Gen 2.2: Wen da day numba seven come, God was pau awready wit da work he was doing.
Gen 2.3: Cuz dat was da day wen he pau make eryting an no need do moa.”
Gen 8.2: Da pukas wea da watta come out undaneat da wild ocean come pau, an same ting wit da big watta dat come down from inside
Gen 8.22: From now till da world pau, Goin get time fo plant seed an fo cut food.
Gen 17.22: Afta God pau talk to Abraham, God go way from Abraham up inside da sky.
Gen 18.11: old, Abraham an Sarah, an Sarah from long time she wen pau her time fo get bebe awready.
Gen 18.33: Afta Yahweh pau talk wit Abraham, he hele on Sodom town.”
Gen 19.9: Dey tell Lot, “Afta we pau wit dem guys, we goin do mo worsa ting to you!
Gen 21.8: Da boy Isaac wen come mo big, an his mudda pau nurse him.
Gen 21.8: wen make big bebe lu`au fo Isaac, da time his mudda pau nurse him.
Gen 21.15: Wen da watta pau inside da goat skin, she leave da boy unda da shade a one
Gen 24.8: no like come hea wit you, den da promise you make to me, pau.’
Gen 24.15: Right den, befo da luna guy pau talk to God, hea come Rebecca outa da town, carrying one
Gen 24.19: Afta she pau let um drink plenny, she tell um, “Eh!”
Gen 24.20: to da puka, an pull up plenny mo watta till all da camels pau drink.
Gen 24.22: Den, afta da camels pau drink, da luna guy wen go open one a da bags dey carrying,
Gen 24.41: Den yoa promise goin be pau bout dis ting I telling you dat you gotta do.
Gen 24.41: Yoa promise goin be pau.
Gen 24.45: “Befo I pau say all dis inside my heart, hea come dis Rebecca outside
Gen 27.30: Afta Isaac pau tell Jacob all da good tings he like Yahweh fo do fo his
Gen 27.44: Stay his place till yoa brudda pau huhu, till he no like kill you no moa, an he foget da ting
Gen 29.21: Da time come, wen Jacob pau work seven years fo Rachel.
Gen 29.27: Afta one week, den da wedding lu`au an stuff fo Leah pau.
Gen 29.28: He wait one week till all da wedding kine stuff pau.”
Gen 30.9: Leah, she see dat now she pau get bebe.
Gen 31.33: Afta he pau inside Leah tent, he go inside Rachel tent.
Gen 38.12: Afta da funeral pau, Judah an his friend Hirah from da Adullam peopo, dey go
Gen 41.30: Wen da food pau, den eryting goin come poho all ova Egypt land.
Gen 41.53: da Egypt land grow plenny food, da seven good year wen pau.
Gen 46.4: da one goin stay wit you an take care yoa body wen you pau.
Gen 47.15: An lata, all da money pau awready inside da Egypt land an da Canaan land.
Gen 47.20: Cuz dea food pau, an was hard fo dem.
Gen 49.33: Afta Jacob pau tell his boys wat dey gotta do, he wen pull his feets
Gen 50.4: Wen pau da time fo show sad, Joseph go by da guys dat work fo da
head: Da Jacob Story Pau
Exo 9.29: Den da thunda goin pau, an no goin get mo plenny ice rain.”
Exo 9.33: Da thunda an da ice rain pau, an da rain stop coming down strong on top da groun.
Exo 10.15: Pau all da green stuff from da trees and plants inside da
Exo 12.41: Wen da 430 year pau, az was da time dat all da peopo go outa da Egypt land,
Exo 16.35: Wen dey come jus outside da Canaan land, da manna pau.
Exo 21.3: Wen you buy da slave guy, if he no mo wife, den wen he pau be yoa slave he can go.
Exo 21.3: Wen you buy one married guy, den wen he pau, him an his wife can go.
Exo 21.4: slave guy one wife, an she born kids, den wen da slave guy pau, da wife an da kids gotta stay wit da slave owna guy.
Exo 21.7: girl fo her come one slave, get diffren rule fo how she pau be slave, not same jalike da rule fo da slave guys.
Exo 23.16: Afta dat, wen you guys pau cut da food, an da year pau, make da spesho Pau Cut Food
Exo 23.16: Afta dat, wen you guys pau cut da food, an da year pau, make da spesho Pau Cut Food time, afta you bring in
Exo 23.16: you guys pau cut da food, an da year pau, make da spesho Pau Cut Food time, afta you bring in eryting you wen plant
Exo 31.17: days fo make da sky an da world, but da numba seven day, I pau my work, an wen res an feel good bout um.
Exo 34.22: time, gotta make one nodda spesho religious time fo wen Pau Cut Da Food.
