Gen 12.15: Dey take Sarai inside da palace fo come one a da Pharaoh guy wifes.
Gen 12.17: But den, Yahweh, he wen make da Pharaoh guy an all da odda palace peopo come real sick, wit diffren hard kine sick, cuz he
Gen 40.2: Egypt peopo call dea king guy), he come huhu wit dese two palace guys, da main guy in charge a da wine, an da main guy in
Gen 41.46: Firs ting, he go outside da palace wea da Pharaoh guy stay, an he go all ova Egypt.
Gen 45.2: so loud, dat da Egypt guys wen hear, an even inside da palace wea da Pharaoh guy stay, dey find out too.”
Gen 45.16: Ova dea wea Pharaoh get his palace, dey wen hear bout Joseph an his bruddas.
Gen 47.14: Joseph take all da money inside da Pharaoh guy's palace.
Gen 50.7: dat work fo da Pharaoh, an da importan guys from Pharaoh palace, an all da older leada guys from Egypt, dey go wit him.
Exo 5.21: us guys jalike we stink, in front da Pharaoh guy an all da palace guys dat work fo him!
Exo 7.10: down his walking stick in front da Pharaoh guy an his palace peopo, an da stick wen come one snake.
Exo 7.20: Wit da Pharaoh guy an all da odda palace guys watching him, he pull up da walking stick an hit da
Exo 7.23: But da Pharaoh guy ony turn aroun an go inside his palace.
Exo 8.3: Dey goin come up outa da riva an go inside yoa palace.
Exo 8.3: Da palace peopo an all yoa odda peopo, same ting.
Exo 8.4: up all ova you, an all ova yoa peopo, an all ova all yoa palace guys.
Exo 8.9: Wen I aks Yahweh fo help you, an yoa palace peopo, an da odda peopo, wat time you like God take away
Exo 8.11: Da frogs goin go way from you an yoa house an yoa palace peopo an da odda peopo.
Exo 8.21: Dey goin go on you an yoa palace peopo an da odda peopo an da houses.
Exo 8.24: All kine flies wen go inside da palace wea da Pharaoh guy live.’-”
Exo 8.24: Dey even go inside da houses wea da palace peopo live.
Exo 8.29: make da flies go way from you da Pharaoh guy, an from da palace peopo, an from da odda peopo.
Exo 8.31: He take away da flies from da Pharaoh guy, an from his palace peopo, an from his odda peopo.
Exo 9.14: goin make mo big kine trouble fo yoa body, fo you, an yoa palace peopo, an yoa odda peopo.
Exo 9.20: Had peopo from da Pharaoh guy palace dat stay scared cuz a wat Yahweh say.
Exo 9.30: But I know you an yoa palace guys -- you guys no mo respeck fo God, Yahweh, still yet!
Exo 9.34: His palace peopo, same ting.
Exo 10.1: I da one wen make um so he no can tink good, him an his palace guys.
Exo 10.6: Dey goin fill up yoa palaces and all yoa palace guys houses, an all da Egypt peopo houses.
Exo 10.7: Da palace guys tell da Pharaoh guy, “Eh!’-”
Exo 10.11: guy wen tell his guys fo throw Moses an Aaron outa da palace.
Exo 11.3: An da palace guys dat work fo da Pharaoh guy, an all da odda Egypt
Exo 11.8: Wen dat happen, all dese palace guys hea dat work fo you, dey goin come by me.’
Exo 12.30: Da Pharaoh guy, he get up nite time, same ting wit all his palace peopo an all da odda Egypt peopo.
Exo 14.5: Den da Pharaoh guy an all da palace peopo change dea mind bout da Israel peopo.
1Ki 1.2: So da palace guys tell um, “Eh King, you oua boss!
1Ki 1.23: Da palace guys tell da King, “Look!”
1Ki 1.35: Den tell Solomon fo go up to da palace, an all you guys go wit him.
1Ki 1.35: Den he goin go inside da palace an sit down on top my throne.’
1Ki 1.38: guys from da Keret an Pelet peopos, dey all wen go outa da palace.
1Ki 1.40: Den Solomon go up to da palace, an all da peopo go wit him, playing flute an telling
1Ki 1.45: Den dey wen go from dea up to da palace, an dey all stay good inside.
1Ki 1.53: fo go get Adonijah down from da altar an bring um to da palace.
1Ki 3.1: Jerusalem long time, till King Solomon pau build his own palace, an da Temple Fo Yahweh, an da wall aroun da town.
1Ki 4.3: Shisha boy an his brudda Ahijah, dey take care da palace records.
1Ki 4.6: Ahishar stay in charge a da palace.
