Gen 3.1: place, get trees dat you no can eat da fruits from dem, o wat?
Gen 3.11: da fruits from da tree, da one I wen tell you fo no eat, o wat?”
Gen 4.9: da guy suppose to take care my brudda an watch wea he go, o wat?”
Gen 7.23: have notting dat live on top da groun, neva have peopo, o animals dat live wit peopo, o tings dat crawl on top da
Gen 7.23: da groun, neva have peopo, o animals dat live wit peopo, o tings dat crawl on top da groun, o birds dat fly inside da
Gen 7.23: dat live wit peopo, o tings dat crawl on top da groun, o birds dat fly inside da sky.
Gen 9.5: Even one animal dat kill one guy o one wahine, I goin make dat animal bleed an mahke too.
Gen 9.5: An anybody dat go kill one guy o one wahine, I da Judge, an I goin take away dea life, cuz
Gen 14.23: Not even one piece thread o one strap fo one slippa.
Gen 15.8: Abram tell um, “O Yahweh, you my Boss!
Gen 17.12: No matta da fadda mudda guys wen born fo yoa ohana, o you buy slave peopo dat not from yoa ohana, gotta cut skin
Gen 18.12: Dis mean, fo real I goin get bebe an feel good inside, o wat?)
Gen 18.14: You tink get stuff dat so hard, Yahweh no can do um, o wat?’
Gen 18.17: now -- I like let um stay secret so Abraham no goin know, o I goin tell him?
Gen 18.23: wit da peopo dat stay doing bad kine stuff, same time, o wat?
Gen 20.4: So, you goin kill me an my peopo too, o wat?
Gen 21.23: Promise dat you no goin bulai me o trick me, an same ting fo all my ohana peopo an erybody
Gen 24.5: I gotta take yoa boy back to da place you wen come from, o wat?
Gen 24.21: cuz he like find out if God make da trip come out okay, o not.
Gen 24.49: guys goin stick wit my boss, an do da right ting fo him, o wat?
Gen 24.50: Us guys no can tell you ‘Yeah’ o ‘No.”
Gen 24.58: fo come, an dey aks her, “You like go now wit dis guy, o wat?”
Gen 26.11: Den Abimelek tell all his peopo, “Anybody touch dis guy o his wife, dey mahke!
Gen 27.18: You Esau, o Jacob?
Gen 27.21: touch you, fo make shua if you my boy Esau fo real kine, o you not.”
Gen 29.6: Den he aks, “Laban, he stay okay, o wat?”
Gen 30.2: You tink I da one doing dis, o wat?
Gen 30.32: pull out ery young sheep an young goat dat get litto spot o big spot on dem, plus, all da brown color sheeps, boy kine
Gen 30.33: I wen get, if get one goat ova dea dat no mo spots on top, o if get one sheep dat not brown color, den you know dat I
Gen 30.35: wen go get all da boy kine goats dat get twist kine tail o stripe on top, an all da girl kine goats dat get spots on
Gen 31.24: No say notting to Jacob, bad kine o good kine!
Gen 31.29: No say notting to Jacob, bad kine o good kine.
Gen 31.37: ohana guys an my ohana guys figga, if I owe you someting, o not!
Gen 31.39: Wen da wild animals kill one a your sheeps o goats, I neva bring da body to you.
Gen 31.39: You make me pay, no matta was day time o nite time dat da wild animal wen steal um.
Gen 31.50: If you make any kine to my daughtas, o if you marry odda wahines, no matta no mo nobody dat know.
Gen 31.53: da God fo my granfadda Nahor be da judges, if I stay right o if you stay right.
Gen 33.8: big stack guys dat I wen meet awready, dey yoa guys too, o wat?
Gen 34.31: our sista jalike she one wahine dat fool aroun fo money, o wat?
Gen 37.10: goin go down in front you jalike you somebody importan, o wat?
Gen 37.32: Dis yoa boy's robe, o wat?
Gen 39.10: she talk to Joseph lidat, fo try make um go bed wit her o hang out wit her.
Gen 40.7: You sick o wat?
Gen 41.44: an I say dis: all ova dis land, nobody goin move dea hand o dea foot, till you tell um dass okay!”
Gen 42.15: check you guys out, fo find out if you telling da trut, o not.”
Gen 42.16: Dass how I goin check out if you guys telling da trut o not!
Gen 42.33: Dis how I goin find out if you guys honest o you not.’
Gen 42.34: Dass how I goin find out if you honest guys, o spies.
Gen 43.7: He wen tell, ‘Yoa fadda, he still alive, o wat?”
Gen 43.27: He still stay alive, o wat?
Gen 44.8: How you figga we goin steal silva o gold from inside yoa boss house now?
Gen 45.3: My fadda, he stay alive still yet, o wat?
Gen 45.6: yet goin get five mo year, wen nobody goin plow da groun o cut da wheat.
Gen 50.19: You tink I God, o wat?”
Exo 2.14: Who wen make you da leada o da judge, fo tell us guys wat fo do?
Exo 4.11: Who wen make peopo so dey can talk, o no can talk?”
Exo 4.11: Who wen make peopo so dey can see good, o dey no can see?
Exo 5.3: we no do um, bumbye God goin make all us guys come sick, o he goin let da army guys kill us wit swords.
Exo 9.19: Any guy o animal dat stay outside an no come inside da house wit da
Exo 10.7: You donno yet, dat da Egypt land, stay poho awready, o wat?
Exo 11.2: da peopo fo go aks da Egypt peopo dat stay friends wit dem o live nea dem, fo give um all kine silva an gold kine
Exo 11.7: Not even one dog goin show teet o bark at da peopo o dea animals.
Exo 11.7: Not even one dog goin show teet o bark at da peopo o dea animals.
Exo 12.3: numba ten, dis month, ery ohana gotta pick one bebe sheep o goat fo make sacrifice.
Exo 12.3: Fo ery house, gotta get one bebe sheep o goat.
Exo 12.5: “No mo someting wrong o funny kine wit da kine animal you guys go get.
Exo 12.5: Okay fo pick um from da sheeps o from da goats.
Exo 12.19: No matta dey from dat place o dey from odda place, same ting.
Exo 12.21: Tell ery ohana fo go pick da bebe sheeps o goats dat dey goin kill fo make da sacrifice fo da
Exo 13.21: Dat way, day time o nite time, dey can still go.
Exo 14.11: have nuff graveyard Egypt side, fo bury us guys back dea, o wat?
Exo 14.11: Ony fo us mahke, o wat?
Exo 14.24: He make all da Egypt army guys so dey donno wat dey doing o wea dey going.
Exo 16.4: fo find out if dey goin stay do how I teach um fo do, o not.
Exo 17.3: You like kill us guys, an our kids, an our sheeps an cows, o wat?
Exo 17.7: Dey tell, “Fo real, Yahweh stay wit us guys, o not?”
Exo 19.13: Anybody go dea, all da peopo going throw rocks fo kill um, o shoot um wit arrow, cuz dey no can touch da guy.
Exo 19.13: No matta one animal o one guy, if dey touch da kapu mountain, dey no can live!
Exo 19.24: But no let da prieses o da peopo broke da kapu rule fo come up hea by me, Yahweh.
Exo 20.4: yoaself dat look like anyting from up dea inside da sky, o from down hea on top da earth, o from inside da watta dat
Exo 20.4: up dea inside da sky, o from down hea on top da earth, o from inside da watta dat stay undaneat da groun.
Exo 20.14: “No go fool around behind yoa wife o husban back.
Exo 20.17: Dat mean, no go afta his wife, o his slave guy, o his slave wahine, o his cow, o his
Exo 20.17: Dat mean, no go afta his wife, o his slave guy, o his slave wahine, o his cow, o his donkey, o wateva kine
Exo 20.17: no go afta his wife, o his slave guy, o his slave wahine, o his cow, o his donkey, o wateva kine ting da odda guy get.
Exo 20.17: his wife, o his slave guy, o his slave wahine, o his cow, o his donkey, o wateva kine ting da odda guy get.
Exo 20.17: slave guy, o his slave wahine, o his cow, o his donkey, o wateva kine ting da odda guy get.
Exo 20.23: guys betta not make idol kine gods fo yoaself outa silva o gold, fo pray to dem jalike you pray to me.
Exo 21.15: “Anybody bus up dea fadda guy o dea mudda guy, gotta kill um.
Exo 21.16: No matta he sell da guy he wen kidnap, o he still yet stay holding um wen you catch um, gotta kill
Exo 21.17: Anybody like make kahuna to dea fadda guy o dea mudda guy, gotta kill um.
Exo 21.18: make argue an one guy bus up da odda guy wit one stone o wit his hand, an da odda guy no mahke, but gotta stay in
Exo 21.20: If one guy take one stick an go bus up his slave guy o his slave wahine, an dey mahke right den an dea, gotta
Exo 21.21: But, if da bus up slave guy o wahine stay alive one-two day moa, den no need punish da
Exo 21.26: If one guy hit his slave guy o slave wahine on top dea eye, an make um so dey no can see,
Exo 21.27: Same ting, if da slave owna guy bus up da slave guy o da slave wahine so one teeth fall out, gotta let um go.
Exo 21.28: one bull cow, an da bull cow use his horn fo kill one guy o one wahine, den erybody gotta throw rocks fo kill da cow,
Exo 21.29: afta peopo -- den, if da cow use his horn fo kill one guy o one wahine, erybody gotta throw stone fo kill da cow, an
Exo 21.31: Same ting, if da cow use his horn kill one boy o one girl, get da same rule fo wat da cow owna guy gotta
Exo 21.32: If da cow use his horn kill one slave guy o slave wahine, da cow owna gotta pay 30 piece silva to da
Exo 21.33: one guy open da cova from one big hole inside da groun, o he dig one big hole an no cova um up, an if one cow o one
Exo 21.33: o he dig one big hole an no cova um up, an if one cow o one donkey fall down inside da big hole, den da guy dat
Exo 22.1: “If one guy go steal one cow o one sheep, an he kill um o sell um, fo da cow he wen steal
Exo 22.1: “If one guy go steal one cow o one sheep, an he kill um o sell um, fo da cow he wen steal he gotta pay back five
Exo 22.4: If dey catch da steala guy, an he still get da cow o da donkey o da sheep he wen steal an dey alive, den da
Exo 22.4: catch da steala guy, an he still get da cow o da donkey o da sheep he wen steal an dey alive, den da steala guy
Exo 22.5: “If one guy let his animals go inside one nodda guy field o grape farm, an da animals eat up da stuff from inside da
Exo 22.5: dat own da field, wit da bestest stuff from his own field o his own grape farm.
Exo 22.6: go burn da thorn bush fence, an burn some odda guy field, o da wheat dat ready fo cut, o da wheat dat stay cut
Exo 22.6: an burn some odda guy field, o da wheat dat ready fo cut, o da wheat dat stay cut awready, da guy dat wen let da fire
Exo 22.7: “If one guy give money o stuffs to one nodda guy fo keep fo him, an somebody steal
Exo 22.8: da peopo if he wen touch da stuffs he keep fo da odda guy, o if he neva.
Exo 22.9: nodda guy get his stuffs, an he not suppose to (one cow, o one donkey, o one sheep, o one clothes, o someting da guy
Exo 22.9: his stuffs, an he not suppose to (one cow, o one donkey, o one sheep, o one clothes, o someting da guy wen lose), an
Exo 22.9: an he not suppose to (one cow, o one donkey, o one sheep, o one clothes, o someting da guy wen lose), an one guy say,
Exo 22.9: to (one cow, o one donkey, o one sheep, o one clothes, o someting da guy wen lose), an one guy say, “Eh!
Exo 22.10: Wen one guy give anodda guy one donkey, o one cow, o one sheep, o one nodda animal, fo da odda guy
Exo 22.10: Wen one guy give anodda guy one donkey, o one cow, o one sheep, o one nodda animal, fo da odda guy keep um fo
Exo 22.10: guy give anodda guy one donkey, o one cow, o one sheep, o one nodda animal, fo da odda guy keep um fo him, an da
Exo 22.10: fo da odda guy keep um fo him, an da animal get hurt, o mahke, o somebody steal da animal, an no mo nobody see wat
Exo 22.10: odda guy keep um fo him, an da animal get hurt, o mahke, o somebody steal da animal, an no mo nobody see wat happen,
Exo 22.14: one animal from one nodda guy, an da animal get hurt o mahke an da owna guy no stay dea, da guy dat wen borrow um
Exo 22.22: “Wen get one widow, o one kid dat no mo fadda o mudda guys, no make to dem
Exo 22.22: “Wen get one widow, o one kid dat no mo fadda o mudda guys, no make to dem jalike dey notting.
Exo 22.29: Wen you guys start fo cut da wheat o make da juice fo da wine o squeeze da oil from da olive,
Exo 22.29: you guys start fo cut da wheat o make da juice fo da wine o squeeze da oil from da olive, no hold back da bestes stuff
Exo 22.30: sheeps: da firs boy kine animal from ery wahine kine cow o sheep, can stay seven days wit da mudda.
Exo 23.4: get one guy dat stay agains you, an you find da guy cow o donkey inside da boonies, you gotta go take um back to da
Exo 23.26: inside yoa land, dey no goin lose dea kids befo dey born o afta.
Exo 23.32: No make deal wit da peopo dea, o no make deal wit dea gods.
Exo 29.34: If get some mo meat o bread from da sacrifice fo make um da prieses, dat stay
Exo 30.9: No put on top dat altar any kine incense, o use um fo da kine sacrifice you gotta kill an den you burn
Exo 30.14: All da guys dat 20 year ol o moa, dey all gotta sign up, an dey all gotta pay fo give
Exo 30.32: No can make odda oil wit da same stuffs inside, o da same measures.
Exo 30.33: Anybody go make da same kine oil outa da same kine stuffs, o anybody go put um on top some guy dat not one pries, gotta
Exo 34.19: one a yoa animals, dey mines, no matta wat kine dem, cows o sheeps o goats.
Exo 34.19: animals, dey mines, no matta wat kine dem, cows o sheeps o goats.
Exo 34.20: Make sacrifice wit one sheep o goat fo pay me fo da donkey.
Exo 34.20: Same ting, gotta make sacrifice wit one sheep o one goat fo pay me fo da firs boy dat come from yoa wife,
Exo 34.21: No matta time fo plow da groun o cut da food.
Exo 35.22: Erybody dat inside dea heart like fo help, da men o wahines, dey all come.
Exo 35.24: Erybody dat like give silva o bronze fo make gif fo Yahweh, dey bring um.
Exo 38.26: Da Levi guys wen count 603,550 mens dat make 20 years o moa, an wen da guys write dea name, da Levi ohana guys
Lev 1.2: a you guys make one sacrifice fo me, Yahweh, bring one cow o sheep o goat.
Lev 1.2: make one sacrifice fo me, Yahweh, bring one cow o sheep o goat.
Lev 1.10: “If da sacrifice goin be da kine dey burn up one sheep o one goat, da guy gotta bring one boy kine sheep o one boy
Lev 1.10: sheep o one goat, da guy gotta bring one boy kine sheep o one boy kine goat dat no mo notting wrong wit um.
Lev 1.14: be one bird dat dey burn up, den da guy can give one dove o one young pigeon fo be da sacrifice fo him.
Lev 2.1: “Wen somebody bring wheat o barley fo make sacrifice fo me, Yahweh, gotta be da bestes
Lev 2.3: Da odda part from da wheat o barley sacrifice goin be ony fo Aaron an his boys.
Lev 2.4: “If you bring wheat o barley dat you bake inside one oven fo make sacrifice,
Lev 2.4: O you can bake crackas dat no mo yeast, an put olive oil on
Lev 2.5: If you cook da wheat o barley sacrifice on top one pan, gotta make um wit da
Lev 2.6: Az one wheat o barley kine sacrifice too.
Lev 2.7: If you cook da wheat o barley sacrifice inside one pan, da flour gotta be da
Lev 2.8: Den bring da wheat o barley sacrifice you make from dese tings fo me, Yahweh.
Lev 2.9: Da pries guy goin take out da part from da wheat o barley sacrifice fo help peopo rememba dat da whole ting
Lev 2.10: Da odda part from da wheat o barley sacrifice goin be ony fo Aaron an his boys.
Lev 2.11: You guys not suppose to burn honey, o anyting dat make da bread come big, inside one sacrifice
Lev 2.12: You can bring da yeast o da honey fo me, Yahweh, ony wen you guys bring da firs
Lev 2.13: Put salt wit all yoa wheat o barley sacrifice.
Lev 2.13: No make yoa wheat o barley sacrifice dat no mo salt.
Lev 2.14: “If you bring one wheat o barley sacrifice fo me from da firs wheat o barley you
Lev 2.14: one wheat o barley sacrifice fo me from da firs wheat o barley you cut, smash da seeds a da new wheat o barley, an
Lev 2.14: firs wheat o barley you cut, smash da seeds a da new wheat o barley, an roast um on top da fire.
Lev 2.15: Az anodda kine wheat o barley sacrifice.
Lev 2.16: Da pries guy goin burn one part a da wheat o barley.
Lev 2.16: Az da wheat o barley dey smash, an da oil wit da incense, one sacrifice
Lev 3.1: tight wit each odda, da guy can give one cow, boy kine o girl kine.