Exo 34.33: Wen Moses pau talk wit dem, he cova his face wit one cloth.
Exo 36.6: Dass why da peopo wen pau bring stuff, cuz dey wen bring mo plenny fo all da tings
head: Da Tent Pau
Exo 39.32: All da work fo build da Tent Fo Come Togedda Wit God wen pau awready.
Exo 39.43: Moses wen check um out an see dat dey wen pau do all da tings dey gotta do, jalike Yahweh wen tell um fo
Exo 40.33: Dass how Moses pau do da work.
Exo 40.33: Afta Moses pau set up eryting, da Cloud Dat Go From Da Groun To Da Sky
Lev 8.33: days, till all da stuff we do fo you guys come prieses pau, cuz dat stay fo seven days.’
Lev 9.22: Wen he pau make da sacrifice cuz a da bad tings da peopo wen do befo
Lev 12.4: yet fo thirty-three days, fo make shua all da bleeding pau an den she ready fo come in front me.
Lev 12.4: she no can go da Tent Dat Stay Spesho Fo Me till da time pau, an den she can come in front me.
Lev 12.5: still yet fo sixty-six days, fo make shua all da bleeding pau, an den she ready fo come in front me.
Lev 12.6: “Afta she born one boy o one girl, an da bleeding pau an she ready fo come in front me, she go by da pries guy
Lev 12.7: Den she goin be okay fo come in front me, afta she all pau bleed from born da bebe.
Lev 15.13: “Wen da stuff pau come out from da guy body, he goin wait seven days fo da
Lev 15.25: afta her sick time, she no can come in front me till dat pau, jalike wen she get her sick time.
Lev 15.28: “Wen da blood pau come out from da wahine body, she gotta wait seven days,
Lev 16.20: “Wen Aaron pau make shua da Real Real Spesho Place stay okay fo use cuz
Lev 22.4: eat da kine sacrifice dat stay spesho fo me, till da ting pau an den dey can come in front me.
head: Da Harves Pau Time
Deu 3.20: Afta yoa brudda guys pau fight, an dey take ova da land dat yoa God Yahweh stay
Deu 9.11: “Afta I pau stay up dea forty days an forty nites, Yahweh give me da
Deu 10.1: “Afta da forty days pau, Yahweh tell me, ‘Moses, cut out two mo flat stones jalike
Deu 20.9: Wen da main army officers pau tell da guys all dis, dey goin put main army leadas fo da
Deu 23.13: Take someting so you can dig one puka, an wen you pau make kukae inside da puka, cova um up afta wit dirt.
Deu 26.12: Dat mean, wen you pau put on da side da ten percent from all da stuff you wen
Deu 31.24: Afta Moses pau write inside one book wat dese rules tell, from da start
Deu 32.45: Wen Moses pau tell da Israel peopo eryting bout dis song, den he tell
Deu 34.8: inside an cry plenny afta Moses mahke, till da time fo dat pau.
Rut 2.21: You can stay wit my worka guys till dey pau cut all da barley I get.
Rut 2.22: Go work wit his worka wahines, till dey pau.’-”
Rut 2.23: barley wit da wahines dat work fo Boaz, till dat work pau.
Rut 3.3: But no let Boaz know you dea, till afta he pau eat.
Rut 4.5: Dat way, da Elimelek line no goin come pau, an his land goin stay wit da ohana.
1Ki 1.14: Befo you pau talk to da King, I goin come inside too, an I goin tell da
1Ki 1.41: an all da peopo dat stay making party wit him, almos pau eat, an dey hea da noise.
1Ki 1.42: Befo Joab pau say dat, Jonathan come dea.
1Ki 2.5: Joab do dat afta pau all da fight.
1Ki 3.1: She stay inside Jerusalem long time, till King Solomon pau build his own palace, an da Temple Fo Yahweh, an da wall
1Ki 5.5: David, ‘I goin put yoa boy on top yoa throne, afta you pau be da King.
1Ki 6.9: Dass how da worka guys fo King Solomon wen pau build da Temple.
1Ki 6.14: Afta Solomon pau build da Temple, he make nice da inside.
1Ki 6.38: Seven year lata, Octoba, year numba 11 he was king, dey pau build da Temple.
1Ki 7.22: look like da lily on da top da poses, da work fo da poses, pau.
1Ki 8.25: If dey do all dat, den no goin pau Da kings dat going come from yoa blood, Dat goin get da
1Ki 8.35: dat dey yoa peopo fo real kine, Den dey goin turn aroun An pau do bad kine stuff Cuz you punish um awready.
1Ki 8.55: Afta he pau pray, he stand up an bless all da Israel peopo dat come
1Ki 8.66: Da day afta dey pau, Solomon tell da peopo go home.
