1Ki 7.28: Dey make ery watta cart so get panels aroun da outside so no can look inside.
1Ki 7.28: All da panels go from one corna pos to da odda corna pos.
1Ki 7.29: Dey cut da panels dat stay in da middo a da poses, fo make picha a lions, an
1Ki 7.29: Dey cut da panels so da top look jalike get one lei aroun um dat stick out
1Ki 7.31: Da side panels dat go aroun da cart, dey square, not roun.
1Ki 7.32: Da axles fo da four wheels stick out from unda da panels.
1Ki 7.35: Da poses an da panels, dey make dem one piece wit da frame too.
2Ki 16.17: King Ahaz take off da side panels an da watta tubs from da carts dat carry da watta fo wash