Lev 11.16: all kine kite birds, all kine raven birds, all da kine owl dat live inside da boonies, all diffren kine hawk, da
Lev 11.17: live inside da boonies, all diffren kine hawk, da small owl, da cormorant, da pueo, da barn owl, da pelican, da fish
Lev 11.18: kine hawk, da small owl, da cormorant, da pueo, da barn owl, da pelican, da fish eagle, da stork, any kine heron, da
Deu 14.16: raven bird, da ostrich, da nite hawk, da seagull, da small owl, da big owl, da white owl, da pelican, da odda kine
Deu 14.16: da ostrich, da nite hawk, da seagull, da small owl, da big owl, da white owl, da pelican, da odda kine scavenja bird, da
Deu 14.16: nite hawk, da seagull, da small owl, da big owl, da white owl, da pelican, da odda kine scavenja bird, da cormorant, da
Isa 34.13: jackal dogs goin stay an eat dea An goin be da place fo da owl birds.
Isa 34.15: Dass da place da owl goin make nest An lay dea egg.