guys no goin find notting fo eat on top da groun.
Exo 16.26: Dat day, you no goin find food notting.
Exo 16.27: But dey no find notting.”
Exo 20.10: Dat day, no do work notting -- you, yoa boy, yoa girl, yoa slave guy, yoa slave
Exo 20.15: “No go steal notting.
Exo 21.2: can go, an no be yoa slave no moa, an he no need pay you notting fo let um go.
Exo 21.11: She not one slave no moa, an she no need pay da guy money notting fo let her go.
Exo 21.29: tell da owna he betta watch dat cow, an da owna no do notting fo make shua da cow no go afta peopo -- den, if da cow use
Exo 21.36: use his horn fo go afta da odda cows, an da owna no do notting fo make shua da cow no go afta um -- den da owna guy gotta
Exo 22.11: gotta go in front Yahweh, an swear to God dat he neva do notting to da animal.
Exo 22.22: dat no mo fadda o mudda guys, no make to dem jalike dey notting.
Exo 22.23: Cuz if you make to dem jalike dey notting, an dey yell to me fo help, I Yahweh goin lissen to dem
Exo 22.25: “If you lend money to my peopo, da ones dat no mo notting dat live dea wit you, no make like dat yoa business.
Exo 23.3: Same ting, if one guy dat no mo notting come in front da judge, no go make diffren kine to him,
Exo 23.3: no go make diffren kine to him, jus cuz da guy no mo notting.
Exo 23.6: “Wen get peopo by you dat no mo notting an get hard time, an dey gotta go in front da judge, no go
Exo 23.6: get hard time, an dey gotta go in front da judge, no go do notting fo mess um up.
Exo 23.7: But if get one guy dat neva do notting bad, make shua you no bulai bout da guy in front da judge
Exo 23.7: No go do notting agains da peopo dat stay do wass right, den gotta mahke.
Exo 23.8: “No take dirty money notting, cuz dat kine money make da guy dat suppose to know wass
Exo 23.8: suppose to know wass right, jalike he blind an no can see notting, an make da judge tink, dat da peopo dat do da right ting,
Exo 23.9: get peopo from odda place dat live by you guys, no go do notting fo make presha fo dem.
Exo 23.11: Dat year, da peopo dat no mo notting can eat wateva come up inside da field, an da wild animals
Exo 23.13: No even say dea name notting.
Exo 23.20: one angel messenja guy fo go in front a you, fo make shua notting bad happen to you.
Exo 24.11: da leada guys fo da Israel peopo see God dea, God neva do notting fo hurt dem.
Exo 25.25: Put three inch edge all aroun da top so notting can fall off da table, wit gold molding all aroun da edge.
Exo 27.8: Make da altar wit notting inside, jus boards aroun da outside.
Exo 29.1: one young boy kine cow, an two boy kine sheeps dat no mo notting wrong wit dem, an from flour dat no mo yeast inside, make
Exo 30.15: pay mo den one half shekel silva, an da guys dat no mo notting, still yet dey gotta pay da whole half shekel wen dey give
Exo 31.15: But da numba seven day, dass da day fo no work an do notting, ery week.
Exo 33.6: all da way to dea land, da Israel peopo no wear jewelry notting.
Exo 33.22: da big rock, an put my hand ova you so you no can see notting, till afta I go by dea.”
Exo 34.12: “Make shua you no make deal notting wit da peopo dat stay live now inside da land wea you
Exo 34.25: sacrifice fo me, no put da blood from da sacrifice on top notting dat get yeast inside.
Exo 34.25: Wen you kill da bebe sheep fo da Passova, no leave notting till da nex day.
Exo 35.2: Da numba seven day, you goin res an no work notting.
Exo 37.12: He put 3 inch rim all aroun da top so notting can fall off da table, wit gold molding all aroun da top a
Exo 38.7: Dey make da altar wit notting inside, jus boards aroun da outside.
Lev 1.3: sacrifice, den he gotta bring one boy kine cow dat no mo notting wrong wit um.
Lev 1.10: bring one boy kine sheep o one boy kine goat dat no mo notting wrong wit um.
Lev 3.1: He goin bring um in front Yahweh, one animal dat no mo notting wrong wit um.
Lev 3.6: bring one boy kine sheep, o one girl kine sheep, dat no mo notting wrong wit um.
Lev 4.3: guy gotta bring one young boy kine cow fo me, dat no mo notting wrong wit um, an make sacrifice cuz he da one wen do
Lev 4.23: do, stay wrong, he gotta bring one boy kine goat dat no mo notting wrong wit um.
Lev 4.28: stay wrong, den he gotta take one girl kine goat dat no mo notting wrong wit um, fo be da sacrifice fo da bad ting he wen do.
Lev 4.32: bad ting, he goin bring one girl kine bebe sheep dat no mo notting wrong wit um.
Lev 5.1: “If somebody do bad ting cuz he no say notting wen da judge put kahuna on top erybody dat wen see
Lev 5.1: see someting happen o know wat wen happen, if dey no say notting.
Lev 5.7: “If da guy get blame fo do bad ting, but he no mo notting fo buy one bebe sheep, he gotta bring two doves o two
Lev 5.11: “But if da guy no mo notting fo buy da two doves o two young pigeon, he gotta bring two
Lev 5.15: get da blame, he gotta bring one boy kine sheep dat no mo notting wrong wit um, an cost da right silva weight dey use inside
Lev 5.18: blame fo dat, he gotta bring one boy kine sheep dat no mo notting wrong wit um, an dat you tell cost da right silva weight,
Lev 6.6: pries guy (az fo me, Yahweh) one boy kine sheep dat no mo notting wrong wit um, an dat cost da right silva weight, fo make
Lev 6.23: one pries guy make, gotta burn up da whole ting till no mo notting.
Lev 9.2: Dese animals gotta be no mo notting wrong wit um.
Lev 9.3: cow an one bebe sheep too, da two one year ol an no mo notting wrong wit um, fo make da burn up kine sacrifice.
Lev 10.3: But Aaron no say notting.
Lev 10.6: his odda boys, Eleazar an Itamar, “You pries guys, no do notting fo show dat you guys stay feel sore inside.”
Lev 13.51: You no can use da ting fo notting.
Lev 14.10: girl kine bebe sheep, dat ony stay one year ol, an no mo notting wrong wit um.
head: Sacrifices Fo Da Guy Dat No Mo Notting
Lev 14.21: “But if da guy no mo notting, an no can buy da animals, he gotta take one boy kine bebe
Lev 14.32: on top da skin dat odda guys can catch, an da guy no mo notting fo buy da regula kine stuff fo make him so he can come in
Lev 18.26: An you gotta no do notting dat stay pilau, da kine I wen tell you bout.
Lev 18.26: place dat live wit you guys, same ting, dey betta not do notting dat stay pilau kine.
Lev 19.4: me fo make o follow idol kine gods, cuz dey no can do notting.
Lev 19.10: Leave um dea fo da peopo dat no mo notting, an da peopo from odda place dat live wit you guys.
Lev 19.11: “No go steal notting.
Lev 19.15: dat stay mo betta den to odda guys, no matta dey no mo notting o dey rich.
Lev 19.16: “No jus stan dea, if somebody goin mahke an you do notting fo help.
Lev 20.4: But if da Israel peopo ack jalike notting happen wen dose peopo give one a dea kids fo Molek, an da
Lev 22.19: dey like do um, dey gotta give one boy kine cow dat no mo notting wrong wit um, o one boy kine sheep, o one boy kine goat.
Lev 22.21: make, o cuz dey like do um, gotta be one animal dat no mo notting wrong wit um.
Lev 22.30: You gotta eat um da same day you kill um, an no leave notting till morning.
Lev 23.12: for me, Yahweh, wit one bebe sheep, one year ol, dat no mo notting wrong wit um.
Lev 23.18: give seven boy kine bebe sheep, one year ol kine, an no mo notting wrong wit um.
Lev 23.22: Leave um dea fo da peopo dat no mo notting, an da peopo from odda place dat stay live wit you guys.
Lev 23.31: You guys no can do work notting.
Lev 25.25: “If one Jew no mo notting, so he sell some a da ohana land, one guy dass da mos nea
Lev 25.35: “If get Jews dat no mo notting, an no can work, help dem jalike you help one guy from
Lev 25.36: Dass how da Jews dat no mo notting can still stay live wit you guys.
Lev 25.39: “If one a yoa peopo owe you plenny dat he no mo notting, an he sell himself to you fo pay you off, no make him
Lev 25.47: wit you guys fo short time, come rich, an one Jew no mo notting, so da Jew guy sell himself to da guy from odda place dat
Lev 26.16: You guys goin plant seed fo notting, cuz da peopo dat stay agains you guys goin eat um.
Lev 26.20: You guys goin work hard fo notting, cuz yoa land no goin grow notting, an da trees on top yoa
Lev 26.20: guys goin work hard fo notting, cuz yoa land no goin grow notting, an da trees on top yoa land no goin give fruits.
Lev 26.31: I no goin feel good inside notting from da nice smell you guys make wit yoa sacrifices.
Lev 26.33: You guys land goin come good fo notting, an yoa big towns, all bus up.
Lev 26.34: Goin res all da time stay good fo notting, all da time you guys stay inside da land a da guys dat
Lev 26.35: All da time da land stay good fo notting, da land stay res.
Lev 26.41: But wen dey start fo tink dey notting, an dey can tell az okay fo me punish dem cuz a da bad
Deu 2.4: So take care plenny so notting happen.
Deu 2.5: Cuz I no goin give you guys dea land, notting.
Deu 2.7: wen stay wit us guys fo all dis forty years, an neva need notting eva.
Deu 2.9: Cuz I no goin give you guys notting from dea land.
Deu 2.19: Cuz I no goin give you guys da Ammon peopo's land, notting.
Deu 4.2: No put notting mo to wat I tell you guys fo do, an no take away notting
Deu 4.2: notting mo to wat I tell you guys fo do, an no take away notting from um.
Deu 4.19: no tink you gotta go down pray to dem an do stuff fo dem, notting.
Deu 4.28: Dose gods, dey no can see o hear o eat o smell notting.
