Gen 38.4: mo time, an she born one nodda boy, an she give um da name Onan.
Gen 38.8: Den Judah tell Onan, “You da brudda in law, you know, an wen yoa older brudda
Gen 38.9: But Onan, he figga dat if he make Tamar hapai, da kid no goin be fo
Gen 38.9: Dass how come, erytime him an Tamar make sex, Onan pull out quick make shua her no come hapai fo his mahke
Gen 38.10: Yahweh, he see dat az real bad, how Onan no stay do wat he suppose to fo his mahke brudda guy.
Gen 38.10: Az how come Yahweh make shua Onan mahke too.
Gen 46.12: Judah, his boys, dey Er, an Onan, an Shelah, an Perez, an Zerah.
Gen 46.12: Er an Onan, dey mahke awready befo Judah leave da Canaan land.