Gen 1.24: da animals dat live wit peopo, an da small kine animals, an da wild animals.
Gen 1.25: all kine wild animals, an all kine animals dat live wit peopo, an all da small kine animals dat run aroun on top da
Gen 1.26: Den God say, “Now, I like make peopo.
Gen 1.27: So God make da peopo, same same jalike one copy a him.
Gen 2.20: So da guy give name to all da kine animals dat live wit peopo, an all da kine birds in da sky, an all da kine wild
head: Da Peopo Do Wat Dey Not Suppose To Do
Gen 3.20: “Life,” Hebrew language, an she da firs mudda fo all da peopo dat eva live.”
Gen 3.22: Da peopo wen come jalike us awready.
head: Da Peopo Dat Come From Cain
Gen 4.26: Dat was da time wen da peopo firs start fo aks Yahweh fo help um cuz dey know wat kine
Gen 5.1: Dis da genealogy, da peopo dat wen come from Adam.
Gen 5.1: Da time God wen make da peopo, he make um fo be like him, jalike one copy.
Gen 5.2: God make da peopo fo be guys an wahines.
Gen 5.2: God wen make dem, he give um da name “Adam,” dat mean, “Peopo,” dea language.
Gen 5.29: (Dat name “Noah,” you know, sound kinda like how da Hebrew peopo say “take away da sore.
Gen 6.1: Afta dat, wen start fo get plenny peopo inside da world, an dey get daughtas.
Gen 6.2: jalike gods dat wen check out da daughtas dat born to da peopo.
Gen 6.3: Den Yahweh tell, “I wen give da peopo my spirit inside dea bodies fo make um stay alive.
Gen 6.3: Still yet, dey ony peopo.
Gen 6.4: Had big strong kine peopo too inside da world dat time.
Gen 6.4: da guys dat jalike gods an da daughtas dat born to da peopo wen come togedda an get kids.”
head: Da Peopo Stay Do Bad Kine Stuff
Gen 6.5: Yahweh wen see how da peopo was doing mo an mo plenny bad kine stuff, all ova da
Gen 6.5: Erytime da peopo tink an make plan, dey ony tinking how fo do bad kine
Gen 6.6: Mo betta I neva make dose peopo dea inside da world!
Gen 6.7: An den Yahweh tink, “I goin wipe out from da world all da peopo I wen make awready.”
Gen 6.9: From all da peopo dat live dat same time, nobody can poin finga Noah.
Gen 6.11: Dat time, da way God see um, all da peopo wen come poho inside.
Gen 6.11: Da peopo all ova da world, dey ony like bus up each odda.
Gen 6.12: Da way dey live, all da peopo stay ack pilau awready.
Gen 6.13: Den God tell Noah, “I look all da peopo in front me, an all ova da world, dey ony like tink how
Gen 6.20: From ery kine bird, an ery kine animal dat live wit peopo, an ery kine ting dat crawl on top da groun, two a dem
Gen 7.1: Cuz from all da peopo dat stay alive, you da ony guy I see dat do da right ting
Gen 7.14: wild animal, an ery kine animal big an small dat live wit peopo, an all kine tings dat crawl on top da groun, an ery kine
Gen 7.21: da groun wen mahke -- da birds, an da animals dat live wit peopo, an da wild animals, an da small kine tings dat crawl all
Gen 7.21: da small kine tings dat crawl all ova da groun, an all da peopo.
Gen 7.23: neva have notting dat live on top da groun, neva have peopo, o animals dat live wit peopo, o tings dat crawl on top da
Gen 7.23: on top da groun, neva have peopo, o animals dat live wit peopo, o tings dat crawl on top da groun, o birds dat fly inside
Gen 7.23: Noah, he da ony guy dat stay alive, him an da odda peopo dat stay wit him inside da big boat.
Gen 8.21: time I goin make bad ting happen to da groun just cuz a da peopo.
Gen 8.21: Cuz from small kid time, weneva da peopo go tink an make plan, dey ony like do bad kine stuff.
Gen 9.1: “Get plenny kids now, an go make da world wit mo plenny peopo.
Gen 9.6: Cuz God wen make da peopo Jalike dey one picha, Made fo look jalike him, same same.
Gen 9.7: Get plenny kids, an go fill up da world wit mo plenny peopo.
Gen 9.9: Dis da deal I making fo you guys, an fo da peopo dat goin come from you guys bumbye, an fo all da animals
Gen 9.12: Da sign stay fo now, an stay fo all da peopo dat goin come from you guys afta.
Gen 9.25: work dat nobody like even do, Fo dea brudda guys an dea peopo!
Gen 9.27: I like Jafet an his peopo go live togedda wit da Shem ohana, But da Canaan ohana,
Gen 10.1: Dis da story bout da ohana peopo dat wen born fo Noah an his boys Shem an Ham an Jafet.
Gen 10.4: dat come from Javan: Elishah, an Tarshish (dass da Spain peopo), an Kittim (dass da Cyprus Island peopo) an Dodan (dass
Gen 10.4: (dass da Spain peopo), an Kittim (dass da Cyprus Island peopo) an Dodan (dass da Rhodes Island peopo).
Gen 10.4: da Cyprus Island peopo) an Dodan (dass da Rhodes Island peopo).
Gen 10.6: ohana dat come from Ham: dey was Cush (dass da Egypt Mauka peopo), Mizraim (dass da Egypt peopo), an Put (dass da Libya
Gen 10.6: Cush (dass da Egypt Mauka peopo), Mizraim (dass da Egypt peopo), an Put (dass da Libya peopo), an Canaan.
Gen 10.6: Mizraim (dass da Egypt peopo), an Put (dass da Libya peopo), an Canaan.
Gen 10.9: Da guys dat good fo hunt, da peopo still yet like talk bout um lidis: “Yahweh, he know bout
Gen 10.13: Mizraim (dass da guy da Egypt peopo come from), da Lud peopo come from Mizraim too, an da Anam
Gen 10.13: Mizraim (dass da guy da Egypt peopo come from), da Lud peopo come from Mizraim too, an da Anam peopo, da Lehab peopo,
Gen 10.13: come from), da Lud peopo come from Mizraim too, an da Anam peopo, da Lehab peopo, da Naftuh peopo, da Patrus peopo, da
Gen 10.13: peopo come from Mizraim too, an da Anam peopo, da Lehab peopo, da Naftuh peopo, da Patrus peopo, da Kasluh peopo, an da
Gen 10.13: Mizraim too, an da Anam peopo, da Lehab peopo, da Naftuh peopo, da Patrus peopo, da Kasluh peopo, an da Crete Island
Gen 10.14: da Anam peopo, da Lehab peopo, da Naftuh peopo, da Patrus peopo, da Kasluh peopo, an da Crete Island peopo.
Gen 10.14: Lehab peopo, da Naftuh peopo, da Patrus peopo, da Kasluh peopo, an da Crete Island peopo.
Gen 10.14: da Patrus peopo, da Kasluh peopo, an da Crete Island peopo.
Gen 10.14: Da Kasluh peopo, az wea da Filisha peopo wen come from.
Gen 10.14: Da Kasluh peopo, az wea da Filisha peopo wen come from.
Gen 10.16: Had da Jebus peopo dat wen come from Canaan too, an da Amor peopo, da Girgash
Gen 10.16: da Jebus peopo dat wen come from Canaan too, an da Amor peopo, da Girgash peopo, da Hiv peopo, da Ark peopo, da Sin
Gen 10.16: dat wen come from Canaan too, an da Amor peopo, da Girgash peopo, da Hiv peopo, da Ark peopo, da Sin peopo, da Arvad peopo,
Gen 10.17: Canaan too, an da Amor peopo, da Girgash peopo, da Hiv peopo, da Ark peopo, da Sin peopo, da Arvad peopo, da Zemar
Gen 10.17: an da Amor peopo, da Girgash peopo, da Hiv peopo, da Ark peopo, da Sin peopo, da Arvad peopo, da Zemar peopo, an da Hamat
Gen 10.17: da Girgash peopo, da Hiv peopo, da Ark peopo, da Sin peopo, da Arvad peopo, da Zemar peopo, an da Hamat peopo.
Gen 10.19: peopo, da Hiv peopo, da Ark peopo, da Sin peopo, da Arvad peopo, da Zemar peopo, an da Hamat peopo.
Gen 10.19: da Ark peopo, da Sin peopo, da Arvad peopo, da Zemar peopo, an da Hamat peopo.
Gen 10.19: da Sin peopo, da Arvad peopo, da Zemar peopo, an da Hamat peopo.
Gen 10.19: (Befo time, da land wea da Canaan peopo wen live wen start makai side, from Sidon, an go by Gerar
Gen 10.20: come from Ham - da diffren ohanas an language, ery kine peopo wit dea own land an dea own govmen.
Gen 10.31: come from Shem -- da diffren ohanas an language, ery kine peopo wit dea own land an dea own govmen.
head: Da Babylon Peopo Get Big Head An Build One Towa
Gen 11.1: Had one time, all da peopo inside da world talk da same language still yet.
Gen 11.2: Dat time, had plenny peopo dat no like stay da same place long time, dey like move
head: Yahweh Mess Up Da Babylon Peopo Language
Gen 11.5: down by dea town fo look, an fo check out da towa dat da peopo build.
Gen 11.6: Yahweh, he tinking lidis: “Dis peopo, dey all one, an dey all get one language.
Gen 11.6: Wit dis towa, dis peopo ony starting fo do stuff!
Gen 11.8: Dass how Yahweh wen make da peopo move all ova da world, an az why dey neva finish building
Gen 11.28: Dey wen live Ur town, wea da Chaldea kine peopo live.
Gen 12.2: Da peopo dat goin come from you, Bumbye I goin make dem come one
Gen 12.2: one big name guy, An you goin make good tings come fo odda peopo.
Gen 12.3: Da peopo dat tell, ‘Eh Abram, I like God fo do good tings fo you!
Gen 12.3: Da peopo dat tell, ‘Eh Abram, I like God fo do bad tings to you!’
Gen 12.5: all da big stack stuffs dey wen get Haran side, an all da peopo dat wen work fo dem dea too.
Gen 12.6: Da Canaan peopo dat live ova dea awready stay go Moreh, fo find out wat
Gen 12.7: He tell um: “Dis land ova hea, I goin give um to da peopo dat goin come from you bumbye.
head: Abram An Sarai Bulai Da Egypt Peopo
Gen 12.10: Dat time, da peopo inside da Canaan land, neva have notting fo eat.
Gen 12.13: Mo betta you tell peopo dat you my sista, so den dey goin make nice to me if dey
Gen 12.14: Wen Abram dem get ova dea Egypt side, da Egypt peopo wen see dat Sarai one real good looking wahine.
Gen 12.15: Da govmen guys dat work fo da Pharaoh (dass wat da Egypt peopo call dea king guy), dey wen spock her, an dey go tell da
Gen 12.17: Yahweh, he wen make da Pharaoh guy an all da odda palace peopo come real sick, wit diffren hard kine sick, cuz he wen
Gen 13.7: An had da Canaan peopo an da Periz peopo inside dat land, same time too.
Gen 13.7: An had da Canaan peopo an da Periz peopo inside dat land, same time too.
Gen 13.11: Him an his peopo, dey wen go move house ova dea, da east side.)
Gen 13.13: But da Sodom peopo, dey was bad peopo.
Gen 13.13: But da Sodom peopo, dey was bad peopo.
Gen 13.15: all da land dat you see, I goin give um to you an to da peopo dat goin come from you bumbye.
Gen 13.16: Da peopo dat goin come from you, I goin give you so plenny, dat dey
Gen 13.16: Same ting, goin get so plenny peopo dat goin come from you, no can count um.
Gen 14.4: aroun Babylon wen stay go togedda fo give hard time to da peopo dat live aroun da valley wea Lot stay live.
Gen 14.4: king guys an dea army guys, ery year dey make presha fo da peopo aroun Sodom.
Gen 14.4: Da peopo dat side get five king guys fo dea big towns.
Gen 14.4: Shinab from Admah, King Shem-`Eber, da king guy fo da Zebo peopo, Da king from Bela.
Gen 14.5: dey all go Ashterot-Karnaim side an make war wit da Refa peopo.
Gen 14.5: Den dey go Ham side an make war wit da Zuz peopo.
Gen 14.5: Den dey go Shaveh-Kiriathaim side an make war wit da Em peopo.
Gen 14.6: go up country to da Seir mountains an make war wit da Hor peopo.
Gen 14.6: Dey chase da Hor peopo all da way to El Paran nex to da boonies wea no mo nobody.
Gen 14.7: place dey call Kadesh, an dea dey make war wit da Amalek peopo an take ova all dea land.
Gen 14.7: Same ting fo da Amor peopo dat stay Hazazon Tamar side.
Gen 14.8: from Sodom an Gomorrah an Admah, an da king fo da Zebo peopo, an da king guy fo Bela, dass Zo`ar too, dey take dea army
Gen 14.16: nephew Lot an all his stuffs, an da wahines, an da odda peopo, an all da odda tings dat da Babylon guys wen rip off from
Gen 14.16: da odda tings dat da Babylon guys wen rip off from da odda peopo.
Gen 14.21: But da king guy fo Sodom, he tell Abram, “Eh, jus let da peopo go wit me.
Gen 14.21: (He like peopo tink dat he da one dat make Abram come rich, az why he
Gen 15.5: Dass how plenny peopo goin come from you!
Gen 15.13: Den Yahweh tell Abram, “I like you know dis fo shua: Da peopo dat goin come from you, dey goin go live inside one nodda
Gen 15.13: Da peopo ova dea goin make um be dea slaves, an fo four hundred
Gen 15.14: But I goin punish da peopo dat make um come slaves, an den yoa peopo goin go outa dat
Gen 15.14: I goin punish da peopo dat make um come slaves, an den yoa peopo goin go outa dat land wit plenny stuffs.
Gen 15.18: da big river dey call Eufrates -- all dis, I give um to da peopo dat goin come from you!
