Gen 37.36: He one officer dat work fo Pharaoh da King.
Gen 41.34: Get some odda guys fo be his officer guys ova da land.
Exo 14.7: Ery war wagon get one army officer guy inside.
Exo 15.4: Even da bestes officer guys dat Pharaoh get, Dey go down awready inside da Red
Deu 31.28: togedda by me, all da older leadas from yoa ohanas, an da officer guys, so I can tell dem dis so dey hear.
1Ki 9.22: guys, an da army guys dat help Solomon do his work, an da officer guys fo da war wagons an da horse rida guys.
1Ki 14.27: He make da officer guys, da ones dat guard da door fo da king's palace, [put
1Ki 20.12: Right den an dea he tell his officer guys, “Make ready fo attack!’-”
1Ki 20.14: Dis wat Yahweh tell: ‘Da young guys dat work unda da officer guys from da odda districks, goin do um.”
1Ki 20.15: Firs ting, Ahab tell da 232 young guys dat work unda da officer guys from da odda districks fo make ready fo fight.”
1Ki 20.17: Da young guys dat work unda da officer guys from da districks go out firs.
1Ki 20.19: Da young guys dat work unda da officer guys from da districks stay come outside da town, wit da
1Ki 22.31: Befo dey start fight, da king fo da Aram peopo tell da 32 officer guys dat in charge a his war wagons, wat dey gotta do.”
1Ki 22.31: He tell um, “No need fight da regula army guys o da officer guys.
1Ki 22.32: So wen da officer guys in charge a da war wagons see Jehoshafat get da king
1Ki 22.33: But den Jehoshafat yell who him, an da officer guys in charge a da war wagons see he not da Israel king,
2Ki 3.11: One officer fo da Israel king tell, “Elisha, Shafat's boy, stay hea.
2Ki 5.13: But Naaman's officer guys go by him an tell um, “Eh boss!”
2Ki 6.8: Da king talk wit his main officer guys fo da army, fo make plan wat dey goin do.
2Ki 6.11: So he tell his army officer guys fo come, an tell um, “You guys betta tell me, who
2Ki 6.12: One a his officer guys tell, “No, my boss da king -- no mo nobody squealing
2Ki 6.13: Da officer guys go find out wea he stay, an dey send messenja guys
2Ki 7.2: Da officer dat come wit da Israel king tell Elisha, da guy dat stay
2Ki 7.2: Elisha tell da officer guy, “Fo shua, you goin see um happen wit yoa own eyes,
2Ki 7.12: He tell his officer guys, “I goin tell you wat da Aram guys stay do to us.
2Ki 7.13: One a da officer guys tell, “Tell some guys fo take five a da horses dat
2Ki 7.17: Da king wen put da officer dat come wit him in charge a da town gate, but da peopo no
2Ki 7.17: Dey run outa da town an knock down da officer, walk ova him, an he mahke, jalike Elisha, da guy dat stay
2Ki 7.19: Da officer wen tell Elisha, da guy dat stay tight wit God, “You tink
2Ki 7.19: An Elisha tell da officer guy, “You goin see um happen wit yoa own eyes, jalike I
2Ki 7.20: An az jus wat wen happen fo da officer guy, cuz da peopo walk all ova him inside da gate, an he
2Ki 8.21: Da Edom guys come all aroun Jehoram an his war wagon officer guys, but nite time, Jehoram an his war wagon guys broke
2Ki 9.2: take him inside one empty room inside da house, so da odda officer guys no can hear wat you tell.
2Ki 9.5: Wen he get dea, he see da army officer guys stay all sit togedda.”
2Ki 9.5: He tell, “Who da main officer guy hea?
2Ki 9.11: Wen Jehu go outa da room an go back by da odda army officer guys dat work fo his boss, one a dem aks, “Eryting stay
2Ki 9.25: Jehu tell Bidkar, da officer dat help drive his war wagon, “Pick up his mahke body, an
2Ki 10.25: make da burn up kine sacrifice, he tell da guards an da officer guys fo his army: “Go inside, kill all dem.
2Ki 10.25: The guard guys an da officer guys throw da bodies outside.”
2Ki 18.24: you tink you goin stand up in front even one small kine officer an his army guys from my boss?
2Ki 24.10: Dat time, da army officer guys fo Nebukadnezzar da Babylon king, come fo attack
2Ki 24.12: Coniah da Judah king, his mudda, his officer guys, his ali`i guys, an all his palace guys go outside da
2Ki 25.19: guys dat still stay inside da big town, he take one palace officer guy, da one dat stay in charge a da Judah army guys, an
2Ki 25.19: An he take da main recruita officer guy fo da Judah army, dat go bring guys from all ova da
2Ki 25.26: importan an da ones dat stay da mos importan, an da army officer guys, dey all run away go Egypt side, cuz dey stay scared
Neh 2.9: Da King wen send officer guys from da army, and army guys wit horses, fo go wit me.
Neh 7.2: in charge a Jerusalem town, him an Hananiah dat was da officer ova da army guys inside da strong walls.
Isa 30.4: No matta da Pharaoh guy Get army officer guys north side inside Zoan, An no matta he send messenja
Isa 31.9: Wen dea officer guys see Yahweh's flag fo war, Dey goin come scared an
Isa 36.9: How you guys tink you goin make even one small kine officer from my boss army guys turn aroun an go home, no matta you
Amo 1.15: Da king fo da Ammon peopo, an his officer guys, I goin take um all away togedda.