2Ki 12.8: take da silva from da peopo, an us no goin fix da Temple ouaself.”
Neh 10.32: “We give ouaself da job fo erybody pay part a one piece silva ery year fo