1Ki 4.22: Fo feed all da palace peopo, ery day Solomon get 30 donkey load fancy kine wheat
1Ki 5.9: Den, I like you go send me food fo my palace peopo eat.
1Ki 5.11: Solomon give Hiram ery year, 3,600 ton wheat fo feed his palace peopo, an 120,000 gallon da bestes kine olive oil.
head: Solomon Palace An Odda Places
1Ki 9.1: how was, wen Solomon pau build da Temple Fo Yahweh, an da palace, an wen make happen all da odda stuff he like do.
1Ki 9.10: year fo build da two big house, da Temple Fo Yahweh an da palace.
1Ki 9.15: guys fo build da Temple Fo Yahweh an fo build his own palace, an fo fix up da place da army guys need so nobody attack
1Ki 10.4: She see da palace he wen build, an da kine food on top his table, an da way
1Ki 10.12: make railing fo da stairs inside da Temple Fo Yahweh an da palace.
1Ki 11.20: auntie Tahpenes [wen] raise him right dea inside Pharaoh palace, wit Pharaoh's own kids.
1Ki 14.26: from inside da Temple Fo Yahweh an inside King Rehoboam palace.
1Ki 14.27: da officer guys, da ones dat guard da door fo da king's palace, [put on / take care] da bronze shields.
1Ki 15.18: da storage rooms fo da Temple Fo Yahweh, an fo da king palace.
1Ki 16.9: One guy Zimri, dat one a da palace guys fo Elah an stay in charge a half da war wagons, make
1Ki 16.9: side, Arza house, da guy dat stay in charge a da Tirzah palace, an he stay drink an come drunk ova dea.
1Ki 16.18: town, he go inside da place wit real strong wall inside da palace, an burn down da palace on top him.
1Ki 16.18: wit real strong wall inside da palace, an burn down da palace on top him.
1Ki 18.3: (Obadiah stay in charge a Ahab palace, an he one guy dat get plenny respeck fo Yahweh.
1Ki 18.19: fo da Asherah god, dat Jezebel stay give food from her palace!
1Ki 20.6: Same time tomorrow, I goin send my palace guys by you.
1Ki 20.6: Dey goin check out eryting inside yoa palace, an eryting inside yoa palace guys houses too.
1Ki 20.6: check out eryting inside yoa palace, an eryting inside yoa palace guys houses too.
1Ki 21.1: Da grape farm stay nea one palace wea da king get ova dea.
1Ki 21.2: so can make one vegetable garden ova dea, cuz stay nea my palace.
1Ki 22.9: So da Israel king, Ahab, tell one a his palace guys fo come.”
1Ki 22.39: All da tings he wen do -- da palace he wen build wit ivory kine decoration, da towns he wen
2Ki 1.2: Ahaziah stay inside his upstairs room inside da Samaria palace, an he fall down an broke da criss-cross kine sticks ova
2Ki 7.9: Mo betta we go right now, an tell da guys inside da king's palace wat we wen see.
2Ki 7.11: sick wen tell, an somebody tell da peopo inside da king's palace.
2Ki 8.6: Den he tell one a his palace guys fo help her.”
2Ki 9.32: Two o three a da palace guys look down at him.
2Ki 10.5: So da guy dat stay in charge a da palace, da mayor fo da big town, da older leada guys, an da guys
2Ki 11.5: One team goin guard da king's palace.
2Ki 11.16: her an take her by da place wea da horses go inside da palace yard, an dey kill her ova dea.”
2Ki 11.19: da king down from da Temple Fo Yahweh, an go inside da palace by da gate fo da messenja runna guys.
2Ki 11.20: cuz da army guys wen kill Ataliah wit dea swords inside da palace.
2Ki 12.18: inside da storage places inside da Temple Fo Yahweh an da palace, an he send um to Hazael da Aram king.
2Ki 12.20: But Joash palace guys wen come togedda an make plan fo kill him.
2Ki 12.21: Was Jozabad Shimeat boy an Jehozabad, Shomer boy, da palace guys dat wen kill him.
2Ki 14.5: make shua nobody can take ova him fo be king, he kill da palace guys dat wen kill his fadda da king.
2Ki 14.14: he find inside da Temple Fo Yahweh, an inside da king's palace he take all da gold an silva too.
2Ki 15.5: Jotam, da king's boy, stay take charge da palace, an was da leada fo da peopo inside da land.
2Ki 15.25: wit him fo go inside da strong wall part a da king's palace inside Samaria town.
2Ki 16.8: tings dat get inside da Temple Fo Yahweh, an inside his palace too, an send um to da Assyria king so dey no attack him.