Deu 4.32: No mo notting dat awesome eva happen befo!
Deu 4.32: No mo notting dat awesome eva happen dat anybody wen hear bout!
Deu 5.14: Dat day you no work notting, not you, yoa boy, yoa girl, yoa worka guy o wahine, yoa
Deu 5.19: “No go steal notting.
Deu 5.22: inside da fire an cloud an real dark sky, an he no tell notting mo.’
Deu 9.3: He goin make dem come notting an wipe dem out wen you guys attack dem.’
Deu 11.16: “Take care an no let notting pull you guys heart away, fo work fo odda gods an go down
Deu 12.32: No add notting to um, an no take notting away.
Deu 12.32: No add notting to um, an no take notting away.
Deu 14.3: “No eat no pilau kine ting, notting.
Deu 14.21: “No eat notting dat you guys find dat awready stay mahke.
Deu 15.4: “No goin get peopo dat no mo notting wit you guys.
Deu 15.7: “If get bruddas o sistas dat no mo notting inside yoa towns, inside da land dat yoa God Yahweh stay
Deu 15.9: you tink lidat an come mean an no give yoa brudda guys notting wen dey no mo notting.
Deu 15.9: come mean an no give yoa brudda guys notting wen dey no mo notting.
Deu 15.11: Erytime, goin get some peopo dat no mo notting inside da land.
Deu 15.13: An wen you let dem go, no send dem away wit notting.
Deu 16.16: Nobody goin come in front Yahweh wit notting fo give him.
Deu 16.19: make da peopo dat do wass right erytime jalike dey donno notting.
Deu 18.11: No use special kine words fo make peopo so dey no can do notting.
Deu 19.10: Do dat so you guys no go kill somebody dat neva do notting bad inside da land dat yoa God Yahweh stay give you guys
Deu 19.10: Cuz if you guys go kill somebody dat neva do notting bad, den da blame fo kill dem come to you guys.
Deu 19.13: No show him pity notting.
Deu 19.13: from da Israel peopo da blame fo kill somebody dat neva do notting wrong, so dat eryting can go good fo you guys.
Deu 21.8: no blame dem cuz somebody wen kill dis guy dat neva do notting wrong.
Deu 21.9: come clean from da blame fo kill dis guy dat neva do notting wrong, cuz you guys wen do wat stay right da way Yahweh
Deu 22.26: No do notting to da wahine, cuz she neva do notting wrong an no need
Deu 22.26: No do notting to da wahine, cuz she neva do notting wrong an no need kill her.
Deu 23.9: camp fo go fight da peopo dat stay agains you, no go nea notting pilau.
Deu 23.14: Yoa camp gotta stay spesho fo Yahweh, so he no see notting dat not okay ova dea, an turn away from you guys.
Deu 24.12: If da guy no mo notting, an he ony can give you his coat, no go sleep wen you get
Deu 24.14: “If one guy work fo you an he no mo notting, an need stuff, no make him wait fo you pay him.
Deu 24.pay: fo wat he wen do ery day befo da sun go down, cuz he no mo notting an he need um fo live.
Deu 25.9: face, an tell, ‘Dis wat oua peopo do to one guy dat no do notting fo his brudda guy blood line!’
Deu 26.13: I neva mess up wat you tell me fo do, an I neva foget notting.
Deu 26.14: I neva eat notting from da ten percent dat stay spesho fo you wen I stay sore
Deu 26.14: wen I stay sore inside cuz somebody mahke, an I no take notting from da ten percent outside da house wen I no can go in
Deu 26.14: I no give notting from dat fo do someting fo one mahke guy.
Deu 27.25: dat take money unda da table fo kill somebody dat neva do notting bad!’
Deu 28.29: feel aroun fo go some place, jalike one guy dat no can see notting cuz fo him, eryting stay dark.
Deu 28.32: tired ery day looking fo dem come back, but you no can do notting.
Deu 28.33: You guys no goin get notting fo keep, you ony goin get hard time erytime.
Deu 28.48: He goin send dem agains you guys, an you goin get notting fo eat, an come thirsty, wit no mo clotheses on, an no mo
Deu 28.48: fo eat, an come thirsty, wit no mo clotheses on, an no mo notting.
Deu 28.51: Dey goin wipe you guys out till you no mo notting!
Deu 29.18: Make shua no mo notting get with you, dat make eryting come pilau.
Deu 29.23: Nobody goin plant notting dea.
Deu 29.23: No can make notting grow dea.
Deu 29.23: No mo notting green come up.
Deu 32.4: He no do notting wrong.
Deu 32.10: da Israel peopo inside da dry boonies, One place wea no mo notting Ony get wild animals making big noise.
Deu 32.10: But Yahweh stay all aroun da Israel peopo so notting hurt dem An take care dem.
Deu 32.10: He make shua notting hurt dem, Jalike one guy make shua nobody hurt his eye.
Deu 32.21: Dey make me come huhu Cuz a dea idol kine gods dat good fo notting.
Deu 32.21: come huhu Cuz I goin do good tings fo one nation dat donno notting, not dem.
Deu 32.28: Dey no undastan notting.’
Deu 32.47: Dis, az not stuff dat no mean notting fo you.
Rut 1.2: Dat time, Judah side, long time no mo rain, so no mo notting fo eat.
Rut 1.21: Now Yahweh wen bring me back hea, An I no mo notting.
Rut 2.15: No make her shame notting.
Rut 2.16: No go scold her notting!
Rut 3.10: one a da younga guys, no matta no matta dey rich o no mo notting!
Rut 3.17: he tell, ‘No good you go back by yoa mudda-in-law an no mo notting fo her.”
Rut 3.18: Cuz Boaz, he no goin wait notting.’-”
1Ki 1.12: Cuz if you no do notting, you an yoa boy Solomon goin mahke.
1Ki 1.21: If you no tell da peopo notting, den afta you mahke an go by yoa ancesta guys, erybody
1Ki 1.52: Adonijah, ‘If you come one guy I can trus, I no goin do notting fo make even one hair from yoa head fall on top da groun
1Ki 2.2: So you gotta be strong an show you no scared notting.
1Ki 2.6: down to da Mahke Peopo Place easy kine, jalike he neva do notting bad!
1Ki 2.9: But now, no need ack like da guy neva do notting bad.
1Ki 4.25: stay alive, da Judah an Israel peopo no need worry bout notting, from da Dan land nort side to Beer-Sheba town sout side.
1Ki 6.7: worka guys wen cut [awready] fo dem, so [no mo noise / notting you can hear] inside da Temple from hammer, axe o any odda
1Ki 8.11: Da pries guys no can do dea pries kine work notting, cuz dey no can stand in front da cloud dat fill up da
1Ki 8.31: Temple, An swear to you, God, fo make proof Dat he neva do notting wrong.
1Ki 8.57: We no like he no do notting fo us O leave us.
1Ki 10.3: Neva have notting hard fo da king tell her, fo make her undastan.
1Ki 10.20: Da odda countries neva make notting like dat fo dea king guys.
1Ki 11.22: Hadad tell um, “Notting.
1Ki 12.16: You king guys from da David ohana, You good fo notting to us!
1Ki 12.16: We no get notting from da Jesse ohana!
1Ki 12.26: Cuz Jeroboam tink, “If I no do notting, bumbye da David ohana peopo from da Judah ohana, an dea
1Ki 14.8: ack like David, cuz he wen work fo me, an you, you no do notting fo me.
1Ki 16.2: boy, dis message fo King Ba`asha: “Befo time, you was notting.
1Ki 16.13: an Elah wen stick to da idol kine gods dat no can do notting.
1Ki 16.26: Peopo, cuz Omri pray to da idol kine gods dat no can do notting.
1Ki 18.21: Da peopo, dey no say notting.
1Ki 18.26: But dey no hear notting from Ba`al.
1Ki 18.29: But Ba`al no do notting, nobody answa dem, nobody lissen dem.
1Ki 18.43: He tell, “No mo notting ova dea.”
1Ki 21.4: His face look at da wall, an he no eat notting cuz he all piss off.”
1Ki 21.5: You get mad face, an you no eat notting!
1Ki 21.29: Elijah da Tishbe guy: “You see how Ahab make himself come notting in front me?
1Ki 22.3: An us guys no do notting fo get um back from him!
1Ki 22.8: Weneva he talk fo Yahweh, he no tell me notting good!
1Ki 22.15: O we no do notting?
1Ki 22.28: you come back an you okay, dat mean, Yahweh neva give me notting fo tell!
2Ki 2.5: But no talk notting bout dis.”
2Ki 2.19: But da watta stay bad, an da land no can grow food notting.
2Ki 4.2: But I no mo notting.”
2Ki 4.27: An Yahweh no tell me notting yet.
2Ki 4.41: An den no mo notting bad inside da pot.”
2Ki 5.16: Elisha tell him, “No need do notting fo me!
2Ki 5.16: I no goin take notting!
2Ki 5.17: Den Naaman tell, “Kay den, if you no goin take notting, let me, yoa worka guy, take back some dirt from hea, nuff
2Ki 5.20: My boss no like take notting from all da stuff dat Naaman da Aram guy like give him.
2Ki 6.18: from odda place wit one strong light, so dey no can see notting!
2Ki 6.18: So Yahweh make dem so dey no can see notting, jalike Elisha wen tell.
2Ki 7.2: But you, you no goin eat notting from dat!”
2Ki 7.9: till da light come, cuz den us get da blame fo no tell notting!
2Ki 7.19: But you, you no goin eat notting from dat!”
2Ki 9.35: But wen dey go outside fo bury her, dey no find notting.
2Ki 14.24: do bad kine stuff da way Yahweh see um, an no turn away notting from da bad kine tings dat Jeroboam Numba One, Nebat's
2Ki 17.25: start fo live dea, dem too no show respeck fo Yahweh fo notting.
2Ki 18.36: But da peopo no talk notting.
2Ki 18.36: Dey say notting to da Assyria guy, cuz King Hezekiah wen tell dem, “No
2Ki 19.28: piss off at me, An I hear you talk like you no care bout notting, I goin put my hook in yoa nose, An put my horse bit
2Ki 20.13: No mo notting inside da palace o inside da whole land dat Hezekiah no
2Ki 20.15: No mo notting from all my rich kine stuff dat I no show dem.”