Lev 3.6: stay tight wit each odda, he can bring one boy kine sheep, o one girl kine sheep, dat no mo notting wrong wit um.
Lev 3.14: on top da fire: all da fat dat cova da inside parts, o dat stick wit um: both da kidneys wit da fat on top um in
Lev 3.17: from you guys, no matta wea you guys stay: No eat da fat o da blood.
Lev 4.8: fat from da boy kine cow, da fat dat cova da inside parts, o dat stick wit um.
Lev 5.1: put kahuna on top erybody dat wen see someting happen o know wat wen happen, if dey no say notting.
Lev 5.2: Jalike dey touch da mahke wild animals, o mahke animals dat da peopo take care um, o mahke animals
Lev 5.2: wild animals, o mahke animals dat da peopo take care um, o mahke animals dat run aroun on top da groun.
Lev 5.3: O if somebody touch someting dat come outa anodda guy body
Lev 5.3: guy body an make um so he no can come in front me, Yahweh, o any odda kine ting dat make um so he no can come in front
Lev 5.4: O if somebody make strong promise fo do someting, no matta
Lev 5.4: somebody make strong promise fo do someting, no matta good o bad, but he no tink bout um befo he make da promise, no
Lev 5.6: ting he wen do, he gotta bring one girl kine bebe sheep o girl kine goat fo make sacrifice to Yahweh, an den da
Lev 5.7: mo notting fo buy one bebe sheep, he gotta bring two doves o two young pigeons in front Yahweh, fo make um right, one
Lev 5.11: “But if da guy no mo notting fo buy da two doves o two young pigeon, he gotta bring two quart a da bestes
Lev 5.11: He no can put olive oil o incense on top um, cuz dis fo make sacrifice cuz a da bad
Lev 6.2: guy wen dat guy trus him fo take care someting fo him, o steal from him, o he scam da odda guy, o he find someting
Lev 6.2: trus him fo take care someting fo him, o steal from him, o he scam da odda guy, o he find someting da guy wen lose an
Lev 6.3: someting fo him, o steal from him, o he scam da odda guy, o he find someting da guy wen lose an he bulai bout um, o he
Lev 6.3: o he find someting da guy wen lose an he bulai bout um, o he make strong promise an bulai, o he do wateva bad kine
Lev 6.3: an he bulai bout um, o he make strong promise an bulai, o he do wateva bad kine stuff dat peopo stay do.
Lev 6.4: blame fo do um, den he gotta give back wateva he wen steal o scam o bulai bout, o da ting da guy lose an he find um, o
Lev 6.4: do um, den he gotta give back wateva he wen steal o scam o bulai bout, o da ting da guy lose an he find um, o wateva
Lev 6.4: gotta give back wateva he wen steal o scam o bulai bout, o da ting da guy lose an he find um, o wateva he wen make
Lev 6.5: o scam o bulai bout, o da ting da guy lose an he find um, o wateva he wen make promise but he bulai.
head: Da Sacrifice Wit [Grain / Wheat o Barley]
Lev 6.14: “Dis wat you gotta do fo make da sacrifice wit wheat o barley: Aaron's boys gotta bring um in front me, Yahweh,
Lev 6.15: flour, an da olive oil, an all da incense on top da wheat o barley sacrifice, an burn da part fo help peopo rememba
Lev 6.20: Dat goin be da wheat o barley sacrifice dat da pries guys goin make ery day
Lev 6.21: Da wheat o barley sacrifice goin smell real nice fo me, Yahweh, an
Lev 6.22: [him / dis one] from Aaron's blood, dey goin make da wheat o barley sacrifice too.
Lev 6.23: Ery wheat o barley sacrifice dat one pries guy make, gotta burn up da
Lev 6.27: If somebody o someting touch some a da sacrifice meat, dey come spesho
Lev 7.9: Ery wheat o barley sacrifice dey bake inside one oven, o dey cook
Lev 7.9: Ery wheat o barley sacrifice dey bake inside one oven, o dey cook inside one pan o on top one pan, az fo da pries
Lev 7.9: dey bake inside one oven, o dey cook inside one pan o on top one pan, az fo da pries guy dat take da sacrifice
Lev 7.10: Ery wheat o barley sacrifice, no matta dey mix um wit olive oil o not,
Lev 7.10: o barley sacrifice, no matta dey mix um wit olive oil o not, az fo all Aaron's boys.
Lev 7.16: guy make da sacrifice cuz he wen make one strong promise, o cuz he jus like give um, dey can eat da sacrifice da same
Lev 7.16: he jus like give um, dey can eat da sacrifice da same day, o wateva stay lefova, dey can eat um da nex day.
Lev 7.21: so dey no can come in front me, no matta come from peopo o from one animal, o some odda ting dat I hate -- if dat guy
Lev 7.21: in front me, no matta come from peopo o from one animal, o some odda ting dat I hate -- if dat guy eat meat from da
head: No Can Eat Da Blood O Da Fat
Lev 7.23: Israel peopo dis: “No eat da fat from da cows, da sheeps, o da goats.
Lev 7.24: from one animal you guys find wen he awready stay mahke, o dat one wild animal wen rip um up, you guys can use fo
Lev 7.26: you guys stay, you no can eat da blood from any kine bird o animal.
Lev 7.37: dey burn up, da kine sacrifice dey make wit da wheat o barley, da kine sacrifice dey make wen somebody do
Lev 9.4: An make one sacrifice wit wheat o barley, mix um wit oil.
Lev 9.17: He bring da sacrifice wit wheat o barley too.
Lev 9.17: He take one hand full a da wheat o barley, an burn um on top da altar, wit da sacrifice dey
Lev 10.7: inside da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet God, o you goin mahke, cuz you get Yahweh's oil on top you fo
Lev 10.9: Den Yahweh tell Aaron, “You an yoa boys no can drink wine o beer kine stuff weneva you guys go inside da Tent wea da
Lev 10.9: go inside da Tent wea da peopo come fo meet me, Yahweh, o you goin mahke.
Lev 10.12: an Itamar, “Take da res a da sacrifice wit da wheat o barley dat still yet stay from da sacrifices da peopo make
Lev 10.19: if I wen eat da sacrifice cuz a da bad kine stuff today, o wat?
Lev 11.4: “Get some animals dat ony chew dea food ova an ova, o dat ony get split kine hoof, but you guys no can eat dem.
Lev 11.8: You guys no can eat dea meat o touch dea mahke body, cuz dat goin make you guys no can
Lev 11.10: all da animals inside da sea an da streams dat no mo fins o scales, no matta dey all swim togedda, o da odda animals
Lev 11.10: dat no mo fins o scales, no matta dey all swim togedda, o da odda animals inside da watta, you guys gotta make to
Lev 11.12: All dat, anyting dat live inside da watta dat no mo fin o scale, az pilau fo you guys.
Lev 11.26: da animals dat get da split kine hoof but not all da way, o dat no chew dea food ova an ova, if you guys eat um, dat
Lev 11.32: no can use dat ting, no matta az wood, clotheses, leather, o burmbag cloth.
Lev 11.35: Gotta broke um, if one clay oven o clay pot.
Lev 11.36: body a dat kine animal fall down inside one puka fo watta o one big hole fo keep watta, still can drink da watta.
Lev 11.42: You no can eat da kine dat move aroun on top dea stomach, o walk wit four feet, o walk wit plenny feets -- all dat
Lev 11.42: dat move aroun on top dea stomach, o walk wit four feet, o walk wit plenny feets -- all dat kine small animal, pilau
Lev 12.6: “Afta she born one boy o one girl, an da bleeding pau an she ready fo come in front
Lev 12.6: fo make one burn up kine sacrifice, an one young pigeon o one dove fo make da kine sacrifice fo any bad kine stuff
Lev 12.7: “Dis da rules fo da wahine dat born one boy o one girl.
Lev 12.8: nuff money fo buy one bebe sheep, she can bring two doves o two young pigeons, one fo da burn up kine sacrifice, an da
Lev 13.2: “Anybody get one place on top dea skin dat stay swell, o one place dat stay itchy, o one place dat shine o stay
Lev 13.2: top dea skin dat stay swell, o one place dat stay itchy, o one place dat shine o stay red, maybe da kine goin come
Lev 13.2: swell, o one place dat stay itchy, o one place dat shine o stay red, maybe da kine goin come sick an odda guys can
Lev 13.2: Den da peopo gotta bring dem by Aaron da pries guy, o one a his boys dat stay one pries.
Lev 13.19: wea da boil wen stay, get one white place dat stay swell o get one kinda red an white shiny kine place, dey gotta go
Lev 13.24: top dea skin, an one kinda red an white shiny kine place o one white shiny kine place come inside da raw skin on top
Lev 13.29: “If one guy o one wahine get one sore on top da head o on top da chin,
Lev 13.29: “If one guy o one wahine get one sore on top da head o on top da chin, da pries guy goin check out da sore.
Lev 13.30: Dat kine sore broke da skin on top da head o da chin, an odda guys can catch um.
Lev 13.38: “Wen one guy o one wahine get white shiny kine places on top dea skin, da
Lev 13.39: on top da skin an odda guys no can catch um, an da guy o da wahine can come in front me.
Lev 13.42: sore wit litto bit red inside wea he no mo hair on top o on da front a his head, an da sore come mo big, az one
Lev 13.43: If da sore on top his head o on top da front a da head stay swell, an get white wit
Lev 13.47: get da kine mildew dat stay spread on top um, wool kine o linen kine clotheses, any kine dey weave o knit from linen
Lev 13.48: um, wool kine o linen kine clotheses, any kine dey weave o knit from linen o wool string, o animal skins, o someting
Lev 13.48: linen kine clotheses, any kine dey weave o knit from linen o wool string, o animal skins, o someting peopo make from
Lev 13.48: any kine dey weave o knit from linen o wool string, o animal skins, o someting peopo make from leather, an if da
Lev 13.48: dey weave o knit from linen o wool string, o animal skins, o someting peopo make from leather, an if da mildew on top
Lev 13.49: an if da mildew on top dese tings look kinda green o kinda red, az da kine mildew dat spread.
Lev 13.51: If da mildew stay go on top da clotheses, o da stuff dey weave o knit, o on top da leather, no matta
Lev 13.51: mildew stay go on top da clotheses, o da stuff dey weave o knit, o on top da leather, no matta wat dey use um fo, az
Lev 13.51: stay go on top da clotheses, o da stuff dey weave o knit, o on top da leather, no matta wat dey use um fo, az da kine
Lev 13.53: out da stuffs, dat da mildew no spread on top da clotheses o da odda stuff, he goin tell somebody fo wash da tings dat
Lev 13.55: Burn um up, no matta da mildew stay on da inside o da outside.
Lev 13.59: “Dis, da rules fo wool o linen cloth, an fo stuff peopo make from leather, dat get
Lev 13.59: dat get mildew on top um, an fo tell erybody if stay okay o if not okay fo peopo use um.
Lev 14.22: olive oil fo make one sacrifice wit wheat, an two doves o two young pigeons, wateva he can buy, one fo da sacrifice
Lev 14.30: Den da pries guy goin kill da doves o da young pigeons, wateva da guy can buy.
Lev 14.37: If stay lok kinda green o kinda red, an go mo deep den da wall, da pries guy goin go
Lev 14.47: An anybody sleep o eat inside da house, dey gotta wash dea clotheses.
Lev 14.54: fo da kine sick on top da skin dat odda guys can catch, o wea da skin stay broke, o fo mildew inside da clotheses, o
Lev 14.55: da skin dat odda guys can catch, o wea da skin stay broke, o fo mildew inside da clotheses, o inside da house, fo one
Lev 14.55: o wea da skin stay broke, o fo mildew inside da clotheses, o inside da house, fo one place dat stay swell on top da
Lev 14.56: fo one place dat stay swell on top da skin, one rash, o one shiny spot, so da pries guy can find out wen someting
Lev 14.57: spot, so da pries guy can find out wen someting stay okay o not okay, an wen da peopo can come in front God, an wen
Lev 15.3: can come in front me, Yahweh, no matta stay come out easy o get hard time come out, dey no can come in front me,
Lev 15.4: “Goin make any bed da guy lay down on top um, o anyting da guy sit down on top um, no can use um.
Lev 15.4: So dat whoeva lay down o sit down on top um no can come in front me.
Lev 15.14: Day numba eight, da guy gotta take two doves o two young pigeon, an come in front me wea peopo go inside
Lev 15.17: If da clotheses o da leather get semen on top um, gotta wash um wit watta,
Lev 15.23: No matta if da bed o wat she sit on top, if somebody touch um, dey no can come
Lev 15.25: out fo plenny days, an az not her sick time ery month, o get blood dat still yet stay come out afta her sick time,
Lev 15.29: Day numba eight, she gotta take two doves o two young pigeons, an bring um by da pries guy wea peopo
Lev 15.33: fo one wahine dat get her sick time ery month, fo one guy o wahine dat get stuff come out from dea body, an fo one guy
Lev 16.29: An no can work, anybody dat wen born one Jew, o anybody from odda place dat stay with you guys.
Lev 17.3: “Any Israel guy kill one boy kine cow fo make sacrifice, o one bebe sheep, o one goat, inside da camp o outside da
Lev 17.3: kill one boy kine cow fo make sacrifice, o one bebe sheep, o one goat, inside da camp o outside da camp, dey no can do
Lev 17.3: sacrifice, o one bebe sheep, o one goat, inside da camp o outside da camp, dey no can do dat.
Lev 17.8: If you like make one burn up kine sacrifice o odda kine sacrifice, you gotta bring da animal wea you go
Lev 17.10: “If any Israel guy, o any guy from odda place dat stay live wit you guys, eat
Lev 17.11: Az cuz da blood, dass wea da life stay inside one animal o one guy.
Lev 17.12: you Israel peopo: ‘No mo nobody from you Israel peopo, o from da peopo from odda place dat stay live wit you guys,
Lev 17.13: “If any Israel guy, o any guy from odda place dat stay live wit you guys, go
Lev 17.13: odda place dat stay live wit you guys, go hunt any animal o bird dat you guys can eat, dey gotta let da blood go outa
Lev 17.14: Az cuz da blood, dass wea da life stay inside one animal o one guy.’
Lev 17.14: cuz da blood, dass wea da life stay inside one animal o one guy.
Lev 17.15: “If one Israel guy, o one guy from odda place dat stay live wit you guys, find
Lev 17.15: stay live wit you guys, find one animal dat awready mahke o dat da wild animals wen rip um up, an dey eat um, dey
Lev 18.9: not make sex wit yoa sista, no matta her yoa fadda's girl o yoa mudda's girl, no matta she grow up da same house wit
Lev 18.9: mudda's girl, no matta she grow up da same house wit you, o anodda place.
Lev 18.10: “You betta not make sex wit yoa boy's girl, o yoa girl's girl.
Lev 18.17: An no go make sex wit her boy's girl o her girl's girl.
Lev 19.4: “No leave me fo make o follow idol kine gods, cuz dey no can do notting.
Lev 19.6: Gotta eat um da same day you make da sacrifice, o da nex day.
Lev 19.9: fields inside da land, no cut um all da way by da edge, o pick up da extra food dat da harvesta guys no pick up.
Lev 19.13: “No give presha on anodda guy o steal from him.
Lev 19.15: stay mo betta den to odda guys, no matta dey no mo notting o dey rich.
Lev 19.20: But you no goin kill da girl o da guy dat make sex wit her, cuz she still one slave girl.
Lev 19.35: “No use bulai kine measure wen you tell how long someting, o how heavy someting stay, o how much get.
Lev 19.35: wen you tell how long someting, o how heavy someting stay, o how much get.
Lev 20.2: tell Moses fo tell da Israel peopo dis: “Any Israel guy, o any guy from odda place dat stay live wit da Israel guys,
Lev 20.9: anybody [put kahuna on top / talk stink bout] dea fadda o mudda [an tell dey no matta], dey gotta mahke.
Lev 20.9: Cuz dey wen [put kahuna on top / talk stink] dea fadda o mudda, dey da ones get da blame, an dey gotta mahke.
Lev 20.17: “If somebody marry his sista, no matta his fadda's girl o his mudda's girl, an dey make sex togedda, az shame fo
Lev 20.19: “No make sex wit yoa mudda's sista o yoa fadda's sista, cuz dat goin show dat you no mo respeck
Lev 20.25: No make yoaself pilau from eat one animal o bird, o da kine animal dat move aroun on top da groun --
Lev 20.25: No make yoaself pilau from eat one animal o bird, o da kine animal dat move aroun on top da groun -- da kine I
Lev 20.27: “Da guys o da wahines dat talk to da mahke peopo, o dat know how fo
Lev 20.27: “Da guys o da wahines dat talk to da mahke peopo, o dat know how fo find out wat da mahke peopo spirits know,
Lev 21.2: Ony if one close ohana mahke, his mudda o fadda, his boy o his girl, his brudda, den he can make
Lev 21.2: Ony if one close ohana mahke, his mudda o fadda, his boy o his girl, his brudda, den he can make himself so he no can
Lev 21.5: pries guys betta not shave part a da hair from dea head, o shave off da edge a dea beard, o cut dea bodies fo show
Lev 21.5: a da hair from dea head, o shave off da edge a dea beard, o cut dea bodies fo show dey stay sore inside.