1Ki 9.1: An dass how was, wen Solomon pau build da Temple Fo Yahweh, an da palace, an wen make
1Ki 9.24: Afta Solomon pau build da house fo Pharaoh daughta, she move ova dea from
1Ki 9.25: From da time Solomon pau build da Temple, he make sacrifice three times ery year on
1Ki 13.23: Afta da guy dat know God pau eat an drink, da ol talka guys fo God dat wen make um come
1Ki 16.3: jalike da ohana dat come from Jeroboam, Nebat boy, all pau.
1Ki 17.12: Us goin eat um, den wen us pau, us mahke!
1Ki 20.11: Wait till afta you pau fight, not befo!”
2Ki 6.23: So da king make one big lu`au fo dem, an afta dey pau eat an drink, he send dem away fo go back by dea boss
2Ki 6.23: So den da army guys from Aram pau come inside da Israel land fo steal stuff.”
2Ki 6.33: Befo Elisha pau tell um dis, da killa guy come by da door.
head: Da Trouble Pau
2Ki 8.3: Wen da seven year pau, her an her ohana come back from da Filisha land.
2Ki 10.11: He neva pau kill dem, till no mo nobody from da Ahab peopo stay
2Ki 10.25: So wen Jehu pau make da burn up kine sacrifice, he tell da guards an da
2Ki 12.11: Wen dey pau weigh eryting, dey give da silva to da luna guys fo da
2Ki 15.12: on top da Israel throne, ony four a dem, den yoa line goin pau.
2Ki 16.11: He pau build um befo King Ahaz come back from ova dea.
Ezr 3.1: Dat year Octoba, afta all da Israel peopo pau make house inside dea towns, dey all come togedda
Ezr 3.10: Afta da builda guys pau make da foundation fo da Temple Fo Yahweh, da pries guys
Ezr 4.12: foundation fo da strong walls aroun da town, an dey almos pau put up da wall.
Ezr 4.16: We telling you now, dat if dey pau build dis town one mo time an put up strong walls all
Ezr 5.16: From dat time till now, da peopo stay work, but still not pau yet.”
Ezr 6.14: Afta long time, dey pau build da Temple, jalike da God fo da Israel peopo wen tell
Ezr 6.15: Dey pau build da Temple March 12, da numba 6 year dat Darius was
Ezr 7.5: Long time afta da Temple pau build, an Artaxerxes was da King Persia side, had one guy
Ezr 9.1: Wen all dat pau, da leada guys come by me.
Ezr 10.17: March 27, dey all pau figga out wat dey gotta do wit da guys dat wen marry
Neh 2.17: Den wen we pau, no mo shame!
Neh 6.15: Octoba 2, we wen pau build da town wall, an ony take 52 days!
Neh 6.16: Wen all da guys dat stay agains us find out we pau, all da peopo inside all da countries aroun us guys come
Neh 7.1: Lata, afta da town wall pau an I put up da big doors fo da town gates, an I pick da
Neh 13.19: I tell um, “You betta not open da gates till da Res Day pau.”
Est 1.5: Afta da six month pau, he make one big party an last fo seven days, inside da
Est 2.12: turn come fo go inside sleep wit King Xerxes, dey gotta pau twelve month wit da palace wahines dat make da young
Est 9.28: Good da Jews no let da Purim holiday pau.
Est 9.28: Dey gotta rememba fo no pau do um eva, dem an dea kids an grankids.
Isa 2.2: inside Judah an Jerusalem: Bumbye, wen da world almos goin pau, God goin make da hill wea da Temple Fo Yahweh stay Come
Isa 7.8: Befo 65 year pau, Da Israel peopo goin come real bus up, Dey no even goin
Isa 10.12: Wen God my Boss pau do all he goin do on top Mount Zion inside Jerusalem town
Isa 10.18: Yahweh goin make all dat come pau, Inside an outside, Jalike wen one sick guy come poho.
Isa 13.11: I goin make all da peopo dat tink dey big, Pau get big head.
Isa 14.3: an you no goin come scared an shake cuz you worry, an goin pau da hard slave kine work dey make you do.
Isa 14.4: guys win awready: Look da ones wen give us hard time, Dey pau awready!
Isa 16.4: Dat all goin pau.”
Isa 16.14: ony three year from today, jalike da day one work contrack pau, nobody goin tink da Moab peopo stay awesome.
Isa 21.11: Wen da dark time goin pau?
Isa 21.16: Dis da ting God my boss tell me: “Befo pau one year, jalike one guy dat get work contrack mark how
Isa 21.16: get work contrack mark how many days moa till da contrack pau, all da rich stuff inside Kedar goin pau.