2Ki 20.17: No mo notting goin stay ova hea.”
2Ki 20.19: Cuz he tink, “Fo shua, eryting goin stay good, an no mo notting goin change till afta I mahke.”
2Ki 21.16: Dis happen, cuz Manasseh kill plenny peopo dat no do notting bad.
2Ki 24.4: Manasseh guy, he even wen kill plenny peopo dat neva do notting wrong, jalike he stay pour dea blood all ova Jerusalem
2Ki 24.14: He ony let da peopo from da land dat no mo notting, stay ova dea.
2Ki 25.3: No mo notting fo da peopo eat.
2Ki 25.12: But some a da peopo dat no mo notting, Nebuzaradan let um stay dea so dey can take care da grape
Ezr 4.24: So notting happen ova dea from King Cyrus time, till da year numba
Ezr 6.2: But dey neva find notting dea.
Ezr 8.22: huhu an make strong agains all da peopo dat ack jalike he notting.
Ezr 8.29: go check how much dey weigh fo make shua you neva lose notting.
Ezr 8.34: eryting an weigh eryting fo make shua us guys no lose notting.
Ezr 9.3: I jus sit dea an no can tink an no can do notting.
Ezr 9.4: Me, I stay sit dea, no can tink an no can do notting, till time fo make da late aftanoon sacrifice.
Ezr 9.5: All dat day I no eat notting so I can pray.
Ezr 9.10: all da bad kine stuff oua peopo stay doing, us no can say notting to you oua God.
Ezr 9.12: No do notting fo help dose peopo, an no make eryting come good fo dem!
Neh 1.4: Fo days I cry, an no eat notting so I can pray.
Neh 2.20: You guys no goin do notting, cuz not yoa kuleana.
head: Nehemiah Help Da Peopo Dat No Mo Notting
Neh 5.5: Us no mo powa fo do notting, an get odda Jewish guys dat take ova oua land fo plant an
Neh 5.8: Da rich guys, dey no say notting, cuz dey no can find notting fo say.
Neh 5.8: Da rich guys, dey no say notting, cuz dey no can find notting fo say.
Neh 5.9: Dat way, da odda peopos dat stay agains us, no can say notting bad bout us!
Neh 5.13: all da stuffs dey wen work hard fo get, so den dey no mo notting.”
Neh 8.10: Send some food to da peopo dat neva get notting ready fo eat.
Neh 9.26: Dey throw out da Rules you wen teach An make like no mean notting.
Neh 9.35: But dey no do notting fo you, An dey no stop doing bad kine stuff, An dey still
Neh 13.11: I tell, “How come nobody do notting fo da Temple Fo God, aah?
Est 2.16: Wen she go, she neva aks fo notting, ony wat Hegai, da guy dat stay in charge da wahines, tell
Est 4.14: But if you no talk notting dis time, some odda ting goin happen fo get da Jewish
Est 4.16: dat work fo me, we goin do same ting, no eat an no drink notting fo three days too, so us guys can pray.
Est 5.10: But still yet Haman no say notting, an go home.
Est 5.13: But dat no mean notting to me!
Est 6.3: Da king's helpa guys tell him, “We neva do notting fo him.
Est 7.4: us fo come slaves, da guys an da wahines, den I no say notting, an I no like bodda you wit dis.
Est 9.22: an fo give food gifs to each odda an to da peopo dat no mo notting.
Isa 1.3: Even my own peopo no undastan notting bout me.
Isa 1.13: No bring me sacrifice dat no mean notting!
Isa 1.23: Dey no even tink notting Bout kokua da wahine dat no mo husban.
Isa 2.11: Anybody stay real high makamaka, Dey goin come notting.
Isa 2.12: He goin make all dat kine peopo come notting.
Isa 2.17: Anybody stay get real high nose, Dey goin come notting.
Isa 2.22: Notting!
Isa 3.14: All da stuff you guys wen rip off From da peopo dat no mo notting, All dat stuff you guys take um Inside yoa houses.
Isa 3.15: Da peopo dat no mo notting, How come you go rub dea face inside da dirt, aah?
Isa 5.6: I goin make um jalike da boonies wea no mo notting.
Isa 5.12: But dey no tink notting bout Yahweh, An da tings he do.
Isa 5.12: Wen he show da tings he make his own self, Dey no see notting.
Isa 5.13: peopo goin come prisonas An go anodda land, Cuz dey donno notting.
Isa 5.13: no mo food fo eat, Da odda peopo goin mahke Cuz dey no mo notting fo drink.
Isa 5.15: Ery one a dose peopo goin lose face an come notting, No matta dey big head an high nose.
Isa 5.18: stuff wit one rope, But da stuff dey pulling, no wort notting!
Isa 6.9: da peopo dis: ‘Lissen plenny, but you no goin undastan notting!”
Isa 6.9: Look plenny, but you no goin learn notting!
Isa 7.12: But Ahaz tell, “I no goin aks fo notting.
Isa 7.16: hate wea da two kings stay, goin come all bus up, an no mo notting goin stay dea.’
Isa 8.20: diffren kine, den wat dey tell no goin help you undastan notting.
Isa 8.22: goin come, jalike da peopo get plenny presha an no can see notting, jalike somebody goin throw um all outside, inside da
Isa 9.17: No goin feel good bout da young guys, He no goin show pity notting Fo dea widows o dea kids dat no mo fadda o mudda.)
Isa 10.2: Dey make da peopo dat no mo notting No can get help from da judge.
Isa 10.14: Wen I do dat, nobody say notting, O flap da wing, No even open da mouth, an no squawk.
Isa 11.4: Dass why he make one good judge Fo da peopo dat no mo notting.
Isa 13.9: Wen dat happen, he no goin give chance notting.
Isa 13.9: He goin make da land wea no mo notting dea, An goin wipe out all da peopo dea dat doing bad kine
Isa 13.11: I goin make all da ones dat make erybody scared a dem Come notting.
Isa 14.4: time, dey amp out jalike dey da winna, But now, dey no say notting!
Isa 14.30: Even da mos poor ones from my peopo, Da ones dat no mo notting, Dey goin find food.
Isa 14.30: Yoa mos importan guys goin mahke, Cuz I no let um get notting fo eat.
Isa 16.5: He no goin wase time notting Fo make shua eryting dat happen, stay right.
Isa 16.6: But all dea big kine talk, Az not true, an no mean notting!
Isa 16.9: But now, da peopo no yell dat way no moa Cuz no mo notting fo cut.
Isa 16.12: da temple dat stay spesho fo dea gods, All dat, no goin do notting fo dem!
Isa 16.14: Da ones dat stay back, dey no can do notting, cuz dey no mo powa.
Isa 18.4: hot air look like stay move wit da light, But no mo noise notting, An jalike da watta dat stay on top da grass make one
Isa 19.7: by da Nile Riva Goin all come dry an blow away, So no mo notting dea.
Isa 19.15: Da Egypt peopo no goin can work notting, No matta dey rich o no mo notting, O dey importan o
Isa 19.15: peopo no goin can work notting, No matta dey rich o no mo notting, O dey importan o nobody know who dem.
Isa 22.23: I goin make Eliakim come one strong guy, No mo notting can make him change, Jalike one strong stick Dat stick out
Isa 23.2: You peopo dat live nea da beach, No say notting, cuz you feel so bad!
Isa 23.10: go all ova Egypt, From one end to the odda end, Cuz no mo notting make you stay one place no moa.
Isa 24.3: All ova da world, no goin get notting inside dea, Jalike somebody wen go rip off eryting!
Isa 24.10: Da big town stay all bus up, No mo notting inside dea.
Isa 24.11: Da peopo stay yell on da street, Cuz no mo notting fo drink.
Isa 24.13: grapes An leave litto bit grape Fo da poor peopo da no mo notting.
Isa 25.4: greates, Yahweh, Cuz you give place Fo da peopo dat no mo notting, fo hide.
Isa 25.11: Dey get big head, But God goin make dem come notting, No matta wat dey do wit dea hands.
Isa 26.5: He goin make da towns come notting Dat sit on top da hills So da army guys no can come dea.
Isa 26.6: Da peopo dat get hard time An da peopo dat no mo notting Dey goin jump all ova da place Wea da big town wen stay
Isa 26.11: Yahweh, dat kine peopo no can see notting!
Isa 26.18: born one bebe, Us move aroun plenny, but da ting we born, Notting, jalike we born ony wind.
Isa 26.18: We neva do notting Fo get nobody on top da earth outa trouble, We neva born
Isa 27.11: He no like do notting fo dem.
Isa 28.24: You tink dey jus plow um ova an ova, But dey no plant notting?
Isa 29.4: Yoa peopo goin come notting.
Isa 29.9: Hang aroun an no do notting, An yoa jaws goin drop!
Isa 29.9: Cova yoa eyes, So you no can see notting!
Isa 29.16: He donno notting!
Isa 29.19: Da peopo dat no mo notting goin dance an sing Cuz dey stay tight Wit da God fo da
Isa 29.21: to da judge, Da guys dat bulai bout one guy dat neva do notting bad, No matta wat dey tell no mean notting, Dey no goin
Isa 29.21: guy dat neva do notting bad, No matta wat dey tell no mean notting, Dey no goin stay.
Isa 30.2: aks da Pharaoh guy fo help dem An let dem stay wit him So notting goin hurt dem.
Isa 30.3: you tink da Egypt peopo goin let you guys stay wit dem So notting goin hurt you, Dey still no can, An you goin come shame
Isa 30.5: Cuz da Egypt peopo no can do notting good fo dem.
Isa 30.5: Dey no goin help dem, Dey no goin do notting good fo dem.
Isa 30.6: But da Egypt peopo no goin do notting good fo dem!
Isa 30.7: dey try kokua da Judah peopo No goin help da Judah peopo notting.
Isa 30.14: Goin all broke in small pieces, Cuz I no goin hold back notting.
Isa 30.28: Jalike dey stay inside one strainer, An dey no can do notting.
