1Ki 1.3: Dey find Abishag from Shunam, an bring her to da King.
1Ki 1.15: Da King, he real ol, an Abishag da Shunam girl stay dea take care him.”
1Ki 2.17: Aks him fo give me Abishag da Shunam wahine fo come my wife.”
1Ki 2.21: Batsheba tell, “Go let yoa brudda Adonijah marry Abishag da Shunam wahine.
1Ki 2.22: How come you aks me fo let Abishag da Shunam wahine marry Adonijah?”