Isa 21.16: till da contrack pau, all da rich stuff inside Kedar goin pau.
Isa 24.8: Good fun, da guitar, but dat stay pau too.
Isa 24.11: Befo time dey dance an sing plenny, But all dat pau, Jalike wen da sun go down an eryting come dark.
Isa 26.20: Hide inside dea fo litto bit Till Yahweh pau huhu.
Isa 27.4: I pau huhu wit my peopo.
Isa 28.9: How come he stay make to us Jalike us bebes dat jus pau drink milk From dea mudda's breast?
Isa 33.1: But wen you pau wipe out da odda peopos, Den somebody goin do um to you.
Isa 33.1: Wen you pau set dem up, Den somebody goin set you up.
Isa 33.7: Da guys dat da king send Fo make da fight pau, Dey cry plenny too.
Isa 38.11: moa, O stay wit da ones dat live Inside dis world dat goin pau.”
Isa 38.12: whole life, Jalike one guy dat stay weave someting, Wen he pau, he roll um up, An jalike God cut me off da frame fo
Isa 38.12: time I stay okay, But befo nite time you make me come pau.
Isa 38.13: time I stay okay, But befo nite time you make me come pau.
Isa 40.2: dem dat da hard work dey wen do Cuz dey owe me plenny, all pau awready.
Isa 40.24: Right den an dea, dey pau, Jalike God blow on top um An dey come all dry, An den one
Isa 41.4: afta dem too, An I da One goin tell da las ones wen dey pau!
Isa 42.3: Wen one candle almos pau burn, He no goin pio um.
Isa 58.11: garden dat get plenny watta, Jalike one watta puka dat no pau come out.
Dan 1.18: Da three year pau, dat King Nebukadnezzar wen give um.
Dan 3.2: govmen guys betta come togedda fo one ceremony fo show he pau make da statue.
Dan 5.26: God count how much time you stay da king, an he tell, you pau awready.
Dan 7.14: Dat powa no goin pau eva, An no mo nobody goin ovathrow him.
Dan 8.23: “Wen dose king lines almos pau, an da peopo dat go agains God do all da bad kine tings
Dan 9.16: So I aks you fo pau stay huhu agains us guys, an no stay mad no moa.
Dan 9.21: Befo I pau pray, Gabriel, da angel guy dat look jalike one regula guy
Dan 9.24: God stop, An fo [make da ones doing bad kine stuff stop / pau da bad kine stuff], Fo make sacrifice fo bring da peopo
Dan 10.3: o wine, an I no comb my hair wit oil, till da three weeks pau.
Dan 10.20: Wen I pau dea, den da angel guy dat stay in charge a Greece goin
Dan 11.27: da right time fo eryting happen / still yet all dis goin pau ony wen God say time fo pau].
Dan 11.27: / still yet all dis goin pau ony wen God say time fo pau].
Dan 11.36: An eryting goin go good fo him, till da time wen God no pau stay huhu.
Dan 11.40: “Wen da time pau, da Egypt king sout side goin try fo push back da Syria
Dan 12.4: up sheep skin, so eryting inside stay secret till da world pau.
Dan 12.7: Wen da one dat make big kine trouble, pau take away da power from da peopo dat stay spesho fo God,
Dan 12.7: dat stay spesho fo God, all da stuff I wen tell you goin pau too.
Dan 12.8: So I tell, “Boss, wat goin happen afta all dis kine stuff pau?”
Dan 12.9: Cuz all dis stuff stay secret till da world pau.
Dan 12.13: An wen da world pau, you goin come back alive an get yoa share a da good tings
Amo 6.7: grind at da religious lu`aus fo da odda gods, Cuz dey goin pau fo you guys.
Amo 8.2: Litto bit mo an dey goin come pau too.’
Amo 8.5: ‘Us guys no like wait fo da new moon time Wen pau da religious kine stuff!
Amo 8.5: But no can, till da religious kine stuff pau!
Amo 8.5: An us guys no like wait fo sell da wheat Till da Rest Day pau.
Amo 9.13: da grape seeds Fo plant da next time Dey still no goin pau step all da grapes dey get Fo make wine, from da las time!
Jon 3.8: Erybody gotta pau do bad kine tings!
Jon 3.10: dey stay doing, an see dat dey wen change how dey ack an pau do bad kine tings, he wen change his mind bout doing bad
Mat 3.2: He say, “You guys gotta like pau all da kine bad stuff you stay doing now, an no do um no
Mat 3.8: you guys gotta do da kine good stuff dat show you like pau all da kine bad stuff you doing, an no do um no moa.
Mat 3.11: Dat goin show dat you guys like pau all da kine bad stuff you doing an no do um no moa.
