Gen 1.2: On top da wild ocean dat cova eryting, neva had light
Gen 1.4: Den he put da light on one side, an da dark on da odda side.
Gen 1.4: Den he put da light on one side, an da dark on da odda side.
Gen 1.17: put da lights up dea inside da sky, fo make light shine on top da groun, day time an nite time, an fo make da light
Gen 1.25: live wit peopo, an all da small kine animals dat run aroun on top da groun.”
Gen 1.26: all da land, an all da small kine animals dat go aroun on top da groun.
Gen 1.28: da birds inside da sky, an all da animals dat move aroun on top da groun.
Gen 1.30: da birds inside da sky, an fo all da animals moving aroun on top da groun -- eryting dat stay alive, I give dem all da
Gen 2.5: da fields, cuz da God Yahweh neva make da rain come down on top da groun yet, an cuz neva have nobody fo work da
Gen 2.7: God blow on top his face fo make da guy come alive.
Gen 2.14: nodda river get da name Tigris, da one dat go by Assyria on da east side.)
Gen 3.14: From now, till you mahke, You goin crawl on top yoa belly Wit yoa face in da dirt!
Gen 3.15: From now on, you an da wahine, I goin make you guys fight each odda.
Gen 3.24: He put spesho watcha tings dat stay alive ova dea on da east side a da place he wen plant, Eden side.
Gen 4.10: You wen kill yoa brudda, and now, his blood stay ova dea on top da groun, jalike he stay calling to me fo help.
Gen 4.15: Den Yahweh wen put one spesho mark on top Cain's body fo show he kapu, so if anybody meet Cain,
Gen 6.16: Make roof on top da boat, an make um open all round, eighteen inch down
Gen 6.16: On da side, make one door fo da boat.
Gen 6.17: Eryting dat stay alive on top da groun goin mahke.
Gen 6.20: kine animal dat live wit peopo, an ery kine ting dat crawl on top da groun, two a dem goin come by you, fo you make shua
Gen 7.4: cuz afta seven days, I goin make da rain come down hard on top da groun.
Gen 7.8: an da odda animals, an da birds, an eryting dat crawl on top da groun, had two a dem, boy kine and girl kine, dat
Gen 7.12: day time an nite time, fo forty days da rain wen come down on top da groun.
Gen 7.14: an small dat live wit peopo, an all kine tings dat crawl on top da groun, an ery kine bird, eryting dat get wing, ery
Gen 7.17: Dat big watta from da sky wen stay on top da groun forty day.
Gen 7.18: Da watta wen come mo an mo plenny on top da groun, an da big boat just go hea an dea on top da
Gen 7.18: plenny on top da groun, an da big boat just go hea an dea on top da watta.
Gen 7.19: Had so plenny watta on top da groun, dat even wen cova all da big mountains dat
Gen 7.21: Eryting dat wen move on top da groun wen mahke -- da birds, an da animals dat live
Gen 7.22: Eryting dat need air fo live, eryting dat live on top da dry land, dey all mahke.
Gen 7.23: Afta, neva have notting dat live on top da groun, neva have peopo, o animals dat live wit
Gen 7.23: peopo, o animals dat live wit peopo, o tings dat crawl on top da groun, o birds dat fly inside da sky.
Gen 7.24: Da watta stay high on top da groun, fo five month.
Gen 8.3: Afta bout five month, da watta dat stay on top da groun wen go down litto bit.
Gen 8.4: seventeen inside dat month, da big boat wen come down on top one mountain Ararat side.
Gen 8.6: yet was anodda forty days afta da big boat wen come down on top da groun, dat Noah wen open da window he wen make an
Gen 8.7: side an come back, all da time till da watta dry up from on top da groun.
Gen 8.8: dove, fo find out if da watta stay going down awready from on top da groun.”
Gen 8.11: how Noah know dat da watta wen go down fo real kine from on top da groun.
Gen 8.17: wit you -- da birds, an da animals, an tings dat crawl on top da groun, so dey can all get plenny kids an come
Gen 8.19: go outside da big boat, ery animal an eryting dat crawl on top da groun, an ery bird.”
Gen 8.20: fo make one altar fo da God Yahweh, fo make sacrifice on top.
Gen 8.20: He wen put um on top da altar, an kill um fo make da sacrifice, an burn up
Gen 8.20: an kill um fo make da sacrifice, an burn up all da meat on top dea.
Gen 9.2: an all da birds inside da sky, an all da tings dat crawl on top da groun, an all da fishes inside da watta -- dey all
Gen 9.10: big boat wit you guys, all da animals dat stay alive now on top da groun.
Gen 9.16: God, I awready get deal wit all da tings dat stay alive on top da groun.
Gen 9.17: da sign fo da deal I wen make fo eryting dat stay alive on top da groun.
Gen 10.5: dey da ones dat live nowdays nea da Mediterranean Sea an on top da islands.
Gen 12.9: Lata on, Abram dem go way from dea an move da tents, litto bit mo
Gen 13.16: You tink can count how plenny dirts get on top da groun?
Gen 17.3: Abram, he wen go down right den an dea wit his face on top da groun fo show respeck fo God.
Gen 17.11: Goin get one spesho mark on top all da guys body.
Gen 17.13: All you guys gotta get da mark fo dat on top yoa bodies, an dass how you guys goin show dat da deal
Gen 17.17: Den Abraham wen go down wit his face on top da groun fo show respeck to God.
Gen 18.2: Den he [wen] go down wit his face on top da groun in front dem, fo show dem respeck.
Gen 18.3: Let me give you someting fo eat befo you hele on.
Gen 18.5: Lata, you can hele on.
Gen 18.22: Da two odda guys, dey hele on from dea fo go Sodom side.
Gen 18.33: Afta Yahweh pau talk wit Abraham, he hele on Sodom town.”
Gen 19.1: Den he go down in front dem wit his face on top da groun fo show dem respeck, an he tell um, “Eh!
Gen 19.2: Den tomorrow early, you guys can wake up an hele on.
Gen 19.24: Da fire wen come down on top Sodom town an Gomorrah town, jalike was rain.
Gen 19.25: da peopo dat live inside da towns, all da stuff dat grow on top da groun, eryting.
Gen 21.14: He give um to Hagar, an help her put da food an da watta on top her back an da boy's back.”
Gen 22.2: Take yoa boy on top dat hill, an kill um dea, fo make da kine sacrifice
Gen 22.3: Da nex morning, Abraham get up early an put saddle on top his donkey.
Gen 22.3: Den he chop wood fo burn da sacrifice, an put um on top da donkey.”
Gen 22.6: He put um on top his boy Isaac back fo carry um.”
Gen 22.6: Abraham an Isaac wen go on top da mountain togedda.
Gen 22.9: Abraham pile up rocks ova dea fo burn da sacrifice on top.
Gen 22.9: He put da wood on top da alta.
Gen 22.9: Den he go tie up his boy Isaac an put him on top da alta, on top da wood.
Gen 22.9: Den he go tie up his boy Isaac an put him on top da alta, on top da wood.
Gen 22.14: Nowdays peopo say still yet: “On top da mountain wea Yahweh stay, God awready give us wat
Gen 22.17: jalike get plenny stars inside da sky an plenny sand on top da beach.
Gen 24.15: God, hea come Rebecca outa da town, carrying one watta pot on top her shoulda.
Gen 24.26: Da luna guy go down on top da groun fo show respeck fo Yahweh.
Gen 24.30: Afta Laban see da nose ring, an da two bracelet on top his sista arms, an afta he hear Rebecca tell wat da
Gen 24.37: He tell me, ‘I stay live ova hea on top da Canaan peopo land, you know, but I no like you go
Gen 24.45: hea come dis Rebecca outside da town wit her watta pot on top her shoulda, an she go down inside wea get da puka an
Gen 24.48: I wen go down on top da groun fo show respeck fo Yahweh, da God fo my boss
Gen 24.52: Wen da luna guy fo Abraham hear wat dey say, he go down on top da groun fo show love an respeck fo Yahweh.
Gen 24.61: Den Rebecca an da wahines dat work fo her wen go ride on top da camels, an go wit da luna guy.
Gen 24.64: She come down quick from on top da camel.
Gen 26.25: come Isaac wen pile up rocks dat place fo make sacrifice on top.
Gen 27.15: dat he get, an tell her younga boy Jacob fo put um on.
Gen 27.16: from da bebe goats an make um jalike one glove, den put um on top Jacob hands an arms an da smooth part a da neck wea no
Gen 27.23: fadda neva find out az was Jacob, cuz he get plenny hair on top da hands, jalike his brudda Esau.
Gen 28.12: Inside da dream, he see jalike had stone steps from on top da groun all da way up inside da sky.
Gen 28.12: see angel messenja guys from God going up an coming down on top da steps!
Gen 28.13: Den, inside da dream, Jacob see Yahweh standing way up on top da step in da sky.
Gen 28.14: goin come plenny, jalike no can tell how plenny sand get on top da groun.
Gen 28.18: an he set um up jalike one post, an he pour olive oil on top fo show love an respeck fo God.
Gen 29.1: From Bethel, Jacob wen hele on, till he come da land wea da ohanas from da east side
Gen 29.3: Den dey push da big rock from on top da puka an let da sheeps go drink.
Gen 29.3: Afta, dey put back da big rock on top da puka.
Gen 29.8: Den gotta push da big rock from on top da puka, an all da sheeps drink watta, same time.
Gen 29.10: den an dea, Jacob go by da puka, an push da big rock from on top, an he let his uncle Laban sheeps drink watta.
Gen 30.32: young sheep an young goat dat get litto spot o big spot on dem, plus, all da brown color sheeps, boy kine an girl
Gen 30.33: animals I wen get, if get one goat ova dea dat no mo spots on top, o if get one sheep dat not brown color, den you know
Gen 30.35: get all da boy kine goats dat get twist kine tail o stripe on top, an all da girl kine goats dat get spots on top wit
Gen 30.35: o stripe on top, an all da girl kine goats dat get spots on top wit litto bit white, an all da brown color sheeps.
Gen 30.37: He hemo da bark litto bit from on top da shoots so da white wood undaneat da bark look
Gen 31.13: put up da big rock jalike one post, an wen pour olive oil on top fo show love an respeck fo me.
Gen 31.17: So, Jacob go put his wifes an his kids on top camels fo go.
Gen 31.30: I figga, you gotta hele on, cuz you tinking plenny bout yoa fadda guy house.
Gen 31.34: gods an put um inside da saddle fo her camel, an sit down on top um.
Gen 32.1: Jacob go hele on again.
Gen 32.12: from you come so plenny, dat no can count, jalike da sand on top da beach.
Gen 32.31: Jacob hele on.
Gen 33.3: Wen Jacob come nea his brudda Esau, he go down on top da groun fo show respeck, till he come nea his brudda,
Gen 33.6: Den da odda two wifes an dea kids come by Esau an go down on top da groun fo show um respeck.
Gen 33.7: Den Leah an her kids come, an dey go down on top da groun fo show respeck."
Gen 33.7: Afta Leah, Joseph an Rachel come, an dey go down on top da groun fo show respeck too.
Gen 35.14: Den he pour wine on top, an olive oil, fo make sacrifice fo God on top da
Gen 35.14: pour wine on top, an olive oil, fo make sacrifice fo God on top da rock.
Gen 35.20: Jacob put up one big rock jalike one pos on top da grave.
Gen 37.27: Come on!
Gen 38.14: Now, she put on regula kine clotheses, an she take one piece cloth an cova
Gen 38.18: Tamar tell, “Da ring dat you use fo put yoa mark on top stuff, an da string fo tie da ring aroun da neck, and
Gen 38.28: Tamar, she grab da hand an tie one piece red string on top, fo show dat was da bebe dat wen born firs.
Gen 38.30: Da odda brudda dat get da red string tie on top his hand, he come out afta.”
Gen 40.10: On top da grape plant, had three branch.
Gen 40.10: Ony had small kine buds an flowa on top, but right den an dea, da flowa come big, den quick
Gen 40.16: I stay carry dem on top my head.
Gen 40.17: Inside da basket dat stay on top, had all kine stuff dat I wen bake fo da Pharaoh guy
Gen 40.17: But da birds wen come an eat um outa da basket on top my head!
Gen 40.19: tell da army guys fo cut off yoa head an hang yoa body on top one pole.
Gen 40.22: da king, da king tell da army guys fo kill um an hang um on top one pole.
Gen 41.5: He see one wheat plant dat grow up wit seven bunch wheat on top, an dey solid an good looking.
Gen 41.13: guy, you wen tell da army guys fo go kill um, den hang um on top one post.
Gen 41.22: Dis time I see one wheat plant wit seven bunch wheat on top, an da wheat get plenny wheat an all look good.
Gen 41.23: Had anodda plant wit seven bunch wheat on top dat come up afta da odda wheat, but dey all skinny
Gen 41.42: fo stamp da govmen papers from his own finga an he put um on top Joseph finga.
Gen 41.45: her fadda Poti-Fera, da pries fo da Egypt god dey call On.
Gen 41.49: paila [food / wheat] ery place, so plenny, jalike da sand on top da beach.
Gen 41.50: Poti-Fera [daughta / girl / #], da pries fo da Egypt god On[, her fadda].
Gen 42.6: go by him, an dey go down in front him, and put dea face on top da groun fo show um respeck.
Gen 42.26: Den da brudda guys put da wheat dey wen buy on top dea donkeys, an go home from dea.
Gen 43.26: Den dey go down in front him on top da groun fo show respeck.
Gen 43.28: An dey wen go down on top da groun one mo time fo show um respeck.
Gen 44.3: light, Joseph's guys wen help da brudda guys put da bags on top da donkeys an go.
Gen 44.11: So dey go take down da bags from on top da donkeys real quick an put um on top da groun, an
Gen 44.11: down da bags from on top da donkeys real quick an put um on top da groun, an ery guy open his own bag.
Gen 44.13: Dey put da bags back on top dea donkeys an go back inside da town.
Gen 44.14: odda brudda guys, dey go inside, an right away dey go down on top da groun in front Joseph fo show um respeck.
Gen 45.17: Put yoa stuffs on top yoa donkeys.
Gen 46.20: Her fadda, Poti-Fera, was pries fo da god dey call On.
Gen 48.2: weak, but he make all da strong he can, so he can sit up on top da bed.
Gen 48.5: boys, same ting, Efraim an Manasseh goin be mine from now on.’
Gen 48.7: I wen come sore inside, an I wen bury her ova dea on da side by da Efrat road.
Gen 48.12: dey sitting nex to dea granfadda, an Joseph wen go down on top da groun in front his fadda fo show um respeck.
Gen 48.14: He put his right hand on top Efraim head, no matta he da numba two boy.
Gen 48.14: Den Israel wen put his left hand on top Manasseh head, no matta he da numba one boy an suppose
Gen 48.17: Joseph, cuz he see dat his fadda wen put da right hand on top Efraim head.
Gen 48.18: You gotta put yoa right hand on top his head.
Gen 49.4: Cuz you wen make sex wit my odda wife, An do pilau ting on top my bed, dat time.
Gen 49.9: Jalike da lion, he lay on top da groun, Ready fo jump an kill all da animals.
Gen 49.17: dat stay nex to da trail Fo bite da horses feet So da guy on top da horse fall down.
Gen 49.26: I like all dis good stuff come to Joseph, On top his head, his girigiri, Cuz he da guy dat wen come mo
Gen 50.1: Joseph fall down on top his mahke fadda.
Gen 50.18: da message, Joseph brudda guys go by him, an dey go down on top da groun in front him fo show um respeck, an tell um,
Exo 1.16: da Israel wahines born one bebe, an you see um ova dea on top da spesho stone fo born bebe, if get boy kine, kill
Exo 4.3: God tell, “Throw um down on top da groun.”
Exo 4.9: you still yet, go get watta outa da Nile Riva, an pour um on top da dry groun.
Exo 4.9: Dat watta dat you take outa da Nile Riva, wen you pour um on top da groun, goin come blood dea.
Exo 4.20: So Moses take his wife an his boys, an put um on top one donkey.
Exo 4.25: She take da small piece skin she wen cut off, an put um on top Moses leg, an tell um, “If I neva cut skin jalike God
Exo 4.29: From dea, Moses an Aaron wen hele on togedda back to Egypt.
Exo 4.31: Right den an dea dey go down on dea knees fo show God love and respeck.
Exo 7.9: den you tell Aaron, ‘Throw down yoa walking stick on top da groun in front da Pharaoh guy.
Exo 7.17: I goin take dis walking stick in my hand, an I goin hit um on top da watta hea inside da Nile Riva.”
Exo 8.17: Da dirt wen come gnats an come all ova on top da peopo an da animals.
Exo 8.17: Da dirt on top da groun come gnats, ery place inside da Egypt land.
Exo 8.21: Dey goin go on you an yoa palace peopo an da odda peopo an da houses.
Exo 8.22: Same time, on dat day, I goin make diffren kine to da Goshen land wea my
Exo 9.9: Goin make dea skin hurt an boils come out, on all da peopo an all da animals all ova da Egypt land.
Exo 9.19: da house wit da oddas, wen da big ice storm come down on top dem, dey goin mahke!
Exo 9.22: so get da big kine ice come down all ova da Egypt land, on top da peopo an da animals, an on top eryting growing
Exo 9.22: all ova da Egypt land, on top da peopo an da animals, an on top eryting growing inside da field, all ova Egypt.
Exo 9.23: Had fire dat come down on top da groun too, dat time Yahweh wen make da big ice come
Exo 9.23: dat time Yahweh wen make da big ice come down jalike rain on top da Egypt land.”
Exo 9.24: wen come one nation, neva have dat kine ice rain fall down on top dea land.
Exo 9.33: an da ice rain pau, an da rain stop coming down strong on top da groun.
Exo 11.5: You da Pharaoh guy dat sit on top da throne, but yoa numba one boy goin mahke.
Exo 11.8: Dey goin go down on top da groun in front me, an tell me, ‘Go way now, you an
Exo 12.7: “Den dey gotta take some a da blood, an put litto bit on top da wood outside da house on da two sides a da door, an
Exo 12.7: da blood, an put litto bit on top da wood outside da house on da two sides a da door, an da wood dat stay ova da door,
Exo 12.11: fo go, an wear da kine clotheses you need, wit yoa slippas on top yoa feets, an hold yoa walking stick inside yoa hand.
Exo 12.13: Da blood dat you guys put on top da houses wea you live, dat goin be jalike one sign fo
Exo 12.22: um fo put some a da blood from da bowl ova yoa door, an on top da wood on da right side an da left side a da door.
Exo 12.22: a da blood from da bowl ova yoa door, an on top da wood on da right side an da left side a da door.
Exo 12.23: one man an animal, he goin see da blood ova da door an on top da two side wood.
Exo 12.27: Wen da peopo hea wat Moses tell um, dey go down on top da groun fo show love an respeck fo Yahweh.
Exo 12.29: Da Pharaoh guy dat sit down on top da throne, his numba one boy wen mahke too.
Exo 12.34: aroun da pans dey use fo bake da bread, an dey carry um on top dea shoulda.”
Exo 13.9: “Dis ting dat you do, goin be jalike one mark on top yoa hand fo help you rememba.
Exo 13.9: Goin be jalike someting you tie on top yoa forehead, fo you no foget notting.’
Exo 13.16: ting dat us guys do ery year, goin be jalike one mark on top yoa hand, an goin be jalike one sign you put on top
Exo 13.16: mark on top yoa hand, an goin be jalike one sign you put on top yoa forehead, so you no goin foget how Yahweh wen use
Exo 14.21: Yahweh make da wind blow strong on top da watta from da east side all dat nite.
Exo 14.22: Da watta, stay fo dem jalike one wall on da right side an one nodda wall on da left side.
Exo 14.22: fo dem jalike one wall on da right side an one nodda wall on da left side.
Exo 14.30: Da Israel peopo wen see da mahke Egypt guys bodies on top da beach.
Exo 15.17: Jalike you stay plant um fo grow On top yoa own mountain, Da place you wen make fo you stay,
Exo 15.19: da Israel guys, dey wen walk thru da middo a da Red Sea on top da dry groun.”
Exo 16.13: Da nex morning, had dew on top da groun all aroun da camp.’-”
Exo 16.14: Wen da dew dry up all ova da boonies, on top da groun had thin small kine flake, jalike da white
Exo 16.22: On da numba six day inside da week, dey pick up double da
Exo 16.25: Today, you guys no goin find notting fo eat on top da groun.
Exo 17.12: an Hur go get one rock an put um unda him fo sit down on top.
Exo 19.3: Yahweh call Moses from on top da mountain.
Exo 19.4: jalike I one eagle bird an I carry you guys away from dea on my wings, an I bring you guys ova hea by me.
Exo 19.11: Cuz dat day, me, Yahweh, I goin come down on da top a Mount Sinai, inside one heavy cloud in front all
Exo 19.12: No even put yoa feet on top da mountain!
head: God Come Down On Top Mount Sinai
Exo 20.4: like anyting from up dea inside da sky, o from down hea on top da earth, o from inside da watta dat stay undaneat da
Exo 20.12: If you do dat, den you goin live long time on top da land dat me, yoa God Yahweh, stay give you.
Exo 20.24: On top da altar, kill sheeps an goats an cows fo make
Exo 21.26: If one guy hit his slave guy o slave wahine on top dea eye, an make um so dey no can see, da slave owna
Exo 23.19: “Wen you guys cut da firs tings dat come up on top you guys land, bring da bestes stuffs by me, Yahweh,
Exo 24.1: Den God tell Moses, “Come up hea on top da mountain, by me, Yahweh.
Exo 24.2: Da odda peopo, dey no can even come on top da mountain litto bit wit da leada guys.
Exo 24.5: peopo, an send um fo go kill some animals an put da bodies on top da altar an burn um up fo make sacrifice.
Exo 24.6: Da odda half he wen throw on top da side a da altar.
Exo 24.8: Den Moses take da blood from inside da tubs an sprinkle um on top da peopo.
Exo 24.12: I goin write um on top flat stone an give um to you, fo teach to da peopo.
Exo 24.17: Yahweh wen stay on top Mount Sinai, awesome to da max.”
Exo 24.17: Da ony ting dey can see is one fire on top a da mountain dat look jalike stay burning eryting.
Exo 25.6: Stuff dat smell nice fo mix wit da olive oil fo put on top da prieses head fo show God wen pick dem, an fo make
Exo 25.12: Put um on top da four feet, two rings one side an two rings da odda
Exo 25.14: Put da poles inside da rings on top da two sides a da box, so can carry um.
head: Fo Hemo Da Shame Fo Da Bad Tings Peopo Do, Fo Bring Um On Da Same Side Wit God
Exo 25.17: hemo da shame fo all da bad tings da peopo do, fo bring um on da same side wit me.
Exo 25.18: One a dem go on top one side a da cova, an da odda go on top da odda side
Exo 25.18: One a dem go on top one side a da cova, an da odda go on top da odda side a da cova.
Exo 25.19: Da two angel watcha kine statues on da two sides, an da cova, put um all togedda fo come one
Exo 25.20: hemo da shame fo all da bad tings da peopo do, fo bring um on da same side wit me.
Exo 25.21: Den put da cova on top da Box.
Exo 25.21: hemo da shame fo all da bad tings da peopo do, fo bring um on da same side wit me.
Exo 25.26: Make four gold ring fo da table, an put da rings on top da four cornas wea da four table legs stay.
Exo 25.30: Put da twelve spesho breads on top da table, da ones dat show I stay wit yoa twelve
Exo 25.31: “Make one stan fo put da lamps on top, wit gold.
Exo 25.32: Three branch goin come out one side, an three branch on da odda side.
Exo 25.33: Three small cup on top, dat look jalike da almond flowa, wit da bud part an
Exo 25.33: jalike da almond flowa, wit da bud part an da flowa, stay on one branch, three on da odda one, an same fo da res a da
Exo 25.33: wit da bud part an da flowa, stay on one branch, three on da odda one, an same fo da res a da odda branch too.
Exo 25.34: in da middo a da lamp stan, dat one get four small cup on top, jalike da almond flowa, wit da bud part an da flowa.
Exo 25.35: flowa bud part in da middo a da two branch, an anodda one on da nex two branch, an same same fo da las two branch.
Exo 25.37: Den make seven olive oil lamp fo go on top da lamp stan.
Exo 25.40: shua you make eryting jalike da plan I stay show you hea on top dis mountain!
Exo 26.5: da odda side a da tent, make 50 loop dat go wit da 50 loop on top da odda piece.
Exo 26.10: da odda side a da tent, make 50 loop dat go wit da 50 loop on top da odda piece.
Exo 26.13: get eighteen inch mo long den da linen cloth still yet on da two side a da tent.
Exo 26.29: Put gold rings on top ery board, fo da poles go inside.
Exo 26.30: Make um jalike da plan I stay show you hea on top dis mountain.
Exo 26.32: outa koa wood, an put gold all ova dem, an one gold hook on da top a ery pos.
Exo 26.34: Inside da Real, Real Spesho Place fo Me, on top da Box Fo Help Da Peopo Rememba Da Deal Dey Get Wit
Exo 26.34: shame fo all da bad tings da peopo do, fo bring da peopo on da same side wit me.
Exo 26.37: outside curtain, an put gold all ova dem, an one gold hook on da top a ery pos.
Exo 27.4: Make bronze grill look jalike one net, an put bronze rings on da four cornas.
Exo 27.8: da guys suppose to make um, jalike da plan I show you hea on top da mountain.
Exo 27.10: Make silva hook on top ery pos, an put one silva band aroun da top a ery pos.
Exo 27.20: Dat oil goin be fo da lamps dat stay on top da lamp stand inside my place, fo make light ery day
Exo 28.7: On top da two shouldas, dey gotta put two shoulda piece dat
Exo 28.9: “Take two blue lapis lazuli stone, an cut da names on top da stones, fo da twelve Israel boys.
Exo 28.10: Put da names fo six a da boys on top one stone, an da names fo da odda six boys on top da
Exo 28.10: da boys on top one stone, an da names fo da odda six boys on top da odda stone.
Exo 28.11: Cut da alphabets on top da stones jalike da jewel guys make.
Exo 28.12: Den sew da stones on top da two shoulda pieces.
Exo 28.12: wen he go in front Yahweh, he take dea ohana names dea, on top his two shouldas, so he rememba bout dem.
Exo 28.17: Den put um on top da ches piece, one side.
Exo 28.21: fo put dea names jalike fo make one seal, twelve name on top da twelve stone, fo da twelve Israel ohanas.
Exo 28.22: On top da ches piece, make plenny small chains outa pure gold
Exo 28.23: Make two gold rings fo da ches piece, an put um on da two top cornas.
Exo 28.25: hook da odda side a da two chains to da two gold frames on top da shouldas fo da ves.
Exo 28.27: Put um on top da ves, down from da shoulda pieces, front side, near
Exo 28.28: wool string, from da bottom ches piece rings to da rings on top da ves.
Exo 28.28: Tie um so da ches piece stay right on top da fancy waist band, an no come off.
Exo 28.29: Spesho Fo God, he goin carry da names fo da Israel ohanas on top his heart, cuz dey write um on top da ches piece dat
Exo 28.29: fo da Israel ohanas on top his heart, cuz dey write um on top da ches piece dat dey use wen dey gotta know how fo do
Exo 28.30: Aaron go in front Yahweh, da Urim an da Tumim goin be dea, on top his heart.
Exo 28.30: do, he goin get da tings he need fo find out, right dea on top his heart, all da time.
Exo 28.36: “Make one small piece gold fo go on top Aaron forehead.
Exo 28.36: Cut um on top da gold jalike fo one seal, fo say “Spesho Fo Yahweh.
Exo 28.37: Tie one blue wool string an put um on da hat from da front, so den da gold ting erytime stay wit
Exo 28.38: Wen Aaron put on da hat, da gold piece goin touch his forehead.”
Exo 28.41: Afta you put all dis clotheses on top yoa brudda Aaron an his boys, put olive oil on top dea
Exo 28.41: on top yoa brudda Aaron an his boys, put olive oil on top dea head fo show I wen pick dem, an in front erybody,
Exo 29.2: an anodda kine bread dat no mo yeast inside wit olive oil on top, an make cracka dat no mo yeast inside an get olive
Exo 29.2: an make cracka dat no mo yeast inside an get olive oil on top.
Exo 29.5: Take da spesho religious kine clotheses, an put um on Aaron wit da shirt fo undaneat da robe, den da robe dat go
Exo 29.6: Put da pries kine hat on top his head, wit da gold piece dat say he spesho fo me.
Exo 29.7: olive oil fo show dat Aaron da guy I wen pick, pour um on top his head.
Exo 29.8: “Den bring Aaron boys put on dem da pries kine shirts an put da hats on top dea head.
Exo 29.9: Aaron boys put on dem da pries kine shirts an put da hats on top dea head.
Exo 29.9: Den tie da sashes on top Aaron an his boys too.
