Gen 27.18: He say, “Eh Pa!
Gen 27.31: He tell his fadda, “I come back awready, Pa.
Gen 27.34: Esau tell his fadda Isaac, “Bless me too, Pa!”
Gen 27.38: Esau tell his fadda, “No mo even one fo me, Pa?
Gen 48.18: Joseph tell his fadda, “Not lidat, Pa!
Exo 13.14: “Bumbye, yoa boy goin aks you, ‘Eh Pa!