Deu 18.3: guys da shoulder meat, da jaw meat, an da parts inside da opu.
Dan 2.32: Da opu part an da thighs, bronze.
Jon 1.17: An den Jonah stay inside da fish opu, three days an three nites.
Jon 2.2: “Wen I was inside da fish opu Was jalike inside da place wea da mahke peopo stay.