Exo 29.10: Den Aaron an his boys goin put dea hands on top da cow head, fo show dat wen dey kill da cow, dass fo
Exo 29.12: Take some a da blood from da cow, an put um on top da four tings jalike horns dat stick outa da altar,
Exo 29.13: an da two kidneys wit da fat dat go aroun dem, an burn um on top da altar fo make smoke.
Exo 29.15: An Aaron an his boys goin put dea hands on top da sheep head fo show dat wen dey kill da sheep, dass
Exo 29.17: Put um on top da altar, togedda wit da cut up pieces an da head.
Exo 29.18: Kay den, burn up da whole sheep on top da altar.
Exo 29.19: Aaron an his boys goin put dea hands on top dat sheep head too fo show dat wen dey kill da sheep,
Exo 29.20: Kill da sheep, an take some a da blood, an put um on da bottom a Aaron an his boys right ear, an on top da
Exo 29.20: an put um on da bottom a Aaron an his boys right ear, an on top da thumb a dea right hand, an on top da big toe a dea
Exo 29.20: boys right ear, an on top da thumb a dea right hand, an on top da big toe a dea right feet.
Exo 29.21: An take some a da blood on top da altar, an some a da olive oil you wen pour on top
Exo 29.21: blood on top da altar, an some a da olive oil you wen pour on top Aaron fo show dat God wen pick him.
Exo 29.21: Sprinkle um on top Aaron an da spesho religious kine clotheses he
Exo 29.21: Aaron an da spesho religious kine clotheses he wearing, an on top his boys an dea spesho clotheses.
Exo 29.23: Put dat on top da fat an da meat from da sheep.
Exo 29.24: Put all da stuff on top dea hands, so dey can lif um up an move um dis side an
Exo 29.25: Den take all dat from dea hands, an burn up da whole ting on top da altar.
Exo 29.29: goin come from him, fo da time wen dey put da olive oil on top dat guy an make da sacrifices fo come prieses bumbye.
Exo 29.36: Den you gotta pour olive oil on top da altar, fo make um spesho fo me.
Exo 29.40: bestest kine olive oil fo burn, an one quart wine fo pour on top da bebe sheep wen you burn um up fo sacrifice.
head: Da Altar Fo Burn Incense On Top
Exo 30.1: “Make one altar outa koa wood fo burn incense on top.
Exo 30.3: Put pure gold all ova on top da altar - da top, da sides, da tings jalike horns,
Exo 30.4: Make gold rings fo da alta, an put um unda da molding, two on one side an two on da odda side.
Exo 30.4: da alta, an put um unda da molding, two on one side an two on da odda side.
Exo 30.7: Aaron gota burn da kine incense dat smell real good, on top da altar.
Exo 30.8: day wen da sun go down an Aaron put up da olive oil lamps on top da stand, same ting.
Exo 30.9: be one pries from yoa peopo dat burn da right kine incense on top dat altar.
Exo 30.9: No put on top dat altar any kine incense, o use um fo da kine
Exo 30.9: No use um fo sacrifice wheat on top.
Exo 30.9: No use um fo pour wine on top fo make sacrifice.
Exo 30.10: Den he goin put da blood from dat sacrifice on top da four tings jalike horns dat stick out from da
Exo 30.25: Dass fo make da oil dass spesho fo me, fo put on top da prieses an da tings da prieses use, fo show dat I
Exo 30.26: Den put da olive oil on top da Tent Wea I Come Togedda Wit You Guys, da Box Fo
Exo 30.30: Put da spesho oil on top Aaron an his boys, fo make dem come spesho fo me.
Exo 30.32: No can use um fo rub on top one guy's body.
Exo 30.33: kine oil outa da same kine stuffs, o anybody go put um on top some guy dat not one pries, gotta cut dem off from da
Exo 31.7: Fo Da Bad Tings Peopo Do Fo Bring Um Back Same Side Wit Me on top da Box.
Exo 31.9: da Altar fo da incense, da big altar fo burn da sacrifices on top an da tings you use fo dat, da watta tub an da stand,
Exo 31.11: An da helpa guys goin make da spesho oil fo put on top da pries guys head fo make um come da prieses, and da
Exo 31.18: Wen Yahweh tell Moses eryting he gotta do, ova dea on top Mount Sinai, he give Moses da two flat stone.
Exo 31.18: Was God dat wen write da Deal his own self on top da stone wit his finga.”
Exo 32.1: Wen da Israel peopo see Moses stay on top Mount Sinai long time, dey tinking, “How come dis guy
Exo 32.16: wen make da shape, an he da one dat wen cut da alphabets on top da stones.
Exo 32.27: Go get yoa swords an tie um on top yoa belt.
Exo 33.10: to da sky, standing in front da tent, all da peopo go down on top dea face on top da groun, right wea dey standing in
Exo 33.10: in front da tent, all da peopo go down on top dea face on top da groun, right wea dey standing in front dea own
Exo 33.21: tell Moses, “Ova hea, nea me, get one place you can stand, on top one big stone.
Exo 34.1: I goin write on top dem da same words dat da firs ones wen say, da ones
Exo 34.2: You goin stand in front me ova dea, on top a da mountain.
Exo 34.3: Nobody can go any place on top da mountain.
Exo 34.8: Moses go down on top da groun real quick, fo show God love an respeck.
Exo 34.25: make sacrifice fo me, no put da blood from da sacrifice on top notting dat get yeast inside.
Exo 34.28: Moses stay ova dea on top Mount Sinai wit Yahweh, forty days an forty nites.
Exo 34.28: An he write on top da flat stones da tings God say da peopo gotta do fo
Exo 34.29: come down from dea wit da two flat stones dat get da Deal on top, Moses neva know his face stay shining cuz he was
Exo 34.32: jalike Yahweh wen tell Moses fo say, wen he stay up dea on top Mount Sinai.
Exo 35.8: da olive fo burn inside da lamps, spices fo da oil fo put on top da pries guys fo show God wen pick dem, an fo make da
Exo 35.9: dat smell real nice, jewelry stones fo put inside frames on top da ves an da ches piece fo da main pries.
Exo 35.14: stand fo da light, da tings dey use fo da lamps dey put on top da stand, an da oil from da olive fo da light, da
Exo 35.15: da incense wit da poles fo carry um, da spesho oil fo put on top da pries guys head, da incense dat smell nice, da
Exo 35.27: dey bring all kine jewelry stones fo make frame an put um on top da ves an da ches piece fo da main pries.
Exo 36.12: Dey make 50 loop fo da piece on da front side, an 50 loop fo da piece on da back side, so
Exo 36.12: loop fo da piece on da front side, an 50 loop fo da piece on da back side, so ery loop fo da one piece come togedda wit
Exo 36.12: side, so ery loop fo da one piece come togedda wit da loop on da odda piece, fo make da whole tent come one piece.
Exo 36.34: da boards dat stand up wit gold, an make gold metal piece on top dem fo hold da five poles dat go across, an dey cova
Exo 37.5: He put da poles inside da rings on top da two sides a da Box, so da peopo can use um fo carry
Exo 37.8: One a da statues go on top one side a da cova, an da odda go on top da odda side
Exo 37.8: a da statues go on top one side a da cova, an da odda go on top da odda side a da cova.
Exo 37.9: angel watcha guys, Bezalel make um jalike dey looking down on top da cova from da two sides.
Exo 37.17: Bezalel dem make one gold stand fo put da lamps on top.
Exo 37.19: Ery side piece get three small cup on top.
Exo 37.19: Da cup, dey wen make um look jalike da almond flowa on top da branch, wit da bud part an da flowa, an same ting
Exo 37.20: Da main piece inside da middo, dat one get four small cup on top, jalike da almond flowa, wit da bud part an da flowa.
Exo 37.23: Bezalel dem make da seven olive oil lamp fo go on top da lamp stand, an da pans fo carry da fire an da tings
Exo 37.25: Den Bezalel dem wen make da altar fo burn incense on top, outa koa wood.
Exo 37.26: Dey put pure gold all ova da altar -- on top, da sides, da tings jalike horns, eryting.
Exo 37.29: Dey make da oil dass spesho fo God, fo put on top da prieses fo show dat God wen pick um.
Exo 38.2: make tings dat look like horn, dat stick out, an put um on top da four corna.
Exo 38.14: kine linen cloth -- but dey wen put 7 an a half yards on top three poses an three piers da one side a da door, an 7
Exo 38.15: an three piers da one side a da door, an 7 an a half yards on top three poses an three piers da odda side a da door.
Exo 38.17: Da hooks an da straps on top a da poses, dey make um outa silva, an cova da top
Exo 38.19: Da hooks on top fo hold da curtain, dey make um outa silva, an dey
Exo 38.23: metal, an fo tink how fo make tings, an how fo make picha on top da fancy linen cloth wit blue an purple and red wool
Exo 38.28: Da odda 50 pound, dey use um fo make da hooks an da straps on top da poses, an fo cova da top part a da poses.
Exo 39.3: and red wool string an da linen string fo make pichas on top da fancy kine linen cloth.
Exo 39.4: On top da two shouldas, dey put two piece fo hold togedda da
Exo 39.5: Dey weave one nice looking waist band an sew um on da bottom part a da ves.
Exo 39.6: Den dey cut da alphabets on top da stones fo da names a da twelve Israel boys.
Exo 39.7: Den dey sew da stones on top da two shoulda pieces on top da ves.
Exo 39.7: Den dey sew da stones on top da two shoulda pieces on top da ves.
Exo 39.10: Den, on top da ches piece, one side, dey put twelve fancy jewelry
Exo 39.14: Dey cut dea names jalike fo make one seal, twelve name on top da twelve stone, fo da twelve Israel ohanas.
Exo 39.15: On top da ches piece, dey make plenny small chains outa pure
Exo 39.16: wit two gold rings fo da ches piece, an put da two rings on top da two top cornas, an dey hook da two chains to da two
Exo 39.18: hook da odda side a da two chains to da two gold frames on top da shoulda pieces fo da ves, fo let da ches piece hang
Exo 39.20: Den dey put two mo gold rings on top da ves, down from da shoulda pieces, front side, litto
Exo 39.21: da blue wool string, from da ches piece rings to da rings on top da ves.
Exo 39.21: Dey tie um so da ches piece stay right on top da fancy waist band, so no can come off, jalike Yahweh
Exo 39.30: Dey cut da alphabets on top da gold jalike fo one seal, fo say “Spesho Fo Yahweh.
Exo 39.31: Den dey tie one blue wool string on da gold ting an out um on da pries kine hat, jalike Yahweh
Exo 39.31: Den dey tie one blue wool string on da gold ting an out um on da pries kine hat, jalike Yahweh wen tell Moses fo do.
Exo 39.38: um, Da olive oil fo da light, Da gold altar, Da oil fo put on top da pries guys, Da incense dat smell nice, Da thick
Exo 40.2: Den Yahweh tell Moses dis: “On da numba one month, numba one day, you gotta put up my
Exo 40.4: da odda side a da curtain, an put da tings fo da table on top.
Exo 40.4: fo da lamps inside da Tent an put da olive oil lamps up on top.
Exo 40.9: take da spesho oil fo show wass spesho fo me, an put um on top da Tent an on top all da tings dat stay inside da
Exo 40.9: oil fo show wass spesho fo me, an put um on top da Tent an on top all da tings dat stay inside da Tent.
Exo 40.10: Put da spesho oil on top da big altar fo burn up da sacrifices an all da tings
Exo 40.11: Same ting, put da spesho oil on top da watta tub an da stand, fo make um spesho fo me.
Exo 40.13: Den Put da spesho pries kine clotheses on top Aaron.
Exo 40.13: Put da spesho oil on top him, fo make him spesho fo me, cuz he goin be da pries
Exo 40.14: Put da long shirts on top dem.
Exo 40.15: Put da spesho oil on top dem fo make dem spesho fo me, jalike you wen do fo dea
Exo 40.15: Wen you go put dat spesho oil on top dem, dat mean, dea ohana goin be prieses fo me, dem,
Exo 40.17: So den, two years afta dey wen go outa Egypt, on da numba one month an da numba one day, dey put up da Tent
Exo 40.18: Fo put up da Tent, Moses dem wen put da piers on top da groun, an put da boards inside da pukas in da
Exo 40.20: take da two piece flat stone dat God wen write da Deal on top dem, an put um inside da Box Fo Rememba God's Deal.
Exo 40.20: He put da poles inside da rings on top da Box, an put da Cova on top wea da pries make da
Exo 40.20: put da poles inside da rings on top da Box, an put da Cova on top wea da pries make da peopo come right wit God.
Exo 40.22: Moses put da table inside da Tent, on da nort side outside da thick curtain.
Exo 40.23: On top da table he put da twelve bread in front Yahweh,
Exo 40.25: Moses put da olive oil lamps on top da stand in front Yahweh, jalike Yahweh wen tell um fo
Exo 40.27: He burn incense on top da altar, jalike Yahweh tell um fo do.
Exo 40.29: wen kill cows fo make sacrifice, an den he burn um up on top da altar.
Exo 40.29: He put wheat on top da altar too fo make sacrifice, jalike Yahweh wen tell
Exo 40.35: Moses, he no can go inside, cuz da cloud stay on top da Tent an da awesome light inside da whole Tent show
Lev 1.4: Den da guy goin put his hand on top da head a da cow fo da sacrifice.
Lev 1.5: goin bring da blood from da boy kine cow, an sprinkle um on top all da sides a da altar, by da door wea you go inside
Lev 1.7: time, Aaron's boys, da pries guys, goin set up da wood on top da altar da right way, an make one wood fire.
Lev 1.9: Den da pries guys put da pieces, da head, an da fat, on top da wood dat stay burning on top da altar.
Lev 1.9: da head, an da fat, on top da wood dat stay burning on top da altar.
Lev 1.9: Wen da pries guys burn up da whole animal on top da altar, az one sacrifice dat dey burn eryting up, so
Lev 1.11: An Aaron's boys, da pries guys, goin sprinkle da blood on top all da sides a da altar.
Lev 1.13: da pries guy goin put da pieces, an da head, an da fat, on top da wood dat stay burning on top da altar.
Lev 1.13: an da head, an da fat, on top da wood dat stay burning on top da altar.
Lev 1.13: Wen da pries guy goin burn up da whole animal on top da altar, az one sacrifice dat dey burn eryting up, so
Lev 1.16: He goin take out da crop an pull out da feathers on top um, an throw um down by da east side a da altar wea
Lev 1.16: Den he goin burn up da bird on top da altar.
Lev 1.17: Wen da pries guy burn up da whole bird on top da altar, az one sacrifice dat dey burn up, so da
Lev 2.1: Da guy dat bring um goin pour olive oil on top da flour, an put incense on top um, an take um by
Lev 2.1: um goin pour olive oil on top da flour, an put incense on top um, an take um by Aaron's boys, da pries guys.
Lev 2.2: up his hand, wit da oil, an all da incense, an burn um up on top da altar fo help peopo rememba dat da whole sacrifice
Lev 2.4: O you can bake crackas dat no mo yeast, an put olive oil on top um.
Lev 2.5: If you cook da wheat o barley sacrifice on top one pan, gotta make um wit da bestes kine flour, mix
Lev 2.6: Broke um in small piece, an pour olive oil on top um.
Lev 2.9: dat da whole ting stay fo me, an burn dat part wit da fire on top da altar.
Lev 2.12: not suppose to bring um wit da kine sacrifice you burn on top da altar fo make one real nice smell fo me, Yahweh.
Lev 2.14: cut, smash da seeds a da new wheat o barley, an roast um on top da fire.
Lev 2.15: Put olive oil an incense on top um.
Lev 3.2: He goin put his hand on top da head a da sacrifice animal, den kill um outside da
Lev 3.2: Den Aaron's boys, da pries guys, goin sprinkle da blood on [top] all da sides a da altar.
Lev 3.4: wit da odda inside parts, an da two kidneys wit da fat on top um in da middo a da rib an da hip bone, an da part a
Lev 3.5: Den da pries guys, Aaron's boys, goin burn all dat on top da altar, on top da odda burn up kine sacrifice dey
Lev 3.5: guys, Aaron's boys, goin burn all dat on top da altar, on top da odda burn up kine sacrifice dey get on top da
Lev 3.5: da altar, on top da odda burn up kine sacrifice dey get on top da burning wood.
Lev 3.8: He goin put his hand on top da head a da sacrifice animal, den kill um in front da
Lev 3.8: Den Aaron's boys goin sprinkle da blood on top all da sides a da altar.
Lev 3.10: stick wit da odda inside parts, da two kidneys wit da fat on top um in da middo a da rib an da hip bone, an da part a
Lev 3.11: Da pries guy goin burn um up on top da altar fo one food kine sacrifice, dat he make wit
Lev 3.13: He goin put his hand on top da goat head, den kill um in front da Tent wea da
Lev 3.13: Den da pries guys, Aaron's boys, goin sprinkle da blood on top all da sides a da altar.
Lev 3.14: animal he bring, he suppose to burn um up fo me, Yahweh, on top da fire: all da fat dat cova da inside parts, o dat
Lev 3.15: parts, o dat stick wit um: both da kidneys wit da fat on top um in da middo a da rib an da hip bone, an da part a
Lev 3.16: Da pries guy goin burn um on top da altar fo one food kine sacrifice dat he make wit
Lev 4.4: He goin put his hand on top da head a da cow, an kill um in front me.
Lev 4.7: An da pries guy goin put some blood on top da tings jalike horns dat stick outa da alter.
Lev 4.9: He goin take both kidneys wit da fat on top um in da middo a da rib an da hip bone, da part a da
Lev 4.10: Den da pries guy goin burn da fat on top da altar fo da kine sacrifice dey burn up.
Lev 4.12: He goin make one fire wit wood an burn um ova dea on top da ashes.
Lev 4.15: Da older leaders fo da peopo goin put dea hand on top da head a da sacrifice cow in front me, Yahweh.
Lev 4.18: He goin put some a da blood on top da tings jalike horns dat stick outa da small altar
Lev 4.19: He goin take off all da fat from da cow, an burn um on top da altar fo make smoke.
Lev 4.24: He goin put his hand on top da goat's head, an kill um da same place wea dey kill
Lev 4.25: some a da blood from da sacrifice wit his finga, an put um on top da tings jalike horns dat stick out from da altar fo
Lev 4.26: He goin burn all da fat on top da altar, jalike he burn up da fat fo da kine
Lev 4.29: He gotta put his hand on top da head a da animal fo da sacrifice cuz he wen do da
Lev 4.30: guy goin take some a da blood wit his finga, an put um on top da tings jalike horns dat stick out from da altar fo
Lev 4.31: Den he goin burn up da fat on top da altar.
Lev 4.33: He goin put his hand on top da head a da sacrifice animal, an kill um fo make
Lev 4.34: from da sacrifice fo da bad ting da guy wen do, an put um on top da tings jalike horns dat stick out from da altar fo
Lev 4.35: An da pries guy goin burn da fat on top da altar on top all da kine sacrifices dat dey make
Lev 4.35: An da pries guy goin burn da fat on top da altar on top all da kine sacrifices dat dey make wit fire fo me,
Lev 5.1: do bad ting cuz he no say notting wen da judge put kahuna on top erybody dat wen see someting happen o know wat wen
Lev 5.2: dat da peopo take care um, o mahke animals dat run aroun on top da groun.
Lev 5.9: Den he goin sprinkle some a da blood from da sacrifice on top da sides a da altar, an pour da res a da blood aroun
Lev 5.11: He no can put olive oil o incense on top um, cuz dis fo make sacrifice cuz a da bad ting he wen
Lev 5.12: Da pries guy goin take one hand full a da flour an burn um on top da odda sacrifices dey burn.
Lev 6.9: you burn up: da burn up kine sacrifice gotta stay burn on top da place fo da fire in da middo a da altar, all nite
Lev 6.9: morning time, an you gotta make shua da fire stay burn on top da altar.
Lev 6.10: Den da pries guy goin put on his linen clotheses, wit odda linen shorts unda nex to his
Lev 6.10: fat from da burn up kine sacrifice you wen make wit fire on top da altar, an put da ash one side a da altar.
Lev 6.11: Den he gotta take off dose clotheses, an put on odda kine clotheses, an take da ash wit fat outside da
Lev 6.12: Da fire on top da altar gotta stay burn, an no pio.
Lev 6.12: Ery morning da pries guy gotta put mo wood on top da fire, an put da burn up kine sacrifice fo dat day
Lev 6.12: top da fire, an put da burn up kine sacrifice fo dat day on top da right place.
Lev 6.12: An he goin burn on top da altar, da fat from da sacrifice dat show dat me,
Lev 6.15: a da fancy kine flour, an da olive oil, an all da incense on top da wheat o barley sacrifice, an burn da part fo help
Lev 6.18: Az dea regula share from da sacrifices dey put on top da fire foeva.
Lev 6.20: an his boys goin bring me, Yahweh, da day he get da oil on top his head fo make um one pries guy: two poun da bestes
Lev 6.21: Cook um on top one pan wit da flour an olive oil all mix togedda.
Lev 6.27: If some a da blood splash on top yoa clotheses, gotta wash da clotheses inside one
Lev 7.2: Dey gotta sprinkle da blood on top all da sides a da altar.
Lev 7.3: goin take all da fat to da altar -- da fat tail, an da fat on top da inside parts, both kidneys an da fat on top um in
Lev 7.4: an da fat on top da inside parts, both kidneys an da fat on top um in da middo a da rib an da hip bone, an da part a
Lev 7.5: Da pries guy goin burn all dat on top da altar, fo be da kine sacrifice he make fo me,
Lev 7.9: dey bake inside one oven, o dey cook inside one pan o on top one pan, az fo da pries guy dat take da sacrifice in
Lev 7.12: oil, an crackas dat no mo yeast an he spread da olive oil on top, an roun flat breads dat he make wit da bestes kine
Lev 7.18: fo show dat me, Yahweh, an da guy stay tight wit each odda on day numba three, I no goin take dat sacrifice.
Lev 7.31: Den da pries guy goin burn up da fat on top da altar, but da breast meat stay fo Aaron an his
Lev 7.36: Da day I, Yahweh, wen pick da pries guys, an Moses put oil on top dea heads fo show dat dey stay pries guys, I tell da
Lev 7.38: Dass wat Yahweh wen tell Moses he gotta do, on top Mount Sinai, inside da Sinai boonies, da time Yahweh
Lev 8.2: dea pries kine clotheses, da spesho kine olive oil fo put on top dea head, one boy kine cow fo make sacrifice fo da bad
Lev 8.7: Firs he put da shirt on top Aaron, tie da wide cloth belt aroun his waist, put da
Lev 8.7: Aaron, tie da wide cloth belt aroun his waist, put da robe on top him, an da spesho vest.
Lev 8.8: Moses put da chest piece on top Aaron an put da Urim an da Thummim inside da chest
Lev 8.9: Den he put da pries kine hat on top Aaron's head, an put da gold piece dat say Aaron stay
Lev 8.9: an put da gold piece dat say Aaron stay spesho fo Yahweh, on top da front, jalike Yahweh wen tell Moses fo do.
Lev 8.10: Den Moses take da spesho kine olive oil an put um on top da Tent an eryting inside um, an all dat, he make
Lev 8.11: He sprinkle some a da oil on top da altar seven times, an on top all da stuffs dey use
Lev 8.11: He sprinkle some a da oil on top da altar seven times, an on top all da stuffs dey use fo make sacrifice, da big watta
Lev 8.12: He pour some a da spesho oil on top Aaron's head too, fo show dat God wen pick him, an fo
Lev 8.13: Den he bring Aaron's boys in front da peopo, put da shirts on top dem, tie da wide cloth belts aroun dem, an put da
Lev 8.13: da wide cloth belts aroun dem, an put da pries kine hats on top dea head, jalike Yahweh wen tell Moses fo do.
Lev 8.14: Aaron an da boys put dea hands on top da boy kine cow's head fo show dey know dey wen do bad
Lev 8.15: da boy kine cow, an wit his finga he put some a da blood on top da tings jalike horns dat stick out from da altar, fo
Lev 8.16: dat stick out, both da kidneys an dea fat, an burn um on top da altar.
Lev 8.18: Aaron an his boys put dea hands on top da head a da sheep.
Lev 8.19: Den Moses kill da sheep, an sprinkle da blood on all da sides a da altar.
Lev 8.21: da head, da piece he cut up, da fat, an da res a da sheep on top da altar fo make one burn up kine sacrifice.
Lev 8.22: Aaron an his boys put dea hands on top da head a da sheep.
Lev 8.23: He take some a da blood an put um on top da bottom part a Aaron's right ear, on top da thumb a
Lev 8.23: blood an put um on top da bottom part a Aaron's right ear, on top da thumb a his right hand, an on top da big toe a his
Lev 8.23: a Aaron's right ear, on top da thumb a his right hand, an on top da big toe a his right feet.
Lev 8.24: bring Aaron's boys in front too, an put some a da blood on top da bottom part a dea right ear, on top da thumb a dea
Lev 8.24: put some a da blood on top da bottom part a dea right ear, on top da thumb a dea right hand, an on top da big toe a dea
Lev 8.24: part a dea right ear, on top da thumb a dea right hand, an on top da big toe a dea right feet.
Lev 8.24: Den he sprinkle blood on all da sides a da altar.
Lev 8.26: He put um on top da fat an on top da right thigh.
Lev 8.26: He put um on top da fat an on top da right thigh.
Lev 8.28: Den Moses take dat stuff from dea hands, an burn um on top da altar, on top da burn up kine sacrifice.
Lev 8.28: take dat stuff from dea hands, an burn um on top da altar, on top da burn up kine sacrifice.
Lev 8.30: olive oil an some a da blood from da altar, an sprinkle um on top Aaron an his clotheses, an on top Aaron's boys an dea
Lev 8.30: da altar, an sprinkle um on top Aaron an his clotheses, an on top Aaron's boys an dea clotheses.
Lev 9.9: by him, an he put his finga inside da blood, an put um on top da tings jalike horns dat stick out from da altar.”
Lev 9.10: Aaron burn da fat on top da altar, da kidneys, an da part a da liver dat stick
Lev 9.12: His boys bring him da blood, an he sprinkle um on top all da sides a da altar.
Lev 9.13: one piece by one piece, an da head too, an he burn um on top da altar.
Lev 9.14: He wash da inside parts an da legs, an burn um on top da sacrifice dey burn up, dat stay on top da altar.
Lev 9.14: legs, an burn um on top da sacrifice dey burn up, dat stay on top da altar.
Lev 9.17: He take one hand full a da wheat o barley, an burn um on top da altar, wit da sacrifice dey burn up dat same
Lev 9.18: His boys give him da blood, an he sprinkle um on top all da sides a da altar.
Lev 9.20: an da part a da liver dat stick out, dey put all dat stuff on top da breast part a da meat.
Lev 9.20: Den Aaron burn da fat pieces on top da altar.
Lev 9.24: sacrifice an da fat parts a da odda sacrifices dat stay on top da altar.
Lev 9.24: Den dey go down wit dea face on top da groun fo show respeck fo Yahweh.
Lev 10.1: fo burn incense, put fire inside um, an put incense powda on top da stuff dat stay burn.
Lev 10.7: fo meet God, o you goin mahke, cuz you get Yahweh's oil on top you fo come prieses.
Lev 11.2: animals you guys can eat, from all da animals dat live on top da land.
Lev 11.21: you guys can eat: da kine dat get legs wit joint fo hop on top da groun.
Lev 11.27: all da animals dat walk wit four leg, da kine dat walk on top dea flat paws, if you guys eat um, dat make you guys
Lev 11.29: “From da small kine animals dat run aroun on top da groun, dese kine animal, if you guys eat um, dey
Lev 11.31: From all da animals dat run aroun on top da groun, dese da ones dat if you eat um, dey make you
Lev 11.32: Wen one a dem mahke an fall down on top someting, no can use dat ting, no matta az wood,
Lev 11.34: If get food, an da watta from inside da pot splash on top da food, no can eat da food.
Lev 11.35: If dea mahke body fall down on top someting, no can use da ting.
Lev 11.37: An if one a dea mahke bodies fall down on top some seeds dat somebody goin plant, da seeds still yet
Lev 11.38: But if da seed get watta on top, an da mahke body a one a da small animals fall down
Lev 11.38: top, an da mahke body a one a da small animals fall down on top, da seed no good, so you no can use um.
Lev 11.41: “All da small animals dat run aroun togedda on top da groun, az pilau if you guys eat dem.
Lev 11.42: You no can eat da kine dat move aroun on top dea stomach, o walk wit four feet, o walk wit plenny
Lev 11.43: pilau from da small kine animals dat run aroun togedda on top da groun.
Lev 11.44: from touch any a da small animals dat run aroun togedda on top da groun.