Isa 31.5: Jalike wen da mudda birds stay fly ova da nes So notting hurt da bebe birds, Same ting wit Yahweh Da God Ova All Da
Isa 31.5: ting wit Yahweh Da God Ova All Da Armies, He no goin let notting hurt da Jerusalem peopo.
Isa 32.6: Az why dey make shua Da hungry guy no get notting fo eat, An dey no let da guy dat stay thirsty Get
Isa 32.7: how come dey bulai, So dey can wipe out Da peopo dat no mo notting, No matta da peopo dat really need stuff Even wen dey get
Isa 32.9: Eh, you wahines dat no stay worry bout notting!
Isa 32.9: You daughtas stay shua notting goin hurt you, Lissen wat I get fo tell you.
Isa 32.10: In litto moa den one year, You guys dat stay shua notting goin hurt you, You goin shake an be scared.
Isa 32.11: Shake an be scared You wahines dat no care bout notting.
Isa 32.11: Shake an be scared You daughtas dat stay shua notting goin hurt you.
Isa 32.18: Dey goin live inside places Wea dey can stay shua notting bad goin happen, Places wea dey goin res An no need worry
Isa 32.18: goin happen, Places wea dey goin res An no need worry bout notting.
Isa 33.8: Dey ack like all da big towns, notting.
Isa 33.14: Da ones dat tink God notting, Dey no can stop shaking!
Isa 34.10: From one fadda to anodda fadda, Edom goin stay wit notting ova dea.
Isa 34.11: God goin make shua da Edom land, No mo notting inside, An no mo shape notting.
Isa 34.11: shua da Edom land, No mo notting inside, An no mo shape notting.
Isa 34.12: Dey goin call dea land “Da Place Wea No Mo King Cuz No Mo Notting,” Cuz all da ali`i guys, gone awready.
Isa 36.5: Dis wat I say: All yoa talk, az ony talk dat no mean notting!
Isa 36.21: But da three guys stay no tell da Assyria guy notting, cuz King Hezekiah wen tell dem befo time, “Ony lissen an
Isa 38.6: I no goin let da Assyria king do notting bad to you o da peopo inside Jerusalem town.
Isa 38.17: Fo shua, if I neva suffa plenny, Notting come good fo me afta.
Isa 39.2: No mo notting inside his palace an his land dat he neva show dem.
Isa 39.4: No mo notting from all my rich stuffs dat I neva show dem.”
Isa 40.15: bit dirt Dat fall down on top one scale, An no change notting.
Isa 40.17: look da peopo in all da diffren countries, Jalike dey notting!
Isa 40.17: Da way he tink bout dem, He know dey no worth notting, Jalike dey notting to him.
Isa 40.17: he tink bout dem, He know dey no worth notting, Jalike dey notting to him.
Isa 40.23: He da One make da importan peopo come notting.
Isa 40.23: He make da judge guys all ova da world jalike dey notting.
Isa 40.27: My God no care notting bout my rights!
Isa 41.1: Yahweh tell: “No say notting, jus lissen, You island peopos!
Isa 41.9: I neva say you good fo notting.’
Isa 41.11: stand up agains you guys, Dey goin die an come jalike dey notting.
Isa 41.12: make war agains you guys, Dey no goin stay, cuz jalike dey notting.
head: Da Idol Kine Gods, Good Fo Notting
Isa 41.24: But you idol kine gods, you notting, An wateva you do, no worth notting.
Isa 41.24: idol kine gods, you notting, An wateva you do, no worth notting.
Isa 41.29: Dey jalike da wind, No mo notting inside!
Isa 42.14: Yahweh tell, “From long time I no say notting.
Isa 42.19: Dey suppose to work fo me, But dey no see notting.
Isa 42.20: No matta yoa ears stay open, You no hear notting.
Isa 42.24: Oua peopo neva like do notting Da way he tell us fo do.
Isa 44.9: “All da guys dat make idol kine tings, Dey no mo notting inside.
Isa 44.9: All da statues dey tink worth plenny, Dey no worth notting.
Isa 44.9: dat tell wat da idols can do, Dey blind, dey no can see notting.
Isa 44.9: Dey donno notting.
Isa 44.10: O pour hot metal fo make one statue, Dat idol no can do notting fo dem.
Isa 44.18: Dat kine peopo, dey donno notting.
Isa 44.18: Dey no undastan notting.’
Isa 44.18: Jalike Yahweh put plasta ova dea eye So dey no can see notting An dey no can tink good.
Isa 44.25: talk bout, An I make eryting dey know Show dat dey donno notting.
Isa 45.9: Dey notting.
Isa 45.18: He neva make um so no mo notting dea.
Isa 45.19: ohana, “No matta you guys try fo find me, Dat no goin mean notting fo you guys.
Isa 45.20: an dea wit dem, Dat somebody wen make from wood, Dey donno notting!
Isa 48.8: But I know dis fo shua -- No can trus you guys fo notting.
Isa 49.4: But I tell, “All da hard work I wen do, No mean notting!
Isa 49.4: strong befo time, But now, I stay all poho an wear out, Fo notting!”
Isa 49.19: “No matta no mo notting Jerusalem side, An da town stay all bus up, An yoa land
Isa 51.13: Notting!
Isa 51.19: You guys stay all bus up, An wipe out, An no mo notting fo eat, An dey kill you guys wit sword.
Isa 52.3: wen sell you guys to da Babylon peopo An dey neva pay me notting fo you guys.
Isa 52.3: Now, dey let you guys go, An I no goin pay dem notting!
Isa 52.5: Da Babylon peopo take away my peopo An dey no pay me notting fo dem.
Isa 52.11: No touch notting dat not spesho fo Yahweh!
Isa 52.15: Cuz a dat, even da king guys No can say notting.
Isa 53.2: We no see notting Fo make us like come his peopo.
Isa 53.3: Peopo make him jalike he notting.
Isa 53.3: Dey no let him do notting wit dem.
Isa 53.7: Dey make him suffa, But he no say notting.
Isa 53.7: Wen dey cut off all da wool, dey no make noise, He no say notting too.
Isa 54.4: No scared, cuz you no goin come shame notting.
Isa 54.14: goin give you guys presha, An you no need stay scared notting.
Isa 55.1: No matta you no can pay, No goin cost you notting!
Isa 56.2: spesho fo me, An no broke um, An whoeva make shua fo no do notting bad kine, All dem can feel good inside too.
Isa 56.10: All a dem, dey donno notting.
Isa 56.11: da guys dat take care da sheeps, But dey no undastan notting!
Isa 57.11: Long time I neva say notting.
Isa 57.12: But all dat stuff no goin help you guys notting.
Isa 57.15: wit da one Dat stay feel all heavy inside, An know dey notting.
Isa 57.15: Az cuz I like make da peopo dat know dey notting An da ones dat stay feel heavy inside, Come strong inside.
Isa 57.17: greedy fo get eryting fo demself, I punish dem, An no do notting good fo dem, Cuz I real huhu.
Isa 58.3: Wase time, Us guys make ourself come notting, An you neva know!
Isa 58.5: wen I like you skip food, I ony like fo peopo ack like dey notting, An bow down dea head Jalike one reed dat stand up inside
Isa 58.7: Da peopo dat no mo notting an homeless, Take um wea dey can stay!
Isa 59.4: Dey tink az good, Fo tell stuff dat no mean notting, An talk bout wase time kine stuff, An make trouble, An
Isa 59.7: Dey real quick fo kill peopo Dat neva do notting bad.
Isa 59.11: tell Dat us guys do da right kine ting, But he no tell notting.
Isa 62.4: Nobody goin tell Dat [no mo notting / nobody can live] ova dea inside yoa land.
Isa 63.15: you wen use yoa powa fo help us guys, But now, you no do notting.
Isa 63.16: Cuz no matta Abraham an Israel Dey donno notting bout us guys, You Yahweh, you our Fadda!
Isa 64.10: Da towns dat stay spesho fo you, Now no mo notting dea.
Isa 64.10: Even on top Mount Zion, no mo notting!
Isa 64.12: You still yet no goin talk notting, o wat?
Isa 65.23: Dey no goin work hard fo notting.
Isa 66.11: bebe dat stay nurse at da mudda's breast, An no worry bout notting no moa, Cuz get plenny fo drink.
Dan 1.4: Ashpenaz suppose to bring young guys dat no mo notting wrong wit dea body, good looking, know how fo learn all
Dan 2.35: An da wind blow um all away, so no mo notting dea.
Dan 3.16: da king, “King Nebukadnezzar, us guys no need tell you notting fo get outa dis.
Dan 4.35: All da peopo inside da world, God see um, jalike dey notting.
Dan 4.37: he can make da guys dat ack like dey big head guys, come notting.
Dan 5.23: an stone gods -- no matta dey no can see, hear, o undastan notting.
Dan 5.23: But you neva tell notting bout how awesome da God dat get da powa fo make you stay
Dan 6.2: guys eryting dey doing, so dat da king no need worry notting.
Dan 6.4: But dey no can find notting fo poin finga, cuz erybody trus him an he no mess up
Dan 6.4: fo poin finga, cuz erybody trus him an he no mess up notting.
Dan 6.5: Dey tell, “We no goin find notting fo poin finga at Daniel, eva.
Dan 6.17: ali`i guys put mark wit dea rings too, so nobody can do notting fo Daniel.
Dan 6.18: He no eat notting all nite, an no like nobody play music o make party fo him
Dan 6.22: Dey no touch me notting, cuz God see me, dat I neva do notting wrong.
Dan 6.22: Dey no touch me notting, cuz God see me, dat I neva do notting wrong.
Dan 6.22: An I neva do notting wrong to you too, King Darius.
Dan 6.23: bring Daniel outa da hole, dey find no cuts on top him, notting, cuz he trus his God.
Dan 8.7: An no mo notting can stop da goat fo make lidat to da boy kine sheep.
Dan 9.12: All ova da world, no mo nobody eva do notting lidis befo, jalike you wen do to Jerusalem.
Dan 9.26: da one God pick, an he [goin get no mo / no goin get] [notting / nobody wit him / nobody fo take ova afta him].
Dan 10.8: I no can do notting.