Mat 5.18: An I tell you guys dis too: Da sky an da world no goin pau befo everyting dat God's Rules say come true.
Mat 7.28: Wen Jesus pau teach, all da peopo, wen blow dea minds fo wat he teach
Mat 8.15: He wen touch her hand an da feva wen pau.
head: Jesus Make Da Storm Pau
Mat 9.2: I tell you now, da shame from all dat, pau awready!
Mat 10.22: But da guy dat no give up till pau goin come out okay.
Mat 11.1: Wen Jesus pau tell his twelve guys wat dey gotta do an wea dey gotta go,
Mat 13.39: Wen da plants stay ready, dass da time wen da world goin pau.
Mat 13.40: um inside da fire, dass jalike goin be wen da world goin pau.
Mat 13.49: Dass how goin be wen da world goin pau.
Mat 13.53: Jesus pau use all dis kine story fo teach.
Mat 14.15: Pau hana time awready!
Mat 14.32: Wen dey go back inside da boat, da wind pau.
Mat 19.1: Afta Jesus pau teaching, he go way from Galilee side, an go wea da Judea
Mat 21.32: come sorry fo all da kine bad stuff you guys wen do an pau do um.
Mat 24.3: us wen you goin come back ova hea, an wen da world goin pau?
Mat 24.6: stuff gotta happen, but dat no goin mean everyting goin pau yet.
Mat 24.13: But whoeva can handle an hang in dea till all dis pau, dey da ones dat goin come out okay.
Mat 24.14: kine peopos goin hear wass fo real, an den, everyting goin pau.
Mat 24.35: Da world an da sky goin pau, but da tings I say no goin pau, eva.
Mat 24.35: Da world an da sky goin pau, but da tings I say no goin pau, eva.
Mat 26.1: Afta Jesus pau teach all dis stuff, he tell his guys, “You guys know dis
Mat 26.61: ‘I can broke down God's temple, an den, befo three days pau, I goin build um up again.
Mat 27.31: Wen dey was pau play wit him, dey take off da red robe an put his own
Mat 27.40: down da temple an goin build um up again befo three days pau!
Mat 28.1: Afta da Rest Day pau, was da first day in da week.
Mat 28.20: I goin stick wit you guys all da way, till da world goin pau.
Mrk 1.4: He stay teaching, “You guys gotta come sorry an like pau do all da bad kine stuff you stay doing now, an no do um
Mrk 1.31: Right den da feva wen pau, an her wen give dem food.”
Mrk 1.32: Wen da sun go down, an da Rest Day pau, da peopo bring all da sick peopo an da peopo who get bad
Mrk 2.5: I tell you now, da shame from all dat, pau awready!”
head: Jesus Make Da Storm Pau
Mrk 4.39: Den da wind wen pau an da waves wen come nice.
Mrk 5.29: Right away her bleeding wen pau, an her wen feel inside her dat she no mo suffa.
Mrk 6.35: Pau hana time awready!
Mrk 6.51: Den he climb inside da boat wit dem, an da wind wen pau.
Mrk 9.42: Somebody make um pau trus me an do bad kine stuff, mo betta take one big stone
Mrk 13.7: Dat gotta happen, but dat no goin mean everyting goin pau yet.
Mrk 13.31: Da sky an da world goin pau, but da tings I say neva goin pau.
Mrk 13.31: Da sky an da world goin pau, but da tings I say neva goin pau.
Mrk 15.20: Wen dey was pau making fun a him, dey take off da red robe an put his own
Mrk 16.1: Afta da Rest Day pau, Mary from Magdala, James mudda Mary, an Salome, dey go
Mrk 16.19: Afta Jesus da Boss pau talk to dem, God take him up inside da sky, an he sit down
Luk 1.23: Wen da time pau fo his job, he wen go home.
Luk 1.33: Dat no goin pau eva.
Luk 2.22: But wen pau da kapu, da mudda an da fadda gotta make sacrifice, den
Luk 2.43: Wen da days fo da Passova pau, dey wen start fo go home, but da boy Jesus wen stay
Luk 3.3: an tell da peopo, “You guys, you gotta come sorry an pau do all da bad kine stuff you stay doing now, an no do um
Luk 3.8: you guys gotta do da kine good stuff dat show dat you pau do all da kine bad stuff you doing, an no do um no moa.
Luk 4.13: Wen da Devil was pau trying fo make him do all kine bad stuff, he go way from
Luk 4.39: Da feva wen pau.
Luk 4.40: Wen da sun wen go down an da Rest Day pau, plenny peopo wen bring by Jesus odda peopo dat get all
Luk 5.4: Wen he pau teach, he tell Simon, “Eh Simon, go out wea stay deep, an
Luk 5.20: I tell you now, da shame from all dat, pau awready!”