Lev 11.46: eryting dat stay alive, dat move aroun inside da watta an on top da groun.
head: Da Rules Bout Da Kine Sick On Top Da Skin Dat Odda Peopo Can Catch
Lev 13.2: Yahweh tell Moses an Aaron dis: “Anybody get one place on top dea skin dat stay swell, o one place dat stay itchy, o
Lev 13.3: Da pries goin check out da sore dat stay on top dea skin.
Lev 13.4: If da place on top da skin come white awready, but no look like stay go
Lev 13.5: da pries guy see dat da sore no change, an no come mo big on top da skin, da pries goin make da guy stay by himself
Lev 13.6: If da sore wen fade, an neva come mo big on top da skin, da pries guy goin tell erybody az ony one
Lev 13.7: But if da rash come mo big on top da skin afta he show himself to da pries guy fo find
Lev 13.8: If da rash stay come mo big on top da skin, da pries guy goin tell erybody dat da guy no
Lev 13.9: “Anybody get one sick on top da skin dat dey can give to anodda guy, da peopo gotta
Lev 13.10: If get one white place on top da skin dat stay swell, an if da place dat stay swell
Lev 13.18: “Wen somebody get one boil on top dea skin, an da ting come good, an on top da place wea
Lev 13.19: get one boil on top dea skin, an da ting come good, an on top da place wea da boil wen stay, get one white place dat
Lev 13.22: But if da kine sick stay come mo plenny on top da skin, da pries guy goin tell erybody dat da guy no
Lev 13.24: “Wen somebody get one burn on top dea skin, an one kinda red an white shiny kine place o
Lev 13.24: place o one white shiny kine place come inside da raw skin on top da burn, dey gotta go in front da pries guy.
Lev 13.27: If da sore come mo plenny on top da skin, da pries guy goin tell erybody dat da guy no
Lev 13.29: “If one guy o one wahine get one sore on top da head o on top da chin, da pries guy goin check out
Lev 13.29: “If one guy o one wahine get one sore on top da head o on top da chin, da pries guy goin check out da sore.
Lev 13.30: Dat kine sore broke da skin on top da head o da chin, an odda guys can catch um.
Lev 13.35: But if da place wea da skin stay broke get plenny on top da skin afta da pries guy tell dat dey can come in
Lev 13.38: “Wen one guy o one wahine get white shiny kine places on top dea skin, da pries guy goin check um out da guy an da
Lev 13.39: white an shiny an almos no can see um, az ony one rash on top da skin an odda guys no can catch um, an da guy o da
Lev 13.40: “Wen one guy hair fall out from on top his head, he ony bolohead.
Lev 13.41: An if da hair on top da front a his head fall out, dass bolohead too.
Lev 13.42: one white sore wit litto bit red inside wea he no mo hair on top o on da front a his head, an da sore come mo big, az
Lev 13.42: sore wit litto bit red inside wea he no mo hair on top o on da front a his head, an da sore come mo big, az one sick
Lev 13.43: If da sore on top his head o on top da front a da head stay swell, an
Lev 13.43: If da sore on top his head o on top da front a da head stay swell, an get white wit litto
Lev 13.44: tell erybody dat he no can come in front me, cuz a da sore on top his head.
Lev 13.47: “Da clotheses dat get da kine mildew dat stay spread on top um, wool kine o linen kine clotheses, any kine dey
Lev 13.49: skins, o someting peopo make from leather, an if da mildew on top dese tings look kinda green o kinda red, az da kine
Lev 13.51: If da mildew stay go on top da clotheses, o da stuff dey weave o knit, o on top da
Lev 13.51: go on top da clotheses, o da stuff dey weave o knit, o on top da leather, no matta wat dey use um fo, az da kine
Lev 13.53: see wen he go check out da stuffs, dat da mildew no spread on top da clotheses o da odda stuff, he goin tell somebody fo
Lev 13.55: Burn um up, no matta da mildew stay on da inside o da outside.
Lev 13.57: But if da mildew stay come again on top da stuff bumbye, gotta burn up da whole ting.
Lev 13.59: cloth, an fo stuff peopo make from leather, dat get mildew on top um, an fo tell erybody if stay okay o if not okay fo
head: How Peopo Can Go In Front God, Afta Dey Get One Sick On Top Da Skin Dat Anodda Guy Can Catch
Lev 14.2: tell Moses: “Dis, da rules fo da guys dat get da kine sick on top da skin dat odda guys can catch, fo make dem so dey
Lev 14.3: If he see dat da guy come good awready from da kine sick on top da skin dat anodda guy can catch, da pries guy goin
Lev 14.5: Den da pries guy goin tell somebody fo kill one bird on top one clay pot wit spring watta inside.
Lev 14.14: blood from da sacrifice fo take away da blame, an put um on top da bottom a da right ear a da guy he make da sacrifice
Lev 14.14: bottom a da right ear a da guy he make da sacrifice fo, an on top his right thumb, an da big toe from his right feet.
Lev 14.17: goin put some a da oil dat still yet stay inside his palm, on top da bottom a da guy's right ear, on top his right
Lev 14.17: inside his palm, on top da bottom a da guy's right ear, on top his right thumb, an his right big toe, on top da blood
Lev 14.17: right ear, on top his right thumb, an his right big toe, on top da blood from da sacrifice fo take away da blame.
Lev 14.18: pries guy goin put da res a da olive oil inside his palm, on top da head a da guy.
Lev 14.20: goin kill da animal fo da burn up kine sacrifice an put um on top da altar, wit da sacrifice wit da wheat too, an bring
Lev 14.25: fo take away da blame, an take some a da blood, an put um on top da bottom a da right ear a da guy, da right thumb, an
Lev 14.28: Den he goin put some a da oil from his hand on top da same places he put da blood from da sacrifice fo
Lev 14.28: he put da blood from da sacrifice fo take away da blame: on top da bottom a da guy's right ear, his right thumb, an
Lev 14.29: Da pries guy goin put da res a da oil inside his hand on top da head a da guy, fo bring him da same side wit me.
Lev 14.32: Dis, da rules fo whoeva get da kine sick on top da skin dat odda guys can catch, an da guy no mo
head: Da Rules Fo Stuff Dat Get Mildew On Top Um
Lev 14.37: He goin look fo mildew on top da walls.
Lev 14.39: If da mildew wen spread on top da walls, da pries guy goin tell da peopo dat dey
Lev 14.54: “Dis, da rules fo da kine sick on top da skin dat odda guys can catch, o wea da skin stay
Lev 14.56: clotheses, o inside da house, fo one place dat stay swell on top da skin, one rash, o one shiny spot, so da pries guy
Lev 14.57: Dis da rules bout da kine sick on top da skin dat odda guys can catch, an da mildew.
Lev 15.4: “Goin make any bed da guy lay down on top um, o anyting da guy sit down on top um, no can use
Lev 15.4: bed da guy lay down on top um, o anyting da guy sit down on top um, no can use um.
Lev 15.4: So dat whoeva lay down o sit down on top um no can come in front me.
Lev 15.6: Anybody dat sit on top da same ting dat guy wit da stuff coming out wen sit
Lev 15.6: top da same ting dat guy wit da stuff coming out wen sit on top um, dey gotta wash dea clotheses, an bafe wit watta,
Lev 15.8: “If da guy get stuff coming out, an he spit on top somebody dat can come in front me, dat guy gotta wash
Lev 15.9: Wateva da guy sit on top wen he go ride, goin make peopo so dey no can come in
Lev 15.17: If da clotheses o da leather get semen on top um, gotta wash um wit watta, an no can use um till da
Lev 15.20: “Wateva she lay down on top wen she stay sick lidat, dat make da peopo so dey no
Lev 15.20: An wateva she sit on top, dat make da peopo so dey no can come in front me if
Lev 15.22: An anybody touch anyting she sit down on top gotta wash dea clotheses, an bafe wit watta, an dey no
Lev 15.23: No matta if da bed o wat she sit on top, if somebody touch um, dey no can come in front me
Lev 15.24: come in front me fo seven days, an wateva bed he lay down on top, dat goin make peopo so dey no can come in front me
Lev 15.26: Wateva bed she lay down on top wen da blood stay come out, an wateva she sit down on
Lev 15.26: on top wen da blood stay come out, an wateva she sit down on top, goin make peopo so dey no can come in front me if dey
Lev 16.2: Spesho Place behind da thick curtain in front da place on top da Box Fo Rememba Da Deal.
Lev 16.4: An he gotta bafe firs wit watta, cuz he goin put on da pries kine clotheses dat stay spesho fo me.
Lev 16.4: Den he goin put on da spesho long kine linen shirt, wit linen shorts unda um,
Lev 16.4: unda um, den tie da linen sash aroun himself, an put on da pries kine hat.
Lev 16.13: Da pries guy goin put da incense on top da burning coals in front me, Yahweh, so da smoke from
Lev 16.14: a da boy kine cow's blood wit his finga, an sprinkle um on top da front a da cova fo da Box Fo Rememba Da Deal, fo
Lev 16.15: He goin sprinkle um on top da front a da cova fo da Box Fo Rememba Da Deal, fo
Lev 16.18: Yahweh, an make shua da altar stay okay fo make sacrifice on top um, an stay da same side wit me.
Lev 16.18: boy kine cow, an some a da blood from da goat, an put um on top all da tings like horns dat stick out from da altar.
Lev 16.19: He goin sprinkle some a da blood on top da altar wit his finga seven times, fo make um come
Lev 16.21: Aaron goin put his two hands on top da goat's head, an tell all da bad kine stuff da
Lev 16.21: Yahweh, an jalike put da blame fo all dat bad kine stuff on top da goat.
Lev 16.23: meet me, Yahweh, an take off da linen clotheses dat he put on befo he wen go inside da Real Real Spesho Place, an he
Lev 16.24: wit watta inside da place dat stay spesho fo me, an put on his regula clotheses.
Lev 16.25: da fat from da sacrifice fo da bad kine stuff da peopo do, on top da altar too.
Lev 16.32: He goin put on da linen kine clotheses dat stay spesho fo me, an make da
Lev 17.6: Den da pries guy goin sprinkle da blood on top da altar fo me, Yahweh, da place wea you go inside da
Lev 17.11: can come back da same side wit me wen you make sacrifice on top da altar.
Lev 17.13: let da blood go outa um, an cova up da blood wit dirt on top.
Lev 19.13: “No give presha on anodda guy o steal from him.
Lev 19.14: “No [put kahuna on top / talk stink bout] one guy dat no can hear [an tell he
Lev 19.27: “Wen somebody mahke, no cut da hair on da sides a yoa head like da odda peopo fo show you stay
Lev 19.28: No make tattoo on top yoa skin.
Lev 20.9: “If anybody [put kahuna on top / talk stink bout] dea fadda o mudda [an tell dey no
Lev 20.9: Cuz dey wen [put kahuna on top / talk stink] dea fadda o mudda, dey da ones get da
Lev 20.25: eat one animal o bird, o da kine animal dat move aroun on top da groun -- da kine I tell you guys fo no eat, cuz dey
Lev 21.10: “Da main pries, da one dat goin get da olive oil on top his head fo show dat I wen pick him.
Lev 21.12: He get da olive oil on top his head fo show dat I wen pick him.
Lev 22.4: any a da pries guys dat come from Aaron get da kine sick on top dea skin dat odda guys can catch, o someting come outa
Lev 22.22: o dat get sore dat get pus run out, o get rash o odda sick on top da skin.
Lev 22.22: No put dese kine animals on top da altar fo one sacrifice you make wit fire fo me,
Lev 24.4: Da lamps on top da pure gold lamp stand in front me, Yahweh, da pries
Lev 24.6: Put dem in two stack, six on ery stack, on top da gold table, in front me, Yahweh.
Lev 24.6: Put dem in two stack, six on ery stack, on top da gold table, in front me, Yahweh.
Lev 24.7: On da side a ery stack put some pure incense powda.
Lev 24.14: let all da peopo dat wen hear him say dat, put dea hands on top his head fo show he da one get da blame.
Lev 25.1: Da time Moses stay up on top a Mount Sinai, Yahweh tell Moses fo tell da Israel
Lev 25.23: foeva, cuz da land az mines, an you guys stay live on top my land ony short time.
Lev 26.13: I wen broke da yoke dey wen put on top you guys neck, so dat you guys can walk wit yoa head
Lev 26.20: fo notting, cuz yoa land no goin grow notting, an da trees on top yoa land no goin give fruits.
Lev 26.22: come ony litto bit peopo, den no mo nobody goin go walk on top da roads inside yoa land.
Lev 26.25: go back inside yoa big towns, I goin send bad kine sick on top you guys.
Lev 26.30: goin broke down yoa sacrifice places fo da idol kine gods on top da hills, an cut down da altars you guys make fo burn
Lev 26.30: I goin put big stack a yoa mahke bodies on top da wood blocks dat you call yoa idol kine gods, dat no
Lev 26.37: You goin fall down on top each odda, jalike you running away from guys wit
Lev 26.43: No mo nobody goin stay dea on da land, cuz dey all go way from dea.
Lev 26.46: an da bad peopo, an how fo teach, dat Yahweh tell Moses on top Mount Sinai, fo tell da Israel peopo.
Lev 27.34: Dese all da rules Yahweh wen tell Moses on top Mount Sinai, fo him tell da Israel peopo.
Deu 4.41: Den Moses wen pick three big town on da east side da Jordan Riva wea somebody can run dea an
Deu 22.19: Write Da Rules On Top Stones (27:2 - 27:8) 64.
Deu 22.19: On Top Mount Ebal, Dey Goin Tell How God Can Put Kahuna (27:9
Deu 22.19: Moses Goin Mahke On Top Mount Nebo (32:48 - 32:52) 76.
Deu 1.1: Dat time, dey all wen stay inside da boonies on da east side da Jordan Riva, inside da Jordan Valley.
Deu 1.1: Dass across Suf, wit Paran on one side an Tofel, Laban, Hazerot, an Dizahab on da odda
Deu 1.1: wit Paran on one side an Tofel, Laban, Hazerot, an Dizahab on da odda side.
Deu 1.2: Barnea, take eleven days, even if you go da long way on da Mount Se`ir road.
Deu 1.7: nea dem stay, inside da Jordan Valley, an da small hills on da west side, an da Negev boonies sout side, an da
Deu 1.36: kids, da ones dat come from him, da land wea he wen walk on top.
Deu 1.40: But you guys, turn aroun an go back inside da boonies on top da road fo go by da Red Sea.
Deu 2.1: “Den we turn aroun an go back inside da boonies on top da road fo go by da Red Sea, jalike Yahweh wen tell
Deu 2.5: You guys no goin even get nuff land dea fo put yoa feets on top um.
Deu 2.27: We goin stay on top da main road.
Deu 3.5: tall walls dat nobody can broke down, an gates wit bars on top um.
Deu 3.12: ova dat time, I give da Reuben an da Gad ohanas da land on da nort side Aroer by da Arnon Canyon, an half da up
Deu 3.17: On da west side get da Jordan Riva inside da Arabah Valley,
Deu 3.24: No mo odda god inside da sky o on top da earth dat can do stuff jalike da awesome kine tings
Deu 3.27: Look da land on da wes side, da nort side, da sout side, an da eas side
Deu 4.13: Den he write um on top two flat stone.
Deu 4.17: No make anyting dat look like one animal dat stay on top da earth, o any kine bird dat stay fly inside da sky,
Deu 4.18: kine bird dat stay fly inside da sky, o anyting dat move on top da groun, o any kine fish dat stay inside da big
Deu 4.32: time ago wen eryting wen start, da time God wen make peopo on top da earth.
Deu 4.36: On top da earth he show you guys his awesome fire, an you
head: Da Big Towns Fo No Mahke Den Moses wen pick three big town on da east side da Jordan Riva wea somebody can run dea an
Deu 4.46: Dat time, dey stay inside da valley nea Bet-Peor on da east side da Jordan Riva.
Deu 4.48: Dat land go from Aroer on da side da Arnon Canyon to Mount Siyon, dat odda peopo
Deu 4.49: Dey take ova all da land inside da Arabah Valley too, on da east side da Jordan Riva, to da Big Salt Lake south
Deu 5.4: talk strait wit you guys right dea, from inside da fire on top da mountain.
Deu 5.8: like anyting from up dea inside da sky, o from down hea on top da earth, o from inside da watta dat stay unda da
Deu 5.22: wat Yahweh wen tell all you guys fo do wit one loud voice on top da mountain, from inside da fire an cloud an real dark
Deu 5.22: Den he write um on top two flat stones, an give um to me.”
Deu 5.23: hear da voice come from da dark sky, an da fire stay burn on top da mountain, all da leada guys from yoa ohanas an yoa
Deu 6.7: erytime, wen you guys stay inside yoa house, wen you walk on top da road, wen you lay down, an wen you get up.
Deu 6.8: Write um down an tie um jalike one sign on top yoa hands an on top yoa forehead, so you no foget um.
Deu 6.8: um down an tie um jalike one sign on top yoa hands an on top yoa forehead, so you no foget um.
Deu 6.9: Write um on top yoa door pos an on top da gates fo yoa town.
Deu 6.9: Write um on top yoa door pos an on top da gates fo yoa town.
Deu 7.6: I wen pick you guys from all da odda peopos on top da earth, fo come my own peopo dat worth plenny.
Deu 7.25: No go make like you like take da silva o gold on top da idols, no take dat fo yoaself.
Deu 9.9: dat show da deal Yahweh wen make wit you guys, I wen stay on top da mountain forty days an forty nites.
Deu 9.10: On top dem, get all da stuff he tell you guys fo do, da time
Deu 9.10: fo do, da time he talk wit you guys from inside da fire on top da mountain.
Deu 9.15: Da two flat stones dat get da deal Yahweh wen write on top um, I get um inside my two hand.’
Deu 10.1: Den come up hea by me on top da mountain.
Deu 10.2: I goin write on top da flat stones wat I wen write on top da firs ones dat
Deu 10.2: I goin write on top da flat stones wat I wen write on top da firs ones dat you wen broke.
Deu 10.4: Yahweh write on top da flat stones da same ting he wen write da firs time,
Deu 10.10: Den Moses tell, “Me, I wen stay on top da mountain dat time, forty days an forty nites,
Deu 11.10: dea you guys throw yoa seed, den use da kine pump you step on top fo bring watta from da watta ditch, jalike fo one
Deu 11.14: wit eryting dat stay inside you –- den I goin bring rain on top yoa land da right time, da October rain an da April
Deu 11.17: Den you guys goin mahke real quick, no matta you live on top da good land dat I stay give you guys.
Deu 11.18: Write um an put um jalike one sign fo tie on top yoa hands, an fo put aroun yoa forehead.
Deu 11.19: erytime, wen you guys stay inside yoa house, wen you walk on top da road, wen you lay down, an wen you get up.
Deu 11.20: Write um on top yoa door pos an on top da gates fo yoa town.
Deu 11.20: Write um on top yoa door pos an on top da gates fo yoa town.
Deu 11.24: an from da Eufrates Riva east side to da Mediterranean Sea on da west side.
Deu 11.29: land wea you going fo take um ova, you guys goin put peopo on top Mount Gerazim fo tell erybody da good kine stuff
Deu 11.29: da good kine stuff Yahweh goin do if dey lissen, an peopo on top Mount Ebal fo tell erybody da bad kine stuff Yahweh
Deu 11.30: know dat dose mountains stay da odda side da Jordan Riva, on da west side a da main road, da side wea da sun go down,
Deu 12.2: Broke down all da sacrifice place on top da high mountains an hills, an unda ery tree dat get
Deu 12.16: Pour um out on top da groun jalike watta.
Deu 12.19: fo take care da Levi ohana guys, all da time you guys live on top yoa land.
Deu 12.24: You gotta pour um out on top da groun, jalike watta.
Deu 12.27: Make yoa burn up kine sacrifice on top da altar fo yoa God Yahweh, both da meat an da blood.
Deu 12.27: Da blood fo yoa odda kine sacrifices, you gotta pour um on da side a da altar fo yoa God Yahweh, but you can eat da
Deu 12.29: But afta you guys throw dem out, an start fo live on top dea land, an afta you guys wipe dem out, make shua you
Deu 14.2: He wen pick you guys from all da peopos on top da earth fo come his spesho peopo dat stay ony fo him.
Deu 14.22: “You guys gotta put on da side, ten percent a da food you cut from inside yoa
Deu 15.19: “Ery year put on da side fo yoa God Yahweh, ery boy kine animal dat born
Deu 15.23: Pour um on top da groun jalike watta.
Deu 17.18: He goin copy um on top one roll up kine book, from da copy da pries guys get,
Deu 21.22: gotta mahke, an da peopo kill him, an hang his mahke body on top one tree o pos, you guys no can let his body stay hang
Deu 21.23: Cuz if you let his body hang dea, God goin put kahuna on top da land.
Deu 22.4: “If you find yoa brudda's donkey o cow dat wen fall down on top da road, help yoa brudda make um stan up again.
Deu 22.6: find one bird nest by da side a da road, inside one tree o on top da groun, wit bebe birds o eggs inside, an da mudda
Deu 22.6: wit bebe birds o eggs inside, an da mudda stay sitting on top da bebes o da eggs, no take da mudda wit da bebes.
Deu 22.8: No good somebody fall down from on top dea an you get da blame fo kill somebody.
Deu 22.12: fo make four bunch fo make um jalike tassels, an put um on da four corners a da clotheses you wear.
Deu 23.4: Beor's boy from Petor inside Aram Naharaim fo put kahuna on top you guys.
Deu 24.4: No go bring da blame fo bad kine stuff on top da land yoa God Yahweh stay give you guys fo come yoa
Deu 24.9: Miriam afta you guys wen come outa Egypt an you stay going on da road.
Deu 24.20: Leave da olives dat still stay on top da tree, fo da guys from odda place, da kids dat no mo
Deu 26.10: Now I bring you da firs stuff dat wen grow on top da land dat you wen give me.
Deu 26.12: Dat mean, wen you pau put on da side da ten percent from all da stuff you wen grow, den
head: Write Da Rules On Top Stones
Deu 27.3: da land dat ery place get plenny milk an honey, write on top da stones eryting da rules tell.
Deu 27.4: da odda side da Jordan Riva, you goin put up dese stones on top Mount Ebal ova dea.
Deu 27.6: stones jalike dey stay, an make burn up kine sacrifices on top da altar fo yoa God Yahweh.
Deu 27.8: Do good job fo write all dis teaching on top da stones, so da words stay real easy fo read.
head: On Top Mount Ebal, Dey Goin Tell How God Can Put Kahuna
Deu 27.12: odda side da Jordan Riva, dese ohana peopo goin go stand on top Mount Gerazim fo tell da good kine tings God goin do
Deu 27.13: An dese odda ohana peopo goin stand on top Mount Ebal fo tell da bad kine tings dat goin happen
Deu 27.13: tell da bad kine tings dat goin happen wen God put kahuna on top da peopo: da Reuben ohana, Gad ohana, Asher ohana,
Deu 27.18: anybody dat make one guy dat no can see, go da wrong way on top da road!’
Deu 28.1: goin make you guys come mo importan den all da odda peopos on top da earth.
Deu 28.10: Den all da diffren peopos on top da earth goin see dat Yahweh stay own you guys, an dey
Deu 28.12: up da sky wea he keep plenny good stuffs, fo send rain on top yoa land da right time, an make eryting you guys do,
Deu 28.13: so you take care fo do um, den you guys erytime goin come on top, an no stay down da bottom.
Deu 28.14: I stay tell you guys today fo do, an no even go litto bit on da right side o da left side, an no follow odda gods an
Deu 28.15: “But all da kahuna goin go on top you, if you guys no lissen wat yoa God Yahweh tell, if
Deu 28.15: If you no do um, den all dis bad kine stuff goin come on top you guys an make you guys lose fight.
Deu 28.16: “God goin put kahuna on top you guys inside da towns an outside da towns.
Deu 28.17: “God goin put kahuna on top you guys wen you go get food an make yoa bread.
Deu 28.18: “God goin put kahuna on top you guys wen you born kids, wen you cut da food you
Deu 28.19: “God goin put kahuna on top you guys wen you come inside an wen you go outside.
Deu 28.20: “Yahweh goin bring bad kine stuff on top you guys cuz you get kahuna on top you.
Deu 28.20: bring bad kine stuff on top you guys cuz you get kahuna on top you.
Deu 28.25: Peopo in all da diffren countries on top da earth goin bum out wen dey tink bout you guys.
Deu 28.26: goin come food fo all da birds inside da sky an da animals on top da earth, an no mo nobody goin chase um so dey go way.
Deu 28.45: “All dis bad kine stuff goin come on top you guys cuz you get kahuna.
Deu 28.48: get notting fo eat, an come thirsty, wit no mo clotheses on, an no mo notting.
Deu 28.48: Jalike he goin put one iron yoke on top yoa neck, till he wipe out you guys.
Deu 28.60: da diffren kine sick dat he wen bring to da Egypt peopo on top you guys, da ones dat you guys stay scared um, an dey
Deu 29.22: “Yoa kids dat goin come lata on, an da peopo from far place, goin see all da bad kine
Deu 29.22: far place, goin see all da bad kine stuff dat stay come on top da land, an da kine sick dat Yahweh give um.
Deu 29.27: So he bring on top dem all da bad kine stuff he wen tell dem he goin
Deu 30.1: stuff an bad kine stuff dat I put in front you guys, come on top you guys, afta yoa God Yahweh send you guys all ova da
Deu 30.6: an like come his peopo, jalike he goin put one mark on top yoa hearts an yoa kids hearts fo show dat you his
Deu 30.7: put all dis bad kahuna kine stuff I wen tell you bout, on top da peopo dat hate you guys an stay give you guys hard
Deu 30.20: you live fo real kine, an let you guys stay plenny years on top da land he wen make strong promise fo give to yoa
Deu 31.14: goin make him da one in charge a da Israel peopo from now on.
Deu 31.21: Lata, wen plenny bad kine stuff an hard time come on top dem, dis song goin tell wat I wen see um do, fo judge
Deu 31.28: I goin call all da powers inside da sky an on top da earth fo tell wat dey wen see da peopo do, fo judge
Deu 31.29: An lata, plenny bad kine stuff goin come on top you guys, cuz you guys goin do da kine stuff dass bad,
Deu 32.1: Lissen, peopo on top da earth an in da sky, Lissen wat I goin tell.
Deu 32.2: come jalike wen get plenny dew, Jalike small kine rain on top da new grass, Jalike plenny rain on top young plants.
Deu 32.2: small kine rain on top da new grass, Jalike plenny rain on top young plants.
Deu 32.22: Peopo's Place, Goin burn up da earth an da food dat grow on top um.
Deu 32.24: fo bite dem, An send da poison kine snake Dat crawl aroun on top da dirt.
Deu 32.25: Outside on da street, Goin get war dat goin wipe out dea kids.
Deu 32.30: stay strong Jalike one Rock fo dem, But now, he give up on dem!
head: Moses Goin Mahke On Top Mount Nebo
Deu 32.50: an go back to yoa peopo, jalike yoa brudda Aaron wen mahke on top Mount Hor.
Deu 33.10: burn incense in front you, An make burn up kine sacrifices on top yoa altar.
Deu 33.12: Yahweh get love an aloha fo, Jalike Yahweh stay carry dem on top his back.”
Deu 33.17: peopos same time, Even da one dat stay mos far place on top da earth.
Deu 34.9: Cuz befo Moses mahke, he wen put his hands on top Joshua fo show he da one goin lead da peopo afta him.
Rut 2.10: Rut, she go down quick by Boaz feet wit her face on top da groun fo show um respeck.
Rut 3.15: He dump wheat inside da shawl six times, an help put um on top her back fo take home.
1Ki 1.1: all da time, no can come warm, no matta get plenny blanket on top him.
1Ki 1.13: He goin sit on top my throne.
1Ki 1.16: Bathsheba go down on top da groun fo show respeck fo da King.
1Ki 1.17: Goin be him dat stay sit on top my throne.
1Ki 1.20: You gotta tell erybody, who da one goin sit on top yoa throne afta you mahke.
1Ki 1.23: Nathan come in front da King, an go down wit his face on top da groun fo show um respeck.
1Ki 1.24: tell, ‘Adonijah goin be da king afta me, an he goin sit on top my throne’?
1Ki 1.27: guys dat stay work fo you know, who goin be da one fo sit on top yoa throne an be da King after you mahke?
1Ki 1.30: He goin be da one dat sit on top my throne, an not me.
1Ki 1.31: Bathsheba go down wit her face on top da groun fo show respeck fo da King.’
1Ki 1.33: Den put my boy Solomon on top my spesho mule, an make parade fo take him down dea
1Ki 1.34: da pries guy an Nathan da talka fo God, put olive oil on top his head fo show he goin be da King fo da Israel
1Ki 1.35: Den he goin go inside da palace an sit down on top my throne.’
1Ki 1.36: Benaiah Jehoiada boy tell da King, “Right on!
1Ki 1.38: Dey go fo put Solomon on top da mule dat stay spesho fo King David, an dey take
1Ki 1.39: from da Tent Fo Rememba Da Deal Wit God, an he put da oil on top Solomon head.