Lev 21.7: wahine dat make herself pilau cuz she fool aroun fo money, o dat her husban wen throw her out, cuz da prieses stay
Lev 21.10: He no can let his hair come mess up, o broke his clotheses, wen somebody mahke.
Lev 21.11: come so he no can go in front me, not even fo his fadda o mudda.
Lev 21.14: He no can marry one widow, one wahine dat get divorce, o one wahine dat stay pilau cuz she wen fool aroun fo money.
Lev 21.18: wrong wit dem can come nea -- anybody dat no can see, o dat no can walk good, o dat get his face o his body mess
Lev 21.18: nea -- anybody dat no can see, o dat no can walk good, o dat get his face o his body mess up, no can make sacrifice
Lev 21.18: dat no can see, o dat no can walk good, o dat get his face o his body mess up, no can make sacrifice fo me.”
Lev 21.19: No mo nobody dat get one feet o hand dat stay all any kine, o get crooked back, o one guy
Lev 21.20: mo nobody dat get one feet o hand dat stay all any kine, o get crooked back, o one guy dat no can grow tall, o dat
Lev 21.20: one feet o hand dat stay all any kine, o get crooked back, o one guy dat no can grow tall, o dat get someting wrong wit
Lev 21.20: kine, o get crooked back, o one guy dat no can grow tall, o dat get someting wrong wit dea eye, o dat get da kine sore
Lev 21.20: no can grow tall, o dat get someting wrong wit dea eye, o dat get da kine sore dat da pus stay run out, o dat get da
Lev 21.20: dea eye, o dat get da kine sore dat da pus stay run out, o dat get da privates hurt.
Lev 22.4: get da kine sick on top dea skin dat odda guys can catch, o someting come outa dea body, dey no can eat da kine
Lev 22.4: me if dey touch someting dat wen touch one mahke body, o if dey get semen come out from dem, o if dey touch anyting
Lev 22.5: one mahke body, o if dey get semen come out from dem, o if dey touch anyting dat crawl dat make um so no can come
Lev 22.5: anyting dat crawl dat make um so no can come in front me, o if dey touch anybody dat make um so no can come in front
Lev 22.8: Da pries guys no can eat animal dat awready mahke o dat da wild animals wen rip um up, cuz dat goin make um so
Lev 22.11: But if one pries guy buy one slave wit silva, o if one slave wen born inside da pries guy house, dat slave
Lev 22.13: But if one pries girl come one widow o get divorce, an no mo kids, an her go back live inside her
Lev 22.18: an his boys an all da Israel peopo dis: “Any Israel guy, o any guy from odda place dat live by you guys, if dey like
Lev 22.18: fo me, Yahweh, fo one strong promise dey wen make, o cuz dey like do um, dey gotta give one boy kine cow dat no
Lev 22.19: give one boy kine cow dat no mo notting wrong wit um, o one boy kine sheep, o one boy kine goat.
Lev 22.19: cow dat no mo notting wrong wit um, o one boy kine sheep, o one boy kine goat.
Lev 22.21: Wen anybody bring one a da cows o da sheeps fo make da kine sacrifice dat show dat dem an
Lev 22.21: wit each odda, cuz a one strong promise dey wen make, o cuz dey like do um, gotta be one animal dat no mo notting
Lev 22.22: No bring me one animal dat no can see, o dat get broke bone, o bad cut, o dat get sore dat get pus
Lev 22.22: bring me one animal dat no can see, o dat get broke bone, o bad cut, o dat get sore dat get pus run out, o get rash o
Lev 22.22: animal dat no can see, o dat get broke bone, o bad cut, o dat get sore dat get pus run out, o get rash o odda sick
Lev 22.22: broke bone, o bad cut, o dat get sore dat get pus run out, o get rash o odda sick on top da skin.
Lev 22.22: o bad cut, o dat get sore dat get pus run out, o get rash o odda sick on top da skin.
Lev 22.23: ony cuz you like give, you can give one boy kine cow o sheep dat no come out good, o small, but I no take dat
Lev 22.23: can give one boy kine cow o sheep dat no come out good, o small, but I no take dat kine sacrifice if you wen make
Lev 22.24: betta not give me one animal dat get dea privates cut off o mess up.
Lev 22.27: Yahweh tell Moses: “Wen one bebe cow, bebe sheep, o bebe goat born, dey gotta stay wit dea mudda fo seven
Lev 22.28: No kill one mudda cow o one mudda sheep da same day you kill dea bebe.
Lev 23.13: An you gotta make sacrifice wit wheat o barley wit four pound flour, mix wit olive oil.
Lev 23.14: You guys no can make da bread fo eat, o roast da wheat o barley an eat um, o eat da new wheat o
Lev 23.14: You guys no can make da bread fo eat, o roast da wheat o barley an eat um, o eat da new wheat o barley, till da day
Lev 23.14: make da bread fo eat, o roast da wheat o barley an eat um, o eat da new wheat o barley, till da day you bring da
Lev 23.14: o roast da wheat o barley an eat um, o eat da new wheat o barley, till da day you bring da sacrifice dat go wit da
Lev 23.22: yoa land, no cut um all da way by da edge a da land, o pick up da extra food dat da harvesta guys no pick up.
Lev 23.37: Az da burn up kine sacrifices, da sacrifices wit wheat o barley, an sacrifices wit stuff fo eat an drink, wateva
Lev 24.16: matta dey one guy from odda place dat live wit you guys, o one Israel guy, if dey talk stink my name, you guys gotta
Lev 24.17: “If somebody kill one guy o wahine, you guys gotta kill dem.
Lev 24.21: But whoeva kill one guy o wahine, dey gotta mahke.
Lev 25.5: grow from da seed you wen drop da las time you cut food, o da grapes dat grow wea you no trim.
Lev 25.11: dat grow from wat wen fall down da las time you cut food, o da grapes dat grow wea you no trim.
Lev 25.14: “If you guys sell land to one Jew, o buy land from dem, no try scam each odda.
Lev 25.20: guys goin eat da year numba seven, if we no can plant seed o cut food?
Lev 25.31: Da guy dat wen sell um, o somebody from da guy ohana, can buy um back.
Lev 25.35: can work, help dem jalike you help one guy from odda place o one guy dat live nea you fo short time.
Lev 25.36: No make um pay interes o pay back mo den wat dey wen borrow, but show respeck fo
Lev 25.37: You betta not make dem pay interes fo wat dey borrow, o sell dem food fo mo den wat da food cost.
Lev 25.40: goin make to him jalike one guy you pay fo work fo you, o jalike one guy dat live nea you fo short time.
Lev 25.47: “If one guy from odda place, o one guy dat live wit you guys fo short time, come rich, an
Lev 25.47: sell himself to da guy from odda place dat live nea you, o to da guy's ohana, da Jew still get da right fo somebody
Lev 25.49: One uncle o one cousin, o odda ohana can buy him back.
Lev 25.49: One uncle o one cousin, o odda ohana can buy him back.
Lev 25.49: O if da slave guy come rich, he can buy himself back.
Lev 25.54: “Even if da ohana guy o he no can buy him back, da owna gotta let him an his kids
Lev 26.1: No put up idol statues o big kine stones dat odda peopos put up fo dem pray in
Lev 27.7: If az one guy sixty years ol o moa, pay ony fifteen piece silva.
Lev 27.10: Da guy no can change um o give one good animal fo one bad animal, o one bad animal
Lev 27.10: no can change um o give one good animal fo one bad animal, o one bad animal fo one good animal.
Lev 27.12: Da pries goin tell if da animal stay good o no good.
Lev 27.14: fo me, Yahweh, da pries guy goin tell if da house good o bad.
Lev 27.20: one dat make his land spesho fo me an no like buy um back, o if he wen sell um to anodda guy, den he no can buy um back
Lev 27.26: born, awready stay spesho fo me, no matta az one cow o one sheep.)
Lev 27.28: own dat stay foeva ony fo me, Yahweh, no matta az one guy, o one animal, o da ohana land, no can sell um o buy um back.
Lev 27.28: ony fo me, Yahweh, no matta az one guy, o one animal, o da ohana land, no can sell um o buy um back.
Lev 27.28: az one guy, o one animal, o da ohana land, no can sell um o buy um back.
Lev 27.30: from eryting dat grow up from da land, no matta da wheat o barley from da dirt o da fruits from da trees, az fo me,
Lev 27.30: up from da land, no matta da wheat o barley from da dirt o da fruits from da trees, az fo me, Yahweh.
Lev 27.31: If somebody like buy back some a da ten percent a da wheat o barley o fruits he wen give me, dey gotta pay da pries
Lev 27.31: like buy back some a da ten percent a da wheat o barley o fruits he wen give me, dey gotta pay da pries guys twenty
Deu 22.19: Pick Good Kine Stiuff an Live, O Bad Kine Stuff an Mahke (30:11 - 30:20) 70.
Deu 1.16: fo dem, no matta dey make argue wit anodda Israel guy, o wit somebody dass not one Israel guy.
Deu 1.17: Lissen, no matta if he one importan guy o one guy dass not importan.
Deu 2.27: We no goin go da right side o da left side.
Deu 2.37: Yahweh tell us guys fo do, we neva bodda da Ammon peopo, o da land by da Jabbok Riva, o da towns inside da hills.
Deu 2.37: we neva bodda da Ammon peopo, o da land by da Jabbok Riva, o da towns inside da hills.
Deu 3.24: No mo odda god inside da sky o on top da earth dat can do stuff jalike da awesome kine
Deu 4.16: no make fo you guys, idol kine god dat look like one guy o one wahine, cuz den you goin mess up an make yoaself come
Deu 4.17: anyting dat look like one animal dat stay on top da earth, o any kine bird dat stay fly inside da sky, o anyting dat
Deu 4.18: top da earth, o any kine bird dat stay fly inside da sky, o anyting dat move on top da groun, o any kine fish dat stay
Deu 4.18: fly inside da sky, o anyting dat move on top da groun, o any kine fish dat stay inside da big watta.
Deu 4.25: pilau inside, an make idol kine gods dat look like animals o odda tings, az real bad kine stuff you stay do, da way yoa
Deu 4.28: Dose gods, dey no can see o hear o eat o smell notting.
Deu 4.28: Dose gods, dey no can see o hear o eat o smell notting.
Deu 4.28: Dose gods, dey no can see o hear o eat o smell notting.
Deu 4.31: He no goin leave you guys, o wipe you out, o foget da deal he wen make wit yoa ancesta
Deu 4.31: He no goin leave you guys, o wipe you out, o foget da deal he wen make wit yoa ancesta guys, cuz he wen
Deu 5.8: yoaself dat look like anyting from up dea inside da sky, o from down hea on top da earth, o from inside da watta dat
Deu 5.8: up dea inside da sky, o from down hea on top da earth, o from inside da watta dat stay unda da groun.
Deu 5.14: no work notting, not you, yoa boy, yoa girl, yoa worka guy o wahine, yoa cow, yoa donkey, all yoa odda animals, anybody
Deu 5.18: “No fool aroun wit odda guy o wahine behind yoa wife o husban back.
Deu 5.18: “No fool aroun wit odda guy o wahine behind yoa wife o husban back.
Deu 5.21: Dat mean, no go afta his wife, o his house, o his land, o his worka guy o wahine, his cow,
Deu 5.21: Dat mean, no go afta his wife, o his house, o his land, o his worka guy o wahine, his cow, his donkey, o
Deu 5.21: Dat mean, no go afta his wife, o his house, o his land, o his worka guy o wahine, his cow, his donkey, o wateva kine
Deu 5.21: go afta his wife, o his house, o his land, o his worka guy o wahine, his cow, his donkey, o wateva kine ting he get.
Deu 5.21: o his land, o his worka guy o wahine, his cow, his donkey, o wateva kine ting he get.
Deu 5.32: No go turn away from um to da right side o da left side.’-”
Deu 7.25: No go make like you like take da silva o gold on top da idols, no take dat fo yoaself.
Deu 8.2: guys tink, if you guys goin do wat he tell you guys fo do, o not.
Deu 8.16: Yoa ancestas neva see o know wat was manna befo.
Deu 9.5: Az not cuz you guys do wass right erytime, o cuz you tink da right way, dat you guys goin take ova dea
Deu 9.23: You no trust him o lissen wat he tell.’
Deu 10.9: Az why da Levi ohana no mo land o property from Yahweh, jalike dea bruddas from da odda
Deu 10.18: He back up da kids dat no mo fadda o mudda, an da wahines dat no mo husban.
Deu 11.26: You like Yahweh do good kine stuff to you, o bad kine stuff?
Deu 12.6: guys give um cuz you like give um, an da firs cow, sheep, o goat dat born -- bring um all da place Yahweh goin pick.
Deu 12.15: can eat all da meat you guys like, jalike was wild meat o deer meat.
Deu 12.17: you guys betta not eat God's ten percent a yoa wheat o barley o new wine o olive oil, o kill an eat da firs one
Deu 12.17: guys betta not eat God's ten percent a yoa wheat o barley o new wine o olive oil, o kill an eat da firs one fo born
Deu 12.17: not eat God's ten percent a yoa wheat o barley o new wine o olive oil, o kill an eat da firs one fo born from yoa cows
Deu 12.17: ten percent a yoa wheat o barley o new wine o olive oil, o kill an eat da firs one fo born from yoa cows o sheeps o
Deu 12.17: olive oil, o kill an eat da firs one fo born from yoa cows o sheeps o goats, o wateva you wen make promise fo give
Deu 12.17: o kill an eat da firs one fo born from yoa cows o sheeps o goats, o wateva you wen make promise fo give Yahweh, o da
Deu 12.17: an eat da firs one fo born from yoa cows o sheeps o goats, o wateva you wen make promise fo give Yahweh, o da stuff you
Deu 12.17: o goats, o wateva you wen make promise fo give Yahweh, o da stuff you like give him, o da spesho presents.
Deu 12.17: make promise fo give Yahweh, o da stuff you like give him, o da spesho presents.
Deu 12.22: Eat dem jalike you guys eat wild meat o deer meat.
Deu 13.1: “If get somebody dat tell you guys dey talk fo God, o somebody dat say dey can dream fo tell you wat goin happen
Deu 13.3: dey talk, den you guys betta not lissen to dat talka guy o da guy dat dream.’
Deu 13.5: Gotta kill dat talka guy o dream guy, cuz he teach dat peopo gotta go agains yoa God
Deu 13.5: Cuz dat kine talka guy o dream guy try turn you guys away from da way yoa God
Deu 13.6: “If yoa own brudda, yoa mudda o fadda's boy, o yoa boy o girl, o yoa wife dat you love, o
Deu 13.6: “If yoa own brudda, yoa mudda o fadda's boy, o yoa boy o girl, o yoa wife dat you love, o yoa mos good
Deu 13.6: “If yoa own brudda, yoa mudda o fadda's boy, o yoa boy o girl, o yoa wife dat you love, o yoa mos good friend talk
Deu 13.6: yoa own brudda, yoa mudda o fadda's boy, o yoa boy o girl, o yoa wife dat you love, o yoa mos good friend talk to you
Deu 13.6: o fadda's boy, o yoa boy o girl, o yoa wife dat you love, o yoa mos good friend talk to you wea nobody can hear an
Deu 13.7: da gods fo da peopos aroun you guys, no matta dey live nea o far from you guys, from one end a da land to da odda end.
Deu 13.8: No try hide dem o wat dey do.
Deu 14.1: So no go cut yoaself o shave da front a yoa head wen somebody mahke.
Deu 14.7: food ova an ova, you guys no can eat da camel, da rabbit, o da rock badger.
Deu 14.8: You guys no can eat dea meat o touch dea body wen dey mahke.
Deu 14.10: But wateva animal dat no mo fins o scales, you guys no can eat um, cuz dey make you guys so
Deu 14.21: um to one guy from odda place dat live inside yoa town, o sell um to one guy from odda place dat go thru yoa town,
Deu 14.26: Use da silva fo buy wateva you like: cows, sheeps, wine o beer, o anyting you like.
Deu 14.26: silva fo buy wateva you like: cows, sheeps, wine o beer, o anyting you like.
Deu 14.27: ohana peopo dat stay inside yoa towns, cuz dey no mo land o odda property from Yahweh.
Deu 14.29: So dat da Levi ohana peopo dat no mo land o odda property from Yahweh, da peopo from odda place, da
Deu 14.29: Yahweh, da peopo from odda place, da kids dat no mo fadda o mudda, an da wahines dat no mo husban, dat live inside yoa
Deu 15.7: “If get bruddas o sistas dat no mo notting inside yoa towns, inside da land
Deu 15.12: “If one Hebrew guy o wahine sell demself to you, an work fo you fo six year,
Deu 15.21: da animal get someting wrong wit um, if no can walk good, o no can see, o some odda bad kine ting, no kill um fo make
Deu 15.21: someting wrong wit um, if no can walk good, o no can see, o some odda bad kine ting, no kill um fo make sacrifice fo
Deu 16.2: Make sacrifice -- one animal from yoa sheeps, goats, o cows fo da Passova fo yoa God Yahweh.