Luk 7.1: Wen Jesus pau teach da peopo all dat stuff, he go Capernaum town.
Luk 7.45: kiss, but wen I wen come inside yoa house, dis wahine no pau kiss my feet.
Luk 8.13: Dey trus God litto bit, but wen get hard time dey pau trus, cuz dey no mo root, jalike da seeds on top da rocks.
head: Jesus Make Da Storm Pau
Luk 8.24: Da storm wen pau, an everyting come nice.
Luk 8.44: Right den an dea she wen pau bleed.
Luk 9.36: Wen da voice pau talk, ony Jesus stay dea.
Luk 10.13: dey shame fo all da bad kine stuff dey wen do, an like pau do um.
Luk 11.1: Wen he pau pray, one guy he teaching tell um, “Boss, teach us guys fo
Luk 11.32: dey wen come sorry fo all da bad kine stuff dey wen do, an pau do um.
Luk 11.37: Wen Jesus pau talk, one Pharisee guy wen aks him fo come inside his
Luk 12.50: I gotta suffa plenny, an I get hard time now till dat pau.
Luk 13.3: guys no come sorry fo all da bad kine stuff you wen do, an pau do um, all you guys goin mahke too.
Luk 13.5: guys no come sorry fo all da bad kine stuff you wen do, an pau do um, all you guys goin mahke too.
Luk 13.25: Jalike da house owna goin pau eat, he go lock da door fo go sleep.
Luk 13.32: good today an tomorrow, an day numba three, my work goin pau.
Luk 15.7: dat come sorry fo all da bad kine stuff he wen do, an like pau do um, den cuz a all da odda guys dat tink dey no need
Luk 15.10: bad guy come sorry fo all da bad kine stuff he wen do, an pau do um.
Luk 16.9: bumbye, wen da time come dat da money an everyting goin pau, God goin tell you guys ‘Aloha!”
Luk 16.17: Stay mo easy fo da sky an da earth fo go pau den fo one litto line from God's Rules fo go pau.
Luk 16.17: fo go pau den fo one litto line from God's Rules fo go pau.
Luk 16.30: dey goin come sorry fo da bad kine stuff dey wen do, an pau do um.’
Luk 17.3: do bad kine stuff, scold um, an if he come really sorry an pau do um, den no stay huhu wit him, but let him go.
Luk 17.4: back by you seven times, an say, ‘I really sorry, an I pau do dat,’ den no stay huhu wit him, but let him go.
Luk 21.9: kine stuff gotta happen, but dat no mean everyting goin pau yet.’
Luk 21.24: goin bus up Jerusalem an walk all ova um, till dea time pau.
Luk 21.33: Da sky an da earth goin pau, but wat I say no goin pau foeva.
Luk 21.33: Da sky an da earth goin pau, but wat I say no goin pau foeva.
Luk 22.45: Wen Jesus pau pray, he stand up an go back by his guys, an find dem all
Luk 23.45: real dark all ova da place, till three clock, cuz da sun pau shine.
Luk 24.29: But dey tell him, “Stay hea wit us, cuz pau hana, an dark awready.
Luk 24.47: gotta come sorry fo all da bad kine stuff dey doing, an pau do um.
Jhn 4.52: Dey say, “Da feva wen pau one clock yesterday.”
Jhn 6.39: An den, I goin make dem come back alive wen da world goin pau.
Jhn 6.40: An I goin make dem come back alive wen da world goin pau.
Jhn 6.44: make dem guys come back alive from mahke wen da world goin pau.
Jhn 6.54: max foeva, an I goin bring um back alive wen da world goin pau.
Jhn 11.24: all da mahke guys goin come back alive, an dis world goin pau.”
Jhn 12.48: In da end time wen da world goin pau, all da stuff I wen say goin show how dat guy stay.
Jhn 17.4: I wen pau do all da stuff dat you wen tell me fo do.
Jhn 18.1: Wen Jesus wen pau pray, he wen go ova da Kidron Stream wit da guys he
Jhn 19.28: Afta dat, Jesus wen know dat he wen pau do everyting he suppose to do.
Jhn 19.30: Wen Jesus wen suck da cheap wine he say, “Everyting pau awready!
Jhn 19.41: wit trees, an one new place fo bury dat da owna guy jus pau dig outa one cave, an dey neva put nobody inside dea yet.
Jhn 21.15: Afta dey pau eat, Jesus wen aks Simon Peter, “Eh Simon, John's boy.
Jhn 21.25: write all dat Jesus wen do, from da time he wen start till pau, I figga da whole world no mo room fo put all da kine
Act 4.31: Wen dey pau pray, da place wea dey stay togedda wen shake.