1Ki 1.44: Dey wen put Solomon on top da mule dat stay spesho fo da King.
1Ki 1.45: Ova dea dey put da spesho olive oil on top Solomon head fo show he da one dat come King.
1Ki 1.46: So now, Solomon stay sit on top da throne, an he da King.
1Ki 1.47: King David, he stay sitting down on top da bed, an he bend ova fo show God love an respeck.
1Ki 1.51: Adonijah stay put his hands on top da horns dat stay stick outa da big altar, an he tell,
1Ki 1.52: goin do notting fo make even one hair from yoa head fall on top da groun cuz a me.
1Ki 2.4: dat come from yoa blood line, dat goin be da King fo sit on top da throne fo da Israel peopo.
1Ki 2.8: Da bugga wen put kahuna on top me fo hurt me plenny, da time I go Mahanaim.
1Ki 2.12: Den King Solomon take ova from his fadda David, an sit on top da same throne.
1Ki 2.19: He sit down on top his throne, an he tell his helpa guys fo bring one
1Ki 2.24: an dat he da one make me strong, an make me sit down on top da same throne jalike my fadda David.
1Ki 2.40: So Shimei put saddle on top his donkey an get ready fo go.
1Ki 2.45: Fo shua, kings from David blood goin sit on top King David throne in front Yahweh, foeva.
1Ki 3.2: ting -- dat time, all da peopo still stay making sacrifice on top da hills, cuz dey still yet no build one temple fo
1Ki 3.3: right -- even Solomon stay make sacrifice an burn incense on top da hills.
1Ki 3.4: ova dea, cuz dass da mos important sacrifice place, on top one hill ova dea.
1Ki 3.4: guys wen kill tousan cows, fo make burn up kine sacrifice on top dat altar.
1Ki 3.6: stick wit him, cuz you wen give King David one boy fo sit on top his throne, an dass me.
1Ki 3.19: nite time, dis wahine's bebe wen mahke, cuz she wen sleep on top him.
1Ki 4.20: an Israel land, get choke plenny peopo, jalike da sand on top da beach.
1Ki 4.29: gotta tink bout plenny stuff, jalike get choke plenny sand on top da beach.
1Ki 5.1: King Hiram wen hear dat da Israel peopo wen put olive oil on top Solomon head fo make him da king, fo take ova from his
1Ki 5.5: Yahweh wen tell my fadda King David, ‘I goin put yoa boy on top yoa throne, afta you pau be da King.
1Ki 5.9: Den we take um down on top da watta to da place you tell me.
1Ki 6.8: Fo go inside da storage rooms, get one door on da sout side a da Temple, den you go up one winding stair
1Ki 6.18: wood all ova inside da Temple building, wit pichas cut on top da wood, gourds an open up flowas, so no can see da
1Ki 7.2: Dey make four row pos, an put cut cedar beams on top ery pos row fo hold up da raftas.
1Ki 7.5: Get three row window on one side, an three on da odda side, an dey face each odda.
1Ki 7.5: Get three row window on one side, an three on da odda side, an dey face each odda.
1Ki 7.11: On top da big foundation stone, get stone blocks, da kine dey
1Ki 7.16: he melt bronze metal fo make two fancy kine piece fo go on top da two pos.
1Ki 7.18: Fo da part dat no mo chains on top, he make two row pomegram dat go aroun da top pieces.
1Ki 7.21: Huram wen put up da two poses on top da lanai wea da pries guys go inside da Temple.
1Ki 7.22: Wen dey put da stuff dat look like da lily on da top da poses, da work fo da poses, pau.
1Ki 7.25: Da tub stay on top 12 bronze bull cow statues.
1Ki 7.25: Da tub stay sit on top dem, an dea okole all stay inside da middo.
1Ki 7.26: Da rim jalike da rim on one cup, an look jalike one lily flowa.
1Ki 7.30: On top da four cornas, dey melt bronze metal fo make tings
1Ki 7.38: Den Huram make ten watta tub from bronze metal fo go on top da ten watta cart.
1Ki 7.39: He put five watta carts on da sout side a da Temple, an five on da nort side.
1Ki 7.39: put five watta carts on da sout side a da Temple, an five on da nort side.
1Ki 7.41: he make: Da two big poses, Da two roun tings dat stay sit on top da poses, Da tings dat look like nets dat stay all ova
1Ki 7.42: da roun tings, Da 400 tings like pomegram fruits dat go on top da square net on top da roun part, two row pomegram fo
1Ki 7.42: 400 tings like pomegram fruits dat go on top da square net on top da roun part, two row pomegram fo da top a one pos an
1Ki 7.43: pos, Da 10 carts fo da watta tubs, Da 10 watta tubs dat go on top da carts, Da one main watta tub, Da twelve bull cows
1Ki 7.46: metal an pour um ova dea nea da Jordan Riva, wit Sukkot on one side an Zartan on da odda side, cuz get da spesho kine
1Ki 7.46: dea nea da Jordan Riva, wit Sukkot on one side an Zartan on da odda side, cuz get da spesho kine dirt ova dea dat make
1Ki 8.20: I stay sit on top da throne fo da Israel peopo, jalike Yahweh wen
1Ki 8.23: Not inside da sky up dea, Not on top da eart down hea.
1Ki 8.25: from yoa blood, Dat goin get da right fo sit in front me On top da throne fo da Israel peopo.
1Ki 8.27: How you goin make house Hea on top da eart, aah?
1Ki 8.36: Teach dem da right way fo live, An let da rain come down on top da land, Dat you wen give yoa peopo fo be dea land.
1Ki 8.54: Dass how Solomon pray to Yahweh, on his knees, an putting up his hands to da sky an aks um fo
1Ki 9.25: build da Temple, he make sacrifice three times ery year on top da altar dat he wen build fo Yahweh.
1Ki 10.5: She see da palace he wen build, an da kine food on top his table, an da way his govmen guys sit aroun him, an
1Ki 10.20: On top ery step, get one lion statue standing one side, an
1Ki 10.20: an anodda lion statue da odda side, total twelve lions on top da six step.
1Ki 11.7: He wen build one place on top da Olive Ridge across Jerusalem fo pray to Kemosh da
1Ki 11.29: da talka from God dat live Shiloh side, meet Jeroboam on top da road, jus dem two guys out da country side.
1Ki 12.4: “Yoa fadda, he wen make us guys jalike cows an he put yoke on top us fo make us work real hard.
1Ki 12.9: No give us da same heavy yoke yoa fadda put on us!
1Ki 12.11: ‘Yoa fadda, he wen make us jalike cows an put heavy yoke on top us fo make us work.
1Ki 12.11: my fadda wen make you guys jalike cows an put heavy yoke on top you fo make you work.
1Ki 12.14: wen put jalike one heavy yoke, da kine dey use fo da cow, on top you guys fo make you work.
1Ki 12.31: Jeroboam wen build small kine house by da sacrifice places on top da hills fo pray.
1Ki 12.32: An Jeroboam make sacrifice on top da altar he wen build.
1Ki 12.32: prieses fo all da small kine sacrifice house he wen build on top da hills fo pray to da odda gods too.
1Ki 13.2: On top dis altar, Josiah goin make sacrifice.
1Ki 13.2: Firs ting, he goin kill da pries guys fo da places on top da hills wea da peopo make sacrifice.
1Ki 13.2: He goin kill dose dat burn sacrifice on top dis altar too.
1Ki 13.3: altar broke in two piece, an da ash from burn fat dat stay on top da altar spill out, you goin know az fo shua wat
1Ki 13.13: So he tell his boys, “Put saddle on top da donkey fo me.”
1Ki 13.13: Dey do um, an da ol guy go on top da donkey an follow da guy dat know God.
1Ki 13.23: fo God dat wen make um come back Bethel side, put saddle on top da Judah guy donkey fo him.
1Ki 13.24: One lion see um on top da road an kill um.
1Ki 13.24: Da lion throw down da mahke guy body on top da road.
1Ki 13.25: Dey see da body da lion wen throw down on top da road.
1Ki 13.27: Den da talka fo God tell his boys, “Put saddle on top da donkey fo me!
1Ki 13.28: Da talka fo God go out, an he find da guy body on top da road, an da donkey an da lion stay stand nea da
1Ki 13.29: fo God pick up da body a da guy dat know God an lay um on top da donkey.
1Ki 13.32: altar dat stay Bethel town, an bout all da small temples on top da hills wea peopo make sacrifice to odda gods inside
1Ki 13.33: from any kine place come pries guys fo da sacrifice places on top da hills.
1Ki 13.33: come one pries, Jeroboam make um come pries fo da places on top da hills wea dey make sacrifice to odda gods.
1Ki 14.2: Go put on diffren kine clothes, so nobody know you my wife.
1Ki 14.5: Wen she come, she goin get diffren kine clotheses on, so nobody know az her.
1Ki 14.6: So, how come you put on diffren kine clotheses so nobody know az you?
1Ki 14.16: Yahweh goin give up on da Israel peopo, cuz a all da bad kine stuff Jeroboam wen
1Ki 14.23: Dem guys make spesho kine place on top da high part a da hills fo make sacrifice, an dey
1Ki 14.23: for pray, an put pos fo pray to da wahine god Asherah, on top da high part a ery hill an unda ery big tree dat get
1Ki 14.27: guys, da ones dat guard da door fo da king's palace, [put on / take care] da bronze shields.
1Ki 15.14: But da places on top da mos high part a da hills wea da peopo make
1Ki 16.18: real strong wall inside da palace, an burn down da palace on top him.
1Ki 16.24: On top dat hill, he build one town.
1Ki 17.1: No even goin get watta on top da groun morning time.
1Ki 17.14: olive oil inside da jar, till da time wen Yahweh send rain on top da groun.
1Ki 17.19: take da boy from her arm an take him upstairs, to da room on top da flat roof wea he stay.”
1Ki 17.19: He lay da boy on top his pune`e.”
1Ki 17.21: Den three times, Elijah go lay down on top da boy.
1Ki 18.1: Cuz now, I goin make rain come down on top da groun.
1Ki 18.3: Wen Elijah stay on da road fo go Samaria side, King Ahab tell his worka guy
1Ki 18.7: So Obadiah go down on top da groun fo show respeck, an he tell Elijah, “Eh, az
1Ki 18.19: all ova da Israel land fo bring togedda all da peopo by me on top Mount Carmel.
1Ki 18.21: On top Mount Carmel, Elijah go in front all da peopo.”
1Ki 18.23: Den dey goin kill um an cut um up an put da pieces on top da wood, but no put fire.
1Ki 18.23: Me, I goin do same ting wit da odda cow, an put da pieces on top da wood, but I no goin put fire, too.
1Ki 18.33: da firewood jus right, an cut up da cow an put da pieces on top da wood.
1Ki 18.34: da peopo, “Go fill up four big pots wit watta, an pour um on top da sacrifice meat an on top da wood.
1Ki 18.34: big pots wit watta, an pour um on top da sacrifice meat an on top da wood.
1Ki 18.39: Wen all da peopo see dis, dey go down wit dea face on top da groun, an dey yell, “Yahweh, he da God fo real
1Ki 18.42: He bend down to da groun, an put his face on his knees.
1Ki 19.6: dea by his head, get one roun flat bread, da kine dey bake on top da hot rocks, an one bottle watta.
1Ki 19.11: Stand on top dis mountain, in front me, Yahweh.”
1Ki 19.15: Wen you reach dea, put olive oil on top Haza`el head, fo show I stay pick him fo come king fo
1Ki 19.16: An put olive oil on top Jehu, Nimshi boy, fo show I wen pick him fo come king
1Ki 19.16: Put olive oil on top his head fo show I wen pick him fo come one talka guy
1Ki 19.18: But I still get 7,000 Israel guys dat neva go down on top dea knee in front da Ba`al god an neva kiss da Ba`al
1Ki 20.20: Da Aram king, Ben-Hadad, he run away on top his horse, an some a da horse rida guys do da same
1Ki 20.25: Den we goin fight da Israel guys on da flat groun.
1Ki 20.27: On one side, da Israel guys make camp two place, but dey no
1Ki 20.30: But ova dea, da town wall fall down on top 27,000 a dem.
1Ki 20.32: guys put burmbag kine cloth aroun dea waist an ropes on top dea head.
1Ki 21.4: So Ahab go lay down on top his pune`e.
1Ki 21.27: dis message from God, he go broke off his clotheses an put on burm bag cloth nex to his skin fo show erybody he stay
1Ki 22.10: Dey sit on top two throne, wea you go inside da Samaria town gate.
1Ki 22.19: He stay sit on top his throne.
1Ki 22.19: All da armies inside da sky, Dey stay stand aroun him, on da right side an on da lef side.
1Ki 22.19: da sky, Dey stay stand aroun him, on da right side an on da lef side.
1Ki 22.43: Still yet, all da sacrifice place on da top a da hills still stay dea.
2Ki 1.13: Dis captain go all da way up by Elijah, an go down on top his knees.
2Ki 1.16: make lidat, you no goin get off da pune'e you stay laying on top.
2Ki 2.6: So da two guys wen hele on.”
2Ki 2.8: right side an da lef side, an da two guys go da odda side on top da dry groun.
2Ki 2.11: walking an talking togedda, right den an dea one war wagon on fire an horses on fire show up, an make da two guys go
2Ki 2.11: togedda, right den an dea one war wagon on fire an horses on fire show up, an make da two guys go apart.
2Ki 2.13: down from Elijah, an go back da Jordan River, an stand up on da dry groun.
2Ki 2.15: An dey go meet him, an go down on top da groun in front him fo show respeck.
2Ki 2.16: da Spirit from Yahweh wen pick him up, an put him down on top one mountain, o inside one gulch.
2Ki 2.24: turn aroun, an look at dem, an he tell Yahweh put kahuna on top dem, cuz he Yahweh guy.
2Ki 2.25: Den Elisha go on from dea Mount Carmel side, an from ova dea he go back
2Ki 3.22: wen dey get up early morning time, da sun come up shining on top da watta.
2Ki 3.23: Come on, you Moab guys, us go rip off dea stuffs!
2Ki 3.25: Dey bus up all da towns, an ery guy throw one stone on top all da good field till get stone all ova um.
2Ki 3.27: goin come king afta him, an kill him and burn up da body on top da town wall, fo make sacrifice to his gods.
2Ki 4.10: We go make one small room on top da flat roof, an put one bed, one table, one chair, an
2Ki 4.20: guy pick up da boy an carry him by his mudda, she put him on top her lap till noon time.”
2Ki 4.21: She go up in da room on top da roof an lay him down on top da bed wea Elisha, da
2Ki 4.21: She go up in da room on top da roof an lay him down on top da bed wea Elisha, da guy dat stay tight wit God,
2Ki 4.24: She put da saddle on top da donkey, an tell her worka guy, “Us go!”
2Ki 4.27: But wen she come by da guy dat stay tight wit God on top Mount Carmel, she go down fo show um respeck, an grab
2Ki 4.29: Den put my stick on top da boy's face.
2Ki 4.31: Gehazi go in front a dem, an put da stick on top da boy's face, but da boy no talk o move.”
2Ki 4.32: da house, da mahke boy stay lay wea his mudda wen put um on top his pune`e.
2Ki 4.34: Den he go on top da bed an lay down on top da boy, wit his mout on top
2Ki 4.34: Den he go on top da bed an lay down on top da boy, wit his mout on top da boy's mout, an his eyes
2Ki 4.34: go on top da bed an lay down on top da boy, wit his mout on top da boy's mout, an his eyes on top da boy's eyes, an
2Ki 4.34: top da boy, wit his mout on top da boy's mout, an his eyes on top da boy's eyes, an his hands on top da boy's hands.
2Ki 4.34: boy's mout, an his eyes on top da boy's eyes, an his hands on top da boy's hands.
2Ki 4.34: Wen he lay on top da boy lidat, da boy's body start fo come warm!
2Ki 4.35: Elisha stand up, an walk up an down da room, den lay down on top da bed an da boy again one mo time.
2Ki 4.37: So she come inside da room an go down on top da floor by Elisha feet fo show him respeck.
2Ki 4.38: Elisha tell his helpa guy, “Put da big pot on top da fire an cook some stew fo dese guys.
2Ki 5.18: Rimmon, fo go down dea an pray to Rimmon, an da king lean on top my arm, I gotta go down wit him too.
2Ki 5.27: kine sick all ova da skin dat odda guys can catch, goin go on top you an yoa kids foeva!
head: Elisha Make One Ax Come Up On Top Da Watta
2Ki 6.6: Dass how he make da iron part come up on top da watta.
2Ki 6.16: Get mo plenny guys hea on oua side den wit dem on dea side.”
2Ki 6.16: Get mo plenny guys hea on oua side den wit dem on dea side.”
2Ki 6.26: One time, wen da Israel king stay walk on top da town wall, an one Samaria wahine yell to him, “My
2Ki 6.30: Wen he go by da peopo on top da town wall, dey look at him, an dey can see he wear
2Ki 6.30: him, an dey can see he wear burmbag kine cloth undaneat, on top his skin.”
2Ki 8.6: hers befo time, an pay her fo all da stuff dat wen grow on top her land, from da time she go away till now.
2Ki 8.12: kill dea young guys wit swords, smash dea small kids on top da groun, an rip open da stomach a dea hapai wahines.”
2Ki 9.3: Den take da small bottle olive oil an pour um on top his head.
2Ki 9.6: Den da guy dat talk fo God pour da olive oil on top Jehu head, an tell, “Dis wat Yahweh, da God fo da
2Ki 9.10: An fo Queen Jezebel, da dogs goin eat her mahke body on top da land inside Jezreel town, an nobody goin bury her.
2Ki 9.13: one a dem take off dea robes an spread dem in front him on top da steps.”
2Ki 9.16: wagon an go Jezreel town, cuz az da place wea Joram stay on top his bed ova dea.)
2Ki 9.17: Wen da guy dat stay on top da Jezreel tower fo watch da roads, see Jehu army guys
2Ki 9.19: So King Joram send anodda messenja guy on top one horse.”
2Ki 9.21: Dey meet him on top da land dat Nabot, da guy from Jezreel, wen own befo
2Ki 9.22: stay fool aroun wit all da odda gods an stay put kahuna on top plenny peopo?
2Ki 9.25: drive his war wagon, “Pick up his mahke body, an throw um on top da field dat Nabot, da guy from Jezreel, wen own um
2Ki 9.26: An fo shua I goin pay you back fo wat you wen do to Nabot, on top dis same piece land.
2Ki 9.26: So now, go pick up Joram mahke body an throw um down on top dat land, jalike Yahweh wen tell goin happen.
2Ki 9.27: Dey shoot him inside his war wagon on da way fo go up to Gur nea Ibleam, but he ony stay hurt,
2Ki 9.32: Jehu look up da window, an tell, “Get anybody up dea on my side, o wat?
2Ki 9.34: tell, “Do wateva you gotta do fo dat wahine dat get kahuna on top her.
2Ki 9.36: Yahweh wen tell, da time Elijah da Tishbe guy talk fo him: On top da groun Jezreel side, da dogs goin eat Jezebel body.
2Ki 9.37: Her mahke body goin come dog doodoo on top da groun Jezreel side, so nobody goin know az Jezebel.
2Ki 10.3: Den go make him come da king dat goin sit on top his fadda's throne.
2Ki 10.30: Cuz a dat, yoa kids goin sit on top da Israel throne fo four generation.
2Ki 11.5: You guys get three team dat suppose to show up fo work on da Res Day, yeah?
2Ki 11.7: Same ting, you guys get two odda team dat no go work on da Res Day.
2Ki 11.9: Erybody bring dea army guys, da ones dat start fo work on da Res Day, an da odda guys dat no work dat day, an come
2Ki 11.12: king's boy outside in da yard, an put da king kine crown on top his head.
2Ki 11.12: Dey put olive oil on top his head fo show dey pick him, an da peopo all clap
2Ki 11.19: Den da king take his place on top da throne wea all da king guys sit.
2Ki 12.3: But still yet, da altars still stay on da top a da hills fo make sacrifice fo da idol kine gods.
2Ki 12.9: Den Jehoiada da pries guy take one box, an make one puka on da top.
2Ki 12.9: He put um by da altar, on da right side wen you go inside da Temple Fo Yahweh.”
2Ki 12.20: Dey kill him Bet-Millo side, on top da road dat go down Silla side.
2Ki 13.4: Jehoahaz, cuz he see how plenny presha da Aram king put on top da Israel peopo.
2Ki 13.16: Wen Jehoash do dis, Elisha put his hands on top da king hands.
2Ki 13.21: bones, da guy come back alive one mo time, an he stand up on his feets.
2Ki 13.22: da time Jehoahaz stay king, Hazael da Aram king put presha on top da Israel peopo.
2Ki 14.4: But da sacrifice places fo da idol kine gods still stay on top da hills.
2Ki 14.9: da Judah king: “You, you jalike one small thorn bush on top da Lebanon mountains, dat send one message to one big
2Ki 14.20: Dey bring his mahke body back on top one horse, an dey bury him inside Jerusalem wit his
2Ki 15.4: But da sacrifice places on top da hills still stay dea.
2Ki 15.12: yoa boy, yoa grankid, and yoa great grankid, goin sit on top da Israel throne, ony four a dem, den yoa line goin
2Ki 15.35: Da sacrifice places fo da odda gods still stay on top da hills, an da peopo stay make sacrifice an burn
2Ki 16.4: Get plenny sacrifice place on top da hills an unda ery big shade tree.
2Ki 16.13: He pour out his drink sacrifice, an sprinkle blood on top da altar from da sacrifices he make fo show dat
2Ki 16.15: Den King Ahaz tell Uriah da pries guy: “On top da big new altar, make burn up kine sacrifice fo
2Ki 16.15: Throw all da blood on top da altar from dose kine sacrifices.
2Ki 16.17: da bronze bulls dat stay unda da tub, an put da big tub on top one stone base.
2Ki 17.9: towns dat get strong wall aroun dem, da peopo build places on top da hills fo make sacrifice fo da odda gods, nea all
2Ki 17.10: Dey put poses fo da wahine god Asherah, on top ery high hill an unda ery big tree dat get plenny
2Ki 17.11: Dey burn incense on top ery sacrifice place dey make on top da hills, jalike
2Ki 17.11: Dey burn incense on top ery sacrifice place dey make on top da hills, jalike da peopos dat Yahweh wen kick out wen
2Ki 17.29: Dey put dea own gods on top da sacrifice places dat da Samaria peopo wen make befo
2Ki 17.29: sacrifice places dat da Samaria peopo wen make befo time on top all da hills.
2Ki 17.32: land too, fo make dem da pries guys fo da sacrifice places on top da hills.
2Ki 18.4: Hezekiah was da one dat wen take away da sacrifice places on top da hills, smash da big kapu stones fo da odda gods, an
2Ki 18.11: Assyria side, an make dem live inside Halah, inside Gozan on da Habor River, an inside da towns wea da Mede peopo live.
2Ki 18.21: get smash, dat poke yoa hand an make you sore if you lean on top um!
2Ki 18.22: how come Hezekiah wen take away his sacrifice places on top da hills, an his altars?
2Ki 18.26: No talk oua Hebrew language to us Judea guys, wea da peopo on top da wall can hear um.’-”
2Ki 18.27: You tink no was fo da guys dat stay sit ova dea on top da wall too?
2Ki 19.1: Wen King Hezekiah hear dat, he broke his clotheses, put on burmbag kine clotheses fo show he stay sore inside, den he
2Ki 19.15: You da ony God ova all da king guys on top da earth.
2Ki 19.19: Den all da kings on top da earth goin know fo shua dat you Yahweh, az da ony
2Ki 19.23: ride inside my war wagon An bring all my war wagons wit me On top da mountains, All da high mountains inside Lebanon!
2Ki 19.26: da field, Jalike da young grass plants, Jalike da grass on top da flat roofs Dat da sun burn befo can come up strong.
2Ki 19.32: goin pile up dirt by da town wall So his army guys can run on top an go inside.
2Ki 20.7: Dey do dat, an put um on top Hezekiah boil, an he come good.’-”
2Ki 20.9: da shadow go down ten step on top da palace stair awready.
2Ki 22.2: He no turn to da right o da lef side, he stay on da right track.
2Ki 22.5: An tell um fo use da silva fo pay da worka guys dat work on da Temple, dat stay fix da places wea stay broke.
2Ki 22.19: peopo goin talk bout dis place wen dey like put kahuna on top somebody.
2Ki 23.5: da ones dat da Judah kings wen give da job fo burn incense on top da sacrifice places on top da hills nea da Judah
2Ki 23.5: wen give da job fo burn incense on top da sacrifice places on top da hills nea da Judah towns, an da ones nea Jerusalem.
2Ki 23.8: from da Judah towns, an make all da sacrifice places on top da hills from Geba to Beersheba, so nobody can use um.
2Ki 23.9: Aaron dat wen use da sacrifice places fo da idol kine gods on top da hills befo time, King Josiah no let dem make
2Ki 23.9: da hills befo time, King Josiah no let dem make sacrifice on top da altar fo Yahweh inside Jerusalem.
2Ki 23.12: down da sacrifice altars dat da Judah kings wen put up on top da flat roof ova da upstairs room wea King Ahaz wen
2Ki 23.13: An da king make um so nobody can use da sacrifice places on top da hills across Jerusalem, da south side a da Olive
2Ki 23.16: He see some graves stay ova dea on top da Bethel hill, he tell his guys fo go take da bones
2Ki 23.16: he tell his guys fo go take da bones outa dem, an burn um on top da altar fo make da altar come so no can use fo make
2Ki 23.19: All da buildings fo da sacrifice places on top da hills, dat da Israel kings wen build inside da
2Ki 23.20: Josiah kill all da prieses fo da sacrifice places on top da hills.
2Ki 23.20: He kill dem on top dea own altars, jalike he stay make sacrifice wit dem.
2Ki 23.20: Den he burn peopo bones on top da altars fo make um come so no can use um.
2Ki 23.30: inside da land take Jehoahaz, Josiah's boy, an put oil on top his head fo show he goin come da nex king, afta his
2Ki 25.17: Da odda pos stay jalike um, wit da net an da pomegram on top too.
Ezr 2.68: dat money fo help build one new temple fo God, right dea on top da same place wea da odda temple stay befo time, befo
Ezr 3.2: altar, but now da Israel peopo like make sacrifice fo God on top da altar, jalike Moses, God's guy from long time ago,
Ezr 3.3: Right den an dea dey start fo make sacrifice fo Yahweh on top da new altar, da kine sacrifice you burn up da whole
Ezr 3.10: foundation fo da Temple Fo Yahweh, da pries guys wen put on dea pries kine robe.
Ezr 7.17: sheeps, bebe sheeps, an wheat an wine, fo make sacrifices on top da altar inside da Temple fo yoa God ova dea inside
Ezr 9.5: I go down on my knees on top da groun, an I put up my hands to my God
Ezr 9.5: I go down on my knees on top da groun, an I put up my hands to my God Yahweh.
Ezr 10.1: dey wen do was not right, he stay cry an throw himsef down on top da groun in front da Temple Fo God.
Neh 2.8: give me wat I aks him fo, cuz God wen put his good hand on top me an help me.
Neh 2.9: I wen go by da govna guys fo da districks dat stay on da wes side a da Eufrates Riva, an I give um da lettas
Neh 2.12: Da ony animal I wen take was da one I stay ride on.
Neh 2.18: tell da leada guys da story, how God wen put his good hand on top me an help me.
Neh 3.6: Dey put new beams on da top, den dey put da big doors, da big kine bolt fo lock
Neh 3.15: Him an his guys fix um one mo time an put roof on top.
Neh 3.25: fix da odda side wea da wall stick out an wea da towa stay on top da house wea da King wen live befo time, da mauka side
Neh 3.26: Nex to him, Pedaiah Parosh's boy an da guys dat live on top Ofel Hill an work inside da Temple wen fix da wall ova
Neh 3.26: top Ofel Hill an work inside da Temple wen fix da wall ova on da eas side, across da Watta Gate an da towa dat stick out
Neh 3.31: Ready Fo Fight, an from dea to da place wea get one room on top da wall nea da corner.
Neh 4.3: Wat dey stay build, if one wild dog climb on top um, da whole stone wall goin fall down!
Neh 4.15: So us guys go back fo work on da wall, an ery guy stay work on da wall jalike befo.”
Neh 4.15: us guys go back fo work on da wall, an ery guy stay work on da wall jalike befo.”
Neh 4.19: An all us guys stay far from da nex guy on top da wall.
Neh 7.3: Put some a dem on top da spesho place fo da security guards, an put some a
Neh 8.5: He stand on top da stage by da open place inside da Watta Gate.
Neh 8.5: On da right side had Mattitiah, Shema, Anaiah, Uriah,
Neh 8.5: All da peopo can see him, cuz he stay stand up dea on top da stage.
