Exo 33.11: But da young helpa guy fo Moses, dat Joshua Nun's boy, he no go way from inside da tent, he stay dea.
Deu 1.38: But yoa helpa guy, Joshua, Nun's boy, he goin go inside dea.
Deu 31.23: Dis, how Yahweh wen tell Joshua, Nun's boy, wat he gotta do: “Stay real strong, wit plenny powa!”
Deu 32.44: Moses wen come wit Joshua, Nun's boy, an tell eryting dis song say so da peopo can hear um.
Deu 34.9: Den God spirit take ova Joshua, Nun's boy, an make um know wat fo do erytime.
Neh 8.17: Cuz from Joshua time (az Nun's boy), till den, da Israel peopo neva make dat kine spesho