Dan 10.15: me all dis stuff, I look down on da groun, an no can talk notting.
Dan 10.16: cuz a wat I wen see, I no feel good inside, an I no can do notting!
Dan 11.34: go wit dem an make promise fo help, but dey no goin do notting.
Dan 11.35: test fo da peopo, fo make um come clean inside, an no mo notting bad goin stay wit dem.
Dan 12.10: clean up All da bad kine stuff dey get inside, So no mo notting bad goin stay inside dem.
Amo 1.2: places wea da sheep farmas go fo find grass, No mo grass, notting.
Amo 2.6: Da judge tell, ‘Nah, he no owe notting.
Amo 2.6: Da guy dat no mo notting, You Israel peopo swap um Jus cuz da guy owe you fo one
Amo 2.14: Da guy dat strong, no matta, He no goin do notting.
Amo 3.4: da lion goin make da big noise inside da trees If no mo notting dea dat he can kill?
Amo 3.4: young lion no goin growl inside his house If he neva find notting fo catch.
Amo 3.5: You tink da net goin jump up from da groun If no mo notting dea fo catch?
Amo 3.10: Yahweh, he say dis: “Dem guys, dey donno notting how fo do da right ting!’-”
Amo 3.11: No matta you guys strong, dey going make you guys come notting.
Amo 3.14: broke an fall down on top da ground, Den you guys no mo notting fo help you.
Amo 4.1: dat no mo powa An you make any kine to da peopo dat no mo notting.
head: Da Israel Peopo Still No Learn Notting
Amo 5.5: Da Bethel peopo goin come notting.
Amo 5.11: Cuz da peopo dat no mo notting, You guys make um pay tax An take away some a da food dat
Amo 5.13: stay lidat, Da smart peopo dat you guys hate, Dey goin say notting, Cuz eryting stay bad awready.
Amo 5.20: Ony goin get dark, Jalike wen get black nite an no can see notting.
Amo 5.22: make present fo show you get respeck fo me, I no like dat, notting.
Amo 6.1: Amos say dis too: “Auwe, you guys dat stay tink you no mo notting fo do o no worry bout notting on top Zion hill, Jerusalem
Amo 6.1: guys dat stay tink you no mo notting fo do o no worry bout notting on top Zion hill, Jerusalem town!
Amo 6.13: good inside Cuz dea army guys wen take ova Lo-Debar, da notting town!
Amo 8.4: You guys go all out fo make presha Fo da peopo dat no mo notting, An you try fo wipe out guys inside yoa land Dat stay
Amo 8.6: Den we use dat money Fo go find peopo dat no mo notting, An odda guys dat owe somebody money fo one pair slippa,
Amo 8.12: But dey no goin find out notting.
Amo 9.10: Dey da ones dat say, ‘Notting bad goin happen to us guys!
Jon 2.8: Whoeva go down in front Da idol kine gods dat good fo notting, Dey no like stay tight wit you.
Jon 3.7: “Da king an da ali`i guys, we all say dis: Nobody eat notting now -- da peopo an all da animals, da cows, da sheeps,
Jon 3.10: Cuz a dat, he neva do notting bad to dem.”
Jon 4.10: You, you neva work notting fo make da plant come up, an you neva do notting fo make
Jon 4.10: neva work notting fo make da plant come up, an you neva do notting fo make um grow.
Jon 4.10: Still yet, you neva like see notting bad happen to dat plant, yeah?
Jon 4.11: You tink dass good, o no good, cuz I no like see notting bad happen to all da peopo inside dat big town Nineveh?
Jon 4.11: An da peopo dea, dey donno notting bout wass right an wass wrong, jalike dey donno wass dea
Mal 1.10: All da stuff you guys do, dat no make me feel good inside notting.
Mal 1.11: know wat kine God me, an dey bring da kine gifs dat no mo notting wrong wit dem.
Mal 2.6: Da tings dey tell, no mo notting bad.
Mal 2.16: yoa wife, an wen you bus up peopo an make like you neva do notting!
Mal 3.14: Notting!
Mal 3.15: Even wen dey push God fo see if he goin punish dem, notting bad happen to dem!’
Mal 4.1: No goin get notting lef, Not even da roots, not even da branches!
Mat 4.2: Forty day, forty nite, Jesus pray an he neva like eat notting.
Mat 5.18: Nobody no can take notting from God's Rules, not even one dot o one small line.
Mat 5.19: jus one small kine Rule from God, cuz he tink, ‘Dat Rule notting,’ an he teach da odda guys fo say dat Rule notting too, da
Mat 5.19: Rule notting,’ an he teach da odda guys fo say dat Rule notting too, da King from da sky goin make dat guy jalike he
Mat 5.19: too, da King from da sky goin make dat guy jalike he notting.
Mat 5.22: But whoeva tell, ‘You stupid an good fo notting!’
head: Give To Da Guys Dat No Mo Notting
Mat 6.1: guys make lidat, yoa Fadda in da sky no goin give you guys notting.
Mat 6.2: “Wen you guys give money to da guys dat no mo notting, no make big show jalike da guys dat say one ting an do
Mat 6.3: “So you guys, wen you give money to da guys dat no mo notting, no tell nobody.
Mat 6.7: “Wen you guys pray, no say any kine stuff dat mean notting.
Mat 9.2: Da guy, he no can move, notting.
Mat 9.30: Den Jesus tell um strait, “You guys betta not tell nobody notting bout dis.”
Mat 10.8: God give you guys plenny, an he no expeck notting back.’
Mat 10.8: So den, you guys give plenny too, an you guys no expeck notting back.
Mat 11.5: Da peopo dat no mo notting, now dey hear all da Good Kine Stuff From God dat I
Mat 11.18: “Same ting, wen John Da Baptiza Guy show up, he no eat notting so he can pray plenny, an he no drink wine.
Mat 12.43: ova da boonies fo find one place fo rest, but no can find notting.
Mat 13.15: like hear fo real kine, Inside dem, dey no like undastan notting.
Mat 13.57: But he no mo respeck notting inside his own town an his own ohana.
Mat 14.15: An ova hea no mo notting fo eat.
Mat 14.17: Dey say, “We no mo notting.
Mat 15.23: But Jesus neva say notting.
Mat 15.32: Dey stay hea wit me three days awready, an dey no mo notting fo eat.
Mat 16.4: You guys no goin see notting.
Mat 17.20: No goin get notting dat you guys no can handle.
Mat 18.27: pity fo him, so he let um go, an tell him, ‘No need pay notting.
Mat 18.32: I wen let you go, an tell you dat you no need pay me back notting.
Mat 19.21: da stuffs you get, an give da money to da peopo dat no mo notting.
Mat 20.3: odda guys standing aroun inside da open market, an ony do notting.’
Mat 20.6: out one mo time, an spock odda guys standing aroun, doing notting.
Mat 20.6: He tell um, ‘How come you guys stay hea all day an ony do notting?
Mat 21.19: He go ova dea, an ony find leafs, no mo fruit notting.
Mat 22.12: An da guy neva have notting fo say.
Mat 22.26: An all dem guys neva have kids notting.
Mat 22.46: An da Pharisee guys neva have notting fo say.
Mat 23.4: But dey even no like help da peopo wit dea small finga notting.
Mat 23.16: You guys no can see notting, but you guys try fo show da odda guys wea fo go.
Mat 23.17: You guys no can see notting!
Mat 23.19: You guys no can see notting!
Mat 23.24: You guys no can see notting, an you guys try fo show da odda guys wea fo go!
Mat 24.7: Plenny peopo goin get notting fo eat.
Mat 24.21: Neva have notting lidat eva wen happen befo, not even from wen God wen make
Mat 24.21: from wen God wen make da world till now, an no goin get notting lidat eva goin happen again.
Mat 24.26: no trus um notting.
Mat 25.2: Five a dem smart, cuz dey tinking, an da odda five no tink notting.
Mat 25.29: But da guy who no mo notting, even da litto bit he get, goin lose um.’
Mat 25.42: I was thirsty an you guys neva give me notting fo drink.
Mat 25.43: I neva had clotheses, an you guys neva give me notting fo wear.
Mat 26.9: perfume fo plenny money, an give um to da peopo dat no mo notting?
Mat 26.62: You no goin say notting, o wat?’-”
Mat 27.4: I wen set up one guy dat neva do notting!
Mat 27.12: But he still neva say notting.”
Mat 27.14: An still yet Jesus neva say notting.
Mat 27.19: by him fo say, “No bodda wit dat Jesus guy, cuz he neva do notting.”
Mrk 2.26: But David, he give um to his guys too, an nobody say notting.
Mrk 3.4: But da Pharisee guys, dey neva have notting fo say.
Mrk 6.4: But he no mo respeck notting inside his own town an his own ohana.
Mrk 6.35: An ova hea no mo notting.
Mrk 8.2: Dey stay hea wit me three days awready, an dey no mo notting fo eat.
Mrk 8.12: Dass how dey stay, but I tell you guys, dey no goin see notting!”
Mrk 9.12: Real gotta suffa plenny, an da peopo goin make him like he notting?
Mrk 9.25: You no let da boy talk o hear notting.
Mrk 9.34: But da guys, dey neva like say notting, cuz dey stay make argue bout who da numba one guy.
Mrk 12.3: grab da worka guy, an bus um up, an throw him outside wit notting.
Mrk 12.22: An all dem guys neva have kids notting.
Mrk 12.42: Den one widow dat no mo notting put in two small copper coins dat make one penny.
Mrk 12.43: An I like tell you guys dis too: Dis widow da no mo notting wen put in mo plenny fo da temple den all da odda peopo.
Mrk 12.44: But she no mo notting, an she wen give everyting she get fo stay alive.
Mrk 13.8: Plenny peopo goin get notting fo eat.
Mrk 13.19: Neva have notting lidat eva wen happen befo, not even from wen God wen make
Mrk 13.19: from wen God wen make da world till now, an no goin get notting lidat eva goin happen again.
Mrk 14.5: sell um fo plenny money, an give um to da peopo dat no mo notting?
Mrk 14.7: Everytime goin get peopo dat no mo notting stay wit you guys, an you can help dem weneva you like.