Neh 8.6: Den dey go down wit dea face on top da groun fo show love an respeck fo God.
Neh 8.16: Dey make small shacks on top dea flat roof house, o inside dea yard, o inside da
Neh 9.1: kine cloth fo show dey stay sore inside, an dey put dirt on top dea heads.
Neh 9.3: An same time dey go down on top da groun fo show dea God Yahweh plenny love an
Neh 9.4: Bunni, Sherebiah, da odda Bani, an Kenani -- stay stand on top da steps dat go up to da stage, an dey talk real loud
Neh 9.6: You make da world an eryting dat stay live on top.
Neh 9.11: sea in front dem, So dey go inside da middo a da Red Sea On top dry groun.
Neh 9.13: “Wen dey stay Mount Sinai, You wen come down dea on top da mountain.
Neh 9.36: We live on top da land dat you give to oua ancesta guys So dey can
Neh 9.38: We stay write um all down on top one paypa, an da ali`i guys an da Levi ohana guys an
Neh 10.1: Dis, da names dey wen write on top da paypa dat get da govmen wax kine seal: Govna
Neh 10.33: Da silva, stay fo pay fo da breads dey put in rows on top da table inside da Temple, an da wheat flour dey give
Neh 10.34: time ery year da regular ohanas goin go bring wood fo burn on top da altar fo make sacrifice to oua God Yahweh, jalike
Neh 10.35: “Us guys make promise fo bring da bestes stuff dat grow on top oua land ery year, and da bestes fruits from ery tree,
Neh 10.37: We goin give ten percen from all da stuff dat grow on top oua land fo da guys from da Levi ohana, cuz az da Levi
Neh 11.3: odda Judah towns, all da Israel peopo dat stay dea, live on top dea own land, da peopo an da prieses an da Levi ohana
Neh 11.21: da guys dat stay work inside da Temple Fo God, dey live on top Ofel Hill nea da Temple, an Ziha an Gishpa stay in
Neh 12.31: Den I bring da Judah leada guys up on top da wall.
Neh 12.31: Half a dem go da right side on top da wall, all da way to da Rubbish Gate.
Neh 12.37: dey come to da Fountain Gate, dey go strait up da steps on top da wall wea da wall go up da hill to David's Town,
Neh 13.2: Dey wen pay Balaam fo put bad kine kahuna on top da Israel peopo.
Neh 13.15: On da Res Day, I see da peopo smashing grape wit dea feets fo
Neh 13.15: feets fo make wine, an bringing plenny wheat an putting um on top da donkeys.
Neh 13.15: grape, fig, an all kine heavy stuff inside Jerusalem town, on da Res Day.
Neh 13.15: Right den an dea, I tell um “No sell food on da Res Day!
Neh 13.16: On da Res Day dey wen bring fishes an all kine stuff fo sell
Neh 13.19: a da gates, so nobody can bring even one load inside, on da Res Day.
Neh 13.20: who get store, an da guys dat like sell all kine stuffs on top da streets, gotta stay all nite outside Jerusalem
Neh 13.21: From dat time dey no come inside da town, on da Res Day.
Est 1.2: Dat time, King Xerxes stay sit on top his throne inside Susa town, wea get strong wall.
Est 1.6: an get white an purple linen rope fo tie um to silva rings on top marble stone poses.
Est 1.6: Had gold an silva couches on top one floor wit color pichas dey make from dark red
Est 1.10: On da numba seven day, King Xerxes stay tipsy from da wine.
Est 1.11: bring Queen Vashti in front him, wit her queen kine crown on top her head, so Xerxes can show all da peopo an ali`i
Est 2.12: myrrh oil, an six month wit odda perfume an fo put make up on dea face.
Est 2.17: So he put da queen's crown on top her head an make her da queen, cuz Vashti not da queen
Est 3.2: All da king's leadas dat stay by da king's gate go down on dea knees in front Haman, an show him respeck, cuz da king
Est 3.13: ol guys, da kids an da wahines, dey tell um fo kill um all on March 7.
Est 3.15: Dey put up da rule on top da strong wall inside Susa town too.
Est 4.1: goin do to da Jewish peopo, he broke his clotheses, an put on burmbag clotheses an throw ashes up in da air an let um
Est 4.1: clotheses an throw ashes up in da air an let um come down on top his head fo show he stay sore inside.
Est 4.3: an throw ashes up inside da air an let um come down on top dea head cuz dey stay plenny sore inside.
Est 4.4: She send clotheses fo him put on, so he no need wear burmbag clotheses, but he no like use
Est 5.1: On da numba three day, Esther put on her queen kine clotheses
Est 5.1: On da numba three day, Esther put on her queen kine clotheses an go stand outside da door,
Est 5.1: Da king stay sitting on top his throne inside da palace, wea he can see outside da
Est 5.14: in da morning, aks da king fo tell his guys hang Mordecai on um.
Est 6.4: yard fo go aks da king fo tell his guys fo hang Mordecai on top da pos Haman wen set up, fo hang um.”
Est 6.8: horse da king wen awready ride, dat get one king's mark on top da horse head.”
Est 6.9: an da horse to one a da king's bestes ali`i fo put da robe on top da guy you really like show respect fo, an fo lead da
Est 6.9: da guy you really like show respect fo, an fo lead da guy on top da horse thru da streets inside da big town, an call
Est 6.11: He put da robe on top Mordecai, an lead him thru da streets on top da horse,
Est 6.11: put da robe on top Mordecai, an lead him thru da streets on top da horse, an call out in front him, “Dis da kine ting
Est 7.2: Wen dey stay drinking da wine on da numba two day, da king aks one mo time, “Queen Esther,
Est 7.8: But he see Haman go down on top da couch wea Esther stay, begging her fo give him
Est 7.8: Wen da king say dat, da king's helpa guys put one cloth on top Haman's face fo show he gotta mahke.
Est 7.9: He wen make um fo hang Mordecai on top, da guy dat wen tell bout da two guys dat wen like
Est 7.9: Da king say, “Hang Haman on top um!
Est 7.10: So dey hang Haman on top da pos dat he wen make fo hang Mordecai on top um.”
Est 7.10: hang Haman on top da pos dat he wen make fo hang Mordecai on top um.”
Est 8.6: Cuz I no like see dis bad kine stuff come on top my peopo, an see all my own ohana wipe out.
Est 8.10: king's ring, an send da tings dey write by messenja guys on top horses dat go fas (cuz dey wen raise da horses spesho
Est 8.14: Da messenja guys on top da king's horses go real fas, cuz da king tell um fo
Est 9.1: On March 7, da day da guys dat hate da Jews wen do wat da
Est 9.13: too, an let dem hang Haman's ten boys mahke bodies on top poses.
Est 9.15: Da Jews inside Susa wen come togedda one mo time on March 8, an dey kill 300 mo guys inside Susa town, but dey
Est 9.17: Dey do dis on March 7.
Est 9.18: Susa town still stay fight da peopo dat stay agains dem on March 7 and 8.
Est 9.28: importan fo ery ohana, fo rememba an do all dis ery year on da right days.
Isa 1.2: Lissen, erybody on top da earth an inside da sky, Cuz I Yahweh da Good Boss,
Isa 1.4: Jalike dey no like lissen an stay turn dea back on him.
Isa 1.6: From on top yoa head an undaneat yoa feet You guys no even get one
Isa 1.6: Nobody clean out da pus, Nobody go put olive oil on top fo make um come soft, An nobody put bandage on top um.
Isa 1.6: oil on top fo make um come soft, An nobody put bandage on top um.
Isa 1.14: Dey jalike one heavy ting on top my back Dat I gotta carry.
Isa 2.3: Den plenny peopos goin go dea an say, “Come on.
Isa 3.6: a his bruddas From inside dea fadda house An say, ‘Come on, you get one robe, So you be our leada, You take care all
Isa 3.16: Dey wear jangly kine jewel on top dea feets an ankles.
Isa 3.18: stuff dey get And throw um away, All da jangly kine jewel on top dea feets an ankles An da bands fo put aroun dea
Isa 3.20: An da nice kine cloth fo cova dea face, Da crowns on top dea head, An da nice kine chain fo dea ankle, An da
Isa 3.23: Da mirrors, da linen undawears, Da fancy kine cloth on top dea head, an da stoles/shawls.
Isa 3.26: Inside da gates a Jerusalem town, Da wahines goin sit down on top da groun, An cry an stay sore inside cuz no mo dea
Isa 4.2: Erybody goin know bout da stuff dat grow on top da land, Dat goin come real awesome, An da Israel
Isa 4.5: Yahweh goin make one cloud Ova da Temple on top Mount Zion An ova erybody dat stay come togedda dea Fo
Isa 5.1: I goin sing one song bout his grape field On top one hill dat get good groun.
Isa 5.6: I goin tell da clouds Fo no let um rain on top um.
Isa 5.8: So you guys goin be da ony one Fo live dea, on top all dat land!
Isa 5.11: da booze, Dey stay up late nite time, Till jalike dey stay on fire from da wine.”
Isa 5.17: Dey goin stay on top da land an eat plenny, An da bebe sheeps goin eat Wea
Isa 5.27: Da strap on dea slippa no broke.
Isa 5.28: Da wheels on dea war wagons make big noise Jalike da strong wind.
Isa 6.1: year King Uzziah wen mahke, I see my Boss Yahweh sitting on top one throne, way far up dea inside da sky, an looking
Isa 6.7: He touch da hot charcoal on top my mout an tell, “Now dis charcoal wen touch yoa mout,
Isa 6.13: But even if still yet get ten percent da peopo dat stay on top da land, Da army guys goin come back one mo time An
Isa 7.3: Go on top da road dat go da field wea dey put da cloth inside da
Isa 7.20: somebody stay use one razor fo cut off all da hair from on top yoa head an legs, an even yoa beard, an you goin come
Isa 7.25: On top da hills, da place wea befo time dey hoe hana da
Isa 8.1: Yahweh Da Boss tell me, “Go get someting big fo write on top um.
Isa 8.16: dea hearts foeva, Jalike you tie um up an put wax seal on top.”
Isa 8.18: He da One stay on top Mount Zion inside Jerusalem.
Isa 9.5: dat blood all ova um, Dey goin throw all dat kine stuff on top da fire Fo burn um.
Isa 9.7: He goin be da king on top da throne Jalike King David, his ancesta guy.”
Isa 10.4: O you can fall down on top da groun wit da odda mahke bodies, Cuz wat goin happen
Isa 10.6: walk top da Israel peopo An push um down jalike dey mud on top da streets.
Isa 10.12: Wen God my Boss pau do all he goin do on top Mount Zion inside Jerusalem town wea da Temple stay,
Isa 10.32: from ova dea, Fo scare da peopo dat live Jerusalem town on top Mount Zion.
Isa 11.8: Da bebe goin tink az good fun fo play On top da hole dat get snake inside dat can kill dem.
Isa 11.14: Togedda dey goin rush da Filisha peopo on da west side, All da way to da sea, An steal stuff from
Isa 11.14: west side, All da way to da sea, An steal stuff from peopo on da east side.
Isa 11.15: Fo make um come seven small stream, So peopo can go walk on top da dry part wit slippa.
Isa 13.2: Put one flag up on top one hill wea no mo tree, So da odda army guys can see.
Isa 13.4: Get big noise on top da mountains, Sound jalike get plenny diffren peopos
Isa 13.4: top da mountains, Sound jalike get plenny diffren peopos on top dea!’
Isa 14.1: He goin let dem res on top dea own land.
Isa 14.8: Even jalike da pine trees An da cedar trees on top da Lebanon mountain, Dey feel good inside cuz you king
Isa 14.13: I goin sit on top da mos far part A da big mountain nort side, Wea all
Isa 14.14: I goin go up mo high on top a da clouds!
Isa 14.19: But you guys, wen you mahke, Da peopo throw you out on top da groun An no let you lay inside yoa grave, Jalike
Isa 14.19: stone inside da Big Black Hole, Dea mahke bodies lay dea on top you, Jalike da body az one blanket fo you.
Isa 14.25: come inside my land, I goin smash dem An step all ova dem On top my mountain.
Isa 14.25: Dey goin try fo put da yoke on top dem, But no goin stay.
Isa 14.25: Dey goin try fo make my peopo carry heavy load on top dea shoulda, But I goin take da load off from dea.
Isa 15.2: to dea temple, An da Dibon peopo go up da sacrifice place on top da hill, Fo cry.
Isa 15.3: On top da flat roof, an inside da street, Erybody stay crying
Isa 15.5: I stay cry, cuz on top da road to Horonaim, Da peopo stay yelling An telling
Isa 15.9: Da Moab peopo dat run away, An da peopo dat stay dea on top da land too, Da lion goin chase um an get um.
Isa 16.12: matta da Moab peopo go up Da sacrifice places fo dea gods on top da hills, An no matta dey work plenny hard an stay
Isa 17.6: stick Fo bring down da ripe olives, an ony litto bit stay on top, Two-three olive on da high branch, Four o five on top
Isa 17.6: ripe olives, an ony litto bit stay on top, Two-three olive on da high branch, Four o five on top da branches wea da
Isa 17.6: on top, Two-three olive on da high branch, Four o five on top da branches wea da fruit come out.
Isa 18.2: Dea govmen send dea messenja guys on top da watta.
Isa 18.3: dat stay live inside da world, Wen I put up my war flag on top da mountains, You goin see um.
Isa 18.4: But no mo noise notting, An jalike da watta dat stay on top da grass make one cloud Wen come real hot wen dey
Isa 19.1: peopo: Yahweh stay coming Egypt side, Jalike he stay ride on top one cloud.
Isa 19.7: No goin get plants on da side a da Nile Riva An wea da riva go inside da sea.
Isa 21.7: If he see war wagons An plenny horse wit um, Guys riding on top donkeys, An on top camels, Den he gotta look real
Isa 21.7: An plenny horse wit um, Guys riding on top donkeys, An on top camels, Den he gotta look real good, An lissen!
Isa 21.8: guy talk loud, Jalike one lion: “Eh boss, ery day I stay on top hea Looking all da time, Ery nite I stay hea stand,
Isa 21.9: All da idol kine gods fo Babylon, Stay all smash an all on top da groun!”
Isa 21.10: poor guys stay all bus up, Jalike wen dey smash da wheat on top da groun Fo take out da junk kine stuffs.”
Isa 22.1: So den, how come erybody go up on top yoa flat roof?
Isa 22.12: Fo cry an stay sore inside, Fo pull out yoa hair, An put on burmbag kine clotheses, Fo show you stay sore inside.
Isa 22.21: I goin put yoa robe an yoa ali`i sash on top him, An give him da powa Fo do da job you get right
Isa 22.25: off, Den da whole load goin fall down An eryting dat hang on top um goin wipe out.”
Isa 23.2: dat buy stuff an sell um, Was da Tyre peopo Dat go an come on top da boats Dat befo time wen bring you wateva you like.
Isa 23.3: Befo time, dey go on top da big ocean An bring back plenny stuffs, Cuz dey buy
Isa 24.6: Dass why God put kahuna on top da earth Fo burn up eryting.
Isa 24.6: Dass why, from da ones dat live on top da earth, Ony litto bit peopo stay now.
Isa 24.11: Da peopo stay yell on da street, Cuz no mo notting fo drink.
Isa 24.13: da olive tree wit sticks Till only litto bit olive stay on top, An jalike wen dey cut da grapes An leave litto bit
Isa 24.15: An you guys dat live dea on top da islands, Make shua da peopo dea know wat kine God
Isa 24.16: From da mos far places on top da earth We hear peopo sing, “Da peopo dat do da right
Isa 24.17: You peopo dat live on top da earth, You goin come real scared an shaking, Jalike
Isa 24.21: An da kings on top da earth dat get powa dea.
Isa 24.23: dat time, Yahweh Da God Ova All Da Armies goin be da king On top Zion hill wea da Temple stay Inside Jerusalem town.
Isa 25.5: make big noise, Our peopo feel real dry, Jalike dey stay on top one land wea no mo watta, An stay all dry, an da sun
Isa 25.6: On top dis mountain, Jerusalem side, Yahweh, Da God Ova All
Isa 25.7: An on top dis mountain too, Yahweh goin do dis Fo all da diffren
Isa 25.10: An on top dis same mountain, Jerusalem side, Yahweh goin use his
Isa 25.11: Da Moab peopo goin push wit dea hands inside dea Fo stay on top da kukae, Jalike one guy push da watta fo swim.
Isa 25.12: He goin make da wall fall down to da groun, On top da dirt.
Isa 26.5: He goin make da towns come notting Dat sit on top da hills So da army guys no can come dea.
Isa 26.5: He make dea wall fall down to da groun, On top da dirt.
Isa 26.18: We neva do notting Fo get nobody on top da earth outa trouble, We neva born plenny peopo fo
Isa 26.19: goin come alive again, All new, jalike da watta dat come on top da grass Wen da light come, morning time, An jalike da
Isa 26.21: Yahweh stay coming out from his place Fo punish da peopo on top da earth Fo all bad kine stuff dey do.
Isa 28.1: town, Efraim side, Look jalike get one nice head lei On top a da Samaria hill, Ova one valley wea eryting grow
Isa 28.4: No matta da place stay look Jalike one nice looking flowa, On top a da Samaria hill, An stay jalike one real nice head
Isa 28.8: Dey throw up all ova on top all da tables, Get doodoo all ova on top, No mo one
Isa 28.8: throw up all ova on top all da tables, Get doodoo all ova on top, No mo one clean table.
Isa 28.13: An dey goin go way, But den dey goin fall on dea okole.
Isa 28.16: I da One awready put one stone on top Zion hill Wea my Temple stay.”
Isa 28.25: da seeds fo da black cummin An fo da regula kine cummin, on top dea.
Isa 29.3: I goin tell um fo pile up dirt So dey can go walk on top a da wall.
Isa 29.4: from da groun an no can hear, O jalike one small bird on top da dirt.
Isa 29.5: Dat stay agains you guys, But dey goin come jalike da dirt on top da groun.
Isa 29.11: tings dat God show Wen come jalike one paper dat get words on top An somebody roll um up An close um wit one wax kine
Isa 29.11: Get seal on top um.
Isa 30.6: Da Judah peopo take dea rich stuffs dea On top donkeys an camels, Fo pay da Egypt peopo fo help dem.
Isa 30.8: Write um fo dem, wat I jus wen tell you On top one flat board, So goin stay.
Isa 30.17: Goin be jalike one pos Dat stand alone on top one mountain, Jalike one flag on top da hill.
Isa 30.17: pos Dat stand alone on top one mountain, Jalike one flag on top da hill.
Isa 30.33: Wen Yahweh blow on top um, Make um start fo burn, Jalike one lava riva from
Isa 31.3: He goin come down an fight, An no scared, jalike da lion, On top da hill wea da Temple stay.
Isa 31.9: Wea can see da light from his fire Inside da Temple on top Mount Zion.
Isa 33.5: He live high on top da mos importan place!
Isa 33.8: Nobody stay go on top da big roads no moa.
Isa 34.6: Yahweh, his sword get plenny blood on top!
Isa 35.8: kine stuff dat make um so dey no can pray, Dey no can go on dat road.”
Isa 35.10: All dat goin be jalike one crown on top dea head.
Isa 36.2: by da ditch wea da watta from da Mauka Watta Place go, on top da main road dat go da field wea da peopo put da cloth
Isa 36.6: bamboo dat make splinters inside yoa hand wen you go lean on top um.
Isa 36.8: give you guys 2,000 horse if you can get nuff guys fo ride on top um!
Isa 36.9: trus da Egypt guys fo give you war wagons an guys fo ride on top da horses?
Isa 36.11: cuz bumbye all dose peopo dat stay sitting ova dea on top da wall goin hear.”
Isa 36.12: He like tell um to all dese guys dat stay sitting ova dea on top da wall.
Isa 36.13: up an yell real loud wit da Hebrew language, to da peopo on top da wall, “Lissen up, wat da big king fo Assyria tell!
Isa 37.1: He go broke his clotheses, an put on burmbag kine cloth fo show how he feel.
Isa 37.2: Shebna, da secretary guy, an da older pries guys fo put on burmbag cloth an go by Isaiah, Amoz boy, da one dat talk
Isa 37.16: inside da spesho room wit da awesome angel watcha guys on top da Box.
Isa 37.24: I can go on top a da high mountains, To da mos far part a da Lebanon
Isa 37.27: inside one field, Da young green grass O da grass dat grow on top da roof O on top wea you plow fo plant da wheat, Dat
Isa 37.27: Da young green grass O da grass dat grow on top da roof O on top wea you plow fo plant da wheat, Dat da sun burn um
Isa 37.29: An I goin make you go back yoa own place On top da same road wea you wen come from.
Isa 38.7: Hezekiah, “Go get some figs, mash um all togedda, put um on top da sore, so yoa boss can come good.
Isa 38.8: tell, ‘Da shadow from da sun go down ten step awready, on top da palace stair dat King Ahaz wen build.”
Isa 38.21: wen happen, da time Isaiah tell Hezekiah guys fo put fig on top da sore, an Hezekiah aks wat kine sign Yahweh goin
Isa 40.7: An da flowers come poho an fall down, Weneva Yahweh blow on top um.
Isa 40.9: “You Mount Zion peopo dat tell good kine stuff, Go up on top one high mountain, Fo tell erybody!
Isa 40.11: He carry da bebe sheep in his arm, An carry dem on top his chest, An show da way to da mudda sheeps So dey
Isa 40.12: He put all da mountains an hills on top da scale, Fo tell how heavy dem.
Isa 40.15: inside one bucket, Jalike litto bit dirt Dat fall down on top one scale, An no change notting.
Isa 40.16: All da trees on top da Lebanon mountains Not nuff fo make one fire on top
Isa 40.16: on top da Lebanon mountains Not nuff fo make one fire on top one altar.
Isa 40.19: Den somebody put gold all ova on top um An melt silva fo make chain.
Isa 40.24: Right den an dea, dey pau, Jalike God blow on top um An dey come all dry, An den one storm come An blow
Isa 41.5: Da peopo inside far place on top da earth, Dey stay scared an shaking too.
Isa 41.7: idol kine god, Wen he give idol to da guy dat put da gold on top da idol, He give good kine word to da guy.
Isa 41.15: Da peopo make da cows pull da wood frame On top da wheat dey wen cut, Fo bus up da wheat an take out
Isa 41.18: Jalike I goin make rivers come down on top da dry hills, An pukas fo watta inside da deep
Isa 42.2: He no goin yell o talk loud O make big noise on top da streets.
Isa 42.4: Da peopo dat live on top da islands goin wait So dey can hear da rules he goin
Isa 42.5: He let da peopo on top da earth breathe.
Isa 42.5: He let erybody dat walk on top da earth stay alive.
Isa 42.10: Sing, you peopo dat go work on da sea An eryting dat live inside da sea, you sing too!
Isa 42.10: Sing, you islands, An da peopo dat live on top dem!
Isa 42.11: Sing, you peopo dat live Inside da towns on da boonies.
Isa 42.12: On top da islands, let dem tell Good stuff bout him!
Isa 42.15: bus up da mountains an hills, An make eryting dat grow on top dem come all dry.
Isa 42.16: I goin take da guys dat no can see On top one road dey neva know befo.
Isa 43.14: I goin make da Babylon peopo run away on top da boats Dat befo time dey make um look real nice.
Isa 43.28: Az why I put kahuna On top da main leada guys Fo da Temple Dat Stay Spesho Fo Me,
Isa 43.28: An I tell dem dat I wen put kahuna On top da Jacob ohana fo wipe dem out.
Isa 44.3: I goin pour rain on top da thirsty peopo.
Isa 44.3: I goin make plenny watta come on top da dry ground.
Isa 44.5: One nodda guy goin write on top his hand, ‘Yahweh own me.’
Isa 44.12: wit da iron, He take one tool an use um Fo shape da metal on top da hot charcoal.
Isa 44.17: He go down on top his face in front um.’
Isa 44.19: I even bake my bread on top da charcoal, An cook my meat an eat um.
Isa 44.23: Yell plenny, erybody on top da groun!”
Isa 45.12: I wen make da peopo an put um on top dea.
Isa 45.14: guys Dey goin walk behind you An come by you wit chains on top dea legs.”
Isa 45.23: Erybody goin go down on top dea knees, Fo show dey get respeck fo me.
Isa 46.1: guys carry befo time Fo make parade, Now you guys put um on top animals, An stay heavy fo even da animals carry um,
Isa 46.3: you Jacob peopo, An all you Israel peopo Dat still stay on top da land.
Isa 46.6: peopo pour out gold from dea money bag, An weigh dea silva on top da scales.
Isa 46.6: Den dey go down wit dea face on top da groun An pray to um.
Isa 46.7: Dey carry da idol kine god up on top dea shoulder, An take um to da place dey goin put um.
Isa 46.13: On top Mount Zion I goin get da Israel peopo outa trouble, An
Isa 47.1: “Go sit down on top da dirt, You Babylon town peopo!
Isa 47.1: jalike one young princess, But now, you gotta go sit down on top da groun, Cuz now you no mo throne, no mo king.
Isa 47.12: “So, no stop making da magic kine words An putting kahuna on top plenny peopo, Same ting you wen work real hard Fo
Isa 48.19: I wen like fo yoa kids come plenny Jalike da sand on top da beach Dat no mo nobody can count, But dey no goin
Isa 48.20: Make da peopo hear dis All da way to da mos far place on top da earth!
Isa 49.9: da goats, Dey goin find dea food by da side a da road, An on top da hills wea no mo tree.
Isa 49.18: An make Jerusalem town look good, Jalike wen one lady put on her jewels Wen she go get married!
Isa 49.22: dey goin bring yoa small kids inside dea arm An yoa girls on top dea shoulda.
Isa 49.23: Dey all goin go down Wit dea face on top da groun Fo show respeck fo you Jerusalem guys, Jalike
Isa 49.23: respeck fo you Jerusalem guys, Jalike dey eating da dirt on top yoa feet.
Isa 50.6: I no hide from da guys dat like make me shame An spit on my face.
Isa 51.5: I da One dat da peopo Dat live on top da islands stay wait fo, Cuz dey stay shua I get powa
Isa 51.6: All da peopo on top da earth goin mahke, jalike small bugs.
Isa 51.11: Jalike dey stay wear lei on top dea head Fo show dey like dance an sing foeva.
Isa 51.23: you guys suffa, Da ones dat tell you guys, ‘Go lay down on top da groun!
Isa 51.23: So we can walk on top you guys!
Isa 51.23: yoa back flat jalike da groun Jalike one road fo us walk on top.
Isa 52.1: Make strong An put on yoa shining clotheses!
Isa 52.2: Sit down jalike kings on top yoa thrones.
Isa 52.10: all da countries, Even da ones inside da mos far places on top da earth, Dey goin see How our God get his peopo outa
Isa 54.3: Cuz you guys goin need mo plenny room, On the right side an da left side.
Isa 54.11: Jalike I goin put blue lapis lazuli jewel stones On top da foundation, An put up da building stones Wit da
Isa 56.7: Wen dey make burn up kine sacrifice on top my altar, An odda kine sacrifices dey make dea, Dat
Isa 56.12: Ery one a dem tell each odda, “Come on, you guys!
Isa 57.2: An dey goin rest good on top dea bed.
Isa 57.7: You guys, jalike one wahine Dat go put her bed on top one real high mountain.
Isa 57.8: from me, Jalike dat wahine open da cover off her bed An go on top um an make ready.
Isa 57.14: Den somebody tell dis too: “Pile up dirt on top da groun fo make road!
Isa 57.14: Take away all da stuff from on top da road So dat my peopo no fall down]!
Isa 57.20: Dat kine wave ony throw mud An junk kine stuff on top da beach.”
Isa 58.5: inside da watta, An spread out one burmbag cloth wit ashes on top Fo lay down dea.
Isa 58.9: give da odda guys hard time, Jalike you stay tie one yoke on top one cow!
Isa 58.14: I goin let you guys ride on top da mos high places inside da land, Cuz you guys goin
Isa 59.14: Anybody like tell da truth, Dey goin fall down on top da street.
Isa 59.17: Fo make ready fo fight, Yahweh put on his body armor.
Isa 59.17: He put on his helmet.
Isa 59.18: payback fo da guys dat stay agains him, Even fo da peopo on top da far islands!
Isa 60.7: goin be wat you guys need Fo make good kine sacrifice on top my altar.
Isa 60.14: dat wen ack like dey tink you no good, Dey goin go down on top da groun by yoa feets.
Isa 61.1: my Boss Yahweh stay in charge me, Cuz Yahweh wen put oil on top my head Fo show he wen pick me.
Isa 61.3: He tell me fo give dem One nice head lei fo put on top dea head, An take away da ashes.
Isa 62.1: Fo help God's peopo on top Mount Zion, I no goin hold back an no talk!
Isa 62.6: I stay put guys on top yoa walls fo watch.