Gen 15.19: I give you da land fo da Ken peopo, da Keniz peopo, da Kadmon peopo, da Het peopo, da Periz
Gen 15.19: I give you da land fo da Ken peopo, da Keniz peopo, da Kadmon peopo, da Het peopo, da Periz peopo, da Refa
Gen 15.19: you da land fo da Ken peopo, da Keniz peopo, da Kadmon peopo, da Het peopo, da Periz peopo, da Refa peopo, da Amor
Gen 15.20: fo da Ken peopo, da Keniz peopo, da Kadmon peopo, da Het peopo, da Periz peopo, da Refa peopo, da Amor peopo, da Canaan
Gen 15.20: da Keniz peopo, da Kadmon peopo, da Het peopo, da Periz peopo, da Refa peopo, da Amor peopo, da Canaan peopo, da Girgash
Gen 15.20: da Kadmon peopo, da Het peopo, da Periz peopo, da Refa peopo, da Amor peopo, da Canaan peopo, da Girgash peopo, an da
Gen 15.21: da Het peopo, da Periz peopo, da Refa peopo, da Amor peopo, da Canaan peopo, da Girgash peopo, an da Jebus peopo too.
Gen 15.21: da Periz peopo, da Refa peopo, da Amor peopo, da Canaan peopo, da Girgash peopo, an da Jebus peopo too.
Gen 15.21: da Refa peopo, da Amor peopo, da Canaan peopo, da Girgash peopo, an da Jebus peopo too.
Gen 15.21: Amor peopo, da Canaan peopo, da Girgash peopo, an da Jebus peopo too.
Gen 16.10: Da peopo dat goin come from you, too plenny fo count.”
Gen 17.2: I goin make choke plenny peopo come from you.
Gen 17.6: I goin give you choke plenny peopo come from you bumbye, diffren kine peopos, so you goin be
Gen 17.7: I goin be da God fo you, an fo all da peopo dat goin come from you bumbye, even afta you mahke.
Gen 17.8: But I goin give all dis land to you an da peopo dat goin come from you, foeva.
Gen 17.9: You an all da peopo dat goin come from you, all you guys gotta stick wit da
Gen 17.10: Hea's da deal I making, wat you an da peopo dat goin come from you gotta do.
Gen 17.10: guy inside yoa ohana, dey gotta cut skin fo show you my peopo.
Gen 17.12: da fadda mudda guys wen born fo yoa ohana, o you buy slave peopo dat not from yoa ohana, gotta cut skin dem too.
Gen 17.13: guys goin show dat da deal I make wit you guys fo be my peopo, goin stay foeva.
Gen 17.19: goin make da same deal fo him dat I get wit you, him an da peopo dat goin come from him, foeva.
Gen 17.20: I goin make him get so choke plenny peopo goin come from him, twelve important leada guys goin come
Gen 17.20: I goin make his ohana come one importan peopo.
Gen 17.27: dat wen born fo his ohana, an da ones dat he wen buy from peopo from odda place.
Gen 18.18: Cuz da peopo dat goin come from Abraham, dey goin come one importan
Gen 18.18: dat goin come from Abraham, dey goin come one importan peopo bumbye, wit plenny peopo.
Gen 18.18: dey goin come one importan peopo bumbye, wit plenny peopo.
Gen 18.19: Dass how I know he goin tell his kids, an da peopo dat work fo him, an da peopo dat goin come from dem, dat
Gen 18.19: he goin tell his kids, an da peopo dat work fo him, an da peopo dat goin come from dem, dat dey all gotta live da way I
Gen 18.20: Ova an ova, get peopo aks me fo help dem, cuz da Sodom an Gomorrah peopo so
Gen 18.20: get peopo aks me fo help dem, cuz da Sodom an Gomorrah peopo so bad.”
Gen 18.21: I gotta go down dea, fo make shua az fo real da ting da peopo aksing me fo help um wit.
head: Abraham Beg God Fo No Wipe Out Da Sodom Peopo
Gen 18.23: You goin wipe out da peopo dat stay doing da right ting, togedda wit da peopo dat
Gen 18.23: out da peopo dat stay doing da right ting, togedda wit da peopo dat stay doing bad kine stuff, same time, o wat?
Gen 18.24: Suppose get fifty peopo inside da town dat stay do da right ting.
Gen 18.24: You still yet goin wipe out all da peopo from dat place?
Gen 18.24: Cuz get da fifty good peopo inside dea too, you know.
Gen 18.25: If you kill da peopo dat do da right ting, same time you kill da bad peopo, den
Gen 18.25: da peopo dat do da right ting, same time you kill da bad peopo, den dat mean you tink dey not diffren, da peopo dat do da
Gen 18.25: da bad peopo, den dat mean you tink dey not diffren, da peopo dat do da right ting an da bad peopo!
Gen 18.25: dey not diffren, da peopo dat do da right ting an da bad peopo!
Gen 18.25: So den, you gotta make diffren kine to da good peopo an to da bad peopo!
Gen 18.25: you gotta make diffren kine to da good peopo an to da bad peopo!
Gen 18.26: Yahweh tell, “If get fifty peopo inside Sodom town dat stay do da right ting, I goin let go
Gen 18.26: Sodom town dat stay do da right ting, I goin let go all da peopo from dat place, cuz a dem.
Gen 18.28: Suppose no mo da fifty peopo dat do da right ting.
Gen 18.28: You goin wipe out da whole town, jus cuz need five peopo moa?
Gen 18.28: Yahweh tell um, “If I find forty-five peopo dea dat stay do da right ting, I no goin wipe out da town.
Gen 18.29: Yahweh tell, “Den I no do notting, cuz a da forty good peopo.
Gen 18.30: But I ony goin aks you dis: suppose you can find thirty peopo ova dea dat do da right ting?
Gen 18.30: Yahweh tell um, “If I find thirty peopo dea, I no do notting.
Gen 18.31: Yahweh tell, “Fo da twenty peopo, I no wipe um out, cuz a dem.
Gen 18.32: Yahweh tell, “Fo da ten good peopo, I no wipe out da oddas.
head: Da Bad Peopo Sodom Town
Gen 19.3: Lot tell his peopo fo make good kine food, an fo make da kine bread witout
Gen 19.12: You get odda peopo from yoa ohana hea inside dis town?
Gen 19.13: Get so plenny peopo dat stay yell to Yahweh fo help um, cuz da peopo hea so
Gen 19.13: so plenny peopo dat stay yell to Yahweh fo help um, cuz da peopo hea so bad.
Gen 19.25: eryting inside dose towns, eryting aroun da towns, all da peopo dat live inside da towns, all da stuff dat grow on top da
Gen 19.30: He scared fo stay wit da Zo`ar peopo, az why.
Gen 19.37: He da ancesta guy fo da Moab peopo dat get nowdays.
Gen 19.38: He da ancesta guy fo da Ammon peopo dat get nowdays.
Gen 20.4: So, you goin kill me an my peopo too, o wat?
Gen 20.7: like give her back, you goin mahke fo shua, you an all yoa peopo.
Gen 20.9: do one real bad ting, an now God goin punish me an all my peopo.
Gen 20.13: Ery place we go, tell da peopo dat I yoa brudda guy.
Gen 20.14: Abimelek, he bring togedda plenny sheeps an cows an slave peopo, guys an wahines.
Gen 20.18: Den Abraham pray to God fo Abimelek peopo.”
Gen 21.12: Cuz bumbye, wen dey talk bout da peopo dat come from you, dey mean da peopo dat goin come from
Gen 21.12: wen dey talk bout da peopo dat come from you, dey mean da peopo dat goin come from Isaac, not from Ishmael.
Gen 21.13: An you know, fo da slave wahine's boy, I goin make one peopo come from him too, cuz he come from you.
Gen 21.18: Cuz da peopo dat goin come from him, I goin make dem come one important
Gen 21.18: dat goin come from him, I goin make dem come one important peopo!
Gen 21.23: no goin bulai me o trick me, an same ting fo all my ohana peopo an erybody dat goin come from me bumbye.
Gen 21.32: (Dass da same land wea da Filisha peopo live nowdays, you know.”
Gen 21.34: wen live long time, ova dea inside da land wea da Filisha peopo live nowdays.
Gen 22.14: Nowdays peopo say still yet: “On top da mountain wea Yahweh stay, God
Gen 22.17: Da peopo dat goin come from you bumbye, I goin make dem come choke
Gen 22.17: come from you bumbye, I goin make dem come choke plenny peopo, jalike get plenny stars inside da sky an plenny sand on
Gen 22.17: An dey goin take ova da towns wea da peopo dat stay agains dem live.
Gen 23.3: body stay, an go ova by da town gate fo talk to da Het peopo dat live dea.
Gen 23.5: Da leada guys fo da Het peopo tell Abraham, “We know dat God wen make you one importan
Gen 23.7: Den Abraham wen go down fo show respeck to da Het peopo dat was da local peopo ova dea.
Gen 23.7: go down fo show respeck to da Het peopo dat was da local peopo ova dea.
Gen 23.9: fo da cave, so I can get one place by you guys fo bury my peopo wen dey mahke.
Gen 23.10: Efron, he stay dea awready wit da odda Het peopo.
Gen 23.10: So he talk to Abraham so all da odda Het peopo from dat town can hear him, all da peopo dat wen come
Gen 23.10: all da odda Het peopo from dat town can hear him, all da peopo dat wen come togedda inside da town gate, da place wea da
Gen 23.10: come togedda inside da town gate, da place wea da importan peopo come togedda.”
Gen 23.11: Right now in front all my peopo, I give um to you, da land an da cave, fo bury yoa mahke
Gen 23.12: Abraham, he wen go down in front all da local peopo fo show um respeck.
Gen 23.13: He tell Efron, so all da odda local peopo can hear too, “Ony lissen, let me tell dis one ting.”
Gen 23.16: da silva money dey wen talk bout in front da Het ohana peopo an give um to Efron -- 400 silva piece, da kine da
Gen 23.16: give um to Efron -- 400 silva piece, da kine da business peopo use ova dea dat time.”
Gen 23.18: All da importan Het peopo know dat, cuz dey was dea by da town gate wen dey make da
Gen 23.20: land wit da cave inside wen come Abraham land from da Het peopo, fo bury da mahke peopo from Abraham ohana.
Gen 23.20: wen come Abraham land from da Het peopo, fo bury da mahke peopo from Abraham ohana.
Gen 24.2: um, “I like you put yoa hand undaneat my thigh, da way our peopo do wen dey make one strong promise.
Gen 24.3: gotta promise, no find one Canaan kine wahine from dese peopo aroun hea wea I live.
Gen 24.7: He tell me, ‘I goin give dis land to da peopo dat goin come from you.
Gen 24.10: He go ova dea by da Aram peopo Mesopotamia side between da two big rivas, da town wea
Gen 24.27: ting fo me too, Yahweh show me wea fo go, strait to da peopo from my boss guy ohana, jalike I suppose to!
Gen 24.28: Rebecca, she run home quick an tell all her mudda ohana peopo da tings dat wen happen.
Gen 24.37: He tell me, ‘I stay live ova hea on top da Canaan peopo land, you know, but I no like you go get one Canaan wahine
Gen 24.38: Dis wat you gotta do: go my fadda house, by my ohana peopo, fo get one wife fo my boy.
Gen 24.41: An wen you get dea by my ohana peopo, if dey no let you take nobody, dass okay too.
Gen 24.60: Da ohana peopo aks God fo do good tings fo Rebecca.
Gen 24.60: We like you come da ancesta wahine Fo ten million peopo!
Gen 24.60: da people dat goin come from you be strong So wen odda peopo go agains dem, Yoa peopo goin take ova dea towns!
Gen 24.60: from you be strong So wen odda peopo go agains dem, Yoa peopo goin take ova dea towns!
Gen 25.3: Da Ashur peopo, an da Letush peopo, an da Le`um peopo, dey all wen come
Gen 25.3: Da Ashur peopo, an da Letush peopo, an da Le`um peopo, dey all wen come from Dedan.
Gen 25.3: Da Ashur peopo, an da Letush peopo, an da Le`um peopo, dey all wen come from Dedan.
Gen 25.4: All dese peopo, az Abraham ohana from Keturah dea mudda.
Gen 25.16: boys, an dey all get dea own small place fo live, an da peopo dat live dea afta give dea place da same name jalike da
Gen 25.23: One peopo goin be mo strong den da odda peopo.
Gen 25.23: One peopo goin be mo strong den da odda peopo.
Gen 26.1: up his tents wea King Abimelek was da king fo da Filisha peopo.
Gen 26.3: Cuz you an da peopo dat goin come from you, I goin give all da lands aroun hea
Gen 26.4: I goin make plenny plenny peopo come from you bumbye, jalike get plenny stars inside da
Gen 26.8: go Gerar, da Abimelek guy dass da king fo da Philistine peopo, he looking down from da window, an he spock Isaac an his
Gen 26.11: Den Abimelek tell all his peopo, “Anybody touch dis guy o his wife, dey mahke!
head: Isaac An Da Philistine Peopo Make Argue Bout Da Watta
Gen 26.14: get plenny sheeps an goats, plenny cows, an plenny slave peopo dat work fo him.
Gen 26.14: Da Philistine peopo, dey wen come jealous.
Gen 26.22: Now us guys can come plenny peopo!
Gen 26.24: I goin make choke plenny peopo come from you bumbye, cuz a da deal I wen make wit
Gen 27.46: If Jacob go marry one a dem wahines from da Het peopo jalike Esau wen do, one local kine wahine from aroun hea,
Gen 28.4: I like God do da same good tings fo you an da peopo dat goin come from you, jalike he wen tell Abraham he goin
Gen 28.13: wea you stay sleep tonite, I goin give um to you an to da peopo dat goin come from you bumbye.
Gen 28.14: Yoa peopo goin come plenny, jalike no can tell how plenny sand get
Gen 30.14: find some love apple root plants inside da boonies, dat peopo tink help da wahines fo get kids.”
Gen 30.30: Az time awready, I gotta do someting fo my own ohana peopo now.
Gen 31.32: If you find dem wit one a my peopo, dat guy no goin stay alive!
Gen 32.7: Az how come he tell half da peopo dat wit him, fo camp out one side, an he tell da odda half
Gen 32.10: Now, I get plenny nuff peopo fo fill up two camp.
Gen 32.12: I goin make da peopo dat goin come from you come so plenny, dat no can count,
Gen 32.28: Yoa name Israel now, cuz you make fight wit God an wit peopo, an you win.”
Gen 32.32: (Dass how come da Israel ohana peopo, nowdays, wen dey eat meat, dey no eat da part wea da leg
Gen 33.5: He tell um, "Dis peopo dat wit you, who dem?
