Isa 66.3: Wen dey give one wheat offering, Az bad, cuz az jalike dey wen give pig blood fo
Mat 23.18: But whoeva swear to God, an he say, “I swear by da gif offering on top da altar,” dat guy gotta do um.
Mat 23.19: You guys tink da gif offering on top da altar mo importan den da altar dat make da gif
Mat 23.19: on top da altar mo importan den da altar dat make da gif offering spesho fo God?
Mrk 12.33: Dass mo importan den make da burn kine offering an da sacrifice.
Act 21.26: spesho time goin pau, so da pries guys can make da right offering fo da four guys.”