Isa 62.7: res, Till he make Jerusalem solid, An make all da peopo on top da earth talk good bout him.
Isa 63.1: His clotheses, get all red on top!
Isa 63.3: Dea blood shoot out all ova on top my clotheses Jalike juice from da grape, an stain
Isa 63.12: Yahweh wen go open da watta on da two side So da peopo can go walk thru, Strait thru da
Isa 63.13: Who wen lead da peopo Thru da deep open place on da ocean bottom?
Isa 64.10: Even on top Mount Zion, no mo notting!
Isa 65.3: Dey burn incense fo um on top dea altars dey make from brick.
Isa 65.7: “Cuz dis peopo wen burn incense on top da mountains Fo dea idol kine gods, An make me shame
Isa 65.7: top da mountains Fo dea idol kine gods, An make me shame on top da hills, I goin measure dem Fo all da tings dey wen
Isa 65.11: You foget fo pray On top da mountain dat stay spesho fo me!
Isa 65.12: All you guys goin go down on yoa knees, An da army guys dat kill da prisonas wit dea
Isa 65.15: goin use you odda Israel guys name Goin be fo put kahuna on top somebody.
Isa 65.20: hundred year, Odda peopo goin tink somebody put kahuna on dem.
Isa 65.25: Dey no goin hurt o wipe out each odda On all da mountain dat stay spesho fo me.
Isa 66.1: Da earth, jalike one stool wea I put my feets on top.
Isa 66.8: But da Jerusalem peopo on top Mount Zion, Dey jalike one wahine, her kids ready fo
Isa 66.12: An da mudda carry um all ova in her arm, An bounce um on top her knee.
Isa 66.20: Dey goin come on top horses, in war wagons an wagons wit top, an on top
Isa 66.20: come on top horses, in war wagons an wagons wit top, an on top mules an camels.
Dan 1.20: bad kine tings dat happen to you wen somebody put kahuna on top you.
Dan 2.2: bad kine stuff dat happen to you wen somebody put kahuna on top you, an oddas dat know how fo put kahuna on you, an da
Dan 2.2: put kahuna on top you, an oddas dat know how fo put kahuna on you, an da Chaldea guys dat know how fo learn stuff from
Dan 2.10: stop bad kine stuff dat can happen wen somebody put kahuna on top you, o dat learn stuff from da stars.”
Dan 2.27: kine stuff dat can happen to you wen somebody put kahuna on top you, o dat know how fo tell wat one dream mean, o dat
Dan 2.28: tell all da pichas dat you wen see in yoa head wen you lay on top yoa bed.
Dan 2.34: Da rock fall down, hit da statue on top da iron an clay feets, an smash um up, small pieces.
Dan 2.35: all small pieces, jalike da junk kine stuff dat fall down on top da groun wea dey split da wheat from da junk kine
Dan 2.38: You jalike da gold head on top da statue.
Dan 2.46: Den King Nebukadnezzar go down wit his face on top da groun in front Daniel, an show him respeck.
Dan 3.1: Den he tell um, put um up on top Dura wea stay flat.
Dan 3.5: togedda, right den an dea you guys gotta go down on da groun fo show respeck fo da gold statue dat King
Dan 3.6: Whoeva no go down on da groun an show respeck, right den an dea da king's guys
Dan 3.7: Dey all go down on da groun an show respeck fo da gold statue dat King
Dan 3.11: An dat whoeva no go down on da groun an show um respeck, yoa guys goin throw dem
Dan 3.27: No burn even one hair on top dea heads.
Dan 3.27: No burn dea robe, an no mo fire smell on dem.
Dan 4.5: But den one nite, wen I stay lay down on top my bed, I wen get one dream an wen make me come
Dan 4.7: bad kine stuff dat happen to you wen somebody put kahuna on top you, an da Chaldea guys dat know how fo learn stuff
Dan 4.10: Dis wat I wen see wen I stay sleep on top my bed.
Dan 4.13: “Wen I stay sleeping on top my bed, I see some mo pichas inside my head: I look,
Dan 4.15: to him, Jalike how da animals Dat stay live in da grass on top da groun.
Dan 4.21: Get real nice leaf an plenny fruits on top, an da tree give food fo erybody.
Dan 4.23: Tie um wit iron an bronze strap on top da stump, an let um stay dea inside da grass inside da
Dan 4.29: Twelve month afta dat, da king stay walking aroun on top da flat roof on top his palace, inside Babylon town.
Dan 4.29: afta dat, da king stay walking aroun on top da flat roof on top his palace, inside Babylon town.
head: Da Writing On Top Da Wall
Dan 5.5: Da hand write on top da plaster part a da wall inside da king's palace, wea
Dan 5.5: Da king watch da hand write on da wall.
Dan 5.7: stop da bad kine stuff dat happen wen somebody put kahuna on top you, da kahunas dat know how fo tell stuff from da
Dan 5.7: I goin put purple kine king kine clotheses dat cost plenny on top him, an one gold chain aroun his neck.
Dan 5.11: stop da bad kine stuff dat happen wen somebody put kahuna on top you, da kahunas dat know how fo tell stuff from da
Dan 5.16: dat, I goin put purple king kine clotheses dat cost plenny on top you, an put one gold chain aroun yoa neck.
Dan 5.24: Az why he wen send da hand wit da fingas dat write on top da wall.
Dan 5.27: “‘Tekel,’ mean dat jalike God weigh you on one weight scale an find out you no weigh nuff.
Dan 5.29: guys fo put da purple king kine clotheses dat cost plenny on top Daniel, an fo put one gold chain aroun his neck.
Dan 6.10: Three times ery day inside dat room, Daniel go down on top his knees fo tank God cuz he do good tings.
Dan 6.17: Da king guys bring one big stone an put um on top da puka fo go down inside da hole.
Dan 6.17: aroun da stone so no can open, an da king put his mark on top da clay wit his own spesho ring fo seal um.”
Dan 6.23: Wen dey bring Daniel outa da hole, dey find no cuts on top him, notting, cuz he trus his God.
Dan 6.27: stuff an stuff you no believe he can do Inside da sky an on top da earth.
Dan 7.1: He see pichas inside his head wen he stay lay on top his bed.
Dan 7.4: Somebody carry um up from da groun, an make um stand on two feets jalike peopo, an make um come jalike one man
Dan 7.5: He sit on his back legs, an he get three ribs in his teeth.
Dan 7.6: On top da back get four wing jalike one bird.
Dan 7.9: Da hair on top his head Stay white jalike da bestes kine wool.
Dan 7.20: An den I like know bout da ten horn on top his head too, an da odda horn dat come up, an da three
Dan 7.27: All da countries on top da earth goin work fo God's peopo, an all da odda
Dan 8.7: Da goat throw um down on top da groun, an poun his feet all ova um.
Dan 8.8: Den on top dat place, four horns grow up to da four winds inside
Dan 8.10: da horn throw down some a da sky army an some a da stars on top da earth, an poun his feet on top um.
Dan 8.10: army an some a da stars on top da earth, an poun his feet on top um.
Dan 8.17: I come real scared, an I fall down on top da groun in front him.”
Dan 8.18: Wen he stay talk to me, I go sleep, wit my face on top da groun.
Dan 8.26: But put seal on top wat I wen write so goin stay secret, cuz goin be long
Dan 9.3: So I no eat so I can pray, an put on burmbag kine clotheses an put ash on top my head, cuz I
Dan 9.3: so I can pray, an put on burmbag kine clotheses an put ash on top my head, cuz I stay real sore inside.
Dan 9.11: “Az why, jalike you wen drop on top us guys, all da bad tings dat Moses yoa worka guy wen
Dan 9.12: us an oua govmen guys, wen you drop all dis bad kine stuff on top us.
Dan 9.14: You, oua God Yahweh, you no wait fo drop da bad kine stuff on top us, cuz you do da right ting erytime.
Dan 9.27: [On top / Inside] one end a da temple he goin put up idol kine
Dan 10.4: April 23, I stay standing on top da side a da big Tigris River.
Dan 10.9: an wen I lissen him, I pass out sleep, wit my face on top da groun.
Dan 10.10: somebody touch me an pull me up wit his hand, an put me on top my hands an knees, an I stay shaking.
Dan 10.15: Wen he stay telling me all dis stuff, I look down on da groun, an no can talk notting.
Dan 11.18: goin start fo attack da peopos dat live by da ocean an on top da islands.
Dan 12.4: But you, Daniel, put seal on top da roll up sheep skin, so eryting inside stay secret
Dan 12.5: One guy stay stand on top one side a da riva, an da odda guy stay stand on top
Dan 12.5: stand on top one side a da riva, an da odda guy stay stand on top da odda side a da riva.
Amo 1.2: An da trees on top Mount Carmel all dry up.
Amo 2.2: Dass why I goin dump fire on top da Moab land Fo burn up da palaces wit strong walls,
Amo 2.5: Dass why I goin dump fire on top da Judah peopo Fo burn up da palaces wit strong walls,
Amo 2.8: “You Israel peopo, you even lay down On top da clotheses dat odda peopo wen leave dea Nex to da
Amo 2.13: Right dea wea you standing, Jalike wen one wagon go huli on top you Cuz get too much heavy stuff inside.’
Amo 3.9: Da Talka Tell How Da Samaria Peopo Stay Jam Up “Stand up on top da palace roof, Ashdod town, An da palace roof, Egypt
Amo 3.9: Come togedda on top da hills near aroun Samaria town, An check out all da
Amo 3.14: dat stick out from da altar, Dey goin broke an fall down on top da ground, Den you guys no mo notting fo help you.
Amo 4.1: You guys jalike da fat cows from Bashan Dat eat grass on top da hills Samaria side!
Amo 5.7: Jalike you throw um down on top da dirt!
Amo 5.8: tell da watta fo come up outa da ocean, Den he pour um out on top da groun.
Amo 5.19: Den you go inside yoa house, An put yoa hand on top da wall fo rest, An da snake bite you!
Amo 6.1: stay tink you no mo notting fo do o no worry bout notting on top Zion hill, Jerusalem town!
Amo 6.4: Yoa lay down on yoa pune`e all day, all fix up wit fancy kine ivory.
Amo 6.12: You tink da horse can run fast on top da pali?
Amo 7.9: “Yahweh wen say dis too: ‘Da places on top da hills wea da Isaac ohana peopo go Fo make sex an
Amo 9.1: Bus um up so da whole ting fall down Bring um down on top da head A all da peopo dat stay still yet inside da
Amo 9.3: No matta dey go all da way on top Mount Carmel An hide ova dea so nobody can see um, I
Amo 9.3: No matta dey stay hide from me on da bottom a da ocean, I goin tell da sea snake wat fo do
Amo 9.6: tell da watta fo come up outa da ocean, Den he pour um out on top da groun.
Amo 9.15: I goin put my peopo on top dea own land Jalike I planting um dea.
Jon 1.3: He pay da money fo go, an he go on top da boat fo go Tarshish wit da saila guys.
Jon 1.4: dey was going, Yahweh, he wen make one bite-hard wind come on top da sea.
Jon 1.4: Da storm come on top da watta so strong, da boat litto mo bus up.
Jon 2.6: aroun my head, I wen go down to wea da mountains stand, on top da ocean bottom.’
Jon 2.10: he wen tell da big fish wat fo do, an he bahf Jonah out on top da beach.
Jon 3.5: importan peopo an da regula kine peopo, everybody wen put on burm bag kine clotheses fo show dey stay sorry inside.
Jon 3.6: from his throne, take off his fancy king kine robe, an put on burm bag kine clotheses an go sit down on top da ashes, fo
Jon 3.6: robe, an put on burm bag kine clotheses an go sit down on top da ashes, fo show he stay sorry inside.
Jon 3.8: Erybody gotta put on burm bag kine clotheses, all da peopo an da animals, fo
Jon 4.8: Da sun wen shine real strong on top Jonah's head, an he litto mo pass out.
Mal 1.4: do bad kine stuff stay,’ an ‘dat Yahweh stay put kahuna on top dem, foeva’ An you Israel peopo goin see all dat
Mal 1.10: Den you no can go inside fo make da fire on top da altar, fo make one sacrifice fo me dat ony wase
Mal 1.12: You guys make erybody tink, da food on top dat altar, no good.
Mal 1.14: Yahweh goin put kahuna on top dat guy!
Mal 2.2: no matta you know wat kine God me, den I goin put kahuna on top you guys.
Mal 2.3: Den I goin take you guys outside da town, an throw you on top da kukae pile.
Mal 3.9: Az why erybody inside da whole nation get kahuna on top dem, cuz you guys stay steal from me.
Mal 3.16: He wen write down eryting on top one paypa dat stay in front him, fo no foget wat da
Mat 3.16: Jesus spock God's Spirit coming down on top him.
Mat 4.4: Jesus say, “Da Bible say, ‘No mo nobody dat can live ony on food, Gotta lissen to everyting God say, Fo live fo real
Mat 4.5: dat stay spesho fo God, an make him go up da big tower on top da temple.”
Mat 4.8: Den da Devil take him up on top one big mountain, an show him all da diffren countries
Mat 4.10: Da Bible say, ‘Gotta go down on yoa knees An give plenny respeck to God yoa Boss, An live
Mat 4.15: talk fo God long time ago: “Zebulun side, Naftali side, On top da road to da lake, da odda side Jordan River, Galilee
head: Jesus Teach On Top Da Mountain Side
Mat 5.14: You no can hide one town on top one hill.
Mat 5.15: You put um up on top one high place, yeah?
Mat 5.31: wen say: ‘Whoeva goin dump his wife, gotta write um down on one divorce paper an give um to her.
Mat 7.6: kine jewelry dat worth plenny, dey ony goin walk all ova on top um, den dey goin turn aroun an waste you guys.
Mat 7.8: All da guys dat stay knocking on top da door, God goin open da door fo dem.
Mat 7.19: dat no give good kine fruit, dey cut um down an throw um on top da fire.
Mat 7.24: jalike one smart guy dat make plan, den he build his house on top wea stay solid rock.
Mat 8.14: He go inside, an see Peter's mudda-in-law on top da bed.
Mat 9.2: Had some guys dat wen bring one guy by Jesus on top one mat.
Mat 9.18: Try come an put yoa hand on top her.
Mat 9.27: Make pity on us, an give us chance!
Mat 10.27: An wat I wispa in yoa ear, stand on top da house an yell um out.
Mat 10.29: But not even one sparrow bird goin fall down from da sky on top da groun if yoa Fadda no like.
Mat 10.30: Yoa Fadda, he even know how much hairs you get on top yoa head!
Mat 10.38: fo go wit me an be my guy, no matta dey even goin kill um on top one cross, he not good nuff fo be my guy.
Mat 11.21: um, an dey wen show dey shame fo all dat -- dey wen go put on one gunny bag, an go throw ash on top dea head, so
Mat 11.21: dat -- dey wen go put on one gunny bag, an go throw ash on top dea head, so everybody know dey sorry.
Mat 11.29: Jalike da oxes get yoke on top dem fo pull da load, you guys put my yoke on top you,
Mat 11.29: get yoke on top dem fo pull da load, you guys put my yoke on top you, an go learn fo do wat I teaching you.
Mat 12.2: yet dey stay doing da kine stuff dey not suppose to do on da Rest Day!
Mat 12.5: da Bible how da pries guys inside da temple gotta do tings on da Rest Day dat go agains da God's Rules?
Mat 12.10: Dey aks Jesus, “Stay okay fo make um come good on da Rest Day, o wat?
Mat 12.11: one a you guys get one sheep dat fall down inside one hole on da Rest Day, you goin grab um an pull um out, yeah?”
Mat 12.12: So, az okay fo do good kine stuff on da Rest Day.
Mat 13.2: Da peopo, dey stay standing on top da beach.
Mat 13.5: Some fall down on top da rocks wea ony had litto bit dirt.
Mat 13.20: Da seed dat fall down on top da rocks, dass jalike one guy dat hear da good kine
Mat 13.48: Wen da net come full, da fisha guys bring um on top da beach.
Mat 14.3: know, Herod wen tell his guys fo grab John, an put chain on top um, an throw um inside da prison.”
Mat 14.8: Her mudda wen tell her, “Go aks fo John Da Baptiza head on top dis big plate!
Mat 14.11: Dey put his head on top da big plate, an give um to da girl.”
Mat 14.19: He tell all da peopo fo sit down on top da grass.”
head: Jesus Walk On Top Da Water
Mat 14.23: Afta he tell um fo go, he go up on top da mountain fo pray.
Mat 14.25: early time in da morning, Jesus come by dem, walking on top da water.
Mat 14.26: His guys spock him walking on top da water, an dey come scared an yell, “Eh, get one
Mat 14.28: Peter say, “Boss, if dass you, tell me fo go by you on top da water.
Mat 14.29: Peter climb outa da boat, an walk on top da water fo go by Jesus.”
Mat 15.29: Jesus hele on from dea, an go by Galilee Lake.
Mat 15.32: I no like send um away hungry, cuz bumbye dey pass out on da way home.
Mat 15.35: So Jesus tell da peopo fo sit down on top da groun.”
Mat 16.18: On top dis rock I goin make my church.
Mat 16.22: Peter take him on da side an tell him, “Eh!
Mat 16.24: Goin be hard, jalike dying on top one cross.”
head: Jesus Look Diffren On Top Da Mountain
Mat 17.1: wen take Peter, James, an James brudda John wit him up on top one big mountain wea neva have nobody.
Mat 17.6: da voice, an dey come real scared, an dey put dea face on top da groun.
Mat 17.14: One guy from ova dea wen go by him, an go down on his knees.
Mat 18.13: let da ninety nine odda sheeps stay ova dea by demself on top da hill, an go look fo da one sheep dat stay lost,
Mat 19.13: dea small kids by Jesus, cuz dey like him fo put his hands on top dea heads an pray.
Mat 19.15: Den Jesus wen put his hands on top da kids heads, an afta dat, he wen go way.
Mat 19.28: Wen everyting come new, an wen I sit on top my awesome throne, you guys who stay my guys right
Mat 19.28: throne, you guys who stay my guys right now, goin sit down on top da twelve thrones an be da judges fo da peopo inside
Mat 20.1: da owna go out fo look fo guys dat like work fo him on top his grape farm.
Mat 20.19: Dey goin play any kine stuff on me, whip me, an den kill me on top one cross.
Mat 20.19: goin play any kine stuff on me, whip me, an den kill me on top one cross.
Mat 21.1: dem come near Jerusalem an come to Betpage, da small town on top Olive Ridge.
Mat 21.5: Yoa King stay coming by you, He gentle, He stay riding on top one donkey, Even one baby donkey.”
Mat 21.7: Dey throw dea coats on top um, an Jesus wen sit on top um.
Mat 21.7: Dey throw dea coats on top um, an Jesus wen sit on top um.
Mat 21.8: Plenny peopo put dea coats down on top da road too, jalike fo one king.
Mat 21.8: Odda guys cut branches from da trees an put um down on top da road fo show respeck fo Jesus.
Mat 21.44: Da guy who trip an fall down on top dis stone, da stone goin broke him in plenny small
Mat 21.44: If dis stone fall down on top one guy, da stone goin make him jalike dust.
Mat 22.12: wen come inside hea, but you no mo wedding kine clotheses on?
Mat 22.20: Jesus say, “Who dis guy on top da coin?”
Mat 23.4: dey teach, jalike dey stay pile up big heavy kine stuffs on top peopo's shouldas, dat real hard fo carry.
Mat 23.5: Dey go aroun an show off stuff da Bible say on top dea heads an arms, an make um look real nice wit real
Mat 23.6: Dey like sit inside da main place at da lu`au, an on top da main place inside da Jewish churches.
Mat 23.18: swear to God, an he say, “I swear by da gif offering on top da altar,” dat guy gotta do um.
Mat 23.19: You guys tink da gif offering on top da altar mo importan den da altar dat make da gif
Mat 23.20: say, ‘I swear by da altar,’ he swear to God by all da gifs on top da altar too.
Mat 23.25: Jalike you guys clean da cup an da plate on da outside, but inside get plenny stuff you guys wen rip
Mat 23.28: On da outside, you guys make jalike you doing da right kine
Mat 23.34: goin kill some a da guys, an some guys you guys goin kill on top crosses, an mo odda guys you guys goin whip hard
Mat 23.35: kill right inside da temple yard, wit God's spesho place on one side an da altar on da odda side.
Mat 23.35: yard, wit God's spesho place on one side an da altar on da odda side.
Mat 24.2: Bumbye no goin get one stone on top da odda ova hea.
Mat 24.17: If you stay on top one house dat get flat roof, no go inside fo take yoa
Mat 24.20: “Aks God fo no let dis stuff happen winta time o on da Rest Day.
Mat 24.30: I coming on top da clouds inside da sky.
Mat 25.14: stay King, goin be jalike dis: Had one guy, he was going on one trip to one far place.
Mat 25.31: Den I goin sit down on top my throne dat stay awesome.
Mat 25.32: da world goin come togedda in front me, an I goin put some on one side an some on da odda, jalike one sheep farma guy
Mat 25.32: in front me, an I goin put some on one side an some on da odda, jalike one sheep farma guy put da sheeps on one
Mat 25.32: some on da odda, jalike one sheep farma guy put da sheeps on one side an da goats on da odda side.
Mat 25.32: one sheep farma guy put da sheeps on one side an da goats on da odda side.
Mat 25.33: Same ting, I goin put da guys dat stay do da right ting on my right side an da odda guys on my left side.
Mat 25.33: dat stay do da right ting on my right side an da odda guys on my left side.
Mat 25.34: Dat time I goin tell da guys on my right side, ‘Come ova hea!
Mat 25.41: “Den I goin tell da odda guys on my left side, ‘Go way from hea, you guys!
Mat 26.2: wen da Passova time come, dey goin set me up fo kill me on top one cross.
head: One Wahine Put Perfume On Top Jesus Head
Mat 26.7: She wen put da perfume on top his head wen he was eating.
Mat 26.12: Wen she wen put dis perfume on top me, dis wen make me ready fo wen dey goin bury me.
Mat 26.17: On da first day, Jesus guys wen go by him an aks um, “Wea you
Mat 26.39: He go mo down, an go down on top da groun, an talk to God lidis: “Eh, God, you my
Mat 26.64: you guys, bumbye you guys goin see me, sitting down on top da spesho place by da God Who Get All Da Power, right
Mat 26.64: da spesho place by da God Who Get All Da Power, right dea on his right side.”
Mat 26.64: An I goin come back on top da clouds inside da sky.
Mat 26.67: Den dey spit on top Jesus face, an punch him, an some guys slap his head
Mat 27.19: Pilate was still sitting on top da judge chair, an his wife wen send somebody by him
Mat 27.22: Dey all say, “Kill him on top one cross!”
Mat 27.23: But dey yell mo loud, “Kill him on top one cross!
Mat 27.26: guys fo let Barabbas go, an go whip Jesus, an den kill him on top one cross.”
head: Da Army Guys Play Any Kine Stuff On Jesus
Mat 27.28: off Jesus clotheses an put one long red king kine robe on top him.
Mat 27.29: Dey make one crown from thorns, an put um on top his head.
Mat 27.30: An dey spit on top him, an take da stick an wack him on top his head
Mat 27.30: An dey spit on top him, an take da stick an wack him on top his head plenny times.
Mat 27.31: dey take off da red robe an put his own clotheses back on top him.”
Mat 27.31: Den dey wen take him outside fo kill him on top one cross.
head: Dey Hang Jesus On Top One Cross Fo Mahke
Mat 27.35: Dey hang him on top da cross, an den dey throw dice, fo see wat guy goin
Mat 27.38: Dey hang two prisona guys on top two crosses near him, one on da right side an da odda
Mat 27.38: Dey hang two prisona guys on top two crosses near him, one on da right side an da odda one on da left side.
Mat 27.38: two crosses near him, one on da right side an da odda one on da left side.
Mat 27.48: wen run an put one sponge inside da sour wine, an put um on top one bamboo, an try give um to Jesus fo drink.”
Mat 27.61: Mary from Magdala an da odda Mary stay sitting ova dea on da odda side.
Mat 27.66: Den dey wen go an put one seal on top da big rock da close da tomb, an leave some police
Mat 28.2: da big rock away from da opening part, an wen sit down on top da rock.
Mat 28.5: I know you guys looking fo Jesus, da guy dey wen kill on top da cross.
Mrk 1.10: da sky broke open, an wen spock God's Spirit coming down on top him, jalike one dove.
Mrk 1.21: On da Jewish Rest Day, dey go inside da Jewish church.
Mrk 2.4: So dey wen go up on top da flat roof, an make one big puka inside da roof,
Mrk 2.4: Dey put da guy on top his mat an put um down real slow in front Jesus.
Mrk 2.24: still yet dey stay doing da kine stuff dey not suppose to on da Rest Day!
Mrk 3.2: out Jesus real good, if he go make da guy come good on da Rest Day, cuz dey like poin finga him.
Mrk 3.4: Da Rules say you can do good kine stuff on da Rest Day, o you can do bad kine?”
Mrk 4.1: Da peopo, dey stay standing on da beach.
Mrk 4.5: Some fall down on top da rocks wea had ony litto bit dirt.
Mrk 4.11: But da odda peopo on da outside, I teach um wit stories.
Mrk 4.16: “Da seed dat fall down on top da rocks, dass jalike wen one guy hear wat God say, an
head: Da Lamp On Top Da Shelf
Mrk 4.21: You goin put um on top da shelf so you can see, yeah?
Mrk 4.32: Da branches so big, da birds from da sky can sit on top um in da shade!
Mrk 4.38: But Jesus still yet stay sleeping in da back on one pillow.
Mrk 5.11: On da odda side da hill, get one big pig farm, an da pigs was
Mrk 5.22: He spock Jesus, an wen go down on his knees by Jesus feet an beg him plenny, “Eh, my litto
Mrk 5.23,42: Try come an put yoa hand on top her, so she can come good an stay alive!
Mrk 6.6: He put his hands on top litto bit peopo, an make dem come good.”
Mrk 6.13: plenny bad kine spirits let go da peopo, an put olive oil on top plenny sick peopo, an make um come good.
Mrk 6.29: tell him, “I like you give me John Da Baptiza Guy's head on top one big plate right now!”
Mrk 6.29: Da guy wen go cut off his head inside da jail, an bring um on top da big plate, an give um to da girl.
Mrk 6.39: He say, “Tell all da peopo fo sit down on top da green grass, hundred peopo hea, fifty peopo dea.”
head: Jesus Walk On Top Da Water
Mrk 6.47: Wen dark time wen come, he still dea by himself on da land.
Mrk 6.48: Real early in da morning Jesus come by dem, walking on top da water.
Mrk 6.50: Wen dey spock him walking on top da water, dey tink he one ghost.
Mrk 6.55: So dey run all ova da place fo bring da sick peopo on top dea mats to wea dey hear Jesus stay.
Mrk 7.29: You can hele on home.
Mrk 7.30: She resting on top da bed, an no mo bad kine spirit.
Mrk 7.31: Jesus wen hele on from Tyre side, an go thru Sidon, to Galilee Lake, near da
Mrk 7.32: Dey beg Jesus fo put his hands on top da guy.
Mrk 8.3: Bumbye dey goin pass out on da way home.
Mrk 8.6: So Jesus tell da peopo fo sit down on top da groun.”
Mrk 8.23: Jesus wen spit on da guy's eyes, an put his hands on top him, an tell him,
Mrk 8.23: Jesus wen spit on da guy's eyes, an put his hands on top him, an tell him, “Wat you see now?
Mrk 8.25: Den Jesus put his hands on top da guy's eyes one mo time.”
Mrk 8.32: Den Peter wen take him on da side an scold him.”
Mrk 8.34: Goin be hard, jalike dying on top one cross.
head: Jesus Look Diffren On Top Da Mountain
Mrk 9.2: six days, Jesus wen take Peter, James, an John wit him up on top one big mountain wea neva have nobody.
Mrk 9.20: dea he make da boy start fo shake plenny, an he fall down on top da groun, an roll all ova, an da foam come outa his
Mrk 9.27: An da boy wen stand on his own two feet.”
Mrk 9.31: Dey goin kill me, an on day numba three I goin come back alive.
Mrk 9.33: Jesus aks um, “Eh, wat you guys stay make argue bout on da road?
head: Jesus Put His Hands On Top Da Small Kids An Pray Fo Dem
Mrk 10.13: dea small kids by Jesus, cuz dey like him fo put his hands on top dea heads an aks God fo do good tings fo dem.
Mrk 10.16: An he wen hug da kids, an put his hands on top da kids heads, an aks God fo do good tings fo dem.
Mrk 10.17: was starting fo go, one guy wen run up by him, an go down on his knees in front him, an say: ‘Eh, Teacha, you good.
Mrk 10.34: Dey goin make fun a me, an spit on top me, an whip me, an kill me.
Mrk 10.34: But on day numba three, I goin come back alive.
Mrk 10.52: Right den an dea he can see, an he go wit Jesus on da road.
