Gen 21.7: Sarah get yoa bebe fo nurse!
Gen 21.8: Da boy Isaac wen come mo big, an his mudda pau nurse him.
Gen 21.8: wen make big bebe lu`au fo Isaac, da time his mudda pau nurse him.
Isa 49.15: You tink one mudda goin foget Her bebe dat stay nurse?”
Isa 49.23: faddas, An da ali`i wahines goin be Jalike da muddas fo nurse yoa kids.
Isa 60.16: king guys Goin make you guys come strong, Jalike one mudda nurse her bebe Fo make um come strong.’
Isa 66.11: Cuz bumbye, you guys goin be Jalike one bebe dat stay nurse at da mudda's breast, An no worry bout notting no moa, Cuz
Isa 66.12: fo all you guys, An you guys jalike one bebe dat stay nurse, An da mudda carry um all ova in her arm, An bounce um on
Luk 11.27: from da peopo wen say, “Da wahine dat wen born you an nurse you, she da one dat stay good inside!
Luk 23.29: da wahines dat neva born kids, an da wahines dat neva nurse kids!