Gen 3.5: go eat da fruit from dat tree, jalike yoa eyes goin come open an you goin undastan stuff.
Gen 3.7: Right den an dea, dey undastan, jalike dea eyes wen come open.
Gen 4.11: Dat groun, jalike da mout open fo soak up da blood from yoa brudda wen you wen kill him.
Gen 6.16: Make roof on top da boat, an make um open all round, eighteen inch down from da roof, so da light
Gen 7.11: big watta from inside da sky wen come down, Jalike dey wen open up da windows up dea.
Gen 8.6: da big boat wen come down on top da groun, dat Noah wen open da window he wen make an let go one black scavenja bird,
Gen 8.13: da month, Noah wen go take off da canvas dat cova da open space aroun da top a da boat, an he see dat da groun stay
Gen 24.22: Den, afta da camels pau drink, da luna guy wen go open one a da bags dey carrying, an he take out one expensive
Gen 24.65: She tell da luna guy, “Eh, dat guy ova dea inside da open country, da one dat stay walking dis way, who him?
Gen 31.34: Laban open up eryting inside da tent an look inside.
Gen 38.29: How you wen push fo open da way fo yoaself fo come outside!
Gen 41.56: So Joseph tell his guys fo open up da place he get all da food inside, an sell um to da
Gen 42.27: Dat nite, wen dey stop, one a da brudda guys open his bag fo give his donkey someting fo eat.
Gen 43.21: us guys go way from hea, da place we wen stay dat nite, we open up oua bags, an you know wat?
Gen 44.11: donkeys real quick an put um on top da groun, an ery guy open his own bag.
Exo 2.6: Da king daughta open da basket.
Exo 21.33: “Wen one guy open da cova from one big hole inside da groun, o he dig one
Exo 21.34: donkey fall down inside da big hole, den da guy dat wen open up da hole gotta pay money to da owna guy.
Exo 37.9: He make da statues wit da wings open wide ova da cova, da place wea God hemo da shame fo all da
Exo 39.23: Dey leave one puka open in front da middle a da robe fo da head, an weave extra
Lev 1.16: He goin pull open by da wings, but not all da way off.
Lev 17.5: make dea sacrifices by me, Yahweh, an no make um inside da open fields.
Deu 11.6: Abiram, Eliab boys from da Reuben ohana, wen da groun wen open up in da middle a da Israel peopo an da hole swallow dem
Deu 15.8: Mo betta fo open yoa heart an let um borrow wateva dey need.
Deu 15.11: Az why I tell you guys fo open yoa heart fo give stuff to yoa brudda guys wen dey no mo
Deu 20.11: Den if dey say az good wat you tell, an den open da gates fo da town, den you goin make all da peopo dea
Deu 28.12: Yahweh goin open up da sky wea he keep plenny good stuffs, fo send rain on
1Ki 6.18: Temple building, wit pichas cut on top da wood, gourds an open up flowas, so no can see da stone wall.
1Ki 6.29: -- dey make awesome angel watcha guys, palm trees, an open flowas.
1Ki 6.32: carve pichas -- awesome angel watcha guys, palm trees, an open flowas.
1Ki 6.35: carve pichas -- awesome angel watcha guys, palm trees, an open flowas.
1Ki 7.4: Had one side stay open fo put three row window, an da odda side da same ting, an
1Ki 20.34: You can put yoa open market places inside Damascus town, jalike my fadda wen
1Ki 22.10: Get one wide open place dea wea da peopo come fo take da junks outa da
1Ki 22.23: fo make all dese guys dat talk fo yoa gods, bulai wen dey open dea mout.’
2Ki 2.8: Da watta open up to da right side an da lef side, an da two guys go da
2Ki 2.14: Wen Elisha his da watta, da riva wen open up to da right side an da lef side, an he walk ova da odda
2Ki 4.15: So he call her, an she come stand by da open door.”
2Ki 4.35: Den da boy sneeze seven time, an open his eye.
2Ki 6.17: Den Elisha pray lidis: “Yahweh, open my worka guy eyes so he can see.
2Ki 6.17: Den Yahweh open da worka guy eyes.”
2Ki 6.20: Wen dey go inside Samaria town, Elisha tell, “Yahweh, open dese guys eyes so dey can see.”