Mrk 11.1: dem come near Jerusalem an come by Betpage an Betany, on top Olive Ridge.
Mrk 11.2: Nobody ride on um yet.
Mrk 11.7: Dey throw dea coats on top um, an Jesus wen sit on top um.
Mrk 11.7: Dey throw dea coats on top um, an Jesus wen sit on top um.
Mrk 11.8: Plenny peopo put dea coats down on top da road too, jalike fo one king.
Mrk 11.8: branches from da palm trees in da fields, an put um down on top da road fo show respeck fo him.
Mrk 12.16: He say, “Who dis guy on top da coin?”
Mrk 12.32: teacha who teach God's Rules tell um, “Eh, Teacha, right on!’
Mrk 13.2: Bumbye no goin get one stone on top da odda ova hea.”
Mrk 13.3: Lata on, Jesus go Olive Ridge, an sit down ova dea wea can see da
Mrk 13.15: If you stay on top one house dat get flat roof, no go inside fo take yoa
Mrk 13.34: Jalike one guy goin on one trip.
head: One Wahine Pour Perfume On Top Jesus Head
Mrk 14.3: She wen put da perfume on top Jesus head wen he was eating.
Mrk 14.8: Wen she wen put dis perfume on top me, befo I mahke, dis wen make me ready fo wen dey
Mrk 14.12: On da first day a da spesho religious time wen dey make da
Mrk 14.35: He go mo down, an go down on top da groun an tell God, “If can, maybe I no gotta suffa
Mrk 14.51: Had one young guy wit one lavalava on, an he go wit Jesus.”
Mrk 14.62: you guys goin see me, da Guy Dass Fo Real, sitting down on top da importan place by God who get all da power, right
Mrk 14.62: da importan place by God who get all da power, right dea on his right side.”
Mrk 14.62: An I goin come back on top da clouds in da sky.
Mrk 14.65: Den some guys spit on top him, an dey cover his eyes wit one cloth, an punch
Mrk 14.70: Lata on, da guys who was standing near Peter say, “Yeah!”
Mrk 15.13: Dey yell, “Kill him on top one cross!”
Mrk 15.14: But dey yell mo loud, “Kill him on top one cross!
Mrk 15.15: He tell da army guys fo whip Jesus an den kill him on top one cross.”
Mrk 15.17: Dey put one long red king kine robe on top him.
Mrk 15.17: Dey make one crown from thorns, an put um on top his head.
Mrk 15.19: An dey wack him on top his head wit one bamboo, an spit on top him.
Mrk 15.19: An dey wack him on top his head wit one bamboo, an spit on top him.
Mrk 15.20: dey take off da red robe an put his own clotheses back on top him.
Mrk 15.20: Den dey take him outside fo kill him on top one cross.
head: Dey Put Jesus On Top Da Cross Fo Mahke
Mrk 15.24: Dey hang him on top da cross wit nails, an den dey go throw dice, fo see
Mrk 15.25: Dey hang him on top da cross bout nine clock in da morning.
Mrk 15.27: Dey hang two crook guys on top two crosses near him, one on da right side an da odda
Mrk 15.27: Dey hang two crook guys on top two crosses near him, one on da right side an da odda one on da left side.
Mrk 15.27: two crosses near him, one on da right side an da odda one on da left side.
Mrk 15.32: An da crook guys dat stay hanging dea near him on top da odda crosses, dey talk any kine to him too.
Mrk 15.36: wen run an put one sponge inside da sour wine, an put um on top one bamboo, an try give um to Jesus fo drink.
Mrk 15.43: He stay waiting fo God come da King on top da earth too.
Mrk 16.1: Mary, an Salome, dey go buy perfume so dey can put um on top Jesus body.
Mrk 16.5: Dey spock one young guy wit one long white robe on.
Mrk 16.5: He stay sitting on da right side.
Mrk 16.6: Dey wen kill him on top one cross.
Mrk 16.18: Dey goin put dea hands on top da sick peopo, an da sick peopo goin come good.
Luk 1.11: guy from da Boss Up Dea In Da Sky dat wen come, standing on da right side by da altar wea da incense stay burn.
Luk 1.20: From now on, you no can talk notting, till yoa boy born, cuz you neva
Luk 1.21: All da time dis stay going on, da peopo stay wait fo Zekariah outside, an dey wen tink
Luk 1.48: From now on all da peopo goin say God wen do plenny good stuffs fo me,
Luk 2.14: An ova hea on top da earth, If God like wat peopo doing, He goin make
Luk 3.22: da sky wen open an God's Spesho Spirit wen come down on top Jesus.
Luk 4.4: wen say, “Da Bible say, ‘No mo nobody dat can live ony on bread.
Luk 4.5: Den da Devil take him up on top one high place, an show him all da diffren countries
Luk 4.7: I give you all dis, if you go down on yoa knees an give me plenny respeck.
Luk 4.8: Jesus tell him, “Da Bible say, ‘Gotta go down on yoa knees An give plenny respeck to God yoa Boss, An live
Luk 4.9: Den da Devil take Jesus to Jerusalem an make him stand on top da high part a da tower on top da temple.”
Luk 4.9: Jerusalem an make him stand on top da high part a da tower on top da temple.”
Luk 4.29: Dey wen stand up, drag him outside da town, an take him on top da hill wea da town stay, fo throw him ova da cliff.”
Luk 4.31: He wen teach da peopo on da Jewish Rest Day.
Luk 4.40: He wen put his hands on top everybody dass sick, an wen make all a dem come good.
Luk 5.8: Simon Peter see how plenny fish dey get, he wen go down on his knees in front Jesus an say, “Eh, Boss, go way from
Luk 5.11: Right den an dea, dey pull dea boats up on top da beach, an leave all dea stuffs, an go wit Jesus.
Luk 5.18: Had some guys dat wen bring one guy on top one mat.
Luk 5.19: So dey go on top da flat roof, an make one puka, an wen let um down on
Luk 5.19: on top da flat roof, an make one puka, an wen let um down on top da mat in front Jesus.
Luk 5.36: “Fo cover one puka on one old clothes, you no goin cut one piece from one new
Luk 5.36: you no goin cut one piece from one new clothes, fo put on top da old clothes.”
Luk 6.2: How come you guys doing da kine work you not suppose to do on da Rest Day?
head: Jesus Make One Guy Come Good On Da Rest Day
Luk 6.7: dey watch um real good, if he goin make somebody come good on da Rest Day.
Luk 6.9: Dass right in God's Rules fo do da good kine stuff on da Rest Day, o da bad kine?
Luk 6.17: Jesus wen come down da hill wit his guys, an he stand on top one flat place.
Luk 6.28: Aks God fo do good tings to da peopo dat put kahuna on top you, an pray fo da peopo dat make you guys suffa.
Luk 6.48: dat stay build his house, an dig deep an put da foundation on top da rock.
Luk 6.49: I say an no do um, he jalike da guy dat build his house on top da groun, but no mo foundation.
Luk 7.38: his feet wit her hair, kiss um, an wen pour da perfume on top dem.
Luk 7.43: Jesus say, “Right on.”
Luk 8.5: Da peopo wen walk on top um, an da birds wen go eat um up.
Luk 8.6: Some seeds fall down on top da rocks, an grow, an den dry up, cuz no mo water
Luk 8.12: Da seeds dat fall down on top da trail, dass jalike da peopo dat hear.
Luk 8.13: Da seeds on top da rocks, dass da peopo dat take wat God say, an dey
Luk 8.13: time dey pau trus, cuz dey no mo root, jalike da seeds on top da rocks.
Luk 8.16: You goin put um on top one shelf so da guys dat come inside dea can see da
Luk 8.23: One big wind storm wen come down on top da lake, an da waves was bussing ova da boat, so da
Luk 8.27: Jesus wen go on top da beach.
Luk 8.29: No matta if da guy had chains on his hands an feet, an one nodda guy wen watch um real
Luk 8.32: Had plenny pigs dat stay grinding on top da hill.
Luk 8.35: He stay sitting by Jesus feet wit clotheses on, an he tink good stuff now.
Luk 9.23: Goin be hard, jalike dying on top one cross every day.”
Luk 9.39: take um ova, right den an dea he yell, an roll aroun on top da groun, an foam come outa his mout.
Luk 9.42: Wen da boy stay coming, da bad spirit wen throw him down on top da groun an da boy shake all ova.
Luk 10.1: can go befo him, every town an place wea he goin go lata on.
Luk 10.11: down da streets an say, ‘Da dust from yoa town dat stick on our feet, we wipe um off fo show you guys dat God no like,
Luk 10.13: An dey wen sit down an put on one gunny bag, an put ash on top dea head fo show dey
Luk 10.13: An dey wen sit down an put on one gunny bag, an put ash on top dea head fo show dey sorry.
Luk 10.19: I wen give you guys da power so you can walk on top da snakes an da scorpions, an you guys get da power fo
Luk 10.34: He go by him, put olive oil an wine on top his cuts, an wrap um up.
Luk 10.34: He put da guy on top his own donkey, an bring him by da hotel, an take care
Luk 11.6: lend me three loaf bread, cuz my odda friend stay going on one trip, an he wen come my house, an I no mo notting fo
Luk 11.33: You put um up on top one high place, yeah?
Luk 11.44: jalike da graves dat da peopo no can see, an dey walk on top um cuz dey donno get one grave dea.
Luk 11.46: Jalike you stack up big heavy kine stuffs on top da peopo's shouldas, dat real hard fo carry.
Luk 11.53: teach God's Rules an da Pharisee guys wen start fo gang up on him, an try fo make him tell dem all kine stuff.
Luk 12.1: uku plenny peopo wen come togedda, dat dey even step on top each odda.
Luk 12.7: God, he even know how much hairs you get on top yoa head.
Luk 12.28: inside da field stay growing one day, an dey throw um on top da fire da nex day.
Luk 12.35: “Betta be ready, jalike you put on yoa clotheses an get ready fo work, an leave da light on,
Luk 12.35: on yoa clotheses an get ready fo work, an leave da light on, jalike da worka guys dat wait fo dea boss, wen he come
Luk 12.37: An I like tell you guys dis too: Fo dem, da boss goin put on one worka's clotheses, make his workas sit down at da
Luk 12.49: “I wen come fo bring da fire on top da earth, an now I like da fire fo start.
Luk 12.52: From now, on goin get five peopo in one ohana dat stay fight each odda,
Luk 13.4: guys dat wen mahke wen da tower Siloam side wen fall down on top um -- you tink dey wen do mo worse stuff den all da
Luk 13.6: He go fo look if get fruit on um, but no mo fruit.
Luk 13.7: field, ‘Three years now I stay come fo look if get fruit on dis fig tree, an no mo fig!
Luk 13.13: Den he put his hands on top her, an right den an dea she wen stand up strait an
Luk 13.14: church wen come huhu cuz Jesus wen make her come good on da Rest Day.”
Luk 13.14: So, come let um make you come good on dem days, an not on da Rest Day!
Luk 13.14: So, come let um make you come good on dem days, an not on da Rest Day!
Luk 13.15: cow o his donkey from da fence an lead um out fo get water on da Rest Day.”
Luk 13.16: her from da sick dat wen make her no can walk, an do um on da Rest Day too, o wat?
Luk 14.3: “You tink da Rules say dass good fo make one guy come good on da Rest Day, o wat?
Luk 14.17: Bumbye he send his worka guy fo tell da peopo, ‘Come on!
Luk 14.27: Whoeva no like suffa fo me, o even mahke on top one cross, dey no can be my guy.
Luk 15.5: Wen you find um, you feel real good inside, an you put um on top yoa shouldas, an go home.
Luk 15.22: Go get one robe, da bestes one, an put um on him.
Luk 15.22: Put one ring on top his finga an shoes on top his feet.
Luk 15.22: Put one ring on top his finga an shoes on top his feet.
Luk 16.1: guy dat get one luna, an he wen spend da rich guy's money on all kine stuffs?
Luk 16.26: You stay on one side, an we stay on da odda.
Luk 16.26: You stay on one side, an we stay on da odda.
Luk 17.7: inside from da field, you tink da boss goin tell um, ‘Come on!
Luk 17.29: way from Sodom, fire an sulfur wen come down from da sky on top dem an kill um all.
Luk 17.31: Dat time da guy dat stay resting on top his flat roof house betta not go inside fo get his
Luk 17.33: Whoeva try hang on to his life goin lose um.
Luk 17.33: An whoeva give up his life goin hang on to um.
Luk 18.8: I come back, you tink I goin find peopo dat trus God hea on top da earth, o wat?
Luk 18.13: He no even like look up to da sky, but he beat on his chest an say, ‘God, I one guy dat wen do bad kine
Luk 18.15: dea small kids by Jesus, cuz dey like fo him put his hands on top dea heads an pray fo dem.
Luk 18.32: Dey goin make fun a me, an talk any kine to me, an spit on me, an whip me hard, an kill me.
Luk 19.35: Dey bring da young donkey by Jesus, an put dea coats on top da donkey, an put Jesus on top.”
Luk 19.35: by Jesus, an put dea coats on top da donkey, an put Jesus on top.”
Luk 19.36: Da peopo put down dea coats on top da road jalike fo one king.
Luk 19.44: Dey no goin let one stone stay on top da odda.
Luk 20.18: Anybody dat trip an fall down on top dat stone, dat stone goin broke dem.
Luk 20.18: If dat stone fall down on top somebody, dat stone goin make um jalike dust.’
Luk 20.24: Who dis guy on top da coin?”
Luk 21.6: Bumbye no goin get one stone on top da odda.
Luk 21.37: Wen da sun go down, he wen go outside da town fo stay on top Olive Ridge.”
Luk 22.30: by my table wen I come King, an you guys goin sit down on top thrones, an come judges fo da twelve Israel ohanas.
Luk 22.41: Den he go litto bit mo down by himself, go down on his knees, an aks God fo help him like dis: “Fadda, if you
Luk 22.44: He sweat jalike big drops blood dat falling down on top da groun.
Luk 23.11: Dey put one fancy robe on top him, an send him back to Pilate.
Luk 23.21: But dey yelling, “Kill Jesus on top one cross!
Luk 23.21: Kill um on top one cross!
Luk 23.23: da top a dea lungs, fo presha Pilate an make um kill Jesus on top one cross, an dey win.
head: Dey Kill Jesus On Top One Cross
Luk 23.26: Da army guys wen grab him, put da cross on top him, an make him carry um behind Jesus.
Luk 23.30: Dat time da peopo goin tell da mountains, ‘Fall down on top us!
Luk 23.33: Dey hang Jesus on top da cross fo kill him dea.
Luk 23.33: Dey hang da two crook guys on top da odda two crosses, one on da right side an da odda
Luk 23.33: Dey hang da two crook guys on top da odda two crosses, one on da right side an da odda on da left side.”
Luk 23.33: top da odda two crosses, one on da right side an da odda on da left side.”
Luk 23.38: Den dey write, “Dis da King Fo Da Jews,” an put um on top da cross.
Luk 23.56: On da Rest Day dey rest, jalike da Bible say fo do.
Luk 24.2: But stay on da side now.
Luk 24.5: Dey go down on dea knees, an ony look da groun.
Luk 24.7: An dey goin kill me on top one cross.
Luk 24.20: Den dey wen kill him on top one cross.
Luk 24.32: was beating fast, all da time he stay talking wit us on top da road, an wen he showing us da stuff from da Bible
Luk 24.46: Goin Send, he goin suffa an mahke, an den come back alive on day numba three afta he mahke.”
Luk 24.52: Den dey all go down on dea knees fo show Jesus love an respeck.
Jhn 3.14: long time ago inside da boonies, Moses wen put one snake on top one stick so everybody can see um an come good.
Jhn 3.14: Dey goin put me on top one cross, so dat everybody who stay trus me, can get
Jhn 3.20: kine stuff hate da light, an no like let da light shine on top dem, cuz dey no like nobody know bout da bad kine
Jhn 3.21: stuff say fo do, dass jalike dey like let da light shine on top dem, fo show everybody dat everyting dey do, dass wat
Jhn 3.31: Da guy who come from down hea on top da earth, he jalike all da peopo hea on top da earth,
Jhn 3.31: from down hea on top da earth, he jalike all da peopo hea on top da earth, an he talk bout da kine stuff from down hea.
Jhn 4.20: Samaria peopo, our ancesta guys wen go down an pray to God on top dis mountain ova hea.”
Jhn 4.21: goin go down an pray to God our Fadda, but no goin be hea on top dis mountain o inside Jerusalem.”
Jhn 5.16: fo make Jesus suffa, cuz he wen make da guy come good on da Rest Day.”
Jhn 6.4: Jesus wen go sit down on top one hill wit da guys he was teaching.
Jhn 6.15: So he wen go way, an go up on top one hill wea nobody stay.”
head: Jesus Walk On Top Da Water
Jhn 6.19: da boat three o four miles, an den dey spock Jesus walking on top da water.
Jhn 6.25: Dey find Jesus on da odda side da lake, an dey aks him, “Eh, Teacha!
Jhn 7.22: Moses wen give you guys da Rule fo cut skin on day numba eight afta one baby boy wen born, an you guys do
Jhn 7.23: Now, if you guys can cut skin on one guy on da Rest Day fo no broke Moses Rules, how come
Jhn 7.23: Now, if you guys can cut skin on one guy on da Rest Day fo no broke Moses Rules, how come you guys
Jhn 7.23: come huhu wit me cuz I wen make one sick guy come good on da Rest Day?
Jhn 7.37: On da last day a da spesho religious time, dass da main day,
Jhn 8.6: But Jesus wen bend ova an write someting wit his finga on top da dirt.”
Jhn 8.8: Den he bend ova one mo time, an write some mo on top da dirt.
Jhn 8.15: You guys figga how one guy stay from looking at him on da outside.
Jhn 9.6: Afta Jesus say dat, he wen spit on top da dirt, an make some mud.
Jhn 9.6: Den he take some a dat an put um on top da guy's eyes.”
Jhn 9.11: He tell dem, “Da guy Jesus wen make mud, an put um on top my eyes, an tell me, ‘Go da Siloam water place an
Jhn 9.15: Da guy tell dem, “He wen put mud on top my eyes, an I wen wash, an den I can see!
Jhn 9.16: no can come from God, cuz he do stuff he not suppose to do on da Rest Day.”
Jhn 9.38: An he go down on his knees in front Jesus.”
Jhn 11.2: Mary, she da wahine dat wen put da perfume on top da Boss Jesus feet, an wipe um wit her hair.
Jhn 11.7: Den he tell his guys, “Come on.
head: Mary Put Perfume On Top Jesus Feet
Jhn 12.3: take one pint nard kine perfume dat cost plenny, pour um on top Jesus feet, an den wipe um wit her hair.
Jhn 12.14: Jesus wen find one young donkey an sit down on top um, jalike da Bible say, “No scared, you peopo from
Jhn 12.15: He sitting on top one young donkey.
Jhn 12.25: Whoeva like hang on to dea life, dey goin lose um.
Jhn 12.25: But whoeva give up dea life in dis world, goin hang on to um, an stay live to da max foeva.
Jhn 13.12: Afta Jesus wen wash dea feet, he put on his robe an go back to da table.
Jhn 14.31: “Come on!
Jhn 18.6: wen tell dem, “I da guy,” dey wen back up an wen fall down on top da groun.
Jhn 18.31: cuz us guys no mo da right fo kill nobody da Rome way, on top one cross.”
Jhn 18.32: He wen tell his guys awready dat he goin mahke da Rome way on top one cross.”
Jhn 19.2: big kine thorn branches fo make one crown, an dey put um on top his head.
Jhn 19.2: Den dey put one purple kine robe on top him.
Jhn 19.5: Jesus wen come outside wit da crown a thorns on top his head an da purple robe.
Jhn 19.6: see Jesus, dey make big noise, an dey yelling, “Kill him on top one cross!
Jhn 19.6: Kill him on top one cross!”
Jhn 19.6: Pilate tell um, “You guys take him an kill um on top one cross!
Jhn 19.10: Eh, you donno dat I get da right fo make dem kill you on top one cross, an I get da right fo let you go?
Jhn 19.13: tings dey saying, he bring Jesus outside, an he sit down on top da judge chair by da place dey call “Stone Pavemen
Jhn 19.15: Kill um on top one cross!
Jhn 19.16: Den Pilate turn ova Jesus fo da army guys kill um on top one cross.”
Jhn 19.18: Same ting fo two odda guys, one on top one cross on da left side, da odda one on top one
Jhn 19.18: Same ting fo two odda guys, one on top one cross on da left side, da odda one on top one nodda cross on da
Jhn 19.18: guys, one on top one cross on da left side, da odda one on top one nodda cross on da right side, an Jesus inside da
Jhn 19.18: cross on da left side, da odda one on top one nodda cross on da right side, an Jesus inside da middle.
Jhn 19.19: Pilate wen tell da army guys fo make one sign an put um on top da cross.
Jhn 19.29: Dey fill up one sponge wit dat wine, put um on top one oregano branch, an put um up to his mout.”
Jhn 19.31: Da Jews neva like fo da mahke bodies fo stay on top da cross on da Rest Day.
Jhn 19.31: Jews neva like fo da mahke bodies fo stay on top da cross on da Rest Day.
Jhn 19.32: Da two guys dey wen kill um on top da odda crosses same time wit Jesus, dey wen broke da
Jhn 19.34: But one army guy wen stab him wit his spear on da side, an blood an water come out.
Jhn 19.39: aloe an myrrh, all mix up, bout hundred pounds, fo put on top Jesus body befo dey bury him.
Jhn 20.1: But now, da stone stay on da side.
Jhn 20.7: He see da odda cloth dat was aroun Jesus head, all fold up on da odda side.
Jhn 20.20: An wen Jesus say dat, he show dem da scars on top his hands an his side.
Jhn 20.22: Wen he say dat, he wen breathe on top dem, an say, “I giving you guys God's Spesho Spirit.
Jhn 21.4: morning an get ony litto bit light, had Jesus standing dea on da beach.
Jhn 21.7: Wen Simon Peter wen hear dat, he put on his shirt dat he wen take off befo fo work, an den he go
Jhn 21.9: da guys wen go outa da boat, dey spock one charcoal fire on da beach.
Jhn 21.9: Had fish on top, an had bread.
Jhn 21.11: go back inside da boat, an he help da guys drag da net on top da beach.
Jhn 21.12: Jesus tell um, “Come on, you guys!
Jhn 21.18: too: Befo time, wen you was one young guy, you used to put on yoa clotheses an tie yoa belt an go wea eva you like.
Jhn 21.19: Den Jesus tell um, “Come on!”
Act 2.19: I goin show awesome stuff up dea in da sky, An down hea on top da earth Goin get blood an fire an big kine smoke
Act 2.23: An you guys wen take him an let da bad kine guys kill him on top one cross.
Act 2.36: gotta know dis fo shua: You guys wen kill dis guy Jesus on top one cross, but God wen make him da Boss, an he da
Act 2.46: An dea heart wen stay good inside, an dey neva put on one ack.
Act 3.8: He jump up on his feet an walk all ova da place.
Act 4.10: You guys wen kill him on top one cross, but God wen make him come back alive again.
Act 5.15: Cuz a dat da peopo wen bring da sick peopo on da streets, an lay dem on top da beds an da mats, so dat
Act 5.15: da peopo wen bring da sick peopo on da streets, an lay dem on top da beds an da mats, so dat wen Peter goin come, his
Act 5.30: Jesus come back alive again, afta you guys wen kill him on top one cross.”
Act 6.6: twelve guys wen aks God fo help dem, an dey put dea hands on top dem.
Act 7.38: our ancesta guys, an wit da angel guy dat wen talk to him on top Sinai Mountain.
Act 7.60: An he wen fall down on his knees, an wen yell, “Boss, no hold dis bad ting agains
Act 8.17: Den Peter an John wen put dea hands on top everybody, an den God's Spesho Spirit wen take charge
Act 8.18: a da peopo wen da guys Jesus wen send wen put dea hands on top dem.
Act 8.19: “You can give me da power too, so dat wen I put my hands on top da peopo, God's Spesho Spirit goin take charge dem?
Act 8.36: Dey stay going on da road, an dey come by some water.
Act 9.3: Saul stay going on da road, an come near Damascus.
Act 9.4: He wen fall down on top da groun, an hear one voice telling him, “Eh, Saul!
Act 9.11: Da Boss wen tell, “Go da guy Judas house on Strait Street, an tell him you like talk to one guy name
Act 9.12: dream an he see one guy name Ananias come an put his hands on top him an den his eyes come good again.
Act 9.17: He wen put his hands on top Saul, an say, “Brudda Saul, Jesus da Boss, da One dat
Act 9.17: Jesus da Boss, da One dat wen show up by you wen you stay on da road coming ova hea, he wen send me by you, so you can
Act 9.40: Den he wen go down on his knees an pray.
Act 10.9: Dat time Peter wen go up on top da flat roof fo pray.
Act 10.11: open up, an one ting jalike one big sheet, dat come down on top da groun by da four corners.
Act 10.25: go inside da house, Cornelius go in front him, an go down on his knees, cuz he get plenny respeck fo him.
Act 10.39: Dey wen kill him on top one cross.
Act 12.6: He was all tie up wit two chains, an he had one guard on da left side an one guy on da right side.
Act 12.6: two chains, an he had one guard on da left side an one guy on da right side.
Act 12.7: Da angel guy wen shake Peter on da side an wake um up.
Act 12.8: Den da angel guy wen tell um, “Put on yoa odda clotheses an yoa slippas.”
Act 12.8: Den da angel guy say, “Put on yoa coat an come wit me.”
Act 12.13: Peter wen knock on da gate, an one helpa girl name Rhoda wen go fo see who
Act 12.16: But Peter still stay knocking on da gate, an wen dey wen open da gate an see um, dea jaws
Act 12.21: He sit down on top his throne, an wen make one big talk to da peopo.
Act 13.3: Afta dey all wen skip food an pray, dey wen put dea hands on top Barnabas an Saul, an wen send um all ova.
Act 13.6: Dey wen go thru Cyprus Island to Paphos on da odda side.
Act 13.14: On da Rest Day dey wen go inside da Jewish church an wen sit
Act 14.1: Wat dey wen say inside dea stay right on, an plenny Jewish peopo an peopo dat not Jews wen trus da
Act 15.10: Why you guys put hard kine rules on top da guys dat stick wit Jesus?
Act 15.28: Spirit an us guys tink no good fo us put hard kine rules on top you guys, ony dis: No eat da meat from da sacrifices
Act 16.13: On da Rest Day we wen go outside da town by da river side.
Act 17.2: Fo three week on da Rest Day he wen talk to dem bout da Bible.
Act 17.19: wen take Paul in front da leada guys dat stay come togedda on top Ares Hill.”
Act 17.22: Paul wen stand up in da middle a dem guys on top Ares Hill, an say, “You guys from Athens, I see dat
Act 17.23: pray, I even wen find one altar place dat get one writing on top um dat say, ‘Fo Da God We Donno.)
Act 18.12: Wen Gallio stay governa fo Akaia, da Jews wen gang up on Paul an wen take him in front da governa.”
Act 19.6: Wen Paul wen put his hands on top dem, God's Spesho Spirit wen take charge a dem.”
Act 20.9: Wen he wen sleep, he wen fall down on top da groun from three floors up.
Act 20.10: Paul wen go down dea, an throw himself on top da guy, an wen put his arms aroun him.
Act 20.36: Wen he say dat, he wen go down on his knees wit all dem guys an wen pray.
Act 21.2: wen find one boat dat stay goin Fonecia side, an we wen go on top um an wen sail away.
Act 21.5: An by da beach we wen go down on our knees an wen pray.
Act 21.40: Da main captain wen let um talk, an Paul wen stand on top da steps, an wen wave his hand to da peopo.
Act 22.7: I wen fall down on top da groun, an I hear one voice dat tell me, ‘Saul!
Act 23.32: Da nex day dey wen let da guys on horses take him da rest a da way, an dey wen go back dea
Act 23.33: Wen da guys on horses wen come to Cesarea, dey wen give da letta to da
Act 25.6: Da nex day he wen sit down on top da judge chair, an wen tell um fo bring Paul in front
Act 25.17: ova hea by me, right den an dea I neva wait, but I wen sit on top da judge chair da nex day.
Act 26.13: Yoa Majesty, noon time I stay going on da road, an I wen spock one light from da sky.
Act 26.14: We all wen fall down on top da groun, an I wen hear one voice dat wen talk in
Act 26.16: Now stand on yoa feet.’
Act 27.2: boat from Adramytium dat stay ready fo sail da port towns on da Asia coast, an we wen go out on da ocean.
Act 27.2: fo sail da port towns on da Asia coast, an we wen go out on da ocean.
Act 27.3: Da nex day we wen come Sidon, an we wen go on top da land.
Act 27.4: We wen go from ova dea out on da ocean again an wen pass near Cyprus Island on da
Act 27.4: dea out on da ocean again an wen pass near Cyprus Island on da leeward side, cuz da wind wen blow agains us.