Act 5.36: him, an all his guys wen run away, an da whole ting wen pau.
Act 5.38: Cuz if wat dey do ony come from peopo, goin pau.
Act 5.42: Every day dey neva pau teach an tell everybody inside da temple yard an inside
Act 6.2: fo come togedda, an dey say, “Dass not right fo us fo pau teach wat God say, jus so we can give food to da peopo dat
Act 6.13: dat wen bulai bout him an say, “Dis guy still yet no like pau talk stink bout da temple dat stay spesho fo God, an bout
Act 8.33: Nobody can talk bout his kids, Cuz his life wen pau Inside dis world.
Act 11.18: Wen dey hear dat, dey pau squawk, an dey tell how awesome God stay.’
Act 13.25: Wen John pau do all da stuff he wen come fo do, he wen tell da peopo,
Act 14.26: Cuz now dey wen pau do all da stuff dey wen tink fo do.
Act 15.13: Wen dey pau talk, James say, “Bruddas, lissen to me.”
Act 16.19: fo da slave girl wen know dat dea chance fo make money all pau, dey wen grab Paul an Silas an drag um inside da open
Act 17.30: gotta come sorry fo all da bad kine stuff dey wen do, an pau do um.’
Act 19.4: dat come sorry fo all da bad kine stuff dey wen do, an pau do um.”
Act 19.41: Wen he wen pau say dat, den he wen tell everybody fo go home.
Act 20.1: Wen da big noise wen pau, Paul wen tell Jesus guys fo come by him.
Act 20.21: Jewish, dat dey gotta come by God, an come sorry an like pau all da bad kine stuff dey stay do, an no do um no moa, an
Act 21.14: We no can make Paul stay, so we pau try.
Act 21.24: Now, someting wen happen dat make dea promise pau.
Act 21.24: make sacrifice an shave dea heads fo show dat da promise pau.
Act 21.26: temple an tell da pries guys wat day da spesho time goin pau, so da pries guys can make da right offering fo da four
Act 21.27: Wen da seven days fo do da religious kine stuff almos pau, some Jewish guys from Asia wen spock Paul inside da
Act 21.32: beef wen spock da main captain an da army guys, dey wen pau bus up Paul.
Act 21.40: Wen dey pau yell, he wen talk to dem in local talk.”
Act 22.2: hear dat he wen talk da local language to dem, den dey wen pau yell, an wen lissen.
Act 23.12: make promise dat dey no goin eat o drink notting till dey pau kill him.
Act 23.21: promise dat dey no goin eat o drink notting till dey pau kill um.
Act 26.3: Dass why I beg you fo try lissen to me till I pau talk.
Rom 2.4: You no undastan dat he like you come sorry an pau do all da bad kine stuff you guys doing?
Rom 3.26: You know, befo time God neva push hard fo peopo fo pau do da bad kine stuff.
Rom 4.20: Abraham neva tink dat God no can do um, an den pau trus God.”
Rom 6.6: We know dat da no good kine guy we was befo, pau awready, jalike dat guy wen mahke on top da cross wit
Rom 8.24: Nobody goin stay wait fo someting dat wen pau happen awready.
Rom 9.28: Cuz da Boss goin pau do everyting he wen say he goin do, All ova da world.
Rom 9.29: If he neva do dat, our blood pau, Jalike da peopo from Sodom town an Gomorrah town.”
Rom 13.12: Litto mo pau da nite time, almos day time awready!
Rom 13.12: So, good we pau da bad kine stuff we was doing.
Rom 14.13: So pau awready poin finga da odda peopo.
Rom 15.23: But now, I pau do my work dis side, an long time now, I wen like plenny
Rom 15.28: So afta I pau dis job, an make shua dat da Jerusalem bruddas an sistas
1Co 6.13: But no matta -- God goin make all dat pau.
1Co 7.29: Cuz da way da world stay now, goin all pau.
1Co 7.31: Cuz da way da world stay now, goin all pau.
1Co 9.11: So az notting, wen us guys pau teach, den we get food fo eat from you guys.”
1Co 13.8: Wen you get love an aloha, dat no goin pau eva.
1Co 14.27: One guy no can start till da odda guy pau, an gotta get somebody fo tell wat dey mean wen dey talk
1Co 15.24: An afta, everyting goin pau.
2Co 7.10: Wen we stay sorry da way God like, den we pau do da bad kine stuff we was doing, we goin do diffren den
2Co 8.6: we wen tell him fo help you guys some moa, so you guys can pau dis spesho job.”
Gal 1.6: Quick time you guys pau trus God an go trus odda kine stuff.
Gal 3.22: say dat everybody stay do da bad kine stuff, an dey no can pau do um.
