2Ki 15.25: Pekah, Remaliah's boy, he one a da main leada guys fo Pekahiah
2Ki 15.25: Pekah take fifty guys from Gilead wit him fo go inside da strong
2Ki 15.25: Dass how Pekah kill Pekahiah, an come da nex king afta him.
head: Pekah Da Israel King
2Ki 15.27: Azariah (dass Uzziah) stay Judah king fo fifty-two years, Pekah, Remaliah's boy, come da Israel king inside Samaria town.
2Ki 15.28: Da way Yahweh see Pekah, he do bad kine stuff too.
2Ki 15.29: Wen Pekah stay king Israel side, da Assyria king Tiglat-Pileser come
2Ki 15.30: Den Hoshea, Elah's boy, make plan fo kill Pekah, Remaliah's boy.
2Ki 15.30: Hoshea guys attack Pekah an kill um, an den Hoshea come da nex Israel king.
2Ki 15.31: All da odda stuff dat Pekah wen do, stay inside da Record Book Fo Da Kings Fo Israel.
2Ki 15.32: Befo, wen Pekah, Remaliah's boy, stay da king inside Israel fo two year,
2Ki 15.37: da same time Yahweh start fo send Rezin, da Aram king, an Pekah, Remaliah's boy, fo attack Judah.
2Ki 16.1: Wen Pekah, Remaliah's boy, stay Israel king fo seventeen year, Ahaz,
2Ki 16.5: Den Rezin da Aram king an Pekah, Remaliah's boy, da Israel king, go up fo make war.
Isa 7.1: King Pekah fo da Israel peopo was Remaliah's boy.
Isa 7.1: One time, King Rezin fo da Aram peopo, wit King Pekah fo help him, wen go fight agains da Jerusalem town peopo