Isa 2.21: Dey goin go inside da cracks in da rocks An da pukas in da pali, Cuz dey real scared Yahweh.
Amo 6.12: You tink da horse can run fast on top da pali?