Mrk 14.25: An I telling you guys, afta dis I no goin drink notting from da grape vine again till da time come wen we all stay
Mrk 14.55: proof agains Jesus so dey can kill him, but dey neva find notting.
Mrk 14.60: You no goin say notting, o wat?
Mrk 15.4: So Pilate aks him one mo time, “You no goin say notting?”
Mrk 15.5: An still yet Jesus neva say notting.
Mrk 16.8: Dey no say notting to nobody, cuz dey so scared.’-”
Luk 1.20: From now on, you no can talk notting, till yoa boy born, cuz you neva trus wat I wen say.”
Luk 1.37: Notting too hard fo God.
Luk 1.52: kings from dea thrones, An he stay make da peopo dat no mo notting importan.
Luk 1.53: good stuff fo eat, An he stay send away da rich guys wit notting.
Luk 1.79: stuff, Jalike dey stay live inside da dark an no can see notting, An dey goin mahke inside, God goin help dem fo know da
Luk 2.24: born, jalike da Rules from da Boss wen say, “If dey no mo notting, den two doves o two pigeons fo da sacrifice.
Luk 4.2: Jesus neva eat notting dat time, an afta dat he hungry.
Luk 4.18: a me, Dass why he wen send me fo teach da peopo dat no mo notting Da Good Kine Stuff From God.
Luk 4.41: Jesus wen scold da spirits, an neva let dem say notting, cuz dey wen know he da Spesho Guy God Wen Send.
Luk 5.18: Da guy, he no can move, notting.
Luk 6.4: An nobody eva say notting, no matta God's Rules say, ony da pries guys can eat dat
Luk 6.20: wen look da guys he teaching an say, “You guys dat no mo notting now, You can stay good inside Cuz God, he yoa King!
Luk 7.22: Da peopo dat no mo notting, now dey hear all da Good Kine Stuff From God dat I
Luk 9.3: He tell um, “No take notting fo da trip; no walking stick, no bag, no bread, no money,
Luk 9.12: someting fo eat an some place fo sleep, cuz ova hea no mo notting.
Luk 10.19: An notting goin hurt you guys.
Luk 11.6: going on one trip, an he wen come my house, an I no mo notting fo give him fo eat.’-”
Luk 11.24: ova da boonies fo find one place fo rest, but no can find notting.
Luk 11.41: Give to da peopo dat no mo notting from da stuffs you get, an you know wat?
Luk 12.4: da guys dat can kill yoa body, but afta dat, dey no can do notting mo worse den dat.
Luk 12.21: big stack stuffs fo demself, but God see um like dey no mo notting.
Luk 12.22: tell his guys, “Dass why I telling you guys, no worry bout notting, how you goin live, wat you goin eat.
Luk 12.29: No worry bout um notting.
Luk 12.33: everyting you get an give da money to da peopo dat no mo notting.
Luk 14.4: But dey neva say notting.
Luk 14.6: But dey no can say notting.
Luk 14.13: Mo betta, wen you make one lu`au, tell da guys dat no mo notting fo come, da guys dat no can move, da guys dat no can walk,
Luk 14.21: small roads inside town, an bring back da guys dat no mo notting, da guys dat no can move, da guys dat no can see, an da
Luk 15.14: An da boy, he no mo notting.
Luk 15.16: pods da pigs was eating, an neva have nobody dat give him notting!
Luk 15.29: I neva go agains notting you wen tell me fo do!
Luk 17.20: Jesus tell, “Wen God da King take ova, no goin get sign notting fo tell peopo wass goin happen.
Luk 18.4: Long time da judge neva like do notting.
Luk 18.22: stuffs you get, an go give da money to da peopo dat no mo notting.”
Luk 19.8: I goin give half a my stuffs to da peopo dat no mo notting, an whoeva I wen rip off, I goin pay um back four times
Luk 19.26: whoeva get stuff, dey goin get mo plenny, but whoeva no mo notting, dey goin lose even da litto bit dey get.
Luk 20.10: dat rent da farm bus up da worka guy an send um away wit notting.
Luk 20.11: dey no shame fo make any kine to him, an send um away wit notting.
Luk 20.26: Wat he say blow dea minds, an dey no say notting.”
Luk 21.2: Den he spock one widow dat no mo notting.
Luk 21.3: He say, “I tell you guys da trut: Dis widow dat no mo notting, she wen put in mo plenny money den all da odda peopo.
Luk 21.4: But her no mo notting, an she wen give God da ony money she get fo stay alive.
Luk 21.11: No goin get food, an all ova da place da peopo no goin get notting fo eat.
Luk 22.18: Fo shua, I no goin drink notting from da grape plant again till da day God da King come an
Luk 23.4: Pilate tell da main pries guys an all da peopo, “I no find notting wrong wit dis guy.”
Luk 23.9: Herod aks Jesus plenny stuff, but Jesus neva say notting.
Luk 23.14: I wen aks him plenny stuff in front you, an I no find notting wrong like you guys say, fo poin finga him.
Luk 23.15: An Herod, he neva find notting fo poin finga him too.
Luk 23.15: You guys know he neva do notting dat say he gotta mahke.
Luk 23.22: I no find notting dat say he gotta mahke.
Luk 23.41: guys get da pay fo wat we wen do, but dis guy, he neva do notting wrong.
Luk 23.47: He say, “Fo shua, dis guy neva do notting wrong!
Jhn 1.3: No mo notting dis Guy neva make.
Jhn 1.46: No mo notting good come from Nazaret!”
Jhn 1.47: No mo notting fake inside him!”
Jhn 4.9: You know, da Jewish peopo no like get notting fo do wit da Samaria peopo.
Jhn 4.11: She say, “Mista, you no mo notting fo bring up water, an da puka stay deep.”
Jhn 5.19: An I tell you guys dis: I no can do notting by myself.
Jhn 5.30: “I no can do notting by myself.
Jhn 5.44: You guys like talk good bout each odda, but you guys no do notting fo make God talk good bout you guys.
Jhn 7.18: He no notting wrong.
Jhn 8.28: Den you guys goin know dat I da Spesho Guy, an dat I no do notting by myself.)
Jhn 8.44: He no like da trut, cuz no mo notting true inside him.
Jhn 9.33: guy say, “If dis guy neva come from God, den he no can do notting.
Jhn 11.49: He tell dem, “You guys donno notting!”
Jhn 12.5: silva coins, an give da money to da peopo dat no mo notting?
Jhn 12.6: Da guy, he no mo aloha fo da peopo dat no mo notting, he ony talk lidat cuz he one steala guy.
Jhn 12.8: You guys everytime get peopo dat no mo notting wit you.
Jhn 12.19: An us guys no can do notting fo stop um!
Jhn 12.38: Wen you wen show yoa power, nobody see notting!
Jhn 13.29: fo da Passova,’ o ‘Go give someting to da peopo dat no mo notting.”
Jhn 15.2: All da peopo dat say dey stay tight wit me, but dey no do notting, my Fadda take um off, jalike da grape farma guy take off
Jhn 15.4: Same ting, you guys no can do notting if you guys no stay tight wit me.
Jhn 15.5: Cuz you guys no can do notting if you no stay tight wit me.
Jhn 15.25: wen happen, jalike dea Rules say, ‘Dey wen hate me fo notting.
Jhn 16.23: “Wen dat time come, you guys no goin need aks me bout notting.
Jhn 16.24: Befo now, you guys neva aks my Fadda fo do notting cuz you my guys.
Jhn 16.30: You no need nobody fo aks you notting, cuz you know awready wat dey like aks an wat da answer.
Jhn 18.20: I neva say notting secret.
Jhn 18.38: wen go back outside to da Jews, an he tell dem, “I no find notting wrong wit dis guy.
Jhn 19.4: outside fo you guys, so you guys can know dat I neva find notting wrong fo punish him.
Jhn 19.6: I no find notting wrong fo punish him.”
Jhn 19.9: But Jesus neva say notting.
Jhn 21.3: But dat nite, dey neva catch notting.”
Jhn 21.5: No mo notting!”
Act 4.14: come good, stay standing dea wit dem, so dey no can say notting.
Act 4.25: How come da peopos tinking fo do stuff dat no good fo notting?
Act 6.10: An da Jewish guys no can say notting.
Act 8.32: He neva say notting.
Act 9.7: Da guys dat wen go wit Saul wen stay dea an neva say notting.”
Act 9.8: wen stand up, but wen he wen open his eyes, he no can see notting.
Act 9.9: Fo three days he no can see notting.
Act 9.9: An all dat time he neva drink o eat notting.
Act 11.8: I neva eat notting dat stay kapu, o dat I not suppose to eat.’
Act 11.28: No goin get food notting.
Act 12.23: But King Herod neva say notting.
Act 13.28: Dey neva find notting wrong dat he gotta mahke, but dey wen tell Pilate fo kill
Act 19.37: You guys bring dese guys ova hea, an dey neva steal notting from da temple, an dey neva talk stink bout our wahine
Act 20.24: But den, fo me, fo stay alive, dass notting.
Act 22.11: cuz da light stay so bright I wen come blind an no can see notting.
Act 22.25: even one guy dat neva do notting wrong?
Act 23.9: Dey say, “We no can find notting wrong wit dis guy.
Act 23.12: Dey make promise dat dey no goin eat o drink notting till dey pau kill him.
Act 23.14: an say, “We wen make one strong promise dat we no goin eat notting till we kill Paul.
Act 23.21: wen make one strong promise dat dey no goin eat o drink notting till dey pau kill um.
Act 23.24: da guy Paul, so dey can take him by Felix da Governa, an notting goin happen to him.
Act 23.29: I wen find out dat he neva do notting wrong.
Act 23.29: Dey say he wen do stuff agains dea rules, but I neva find notting fo say he gotta mahke o go jail.
Act 25.7: But dey no can prove notting.
Act 25.8: Paul wen say, “I neva do notting wrong agains da Jewish Rules o da temple o Cesar, da Big
Act 25.10: I neva do notting wrong fo da Jewish peopo.
Act 25.18: dat poin finga at him wen stand up fo talk, dey neva say notting I wen tink dey goin say.