Eph 1.23: Cuz we da ones dat goin pau do everyting dat Christ wen start wen he was hea.
Eph 2.7: God wen do all dat fo show proof, even afta dis world pau, dat he wen go all out fo do plenny good stuff fo kokua
Eph 3.18: Dis love an aloha, no goin pau eva!
Eph 6.13: Afta you guys pau do everyting you gotta do, you goin be da ones dat still
Col 1.20: all da beef an da hassles peopo get wit God stay all pau.
Col 3.9: each odda, cuz you guys wen throw out da old kine way an pau do da bad kine stuff you guys wen do befo time.
Col 4.16: Wen you guys pau read dis letta, give um to da church guys Laodicea side,
1Ti 4.1: God's Spirit say strait out dat bumbye befo da world pau some peopo no goin trus any mo da tings we trus.
head: Wen Da World Goin Pau, How Da Peopo Goin Be?
2Ti 3.1: Rememba dis: befo da world goin pau, everybody goin presha out.
2Ti 3.16: um fo teach, an fo show wat stay wrong, an fo help peopo pau do da bad kine stuff an come back an stick wit da good
2Ti 4.6: My time almos stay pau awready.
2Ti 4.18: like everybody tell how awesome he stay, an I like dem no pau telling, neva eva!
Heb 1.2: But now, wen everyting stay coming pau, God wen send his Boy fo talk to us guys.
Heb 1.3: Afta he wen pau throw out da bad kine stuff da peopo wen do, So dey can
Heb 4.3: You know, long time ago, wen God wen make da world, he wen pau do everyting he goin do inside da world.
Heb 4.4: “Day Numba Seven, az da day God wen rest, afta he wen pau make everyting.
Heb 4.10: Dat mean time fo rest, an you pau do yoa work awready, jalike God wen rest, afta he wen pau
Heb 4.10: pau do yoa work awready, jalike God wen rest, afta he wen pau do his work.
Heb 6.16: An den wen dass all pau, da odda peopo no can make argue.
Heb 8.9: Cuz a dat, I wen pau lissen dem.
Heb 10.2: Cuz if da Rules wen make dem perfeck, fo shua dey pau make sacrifice, cuz no need, yeah?
Heb 10.22: inside, so we know dat all da bad kine stuff inside us, pau awready.
Jas 5.3: Da world goin pau, you know!
1Pe 1.4: he goin give us no goin get wipe out, o come pilau, o come pau.
1Pe 1.18: pay fo you guys wit da kine silva o gold money dat goin pau, you know.
1Pe 3.4: Dass da kine stuff no going pau.
1Pe 3.10: like live life good, An be jalike dat every day, He gotta pau say da bad kine tings, An no bulai an scam nobody, He
1Pe 4.7: Da time wen everyting goin pau goin come pretty soon.
2Pe 3.3: First, you gotta undastan dis: befo da world pau, goin get guys dat ony goin make any kine how dey like.
2Pe 3.9: He like everybody fo come sorry an pau do all da bad kine stuff dey doing.
1Jn 2.17: Dis world an all da stuff da peopo like get, dat goin all pau.
Rev 2.5: You guys gotta come sorry an pau make lidat, but make like befo, first time.
Rev 2.5: If you guys no like come sorry an pau make lidat, I no goin let you guys talk fo me no moa.
Rev 2.13: But still yet you guys stay tight wit me, an neva pau trus me.
Rev 2.22: back wit her goin suffa plenny, if dey no come sorry an pau do da bad kine stuff dey doing.
Rev 9.20: mahke from da big trouble, dey still yet no come sorry an pau do da bad kine stuff dey do.
Rev 9.20: Dey still yet no pau go down in front da bad kine spirits, an da idol kine
Rev 9.21: Da peopo still yet no come sorry o pau kill peopo, o make kahuna, o fool aroun, o steal stuffs.
Rev 11.7: Den, wen dey pau tell wat God say, da Wild Animal dat come up outa da Deep
Rev 15.1: da peopo wen suffa from da seven big kine trouble, den God pau send no mo big kine trouble.
Rev 15.8: da seven big kine trouble from da seven angel guys wen pau.
Rev 16.17: Everyting pau.
Rev 18.2: Dat big town wen pau awready!
Rev 18.14: “All da fancy kine stuff you wen like get fo yoaself, All pau!”
Rev 18.14: All yoa rich an awesome stuff wen pau!
Rev 20.7: Wen da tousand years pau, dey goin let da Devil go outa da jail.
Rev 21.1: Cuz da first earth an da first sky wen pau, an no mo sea.
Rev 21.4: o suffa, Cuz da way tings wen happen befo, All dat goin pau.
Rev 21.6: Den he tell me, “Everyting pau!”