2Ki 16.18: shade covering fo da Res Day dat dey wen build inside da palace, an da outside door fo da king go inside da Temple Fo
2Ki 18.15: da Temple Fo Yahweh, an inside da rooms inside da king's palace wea dey keep da expensive kine stuffs.”
2Ki 18.18: Eliakim, Hilkiah boy, da guy in charge a da palace kine business, go out fo meet dem.
2Ki 18.37: Den Eliakim, Hilkiah boy, da guy in charge a da palace kine business, Shebna da secretary, an Joah, Asaf boy, da
2Ki 19.2: He send Eliakim, da guy dat stay in charge a da palace kine business, Shebna da secretary, an da main pries guys,
2Ki 20.4: Befo Isaiah go outside da palace, Yahweh tell him: “Go back an tell Hezekiah, da leada guy
2Ki 20.9: da shadow go down ten step on top da palace stair awready.
2Ki 20.13: da Babylon messenja guys, he go show dem eryting inside da palace.
2Ki 20.13: No mo notting inside da palace o inside da whole land dat Hezekiah no show dem.
2Ki 20.15: Den da talka guy aks, “Wat dey wen see inside yoa palace?”
2Ki 20.15: Hezekiah tell, “Dey see eryting inside my palace.”
2Ki 20.17: tell: Fo shua, one time goin come wen eryting inside yoa palace, an eryting dat yoa ancesta guys wen keep dea, till today,
2Ki 20.18: Dey goin come worka guys fo da Babylon king, inside his palace.
2Ki 21.18: bury him wit his ancesta guys, inside da garden fo his palace, dat dey call Uzza garden.
2Ki 21.23: Da palace guys dat work fo King Amon wen make plan fo kill um.
2Ki 21.23: Dey kill him inside his palace.
2Ki 22.14: His granfadda, da Harhas dat befo time take care da palace clotheses.
2Ki 23.8: fo da idol kine gods, dat stay by da gate fo go inside da palace wea Joshua live.
2Ki 23.8: His palace stay da lef side wen you go inside da town gate.
2Ki 23.11: Dey stay inside da yard nea da room fo one palace guy name Nathan-Melek.
2Ki 24.12: his mudda, his officer guys, his ali`i guys, an all his palace guys go outside da town fo give up demself to da Babylon
2Ki 24.13: rich kine stuff outa da Temple Fo Yahweh, an from da king palace.
2Ki 24.15: He take Coniah's mudda, his wifes, his palace guys, an all da real importan guys inside Judah, an take
2Ki 25.9: He burn down da Temple Fo Yahweh, da king palace, all da houses inside Jerusalem, an ery importan building.
2Ki 25.19: odda guys dat still stay inside da big town, he take one palace officer guy, da one dat stay in charge a da Judah army
2Ki 25.30: Da king tell his palace guys fo give Coniah wateva he need fo eat, ery day till da
Est 1.5: fo seven days, inside da yard aroun da garden inside his palace, fo all da peopo dat stay inside Susa town wit da strong
Est 1.9: big party, fo all da wahines dat stay inside King Xerxes palace too.
Est 1.10: He tell da seven palace guys dat work fo him, Mehuman, Bizta, Harbona, Bigta,
Est 1.15: I da king, an my palace guys wen tell her wat I say awready, but she no like do
Est 2.8: Da palace peopo take Esther to da King's palace an make Hegai stay
Est 2.8: Da palace peopo take Esther to da King's palace an make Hegai stay in charge a her too.
Est 2.9: He pick seven young wahines from King Xerxes palace fo take care her.
Est 2.12: sleep wit King Xerxes, dey gotta pau twelve month wit da palace wahines dat make da young wahines come mo good looking.
Est 2.13: can take wateva dey like from da wahine place to da king's palace.
Est 2.16: Az wen dey take Esther to King Xerxes palace.
Est 2.21: by da king's gate, Bigtana and Teresh, two a da king's palace guys dat stay watch da gate, wen come huhu, an make plan
Est 2.23: wat she tell, an find out az wass true, dey hang da two palace guys.
Est 4.11: tell Hatak fo tell Mordecai, “All da king's leadas an palace peopo an all da peopo inside his districks know, dat any
Est 4.11: know, dat any guy o wahine dat go near da king inside da palace yard, an he neva call dem, da king get ony one rule: dat
Est 4.13: tell her, “No tink dat jus cuz you stay inside da king's palace, you da ony Jew dat no goin mahke.”
Est 5.1: an go stand outside da door, inside da yard in da palace, right in front da place wea da king stay work.
Est 5.1: Da king stay sitting on top his throne inside da palace, wea he can see outside da door.
Est 5.11: respeck, an make him mo importan den all da odda ali`i an palace guys dat stay work fo da king.