Gen 33.19: Jacob wen pay da Hamor ohana peopo hundred piece da old kine silva money.
Gen 34.2: Da main guy, dat land, was Shekem, Hamor boy from da Hiv peopo.
Gen 34.20: Shekem, dey go da place by da town gate wea da importan peopo hang out, an dey talk to da odda guys from dea town dat
Gen 34.21: Dey tell, “Dis peopo, dey our friend.
head: Jacob Boys Bus Up Da Shekem Peopo
Gen 34.29: take all da money an da stuffs, an all da kids an da old peopo, an da mahke guys wifes, eryting inside dea houses.
Gen 34.30: Now, da peopo dat live inside dis land, da Canaan peopo an da Periz
Gen 34.30: Now, da peopo dat live inside dis land, da Canaan peopo an da Periz peopo, dey goin make to me like I one stink
Gen 34.30: dat live inside dis land, da Canaan peopo an da Periz peopo, dey goin make to me like I one stink kine guy.
Gen 35.2: Jacob tell his ohana peopo an all da odda peopo dat was wit him, “All da idol gods
Gen 35.2: Jacob tell his ohana peopo an all da odda peopo dat was wit him, “All da idol gods you get from odda
Gen 35.4: So da peopo give Jacob all da idol gods from odda place dat dey get
Gen 35.5: Wen Jacob dem start fo go way from Shekem, God make da peopo inside all da odda towns aroun dea come real scared, so
Gen 35.5: dea come real scared, so dey no go afta da Jacob ohana peopo fo kill um.
Gen 35.6: Dass how wen happen, da time Jacob an all da peopo wit him go Luz, da place dey call Bethel nowdays, inside
Gen 35.8: dat tree da name Allon-Bakut, dat mean “Da Oak Tree Wea Peopo Cry,” dea language.
Gen 35.11: I like you come plenny peopo in da world.
Gen 35.11: One peopo, an plenny odda peopos, Dey all goin come from you.
Gen 35.12: Da peopo dat going come from you bumbye, I give dem dat land too.
Gen 35.29: Den Isaac mahke afta dat, an go da place wea his ancesta peopo stay.
Gen 36.1: da story bout da ohana dat come from Esau - dass da Edom peopo, you know.
Gen 36.6: Lata, Esau take his wifes an his kids, an all da peopo dat work fo him, an his cows and sheeps an goats, an all
Gen 36.9: Esau, he da ancesta guy fo da Edom peopo, dat live up country Se`ir side.)
Gen 36.21: Dey da main guys fo da Hor peopo ohanas, dat wen come from Se`ir, Edom land.
Gen 36.29: Now, da main guys fo da ohanas dat come from da Hor peopo: get Lotan, Shobal, Zibeon, Anah, Dishon, Ezer, an Dishan.
Gen 36.30: Dey da main guys fo da ohanas dat come from da Hor peopo, Se`ir side.
Gen 36.31: had king guys dat was in charge, long time befo da Israel peopo wen get king guys.
Gen 36.34: Jobab mahke, an Husham, dat come from da land wea da Teman peopo live, he come king.
Gen 36.35: He da one wen bus up da Midian peopo inside da boonies Moab side.
Gen 36.40: All da ohana names, dey come from dea main peopo: Timna, Alvah, Jetet, Oholibamah, Elah, Pinon, Kenaz,
Gen 36.43: Dey da main peopo fo da Edom ohanas, dat wen come from Esau, da ancesta guy
Gen 36.43: dat wen come from Esau, da ancesta guy fo all da Edom peopo.
Gen 37.1: Dis da story bout Jacob an his ohana peopo.
Gen 37.35: Bumbye wen I go down da Mahke Peopo Place, I still goin stay crying fo my boy.
Gen 38.1: sout side, an put up tent nea one guy name Hirah from da peopo dat stay Adullam side.
Gen 38.2: Her fadda, one guy from da Canaan peopo name Shuwa.
Gen 38.12: da funeral pau, Judah an his friend Hirah from da Adullam peopo, dey go togedda Timnah side, cuz Judah get guys ova dea
Gen 38.21: Da friend, he aks da peopo from dat place, “Eh, you guys know da wahine dat fool
Gen 38.22: An da peopo from dat place, dey tell me, no mo dat kine wahine ova
Gen 40.2: Da Pharaoh (dass wat da Egypt peopo call dea king guy), he come huhu wit dese two palace guys,
Gen 40.9: Den da guy dat was da boss befo time fo da peopo dat give da wine to da king, he tell Joseph wat he wen
Gen 40.15: You know, I come from da land wea da Hebrew peopo stay live, but some guys wen kidnap me an bring me ova
Gen 40.23: Still yet, da guy in charge a da peopo dat give da wine to da king, he neva even tink bout
Gen 41.8: He send peopo fo go tell all da kahuna guys from all ova Egypt fo come,
Gen 41.30: All ova da Egypt land, peopo goin foget bout da time wen had plenny fo eat.
Gen 41.35: give yoa guys da right fo take da good kine wheat from da peopo fo tax, an put um inside da big towns, an put guards ova
Gen 41.40: Wateva you tell all my peopo, dey goin do tings yoa way.
Gen 41.55: Even all ova Egypt land, da peopo wen start fo come hungry too.
Gen 41.55: He tell all da Egypt peopo, “Go by Joseph.
Gen 41.56: da place he get all da food inside, an sell um to da Egypt peopo.
Gen 41.57: Had peopo from all ova da odda lands dat wen go Egypt side fo buy
Gen 42.5: boys wen go Egypt side fo buy food, jalike plenny odda peopo, cuz no mo notting fo eat Canaan side, dat time.
Gen 42.6: Was him dat stay sell da food to all da peopo inside dat land.
Gen 42.19: If you guys honest peopo, one a yoa brudda guys gotta stay inside da jail wea I wen
Gen 42.38: inside, an you goin make my gray hair go down da Mahke Peopo Place!
Gen 44.7: Us not da kine peopo dat do da kine stuff you talking bout.
Gen 44.29: I goin go wit all my grey hair to da place wea da mahke peopo stay.
Gen 44.31: lidat, an he goin go wit all his grey hair to da Mahke Peopo Place.
Gen 45.1: Had plenny Egypt peopo standing nea Joseph.
Gen 45.8: I da boss fo all his ohana peopo, an I stay in charge a da whole Egypt land.
Gen 45.11: I goin make shua dat you an all yoa ohana peopo an eryting you get, no need pay all da money you get fo
Gen 45.18: Go bring yoa fadda guy, an all yoa ohana peopo, an come back by me.
head: Jacob An His Ohana Peopo Go Egypt Side
Gen 46.1: So Israel (dass Jacob, you know), wit all his peopo an all his animals an all his stuffs, move house Egypt
Gen 46.3: Wen you stay dea, I goin make da peopo dat goin come from you, come real rich an importan kine
Gen 46.3: dat goin come from you, come real rich an importan kine peopo.
Gen 46.6: Dass how wen happen wen Jacob an all da peopo dat come from him go Egypt side.
Gen 46.7: His boys an dea kids, an his girls an dea kids -- all da peopo dat come from Jacob, he take um all Egypt side wit him.
Gen 46.8: Now, all da Israel ohana peopo from dat time, dass Jacob an da peopo dat wen come from
Gen 46.8: all da Israel ohana peopo from dat time, dass Jacob an da peopo dat wen come from him dat wen go Egypt side wit him, dis
Gen 46.15: Dass 33 peopo, guys an wahines.
Gen 46.18: Dass 16 peopo.
Gen 46.22: All dese peopo, dey da ones Rachel wen born fo Jacob, 14 peopo.
Gen 46.22: All dese peopo, dey da ones Rachel wen born fo Jacob, 14 peopo.
Gen 46.25: Dass 7 peopo.
Gen 46.26: All da Jacob peopo dat wen go Egypt, if you no count da wifes a his boys,
Gen 46.26: wen go Egypt, if you no count da wifes a his boys, dass 66 peopo.
Gen 46.27: So az 70 peopo da Jacob ohana peopo get, Egypt side.
Gen 46.27: So az 70 peopo da Jacob ohana peopo get, Egypt side.
Gen 46.28: Dass how da peopo wen go Goshen side.
Gen 46.31: Den Joseph tell his brudda guys an all his fadda ohana peopo, “Kay den.
Gen 46.31: I goin tell, ‘My brudda guys, an all my fadda ohana peopo, dey was inside da Canaan land, an now dey all come hea by
Gen 46.34: Da Egypt peopo, dey tink all da sheep farma guys pilau, az why.’
Gen 47.12: take care his fadda an his brudda guys, an all da ohana peopo dat come from his fadda.
Gen 47.14: Egypt land an inside Canaan land, come to Joseph cuz da peopo pay him fo da food dat he sell.
Gen 47.15: All da Egypt peopo go by Joseph an tell um, “Eh!
Gen 47.17: So da peopo bring dea animals by Joseph, an he give um food an dey
Gen 47.18: Da nex year, da peopo come by Joseph one mo time.
Gen 47.20: All da Egypt peopo wen go sell dea field.
Gen 47.21: one side Egypt to da odda side, Joseph make da whole Egypt peopo move house to da big towns.
Gen 47.23: Den Joseph tell all da peopo, “So, now I wen buy all you guys fo Pharaoh, an all you
Gen 47.24: seeds fo da fields, an fo food fo you guys, an yoa ohana peopo, an yoa kids!
Gen 47.25: Da peopo tell Joseph, “Da tings you wen do fo us guys, az how come
Gen 47.26: wen make one rule fo da land inside Egypt, an da Egypt peopo use dat rule still yet: Da Pharaoh guy get twenny percent.
Gen 47.27: Da peopo wen get plenny kids, az how dey come plenny peopo.
Gen 47.27: Da peopo wen get plenny kids, az how dey come plenny peopo.
Gen 48.4: I goin make you so you can get plenny kids an come plenny peopo bumbye.
Gen 48.4: Da peopo dat goin come from you afta you mahke, I goin give dem dis
Gen 48.16: Make um come big an plenny peopo, hea inside dis world!
Gen 48.19: Da older one, he goin come one peopo too, an he goin come importan.
Gen 48.19: Da peopo dat goin come from him, goin get mo plenny, dey goin be
Gen 48.20: He tell, “Bumbye, wen da Israel peopo aks God fo do good tings fo dea kids, dey goin tink bout
Gen 48.22: Dass da one I wen take away from da Amor peopo wit my sword an my bow an arrow.
Gen 49.5: Dey like hurt peopo.
Gen 49.6: Cuz wen dey come huhu, dey kill peopo, An dey even hurt da cows, fo notting.
Gen 49.7: inside da Jacob ohana, An no come togedda wea da Israel peopo live.
Gen 49.10: Peopo from odda place goin bring him money an all kine stuffs,
Gen 49.13: Da Sidon peopo goin be his neighbor guys.
Gen 49.16: He goin be da judge fo his peopo, Cuz dey goin be one a da ohanas dat goin come from me,
Gen 49.21: He jalike one wahine kine deer Dat da peopo let run away, An bumbye, get nice looking bebe deer.
Gen 49.29: He say, “Pretty soon, I goin mahke an go meet my peopo.
Gen 49.30: Dass the land dat Abraham wen buy fo bury his peopo dea, from Efron da Het guy.
Gen 49.32: wit da cave inside dat our ancesta guy wen buy from da Het peopo.
Gen 49.33: Den he breave da las time an mahke, an he go meet his peopo from befo time.”
Gen 50.3: Da Egypt peopo all come sad fo him, seventy day.
Gen 50.8: All da peopo dat work fo Joseph, an his brudda guys, an da peopo dat
Gen 50.8: All da peopo dat work fo Joseph, an his brudda guys, an da peopo dat wen work fo his fadda befo time, dey go too.
Gen 50.8: Ony da kids an da real old peopo, an da sheeps an da goats an da cows, dey stay back Goshen
Gen 50.9: an guys dat ride horse dat go wit him too, az real plenny peopo all togedda.
Gen 50.11: Da Canaan peopo dat live dea, dey see da peopo crying ova dea, an dey
Gen 50.11: Da Canaan peopo dat live dea, dey see da peopo crying ova dea, an dey tell, “Da Egypt peopo, dey stay get
Gen 50.11: dey see da peopo crying ova dea, an dey tell, “Da Egypt peopo, dey stay get one important kine funeral!
Gen 50.11: Az why dey call dat place Abel-Mizraim, dat mean “Egypt Peopo Funeral Place,” dea language.
Gen 50.13: dat Abraham wen buy from Efron da Het guy fo bury his peopo dea.
Gen 50.14: Joseph fadda, Joseph an his brudda guys an all da odda peopo dat wen go Canaan side wit him, wen go back Egypt side.
Gen 50.20: dat make dis kine ting happen dat get today -- get plenny peopo now dat stay alive an neva mahke.
Gen 50.22: From dat time, Joseph an all his fadda guy ohana peopo stay Egypt side.
Exo 1.5: Had seventy peopo from Jacob ohana dat wen go Egypt wit him.
Exo 1.6: Lata, Joseph wen mahke, an all his brudda guys too, all da peopo from dat time.
Exo 1.7: But da Israel ohana peopo (az Jacob dem), dey wen get plenny kids an grandkids.
Exo 1.7: Dey wen come choke plenny peopo, an dey fill up da land.
head: Da New King Make Mean To Da Israel Peopo
Exo 1.8: Long time afta, had one new king dat take ova da Egypt peopo.
Exo 1.9: Da king tell his peopo, “You know wat?
Exo 1.9: Dat Israel ohana peopo, dey coming so plenny, dey awready mo strong den us guys.
Exo 1.11: So da Egypt peopo wen make da Israel peopo dea slave guys.
Exo 1.11: So da Egypt peopo wen make da Israel peopo dea slave guys.
Exo 1.11: Was da Israel peopo dat wen build two towns wit plenny warehouse inside fo da
Exo 1.12: But no matta da Egypt peopo still give da Israel peopo real hard time erytime, da
Exo 1.12: But no matta da Egypt peopo still give da Israel peopo real hard time erytime, da Israel peopo stay come mo
Exo 1.12: give da Israel peopo real hard time erytime, da Israel peopo stay come mo plenny still yet.