Deu 16.11: an da peopo from odda place, da kids dat no mo fadda o mudda, da wahines dat no mo husban dat live wit you guys,
Deu 16.14: peopo, da peopo from odda place, da kids dat no mo fadda o mudda, da wahines dat no mo husban, erybody dat stay
Deu 17.1: peopo: “No make sacrifice fo yoa God Yahweh wit cows o sheeps dat get someting wrong wit um, cuz az pilau dat
Deu 17.2: yoa God Yahweh goin give you guys, maybe goin get one guy o one wahine dat live dea wit you guys, an dey stay do bad
Deu 17.3: dey go bow down in front odda gods an show respeck to dem, o to da sun, da moon, o da stars.
Deu 17.3: odda gods an show respeck to dem, o to da sun, da moon, o da stars.
Deu 17.5: Den go take da guy o da wahine dat wen do dis bad kine ting outside da gate fo
Deu 17.6: If get two o three peopo wen see wat happen tell da same ting, den stay
Deu 17.6: den stay true fo real kine, an you guys gotta kill da guy o da wahine.
Deu 17.6: But you no can kill one guy o one wahine if ony one guy tell dat he wen see dem do
Deu 17.7: Da ones dat tell wat dey wen see da guy o da wahine do, dey da ones gotta throw da stones firs fo
Deu 17.8: wat kine ting wen happen wen somebody go kill anodda guy, o who get wat kine rights, o why somebody bus up anodda guy.
Deu 17.8: somebody go kill anodda guy, o who get wat kine rights, o why somebody bus up anodda guy.
Deu 17.11: No turn away from wat dey tell you, to da right side o da left side.
Deu 17.12: Whoeva ack like dey no care wat da main judge o da pries guy dat work ova dea fo yoa God Yahweh tell, an
Deu 17.13: an come scared, an dey goin make shua fo lissen da judge o da pries nex time.
Deu 17.16: Ony rememba: da king no can get plenny horses fo himself, o make da peopo go back Egypt side fo get mo horses.
Deu 17.20: from wat God tell um fo do even litto bit to da right side o da lef side.
Deu 18.3: get from da peopo: Weneva da peopo make sacrifice wit cows o sheeps o goats, dey give da pries guys da shoulder meat,
Deu 18.3: da peopo: Weneva da peopo make sacrifice wit cows o sheeps o goats, dey give da pries guys da shoulder meat, da jaw
Deu 18.10: No good if even one a you guys throw yoa boy o girl inside da fire fo make sacrifice.
Deu 18.11: No try talk to da spirits, da obake, o da mahke guys.
Deu 18.16: guys tell, ‘No let us hear da voice from oua God Yahweh, o see dis big fire no moa!
Deu 18.20: talk fo me, but tell dem stuff dat I neva tell him fo say, o any guy dat talk fo odda gods, you guys gotta kill dem.
Deu 19.15: dass not nuff fo tell dat somebody wen do someting bad o do someting wrong.
Deu 19.15: Ony can make proof wit two o three peopo dat see um do um.
Deu 20.12: put army guys all aroun da town so nobody can go inside o come outside.
Deu 21.4: yoke yet, an take um inside one valley dat nobody wen plow o plant, an get one stream dat run all da time.
Deu 21.5: fo figga out wass right an wass wrong wen peopo make argue o bus up each odda.
Deu 21.14: But you no can sell her o make her jalike she one slave, cuz you wen make her shame
Deu 21.22: da peopo kill him, an hang his mahke body on top one tree o pos, you guys no can let his body stay hang dea till da
Deu 22.1: “If you see dat yoa brudda's cow, sheep, o goat come out from da fence, no ack like you no see um.
Deu 22.3: Do da same ting if you find yoa brudda's donkey, o his clotheses, o wateva he lose.
Deu 22.3: ting if you find yoa brudda's donkey, o his clotheses, o wateva he lose.
Deu 22.4: “If you find yoa brudda's donkey o cow dat wen fall down on top da road, help yoa brudda make
Deu 22.6: find one bird nest by da side a da road, inside one tree o on top da groun, wit bebe birds o eggs inside, an da mudda
Deu 22.6: da road, inside one tree o on top da groun, wit bebe birds o eggs inside, an da mudda stay sitting on top da bebes o da
Deu 22.6: o eggs inside, an da mudda stay sitting on top da bebes o da eggs, no take da mudda wit da bebes.
Deu 23.1: wit dem if dea privates stay hurt cuz somebody wen smash o cut um.
Deu 23.3: “Nobody from Ammon o Moab o dea kids an grankids can come one a Yahweh's peopo,
Deu 23.3: “Nobody from Ammon o Moab o dea kids an grankids can come one a Yahweh's peopo, even
Deu 23.6: No make deal fo come friends wit da Ammon o da Moab peopo, fo do good tings fo dem, all da time you
Deu 23.10: no can go in front Yahweh cuz nite time he get wet dream o make shishi, he gotta go outside da camp an stay dea all
Deu 23.18: You guys betta not bring da pay dat one guy o wahine get, dat fool aroun fo pay inside one Canaan kine
Deu 23.19: make yoa brudda pay interes wen you let him borrow silva o food, o wateva odda ting peopo pay interes fo.
Deu 23.19: brudda pay interes wen you let him borrow silva o food, o wateva odda ting peopo pay interes fo.
Deu 23.25: If you go inside da field dat get wheat o barley dat anodda guy own, you can pick litto bit wheat o
Deu 23.25: o barley dat anodda guy own, you can pick litto bit wheat o barley wit yoa hands, but you no can use one sickle fo cut
Deu 23.25: yoa hands, but you no can use one sickle fo cut da wheat o barley.
Deu 24.5: one guy jus wen marry, no can send him fo fight one war, o do govmen kine work.
Deu 24.6: “No take da two roun stones from one mill fo make flour, o even da top one, from one guy dat own da stones an owe you
Deu 24.7: guy dat wen steal anodda Israel guy fo make him one slave, o try sell him, da guy dat steal um, gotta mahke.
Deu 24.14: No matta he one Israel guy, o he not one Israel guy, but he live inside yoa town, him
Deu 24.17: fo da peopo from odda place, an fo da kids dat no mo fadda o mudda.
Deu 24.19: “Wen you guys stay cut wheat o barley inside yoa field, an you foget take home one bunch
Deu 24.19: inside yoa field, an you foget take home one bunch wheat o barley, no go back get um.
Deu 24.19: um dea fo da guys from odda place, da kids dat no mo fadda o mudda, o da wahines dat no mo husban.
Deu 24.19: da guys from odda place, da kids dat no mo fadda o mudda, o da wahines dat no mo husban.
Deu 24.20: tree, fo da guys from odda place, da kids dat no mo fadda o mudda, an da wahines dat no mo husban.
Deu 24.21: dea fo da guys from odda place, da kids dat no mo fadda o mudda, an da wahines dat no mo husban.
Deu 25.4: “No go tie up one cow's mout so he no can eat da wheat o barley wen he stay working fo smash da wheat o barley so
Deu 25.4: da wheat o barley wen he stay working fo smash da wheat o barley so you can take out da junks.
Deu 26.12: peopo, da peopo from odda place, da kids dat no mo fadda o mudda, an da wahines dat no mo husban.
Deu 26.13: peopo, da peopo from odda place, da kids dat no mo fadda o mudda, an da wahines dat no mo husban, jalike you wen tell
Deu 27.15: god, no matta he make um wit wood an cut um wit one knife o melt metal fo make um, an den he put up da idol secret
Deu 27.19: to one guy from some odda place, one kid dat no mo fadda o mudda, o one wahine dat no mo husban.’
Deu 27.19: guy from some odda place, one kid dat no mo fadda o mudda, o one wahine dat no mo husban.’
Deu 27.22: dat make sex wit his sista, no matta her his fadda's girl o his mudda's girl.’
Deu 28.14: guys today fo do, an no even go litto bit on da right side o da left side, an no follow odda gods an work fo dem.
Deu 28.39: farms an take care um, but you no goin bring in da grapes o drink da wine, cuz da worms goin eat um.
Deu 28.51: Dey no goin leave you guys wheat o barley, new wine, new olive oil, bebe cows, o bebe sheeps.
Deu 28.51: guys wheat o barley, new wine, new olive oil, bebe cows, o bebe sheeps.
Deu 28.52: da big towns inside yoa land, so nobody can go inside o come outside, till da tall strong walls aroun da towns
Deu 28.54: he goin come greedy an no share food wit his own brudda o his own wife dat he love, an his kids dat stay still yet.
Deu 28.56: goin be too greedy fo give to her husband dat she love, o her own boy an girl.
Deu 29.4: today Yahweh no make you guys undastan, da eyes fo see, o da ears fo hear all dat.
Deu 29.6: but I give you guys da manna fo eat, an you no drink wine o beer.”
Deu 29.18: Make shua no mo any guy o wahine, o ohana wit you guys, who goin turn away from oua
Deu 29.18: Make shua no mo any guy o wahine, o ohana wit you guys, who goin turn away from oua God
head: Pick Good Kine Stiuff an Live, O Bad Kine Stuff an Mahke
Deu 30.15: guys can do: you guys can live an good kine stuff happen, o bad kine stuff can happen an you guys mahke.
Deu 30.19: front you guys two ways you guys can do: you guys can live o you guys can mahke.
Deu 30.19: You guys can get good kine stuff, o you guys can get real bad kine stuff.
Deu 31.6: He no goin let you guys go by yoaself, o bag from you!
Deu 31.8: He no goin let you guys go by yoaself, o bag from you guys!
Deu 31.16: dose gods, jalike wen peopo go fool aroun behin dea husban o wife back.
Deu 32.6: az how you goin pay back Yahweh Doing pilau kine stuff, o wat?
Deu 32.17: Befo time, yoa ancesta guys neva stay scared a dem O show respeck fo dem.
Deu 32.30: O how come two a dea army guys Make ten tousand Israel army
Deu 32.36: powa An no mo da Israel guys dea, No matta dey slave guys o not slave guys.
Deu 32.37: goin tell his peopo, ‘Eh, da odda peopo gods, dey no mo o wat?
Deu 33.9: Dey neva even let go dea own bruddas, O even dea own kids.
Deu 33.20: Dey live dea jalike one lion Dat can take off yoa arm O even da skin from yoa head.”
Deu 33.28: Da place wea dey live, Nobody goin bodda dem o wipe um out.’
Rut 1.5: No mo husban, an no mo boys o grankids.
Rut 1.17: punish me plenny If I go way from you, No matta you mahke, o I mahke!
Rut 1.19: Da wahines, dey say, “Fo real, dis Na`omi, o wat?
Rut 2.8: Nobody tell you wat fo do, o wat?”
Rut 3.10: fo marry one a da younga guys, no matta no matta dey rich o no mo notting!
1Ki 1.10: But he neva tell Nathan da talka fo God, o Colonel Benaiah, o da odda army guys, fo come.
1Ki 1.10: he neva tell Nathan da talka fo God, o Colonel Benaiah, o da odda army guys, fo come.
1Ki 1.11: go tell Bathsheba, Solomon mudda, “You neva hear dis, o wat?
1Ki 1.24: Az true, o wat, dat you wen tell, ‘Adonijah goin be da king afta me,
1Ki 1.27: Az true, o wat, dat you wen do all dis?
1Ki 2.13: Batsheba aks Adonijah, “You come hea fo make trouble, o eryting okay?
1Ki 2.20: Can do um fo me, o wat?
1Ki 2.22: O same ting jalike you aks me fo make Abiatar da main pries,
1Ki 2.23: He tell, “If I no go do wat I say now, I like God kill me, o do mo worse tings!”
1Ki 3.11: You neva aks me fo make you live long time, o fo make you come plenny rich, o fo kill all da peopo dat
1Ki 3.11: make you live long time, o fo make you come plenny rich, o fo kill all da peopo dat stay agains you.
1Ki 6.7: / notting you can hear] inside da Temple from hammer, axe o any odda kine iron tool [wen dey working].
1Ki 8.37: “Bumbye, no goin get food inside da land, O get real bad kine sick, O da plants come sick, O da mold
1Ki 8.37: no goin get food inside da land, O get real bad kine sick, O da plants come sick, O da mold make da food pilau, O da
1Ki 8.37: da land, O get real bad kine sick, O da plants come sick, O da mold make da food pilau, O da grasshoppa an da
1Ki 8.37: sick, O da plants come sick, O da mold make da food pilau, O da grasshoppa an da caterpilla Eat up all da food Befo da
1Ki 8.37: da caterpilla Eat up all da food Befo da peopo can cut um, O da peopo dat stay agains yoa peopo Send dea army guys
1Ki 8.37: stay agains yoa peopo Send dea army guys agains yoa towns, O get odda kine sick.
1Ki 8.38: But anybody dat pray to you, O beg you fo help dem From all da Israel peopo in da land,
1Ki 8.46: da peopo An make dem prisnas An take um away to dea land, O maybe nea yoa land, o maybe far way.
1Ki 8.46: prisnas An take um away to dea land, O maybe nea yoa land, o maybe far way.
1Ki 8.57: We no like he no do notting fo us O leave us.
1Ki 13.8: No way I goin eat bread o drink watta hea.”
1Ki 13.16: I no can eat food o drink watta wit you in dis place.”
1Ki 13.17: He tell: ‘No eat food o drink watta Bethel side, an no come back da same way.
1Ki 14.10: Jeroboam ohana inside da Israel land, no matta dey slaves o dey not slaves.
1Ki 18.21: tell, “You guys gotta make up yoa mind right now, one way o da odda way!
1Ki 18.27: Maybe he stay tink real hard bout someting, o maybe he stay inside da lua, o he go holoholo.
1Ki 18.27: real hard bout someting, o maybe he stay inside da lua, o he go holoholo.
1Ki 20.1: guys all aroun da town, so nobody can go inside da town o get outa da town.
1Ki 20.39: If he run away, you goin pay wit yoa life, o you pay fine 75 pound silva!
1Ki 21.2: O if you like, I can pay you plenny fo da land.
1Ki 21.6: “I wen tell Nabot da Jezreel guy, ‘Sell me yoa grape farm, o if you like, I give you anodda one.
1Ki 21.21: from da Israel peopo dat get yoa blood, no matta dey slave o dey not slave.
1Ki 22.5: ting, us guys gotta aks Yahweh if az good fo go make war, o not.
1Ki 22.6: He aks dem, “I can go make war agains Ramot Gilead town, o not?
1Ki 22.15: O we no do notting?
1Ki 22.31: He tell um, “No need fight da regula army guys o da officer guys.
2Ki 1.2: da god fo da Ekron peopo, if he goin feel good again, o he goin mahke cuz a da hurt.
2Ki 1.3: No mo God inside Israel, o wat?
2Ki 1.6: No mo God inside Israel, o wat?
2Ki 2.14: He tell, “Yahweh, you stay by me, o wat?
2Ki 2.16: wen pick him up, an put him down on top one mountain, o inside one gulch.
2Ki 3.11: Jehoshafat aks, “No mo nobody dat talk fo Yahweh ova hea, o wat?
2Ki 3.14: fo da Judah peopo, I no even goin look at you, King Joram, o see you.
2Ki 3.17: Cuz dis wat Yahweh tell: ‘You guys no goin see wind o rain, but dis dry valley goin come full wit watta.”
2Ki 4.13: Get someting I can do fo you, o wat?
2Ki 4.13: Get someting I can tell da king o da main army guy, fo help you, o wat?
2Ki 4.13: I can tell da king o da main army guy, fo help you, o wat?
2Ki 4.23: Dis not da sacrifice time fo da New Moon o da Res Day.”
2Ki 4.31: an put da stick on top da boy's face, but da boy no talk o move.”
2Ki 5.7: Dis guy tink me God, o wat?
2Ki 5.7: He tink I can kill somebody an make um come back alive, o wat?
2Ki 5.17: Cuz now, no way I goin make burn up kine sacrifice, o odda kine sacrifice, fo no odda gods, but ony fo Yahweh.
2Ki 5.26: Dis not da right time fo take silva, o clotheses, olive trees, grape farms, sheeps an goats,
2Ki 5.26: olive trees, grape farms, sheeps an goats, cows, o guys an wahines fo work fo you!”
2Ki 6.8: He tell, “I goin go dis place, o dat place, fo make my war camp.
2Ki 6.21: see dem, he tell Elisha, “My fadda, you like me kill dem, o wat?”
2Ki 6.22: guys dat you wen go catch fo make prisona wit yoa sword o bow.”
2Ki 6.24: da army guys all aroun da town, so nobody can go inside o come outside.
2Ki 8.8: Aks him if I goin come good from dis sick, o wat?
2Ki 8.9: wen send me fo aks you , ‘I goin stay alive afta dis sick, o wat?
2Ki 9.8: kill ery guy inside da Ahab ohana, no matta dey slave guys o not slave guys.
2Ki 9.17: Send him fo meet dem, an aks, ‘You guys come fo fight us, o wat?”
2Ki 9.18: tell, “Dis wat da king tell, ‘You guys come fo fight us, o wat?
2Ki 9.19: dem, “Dis wat da king tell, ‘You guys come fo fight us, o wat?”