Est 6.4: Da king tell, “Who stay outside, inside da palace yard right now?”
Est 6.4: Now Haman jus wen come inside da palace yard fo go aks da king fo tell his guys fo hang Mordecai
Est 7.7: He leave his wine, an go outside, inside da palace garden.
Est 7.8: Den da king come back from da palace garden to da place wea Esther make da dinna.
Est 9.4: Mordecai wen come one importan guy inside da palace now.
Est 10.2: how King Xerxes wen make Mordecai come real importan, da palace guys write all dat inside da Record Book Fo Da Kings Fo
Isa 14.18: king mahke, Da peopo erytime let da body stay inside da palace An dey go dea fo show um respeck.
Isa 22.8: goin trus da ol stuff fo fight wit Dat dey keep inside da palace dat dey call Da Forest House.
Isa 22.15: Armies, tell: “Go see dis guy Shebna, dat take care all da palace kine business.
Isa 22.19: I goin throw you outa yoa palace job!
Isa 22.22: fo da king, Jalike him da one carry da key fo King David palace An work fo da King David ohana.
Isa 25.2: Da place inside odda countries Wea da peopo build palace, No even get one mo town dea now.
Isa 32.14: Erybody goin go way from da palace An leave da big town Dat wen get plenny noise befo time.
Isa 36.3: Eliakim, Hilkiah's boy, dat was in charge da palace, go out fo meet da territorial govna guy.
Isa 36.22: Den Eliakim, Hilkiah's boy, dat stay in charge da palace, Shebna, da secretary guy, an Joah, Asaf's boy, dat write
Isa 37.2: He tell Eliakim, da guy dat stay in charge da palace, Shebna, da secretary guy, an da older pries guys fo put
Isa 38.8: ‘Da shadow from da sun go down ten step awready, on top da palace stair dat King Ahaz wen build.”
Isa 39.2: No mo notting inside his palace an his land dat he neva show dem.
Isa 39.4: Isaiah aks him, “Wat dey wen see inside yoa palace?”
Isa 39.4: Hezekiah say, “Dey see eryting inside my palace.”
Isa 39.6: tell: ‘Fo shua, da time goin come wen eryting inside yoa palace, an all da stuffs you an yoa ancesta guys wen put away
Isa 39.7: guys goin make yoa boys work fo da Babylon king inside his palace.
Dan 1.3: tell Ashpenaz, da main guy dat stay in charge a all his palace peopo, fo bring him some a da Israel guys dat stay Babylon
Dan 1.4: firs time, an smart fo work fo da Babylon king inside his palace.
Dan 1.18: Den, da guy in charge a da palace peopo bring da young guys in front da king.
Dan 1.21: So Daniel stay work inside da palace, all da way till da year numba one wen Cyrus come king fo
Dan 4.4: Inside my palace, eryting was going good fo me.
Dan 4.29: da king stay walking aroun on top da flat roof on top his palace, inside Babylon town.
Dan 5.5: write on top da plaster part a da wall inside da king's palace, wea get plenny light from da stand fo da lamp.
Dan 6.18: Den da king go back inside his palace.
Dan 11.26: Da palace guys dat eat da fancy kine food da Egypt king give um, dey
Amo 1.4: Dass why I goin send army guys fo burn da palace Dat dea King Haza`el wen build.
Amo 3.9: Tell How Da Samaria Peopo Stay Jam Up “Stand up on top da palace roof, Ashdod town, An da palace roof, Egypt land, An talk
Amo 3.9: Jam Up “Stand up on top da palace roof, Ashdod town, An da palace roof, Egypt land, An talk strong lidis so dat da peopo
Amo 3.11: Dey goin steal eryting you get from inside all yoa palace, Dey goin clean you out!
Mat 11.8: guys dat wear fancy kine clotheses stay inside da king's palace.
Mat 26.3: fo da peopo wen come togedda inside da Head Priest guy palace.
Mat 27.27: army guys dat work fo da governa wen take Jesus inside da palace, an dey tell all da odda army guys fo come by dem.
Mrk 6.29: He wen tell all da high makamaka guys from his palace, da army officers, an all da leada guys from Galilee fo
Mrk 15.16: Den da army guys wen take Jesus inside da palace, da Rome army headquarters, an dey tell all da odda army
Luk 7.25: an get all kine rich stuffs, dey stay inside da king's palace.
Act 7.10: Pharaoh wen make him da leada fo da Egypt land an all his palace.
Act 23.35: Den he wen tell da guys fo take Paul ova to Herod's palace an guard him ova dea.
Php 4.22: Da Christian guys from King Cesar's palace, dey tell me, “You make shua you tell da Philippi guys