Neh 3.11: boy fix anodda part, an dey fix da Towa Wea Get Ovens too.
Neh 3.13: Dey fix da wall 500 yards from da Towa Dat Get Ovens, all da way to da Opala Gate.
Neh 12.38: I go behin dem wit half da peopo, above da Towa Wit Ovens, to da Wide Wall, above da Efraim Gate an da Ol Gate, an