Act 25.25: But I neva find notting he wen do dat he gotta mahke.
Act 25.26: But I no mo notting fo write down bout him in one letta fo send da Boss Cesar.
Act 26.31: go outa da room, an wen tell each odda, “Dis guy neva do notting wrong dat say he gotta mahke o go jail.”
Act 27.33: He say, “Fourteen days you guys wen wait, an you neva eat notting.
Act 28.5: Paul wen shake da snake from his hand inside da fire, an notting wen happen to Paul.
Act 28.6: Dey wen wait plenny, an dey neva see notting funny kine happen.
Act 28.17: Wen dey wen come, Paul wen tell um, “My bruddas, I neva do notting agains our peopo o agains our ancesta guys ways.
Act 28.18: me plenny stuffs, an dey wen like let me go, cuz I neva do notting dat say I gotta mahke.
Act 28.19: But I no mo notting fo poin finga at my peopo.
Act 28.21: An da bruddas dat wen come from ova dea neva say notting stink bout you.”
Rom 1.16: I no shame notting bout da Good Kine Stuff From God.
Rom 1.21: Cuz dey no undastan notting, jalike everyting come all dark inside dea heart.”
Rom 1.24: Dass why dey no mo shame notting, how dey make any kine wit dea own bodies wit odda peopo.
Rom 1.26: An so dey all come all itchy, an no mo shame notting.
Rom 1.27: Dey no mo shame notting fo how dey make wit each odda.
Rom 1.31: Dey no like undastan notting.
Rom 1.31: Dey no mo love an aloha, an dey no give chance notting.
Rom 2.4: An den, you make like dass notting?
Rom 2.20: You can teach da peopo who donno notting an da ones dat still yet need one teacha.
Rom 3.4: He goin win still yet, Cuz he no do da bad kine stuff notting.
Rom 3.6: God no do da wrong kine stuff notting wen he punish us.)
Rom 3.18: Dey no mo respeck fo God notting.
Rom 3.22: He do dat fo everybody dat trus him, no mo notting diffren.
Rom 4.2: But in front God he no can talk big notting.
Rom 4.6: wen God say dat dey get um right wit him, an dey neva work notting fo dat.
Rom 4.14: wen get wat God wen promise jus cuz a dat, den az no mean notting fo trus God, an poho da promise God wen make.
Rom 4.17: gotta say someting fo make someting dass fo real come from notting.
Rom 4.18: wen trus God an wen wait fo him, even wen he neva see notting coming from God.
Rom 5.5: we stay shua dat God goin do um fo us, we no need worry notting.
Rom 5.6: Wen we neva have power notting, Christ wen mahke fo all us guys dat wen ack jalike God no
Rom 5.15: Da bad kine stuff dat Adam wen do, dass notting like da good kine stuff Jesus wen do fo us.
Rom 5.15: eh, he do plenny good kine stuffs fo us, an he neva expeck notting back from nobody.
head: We No Mo Notting Fo Do Wit Da Bad Kine Stuff, But We Stay Live Fo God
Rom 6.2: Us guys no mo notting fo do wit da bad kine stuff!
Rom 6.2: Cuz you know, one mahke guy no can do notting bad.
Rom 6.7: Afta one guy mahke, no mo notting dat can make um do bad kine stuff no moa.
Rom 6.9: Cuz no mo notting dat get power fo make him mahke one mo time.
Rom 6.10: Afta Christ wen mahke dat one time, den he no mo notting fo do wit da bad kine stuff no moa.
Rom 6.13: An no go let notting inside you go do stuff dat no stay right, cuz dass bad.
Rom 6.21: Notting!
Rom 7.3: stay mahke, den da Rules fo da husban an da wife no mo notting fo do wit her no moa.
Rom 7.4: jalike you guys wen mahke awready, so now da Rules no mo notting fo do wit you guys.
Rom 7.18: I know dat no mo notting good inside me.
Rom 8.12: But we no need do notting fo da bad kine stuff inside us, da way our bodies like
Rom 8.18: You know, I figga dat da stuff we stay suffa right now, az notting!
Rom 8.32: You know, dat mean God no hold back notting.
Rom 8.35: time, o wen get somebody dat like hurt us, o wen no mo notting fo eat, o no mo clotheses, o wen we scared, o wen we get
Rom 8.38: I shua bout dis: No mo notting can make God stop loving us guys.”
Rom 8.39: get all kine odda kine tings dat God wen make -- no mo notting dat can hemo us from God, so he no love us no moa!
Rom 9.12: wen born her twin boys, an no matta her twin boys neva do notting good o bad yet, God wen tell Rebecca, “Da twin boy dat
Rom 9.28: He no goin wase time notting!
Rom 10.14: An how dey goin trus him if dey neva hear notting bout him?
Rom 10.14: An how dey goin hear bout him if nobody eva go tell um notting bout him?
Rom 10.18: let me aks dis: You guys tink da Israel peopo neva hear notting, o wat?
Rom 10.19: nodda ting: “Da Israel peopo, you tink dey neva undastan notting?
Rom 11.8: time: “God wen make um come Jalike dey no can tink o feel notting.
Rom 11.8: Dea eyes no can see notting, Dea ears no can hear notting, Right up till now.
Rom 11.8: Dea eyes no can see notting, Dea ears no can hear notting, Right up till now.
Rom 11.10: I like God make dea eyes close so dey no can see notting!”
Rom 13.5: suppose to be, but cuz you know awready, God no goin take notting from you if you no do da right ting.
Rom 13.10: Eh, you show love an aloha fo da odda guy, you no goin do notting fo make bad kine to him!
head: No Do Notting Dat Goin Make Yoa Bruddas An Sistas Mess Up
Rom 14.14: dis fo shua, cuz I stay tight wit da Boss Jesus: No mo notting dat make peopo so dey no can pray.
Rom 15.20: “I really like tell bout Christ to da peopo dat neva hear notting bout da Good Stuff Bout Him!
Rom 15.21: Da peopo dat neva hear notting befo time, Dey goin undastan.
1Co 1.19: dis stuff da smart guys know, I goin make um come jalike notting.
1Co 1.20: wen make all da smarts dat come from dis world come jalike notting!
1Co 1.28: dis world, an da kine dey make fun of, an dose dat no mean notting to nobody.
1Co 1.28: goin use dem fo make da peopo who tink dey it, come jalike notting.
1Co 3.15: fire burn up wat da guy wen do, God no goin give dat guy notting.
1Co 3.18: everyting jalike all da peopo nowdays, dat mean, you donno notting.
1Co 3.18: Wen you figga you donno notting, dass wen you goin start fo learn.
1Co 4.6: stay tight wit one a us guys an you make like da odda guy notting.
1Co 4.11: Even now we stay hungry, but we still no mo food, an no mo notting fo drink.
1Co 5.7: Den you guys goin come jalike one new kine guy dat no mo notting bad inside.
1Co 5.11: Dat kine guy, no do notting wit him -- no even eat wit um!
1Co 7.28: But if you marry, you no stay doing notting wrong.
1Co 7.28: If one wahine dat neva marry go marry, she no stay doing notting wrong.
1Co 7.30: you no stay good inside, if you can buy stuff o you no mo notting, o if you use da stuff from dis world, o if you let um go,
1Co 7.36: Dass okay, you no doing notting wrong.
1Co 8.4: “Ony get one God dass fo real, an all da odda gods no mean notting.
1Co 9.11: So az notting, wen us guys pau teach, den we get food fo eat from you
1Co 9.18: I do um lidat an no charge notting.
1Co 10.19: Da idol kine god statue, dass notting!
1Co 11.11: But wen dey stay tight wit da Boss, da wahine no do notting by herself, an da man no do notting by himself.
1Co 11.11: Boss, da wahine no do notting by herself, an da man no do notting by himself.
1Co 11.13: yoa own self: Wen one wahine pray to God, an she no use notting fo cover up her head, you tink dat okay, o wat?
1Co 11.17: Wat I goin say now, I no can say notting good bout you guys.
1Co 11.22: Da peopo dat no mo notting, you guys make um feel shame!
1Co 11.27: jalike dey no mo respeck, an make um any kine jalike was notting.
1Co 11.29: Da Boss Jesus body no mean notting spesho fo me.
1Co 12.24: Da tings inside da body dat look okay, no need do notting fo dem.
1Co 13.2: I worth notting, dass wat.
1Co 15.2: no hang in dea, den was wase time, an you guys trus God fo notting.
1Co 15.14: all da stuff us guys stay telling da peopo, dat no mean notting, an wase time if you guys trus him.
1Co 15.43: Wen dey put da body inside da groun, da guy no can do notting.
1Co 15.58: No let notting shake you guys up.
1Co 16.10: go dea by you guys, take care him so he no need worry bout notting.
1Co 16.11: So no let nobody make him jalike he notting.
2Co 1.21: make us guys an you guys all be Christ's peopo, an no mo notting goin change dat.
2Co 5.3: Wen we get dea, dass jalike we no goin stay wit notting on, cuz den, we goin come new kine, jalike we goin put on
2Co 5.10: we all gotta go in front Christ da Judge, an no can hide notting.
2Co 5.21: Christ, he neva do notting bad, but God wen make him take da bad kine stuff us guys
2Co 6.1: let all da good kine stuff God wen do fo you guys stay fo notting.
2Co 6.10: Jalike we no mo notting, but we still yet get everyting.
2Co 7.9: An dat mean we neva do notting fo hurt you guys.
2Co 7.11: out da bad kine stuff, an den nobody can blame you guys fo notting.
2Co 7.11: da right way, an now no mo nobody can blame you guys fo notting.
2Co 7.16: inside cuz I can trus you guys, an I no need worry bout notting!
2Co 8.2: Dass why, no matta dey no mo notting, dey still yet wen give plenny money wit dea good heart fo
2Co 10.10: he stay ova hea, he no ack lidat, an wat he say, good fo notting.
2Co 10.12: Wen dey make lidat, dey no undastan notting.
2Co 11.7: I wen make myself notting so I can make you guys look good.
2Co 11.9: an I wen need someting, I neva bodda you guys fo aks fo notting.
