Lev 11.18: hawk, da small owl, da cormorant, da pueo, da barn owl, da pelican, da fish eagle, da stork, any kine heron, da hoopoe bird,
Deu 14.17: da seagull, da small owl, da big owl, da white owl, da pelican, da odda kine scavenja bird, da cormorant, da stork, any