2Ki 9.22: see Jehu, he aks, “Eh Jehu, you come hea fo fight us guys, o eryting stay okay?
2Ki 9.31: da town gate, she aks, “You come hea fo attack us guys, o wat?
2Ki 9.32: up da window, an tell, “Get anybody up dea on my side, o wat?
2Ki 9.32: Two o three a da palace guys look down at him.
2Ki 10.9: da peopo an tell dem, “You guys go figga if dis ting right o not.”
2Ki 10.15: stay real tight wit me, jalike I stay real tight wit you, o wat?
2Ki 12.13: olive oil lamps, bowls fo sprinkle blood, metal trumpets, o odda tings dey make from gold o silva fo da Temple Fo
2Ki 12.13: blood, metal trumpets, o odda tings dey make from gold o silva fo da Temple Fo Yahweh.
2Ki 12.16: But da silva da peopo bring cuz dey wen broke God's rules, o cuz dey wen do bad kine stuff, dey no bring dat silva
2Ki 13.19: huhu wit da king, an tell, “How come you neva hit um five o six time, aah?”
2Ki 13.23: Even till now Yahweh no like wipe um out o chase um away from wea he stay.
2Ki 14.26: inside Israel stay suffa plenny, no matta dey slave guys o not slave guys.
2Ki 16.15: make burn up kine sacrifice fo morning time, an da wheat o barley sacrifice fo evening time, an da king's burn up
2Ki 16.15: evening time, an da king's burn up kine sacrifice an wheat o barley sacrifice, an da burn up kine sacrifice fo all da
2Ki 16.15: sacrifice fo all da peopo inside da land, an dea wheat o barley sacrifice, an dea drink kine sacrifice.
2Ki 17.5: guys all aroun Samaria town, an no let nobody go inside o come outside fo three year.
2Ki 18.5: From all da odda Judah kings, befo him o afta him, no mo nobody jalike him.)
2Ki 18.9: his army guys all aroun da town so nobody can go inside o come outside.
2Ki 18.32: You guys like live, o you guys like mahke?
2Ki 19.13: O da king fo Arpad, da king fo da big town a Sefarvaim, o
2Ki 19.13: O da king fo Arpad, da king fo da big town a Sefarvaim, o Hena, o Ivvah?
2Ki 19.13: king fo Arpad, da king fo da big town a Sefarvaim, o Hena, o Ivvah?
2Ki 19.25: ‘You neva hear dis long time befo, o wat?
2Ki 20.13: No mo notting inside da palace o inside da whole land dat Hezekiah no show dem.
2Ki 22.2: He no turn to da right o da lef side, he stay on da right track.
2Ki 23.10: da Ben Hinnom Valley, so nobody can use um fo kill dea boy o girl dea, fo make sacrifice wit fire fo da idol god Molek.
2Ki 24.10: an make camp all aroun Jerusalem so nobody can go outside o come inside.
2Ki 25.1: strong wall all aroun Jerusalem so nobody can go inside o come outside.
Ezr 2.59: But dey no can show proof dat dey come from Israel, o dat dea ohanas come from Israel.
Ezr 6.12: So den, if any king, o any peopo, change dis ting wat I say hea, o if dey bus up
Ezr 6.12: if any king, o any peopo, change dis ting wat I say hea, o if dey bus up dis Temple Jerusalem side, I like da God fo
Ezr 7.13: like go back Jerusalem side wit you, no matta dey prieses, o Levi ohana peopo, o regula peopo, az okay fo dem go.
Ezr 7.13: side wit you, no matta dey prieses, o Levi ohana peopo, o regula peopo, az okay fo dem go.
Ezr 7.23: Cuz no good, make dat God come huhu wit me o wit my boys!
Ezr 7.24: guys, da security guards, da worka guys inside da Temple, o odda guys dat stay work fo God's Temple, you govmen guys
Ezr 7.24: no mo da right fo tell dem dat dey gotta pay da regula tax o da tax you pay fo bring tings from odda places, o land
Ezr 7.24: tax o da tax you pay fo bring tings from odda places, o land tax.
Ezr 7.26: Anybody dat no like do wat da Rules from yoa God tell, o da rules dat I make cuz I da King, go punish dem right den
Ezr 7.26: cuz I da King, go punish dem right den an dea -- kill um, o throw um outa yoa land, o take da tings dey own, o put um
Ezr 7.26: dem right den an dea -- kill um, o throw um outa yoa land, o take da tings dey own, o put um inside jail.
Ezr 7.26: um, o throw um outa yoa land, o take da tings dey own, o put um inside jail.
Ezr 10.6: He no eat bread o drink watta wen he stay dea cuz he still stay sore inside,
Ezr 10.13: An dis not da kine ting dat need ony one o two days fo do.
Neh 2.16: Da govmen guys, dey donno wea I wen go o wat I stay do.
Neh 2.16: I neva tell nobody yet, not da Jewish peopo, o da prieses, o da ali`i guys, o da govmen guys, o da odda
Neh 2.16: I neva tell nobody yet, not da Jewish peopo, o da prieses, o da ali`i guys, o da govmen guys, o da odda peopo dat goin
Neh 2.16: yet, not da Jewish peopo, o da prieses, o da ali`i guys, o da govmen guys, o da odda peopo dat goin do da work
Neh 2.16: peopo, o da prieses, o da ali`i guys, o da govmen guys, o da odda peopo dat goin do da work bumbye.
Neh 2.19: You guys stay go agains da King, o wat?
Neh 7.61: wat ohana dey come from, so dey donno if dey Israel peopo, o not.
Neh 8.16: Dey make small shacks on top dea flat roof house, o inside dea yard, o inside da yard aroun God's Temple.
Neh 8.16: shacks on top dea flat roof house, o inside dea yard, o inside da yard aroun God's Temple.
Neh 10.31: if da peopo dat stay dis land bring stuff fo sell, wheat o watevas, us guys no goin buy um from dem, no matta da Res
Neh 10.31: us guys no goin buy um from dem, no matta da Res Day o da odda days dat stay spesho fo God.
Neh 13.1: find out inside da book, dat nobody from da Ammon peopo o da Moab peopo can get da right fo come one Israel guy, fo
Neh 13.20: One o two times, da guys who get store, an da guys dat like sell
Est 2.10: Now Esther no tell nobody bout her ohana, o dat she Jewish, cuz Mordecai wen tell her fo no tell dem.
Est 2.20: But Esther still yet neva tell nobody bout her ohana, o dat she Jewish, jalike Mordecai wen tell her.
Est 3.5: Wen Haman see dat Mordecai no go down in front him o show him respeck, he come real huhu.
Est 4.11: an all da peopo inside his districks know, dat any guy o wahine dat go near da king inside da palace yard, an he
Est 4.16: No eat an no drink fo three days, day time o nite time.”
Est 7.3: Den Queen Esther tell, “O King, if you really like me, an you tink az good, please
Est 8.11: demself, an can wipe out an kill any army from any peopo o districk dat go agains dem an dea wahines an kids, an dey
Isa 1.17: Da kids dat no mo fadda o mudda, help dem.
Isa 1.23: make like one good judge Fo kokua da kids dat no mo fadda o mudda.
Isa 5.6: Nobody goin trim um, o hoe da weeds.
Isa 5.27: In dat army, nobody come tired O trip an fall down.
Isa 5.27: Dey no need sleep late eva, O pass out sleep cuz dey tired.
Isa 7.11: Go aks, no matta if someting from da mos deep place o from da mos high place.
Isa 8.4: Az cuz befo dis small boy wen learn how fo say ‘Papa’ o ‘Mama’, da Assyria army guys goin steal all da rich kine
Isa 8.12: bout someting, You guys no need come scared bout dat, O let dat ting make you come real scared an shaking!
Isa 9.17: da young guys, He no goin show pity notting Fo dea widows o dea kids dat no mo fadda o mudda.)
Isa 9.17: show pity notting Fo dea widows o dea kids dat no mo fadda o mudda.)
Isa 10.2: Dey steal stuffs from da widows An da kids dat no mo fadda o mudda.
Isa 10.4: O you can fall down on top da groun wit da odda mahke
Isa 10.14: Wen I do dat, nobody say notting, O flap da wing, No even open da mouth, an no squawk.
Isa 10.27: dea, Jalike wen God go hemo One heavy load from yoa back, O jalike wen God open da yoke from yoa neck, An den you goin
Isa 11.3: He da judge, But he no goin ony look, o lissen how peopo talk, An den make up his mind.
Isa 11.9: ova da mountain dat stay spesho fo me, Nobody goin hurt o wipe out nobody.
Isa 13.18: O look at yoa kids wit aloha.
Isa 13.20: Not even dea kids o grankids goin make house dea.
Isa 17.6: bit stay on top, Two-three olive on da high branch, Four o five on top da branches wea da fruit come out.
Isa 19.15: Da Egypt peopo no goin can work notting, No matta dey rich o no mo notting, O dey importan o nobody know who dem.
Isa 19.15: goin can work notting, No matta dey rich o no mo notting, O dey importan o nobody know who dem.
Isa 19.15: notting, No matta dey rich o no mo notting, O dey importan o nobody know who dem.
Isa 19.22: Dey goin make sacrifice an give wheat o barley gif fo him, cuz now dey get Yahweh fo dea boss.
Isa 20.4: No matta dey young o old, dea okole an dea private goin be naked, an dat goin
Isa 21.2: camp all aroun Babylon too, So nobody can go inside dea o come outside!
Isa 23.4: An born kids fo stick wit us, Us neva raise young guys o wahines Fo take ova oua business bumbye.
Isa 27.12: Yahweh goin pick his peopo Jalike wen peopo wack da wheat o barley dey wen cut Fo get da good wheat one side an da
Isa 28.22: So now, dass why you guys betta not make fun O God goin punish you guys even moa.
Isa 29.4: jalike one mahke guy Talking from da groun an no can hear, O jalike one small bird on top da dirt.
Isa 30.14: stay, No goin be big nuff fo take hot coal from da fire, O even fo get watta from da watta place.
Isa 30.21: da wrong way, Jalike you leave da road An go da right side o da lef side, You goin hear somebody behind you tell, “Eh!
Isa 32.2: be jalike one place Fo da peopo hide From da strong wind o da rain, So no can hit um.
Isa 35.9: No mo lion o wild kine animal dat like eat you Goin come nea dea.
Isa 36.5: But you, no mo da plan o da powa!
Isa 36.10: an yoa country an wipe you guys out, an I no trus Yahweh, o wat?
Isa 37.26: “‘Sennakerib, you neva hear, o wat?
Isa 37.27: da plants dat grow inside one field, Da young green grass O da grass dat grow on top da roof O on top wea you plow fo
Isa 37.27: Da young green grass O da grass dat grow on top da roof O on top wea you plow fo plant da wheat, Dat da sun burn um
Isa 37.33: Dey no goin get dea shield fo fight agains oua army guys, O pile up dirt by da wall So dea army guys can run ova da
Isa 38.6: I no goin let da Assyria king do notting bad to you o da peopo inside Jerusalem town.
Isa 38.11: I no goin see peopo no moa, O stay wit da ones dat live Inside dis world dat goin pau.”
Isa 38.14: I make noise jalike da swift o da heron bird.
Isa 40.14: Yahweh da right way fo judge wass right an wass wrong, O who teach him bout da world?
Isa 40.20: O if somebody no mo nuff fo pay fo dat kine statue Fo make
Isa 40.21: You guys neva know all dis, o wat?
Isa 40.21: Nobody eva tell you guys from da start, o wat?
Isa 40.24: Dey jalike plants Dat somebody stick inside da groun, O throw da seed, An den dey start fo grow root inside da
Isa 40.28: You guys neva know all dis, o wat?
Isa 40.28: He no goin come tired o worn out.
Isa 41.22: O da idol gods tell us wat goin come lata, An tell us wat
Isa 41.23: Do someting, good o bad, Den we goin bum out an come scared, Wen all us guys
Isa 41.26: Nobody eva hear anyting From all you gods, O from some odda guy.
Isa 42.2: He no goin yell o talk loud O make big noise on top da streets.
Isa 42.2: He no goin yell o talk loud O make big noise on top da streets.
Isa 42.4: He no goin hold back o lose fight, Cuz he goin make shua da peopo all ova da
head: Da Israel Peopo, Jalike Dey No Can See O Hear
Isa 42.22: a dem stay down Inside one deep hole an no can come out, O peopo hide um inside da jail.
Isa 44.10: Whoeva cut wood fo make one idol kine god, O pour hot metal fo make one statue, Dat idol no can do
Isa 44.14: He do all dat wit wood he cut fo himself, Cedar wood, o cypress wood, o oak wood, Afta dey grow wit da odda trees.
Isa 44.14: wit wood he cut fo himself, Cedar wood, o cypress wood, o oak wood, Afta dey grow wit da odda trees.
Isa 44.14: O he plant one pine tree An da rain make um grow.
Isa 44.19: Nobody know o undastan.
Isa 47.2: stone Fo grind da wheat jalike one slave Fo make flour, O one wahine dat gotta take off her head cloth An lift up
Isa 47.7: But you neva tink bout all dis stuff, O wat goin happen bumbye Cuz a wat you stay do now!
Isa 48.8: You guys neva hear o know Bout wat I say goin happen.
Isa 49.4: fo shua, Yahweh, he da judge fo tell If az ony wase time, o not.
Isa 49.10: Dey no goin come hungry o thirsty.’
Isa 50.2: You tink I no mo powa Fo get you guys outa trouble, o wat?
Isa 51.1: Jalike somebody wen cut one small rock Outa one cliff, O jalike somebody cut one stone block From inside one
Isa 56.12: An tomorra, same ting jalike today, O even mo betta!
Isa 57.6: pour out plenny drink fo sacrifice An give plenny wheat o barley fo sacrifice too.
Isa 57.11: But you no scared a me, o wat?
Isa 60.11: Day time o nite time, dey no goin stay shut um So peopo can bring
Isa 60.12: Cuz da king o country dat no help you guys, Da peopo goin mahke An da
Isa 60.18: Nobody goin wipe out stuff O broke up stuff inside yoa land.
Isa 62.6: to Yahweh Fo no foget wat he wen promise fo do, No res o go sleep.
Isa 64.4: in front you, From da time eryting start, Nobody eva hear o see Any odda god dat can do awesome stuff Fo da peopo dat
Isa 64.12: afta all dis tings happen, You still yet goin hold back, o wat?
Isa 64.12: You still yet no goin talk notting, o wat?
Isa 64.12: still goin make us guys get presha Mo den we can handle, o wat?
Isa 65.19: Nobody dea goin feel sad, o get presha.
Isa 65.22: build house, Odda peopo take um away an live inside um, O you plant stuff, Odda peopo take um away an eat um.
Isa 65.25: Dey no goin hurt o wipe out each odda On all da mountain dat stay spesho fo
Dan 1.1: his army guys all aroun da town so nobody can come inside o go outside.
Dan 1.20: his whole Babylon land dat can tell wat da dreams mean, o dat can stop da bad kine tings dat happen to you wen
Dan 2.10: No mo no king, no matta dey big o so strong, eva wen make his guys tell wat he wen dream
Dan 2.10: befo, not even to his guys dat know wat da dreams mean, o dat can stop bad kine stuff dat can happen wen somebody
Dan 2.10: stuff dat can happen wen somebody put kahuna on top you, o dat learn stuff from da stars.”
Dan 2.26: I wen see inside my dream, an tell me wat da dream mean, o wat?
Dan 2.27: dat can happen to you wen somebody put kahuna on top you, o dat know how fo tell wat one dream mean, o dat look at da
Dan 2.27: on top you, o dat know how fo tell wat one dream mean, o dat look at da animal guts wen dey kill um fo make
Dan 3.14: You guys wen make plan fo do dis, o wat?
Dan 3.28: Dey no scared mahke, den work fo anodda god o go down in front anodda god.
Dan 3.29: Az why I make dis rule now: No matta wat peopo o wat country somebody come from, an no matta wat language
Dan 4.19: me, Nebukadnezzar, I tell, ‘Belteshazzar, no let da dream o wat da dream mean, make you scared.
Dan 4.35: No mo nobody can hold him back O aks him how come he do dat.
Dan 5.8: guys come inside look, but dey no can read da writing o tell da king wat stay mean.
Dan 5.23: wood, an stone gods -- no matta dey no can see, hear, o undastan notting.
Dan 5.23: how awesome da God dat get da powa fo make you stay alive o fo kill you!
Dan 6.7: Whoeva pray to one nodda god o one nodda guy, fo da nex thirty days, throw dem down
Dan 6.12: whoeva no pray ony to you da King, but pray to anodda god o anodda guy, yoa guys goin throw um inside da big hole wea
Dan 6.13: peopo wen bring hea from Judah, he no lissen to you, o da rule you wen write, an you da King!
Dan 6.18: He no eat notting all nite, an no like nobody play music o make party fo him o do odda stuff.
Dan 6.18: all nite, an no like nobody play music o make party fo him o do odda stuff.
Dan 6.20: God, da One you work fo erytime, he wen get you outa dis, o wat?
