Exo 6.8: Me, Yahweh, I give dat land to you guys, fo you be da ownas.
Lev 25.10: gotta give back da land an da peopo dey wen buy to da real ownas.
Isa 58.14: da mos high places inside da land, Cuz you guys goin be da ownas.
Luk 19.33: Wen dey hemo da rope from da fence fo da young donkey, da ownas say, “How come you hemo um from da fence?’-”