Neh 2.8: An I need one letta fo Asaf, da guy dat take care da park wit plenny trees ova dea fo da King, fo him give me da
Neh 3.15: Watta Place wea da watta tunnel come out, to da King's Park, an from dea to da stone steps dat go down from King