Est 9.7: Dey kill Parshandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adala, Aridata, Parmashta, Arisai, Aridai, an