1Ki 16.16: same day da Israel guys wen make da general fo dea army, Omri, da king fo Israel, right dea inside da camp.
1Ki 16.17: Den Omri an all da Israel guys wit him wen go way from Gibbeton
head: Omri Come King Israel Side
1Ki 16.21: dem like Tibni, Ginat boy, fo come king, an da oddas like Omri stay king.
1Ki 16.22: But da peopo dat stick wit Omri mo strong den da peopo wit Tibni, Ginat boy.
1Ki 16.22: Az why Tibni mahke, an Omri stay da king.
1Ki 16.23: Was da numba 31 year dat Asa stay king Judah side, wen Omri come king fo da Israel peopo.
1Ki 16.24: Den Omri buy da hill dey call Samaria now.
1Ki 16.25: But Omri, he do bad kine stuff, da way Yahweh see um.
1Ki 16.25: Omri wen do mo plenny bad kine stuff den all da king befo him.
1Ki 16.26: Omri wen do all da same kine bad stuff jalike Jeroboam, Nebat
1Ki 16.26: Az how Omri make Yahweh come huhu, da God Fo Da Israel Peopo, cuz Omri
1Ki 16.26: Omri make Yahweh come huhu, da God Fo Da Israel Peopo, cuz Omri pray to da idol kine gods dat no can do notting.
1Ki 16.27: Odda stuff wen happen wen Omri stay king, an all da tings he wen do, an all da powa he
1Ki 16.28: Den Omri mahke jalike his ancesta guys.
1Ki 16.28: An Omri boy Ahab come da nex king.
1Ki 16.29: Ahab, Omri boy, come da nex king fo da Israel peopo, da numba 38 year
1Ki 16.30: Ahab, Omri boy, he do plenny bad kine stuff, da way Yahweh see um, mo
2Ki 8.26: His mudda was Ataliah, an her granfadda was Omri, one a da king guys fo Israel.