Exo 1.13: Dass why da Egypt peopo wen bus up da Israel peopo fo make um do slave kine work,
Exo 1.13: Dass why da Egypt peopo wen bus up da Israel peopo fo make um do slave kine work, an dey wen make da Israel
Exo 1.13: fo make um do slave kine work, an dey wen make da Israel peopo come sore inside, cuz dey make um work so hard.
Exo 1.14: Da Egypt peopo no give da Israel peopo chance notting.
Exo 1.14: Da Egypt peopo no give da Israel peopo chance notting.
Exo 1.14: Cuz if dey no do dat, da Egypt peopo bus um up.
Exo 1.20: Cuz dey neva kill da boys, da Israel peopo wen come mo plenny, an dey come plenny strong.”
Exo 1.22: Den, da Pharaoh guy tell all his peopo, “All da small boy kine bebes from da Israel peopo, throw
Exo 1.22: all his peopo, “All da small boy kine bebes from da Israel peopo, throw um inside da Nile Riva!
Exo 2.11: Moses come one big man Egypt side, he go visit his ohana peopo, da Israel peopo.
Exo 2.11: big man Egypt side, he go visit his ohana peopo, da Israel peopo.
Exo 2.11: He see how hard da Egypt peopo make um work.
Exo 2.11: guy bussing up one a da Israel slave guys from Moses own peopo.
Exo 2.13: Da nex day, Moses go see his ohana peopo again.
Exo 2.16: Had one guy dat was pries fo da Midian peopo.
Exo 2.23: But da Israel peopo, dey stay moaning still yet cuz dey slaves.
Exo 2.25: God wen see da Israel peopo, an he know wat he gotta do fo dem.
Exo 3.1: Jetro, he da pries fo da Midian peopo.
Exo 3.7: dis too: “I see eryting, all da hard time dat da Egypt peopo give my peopo!”
Exo 3.7: see eryting, all da hard time dat da Egypt peopo give my peopo!”
Exo 3.8: Az why now, I come hea fo get my peopo outa dea, so da Egypt guys no make um any kine no moa.
Exo 3.8: I talking bout da place wea da Canaan peopo, da Het peopo, da Amor peopo, da Periz peopo, da Hiv
Exo 3.8: I talking bout da place wea da Canaan peopo, da Het peopo, da Amor peopo, da Periz peopo, da Hiv peopo, an da Jebus
Exo 3.8: bout da place wea da Canaan peopo, da Het peopo, da Amor peopo, da Periz peopo, da Hiv peopo, an da Jebus peopo live now.
Exo 3.8: wea da Canaan peopo, da Het peopo, da Amor peopo, da Periz peopo, da Hiv peopo, an da Jebus peopo live now.
Exo 3.8: peopo, da Het peopo, da Amor peopo, da Periz peopo, da Hiv peopo, an da Jebus peopo live now.
Exo 3.8: da Amor peopo, da Periz peopo, da Hiv peopo, an da Jebus peopo live now.
Exo 3.9: Now, cuz da Israel peopo yell to me fo help um, I lissening.
Exo 3.9: An I see da way da Egypt peopo stay make dem work hard an make any kine to dem.
Exo 3.10: You da guy goin take my Israel peopo outa Egypt!
Exo 3.11: God, “You tink I can go by Pharaoh an jus take da Israel peopo outa Egypt?
Exo 3.12: An afta you get da peopo outa Egypt, all you guys goin come back dis same mountain,
Exo 3.13: Den Moses tell God, “But, wen I go by da Israel peopo an tell um, ‘Da same God dat yoa ancesta guys wen pray to,
Exo 3.14: Dass wat you gotta say to da Israel peopo.”
Exo 3.15: God tell Moses fo tell da Israel peopo: “Yahweh, he da same God dat yoa ancesta guys wen pray to.
Exo 3.16: Tell all da older leadas fo da Israel peopo fo come togedda.
Exo 3.17: take you guys one nodda land, da one wea get da Canaan peopo, da Het peopo, da Amor peopo, da Periz peopo, da Hiv
Exo 3.17: one nodda land, da one wea get da Canaan peopo, da Het peopo, da Amor peopo, da Periz peopo, da Hiv peopo, an da Jebus
Exo 3.17: da one wea get da Canaan peopo, da Het peopo, da Amor peopo, da Periz peopo, da Hiv peopo, an da Jebus peopo.
Exo 3.17: get da Canaan peopo, da Het peopo, da Amor peopo, da Periz peopo, da Hiv peopo, an da Jebus peopo.
Exo 3.17: peopo, da Het peopo, da Amor peopo, da Periz peopo, da Hiv peopo, an da Jebus peopo.
Exo 3.17: da Amor peopo, da Periz peopo, da Hiv peopo, an da Jebus peopo.
Exo 3.18: Den you an da older leada guys fo da Israel peopo, you all gotta go togedda by da king fo da Egypt peopo.”
Exo 3.18: peopo, you all gotta go togedda by da king fo da Egypt peopo.”
Exo 3.18: You guys gotta tell um, “Yahweh, da God fo us Hebrew peopo, he goin be one place wea us guys can talk wit him.
Exo 3.20: So, I goin wack da Egypt peopo wit my strong hand.”
Exo 3.20: I goin do all kine awesome stuff to da Egypt peopo, right dea wea dey stay.
Exo 3.21: Dat time, I goin make da regula Egypt peopo tink you Israel peopo da greates.
Exo 3.21: time, I goin make da regula Egypt peopo tink you Israel peopo da greates.
Exo 3.22: So, wen you guys go, you goin leave da Egypt peopo wit notting.
Exo 4.5: Yahweh say, “You do dis fo help da Israel peopo believe dat me, Yahweh, I wen let you see me, an dat I da
Exo 4.11: Who wen make peopo so dey can talk, o no can talk?”
Exo 4.11: Who wen make peopo so dey can see good, o dey no can see?
Exo 4.16: Aaron goin be da talka guy fo you, fo talk to da peopo.
Exo 4.21: I goin make him come hard head, so he no goin let go da peopo.
Exo 4.22: da Pharaoh guy, ‘Dis wat Yahweh da Boss say: Da Israel peopo, dey jalike dey my numba one boy.
Exo 4.23: I tell you dis awready, “Let go da Israel peopo, cuz dey spesho jalike dey my numba one boy, so dey can
Exo 4.29: dey get dea, dey tell all da older leada guys fo da Israel peopo fo come togedda.
Exo 4.30: An Moses, he show all da peopo da proof dat God wen give um, so dey can see.
Exo 4.31: Wen da peopo see dat, dey trus Moses.
Exo 4.31: dey suffa, an dat he start fo do good tings fo da Israel peopo.
Exo 5.1: Dey tell um, “Yahweh, dass da God fo da Israel peopo.
Exo 5.1: He say dis: Let my peopo go way, fo all dem gotta go do religious kine stuff fo me
Exo 5.2: I suppose to lissen wat he tell me, so I let da Israel peopo go?
Exo 5.2: An no way I goin let go da Israel peopo!
Exo 5.3: Moses an Aaron tell um, “Da God fo da Hebrew peopo, az da Israel peopo, he da one wen meet wit us.
Exo 5.3: an Aaron tell um, “Da God fo da Hebrew peopo, az da Israel peopo, he da one wen meet wit us.
Exo 5.4: How come you guys telling da peopo dey no need work?
Exo 5.5: Get mo plenny Hebrew guys awready ova hea, den da peopo from dis land.
Exo 5.6: da Pharaoh guy wen talk to da Egypt guys dat make da slave peopo work, an to da luna guys from da Israel peopo.
Exo 5.6: da slave peopo work, an to da luna guys from da Israel peopo.
Exo 5.7: guys no go get da wheat stalk an give um to da Israel peopo fo make mud brick.
Exo 5.10: So, da Egypt guys dat make da slave peopo work, an da luna guys from dea own peopo, dey go by da
Exo 5.10: dat make da slave peopo work, an da luna guys from dea own peopo, dey go by da Israel peopo an tell um, “Da Pharaoh guy, he
Exo 5.10: an da luna guys from dea own peopo, dey go by da Israel peopo an tell um, “Da Pharaoh guy, he say dis: From now, I no
Exo 5.12: So da Israel peopo wen go all ova da place inside da Egypt land, fo cut da
Exo 5.14: fo da Pharaoh guy, dey bus up da luna guys from da Israel peopo dat was da leadas fo da odda workas.
Exo 5.16: But az yoa own peopo, dey da ones making us any kine!
Exo 5.19: Israel guys dat was da leada guys see dat dey gotta tell peopo fo make da same numba bricks ery day jalike befo time, an
Exo 5.22: How come you stay do dis ting fo hurt yoa own peopo?
Exo 5.23: say to him, da Pharaoh guy ony make eryting mo worsa fo da peopo.
Exo 5.23: An still yet, you no even do notting fo get yoa peopo outa trouble!
Exo 6.1: Cuz I get mo powa den him, he goin make da peopo go way.
Exo 6.1: Cuz I get da powa fo make him presha, he goin throw da peopo outa his land!
Exo 6.5: “I hear how da Israel peopo moaning, cuz da Egypt peopo making dem work fo dem.
Exo 6.5: “I hear how da Israel peopo moaning, cuz da Egypt peopo making dem work fo dem.
Exo 6.6: So den, go tell da Israel peopo dis: I Yahweh.
Exo 6.6: I goin take you guys away from da hard work dat da Egypt peopo make you guys do.
Exo 6.6: I mo strong den da Egypt peopo, an I goin bus um up.
Exo 6.7: I goin make you guys come my peopo, an I goin come da God for you guys.
Exo 6.7: da One dat get you guys out from da hard work dat da Egypt peopo make you guys do.
Exo 6.9: So, Moses wen tell da Israel peopo wat God wen say.
Exo 6.11: Tell da Pharaoh guy, da King fo Egypt, fo let da Israel peopo go way from his land.
Exo 6.12: Da Israel peopo, dey no even lissen to me.
Exo 6.13: He tell um how dey gotta do bout da Israel peopo an da Pharaoh guy, da King a Egypt, fo get da Israel peopo
Exo 6.13: peopo an da Pharaoh guy, da King a Egypt, fo get da Israel peopo outa da Egypt land.”
Exo 6.26: hea, dey da same ones Yahweh wen tell, “Go take da Israel peopo outa da Egypt land, wit ery ohana all togedda same place,
Exo 6.27: Pharaoh guy, da King fo Egypt, dat he gotta let da Israel peopo go way from Egypt.
Exo 7.2: Bumbye da Pharaoh guy goin make da Israel peopo go outa his land.
Exo 7.4: Den I goin use my powa agains da Egypt peopo.
Exo 7.4: I goin get my own peopo outa da Egypt land.
Exo 7.4: All you Israel peopo, you goin go out togedda, jalike you one army.
Exo 7.4: Same time, I goin do plenny fo punish da Egypt peopo big time.
Exo 7.5: Da Egypt peopo goin know fo shua dat I Yahweh, wen I use my powa agains
Exo 7.5: fo shua dat I Yahweh, wen I use my powa agains da Egypt peopo an get you Israel peopo outa da place wea you stay.
Exo 7.5: wen I use my powa agains da Egypt peopo an get you Israel peopo outa da place wea you stay.
Exo 7.10: his walking stick in front da Pharaoh guy an his palace peopo, an da stick wen come one snake.
Exo 7.11: Da prieses dat know how fo tell da Egypt peopo wass goin happen, dey wen make secret kine kahuna too, an
Exo 7.14: He still yet no like let da peopo go way.
Exo 7.16: Den, tell da Pharaoh guy, ‘Yahweh, da God fo da Hebrew peopo, he wen tell me fo come by you fo tell you dis: “Let my
Exo 7.16: he wen tell me fo come by you fo tell you dis: “Let my peopo go way from hea, so dey can make trip fo do religious kine
Exo 7.18: Cuz a dat, da Egypt peopo no can drink da watta dat come from da Nile Riva.
Exo 7.24: All da Egypt peopo, dey gotta dig down nea da Nile Riva fo get watta fo
Exo 8.1: Dis wat Yahweh say: “Let my peopo go way, so dey can do religious kine stuff fo me.
Exo 8.3: Da palace peopo an all yoa odda peopo, same ting.
Exo 8.3: Da palace peopo an all yoa odda peopo, same ting.
Exo 8.4: Da frogs goin jump up all ova you, an all ova yoa peopo, an all ova all yoa palace guys.
Exo 8.8: tell um, “Aks Yahweh fo take away da frogs from me an my peopo.
Exo 8.8: I goin let yoa peopo go way fo make sacrifice to Yahweh.
Exo 8.9: Wen I aks Yahweh fo help you, an yoa palace peopo, an da odda peopo, wat time you like God take away da
Exo 8.9: I aks Yahweh fo help you, an yoa palace peopo, an da odda peopo, wat time you like God take away da frogs from you, an
Exo 8.11: Da frogs goin go way from you an yoa house an yoa palace peopo an da odda peopo.
Exo 8.11: way from you an yoa house an yoa palace peopo an da odda peopo.
Exo 8.14: All ova da place da peopo make plenny pile frogs.
Exo 8.17: Da dirt wen come gnats an come all ova on top da peopo an da animals.
Exo 8.18: Da gnats still stay all ova da peopo an da animals.
Exo 8.20: Dis wat Yahweh say: Let my peopo go way from hea, fo do religious kine stuff fo me.
Exo 8.21: Cuz if you no let my peopo go way, I goin let go by you, plenny flies.
Exo 8.21: Dey goin go on you an yoa palace peopo an da odda peopo an da houses.
Exo 8.21: Dey goin go on you an yoa palace peopo an da odda peopo an da houses.
Exo 8.21: All inside da houses wea da Egypt peopo live, goin come full a flies.
Exo 8.22: dat day, I goin make diffren kine to da Goshen land wea my peopo stay.
Exo 8.23: I goin make diffren kine fo my peopo, an fo yoa peopo.
Exo 8.23: I goin make diffren kine fo my peopo, an fo yoa peopo.
Exo 8.24: Dey even go inside da houses wea da palace peopo live.
Exo 8.26: goin kill fo make sacrifice fo oua God, Yahweh, da Egypt peopo tink dat kine animal pilau.”
Exo 8.26: If us guys go kill dat kine animal, an da Egypt peopo see us, fo shua dey goin throw rocks fo kill us guys!