Dan 9.7: an Jerusalem, an all ova Israel, no matta we stay near o far, inside all da odda lands wea you wen make us go,
Dan 10.3: I no eat good kine food like meat o wine, an I no comb my hair wit oil, till da three weeks
Dan 11.20: Da peopo goin kick um out, but not cuz dey huhu, o cuz dey fight him.
Dan 11.33: cuz da Syria guys goin kill dose leada guys wit swords, o wit fire.
Dan 11.37: goin show respeck fo da gods his ancesta guys wen pray to, o fo da god da wahines like.
Amo 2.11: Az true, o wat?
Amo 3.12: guy ony bring back litto bit fo show, Maybe two leg bone, o one small piece from da ear.
head: No Matta You Bad O You Good, Watch Out!
Amo 6.1: too: “Auwe, you guys dat stay tink you no mo notting fo do o no worry bout notting on top Zion hill, Jerusalem town!
Amo 8.11: But I not talking bout hungry like fo bread O thirsty like fo watta.
Amo 8.14: O dey tell ‘I shua dat I goin do um, Jalike I shua dat da
Amo 8.14: O ‘jalike I shua dat da idol kine god we go pray to
Jon 3.7: Da animals no can eat grass o drink watta.
Jon 4.4: peopo wen come sorry fo da bad kine stuff dey wen do, o wat?”
Jon 4.11: You tink dass good, o no good, cuz I no like see notting bad happen to all da
Mal 1.8: You bring animals dat no can walk o dat stay sick, an you tink az right.
Mal 3.5: dat make kahuna, An da ones dat fool aroun behin dea wife o husban back, An da ones dat make strong promise but dey
Mal 3.5: An make trouble fo da widows an da kids dat no mo fadda o mudda, An da ones dat give hard time to da peopo from odda
Mal 3.8: Yahweh tell, “You guys tink anybody can steal from God, o wat?
Mat 5.18: no can take notting from God's Rules, not even one dot o one small line.
Mat 5.27: hear wat God wen say: ‘No go fool aroun behind yoa husban o yoa wife's back.
Mat 5.36: say ‘by my head,’ cuz you no can make one hair come white o black.
Mat 5.37: Ony say, ‘Yeah’ o ‘No.
Mat 5.47: guys say ‘Howzit’ ony to yoa bruddas, you tink you spesho, o wat?
Mat 6.5: Dey like stand up an pray inside da Jewish churches o outside wea everybody go, cuz dey like da peopo see wat
Mat 6.28: Dey no work o make dea own clotheses.
Mat 6.31: o ‘Wat we goin drink?
Mat 6.31: o ‘Wat we goin wear?’
Mat 7.9: If yoa boy aks you fo bread, you goin give um one rock, o wat?
Mat 7.10: If he aks fo one fish, you goin give um one snake, o wat?
Mat 7.16: No can pick da grape o da fig from da kine tree wit thorns, yeah?
Mat 8.29: You come hea fo make us suffa befo da time come, o wat?
Mat 10.9: Gold, o silva, o copper money, no take um wit you guys.
Mat 10.9: Gold, o silva, o copper money, no take um wit you guys.
Mat 10.10: No even take one bag fo da trip, o extra clothes, o slippas, o walking stick; cuz da peopo
Mat 10.10: No even take one bag fo da trip, o extra clothes, o slippas, o walking stick; cuz da peopo suppose to give da
Mat 10.10: even take one bag fo da trip, o extra clothes, o slippas, o walking stick; cuz da peopo suppose to give da worka guy
Mat 10.11: “Wen you guys go inside one big o small town, look fo one guy dea dat da peopo get respeck
Mat 10.19: Wen dey set you guys up lidat, no worry wat you goin say o how you goin say um.
Mat 10.37: “Whoeva get love fo his fadda o his mudda mo den he get love fo me, not good nuff fo be my
Mat 10.37: An whoeva get love fo his boy o his girl mo den he get love fo me, not good nuff fo be my
Mat 11.3: Dey aks him, “Eh, you da guy suppose to come, o wat?)
Mat 11.3: O we suppose to wait fo one nodda guy fo come?
Mat 11.23: town, You tink God goin take you guys up in da sky, o wat?
Mat 12.10: aks Jesus, “Stay okay fo make um come good on da Rest Day, o wat?
Mat 12.19: He no goin make argue o yell.
Mat 12.22: Da guy no can see o talk, cuz da spirit no let um.
Mat 12.23: King David ohana dat da Bible wen talk bout befo time, o wat?
Mat 12.25: Da town o da ohana dat beef each odda, no can stay strong.
Mat 12.32: God no goin let um go an hemo dea shame fo dat, now o foeva.
Mat 12.33: Cuz da fruit goin show if da tree stay good o junk.
Mat 12.37: Cuz from wat you say, da Judge goin let you go, o he goin punish you.
Mat 13.27: boss, da seeds you wen plant inside da field, was good, o wat?
Mat 15.4: An he say dis too, ‘Da guy dat swear at his fadda o mudda, gotta kill him.
Mat 15.5: one guy get someting, an he can use um fo help his fadda o mudda, he can say, “I no goin use um fo help you guys, cuz
Mat 15.6: Den da guy no need show respeck fo his fadda o mudda.’
Mat 15.19: Dass why dey kill peopo, dey married an go fool aroun, o dey not married an dey still yet go fool aroun, dey rip
Mat 15.19: dey rip off da odda guy, dey bulai bout da odda guy, o dey talk stink.
Mat 15.30: da guys dat no can see, da guys dat no can move da arm o da leg, da guys dat no can talk, an plenny odda guys.
Mat 15.31: Da guys dat no can move da arm o da leg, move um.
Mat 16.14: Get mo odda guys dat say you Jeremiah, o one nodda guy who wen talk fo God long time ago.
Mat 16.27: Den I goin pay back everybody fo wat dey wen do, good kine o bad kine.
Mat 17.15: Plenny times he fall down inside da fire o inside da water.
Mat 17.25: From dea own peopo, o from da odda peopos?
Mat 18.8: If yoa hand o yoa leg make you do bad kine stuff, cut um off an throw um
Mat 18.8: Mo betta you live to da max foeva, no matta you no mo hand o leg.
Mat 18.16: But if he no like lissen, take one o two odda guys wit you an tell him one mo time, cuz jalike
Mat 18.16: da Bible wen say from befo time, ‘Fo everyting, need two o three guys fo tell wat dey wen see an hear, so you know fo
Mat 18.17: make to him jalike he from one a da peopos dat donno God, o jalike he one crooked guy dat take money fo tax.’
head: Wen You Say ‘Can’ o ‘No Can’
Mat 18.20: Cuz weaeva two o three guys come togedda cuz dey my guys, I stay right ova
Mat 18.21: Seven times, o wat?
Mat 19.3: Dey aks him, “Inside God's Rules, az right, o wat, fo one guy go throw out his wife fo jus anyting?
Mat 20.15: You jealous cuz I good to dem, o wat?
Mat 21.25: O da peopo, dey give um da right?
Mat 21.42: Den Jesus tell um, “You guys neva read inside da Bible, o wat?”
Mat 22.16: wat God like everybody fo do, no matta wat da peopo tink o who dem.
Mat 22.17: God's Rules say, az right fo pay King Cesar da tax money, o wat?
Mat 23.37: O auwe!
Mat 24.20: “Aks God fo no let dis stuff happen winta time o on da Rest Day.
Mat 24.23: o ‘He stay ova dea!
head: Nobody Know Da Day O Da Time Dat Goin Happen
Mat 24.36: “Nobody know wen all dat goin happen, not even da day o da time.
Mat 25.13: you guys, watch an stay ready, cuz you guys donno da day o da time, wen me, da Guy Dass fo Real, goin come back, you
Mat 25.39: Wen was dis, dat you was sick o inside da prison, an we wen come see you?
Mat 25.44: buggas goin tell, ‘Boss, wen was dis, dat you was hungry, o thirsty, o one new guy in town, o no mo clotheses, o sick,
Mat 25.44: tell, ‘Boss, wen was dis, dat you was hungry, o thirsty, o one new guy in town, o no mo clotheses, o sick, o inside
Mat 25.44: dis, dat you was hungry, o thirsty, o one new guy in town, o no mo clotheses, o sick, o inside da prison, an we neva
Mat 25.44: o thirsty, o one new guy in town, o no mo clotheses, o sick, o inside da prison, an we neva come fo kokua you?
Mat 25.44: thirsty, o one new guy in town, o no mo clotheses, o sick, o inside da prison, an we neva come fo kokua you?
Mat 26.55: an dea he tell all da peopo, “You guys tink I one crook, o wat?
Mat 26.62: You no goin say notting, o wat?’-”
Mat 26.63: You God's Boy, o wat?
Mat 27.11: Pilate aks him, “Eh, you da King fo da Jews, o wat?
Mat 27.17: Barabbas, o Jesus da guy dey call da Christ guy, dat dey say God wen
Mrk 3.4: Da Rules say you can do good kine stuff on da Rest Day, o you can do bad kine?”
Mrk 3.4: Wat you suppose to do, kill peopo, o help um?
Mrk 3.29: God no goin let um go an hemo dea shame fo dat, not now o eva!
Mrk 4.17: But wen get trouble, o wen da peopo make him suffa cuz he wen trus da stuff he
Mrk 4.21: O you put um unda da bed?
Mrk 4.27: Nite an day, no matta he sleep o get up, da plant goin poke da head up from da groun an
Mrk 4.38: You no care we goin mahke, o wat?
Mrk 4.40: You guys no trus me, o wat?
Mrk 6.8: No even take one bag, o money in yoa belt.
Mrk 7.10: He say dis too: ‘Whoeva swear at his fadda o mudda, gotta kill him.
Mrk 7.11: one guy get someting dat he can use um fo help his fadda o mudda, he can say to dem, “I no goin use um fo help you
Mrk 7.12: Den you guys say da guy no need help his fadda o mudda.’
Mrk 7.32: Dey bring one guy who no can hear o talk right.
Mrk 9.22: Plenny times da spirit go throw da boy inside da fire o da water fo try kill him.”
Mrk 9.25: You no let da boy talk o hear notting.
Mrk 10.2: Dey aks him, “Dass right, o wat, inside da Rules, fo one guy go dump his wife?
Mrk 11.30: O da peopo, dey give um da right?
Mrk 12.14: Teacha, we know you fo real, no matta wat da peopo tink o who dem.
Mrk 12.14: Dass right fo pay King Cesar da tax money, o wat?
head: Nobody Know Da Day O Da Time
Mrk 13.32: “Nobody know wen all dat goin happen, not even da day, o da time.
Mrk 13.35: Might be afta da sun go down, o midnite, o real early in da morning wen da roosta make
Mrk 13.35: Might be afta da sun go down, o midnite, o real early in da morning wen da roosta make noise, o wen
Mrk 13.35: o real early in da morning wen da roosta make noise, o wen da sun stay coming up.
Mrk 14.48: Jesus say, “You guys tink I one crook, o wat?
Mrk 14.60: You no goin say notting, o wat?
Mrk 14.61: Da One Up Dea Dat We Tell Good Stuff Bout, you his Boy, o wat?
Mrk 15.2: Pilate aks Jesus, “Eh, you da King fo da Jews, o wat?
Luk 1.15: He no goin drink no wine o da odda kine booze.
Luk 2.24: from da Boss wen say, “If dey no mo notting, den two doves o two pigeons fo da sacrifice.
Luk 6.9: in God's Rules fo do da good kine stuff on da Rest Day, o da bad kine?
Luk 6.9: Fo help peopo fo stay alive, o fo wipe um out?
Luk 6.44: No can pick da fig o da grape from da kine tree wit kuku.
Luk 7.19: da Boss Jesus an aks him, “Eh, you da guy suppose to come, o wat?
Luk 7.19: O we suppose to wait fo one nodda guy fo come?
Luk 7.20: send us by you fo aks, ‘Eh, you da guy suppose to come, o we suppose to wait fo one nodda guy fo come?
Luk 8.16: “You no light one lamp an cover um wit one bucket, o put um unda da bed.
Luk 8.27: Long time dat guy neva wear clotheses o stay inside one house, but he stay inside da caves wea dey
Luk 10.4: “No take yoa money bag o odda bag o extra slippas, an no stop fo talk story wen you
Luk 10.4: “No take yoa money bag o odda bag o extra slippas, an no stop fo talk story wen you go down da
Luk 10.15: town, you tink God goin take you up in da sky wit him, o wat?
Luk 11.17: Da town o da ohana dat go agains each odda, no can stay strong.
Luk 11.19: Da Devil give um da power, o wat?
Luk 11.30: O same jalike me, da Guy Dass Fo Real, I goin make proof fo
Luk 12.11: “Wen dey bring you guys in front da Jewish church peopo, o in front da leada guys, o da guys dat get plenny power, no
Luk 12.11: in front da Jewish church peopo, o in front da leada guys, o da guys dat get plenny power, no worry wat you goin say,
Luk 12.14: Jesus say, “Eh, who wen give me da right fo judge dat, o fo half half da stuff an give you yoa share an yoa brudda
Luk 12.24: Dey no plant seed o get one crop o put um inside da store houses, but God feed
Luk 12.24: Dey no plant seed o get one crop o put um inside da store houses, but God feed dem.
Luk 12.27: Dey no work o make dea own clotheses.
Luk 12.29: No go worry bout wat you goin eat, o wat you goin drink.
Luk 12.41: Peter say, “Boss, you telling dis story fo us o fo everybody?
Luk 13.15: Every one a you guys hemo his cow o his donkey from da fence an lead um out fo get water on da
Luk 13.16: dat wen make her no can walk, an do um on da Rest Day too, o wat?
Luk 13.25: But he goin tell you guys, ‘I donno who you guys o wea you guys come from!
Luk 13.27: He goin say one mo time, ‘I donno who you guys o wea you guys come from!
Luk 14.3: say dass good fo make one guy come good on da Rest Day, o wat?
Luk 14.5: tell dem, “If da Rest Day, an one a you guys get one boy o one cow dat fall down inside one deep water hole, you goin
Luk 14.5: one deep water hole, you goin pull um out right away, o wat?
Luk 14.12: tell um fo come his place fo eat, “Wen you make one lunch o one dinna, no tell yoa friends, o yoa bruddas, o yoa
Luk 14.12: “Wen you make one lunch o one dinna, no tell yoa friends, o yoa bruddas, o yoa ohana, o da rich guys nex door fo come.
Luk 14.12: one lunch o one dinna, no tell yoa friends, o yoa bruddas, o yoa ohana, o da rich guys nex door fo come.
Luk 14.12: dinna, no tell yoa friends, o yoa bruddas, o yoa ohana, o da rich guys nex door fo come.
Luk 14.27: Whoeva no like suffa fo me, o even mahke on top one cross, dey no can be my guy.
Luk 14.35: Dat kine salt no good fo even da dirt o da manure pile.
Luk 15.8: O, wat you tink?
Luk 17.7: If get one worka guy dat plow da dirt fo his boss, o take care his sheeps, wen da guy come inside from da
Luk 17.21: o ‘Eh!
Luk 17.23: o ‘Eh!
Luk 18.8: tink I goin find peopo dat trus God hea on top da earth, o wat?
Luk 18.29: An I tell you, Everybody dat leave his home o wife o bruddas o fadda an mudda o kids fo God da King, he
Luk 18.29: An I tell you, Everybody dat leave his home o wife o bruddas o fadda an mudda o kids fo God da King, he goin
Luk 18.29: I tell you, Everybody dat leave his home o wife o bruddas o fadda an mudda o kids fo God da King, he goin get plenny
Luk 18.29: dat leave his home o wife o bruddas o fadda an mudda o kids fo God da King, he goin get plenny mo now in dis
Luk 20.4: O da peopo, dey give um da right?
Luk 20.22: We still gotta pay tax to Cesar, da king fo da Rome peopo, o wat?
Luk 20.35: Dat time dem guys no goin marry o give dea girls fo marry.
Luk 22.27: Da guy dat stay sit by da table o da guy dat bring him da food?
Luk 22.35: “Wen I wen send you guys out befo, an you no mo money bag, o bag fo yoa clotheses, o slippas, you wen need anyting moa?
Luk 22.35: out befo, an you no mo money bag, o bag fo yoa clotheses, o slippas, you wen need anyting moa?
Luk 22.36: Jesus say, “But now, whoeva get one money bag o one bag fo clotheses, take um.
Luk 22.52: dat come ova dea fo take him, “You guys tink I one crook o wat?”
Luk 23.3: Pilate aks Jesus, “Eh, you da king fo da Jews, o wat?
Luk 23.39: He say, “Eh, you da Spesho Guy God Wen Send, o wat?
Luk 23.40: odda crook guy scold him, an say, “Eh, you no scared God, o wat?
Jhn 1.42: (Dat mean ‘Peter,’ o ‘Da Rock,’ in dea language.
Jhn 2.6: Each jug can hold twenty o thirty gallon water.
Jhn 3.8: You can hear um, but you donno wea da wind wen come from o wea going.’
Jhn 4.12: You mo betta den our ancesta guy Jacob, o wat?
Jhn 4.21: to God our Fadda, but no goin be hea on top dis mountain o inside Jerusalem.”
Jhn 4.27: o “How come you talk to her?
Jhn 4.33: Somebody wen bring him food, o wat?”