2Ki 6.20: Den Yahweh open dea eyes, an dey look, an dea dey stay, inside Samaria
2Ki 7.2: You tink Yahweh goin open up windows inside da sky an make food come down jalike
2Ki 7.19: da guy dat stay tight wit God, “You tink Yahweh goin open up windows inside da sky an make food come down jalike
2Ki 8.12: wit swords, smash dea small kids on top da groun, an rip open da stomach a dea hapai wahines.”
2Ki 9.3: Den open da door an run!
2Ki 9.10: Den da talka guy open da door, an run away.
2Ki 13.17: Elisha tell Jehoash, “Open da east side window.”
2Ki 13.17: An he open um.
2Ki 15.16: town, an erybody dat live aroun dea, cuz dey no like open dea gates fo him.
2Ki 15.16: He bus up Tifsah an cut open all da hapai wahines dea.
2Ki 19.16: Open yoa eyes, an look!
Ezr 10.9: Dey all stay sit down inside da open place in front da Temple Fo God.”
Neh 7.3: I tell da peopo, “No open da Jerusalem town gates early.
Neh 7.3: Ony open um wen da sun come hot.
Neh 8.1: An all da peopo come togedda inside da open place inside da Watta Gate.
Neh 8.5: He stand on top da stage by da open place inside da Watta Gate.
Neh 8.5: Den Ezra open da book.
Neh 8.5: So wen he open da book, erybody stand up.
Neh 8.16: Odda peopo make dea shacks inside da open places by da Watta Gate an da Efraim Gate.
Neh 9.11: You open up da sea in front dem, So dey go inside da middo a da Red
Neh 13.19: I tell um, “You betta not open da gates till da Res Day pau.”
Est 4.6: So Hatak go out by Mordecai wea he stay in da open place inside da town in front da king's gate, an aks him.
Isa 1.6: dat stay good, Ony get cut, scar, black an blue, An bad open kine sore all ova.
Isa 5.14: Dass why, jalike wea da mahke peopo go, Da mout stay open big, An waiting fo erybody.
Isa 10.14: Wen I do dat, nobody say notting, O flap da wing, No even open da mouth, an no squawk.
Isa 10.27: God go hemo One heavy load from yoa back, O jalike wen God open da yoke from yoa neck, An den you goin be big an strong
Isa 14.17: He no even open da door Fo let da prisona guys go home!
Isa 22.22: Wen Eliakim open someting, No mo nobody can shut um.
Isa 22.22: Wen he shut someting, No mo nobody can open um.
Isa 23.3: Az how Tyre town wen stay Jalike da open market fo all da nations.
Isa 24.18: big watta from inside da sky wen come down, Jalike dey wen open da sky fo let da watta come down, An jalike undaneat da
Isa 26.2: Open da town gates An let our peopo go inside, Da ones dat do
Isa 36.16: Open da gate an come outside da town!
Isa 37.17: Open yoa eyes an look!
Isa 40.12: Wit his open hand he check out da sky, Fo tell how wide dat.
Isa 42.7: Wen I say ‘light,’ I mean: Jalike you goin open da eyes Fo peopo dat no can see, Jalike you goin take out
Isa 42.20: No matta yoa ears stay open, You no hear notting.
Isa 45.1: Az how I goin open doors fo Cyrus go inside.
Isa 50.5: My Boss Yahweh open my ear, so I can lissen good.
Isa 57.8: make lidat too, Cuz you go way from me, Jalike dat wahine open da cover off her bed An go on top um an make ready.
Isa 59.5: Jalike dey make da egg from da snake come open From da kine snake can kill you.
Isa 60.11: Yoa town gates goin stay open all da time.
Isa 61.1: go home now, An fo tell all da prisona guys, Da jail stay open now, so dey can go.
Isa 63.12: Yahweh wen go open da watta on da two side So da peopo can go walk thru,
Isa 63.13: Who wen lead da peopo Thru da deep open place on da ocean bottom?
Isa 64.1: Yahweh, I wen like fo you open da sky An come down hea awready!
Dan 6.10: Da windows fo da top room stay open an face Jerusalem.
