Gen 24.2: One time, Abraham wen tell da oldes guy dat work fo him fo come.
Gen 25.13: Da boys dat wen come from Ishmael, dis dea names from da oldes to da younges: Nebaiot was da numba one boy, den Kedar,
Gen 25.31: fo get our fadda stuffs bumbye afta he mahke, cuz you da oldes.”
Gen 25.34: Dass how Esau wen ack like he no care, cuz he da oldes an he give away da right fo get his fadda stuff, to Jacob.
head: Jacob Steal Da Rights Esau Get Cuz He Da Oldes
Gen 37.21: But da oldes brudda, Reuben, he hear wat dey like do.’
Gen 43.33: guys, wen dey show um dea place fo sit down, dey put da oldes brudda in da spesho place, an den da nex brudda, an da
Gen 44.12: He start from da oldes brudda firs, an den da next.
Exo 6.16: Dis da names fo da Levi ohana, from da oldes to da younges: dey Gershon an Kohat an Merari.
Exo 6.19: da leada guys fo da ohanas dat come from Levi, from da oldes to da younges.)
Mat 22.25: Da oldes brudda wen marry one wahine, den wen mahke, but neva have