Exo 8.29: da flies go way from you da Pharaoh guy, an from da palace peopo, an from da odda peopo.
Exo 8.29: da Pharaoh guy, an from da palace peopo, an from da odda peopo.
Exo 8.29: No good you bulai da peopo one mo time, an no let us go make sacrifice fo Yahweh,
Exo 8.31: take away da flies from da Pharaoh guy, an from his palace peopo, an from his odda peopo.
Exo 8.31: da Pharaoh guy, an from his palace peopo, an from his odda peopo.
Exo 8.32: He still yet no let da peopo go way.
Exo 9.1: Dis wat Yahweh say, da one dass da God fo us Hebrew peopo.
Exo 9.1: He say, ‘Let my peopo go way fo do religious kine stuff fo me.
Exo 9.2: Cuz if you no let da peopo go way, an you still yet hold um hea, den Yahweh goin use
Exo 9.4: Yahweh goin make diffren kine to da animals dat us Israel peopo get, an to da animals dat you Egypt peopo get.’
Exo 9.4: dat us Israel peopo get, an to da animals dat you Egypt peopo get.’
Exo 9.4: All da animals dat us Israel peopo get, no goin get even one dat goin mahke.
Exo 9.6: All da animals dat da Egypt peopo get, mahke.’-”
Exo 9.6: But da animals dat da Israel peopo get, no mo even one dat mahke.
Exo 9.7: Da Pharaoh guy, he send his peopo fo check out wat wen happen.
Exo 9.7: He find out dat da animal da Israel peopo get, not even one mahke.
Exo 9.7: He still no like let da peopo go way.
Exo 9.9: Goin make dea skin hurt an boils come out, on all da peopo an all da animals all ova da Egypt land.
Exo 9.10: An da peopo an da animals skin hurt an boils come out all ova dem.
Exo 9.11: all ova da Egypt pries guys an all ova all da odda Egypt peopo.
Exo 9.13: Dis wat Yahweh say, da God fo da Hebrew peopo: Let my peopo go way fo do religious kine stuff fo me.
Exo 9.13: Dis wat Yahweh say, da God fo da Hebrew peopo: Let my peopo go way fo do religious kine stuff fo me.
Exo 9.14: mo big kine trouble fo yoa body, fo you, an yoa palace peopo, an yoa odda peopo.
Exo 9.14: fo yoa body, fo you, an yoa palace peopo, an yoa odda peopo.
Exo 9.15: like befo now, I ony can use my powa fo make you an yoa peopo come sick, an wipe out all you Egypt guys from dis world.
Exo 9.16: Cuz I like make da peopo all ova da world know who me fo real kine, az why.
Exo 9.17: But you still yet ova an ova ack jalike my peopo ony junk, an you no let um go way!
Exo 9.19: Now, tell yoa peopo fo put all dea animals wea get roof.
Exo 9.20: Had peopo from da Pharaoh guy palace dat stay scared cuz a wat
Exo 9.20: Dey bring dea slave peopo an dea animals inside dea houses so notting happen to
Exo 9.21: dat no like lissen wat Yahweh say, dey leave dea slave peopo an dea animals outside in da fields.
Exo 9.22: da big kine ice come down all ova da Egypt land, on top da peopo an da animals, an on top eryting growing inside da field,
Exo 9.25: Egypt land, da ice rain wen hit eryting dat stay outside, peopo an animals.
Exo 9.26: Ony Goshen side, wea da Israel peopo stay, neva have ice rain.
Exo 9.27: Me an my peopo, we da ones dat stay wrong.
Exo 9.34: His palace peopo, same ting.
Exo 9.35: Da Pharaoh guy still hard head, an he no let da Israel peopo go way from dea, jalike Yahweh wen tell Moses befo time fo
Exo 9.35: dea, jalike Yahweh wen tell Moses befo time fo tell da peopo.
Exo 10.2: an yoa grankids -- how I even make any kine to da Egypt peopo, doing all da awesome tings I wen do in front dem fo show
Exo 10.3: Dis wat Yahweh say, da God fo da Hebrew peopo.
Exo 10.3: Let my peopo go way from hea, so dey can do religious kine stuff fo me.
Exo 10.4: An if you still no like let my peopo go way, dis wat I goin do: Tomorrow I bring plenny locust
Exo 10.6: palaces and all yoa palace guys houses, an all da Egypt peopo houses.
Exo 10.7: Mo betta, let da peopo go way fo do religious kine stuff fo dea god Yahweh!
Exo 10.9: Moses tell um, “Erybody goin go, our young peopo an our ol peopo too.
Exo 10.9: Moses tell um, “Erybody goin go, our young peopo an our ol peopo too.
Exo 10.20: guy stay hard head still yet, an he no like let da Israel peopo go.
Exo 10.23: Da peopo no can see each odda notting.
Exo 10.23: Ony da Israel peopo, dey had plenny light ova dea wea dey live.
Exo 10.24: You can even take yoa kids an ol peopo wit you.
Exo 10.27: Dass why da Pharaoh guy no like let go da peopo.”
head: God Make Ready Fo Punish Da Egypt Peopo
Exo 11.1: “One mo time, I goin punish da Pharaoh guy an da Egypt peopo.
Exo 11.2: Tell da peopo fo go aks da Egypt peopo dat stay friends wit dem o live
Exo 11.2: Tell da peopo fo go aks da Egypt peopo dat stay friends wit dem o live nea dem, fo give um all
Exo 11.3: Dat time, Yahweh make da Egypt peopo tink real good bout da Israel peopo.
Exo 11.3: Yahweh make da Egypt peopo tink real good bout da Israel peopo.
Exo 11.3: guys dat work fo da Pharaoh guy, an all da odda Egypt peopo, dey see dat Moses one big man inside da Egypt land.”
Exo 11.4: ‘One nite, bout midnite time, I going ova dea wea da Egypt peopo live.
Exo 11.6: All ova da Egypt land, peopo goin cry loud cuz dey hurting plenny.
Exo 11.7: But da Israel peopo, no mo notting bad goin happen.
Exo 11.7: Not even one dog goin show teet o bark at da peopo o dea animals.
Exo 11.7: fo shua dat me, Yahweh, I make diffren kine to da Egypt peopo an da Israel peopo.
Exo 11.7: Yahweh, I make diffren kine to da Egypt peopo an da Israel peopo.
Exo 11.8: groun in front me, an tell me, ‘Go way now, you an all da peopo dat follow you!
Exo 11.10: Dass why he no like let da Israel peopo go way from his land.
Exo 12.3: “Go bring togedda all da Israel peopo, an tell um dis: Day numba ten, dis month, ery ohana gotta
Exo 12.4: If da house no mo nuff peopo fo eat all one bebe sheep, let um share wit da neighba
Exo 12.4: Da husban guys can figga how many peopo get from da one house an da odda house, an den dey can pay
Exo 12.4: an da odda house, an den dey can pay fo da part dea own peopo goin eat.
Exo 12.6: da time da sun go down, befo come real dark, all da Israel peopo gotta kill da bebe sheeps an goats dey wen pick.
Exo 12.12: Da peopo an da animals, same ting.
Exo 12.12: Dass how I goin show proof to da Egypt peopo dat all da gods dey pray to, notting, cuz me, I Yahweh!
Exo 12.13: Dat mean, wen I hit peopo all ova da Egypt land, no mo notting goin touch you guys
Exo 12.15: inside dat time, dey no mo da right fo stay wit da Israel peopo afta dat.
Exo 12.16: “Day numba one, goin be fo all da peopo come togedda, spesho kine fo me, Yahweh.
Exo 12.19: dat time, dey no mo da right fo come togedda wit da Israel peopo.
head: Da Israel Peopo Get Ready
Exo 12.21: Moses tell all da older leada guys fo da Israel peopo fo come by him.
Exo 12.23: He no goin let da Killa Angel Guy go inside fo wipe out da peopo inside da house.
Exo 12.24: “From now, you guys an all da peopo dat goin come from you guys, dis yoa kuleana: you all
Exo 12.27: He da one wen pass ova all da houses wea oua Israel peopo live befo time, Egypt side.
Exo 12.27: Yahweh wen hit da Egypt peopo an kill um, but he no touch us guys, ova dea inside our
Exo 12.27: Wen da peopo hea wat Moses tell um, dey go down on top da groun fo show
Exo 12.28: So da Israel peopo go home an do eryting dat Yahweh wen tell Moses an Aaron
Exo 12.28: an do eryting dat Yahweh wen tell Moses an Aaron dat da peopo gotta do.’-”
Exo 12.30: guy, he get up nite time, same ting wit all his palace peopo an all da odda Egypt peopo.
Exo 12.30: same ting wit all his palace peopo an all da odda Egypt peopo.
Exo 12.30: Had peopo yelling an crying fo help plenny all ova Egypt, cuz no mo
Exo 12.31: Go way from my peopo, you an all da Israel peopo!
Exo 12.31: Go way from my peopo, you an all da Israel peopo!
head: Da Israel Peopo Go Outa Egypt
Exo 12.33: Da Egypt peopo, dey all making presha fo da Israel peopo fo go way quick
Exo 12.33: Da Egypt peopo, dey all making presha fo da Israel peopo fo go way quick from dea land, cuz da Egypt guys tinking,
Exo 12.34: So da Israel peopo take da dough fo dea bread no matta da yeast neva have
Exo 12.35: Da Israel peopo do how Moses wen tell um befo time.
Exo 12.35: Dey aks da Egypt peopo fo give um dea jewelry made wit silva an gold, an
Exo 12.36: Yahweh, he make da Egypt peopo tink real good bout da Israel peopo, so da Egypt peopo
Exo 12.36: he make da Egypt peopo tink real good bout da Israel peopo, so da Egypt peopo give da Israel peopo eryting dey aks
Exo 12.36: peopo tink real good bout da Israel peopo, so da Egypt peopo give da Israel peopo eryting dey aks fo.
Exo 12.36: bout da Israel peopo, so da Egypt peopo give da Israel peopo eryting dey aks fo.
Exo 12.36: Dass how da Israel peopo wen clean out da Egypt peopo.
Exo 12.36: Dass how da Israel peopo wen clean out da Egypt peopo.
Exo 12.37: Da Israel peopo, dey go outa Ramses town an dey go Sukkot town.
Exo 12.37: mens dat was walking feet, plus wahines an kids an ol peopo.
Exo 12.39: Dey no mo time fo put da yeast inside, cuz da Egypt peopo wen throw um out an dey no can wait dea fo da bread come
Exo 12.40: Da time dat da Israel peopo wen live Egypt side, was 430 year.
Exo 12.41: Wen da 430 year pau, az was da time dat all da peopo go outa da Egypt land, jalike dey one army fo Yahweh.
Exo 12.42: da time Yahweh stay watching all nite, so he can get da peopo outa da Egypt land.
Exo 12.42: So now, dat nite ery year, all da peopo dat come from Israel an dea kids go stay watching foeva.
Exo 12.43: Da peopo from odda land, dey no can eat da sacrifice meat.
Exo 12.43: Ony da Israel peopo, dey can eat da meat.
Exo 12.45: But da peopo from odda land an da guys dat ony work fo pay, dey no can
Exo 12.47: All da Israel peopo togedda gotta make da sacrifice, same time.
Exo 12.48: fo Yahweh, cuz goin be jalike dey wen born from da Israel peopo.
Exo 12.49: Get da same rule fo da guys dat born from da Israel peopo, an fo da guys from odda place dat live by you guys.
Exo 12.50: So, dass wat all da Israel peopo do, jalike Yahweh wen tell Moses an Aaron.
Exo 12.51: Dat same day, Yahweh take da Israel peopo outa da Egypt land, jalike dey one army.”
Exo 13.2: Yahweh tell Moses dis: “From now, fo da Israel peopo, da numba one boy dat born from ery wahine, stay spesho fo
Exo 13.2: Same ting fo da peopo an fo da animals -- da firs one dat come out from da
Exo 13.3: Den Moses tell da peopo dis: “No foget dis day!
Exo 13.5: Get da Canaan peopo, an da Het peopo, an da Amor peopo, an da Hiv peopo, an da
Exo 13.5: Get da Canaan peopo, an da Het peopo, an da Amor peopo, an da Hiv peopo, an da Jebus peopo,
Exo 13.5: Get da Canaan peopo, an da Het peopo, an da Amor peopo, an da Hiv peopo, an da Jebus peopo, living ova dea now.
Exo 13.5: Canaan peopo, an da Het peopo, an da Amor peopo, an da Hiv peopo, an da Jebus peopo, living ova dea now.
Exo 13.5: Het peopo, an da Amor peopo, an da Hiv peopo, an da Jebus peopo, living ova dea now.
Exo 13.11: you to da land wea he say he goin give you, wea da Canaan peopo stay, jalike he wen make strong promise fo do, to you an
head: Wat Happen Afta Pharaoh Let Go Da Peopo
Exo 13.17: Afta da Pharaoh guy wen let da Israel peopo go, God neva take dem da road dat go strait to da Filisha
Exo 13.17: go, God neva take dem da road dat go strait to da Filisha peopo land, even was mo short.
Exo 13.17: Cuz God tinking, “Wen dese peopo get war, maybe dey goin change dea mind an go back Egypt
Exo 13.18: Dass why God make da peopo go da odda way, thru da boonies by da Red Sea.
Exo 13.18: Wen da Israel peopo go outa da Egypt land, dea leada guys make ery fifty guys
Exo 13.19: Dass cuz from befo time, Joseph wen make da Israel peopo make promise to him.
Exo 13.20: Afta da peopo go way from Sukkot, dey make camp Etam side, nex to da
Exo 13.21: Yahweh, he stay go in front a da peopo.”
Exo 13.22: Da cloud dat go from da groun to da sky neva leave da peopo in da day time, an da fire dat go from da groun to da sky
Exo 14.2: Yahweh tell Moses: “Tell da Israel peopo fo go back an go da odda way.
Exo 14.3: Da Israel peopo, dey stay inside da boonies, an dey donno wea dey going!
Exo 14.4: Da Egypt peopo goin find out dat I Yahweh fo real kine!
Exo 14.4: So da Israel peopo do wat God tell um fo do.
head: Pharaoh Go Afta Da Israel Peopo
Exo 14.5: Da Egypt army guys tell da king fo da Egypt peopo dat da Israel peopo wen go way awready from Egypt.
