Est 9.9: kill Parshandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adala, Aridata, Parmashta, Arisai, Aridai, an Vaizata.