1Ki 11.5: So Solomon go pray to Ashtoret, da wahine idol kine god dat da Sidon peopo stay pray to.
1Ki 11.33: Dey go pray to Ashtoret da wahine god fo da Sidon peopo, an Kemosh da god fo da
2Ki 23.13: da king fo da Israel peopo, wen build dose places fo Ashtoret, da pilau wahine god fo da Sidon peopo, fo Chemosh, da