2Ti 1.16: But all da peopo from Onesiforus ohana, I like da Boss do good tings fo dem, cuz plenny
2Ti 1.16: Boss do good tings fo dem, cuz plenny times dea leada guy Onesiforus wen come by me an make me feel like I new inside, an he
2Ti 1.18: wen da Boss come back, I like him do plenny good tings fo Onesiforus.
2Ti 4.19: Same ting fo da peopo from Onesiforus ohana.”