Act 27.5: an Pamfylia coast, an wen come Myra, Lycia side, an wen go on top da land.
Act 27.6: Alexandria dat stay going Italy side, an he wen put us on top um.
head: Da Storm On Da Ocean
Act 27.14: afta litto wile one real strong wind wen blow on um from da island.
Act 27.16: Wen we wen pass by one small island name Cauda, on da leeward side, we almos no can bring da litto boat up.’
Act 27.17: Da guys wen bring um up on top da big boat, an dey wen tie da ropes good aroun da big
Act 27.17: Dey scared dat dey goin scrape on da sand by Syrtis inside Africa.
Act 27.26: But da boat goin get bus up on one island.
Act 27.37: (Had two hundred seventy-six guys on top da boat.
Act 27.44: He wen tell da odda guys fo hang on da boards o da pieces from da boat.
Act 28.3: Wen he put um on top da fire, one snake wen come outside da wood, cuz stay
Act 28.8: Paul wen go by him an pray an put his hands on top um, an he wen make um come good.
Act 28.9: Afta dat, da peopo wen bring all da odda sick peopo on da island, an Paul wen make um come good.
Act 28.11: Afta three months we wen sail on top one boat dat wen stay by Malta Island all winta.
Act 28.11: come from Alexandria an had da twin gods Castor an Pollux on da front.
Rom 2.28: matta somebody who come from Abraham get da cut skin mark on top his body, dat no make him one Jewish guy fo real kine.
Rom 3.30: An da peopo dat not Jews an no mo da mark on top dem, he make dem so dey get um right wit him cuz dey
Rom 6.6: guy we was befo, pau awready, jalike dat guy wen mahke on top da cross wit Christ.
Rom 9.27: Da ohana big, jalike da sands on top da beach, No matta God goin take ony litto bit peopo
Rom 11.17: branches from dat tree, an den he wen plant odda branches on top dat tree.
Rom 11.17: grow wild outside one olive tree farm, but God plant you on top one good tree inside da farm.
Rom 11.23: heart, an start fo trus God, God goin plant dem togedda on top da main olive tree one mo time.
Rom 13.12: Now, jalike we goin put on da kine stuff da army guys use fo fight fo wat stay good,
Rom 14.11: An fo shua, Everybody goin go down on top dea knees in front me Fo show dey get respeck fo me.
1Co 1.13: You guys tink was me dat wen go mahke on top da cross fo you guys?
1Co 1.17: away da power from wat wen happen wen Christ wen go mahke on top da cross.
1Co 1.18: All da stuff we telling bout how Christ wen mahke on top da cross, dat stuff sound stupid to da peopo dat stay
1Co 1.23: Spesho Guy Christ ova hea, an how odda guys wen hang um on top one cross an kill um.
head: Gotta Tell Everybody How Christ Wen Mahke On Top One Cross
1Co 2.2: da Spesho Guy God Wen Send, but was him da peopo wen hang on top one cross fo kill um.
1Co 2.8: wen undastan, fo shua dey no goin hang our awesome Boss on top da cross fo kill um.
1Co 3.10: But da guy dat goin build on top dat foundation afta me, he gotta make shua he goin do
1Co 3.12: Some peopo goin build on top dat foundation, wit good kine stuff, stuff jalike
1Co 7.18: If you get da cut skin mark on top yoa body fo show you one Jew, an den God tell you fo
1Co 9.13: Da guys dat stay kill da animals on top da altar fo sacrifice, dey can eat da meat dat da
1Co 10.1: from one side to da odda side, an dey all wen walk thru on top da sea bottom to da odda side.
1Co 10.18: bout how da Israel peopo do um: wen dey kill da animal on top da altar fo make da sacrifice fo God, da pries guys
1Co 10.21: Come on now!
1Co 11.2: Right on!
1Co 11.10: Az why da wahine suppose to put someting on top her head, so everybody goin know dat she get da right
1Co 14.25: Den he goin go down on his face an give God love an respeck, an tell everybody,
2Co 1.22: Dass jalike he wen put his mark on top us fo show he own us.
2Co 3.3: Christ neva write um on top one flat stone da way da Boss Up Dea wen do um fo
2Co 3.3: Boss Up Dea wen do um fo Moses -- da ting Christ wen write on top, dass someting dass alive, I mean jalike he write um
2Co 3.7: Da time God wen carve da Rules on top da flat stone, was awesome, you know.
2Co 5.1: Eh, we know dat our body, da one we stay inside now on top da earth, jalike one tent dat ony goin stay up litto
2Co 5.3: Wen we get dea, dass jalike we no goin stay wit notting on, cuz den, we goin come new kine, jalike we goin put on new
2Co 5.3: on, cuz den, we goin come new kine, jalike we goin put on new kine clotheses.
2Co 5.4: We like put on da new kine clotheses -- minas get rid a da old kine.
2Co 5.16: So, from now on, we no tink bout nobody da same way odda peopo tink.
2Co 7.5: We had trouble from everyting all ova, fighting on da outside, an real scared inside.
2Co 10.7: You guys ony like look at da tings on da outside.
2Co 13.4: Christ neva have power wen dey wen kill him on top da cross.
Gal 2.20: Jalike I wen mahke wit Christ on top da cross.
Gal 3.1: out da Good Stuff bout how odda guys wen kill Jesus Christ on top da cross an he wen mahke fo us.
Gal 3.1: Somebody wen put kahuna on top you guys, o wat?
Gal 3.10: da Rules say fo get um right wit God, dey get one kahuna on top dem.”
Gal 3.10: dat God's Rules say we gotta do, dey get one kahuna on top dem.
Gal 3.13: Dass why now, we no goin get kahuna on top us.
Gal 3.13: Christ wen get our kahuna on top him, cuz da Bible wen say, “Everybody dat dey kill an
Gal 3.13: him, cuz da Bible wen say, “Everybody dat dey kill an hang on top one post, dey get kahuna on top dem.
Gal 3.13: dat dey kill an hang on top one post, dey get kahuna on top dem.
Gal 4.1: no own his fadda's stuffs, no matta he goin get um lata on.
Gal 4.24: jalike one picha fo show da deal God wen make wit Moses on top Mount Sinai, wen God wen give Moses da Rules ova dea
Gal 5.1: No let dem buggas pile up all kine rules on top you guys again.
Gal 5.11: den no goin bodda nobody, cuz den Jesus neva need mahke on top da cross.
Gal 5.20: Dey put kahuna on top odda peopo.
Gal 5.24: Jalike dey wen put all dat kine stuff on top da cross wit Jesus Christ, an dat stuff no mo power
Gal 6.12: Dem buggas who like look good on da outside, dey try make you guys cut skin fo come Jews.
Gal 6.12: make lidat cuz dey no like suffa fo Christ, who wen mahke on top da cross.
Gal 6.14: ony goin talk big bout how our Boss Jesus Christ wen mahke on top da cross.
Gal 6.14: Cuz Christ wen mahke on top da cross, az why fo me, jalike all da bad kine tings
Gal 6.17: So now, no let nobody make trouble fo me, cuz I get scars on top my body jalike Jesus Christ get, cuz I his guy.
Eph 2.14: But Christ, wen he wen go mahke on top da cross, dass jalike he wen bus down dat wall.
Eph 2.16: Wen Christ wen mahke on top da cross, he wen wipe out everyting dat wen make da
Eph 2.20: An you guys, jalike he build you guys togedda on top um.
Eph 3.14: All dat stuff I stay telling you guys, az why I go down on my knees an pray to da Fadda.
Eph 6.3: goin come okay fo you, an you goin live long time, on top da earth.”
Eph 6.5: Same ting fo you slave worka guys, lissen yoa boss guys on top dis earth.
Eph 6.13: you gotta do, you goin be da ones dat still stay standing on yoa feet.
Php 2.6: But no matta, he neva tink he gotta go hang on to dat.
Php 2.8: Was mo worse, on top one cross.
Php 2.10: wen dey find out wat kine guy Jesus, dey goin go down on dea knees in front him.
Php 2.17: peopo make me bleed an mahke, dass jalike pouring wine on top da sacrifice you guys stay making.
Php 3.5: Dey wen cut skin on me one week afta I born.
Php 3.18: stay agains Christ, an dey no can take dat he wen mahke on top da cross.
Php 4.20: Dass right on!
Col 1.20: Cuz Jesus wen bleed an mahke on top da cross, all da beef an da hassles peopo get wit God
Col 1.26: From da first time dat had peopo on top dis earth, weneva dey hear wat God say, dey no
Col 2.11: show dey God's peopo, but Christ, he make his spesho mark on top our heart, wen he take away da power from all da bad
Col 2.14: He wen wipe um out, jalike nailing dem on top da cross.
1Th 5.4: blow yoa mind jalike if one steala guy was sneaking up on you guys.
1Th 5.8: Dass jalike one metal plate on top da army guy's chest, so da odda guy no can kill him.
2Th 2.6: Lata on, wen da right time come, da Real Bad Guy dat stay broke
1Ti 1.19: guys, dey wipe out awready, jalike da boat dat wen eat it on top da reef.
1Ti 2.9: um dress good, an get respeck fo dea own self wen dey put on clotheses.
1Ti 2.9: Da good looks no come from fancy kine hairdo, o from put on fancy kine gold o pearl kine jewelry, o da kine clotheses
1Ti 4.14: church wen tell wat God like do wit you, an put dea hands on top you fo show you one leada too.
1Ti 5.9: No write one widow's name on top da church widow list till she sixty years old, an ony
1Ti 5.11: An all da younga widow guys, no write dea name on top da church list too.
1Ti 5.22: No put yoa hands on top somebody fo show you wen pick um fo go work fo God, if
2Ti 1.6: Az why I like tell you dis: Dat time I wen put my hands on top you an pray, God wen make you so you can work fo him.
2Ti 2.19: An on top dat foundation, get one sign dat say two tings.
Heb 1.3: clean inside, He wen go sit down up ova dea in da sky, On da right side nex to God Da Awesome King.
Heb 1.9: Az why I wen put olive oil on top yoa head fo show dat you da King, An you feel good
Heb 1.12: An you goin change um, Jalike wen peopo put on da odda kine clotheses.
Heb 2.6: wen say dis: “God, how come you tink plenny bout us peopo on top da earth?
Heb 2.7: An you show us plenny respeck Jalike you put one crown on top our head.
Heb 2.9: an show him plenny respeck, jalike God go put one crown on top his head.”
Heb 6.2: baptisms, no need teach everytime bout putting da hands on top peopo fo show you like God do plenny good tings fo
Heb 6.6: Cuz den, dey demself, jalike dey wen kill God's Boy on top da cross one mo time, an make him shame in front
Heb 6.19: an solid inside, jalike wen da boat anchor come stuck on da ocean bottom an den da boat no can move.
Heb 7.13: dat da guys from dat ohana get da right fo make sacrifice on top da altar.
Heb 8.5: do everyting jalike da picha I wen show you, wen you was on top da mountain.
Heb 9.1: An had one spesho place on top da earth wea dey suppose to do all dat.
Heb 9.2: stand fo da lamps, an da table wit da Spesho Breads fo God on top.
Heb 9.4: An had Aaron's walking stick dat one time wen grow leaf on top.
Heb 9.5: On top da Box, had two statue dat look jalike angel kine guys
Heb 9.13: an da ash from one burn up young cow, an wen sprinkle um on top da peopo dat stay pilau an no can pray wit da odda
Heb 9.19: fo tie togedda oregano branches, an wen sprinkle da blood on top da Book dat tell wat God wen say, an on top all da
Heb 9.19: da blood on top da Book dat tell wat God wen say, an on top all da peopo dea.
Heb 9.21: An den same ting, Moses wen sprinkle da blood on top da big tent, an on top everyting da pries guys use fo
Heb 9.21: ting, Moses wen sprinkle da blood on top da big tent, an on top everyting da pries guys use fo make sacrifice to God.
Heb 10.12: dat one time, an den he wen go sit down ova dea by God, on da right side, da place wea da mos importan guy suppose to
Heb 10.39: we da kine peopo dat trus God, an cuz a dat we goin hang on to da kine life dat stay fo real.
Heb 11.12: um, jalike no can count da stars inside da sky o da sand on top da beach.
Heb 11.28: out da numba one boy inside da houses dat get da blood on top da doors.
Heb 11.38: Dey wen go all ova da boonies, on top da mountains, inside da caves an da big holes inside
Heb 12.2: Wen he wen suffa on top da cross, he wen hang in dea, an neva bodda him dat
Heb 12.2: he sit down in da mos importan place, by God's throne, on da right side.
Heb 12.18: wen come by Mount Sinai dat wen have burning fire an storm on top, an was real black an dark all aroun.
Heb 12.20: God wen tell um strait, “No let notting go on top da mountain!”
Heb 12.20: Gotta throw stones an kill um if dey go on top da mountain!
Heb 12.22: wit him, jalike da time yoa ancesta guys wen go by him on top Zion Mountain wea he stay.
Heb 12.23: God get all dea names on top one spesho list inside da sky.
Jas 2.3: Sit down hea on dis good seat!”
Jas 2.3: o, “Sit down on da floor by my feet!
Jas 2.21: wen do wat God wen tell him, wen he wen put his boy Isaac on top da altar fo make sacrifice to God.
Jas 2.22: trus God, an he wen do someting too -- he wen put Isaac on top da altar.’
Jas 3.3: We put da small bit on da bridle inside dea mout, an dass how we make um go wea
Jas 5.14: leadas fo come by dem, pray fo dem, an put olive oil on top dem, an use da Boss Jesus name wen dey do all dat, cuz
1Pe 1.2: Jesus tell you fo do, dass jalike God sprinkle Jesus blood on top you guys fo show dat you guys stay spesho fo him.
1Pe 1.25: come no good, an mahke, But wat da Boss say, Dat goin go on foeva.
1Pe 2.24: him all da bad kine stuff we wen do, wen he wen go mahke on top da cross.
1Pe 2.24: Christ wen mahke on top da cross fo us so we can come good.
2Pe 1.18: Had one time, us guys was wit Jesus, ova dea on top dat mountain dat stay spesho fo God.
2Pe 2.5: Dass why God wen make da rain come hard on top dem, an da flood wen wipe um out.
2Pe 2.16: Dat time, Balaam wen stay riding on top one donkey.
2Pe 3.6: An God wen use water lata on too, wen da big flood wen come an wipe out everybody
Rev 1.9: Dey wen put me on top da island name Patmos cuz I wen tell wat God say, an
Rev 1.12: an wen I wen turn, I see seven gold stands fo put da lamps on top.
Rev 1.17: Den he put his right hand on top me an say, “Eh, no scared!
Rev 1.20: my right hand, an da seven gold stands fo put da lamps on top, dass one secret dat I goin tell you now.
Rev 1.20: An da seven gold stands fo put da lamps on top, dey da peopo inside da seven churches.
Rev 2.1: an walk aroun wea get da seven gold stands fo put lamps on top, dis wat he tell: ‘I know wat you guys stay doing, dat
Rev 2.17: give um one white stone wit one new name dat God wen write on top um.’
Rev 2.27: He goin carry one stick wit iron on top Fo show he stay in charge.
Rev 3.10: guys wen da big presha come, da kine presha dass goin come on top da whole world, fo check out everybody dat stay down
Rev 3.12: I goin write my God's name on top dem, An da name fo God's big town, da new Jerusalem.
Rev 3.12: An I goin write my new name on top dem.
Rev 3.18: An den you guys come by me an buy white clotheses fo put on, fo take away da shame, cuz jalike you guys no mo
Rev 3.18: An den you guys come by me an buy da kine medicine fo put on top yoa eyes so you guys can see fo real kine!
Rev 3.19: So, come on, go all out, come sorry, an no do da bad kine stuff no
Rev 3.21: an win, I goin give dem da right fo sit by me wea I stay on top my throne.
Rev 3.21: I wen win, an now I stay sit down by my Fadda wea he stay on top his throne.
Rev 4.2: dea inside da sky, had one throne, an somebody was sitting on top da throne.”
Rev 4.4: odda thrones, an twenty-four older leadas sitting on top dem.
Rev 4.4: Dey had white clotheses on, an had da gold kine crown on top dea heads.
Rev 4.4: Dey had white clotheses on, an had da gold kine crown on top dea heads.
Rev 4.9: God da One dat sit on top da throne, an stay alive foeva an eva.
Rev 4.10: da twenty-four older leadas go down in front God dat sit on top da throne, an show love an respeck fo him.”
Rev 5.1: Den, jalike one dream, I wen see da One dat stay sitting on top da throne, dass God.
Rev 5.1: jalike one roll up paper in his right hand dat had writing on top two side, front side an back side.
Rev 5.1: time dey roll um up an close um wit seven wax kine seal on top.
Rev 5.3: But no mo nobody inside da sky, on top da earth, o unda da earth get da right fo open da
Rev 5.6: He standing on top da throne, in da middle.
Rev 5.7: take da paper from da right hand a da One dat stay sitting on top da throne.
Rev 5.13: Den I wen hear everyting dat stay alive inside da sky, an on top da earth, an unda da earth, an inside da sea --
Rev 5.13: an dey was singing lidis: “God, da One dat stay sitting on top da throne, An God's Baby Sheep Guy, We tell um dey
Rev 6.1: Sheep Guy broke open da numba one seal from da seven seals on top da paper.
Rev 6.2: Had one guy on top um wit one bow fo shoot arrow.
Rev 6.4: Da guy dat sit on top um get da power fo make da peopo all ova da world no
Rev 6.5: I wen look, an had one black horse, an da guy on top um get one scale fo weigh stuff inside his hand.
Rev 6.8: Da guy dat stay ride on top um name Mahke Die Dead, an da boss fo da Mahke Peopo's
Rev 6.10: mo we gotta wait till you come fo judge all da peopo hea on top da earth an punish dem?
Rev 6.11: Den God wen give all da spirits white robe fo put on.
Rev 6.12: wen da Baby Sheep Guy wen broke open da numba six seal on top da paper.
Rev 6.15: dey all wen go hide inside da caves, an unda da rocks on top da mountains.
Rev 6.16: Dey wen yell to da mountain an da rock, “Fall down on top us an hide us, so dat God who stay sit on top da
Rev 6.16: “Fall down on top us an hide us, so dat God who stay sit on top da throne, he no can see us!
Rev 7.1: Dey was holding back da four winds so dey no can blow on top da land o da sea o on any tree.
Rev 7.1: da four winds so dey no can blow on top da land o da sea o on any tree.
Rev 7.2: He get one ting fo make one mark on top peopo, from da God dat stay alive.
Rev 7.3: Wait till afta we put da mark from our God on top da forehead a da peopo dat work fo him dat stay alive!
Rev 7.4: Den I wen hear how plenny peopo get God's mark on top dea forehead.
Rev 7.10: voice dey wen tell, “Our God an da Baby Sheep Guy, Dey sit on top da throne.
Rev 7.11: Dey all go down wit dea face on top da groun in front God's throne, an dey give God love
Rev 7.15: God da One dat stay sit on top his throne, An he goin take care dem, Cuz he stay dea
Rev 8.3: He put da incense on top da gold kine altar in front God's throne, fo give um
Rev 8.5: hot coals an da fire from da altar, an throw um all down on top da groun.
Rev 8.7: rain, an fire dat stay mix wit blood, come down real hard on top da earth.
Rev 8.10: stay burning jalike one torch, wen fall down from da sky on top thirty percent da rivers an da pukas fo water.
Rev 8.13: Goin be real bad fo everybody dat stay alive on top da earth wen da odda three angel guys goin blow dea
Rev 9.3: Den outa da smoke, plenny grasshoppas wen come down on top da earth.
Rev 9.4: da grasshoppas, “No mess up da grass, o plants, o trees on top da earth, but ony da peopo dat no mo God's mark on top
Rev 9.4: on top da earth, but ony da peopo dat no mo God's mark on top dea forehead!
Rev 9.7: On top dea head dey get someting jalike one gold crown.
Rev 9.9: Dey get metal plate on top dea chest.
Rev 9.13: come from in front God, from da four horns dat stick up on da corners a da gold altar place.
Rev 9.15: wen let um go fo go kill one guy from every three peopo on top da earth.”
Rev 9.17: All da horses an da guys on top um wen look jalike dis inside my dream: da plate on
Rev 9.17: on top um wen look jalike dis inside my dream: da plate on top dea chest was red jalike fire, dark blue, an yellow
Rev 9.18: dat wen kill one guy from every three peopo dat stay on top da earth.
Rev 10.2: He put his right feet on top da sea, an his left feet on top da land.
Rev 10.2: He put his right feet on top da sea, an his left feet on top da land.
Rev 10.5: Den da angel guy dat I wen see, da one dat stay standing on top da sea an da land, he wen raise his right hand to da
Rev 10.8: open inside da angel guy hand, da one dat stay standing on top da sea an da land.”
Rev 11.3: Dey goin put on burm bag kine clotheses fo show dat dey stay crying
Rev 11.6: An dey get da power fo make all kine trouble come on top da peopo all ova da world too, wen eva dey like.
Rev 11.8: An dea bodies goin stay on top da street inside da Big Town, da one you can say stay
Rev 11.8: Dat Big Town, dass wea dey wen put da Boss Jesus on top da cross fo mahke.
Rev 11.16: Den da twenty-four older leadas dat was sitting on top dea thrones in front God, dey wen go down wit dea face
Rev 11.16: top dea thrones in front God, dey wen go down wit dea face on top da groun, an wen give God love an respeck.
Rev 11.18: out da guys Dat wen wipe out all da odda peopo Dat stay on top da earth!
Rev 12.1: an da moon unda her feet, an one crown wit twelve stars on top her head.
Rev 12.3: an he had seven head an ten horn, wit seven small crown on top da seven head.
Rev 12.5: He goin be da King fo lead all da diffren peopos on top da earth.
Rev 12.5: He goin carry one king kine stick dat get iron on top fo show he in charge.
Rev 12.9: God wen throw him an his angel messenja guys down on top da earth.
Rev 12.10: an sistas all day an all nite, God wen throw him down hea on top da earth.
Rev 12.12: But auwe to you guys on top da earth an da sea!
Rev 12.17: Den da Dragon wen go stand on top da beach by da sea.
Rev 13.1: He get ten horn an seven head, wit ten crown on top da horns.
Rev 13.1: On top da heads, each one get one name dat tell any kine
Rev 13.8: Everybody on top da earth goin go down an pray to da Wild Animal.
Rev 13.14: Az why he wen bulai all da peopo dat stay on top da earth.
Rev 13.16: an da peopo dat not slaves, he wen make um get his mark on top dea right hand o on top dea forehead.
Rev 13.16: he wen make um get his mark on top dea right hand o on top dea forehead.
Rev 13.17: mo da Wild Animal's name o da numba dat tell wat his name on top dem, dey no can buy o sell notting.
Rev 14.1: He stay standing on top Mount Zion, an wit him was 144,000 peopo dat get God's
Rev 14.1: peopo dat get God's Baby Sheep's name an his Fadda's name on top dea forehead.
Rev 14.3: No mo nobody can learn da song, ony da 144,000 peopo on top da earth dat God wen pay da price fo get um back fo
Rev 14.4: fo cut dem loose from da bad kine stuff, from all da peopo on top da earth.
Rev 14.6: Stuff From God dat stay foeva fo tell everybody dat stay on top da earth: all da diffren countries, an ohanas, an
Rev 14.9: An get peopo dat get his mark on top dea forehead o dea hand.”
Rev 14.11: da Wild Animal an his statue, o get da mark fo his name on top dem, dey no goin rest day time o nite time, eva!
Rev 14.14: Had one guy sitting on top da cloud dat look jalike us.
Rev 14.14: He get one gold kine crown on top his head, an one sharp sickle in his hand.
Rev 14.15: an wit one loud voice he tell da One dat stay sitting on top da cloud, “Now cut da grapes wit yoa sickle, cuz az da
Rev 14.16: Da One dat stay sitting on top da cloud wen swing his sickle ova da earth, an wen
Rev 16.1: Take um, an go pour da stuff inside um on top da earth.
Rev 16.2: first angel guy wen go an pour out da stuff from his bowl on top da earth.
Rev 16.2: Den da peopo dat get da Wild Animal's mark on top dem an dat go down an pray to his statue, dey get bad
Rev 16.3: Da numba two angel guy wen pour out da stuff from his bowl on top da ocean, an wen make um jalike da blood from one
Rev 16.4: numba three angel guy wen pour out da stuff from his bowl on top all da river an puka wea water come out, an dey wen
Rev 16.8: numba four angel guy wen pour out da stuff from his bowl on top da sun.
Rev 16.9: God, cuz he get da power fo make all dis kine trouble come on top dem.
Rev 16.10: numba five angel guy wen pour out da stuff from his bowl on top da Wild Animal's throne.
Rev 16.12: Da numba six angel guy wen pour out da stuff from his bowl on top da big Eufrates River, an all da water wen come dry
Rev 16.14: da kings in da whole world fo bring dem togedda fo fight on da Big Day.
Rev 16.18: hard -- neva had dat kine big shaking befo, wen peopo stay on top da earth, till now.
Rev 16.21: piece ice weigh bout hundred pounds, an dey fall down on top da peopo!
Rev 17.3: Ova dea, jalike one dream, I see one wahine sitting on top one red wild animal.”
Rev 17.4: Da wahine had on purple an red clotheses, an had all kine gold dat shine,
Rev 17.5: Da wahine get one sign on top her forehead wit her name, dat nobody know befo:
Rev 17.7: I goin tell you da secret bout da wahine dat ride on top da Wild Animal dat get seven head an ten horn.
Rev 18.7: Da Babylon wahine talk big inside her heart lidis, ‘I stay on top my throne jalike one queen.
Rev 18.8: “Dass why in one day all da big kine troubles goin come on top Babylon, jalike da wahine.
Rev 18.19: Dey throw dirt on top dea own heads fo show dey sad, An dey cry an stay sad
Rev 18.19: All us guys dat wen get boats on top da sea, We wen come rich, cuz we bring rich stuffs to
Rev 19.4: dey go down an show love an respeck fo God, da One dat sit on top his throne.
head: Da Guy On Top Da White Horse
Rev 19.11: up, an dea in front me had one white horse wit one guy on top him.
Rev 19.12: His eyes shine jalike da fire, an on top his head he get plenny crown.
Rev 19.12: He get one name dat dey write on top him dat nobody know.
Rev 19.13: He get one robe on, dat get blood all ova um.
Rev 19.14: Dey riding on top white horses, an dey wear da fancy linen kine
Rev 19.15: Da Guy on top da white horse goin walk all ova da grapes dat make da
Rev 19.16: He get one sign on top his robe an on top his leg, dat say, “Da King Ova All
Rev 19.16: He get one sign on top his robe an on top his leg, dat say, “Da King Ova All Da Kings, an Da
Rev 19.18: army bosses, da strong guys, horses, an da guys dat ride on top um, an all da odda peopo -- da slave guys, da guys dat
Rev 19.19: Dey wen come togedda fo make war agains da Guy on top da horse an his army.
Rev 19.20: But da Guy on top da horse wen win agains da Wild Animal, an agains da
Rev 19.20: wen bulai all da peopo dat wen get da Wild Animal's mark on top dea forehead, an dat wen go down an pray to his
Rev 20.4: On top get da peopo dat God wen give da power fo come judges.
Rev 20.4: fo da Wild Animal o his statue, an dey neva get his mark on top dea forehead o dea hand.
Rev 20.8: Dey so plenny -- jalike all da sand on top da beach.
Rev 20.9: But God wen send big fire from da sky on top da odda peopo, an dey wen get wipe out.
head: Da Judge Sit Down On Top Da White Throne
Rev 20.11: one dream, I spock one big white throne, an da One dat sit on top um was Christ.
Rev 21.5: Da One dat sit on top da throne wen say, “I stay make everyting all new.
Rev 21.12: On top da gates wen stay write da names fo da twelve ohana fo
Rev 21.13: Had three gate on da east side, three gate on da nort side, three gate on da
Rev 21.13: Had three gate on da east side, three gate on da nort side, three gate on da sout side, an three gate on
Rev 21.13: on da east side, three gate on da nort side, three gate on da sout side, an three gate on da west side.
Rev 21.13: on da nort side, three gate on da sout side, an three gate on da west side.
Rev 21.14: On top had da names fo da twelve guys dat Jesus wen send all
Rev 21.23: Da town no need da sun o da moon fo shine on top um, cuz God stay awesome, an God's light shine on top
Rev 21.23: on top um, cuz God stay awesome, an God's light shine on top um, an God's Baby Sheep Guy jalike da lamp.
Rev 22.2: On two side a da river da tree stand dat make peopo come
Rev 22.4: worka guys goin see his face, an dey goin get God's name on top dea forehead.
Rev 22.10: Den da angel tell me, “No close up dis book an put seal on top, cuz den nobody can read um.