Dan 6.17: Den dey put clay aroun da stone so no can open, an da king put his mark on top da clay wit his own spesho
Dan 7.10: Den da judge guys sit down start dea work An dey open da books.
Dan 9.18: An try open yoa eyes an look how us stay all bus up!
Dan 9.25: Dey goin build Jerusalem town wit [streets / open spaces inside] an one mo strong wall, but goin get
Dan 10.16: Den I open my mout an I can talk again!
Amo 1.13: Gilead side, dey even wen rip open da hapai wahines Jus so dey can take ova mo plenny land.
Amo 5.15: Ery open place, ery street, da peopo saying, “Auwe!
Mal 3.10: See if I no goin open da windows inside da sky An pour down fo you guys plenny
Mat 3.16: Da sky wen rip open.
Mat 7.7: Knock, an God goin open da door fo you.
Mat 7.8: All da guys dat stay knocking on top da door, God goin open da door fo dem.
Mat 11.16: Dey jalike da kids dat stay sitting inside da open market place, an yelling to dea friends, ‘Eh!
Mat 17.27: Da first fish you catch, open da mout.
Mat 20.3: He spock odda guys standing aroun inside da open market, an ony do notting.’
Mat 23.7: Dey like da peopo fo talk to dem wit respeck inside da open market, an fo call um ‘Teacha.
Mat 25.11: Dey say, ‘Eh, Mista, open da door fo us!
Mat 26.43: an his guys stay sleeping again, cuz dea eyes no can stay open.
Mat 27.53: wen shake, an da rocks wen split up, an da graves wen open.
Mrk 1.10: Jesus wen see da sky broke open, an wen spock God's Spirit coming down on top him, jalike
Mrk 6.56: an da country side, dey wen take da sick peopo by da open market place.
Mrk 7.34: Dat mean, “Open up!
Mrk 8.25: Da guy wen open his eyes wide, his eyes wen come good, an he can see
Mrk 12.38: Dey like da peopo talk to dem wit respeck inside da open market.
Mrk 14.40: an his guys stay sleeping again, cuz dea eyes no can stay open.”
Luk 3.21: Afta John baptize Jesus an Jesus stay praying, da sky wen open an God's Spesho Spirit wen come down on top Jesus.
Luk 4.17: He open um an find da place wea Isaiah wen write, “Da Spesho
Luk 7.12: come to da town gate, da peopo from da town wen carry one open box wit one mahke guy thru da gate.
Luk 7.14: Den Jesus wen go an touch da open box wit da guy inside, an da guys dat stay carry um wen
Luk 7.32: Dey jalike da kids sitting inside da open market place, an yelling to dea friends, ‘Eh!
Luk 11.9: Knock, da door goin open fo you.
Luk 11.10: An da guy dat knock da door, da door goin open fo him.
Luk 11.43: churches, an like all da peopo talk nice to you in da open market.
Luk 11.52: Jalike you guys wen take away da key fo open da door so peopo can know wat God stay say.
Luk 12.36: Wen he come knock da door, right den an dea dey open da door fo him.
Luk 13.25: stand outside an start fo knock da door an say, ‘Eh Boss, open da door fo us!
Luk 15.8: She goin open one lamp, den she sweep da whole house, an look real good
Luk 24.31: Den jalike dea eyes wen come open, an den dey wen know who he was.
Jhn 1.51: An I like tell all you guys dis: You guys goin see da sky open up, an God's angel messenja guys going up an going down by
Jhn 9.26: How he wen open yoa eyes?”
Jhn 10.3: Da guy dat watch da gate, he open um fo da sheep farma.
Act 1.18: But he wen fall down dea, an he bus open, an his guts all come out.”
Act 5.19: But nite time one angel messenja guy from da Boss wen open da jail door, an bring dem outside.
Act 5.23: an da security guard standing by da doors, but wen we wen open um, nobody stay inside.
Act 7.56: I see da sky stay open.
Act 9.8: Saul wen stand up, but wen he wen open his eyes, he no can see notting.
Act 9.40: She wen open her eyes, an spock Peter, an wen sit up.
Act 10.11: He see da sky open up, an one ting jalike one big sheet, dat come down on top
Act 12.10: Da gate wen open all by itself fo dem, an dey wen go inside Jerusalem.
