Gen 46.10: Simeon, his boys, dey Jemuel, an Jamin, an Ohad, an Jachin, an Zohar, an Saul (his mudda one wahine from
Exo 6.15: Fo da Simeon ohana, da leada guys Jemu`el, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar, an Sha`ul.