Deu 14.15: da hawk, an any kine falcon bird, all kine raven bird, da ostrich, da nite hawk, da seagull, da small owl, da big owl, da
Isa 43.20: ova dea show respeck fo me, Da jackal kine dogs, an da ostrich bird, Cuz I give dem watta fo drink inside da boonies, An