Exo 14.5: army guys tell da king fo da Egypt peopo dat da Israel peopo wen go way awready from Egypt.
Exo 14.5: Den da Pharaoh guy an all da palace peopo change dea mind bout da Israel peopo.
Exo 14.5: guy an all da palace peopo change dea mind bout da Israel peopo.
Exo 14.5: We wen let go da Israel peopo, an now, dey no stay work fo us guys no moa!
Exo 14.8: Dass why him an da oddas wen go afta da Israel peopo.
Exo 14.8: But da Israel peopo, dey stay go outa Egypt, jalike dey no scared notting.
Exo 14.9: Dey catch up da Israel peopo ova dea wea dey wen make camp, by da watta nea Pi-Hahirot,
head: Da Egypt Army Guys Catch Up Da Israel Peopo
Exo 14.10: Da Israel peopo, dey look an see da Egypt peopo coming afta dem!
Exo 14.10: Da Israel peopo, dey look an see da Egypt peopo coming afta dem!
Exo 14.10: Da Israel peopo come real scared!
Exo 14.12: We goin stay work fo da Egypt peopo.
Exo 14.13: Moses tell da peopo, “No scared!
Exo 14.15: Tell da Israel peopo make ready fo go.
Exo 14.16: Den da Israel peopo goin go thru da middo a da Red Sea, an da groun in da
Exo 14.18: guys, an I show erybody how awesome I stay, den da Egypt peopo goin know fo shua, dat I Yahweh fo real kine!
head: Da Cloud Move Fo Hide Da Peopo
Exo 14.22: An da Israel peopo wen go thru da middo inside da Red Sea, but da groun wea
Exo 14.23: Da Egypt army guys, dey go chase afta da Israel peopo.
Exo 14.28: an all da Pharaoh army guys dat wen go chase da Israel peopo inside da Red Sea.
Exo 14.29: But da Israel peopo, dey wen walk thru da Red Sea from one side to da odda
Exo 14.30: Dat day, Yahweh wen get da Israel peopo outa trouble from da Egypt army guys.
Exo 14.30: Da Israel peopo wen see da mahke Egypt guys bodies on top da beach.
Exo 14.31: Wen da Israel peopo see how Yahweh wen use his awesome kine powa fo wipe out
Exo 14.31: use his awesome kine powa fo wipe out da Egypt guys, da peopo come scared an get plenny respeck fo Yahweh.
Exo 15.1: Den Moses an all da Israel peopo sing fo Yahweh lidis: “I like make song fo Yahweh, Cuz he
Exo 15.7: Wen you come huhu, you burn um up Jalike peopo burn up da junks dat stay Afta dey cut da wheat.
Exo 15.13: “You stay wit yoa peopo, An show us wea fo go!
Exo 15.14: Da peopo dat live inside da Filisha land, Dey come jalike dey hurt
Exo 15.15: Da peopo dat live Canaan side, Dey all donno wat fo do awready.
Exo 15.16: Dey jus stand dea like stone an no talk notting, Till yoa peopo go all da way da odda side, Yahweh, Till da peopo go da
Exo 15.16: Till yoa peopo go all da way da odda side, Yahweh, Till da peopo go da odda side, Dey da ones you wen pay fo let um go!
Exo 15.17: You goin take yoa own peopo To da place you wen make ready fo you live dea.
head: God Give Da Peopo Watta Marah Side An Elim Side
Exo 15.22: Afta dat, Moses tell da Israel peopo fo go.
Exo 15.24: Da peopo, dey grumble agains Moses.
Exo 15.25: Den God wen make one rule fo da peopo dat stay dea.
Exo 15.25: Same time, God check out da peopo, fo know if dey goin stick wit him.
Exo 15.26: you guys wit all da kine sick dat I wen bring fo da Egypt peopo.
Exo 15.27: Az wea da peopo make camp nea da watta.
Exo 16.1: 15 afta dey go way from da Egypt land, all da Israel ohana peopo go way togedda from Elim.
Exo 16.2: Ova dea inside da boonies, all da Israel peopo make grumble agains Moses an Aaron.
Exo 16.4: Ery day, da peopo goin go out an pick up food from da groun.
Exo 16.4: Dass fo check out da peopo, fo find out if dey goin stay do how I teach um fo do, o
Exo 16.6: So Moses an Aaron tell all da Israel peopo, “Eh!
Exo 16.9: Moses tell Aaron fo tell all da Israel peopo dis: “Go ova dea by da place Yahweh stay, cuz he hear wat
Exo 16.10: Aaron was telling dat to all da Israel peopo togedda, an wen dey turn aroun an look ova dea inside da
Exo 16.12: Yahweh tell Moses: “I hear da Israel peopo stay grumbling.
Exo 16.15: Wen da Israel peopo see um, an dey aksing each odda: “Eh!
Exo 16.17: Da Israel peopo do wat Moses tell um.
Exo 16.17: Had peopo dat pick up plenny, an odda peopo dat pick up ony litto
Exo 16.17: Had peopo dat pick up plenny, an odda peopo dat pick up ony litto bit.”
Exo 16.18: But wen dey check out how much, da peopo dat wen pick up plenny neva have mo plenny den dey need,
Exo 16.18: wen pick up plenny neva have mo plenny den dey need, an da peopo dat wen pick up litto bit, dey neva need mo plenny.
Exo 16.20: But had some peopo dat neva lissen to Moses.
Exo 16.22: All da leada guys fo da peopo go tell Moses dat dea peopo wen do dat.
Exo 16.22: All da leada guys fo da peopo go tell Moses dat dea peopo wen do dat.
Exo 16.27: Still yet, da numba seven day, had some peopo dat go out fo pick up food.
Exo 16.30: So, da peopo wen res, da numba seven day.
Exo 16.31: Da Israel ohana peopo give da stuff da name “Manna,” cuz sound kinda like “Wass
Exo 16.32: Keep some a da manna, two pound, fo all da peopo dat goin come from you guys bumbye, foeva.
Exo 16.32: Dass so da peopo goin see da bread I wen give you guys fo eat inside da
Exo 16.33: Put um in front Yahweh, fo keep um fo all da peopo dat goin come from dese guys bumbye, foeva.
Exo 16.35: Da Israel peopo wen eat da manna fo forty year, all da time till dey get
head: Da Peopo No Mo Watta
Exo 17.1: Afta da Israel peopo stay inside da boonies Sin side, dey all go way from dea
Exo 17.2: Da peopo make grumble wit Moses.
Exo 17.3: But da peopo dea, dey thirsty fo watta.
Exo 17.4: Wat I goin do wit dis peopo?
Exo 17.5: “Go from one side da camp to da odda side, so all da peopo see you.
Exo 17.5: Take some a da older leadas from da Israel peopo wit you.”
Exo 17.6: Den da peopo goin drink da watta.
Exo 17.6: wat Moses wen do, wit da older leada guys from da Israel peopo stay watching him.
Exo 17.7: Da peopo give dat place da name Massah, cuz mean “Check Um Out.”
Exo 17.7: Dey call um Meribah too, dat mean “Grumble,” cuz da Israel peopo wen make grumble dea an check out Yahweh fo see if he can
head: Da Amalek Peopo Go Afta Da Israel Peopo
head: Da Amalek Peopo Go Afta Da Israel Peopo
Exo 17.8: Wen da Israel peopo stay ova dea Refidim side, da Amalek peopo come an go afta
Exo 17.8: Wen da Israel peopo stay ova dea Refidim side, da Amalek peopo come an go afta dem.
Exo 17.9: some guys fo go wit you, an go make fight wit da Amalek peopo.
Exo 17.11: Erytime Moses hold up his arms, da Israel peopo start fo win, an erytime Moses put his arms down, da
Exo 17.11: fo win, an erytime Moses put his arms down, da Amalek peopo start fo win.
Exo 17.14: Tell Joshua dis wen you write um: ‘Da Amalek peopo, I goin wipe out dea name, so nobody all ova da world goin
Exo 17.16: Yahweh, he goin make war agains da Amalek peopo an all da peopo dat goin come from dem, foeva!”
Exo 17.16: Yahweh, he goin make war agains da Amalek peopo an all da peopo dat goin come from dem, foeva!”
Exo 18.1: Now Jetro, he was da pries fo da Midian peopo, an Moses fadda-in-law.
Exo 18.1: He hear eryting dat God was doing fo Moses an fo God's peopo, da Israel peopo, an how Yahweh wen bring da Israel peopo
Exo 18.1: dat God was doing fo Moses an fo God's peopo, da Israel peopo, an how Yahweh wen bring da Israel peopo outa Egypt.
Exo 18.1: peopo, da Israel peopo, an how Yahweh wen bring da Israel peopo outa Egypt.
Exo 18.8: eryting Yahweh wen do to da Pharaoh guy an da Egypt peopo, fo help da Israel peopo.”
Exo 18.8: do to da Pharaoh guy an da Egypt peopo, fo help da Israel peopo.”
Exo 18.9: cuz a all da good kine stuff Yahweh wen do fo da Israel peopo wen he get dem outa trouble wit da Egypt peopo.
Exo 18.9: da Israel peopo wen he get dem outa trouble wit da Egypt peopo.
Exo 18.10: He wen get you guys outa trouble wit da Egypt peopo an wit da Pharaoh guy.
Exo 18.10: He take da peopo outa dea, so dey no gotta be slaves fo da Egypt peopo!
Exo 18.10: da peopo outa dea, so dey no gotta be slaves fo da Egypt peopo!
Exo 18.11: dat Yahweh, mo big den all da odda gods, no matta da Egypt peopo make any kine to you guys!
Exo 18.12: Aaron, wit da older leada guys fo da Israel peopo, come dea too.
Exo 18.13: Da nex day, Moses go sit down in front da peopo fo judge.
Exo 18.13: Da peopo stay stand ova dea by Moses from morning time to evening
Exo 18.14: wen Moses fadda-in-law see all da stuffs Moses doing fo da peopo, he tell Moses, “Eh!
Exo 18.14: Wass all dis you stay do fo da peopo?
Exo 18.14: All da peopo, why dey gotta stay stand ova dea by you from morning time
Exo 18.15: Moses tell his fadda-in-law, “Da peopo, dey stay come by me fo find out wat God like dem fo do.
Exo 18.18: You goin make da peopo come tired too.
Exo 18.19: Yoa job, you gotta be da one dat talk fo da peopo to God.
Exo 18.21: Same time, from all da peopo, go find an pick guys dat can handle dis job, da kine dat
Exo 18.21: Make some a dem da main leada guys fo tousand peopo, an odda ones da main leada guys fo hundred peopo, fifty
Exo 18.21: tousand peopo, an odda ones da main leada guys fo hundred peopo, fifty peopo, an ten peopo.
Exo 18.21: an odda ones da main leada guys fo hundred peopo, fifty peopo, an ten peopo.
Exo 18.21: da main leada guys fo hundred peopo, fifty peopo, an ten peopo.
Exo 18.22: Let dem be da regula judges fo da peopo.
Exo 18.23: Same ting fo all da peopo, afta dey talk to da judge guys, wen dey go home, eryting
Exo 18.25: da guys dat can handle dat kine job, from all da Israel peopo.
Exo 18.25: He make dem da main leada guys fo da peopo, fo tousand peopo, hundred peopo, fifty peopo, an ten
Exo 18.25: He make dem da main leada guys fo da peopo, fo tousand peopo, hundred peopo, fifty peopo, an ten peopo.
Exo 18.25: da main leada guys fo da peopo, fo tousand peopo, hundred peopo, fifty peopo, an ten peopo.
Exo 18.25: guys fo da peopo, fo tousand peopo, hundred peopo, fifty peopo, an ten peopo.
Exo 18.25: fo tousand peopo, hundred peopo, fifty peopo, an ten peopo.
Exo 18.26: Dey wen come da regula judges fo da peopo.
head: Da Israel Peopo Go Mount Sinai
Exo 19.1: Three month afta da Israel peopo go outa da Egypt land, da same day get new moon, dey come
Exo 19.3: Dis wat you gotta tell da peopo dat come from da Jacob ohana (az da Israel peopo): You
Exo 19.3: tell da peopo dat come from da Jacob ohana (az da Israel peopo): You guys see awready wat I wen do to da Egypt peopo.
Exo 19.4: peopo): You guys see awready wat I wen do to da Egypt peopo.
Exo 19.5: da deal I wen make fo you guys, den fo shua you goin be my peopo, an I goin figga, ‘Dose Israel peopo, dey da bestes ting I
Exo 19.5: shua you goin be my peopo, an I goin figga, ‘Dose Israel peopo, dey da bestes ting I get, from all da peopos all ova da
Exo 19.6: Dass wat you goin tell da Israel peopo.
head: Moses Tell Da Peopo Wat God Tell Him
Exo 19.7: He tell da older leadas fo da peopo fo come by him.
Exo 19.8: Da peopo, dey tell Moses all togedda, jalike one voice, “Eryting
Exo 19.8: Moses go back by Yahweh an tell um wat da peopo wen say.
head: Da Peopo Get Ready Fo God Talk To Dem
Exo 19.9: I goin do dat, so da peopo goin hear me wen I talk to you.
head: Da Israel Peopo Come Spesho Fo God
Exo 19.9: Afta Moses tell God wat da peopo wen promise fo do, Yahweh tell Moses, “Go by da peopo.
Exo 19.10: da peopo wen promise fo do, Yahweh tell Moses, “Go by da peopo.
Exo 19.11: top a Mount Sinai, inside one heavy cloud in front all da peopo.
Exo 19.12: You gotta show da peopo wea no can go, all aroun da mountain.
Exo 19.13: Anybody go dea, all da peopo going throw rocks fo kill um, o shoot um wit arrow, cuz
Exo 19.13: Ony afta da peopo hear one long trumpet sound from da sheep horn, den dey
Exo 19.14: Afta Moses come back down da mountain by da peopo one mo time, he tell um fo make sacrifice fo make um come
Exo 19.16: All da peopo inside da camp, dey stay scared an shaking!
Exo 19.17: Den Moses take da peopo outa da camp fo meet God.
Exo 19.21: Tell da peopo fo watch out.
Exo 19.23: Moses tell Yahweh, “Da peopo no can come up Mount Sinai.