Jhn 4.49: Da leada guy say, “Boss, try come, o my kid goin mahke.
Jhn 5.14: No go do da bad kine stuff no moa, o mo worse ting goin happen to you.
Jhn 5.22: I da one dat suppose to say if dey wen do good tings o bad tings.
Jhn 5.30: I da judge, but wen I say dey wen do good o bad, dat come from wat my Fadda tell me.
Jhn 5.37: But you guys neva hear him o see him.
Jhn 5.43: But you guys neva like trus me o lissen to me.
Jhn 6.19: Jesus guys wen row da boat three o four miles, an den dey spock Jesus walking on top da
Jhn 6.67: Jesus aks his twelve guys, “Eh, you guys goin go way too, o wat?”
Jhn 7.17: fo do, dey goin know if da stuff I teaching come from God, o if ony come from my own head.
Jhn 7.20: You get one bad kine spirit in charge a you, o wat?”
Jhn 7.26: dat dis guy, he da Spesho Guy God Goin Send, fo real kine, o wat?
Jhn 7.35: far away, fo teach da peopo dat talk da Greek language, o wat?”
Jhn 7.48: You know, no mo leada guys o Pharisee guys dat trus him.
Jhn 7.51: Den we can figga if he wen do good o bad.
Jhn 8.14: But you guys, you donno wea I wen come from, o wea I going.
Jhn 8.16: No matta if I say one guy good o bad, I wen tell da trut, cuz I no do um by myself.
Jhn 8.19: Jesus say, “You guys donno me o my Fadda.
Jhn 8.22: He goin kill himself, o wat?
Jhn 9.2: Who wen do bad kine stuff, dis guy o his mudda an fadda?
Jhn 9.3: Jesus tell dem, “Not even him o his fadda o mudda.
Jhn 9.3: Jesus tell dem, “Not even him o his fadda o mudda.
Jhn 9.21: But we donno how come he can see now, o who da guy wen make him see.
Jhn 9.25: Da guy tell dem, “I donno if he one bad guy o wat.
Jhn 11.56: You tink Jesus goin come to da spesho religious time, o wat?
Jhn 13.29: Jesus telling Judas, ‘Go get wat we need fo da Passova,’ o ‘Go give someting to da peopo dat no mo notting.”
Jhn 14.10: You no trus me, o wat, wen I say dat I stay tight wit my Fadda, an he stay
Jhn 18.33: You da king fo da Jews, o wat?
Jhn 18.34: O odda peopo wen tell you dat bout me?”
Jhn 18.39: So, you guys like me let go da King fo da Jews, o wat?
Jhn 19.10: Den Pilate tell him, “You no like talk to me, o wat?”
Jhn 21.15: You get mo plenny love an aloha fo me den dese guys get, o wat?
Jhn 21.16: You get love an aloha fo me, o wat?”
Jhn 21.17: You my friend, o wat?”
Jhn 21.17: He wen say, “You my friend, o wat?”
Act 1.7: He tell dem, “Not yoa kuleana fo know da time o da day da Fadda wen pick.
Act 1.23: So, dey pick two guys: Joseph, da guy dey name Barsabbas o Justus, an Mattias.
Act 3.12: an tinking dat we wen make him walk wit our own power, o cuz we stay tight wit God?’
Act 4.9: Was cuz we wen help one guy dat no can walk, o wat?
Act 4.18: An dey tell dem, “No talk o teach nobody bout da guy Jesus no moa, an no use his name
Act 4.19: fo yoaself wat God tink: Mo betta fo do wat you guys say, o fo do wat God say?
Act 4.34: Eh, even da peopo dat wen own land o houses wen sell um, an give da money to da guys Jesus wen
Act 4.35: den dey give da money to da peopo dat need um, litto bit o plenny.
Act 5.40: one mo time dey betta not talk bout da guy Jesus no moa, o use his name fo do stuff.
Act 7.1: Da Head Priest guy wen tell Stephen, “Dass true, o wat?
Act 8.30: Philip wen aks da guy, “You undastan wat you reading, o wat?”
Act 8.34: He talking bout himself o one nodda guy?”
Act 9.2: Jewish churches Damascus side, so dat if he find some guys o wahines ova dea dat stick wit da Stuff bout Jesus, he can
Act 9.9: An all dat time he neva drink o eat notting.
Act 11.8: I neva eat notting dat stay kapu, o dat I not suppose to eat.’
Act 15.29: meat from da sacrifices dey wen make fo da idol kine gods, o da blood, o da meat from da animal dey wen choke, an no mo
Act 15.29: sacrifices dey wen make fo da idol kine gods, o da blood, o da meat from da animal dey wen choke, an no mo fool aroun.
Act 16.21: Stay agains our Rules fo us guys believe o do da kine stuff dese buggas teach.
Act 17.29: idol kine god dat one guy wen tink bout an make from gold o silva o one stone.’
Act 17.29: god dat one guy wen tink bout an make from gold o silva o one stone.’
Act 18.14: you Jewish guys wen squawk bout someting dat stay wrong o some crime, den dass good fo me fo lissen to you guys.
Act 19.2: Spesho Spirit fo take charge you wen you wen trus God, o wat?
Act 19.9: dey wen talk togedda every day inside da big room at Hale O Tyrannus.
Act 20.33: I neva like get odda peopo's silva o gold o clotheses.
Act 20.33: I neva like get odda peopo's silva o gold o clotheses.
Act 21.21: An dey say dat you say dey no need cut skin dea kids, o do da odda stuff our peopo do.
Act 21.25: not eat da meat from da sacrifices fo da idol kine gods, o da blood, o da meat from da animals dey wen choke, an no
Act 21.25: meat from da sacrifices fo da idol kine gods, o da blood, o da meat from da animals dey wen choke, an no mo fool
Act 22.27: “Eh, tell me, you get da same rights jalike one Rome guy, o wat?
Act 23.9: Maybe one spirit o one angel guy wen talk to him.
Act 23.12: Dey make promise dat dey no goin eat o drink notting till dey pau kill him.
Act 23.21: Dey wen make one strong promise dat dey no goin eat o drink notting till dey pau kill um.
Act 23.29: dea rules, but I neva find notting fo say he gotta mahke o go jail.
Act 24.12: I neva make da peopo like beef inside da Jewish churches o odda place inside Jerusalem.
Act 25.6: Festus wen stay ova dea eight o ten days, an den he wen go back Cesarea.
Act 25.8: wen say, “I neva do notting wrong agains da Jewish Rules o da temple o Cesar, da Big King.
Act 25.8: neva do notting wrong agains da Jewish Rules o da temple o Cesar, da Big King.
Act 26.29: Paul wen say, “Litto bit time o long time.”
Act 26.31: “Dis guy neva do notting wrong dat say he gotta mahke o go jail.”
Act 27.44: He wen tell da odda guys fo hang on da boards o da pieces from da boat.
Act 28.6: Da peopo wen tink he goin swell up o mahke fast.”
Act 28.17: tell um, “My bruddas, I neva do notting agains our peopo o agains our ancesta guys ways.
Rom 1.14: No matta get guys Greek o no Greek, o guys who get smarts o guys dat no moa, I jus
Rom 1.14: No matta get guys Greek o no Greek, o guys who get smarts o guys dat no moa, I jus gotta take
Rom 1.14: No matta get guys Greek o no Greek, o guys who get smarts o guys dat no moa, I jus gotta take care all dem awready.
Rom 1.23: O mo betta our god goin look jalike one bird o one lizard o
Rom 1.23: O mo betta our god goin look jalike one bird o one lizard o one nodda animal.
Rom 1.23: O mo betta our god goin look jalike one bird o one lizard o one nodda animal.
Rom 2.21: You teach yoaself too, o wat?
Rom 2.21: You rip off too, o wat?
Rom 2.22: You say, “No go fool aroun behind yoa husban o wife's back.
Rom 2.22: You go fool aroun too, o wat?
Rom 2.22: You take stuff from dea temples, o wat?
Rom 2.23: You making God shame cuz you broke um, o wat?
Rom 3.5: We goin say God do wrong wen he punish us, o wat?”
Rom 3.19: da Judge, so he can say if dey wen do da bad kine stuff, o wat.
Rom 4.10: Was wen Abraham get da cut skin mark, o befo wen he neva get da mark?
Rom 6.16: O you can be jalike one slave guy fo do wateva God tell you.
Rom 7.7: Da Rules no good, o wat?
Rom 8.35: You tink get somebody o someting dat goin make Christ no get love an aloha fo us
Rom 8.35: You tink presha, hard time, o wen get somebody dat like hurt us, o wen no mo notting fo
Rom 8.35: presha, hard time, o wen get somebody dat like hurt us, o wen no mo notting fo eat, o no mo clotheses, o wen we
Rom 8.35: get somebody dat like hurt us, o wen no mo notting fo eat, o no mo clotheses, o wen we scared, o wen we get peopo dat
Rom 8.35: hurt us, o wen no mo notting fo eat, o no mo clotheses, o wen we scared, o wen we get peopo dat like kill us?
Rom 8.35: no mo notting fo eat, o no mo clotheses, o wen we scared, o wen we get peopo dat like kill us?
Rom 8.38: No matta if we stay alive o we mahke, no matta if get angel guys o leada guys in da
Rom 8.38: if we stay alive o we mahke, no matta if get angel guys o leada guys in da sky, o if get spirits wit power dat go
Rom 8.38: mahke, no matta if get angel guys o leada guys in da sky, o if get spirits wit power dat go agains us, no matta wateva
Rom 8.38: power dat go agains us, no matta wateva stay happen now o goin happen bumbye, no matta get guys wit power up dea
Rom 8.39: bumbye, no matta get guys wit power up dea inside da sky, o down dea inside da groun, no matta get all kine odda kine
Rom 9.12: twin boys, an no matta her twin boys neva do notting good o bad yet, God wen tell Rebecca, “Da twin boy dat goin born
Rom 9.16: Dass why, no matta wat one guy do, o wat he like happen, ony one ting matta -- dat God da One
Rom 9.21: O if he like, he goin use da same kine clay fo make pots fo
Rom 10.18: aks dis: You guys tink da Israel peopo neva hear notting, o wat?
Rom 11.1: So den, I like aks dis: God wen no like his peopo no moa, o wat?
Rom 11.8: befo time: “God wen make um come Jalike dey no can tink o feel notting.
Rom 11.11: Was fo make um wipe out, o wat?
Rom 14.2: dey trus God, an dey shua dat dey can eat any kine, meat o watevas.
Rom 14.4: Boss da ony One dat can tell um strait wen he stay okay o wen he stay mess up.
Rom 14.8: So no matta we stay alive o mahke, everytime he stay our Boss.
Rom 14.10: how come you try ack jalike one judge an say yoa brudda o sista stay wrong?
Rom 14.15: So if you go eat meat, an cuz a dat, you make yoa brudda o sista hurt plenny inside, eh, you no mo love an aloha fo
Rom 14.15: hurt plenny inside, eh, you no mo love an aloha fo dem, o wat?
Rom 14.17: King, but you no stay da King's guy jus cuz you like eat o drink wateva you like.
Rom 14.21: Mo betta no eat da kine meat, o no drink da kine wine, o da odda kine stuffs dat goin make
Rom 14.21: Mo betta no eat da kine meat, o no drink da kine wine, o da odda kine stuffs dat goin make big problem fo yoa
Rom 14.21: odda kine stuffs dat goin make big problem fo yoa brudda o yoa sista.
1Co 1.13: guys tink wen dey baptize you, dat make you guys my guys, o wat?
1Co 1.26: no mo plenny guys wit you guys dat get plenny smarts, o get da kine power fo make odda peopo do wat dey like.
1Co 2.4: No matta I was teaching, o I was talking to plenny guys, same ting, aah?
1Co 2.6: smart stuff da peopo inside da world stay teach nowdays, o da kine stuff da leada guys tink too.
1Co 2.16: O who can teach God wat he suppose to do?
1Co 3.4: Everytime wen you guys tell you stick wit Paul, o you stick wit Apollos, dat show dat you guys jalike all da
1Co 3.7: So den, dass why no matta who plant da seed, o who water um.
1Co 3.12: dat foundation, wit good kine stuff, stuff jalike gold, o silva, o diamonds -- o dey goin build wit junk kine stuff,
1Co 3.12: wit good kine stuff, stuff jalike gold, o silva, o diamonds -- o dey goin build wit junk kine stuff, stuff
1Co 3.12: good kine stuff, stuff jalike gold, o silva, o diamonds -- o dey goin build wit junk kine stuff, stuff jalike wood, o
1Co 3.12: o dey goin build wit junk kine stuff, stuff jalike wood, o grass, o leaf.
1Co 3.12: build wit junk kine stuff, stuff jalike wood, o grass, o leaf.
1Co 3.13: goin know wat kine stuff dem peopo wen do, if was good o bad.
1Co 3.13: fo show if wat everybody wen do was jalike good kine stuff o junk kine stuff.
1Co 3.22: An da whole world stay fo you guys, no matta you alive o mahke!
1Co 4.3: No bodda me wat you guys tink bout da stuff I doing, o wat da odda peopo tink.
1Co 4.19: I goin find out if dese guys dat ack big head ony mout, o if fo real dey get power!
1Co 4.21: O come ova dea, an give you guys love an aloha an no make
1Co 5.8: So us guys gotta watch out dat we no do da bad kine stuff, o hurt da odda peopo.
1Co 5.10: stay talking bout da peopo inside da world dat donno God, o da peopo dat like get everyting fo demself, o da peopo dat
1Co 5.10: donno God, o da peopo dat like get everyting fo demself, o da peopo dat rip off da odda guy, o da peopo dat pray to
1Co 5.10: everyting fo demself, o da peopo dat rip off da odda guy, o da peopo dat pray to da idol kine gods.
1Co 5.11: guy dat say he one brudda, but still yet he fool aroun, o he like get everyting ony fo himself, o he go pray to da
1Co 5.11: yet he fool aroun, o he like get everyting ony fo himself, o he go pray to da idol kine gods, o he talk stink an bulai
1Co 5.11: ony fo himself, o he go pray to da idol kine gods, o he talk stink an bulai bout odda peopo, o he get drunk, o
1Co 5.11: idol kine gods, o he talk stink an bulai bout odda peopo, o he get drunk, o he rip off peopo.
1Co 5.11: o he talk stink an bulai bout odda peopo, o he get drunk, o he rip off peopo.
1Co 6.5: kine stuff dat da bruddas an sistas get wit each odda, o wat?
1Co 6.9: idol kine gods, da peopo dat sleep wit da odda guy's wife o husban, da guys dat go fool aroun da odda guys fo money,
1Co 6.13: But you know, yoa body not fo fool aroun wit da wahines o da guys.”
1Co 7.11: O if she leave um, she not suppose to marry again, o she
1Co 7.11: O if she leave um, she not suppose to marry again, o she gotta go back wit her husban an make tings good.
1Co 7.15: But da husban o da wife dat no trus God, if dey like leave, den let um.
1Co 7.29: I like say dis: No mo time awready, if you get one wife o you no moa.
1Co 7.30: Same ting if you crying o you not crying, if you stay good inside o you no stay good
1Co 7.30: if you crying o you not crying, if you stay good inside o you no stay good inside, if you can buy stuff o you no mo
1Co 7.30: inside o you no stay good inside, if you can buy stuff o you no mo notting, o if you use da stuff from dis world, o
1Co 7.31: good inside, if you can buy stuff o you no mo notting, o if you use da stuff from dis world, o if you let um go, no
1Co 7.31: o you no mo notting, o if you use da stuff from dis world, o if you let um go, no big ting.
1Co 8.5: da sky an inside da world, dat da peopo say dey gods o dey bosses.
1Co 8.9: If bumbye one brudda o one sista dat no stay strong inside see you do um, an dat
1Co 8.13: if I go eat dat stuff, an dat make my Christian brudda o sista jam up, mo betta I no goin eat dat kine meat, eva!
1Co 9.6: O you guys tink dat ony me an Barnabas, we da ony guys dat
1Co 9.9: say dat ony cuz he like take care da cows so dey can eat, o wat?
1Co 10.22: We goin make da Boss come huhu wit us, o wat?
1Co 10.22: O, you tink us guys mo strong den him?
1Co 10.25: da meat market, an no go aks, “Dis okay fo me fo eat, o wat?
1Co 10.27: dey give you, an no go aks, “Az okay fo me fo eat dis, o wat?
1Co 10.28: guys gotta tink bout da guy who wen tell you dat, if okay o not okay.”
1Co 10.32: No go jam up nobody -- da Jewish peopo, o da peopo dat not Jewish, o da church peopo who come
1Co 10.32: up nobody -- da Jewish peopo, o da peopo dat not Jewish, o da church peopo who come togedda fo God.
1Co 11.4: If get one guy dat cover up his head wen he pray o talk fo God, dass jalike he do one shame kine ting dat
1Co 11.5: if get one wahine dat no cover up her head wen she pray o talk fo God, dass jalike she do one shame kine ting dat
1Co 11.13: no use notting fo cover up her head, you tink dat okay, o wat?
