Deu 11.6: You guys wen see how Yahweh punish Datan an Abiram, Eliab boys from da Reuben ohana, wen da groun wen open up
1Ki 16.34: Wen he make da foundation, his numba one boy Abiram mahke.