Exo 19.24: But no let da prieses o da peopo broke da kapu rule fo come up hea by me, Yahweh.
Exo 19.25: So Moses go back down by da peopo an tell um dat.
Exo 20.5: Wen peopo do bad tings dat need punish, I go afta dem an I punish da
Exo 20.6: But wen peopo show me love an aloha an do wat I tell um fo do, I stay
head: Da Peopo No Can Handle Fo God Talk To Dem
Exo 20.17: All da peopo hear da thunda an see da lightning.
Exo 20.17: Da peopo, dey stay scared an shaking.
Exo 20.20: Moses tell da peopo, “No scared!
Exo 20.21: Da peopo stay long way from dea.
Exo 20.22: Den Yahweh tell Moses fo tell da Israel peopo dis: “You guys see awready, dat I talk to you guys from
head: Da Rules Fo Da Slave Peopo
Exo 21.1: Dis da rules you goin give da peopo so dey know wat right an wat wrong: Wen you buy one Hebrew
Exo 21.29: if from long time da bull cow like use his horn fo go afta peopo, an peopo awready tell da owna he betta watch dat cow, an
Exo 21.29: time da bull cow like use his horn fo go afta peopo, an peopo awready tell da owna he betta watch dat cow, an da owna no
Exo 21.29: an da owna no do notting fo make shua da cow no go afta peopo -- den, if da cow use his horn fo kill one guy o one
Exo 21.36: But if peopo know from long time dat dat cow like use his horn fo go
Exo 22.2: “If da peopo catch one steala guy wen he broke inside one house nite
Exo 22.2: an dey bus up da steala guy an he mahke, no need kill da peopo dat wen bus up da steala guy.
Exo 22.3: guy day time afta da sun come up, an dey kill um, den da peopo dat kill um gotta mahke too.
Exo 22.8: wen keep da money gotta go in front God so God can tell da peopo if he wen touch da stuffs he keep fo da odda guy, o if he
head: Do Da Right Ting Fo Odda Peopo
Exo 22.24: fire come big fire, I goin go afta you guys an make odda peopo go kill you guys wit swords.
Exo 22.25: “If you lend money to my peopo, da ones dat no mo notting dat live dea wit you, no make
Exo 22.27: Cuz me, I like do good tings fo peopo.
Exo 22.28: You betta not tell me, yoa God, fo damn da leadas fo yoa peopo.
Exo 22.31: “You guys goin be one peopo dat stay spesho fo me.
Exo 23.2: Even if get plenny peopo say da same ting, no go togedda wit dem fo help um do
Exo 23.6: “Wen get peopo by you dat no mo notting an get hard time, an dey gotta go
Exo 23.7: No go do notting agains da peopo dat stay do wass right, den gotta mahke.
Exo 23.8: blind an no can see notting, an make da judge tink, dat da peopo dat do da right ting, dey da bad guys.
Exo 23.9: “Wen get peopo from odda place dat live by you guys, no go do notting fo
Exo 23.11: Dat year, da peopo dat no mo notting can eat wateva come up inside da field,
Exo 23.12: cows an yoa donkeys can res too, an yoa worka guys an da peopo from odda place dat stay wit you guys can res too.
Exo 23.22: do eryting I goin tell you fo do, den I goin go agains da peopo dat go agains you, an I goin go fight da peopo dat goin
Exo 23.22: agains da peopo dat go agains you, an I goin go fight da peopo dat goin fight you.
Exo 23.23: guy, he goin go in front an take you da place wea da Amor peopo, da Het peopo, da Periz peopo, da Canaan peopo, da Hiv
Exo 23.23: go in front an take you da place wea da Amor peopo, da Het peopo, da Periz peopo, da Canaan peopo, da Hiv peopo, an da
Exo 23.23: you da place wea da Amor peopo, da Het peopo, da Periz peopo, da Canaan peopo, da Hiv peopo, an da Jebus peopo live.
Exo 23.23: wea da Amor peopo, da Het peopo, da Periz peopo, da Canaan peopo, da Hiv peopo, an da Jebus peopo live.
Exo 23.23: da Het peopo, da Periz peopo, da Canaan peopo, da Hiv peopo, an da Jebus peopo live.
Exo 23.23: da Periz peopo, da Canaan peopo, da Hiv peopo, an da Jebus peopo live.
Exo 23.24: front dea gods fo pray to dem, an you betta not let dose peopo make you do stuff fo dea gods, da way dey make.
Exo 23.27: “Before you get to da Canaan land, I goin make da peopo inside dea come scared a me.
Exo 23.27: All da places you goin go, all da peopo no goin know wat fo do, an dey all stay scared.
Exo 23.27: Da peopo dat stay agains you, I goin make um turn aroun an run
Exo 23.28: I goin make da peopo jalike dey lose fight befo you get dea.
Exo 23.28: Da Hiv peopo an da Canaan peopo an da Het peopo, dey all goin stay outa
Exo 23.28: Da Hiv peopo an da Canaan peopo an da Het peopo, dey all goin stay outa yoa way.
Exo 23.28: Da Hiv peopo an da Canaan peopo an da Het peopo, dey all goin stay outa yoa way.
Exo 23.29: way da same year, cuz no good da land stay lidat, an no mo peopo an get plenny wild animals fo hurt you.
Exo 23.30: I goin make da peopo go way litto by litto.
Exo 23.31: I goin turn ova da peopo dat stay live inside dat land to you, an you goin make um
Exo 23.32: No make deal wit da peopo dea, o no make deal wit dea gods.
head: Da Israel Peopo Take Da Deal Wit Yahweh
Exo 24.1: Bring seventy a da older leadas fo da Israel peopo.
Exo 24.2: Da odda peopo, dey no can even come on top da mountain litto bit wit da
Exo 24.3: Moses go by da peopo.
Exo 24.3: All da peopo say to him togedda, “Eryting Yahweh say we gotta do, we
Exo 24.4: Nex morning early, Moses tell da peopo fo help build one altar down from da mountain.”
Exo 24.5: Den he pick some young guys from da Israel peopo, an send um fo go kill some animals an put da bodies on
Exo 24.7: dat God make fo dem, an he read um real loud so all da peopo can hear.
Exo 24.7: Da peopo tell, “Eryting Yahweh stay say, us guys hear, an we goin
Exo 24.8: take da blood from inside da tubs an sprinkle um on top da peopo.
Exo 24.9: Nadab, an Abihu, an da seventy older leadas fo da Israel peopo, dey go too.
Exo 24.10: Up dea, dey wen see da God fo da Israel peopo!
Exo 24.11: But no matta da leada guys fo da Israel peopo see God dea, God neva do notting fo hurt dem.
Exo 24.12: I goin write da Rules an all da tings dat da peopo gotta do.
Exo 24.12: um on top flat stone an give um to you, fo teach to da peopo.
Exo 24.17: Da Israel peopo, dey no can see da awesome Yahweh up dea.
head: Da Peopo Give Stuff Fo Make Da Tent
Exo 25.2: Yahweh tell Moses dis: “Go tell da Israel peopo fo bring me someting dey like give an bring um to me.
Exo 25.8: Den I like da peopo make me one spesho place fo live, so I can stay wit dem.
head: Da Place Fo Hemo Da Shame Fo Da Bad Tings Peopo Do, Fo Bring Um On Da Same Side Wit God
Exo 25.17: Dass da place I goin hemo da shame fo all da bad tings da peopo do, fo bring um on da same side wit me.
Exo 25.20: da place wea I goin hemo da shame fo all da bad tings da peopo do, fo bring um on da same side wit me.
Exo 25.21: da place wea I goin hemo da shame fo all da bad tings da peopo do, fo bring um on da same side wit me.
Exo 25.22: spesho place wea I goin hemo da shame fo da bad tings da peopo do, right dea in da middo a da two statues dat look like
Exo 25.22: From dat place, I goin tell you eryting da Israel peopo gotta do.
Exo 26.33: Den carry da Box Fo Help Da Peopo Rememba Da Deal Dey Get Wit Me inside dea, da odda side da
Exo 26.34: da Real, Real Spesho Place fo Me, on top da Box Fo Help Da Peopo Rememba Da Deal Dey Get Wit Me, put da cova wea I goin
Exo 26.34: da cova wea I goin hemo da shame fo all da bad tings da peopo do, fo bring da peopo on da same side wit me.
Exo 26.34: hemo da shame fo all da bad tings da peopo do, fo bring da peopo on da same side wit me.
Exo 27.20: “Tell da Israel peopo dey gotta poun olives fo make oil dat no mo junks inside.
Exo 28.1: Eleazar an Itamar, I wen pick dem outa all da Israel peopo cuz I like dem be da pries guys fo me.
Exo 28.3: Talk to all da kine peopo dat I awready wen make dem know how fo sew clotheses, fo
Exo 28.5: Da peopo dat know how fo make stuff, let dem use da gold string, da
Exo 28.12: two stones, dey fo make da pries guy rememba da Israel peopo.
Exo 28.30: So wen Aaron gotta find out wat da Israel peopo gotta do, he goin get da tings he need fo find out, right
Exo 28.38: Dass cuz maybe bumbye, da Israel peopo no do someting da right way, wen dey bring presents fo God
Exo 28.38: Den Yahweh goin like take da presents dat da peopo bring fo him.
Exo 29.28: Da Israel peopo goin give um to Aaron an all da odda pries guys dat goin
Exo 29.28: Dass why dis goin be da kine present da Israel peopo goin give to me, from da sacrifices dey goin make fo me
Exo 29.33: Da regula peopo, dey no can eat dat meat, cuz az spesho fo me, God.
Exo 29.36: you gotta kill one boy kine cow, fo make da bad tings da peopo wen do come right.
Exo 29.37: gotta do all dat fo hemo da shame fo da bad kine stuff da peopo wen do, an fo make da altar spesho fo me.
Exo 29.43: wit you, Moses, an talk to you, an I goin meet da Israel peopo dea too.
Exo 29.45: I goin make house wit da Israel peopo, an I goin be da God fo dem.
Exo 30.6: da place wea I goin hemo da shame fo all da bad tings da peopo do, so dey can get um right wit me.
Exo 30.9: Gotta be one pries from yoa peopo dat burn da right kine incense on top dat altar.
Exo 30.10: make da sacrifice fo hemo da shame fo da bad kine stuff da peopo do.
Exo 30.12: Den Yahweh tell Moses: “Wen you make all da peopo sign up fo find out how much Israel peopo get ery place,
Exo 30.12: you make all da peopo sign up fo find out how much Israel peopo get ery place, ery guy gotta pay me, Yahweh, fo let um go.
Exo 30.12: Den da real bad kine sick no goin hit da peopo wen dey sign up.
Exo 30.13: Da guys wen dey go ova to da side wea awready wen count da peopo, dey gotta give one half shekel silva fo me, Yahweh.
Exo 30.16: Take da money dat da Israel peopo pay fo me hemo dea shame, an use um fo da work dat da
Exo 30.16: Wen dey pay dat money, da Israel peopo no goin foget dat dey wen pay um in front me, Yahweh, so
Exo 30.31: “Tell da Israel peopo: ‘Dis kine oil, goin be spesho fo me foeva, fo show who da
Exo 30.33: guy dat not one pries, gotta cut dem off from da Israel peopo an no let um stay wit you guys!
Exo 30.35: Make um, same way peopo make perfume.
Exo 30.38: jus so dey can smell um, gotta cut dem off from da Israel peopo an no let um stay wit you guys!
Exo 31.6: Get plenny odda peopo dat I wen make dem smart fo make all kine stuffs.
Exo 31.7: Da Deal, an da Place Fo Hemo Da Shame Fo Da Bad Tings Peopo Do Fo Bring Um Back Same Side Wit Me on top da Box.
Exo 31.13: Den Yahweh tell Moses: “Tell da Israel peopo dis: No matta wat happen bumbye, you guys gotta do wat da
Exo 31.13: Res Day, goin show dat me an you guys get deal, an even da peopo dat goin come from you guys.
Exo 31.16: Da Israel peopo gotta do wat da Rules fo da Res Day say, you guys, an da
Exo 31.16: gotta do wat da Rules fo da Res Day say, you guys, an da peopo dat goin come from you guys afta.
Exo 31.17: jalike one sign foeva, fo da Deal dat I get wit you Israel peopo.
Exo 32.1: Wen da Israel peopo see Moses stay on top Mount Sinai long time, dey tinking,
Exo 32.3: So all da peopo take off dea gold earrings an take um by Aaron.
Exo 32.4: Da peopo tell, “Eh, all you Israel peopo!
Exo 32.4: Da peopo tell, “Eh, all you Israel peopo!
Exo 32.6: So da nex day, early morning time, da peopo make sacrifices fo da idol god an burn da sacrifices, an
Exo 32.7: Yoa peopo, da one you wen bring outa da Egypt land, dey stay mess up
Exo 32.8: Dey telling, ‘All you Israel peopo!
head: God No Take Wat Da Israel Peopo Doing
Exo 32.9: Yahweh tell Moses: “I know dis peopo.
Exo 32.10: Den, I goin make you da ancesta fo one importan peopo.
Exo 32.11: How come you stay huhu wit yoa own peopo?
Exo 32.12: If you go wipe um out, da Egypt peopo goin say, ‘Dat god fo da Israel peopo, fo shua he wen like
Exo 32.12: um out, da Egypt peopo goin say, ‘Dat god fo da Israel peopo, fo shua he wen like make bad to his peopo.
Exo 32.12: fo da Israel peopo, fo shua he wen like make bad to his peopo.
Exo 32.12: Change yoa mind an no do bad tings to yoa peopo.
Exo 32.13: You wen tell dem, ‘I goin make da peopo dat goin come from you come so plenny, dey goin be jalike
Exo 32.13: Da peopo dat goin come from you, I goin give um da whole land dat I
Exo 32.14: change his mind bout da bad tings he wen plan fo do to his peopo, da Israel peopo, an he no do um.
Exo 32.14: da bad tings he wen plan fo do to his peopo, da Israel peopo, an he no do um.
Exo 32.17: Joshua hear da peopo making plenny noise.
head: Moses Punish Da Peopo
Exo 32.19: kine god dat look jalike one bebe boy kine cow, wit da peopo dancing in front.
