1Ki 7.25: Da tub stay sit on top dem, an dea okole all stay inside da middo.
Isa 20.4: No matta dey young o old, dea okole an dea private goin be naked, an dat goin make da Egypt
Isa 28.13: An dey goin go way, But den dey goin fall on dea okole.
Amo 4.2: Dey goin stick big fish hooks in yoa okole An drag you guys outa hea!