2Co 11.9: But everytime I neva bodda you guys notting, an I no goin bodda you guys eva.
2Co 11.12: an talk big bout being same same like us, no goin get notting fo say.
2Co 11.20: Dey ack jalike you guys notting, an dey importan.
2Co 11.27: I get hungry an thirsty, an had plenny times I no mo notting fo eat.
2Co 12.11: No matta I notting, dese unreal guys dat say God wen send dem, dey not mo
2Co 12.16: But you guys know dis: I neva bodda you guys wit notting.
2Co 12.19: Everyting us guys say, God know, cuz we no can hide notting from him, an we stay tight wit Christ.
2Co 12.21: still yet dey not sorry, an dey neva like change demself notting.
2Co 13.1: two odda guys poining finga too fo da same ting, o no mean notting.
2Co 13.7: Now I stay aks our Fadda dat you guys no goin do notting wrong.
2Co 13.8: We no can do notting dat stay going agains da true stuff, but we can do ony wat
Gal 2.6: Dem guys neva have notting fo make wat I teach mo betta.
Gal 2.21: God cuz we do wat da Rules say, den Christ wen mahke fo notting.
Gal 3.4: All da stuff dat wen happen to you guys -- fo notting?
Gal 4.11: I scared fo you guys, dat I wen work hard fo you guys fo notting.
Gal 4.12: Dat time I was wit you guys, you guys neva do notting fo hurt me.
Gal 5.2: um right wit God lidat, den Christ no goin help you guys, notting.
Eph 1.9: Befo time he neva tell nobody notting, but now he wen tell us guys.
Eph 2.8: No mo notting you guys can do by yoaself.
Eph 2.9: Da tings you do by yoaself, eh, no talk big, cuz no worth notting.
Eph 2.12: Dat time Christ was notting to you guys.
Eph 4.18: Dey ony hard head, so dey donno notting.
Eph 4.18: Dey no undastan notting, jalike dey trying fo see inside one dark place an no can.
Eph 4.29: No go talk pilau kine stuff notting.
Eph 4.30: No go do notting dat goin make God's Good an Spesho Spirit come sore
Eph 5.3: But you guys, no go fool aroun notting, no go do pilau kine stuff, no try fo get everyting fo
Eph 5.6: Get guys dat try bulai you guys wit talk dat no mean notting!
Eph 5.15: No make jalike peopo dat donno notting.
Eph 5.18: No go get drunk, cuz den you goin go wild an no mo shame notting.
Eph 5.27: his peopo, his church guys, jalike dey beautiful, an no mo notting pilau o wateva.
Php 1.20: I stay shua dat notting goin make me come shame.
Php 2.16: den I goin know dat da hard work I wen do, no was fo notting!
Php 2.28: you guys goin feel good inside, an den, I no need worry notting.
Php 4.6: Eh, no worry bout notting!
Col 1.7: him da job fo help you guys, an you guys no need worry notting.
1Th 1.8: So us guys no need say notting moa.
1Th 1.10: afta he wen mahke, an he da One dat goin make shua dat notting bad goin happen to us, wen da time come fo God show da
1Th 2.10: an we wen do da right ting, an we wen make shua we neva do notting bad, so nobody can poin finga us.
1Th 2.15: Dem guys, dey no do notting dat make God stay good inside.
1Th 4.3: an spesho fo him, an no go fool aroun da guys o da wahines notting.
1Th 4.12: An you guys no goin need notting from nobody.
1Th 5.3: Notting goin happen to me!
2Th 2.3: No let nobody bulai you bout notting.
2Th 3.11: cuz we hear dat get some peopo ova dea by you dat no do notting.
1Ti 1.4: Dat no goin help peopo notting fo do da job God like um fo do.”
1Ti 1.9: da peopo dat no like lissen, da peopo dat ack jalike God notting, da peopo dat do bad kine stuff, da peopo dat no stay
1Ti 3.7: Den he no mo shame fo notting, an da Devil no can trick um.
1Ti 3.10: um out real good first, so you can know fo shua dey no do notting wrong.
1Ti 4.2: heart no tell um dey wen do wrong, an dey no feel sorry notting wen dey do bad kine stuff.
1Ti 4.7: da lolo kine stories an da kine stories dat no mo respeck notting fo God.
1Ti 5.3: Kokua da widows dat no mo ohana notting, an show respeck fo dem.
1Ti 5.7: Den nobody can blame um fo notting.
1Ti 5.8: He mo worse den da guy dat no trus God notting.
1Ti 5.16: Mo betta da church guys kokua da widows dat no mo ohana notting.
1Ti 6.4: stuff we teach bout God, dey get big head an no undastan notting.
1Ti 6.7: You know, wen we wen born, we neva bring notting inside da world, an wen we mahke, we no goin take notting
1Ti 6.7: notting inside da world, an wen we mahke, we no goin take notting outside da world.
1Ti 6.14: No do notting bad.
1Ti 6.14: Dat way nobody can blame you fo notting.
1Ti 6.20: No lissen to da junk kine talk dat make like God no stay notting.
2Ti 2.23: mix up wit all da kine stupid talk from da guys dat donno notting.
2Ti 3.2: Dey no goin even say “Mahalo” fo notting.
2Ti 4.18: Da Boss, he goin make shua dat notting bad goin happen to me, everytime dey like do bad kine
Tit 1.12: Dey good fo notting!
Tit 3.14: fo da stuff dey need every day, an dey no goin be good fo notting kine.
Phm 1.11: Befo time, he stay good fo notting to you.
Phm 1.14: But I neva like do notting if dass not okay wit you.
Heb 4.13: No mo notting dat can hide so dat he no can see um.
Heb 6.12: We no like you guys ack jalike you guys no like do notting.
Heb 6.18: An God no bulai notting.
Heb 7.14: Moses talk bout da guys from da Judah ohana, he neva say notting bout prieses.
Heb 7.16: guy cuz he get da power fo live to da max foeva, an no mo notting can wipe him out.)
Heb 7.20: ohana wen come prieses befo time, God neva make promise notting.
Heb 7.26: Nobody can poin finga him notting.
Heb 9.14: pries give God one perfeck animal fo sacrifice dat no mo notting wrong wit um.
Heb 9.17: wen make da will stay alive still yet, dat will stay worth notting.
Heb 9.22: If no mo notting dat bleed an mahke, den God no goin let nobody go o hemo
Heb 10.27: If we do dat, den no mo notting we can do, but ony stay scared, waiting fo da time wen God
Heb 10.29: Dey make jalike no mean notting dat Christ wen bleed an mahke cuz he da sacrifice fo dem.
Heb 11.34: Dey wen make da big fire do notting to dem.
Heb 11.37: Dey neva have notting.
Heb 12.5: He say, “My boy, no tink dass notting Wen da Boss make presha fo make you learn someting, An no
Heb 12.20: God wen tell um strait, “No let notting go on top da mountain!”
Heb 13.6: Da peopo, dey no can do notting fo hurt me!
Heb 13.9: But dat no help dem, notting!
Heb 13.17: Cuz if dey bum out, dat no goin help you guys notting.
Jas 1.4: inside, jalike you suppose to, so dat you guys no need notting moa.
Jas 1.9: Da brudda dat no mo notting, he can feel good inside, cuz he know dat wit God, he
Jas 1.23: Da guy who ony like hear, an no like do notting, he jalike one guy dat check out his face inside da
Jas 1.27: lidis: Da guy dat stay religious fo real kine, an no do notting pilau, he da one goin kokua da peopo dat get hard time --
Jas 2.5: Get peopo inside dis world, an odda peopo tink dey notting, jus cuz dey poor peopo.
Jas 2.16: But you no go give um notting.
Jas 2.17: if somebody ony say he trus God, but same time, he no do notting, da bugga no trus God fo real kine, he ony mout.
Jas 2.24: Now you can see dat not nuff fo ony trus God an no do notting.’
Jas 4.2: You no can get notting, cuz you not aksing God fo um, az why!
Jas 4.5: You tink da Bible say dis fo notting?
1Pe 1.14: Eh, dass wen you guys neva know notting.
1Pe 1.19: He wen mahke, jalike one good kine baby sheep dat no mo notting wrong wit um an dey kill fo da sacrifice.
1Pe 2.1: No talk stink notting.
1Pe 2.6: Anybody dat goin trus him plenny, Dey no need worry notting.
1Pe 2.15: you guys fo do da good kine stuff, so da guys dat donno notting, an no tink right, dey no can poin finga you.
1Pe 2.22: Da Bible say, “He neva do notting wrong.
1Pe 3.6: you doing da good kine stuff, an you no need worry bout notting.
1Pe 3.8: No get big head fo notting.
2Pe 2.5: Dat time, da peopo was acking jalike God, he notting.
2Pe 2.6: Den, da odda peopo dat come afta an like make jalike God notting, dat show dem da same ting goin happen to dem if dey make
2Pe 2.18: Dey talk big, but dey no say notting.
2Pe 3.7: goin be da Judge, an wipe out da peopo dat ack jalike God notting.
2Pe 3.10: an den, no mo notting.
1Jn 1.5: we tell you guys: God, he good, an wit him fo shua no mo notting bad.
1Jn 1.6: We stay bulai, an we no do notting da true way.
1Jn 2.10: brudda an sista, jalike dey stay inside da light, an no mo notting inside dem dat goin make anybody do bad kine stuff.
1Jn 3.17: get plenny stuffs, an dey see dat dea brudda o sista no mo notting, but dey no mo pity fo dem, how dey can say dat dey get
Rev 3.17: I get plenny, an no need notting!
Rev 9.20: An no matta da idol kine gods no can see, o hear, o walk, notting!
Rev 13.17: dat tell wat his name on top dem, dey no can buy o sell notting.
Rev 17.16: aroun, an take away everyting she get, an leave her wit notting, not even clotheses.”
Rev 18.8: No mo notting fo eat.
Rev 21.8: But da peopo dat no do notting cuz dey scared, da peopo dat no trus, dat ack pilau kine,
Rev 22.17: dat make um come alive fo real kine, an no goin cost dem notting.’
Rev 22.18: hear wat God say inside dis book: You guys betta not add notting to dis book.