1Co 11.22: O you guys tink da odda peopo dat come togedda fo church,
1Co 11.29: But anybody eat o drink an dey tinking, “No mo diffrence, you know, dat
1Co 12.13: No matta we Jewish o not, no matta we gotta work like slaves o not, God wen
1Co 12.13: matta we Jewish o not, no matta we gotta work like slaves o not, God wen give all us guys da One Spirit, jalike we all
1Co 13.1: I ony talking rubbish kine, jalike one junk kine bell o one kalangalang cymbal.
1Co 14.6: someting God like you fo know, dat was secret befo time, o help you guys undastan someting, o tell you guys wat God
1Co 14.6: was secret befo time, o help you guys undastan someting, o tell you guys wat God say, o teach, yeah?
1Co 14.6: you guys undastan someting, o tell you guys wat God say, o teach, yeah?
1Co 14.7: Da flute o da guitar o wateva, if dey no can change da note, how
1Co 14.7: Da flute o da guitar o wateva, if dey no can change da note, how anybody goin
1Co 14.23: inside dea dat no mo da power fo undastan dat kine talk, o some peopo dat no trus God, wat dey goin say?
1Co 14.24: fo God, an one guy dat no trus God come inside dea, o one guy dat no mo da power fo undastan da diffren kine
1Co 14.26: come togedda, everybody get someting -- one song bout God, o someting fo teach, o fo tell someting dat God like tell
1Co 14.26: get someting -- one song bout God, o someting fo teach, o fo tell someting dat God like tell dat was secret befo
1Co 14.26: tell someting dat God like tell dat was secret befo time, o someting fo say talking diffren kine language, o dey can
1Co 14.26: time, o someting fo say talking diffren kine language, o dey can tell wat da odda peopo wen mean wen dey wen talk
1Co 14.27: talk diffren kine language, dass all right, but ony two o three lidat an no moa.
1Co 14.29: Da peopo dat like talk fo God, same ting: two o three guys can talk fo God, an da odda peopo gotta check
1Co 14.36: O you guys tink you da ony peopo dat eva hear wat God say?
1Co 14.37: Anybody figga dey one talka fo God, o day stay tight wit da Spirit, dey gotta know dis: Da stuff
1Co 15.11: But no matta me o da odda guys, we all teach da same ting.
1Co 15.37: You plant da dry seed, wheat seed o some odda kine seed.
1Co 16.6: Den, might be I can stay wit you guys litto wile, o even all winta.
2Co 3.1: If you guys tink we need lettas to you guys o from you guys, fo tell dat we good guys, jalike da odda
2Co 4.4: Christ, he o same like God.
2Co 5.9: fo us guys: fo do wat God like, no matta we stay ova hea, o we go up ova dea wit God.
2Co 5.10: do wen we wen stay inside dis world, da good kine stuff o da no good kine stuff.
2Co 5.13: Bodda you, o wat?
2Co 7.1: clean out all da bad kine stuff dat make us pilau inside o outside, an go all out fo come hundred percent clean an
2Co 7.3: wat, we like be togedda wit you guys, no matta we mahke o we live.
2Co 7.12: um fo da guy ova dea dat wen do da ting dat stay wrong, o fo da wahine he wen do bad to.
2Co 12.2: I donno if he wen stay inside his body o outside his body, but God know.
2Co 12.3: I know dat guy, no matta he inside o outside his body, somebody wen take him up dea inside
2Co 12.6: so dat nobody goin tink I mo betta den how dey see me ack o hear wat I say, o hear all da awesome stuff God wen show
2Co 12.7: tink I mo betta den how dey see me ack o hear wat I say, o hear all da awesome stuff God wen show me.
2Co 12.15: dat mean you goin get ony litto bit love an aloha fo me, o wat?
2Co 12.17: You tink I wen send da odda guys fo rip you guys off, o wat?
2Co 13.1: “If one guy goin poin finga one nodda guy, gotta get one o two odda guys poining finga too fo da same ting, o no mean
2Co 13.1: get one o two odda guys poining finga too fo da same ting, o no mean notting.
2Co 13.5: guys neva know dat Jesus Christ stay tight wit you guys, o wat?
2Co 13.7: worry bout wat odda peopo tink, if dey tink we doing okay o not.
Gal 1.2: No was peopo dat wen tell me fo go, o give me da right fo do um, was God.
Gal 1.8: Even if us guys o one angel guy from da sky tell you guys odda kine stuff,
Gal 1.10: You guys tink I trying fo say wat da peopo like, o wat God like?
Gal 1.10: O you guys tink I trying fo make me look good?
head: Do Wat Da Rules Say, O Trus God?
Gal 3.1: Somebody wen put kahuna on top you guys, o wat?
Gal 3.2: O cuz you guys wen trus da Good Stuff From God dat you guys
Gal 3.3: You guys not tinking, o wat?
Gal 3.4: O good fo someting?
Gal 3.5: You tink he do um cuz you guys do wat da Rules say, o cuz you guys trus da stuff you guys wen hear?
Gal 3.15: an sign um in front odda peopo, den nobody can change um o make um no good.
Gal 3.28: Now, no matta Jew o not Jew, slave o not slave, guy o wahine, you guys all da
Gal 3.28: Now, no matta Jew o not Jew, slave o not slave, guy o wahine, you guys all da same cuz you stay
Gal 3.28: Now, no matta Jew o not Jew, slave o not slave, guy o wahine, you guys all da same cuz you stay tight wit
Gal 4.14: my sick wen give you guys hard time, you guys neva hate me o throw me out.
Gal 4.14: you guys wen take me in jalike I one angel guy from God, o jalike I Jesus, God's Spesho Guy.
Gal 4.16: You guys tink I hate you, cuz I tell you guys da trut, o wat?
Gal 4.18: if dey do good kine stuff, no matta I stay wit you guys o I no stay.
Gal 5.6: Wen we stay tight wit Jesus Christ, no matta cut skin o no cut skin, main ting, we gotta trus God, an show plenny
Gal 5.19: clear: dey like fool aroun anybody, even anodda guy's wife o husban, an do any kine pilau stuff.
Gal 6.15: No matta get da cut skin mark, o no get um.
Eph 3.20: Wateva we like aks him fo do, o wateva we tink he can do, he can do plenny mo den dat!
Eph 5.4: No go talk pilau kine o stupid kine.
Eph 5.5: You guys gotta know dis fo shua: Anybody go fool aroun, o do da kine stuff dat make um so dey no can pray, o like
Eph 5.5: aroun, o do da kine stuff dat make um so dey no can pray, o like get everyting ony fo demself, no way dey get da right
Eph 5.27: church guys, jalike dey beautiful, an no mo notting pilau o wateva.
Eph 6.6: No good if you do yoa work ony if yoa boss watching you, o fo make peopo feel good bout you.
Eph 6.8: everybody dat do good kine stuff, no matta dey one slave o not one slave.
Php 1.18: But no matta dey fake o dey fo real, get guys telling peopo bout Christ, an dat
Php 1.20: Christ stay, jalike befo time, no matta I stay alive o I mahke.
Php 1.27: Den no matta I go see you guys, o I stay far away an ony goin hear wat you guys doing, I
Php 2.3: No go do stuff cuz you tink you mo betta den da odda guys, o cuz you like make big show.
Php 4.12: No matta I get plenny fo eat, o I hungry.
Php 4.12: No matta I get plenny odda kine stuffs, o I no moa.
Col 3.11: guy no mo da cut skin mark, if one guy donno our language, o stay real wild jalike one Sytia guy, if one guy one slave
Col 3.17: Wateva you guys say o stay doing, do everyting fo da Boss Jesus, cuz you guys
1Th 2.3: guys fo trus God, no was cuz we trus da wrong kine stuff, o cuz we like do pilau kine stuff, o cuz we like bulai you
1Th 2.3: da wrong kine stuff, o cuz we like do pilau kine stuff, o cuz we like bulai you guys.
1Th 4.3: guys be good an spesho fo him, an no go fool aroun da guys o da wahines notting.
1Th 4.6: you guys betta not go buckaloose an cheat yoa brudda o sista.
1Th 5.1: sistas, you guys no need me fo write you guys bout da day o da time wen all dis stuff goin happen.
1Th 5.10: So wen Jesus come back, no matta we alive o we mahke dat time, we goin live fo real kine wit him.
2Th 2.2: If you guys hear dat da Boss Jesus wen come back awready, o if some spirit o some guy say dat, o even dey wen read um
2Th 2.2: dat da Boss Jesus wen come back awready, o if some spirit o some guy say dat, o even dey wen read um from some odda
2Th 2.2: come back awready, o if some spirit o some guy say dat, o even dey wen read um from some odda letta dat dey say we
1Ti 1.4: No good you lissen everytime to any kine stories, o who yoa ancesta guys stay.
1Ti 2.8: pray, dey gotta be good an spesho fo God, an no make argue o stay mad at da odda guy.
1Ti 2.9: Da good looks no come from fancy kine hairdo, o from put on fancy kine gold o pearl kine jewelry, o da
1Ti 2.9: come from fancy kine hairdo, o from put on fancy kine gold o pearl kine jewelry, o da kine clotheses dat cost plenny
1Ti 2.9: o from put on fancy kine gold o pearl kine jewelry, o da kine clotheses dat cost plenny money.
1Ti 2.12: Wen get one guy, I no let da wahines teach o be one boss.
1Ti 4.3: tell peopo dey no can marry, an no can eat dis kine food o dat kine food.
1Ti 5.4: But if one widow get kids o grankids, da kids suppose to know fo show respeck fo dea
1Ti 5.19: Ony lissen if two o three peopo say dey wen see um happen.”
2Ti 1.10: say he goin make our body diffren kine Dat no goin mahke o come rotten, But goin stay alive fo real kine, foeva!
2Ti 4.2: be ready an go all out, no matta if everyting going good, o bad.
Tit 3.2: Tell dem, no talk stink bout anybody, o beef.
Tit 3.12: Bumbye wen I send Artemas o Tykicus by you guys, den try hard fo go Nicopolis fo see
Phm 1.18: If he wen rip you off, o owe you money, let me know, cuz dat goin be my pilikia.
Heb 7.3: Nobody know who his fadda guys o his mudda guys, o who his ancesta guys.
Heb 7.3: Nobody know who his fadda guys o his mudda guys, o who his ancesta guys.
Heb 7.3: Nobody know wen he wen born o wen he wen mahke.”
Heb 7.26: God wen make him mo importan den everyting inside da world o inside da sky.
Heb 9.10: Dat stuff dey doing, dass ony bout how da peopo can o no can eat an drink stuffs, an all da kine ways dey
Heb 9.22: notting dat bleed an mahke, den God no goin let nobody go o hemo dea shame fo all da bad kine stuff dey wen do.
Heb 10.28: da Rules dat Moses wen write down inside da Bible, an two o three guys wen tell da same ting bout da bad kine ting da
Heb 11.12: can count um, jalike no can count da stars inside da sky o da sand on top da beach.
Heb 11.37: gotta go live any kine place an dey ony get sheep skin o goat skin fo wear.
Heb 12.16: No good if get peopo dat ony like fool aroun, o if get peopo dat ack jalike God no matta, jalike da guy
Heb 12.19: An you guys, you neva hear da trumpet noise, o da awesome voice, jalike da Israel peopo wen hear.
Heb 13.4: So, da husban o da wife betta not fool aroun behind each odda's back.
Jas 1.27: da peopo dat get hard time -- da kids dat no mo fadda o mudda, an da wahines dat no mo husban fo take care dem.
Jas 2.3: o, “Sit down on da floor by my feet!
Jas 2.15: If get one brudda o sista dat no mo clotheses an no mo food fo eat every day,
Jas 2.20: I gotta show you, o wat?
Jas 3.12: O fig from da grape plant?
Jas 3.16: Anybody dat no like odda peopo be mo betta den dem, o get mo betta stuffs den dem, dey goin come wild an goin do
Jas 4.12: He da same One dat can take care you o can kill you, you know.
Jas 4.13: You talk big lidis: “We go dis place today, o tomorrow we go da odda place.
Jas 4.14: You guys donno wat goin happen tomorrow, o how yoa life goin be!”
Jas 5.12: An no go say “I swear to God by da sky” o by any odda ting.”
Jas 5.12: O if not, bumbye God da Judge goin punish you.
1Pe 1.4: Da stuff he goin give us no goin get wipe out, o come pilau, o come pau.
1Pe 1.4: stuff he goin give us no goin get wipe out, o come pilau, o come pau.
1Pe 1.18: But Christ neva pay fo you guys wit da kine silva o gold money dat goin pau, you know.
1Pe 1.24: Da Bible say, “Everybody stay jalike one grass, o one flower.
1Pe 3.3: jalike da fancy kine hairdo, da gold kine jewelry, o da fancy kine clotheses.
1Pe 4.15: suffa, no good if you suffa cuz you wen go kill somebody, o cuz you steal someting, o cuz you one crook, o cuz you
1Pe 4.15: cuz you wen go kill somebody, o cuz you steal someting, o cuz you one crook, o cuz you niele odda peopo's stuffs.
1Pe 4.15: somebody, o cuz you steal someting, o cuz you one crook, o cuz you niele odda peopo's stuffs.
2Pe 3.8: Da Boss, he no need figga da time o same like us guys.
2Pe 3.8: Fo him, one day, o one tousand years, same same.
1Jn 2.9: whoeva say dey stay inside da light, but hate dea brudda o sista, jalike dey stay inside da dark still yet.
1Jn 2.11: But whoeva hate dea brudda o sista, jalike dey stay inside da dark.
1Jn 2.22: Dey no lissen to da Fadda o his Boy.
1Jn 2.28: wit Jesus, so dat wen he come back, we no need be scared o shame in front him.
1Jn 3.6: Whoeva stay do bad kine stuff, jalike dey neva see Christ o know him fo real kine.
1Jn 3.17: somebody dat get plenny stuffs, an dey see dat dea brudda o sista no mo notting, but dey no mo pity fo dem, how dey
1Jn 4.20: say, “I get love an aloha fo God,” but dey hate dea brudda o sista, dey bulai.
1Jn 4.20: Cuz if dey no mo love an aloha fo dea brudda o sista dat dey can see, how dey can get love an aloha fo da
Rev 2.23: dey tink, an I goin pay everybody fo wat dey wen do, good o bad.
Rev 3.15: I like mo betta if you guys was all out fo God, o agains him.
Rev 5.3: But no mo nobody inside da sky, on top da earth, o unda da earth get da right fo open da paper an look inside
Rev 6.6: But no mess up da oil from da olive trees o da wine from da grape vines!
Rev 7.1: back da four winds so dey no can blow on top da land o da sea o on any tree.
Rev 7.1: da four winds so dey no can blow on top da land o da sea o on any tree.
Rev 7.3: No mess up da land o da sea o da trees!
Rev 7.3: No mess up da land o da sea o da trees!
Rev 7.16: Dey no goin eva come hungry o thirsty again!
Rev 9.4: God wen tell da grasshoppas, “No mess up da grass, o plants, o trees on top da earth, but ony da peopo dat no
Rev 9.4: wen tell da grasshoppas, “No mess up da grass, o plants, o trees on top da earth, but ony da peopo dat no mo God's
Rev 9.20: An no matta da idol kine gods no can see, o hear, o walk, notting!
Rev 9.20: An no matta da idol kine gods no can see, o hear, o walk, notting!
Rev 9.21: Da peopo still yet no come sorry o pau kill peopo, o make kahuna, o fool aroun, o steal
Rev 9.21: Da peopo still yet no come sorry o pau kill peopo, o make kahuna, o fool aroun, o steal stuffs.
Rev 9.21: still yet no come sorry o pau kill peopo, o make kahuna, o fool aroun, o steal stuffs.
Rev 9.21: come sorry o pau kill peopo, o make kahuna, o fool aroun, o steal stuffs.
Rev 11.2: (Dass 42 months, o 1,260 days, you know.
Rev 11.8: da Big Town, da one you can say stay jalike Sodom town o jalike Egypt.
Rev 13.16: slaves, he wen make um get his mark on top dea right hand o on top dea forehead.
Rev 13.17: So dat anybody who no mo da Wild Animal's name o da numba dat tell wat his name on top dem, dey no can buy
Rev 13.17: da numba dat tell wat his name on top dem, dey no can buy o sell notting.
Rev 14.9: An get peopo dat get his mark on top dea forehead o dea hand.”
Rev 14.11: dat go down an pray in front da Wild Animal an his statue, o get da mark fo his name on top dem, dey no goin rest day
Rev 14.11: da mark fo his name on top dem, dey no goin rest day time o nite time, eva!
Rev 20.4: Dey neva show love an respeck fo da Wild Animal o his statue, an dey neva get his mark on top dea forehead o
Rev 20.4: o his statue, an dey neva get his mark on top dea forehead o dea hand.
Rev 21.4: Nobody goin stay sore inside, O cry, o suffa, Cuz da way tings wen happen befo, All dat
Rev 21.4: Nobody goin stay sore inside, O cry, o suffa, Cuz da way tings wen happen befo, All dat goin pau.
Rev 21.23: Da town no need da sun o da moon fo shine on top um, cuz God stay awesome, an God's
Rev 22.5: Dey no goin need da light from da lamp o da light from da sun, cuz God, da Boss, he goin give dem