Rut 4.17: An dey give him da name Obed.
Rut 4.17: Obed, lata he [come] Jesse fadda an King David granfadda.”
Rut 4.21: Boaz, he Obed fadda.
Rut 4.22: Obed, he Jesse fadda.
Mat 1.5: Boaz, he Obed fadda, an Ruth, she Obed mudda.
Mat 1.5: Boaz, he Obed fadda, an Ruth, she Obed mudda.
Mat 1.5: Obed, he Jesse fadda.
Luk 3.32: David's boy; David, he Jesse's boy; Jesse, he Obed's boy; Obed, he Boaz boy; Boaz, he Salmon's boy; Salmon, he Nashon's