Act 12.14: good inside, an den she wen run back da house, but neva open da gate.
Act 12.16: But Peter still stay knocking on da gate, an wen dey wen open da gate an see um, dea jaws wen drop.
Act 16.14: Da Boss Jesus wen open her heart, an she wen like take in wat Paul wen say.
Act 16.19: all pau, dey wen grab Paul an Silas an drag um inside da open market place fo see da leada guys.”
Act 16.26: Den all da doors fo da jail wen open.
Act 16.27: Wen he see dat da jail doors stay open, he pull out his sword fo kill himself, cuz he tink dat da
Act 26.18: I goin send you fo open dea eyes an fo turn um away from da dark kine stuff to da
Rom 3.13: Dea mout stay jalike one open grave.
1Co 10.1: guys wen stay unda da cloud God wen send, an God wen open da Red Sea from one side to da odda side, an dey all wen
1Co 16.9: Cuz jalike God wen open one door ova hea, so I can do plenny, no matta get plenny
Eph 1.18: Az jalike you goin open one light inside dea hearts fo dem fo see.
Heb 4.12: Dass jalike one sharp sword dat can open da joints an da bone marrow stuff.
Heb 4.13: Cuz everyting stay open fo him check um out.
Heb 10.20: But now, Jesus wen open up da new way fo us fo go inside wea God stay, cuz Jesus
Rev 1.18: I get da power fo open da door fo da place wea da mahke peopo stay, an make dem
Rev 3.7: Wen he take da key an open da door, no mo nobody can close um.
Rev 3.7: Wen he take da key an close da door, no mo nobody can open um.
Rev 3.8: Jalike I wen open one door in front you guys, an no mo nobody can close um.
Rev 3.20: Anybody hear my voice, an open da door, I goin go inside his place, an eat wit him, an he
Rev 4.1: An I wen see one open door inside da sky.
Rev 5.2: Who get da right fo broke da wax kine seal an open da paper?
Rev 5.3: da sky, on top da earth, o unda da earth get da right fo open da paper an look inside um.
Rev 5.4: cry real hard cuz dey neva find nobody dat get da right fo open da paper an look inside.”
Rev 5.5: so he get da right fo broke da seven wax kine seal, an open da paper!
Rev 5.9: get da right Fo take da paper, broke da wax kine seal, an open um.
head: Da Baby Sheep Guy Broke Open Da Numba One Seal
Rev 6.1: Den, jalike one dream, I wen see da Baby Sheep Guy broke open da numba one seal from da seven seals on top da paper.
Rev 6.3: Den da Baby Sheep Guy wen broke open da numba two seal.
Rev 6.5: Den da Baby Sheep Guy wen broke open da numba three seal.
Rev 6.7: Den da Baby Sheep Guy wen broke open da numba four seal.
Rev 6.9: Den da Baby Sheep Guy wen broke open da numba five seal.
Rev 6.12: one dream, I wen watch wen da Baby Sheep Guy wen broke open da numba six seal on top da paper.
head: Da Baby Sheep Guy Open Da Numba Seven Seal
Rev 8.1: Wen da Baby Sheep Guy wen go open da numba seven seal, neva had no noise inside da sky fo
Rev 9.1: Den somebody wen give da star one key fo open da Deep Dark Hole.
Rev 9.2: Da star wen open da Deep Dark Hole wit da key, an da smoke wen come outa da
Rev 10.2: angel guy stay hold one small paper in his hand dat stay open.
Rev 10.8: da sky, dat voice tell me, “Go, take da paper dat stay open inside da angel guy hand, da one dat stay standing on top
Rev 11.19: Den God's temple inside da sky wen come open, so can see da Box Fo God's Promise dat get da Ten
Rev 12.16: Da groun wen open up one crack, an swallow up da water dat da Dragon wen
Rev 15.5: An inside dea, da Real Real Spesho Place stay open.”
Rev 19.11: Den, jalike one dream, I see da sky open up, an dea in front me had one white horse wit one guy on
Rev 20.12: An da angel guys wen open da books.
Rev 20.12: Den dey open anodda book, da one dat tell everybody dat get God's kine