Exo 32.20: He mix um wit watta an make da Israel peopo drink da watta wit da powda inside.
Exo 32.21: Wat dese peopo wen do to you, fo make you do dis real bad ting to dem?
Exo 32.22: You know dis peopo, dey like do bad kine stuff.
head: Dey Kill Da Peopo Dat Stick Wit Da Idol God
Exo 32.25: Moses see dat da peopo, dey stay run wild, an Aaron da one wen let um, an Moses
Exo 32.25: wild, an Aaron da one wen let um, an Moses know dat all da peopo dat stay agains dem stay laugh at um.
head: Moses Tell God Fo Let Go Da Peopo An Hemo Dea Shame
Exo 32.30: Nex day, Moses tell da peopo, “Da stuff you guys wen do, was plenny bad.
Exo 32.31: Dese peopo, dey wen do plenny bad ting, cuz dey wen make one gold
Exo 32.33: But Yahweh tell Moses, “Ony da peopo dat wen do bad kine stuff cuz dey stay agains me, dey da
Exo 32.34: Take da peopo da place I wen tell you fo go.
Exo 32.34: An wen da time come fo me fo punish peopo, I goin punish da ones dat wen do da bad kine stuff.
Exo 32.35: Yahweh make da real bad sick dat hit da peopo, cuz a wat dey wen do wit da idol god dat look jalike one
head: Da Peopo Go Way From Mount Sinai
Exo 33.1: Den Yahweh tell Moses: “Go way from dis place, you an da peopo dat you wen bring outa da Egypt land.
Exo 33.1: Abraham, an Isaac, an Jacob: ‘I goin give dat land to da peopo dat goin come from you guys.
Exo 33.2: I goin throw out from dat land da Canaan peopo, da Amor peopo, da Het peopo, da Periz peopo, da Hiv
Exo 33.2: I goin throw out from dat land da Canaan peopo, da Amor peopo, da Het peopo, da Periz peopo, da Hiv peopo, an da Jebus
Exo 33.2: out from dat land da Canaan peopo, da Amor peopo, da Het peopo, da Periz peopo, da Hiv peopo, an da Jebus peopo.’
Exo 33.2: da Canaan peopo, da Amor peopo, da Het peopo, da Periz peopo, da Hiv peopo, an da Jebus peopo.’
Exo 33.2: peopo, da Amor peopo, da Het peopo, da Periz peopo, da Hiv peopo, an da Jebus peopo.’
Exo 33.2: da Het peopo, da Periz peopo, da Hiv peopo, an da Jebus peopo.’
Exo 33.5: Yahweh tell Moses dis too, “Tell da Israel peopo: ‘You guys, you one hard head kine peopo!
Exo 33.5: “Tell da Israel peopo: ‘You guys, you one hard head kine peopo!
Exo 33.5: So wen da peopo hear dis ting God tell um, dey no can handle, an dey come
Exo 33.6: why, from Mount Sinai all da way to dea land, da Israel peopo no wear jewelry notting.
Exo 33.8: Erytime Moses go out by da tent, all da peopo stand up in front dea own small tent, an dey stay watch
Exo 33.10: Erytime da peopo see da cloud dat go from da groun to da sky, standing in
Exo 33.10: from da groun to da sky, standing in front da tent, all da peopo go down on top dea face on top da groun, right wea dey
Exo 33.12: Moses tell Yahweh, “You stay telling me, ‘Go take dese peopo da place dey suppose to go.
Exo 33.13: Rememba dis too: You da one wen pick dis peopo, fo be yoa peopo.
Exo 33.13: Rememba dis too: You da one wen pick dis peopo, fo be yoa peopo.
Exo 33.16: one way dat anybody goin find out dat you like me an yoa peopo.”
Exo 33.16: An if you go wit us guys, az how me an yoa peopo goin be diffren [from / den] all da odda peopos inside da
Exo 34.6: I one God dat get pity fo peopo, An I like do good tings fo peopo!
Exo 34.6: one God dat get pity fo peopo, An I like do good tings fo peopo!
Exo 34.6: I stay tight wit my peopo plenny, An I do wat I say I goin do erytime.
Exo 34.7: I stay tight wit even da kids, an dea kids, An all da peopo dat come afta dem fo tousan times.
Exo 34.7: I let peopo go an hemo dea shame Fo wen dey do da wrong ting an go
Exo 34.9: me aks you one ting: stay go wit us guys, no matta dese peopo, dey hard head.
Exo 34.9: Take us fo be yoa peopo!
head: God Make Da Same Deal Fo Da Peopo One Mo Time
Exo 34.10: say, “Right hea an now, I make deal wit all yoa Israel peopo.
Exo 34.10: In front all yoa peopo, I goin do awesome tings dat nobody wen do befo time eva,
Exo 34.10: time eva, not any place inside da world, not wit any odda peopo.
Exo 34.10: All da peopo dat stay wit you now, dey goin see how scary da tings I
Exo 34.11: out da diffren peopos dat live inside da land -- da Amor peopo, da Canaan peopo, da Het peopo, da Periz peopo, da Hiv
Exo 34.11: peopos dat live inside da land -- da Amor peopo, da Canaan peopo, da Het peopo, da Periz peopo, da Hiv peopo, an da Jebus
Exo 34.11: inside da land -- da Amor peopo, da Canaan peopo, da Het peopo, da Periz peopo, da Hiv peopo, an da Jebus peopo.
Exo 34.11: -- da Amor peopo, da Canaan peopo, da Het peopo, da Periz peopo, da Hiv peopo, an da Jebus peopo.
Exo 34.11: da Canaan peopo, da Het peopo, da Periz peopo, da Hiv peopo, an da Jebus peopo.
Exo 34.11: da Het peopo, da Periz peopo, da Hiv peopo, an da Jebus peopo.
Exo 34.12: “Make shua you no make deal notting wit da peopo dat stay live now inside da land wea you going agains dem.
Exo 34.15: Watch out you no goin make deal wit da peopo dat stay live inside da land.
Exo 34.23: I da God fo you Israel peopo.
Exo 34.27: Cuz fo me make deal wit you an da odda Israel peopo, you guys gotta do eryting I stay tell you fo do.
Exo 34.28: An he write on top da flat stones da tings God say da peopo gotta do fo get deal wit God -- dass da Ten Commandments.
Exo 34.30: Wen Aaron an all da odda Israel peopo see dat Moses skin stay shining, dey scared fo go nea him.
Exo 34.31: But Moses, he call da peopo fo come.
Exo 34.31: An Aaron an all da main guys from da peopo come wit him, an Moses talk to dem.
Exo 34.32: Lata, all da Israel peopo come by Moses.
Exo 34.34: Wen he come out an tell da Israel peopo wat God tell him fo tell dem wat fo do, da Israel peopo
Exo 34.35: peopo wat God tell him fo tell dem wat fo do, da Israel peopo see how Moses face stay shine.
Exo 35.1: Moses tell all da Israel peopo fo come togedda.
Exo 35.4: Moses tell all da Israel peopo dis too: “Dis wat Yahweh say you guys gotta do.
Exo 35.20: Den all da Israel peopo go way from da place wea Moses talk to dem.
Exo 35.29: Dass how da Israel peopo make.
Exo 35.29: like bring um to Yahweh, jalike he tell Moses fo tell da peopo fo do.
Exo 35.30: Den Moses tell da Israel peopo, “Yahweh wen pick Bezalel an tell me his name.
Exo 36.1: tell um dey gotta do -- him, an Oholiab, an all da odda peopo dat Yahweh make um know how fo make da tings dat stay
head: Da Peopo Bring Mo Den Plenny Stuffs Fo Da Tent
Exo 36.2: Same ting fo all da odda peopo dat know how fo do um from Yahweh.
Exo 36.3: Moses, all da tings dey need, from da gifs dat da Israel peopo wen bring, fo do da work fo make da Tent.
Exo 36.3: Ery morning, had peopo dat still yet bring to Moses mo an mo plenny stuffs dat
Exo 36.5: No need fo da peopo bring mo plenny stuffs den wat us guys need fo do da work
Exo 36.6: So Moses tell peopo fo go all ova da camp fo tell erybody.
Exo 36.6: Dass why da peopo wen pau bring stuff, cuz dey wen bring mo plenny fo all da
Exo 36.8: Da peopo dat know how fo make stuff, dey wen make da inside tent.
Exo 37.5: poles inside da rings on top da two sides a da Box, so da peopo can use um fo carry da Box.
Exo 37.6: fo show dat God goin hemo da shame fo all da bad tings da peopo do, so dey can come back same side wit him.
Exo 37.9: da place wea God hemo da shame fo all da bad tings da peopo do, so dey can come back same side wit him.
Exo 37.29: Dey make da incense dat smell nice, same way peopo make perfume.
Exo 38.24: da gold dey wen use fo make da spesho tings fo God, dat da peopo wen give, was 2,195 pound.
Exo 38.25: Da silva from da tax wen da Levi ohana guys wen count da peopo was 7,550 pound.)
Exo 38.29: Da bronze dat da peopo wen bring fo gifs to God was 5,310 pound.
Exo 39.7: Dose two stones, fo make da peopo rememba bout da Israel peopo.
Exo 39.7: Dose two stones, fo make da peopo rememba bout da Israel peopo.
Exo 39.32: Da Israel peopo wen make eryting jalike Yahweh wen tell Moses fo do.
Exo 39.33: Da peopo wen bring da Tent to Moses Da inside tent an all da stuffs
Exo 39.35: show dat God goin take away da shame fo all da bad tings peopo do, so dey can come back da same side wit him.
Exo 39.42: Da Israel peopo, dey wen do all da work so eryting stay jalike Yahweh wen
Exo 39.43: So Moses aks God fo do plenny good tings fo da peopo.
Exo 40.20: on top da Box, an put da Cova on top wea da pries make da peopo come right wit God.
Exo 40.36: From dat time, erytime da Israel peopo suppose to move camp, da cloud go up from da Tent, an den
Exo 40.37: But, if da cloud no go up, da peopo no move camp.
Exo 40.38: All da Israel peopo can see da fire burning dea.
Exo 40.38: Dass how was, all da time da Israel peopo stay go outa Egypt till dey get to dea own land.
Lev 1.1: come by him, an he talk to him from inside da Tent wea da peopo come fo meet God.
Lev 1.2: He tell Moses fo tell da Israel peopo dis: “If any one a you guys make one sacrifice fo me,
Lev 1.3: guys outside wea you go inside da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet me, Yahweh.
Lev 1.5: by da door wea you go inside da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet me.
Lev 2.2: an all da incense, an burn um up on top da altar fo help peopo rememba dat da whole sacrifice stay fo me, Yahweh.
Lev 2.9: take out da part from da wheat o barley sacrifice fo help peopo rememba dat da whole ting stay fo me, an burn dat part wit
Lev 2.16: Az fo help peopo rememba dat da whole sacrifice stay fo me.
Lev 3.2: da place wea you go inside da yard fo da Tent wea da peopo meet me, Yahweh.
Lev 3.8: a da sacrifice animal, den kill um in front da Tent wea da peopo meet me.
Lev 3.13: on top da goat head, den kill um in front da Tent wea da peopo come fo meet me.
Lev 3.17: “Dis one ting you guys gotta do foeva, you an all da peopo dat goin come from you guys, no matta wea you guys stay:
head: Sacrifices Wen Peopo Do Bad Kine Stuff
Lev 4.2: Yahweh tell Moses fo tell da Israel peopo dis: “Wen somebody do someting bad, but dey do um befo dey
Lev 4.3: guy dat I, Yahweh, wen pick, dat goin make blame fo all da peopo.
Lev 4.4: kine cow in front me, Yahweh, by da door fo da Tent wea da peopo come fo meet me.
Lev 4.5: take some a da boy kine cow's blood inside da Tent wea da peopo come fo meet me, Yahweh.
Lev 4.7: nice dat stay in front me, Yahweh, inside da Tent wea da peopo come fo meet me.
Lev 4.7: wea dey burn up da sacrifice, by da door fo da Tent wea da peopo come fo meet me.
Lev 4.13: “If all da Israel peopo da ones dat mess up togedda befo dey tink bout um, an dey
Lev 4.14: Dey goin bring um in front da Tent wea da peopo come fo meet me.
Lev 4.15: Da older leaders fo da peopo goin put dea hand on top da head a da sacrifice cow in
Lev 4.16: wen pick, goin take some a da blood inside da Tent wea da peopo come fo meet me.
Lev 4.18: altar dat stay in front me, Yahweh, inside da Tent wea da peopo come fo meet me.
Lev 4.18: kine sacrifice, dat stay outside da door fo da Tent wea da peopo meet wit me, Yahweh.
Lev 4.20: Az how da pries guy goin bring da peopo da same side wit God.
Lev 4.20: Den God goin let go da peopo, an hemo dea shame fo da bad kine stuff dey wen do.
Lev 4.21: Az da kine sacrifice fo make fo all da peopo dat do bad ting.
head: Da Sacrifice Fo Da Odda Kine Peopo
Lev 4.27: “If one a da odda kine peopo do someting bad, an no tink bout um, an he do wat one a my
head: Sacrifices Wen Peopo No Tell Wat Dey Wen See
Lev 5.2: dey touch da mahke wild animals, o mahke animals dat da peopo take care um, o mahke animals dat run aroun on top da
Lev 5.12: Az da part fo tell da peopo dat da whole sacrifice stay fo Yahweh, one sacrifice wit
Lev 6.3: strong promise an bulai, o he do wateva bad kine stuff dat peopo stay do.
Lev 6.4: Afta he do dis kine bad kine stuff, wen peopo find out bout um a he get da blame fo do um, den he gotta
Lev 6.12: da fat from da sacrifice dat show dat me, Yahweh, an da peopo stay okay wit each odda.
Lev 6.15: top da wheat o barley sacrifice, an burn da part fo help peopo rememba dat da whole sacrifice stay fo me, Yahweh.
Lev 6.16: place fo me, Yahweh, inside da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet me.
Lev 6.26: fo me, Yahweh, inside da yard wea da Tent stay, wea da peopo come fo meet me.
Lev 6.30: bad, if you bring some a da blood inside da Tent wea da peopo come fo meet me, Yahweh, fo bring back da guy dat do bad
Lev 7.7: da sacrifice animal stay fo da pries guy dat bring back da peopo da same side wit me, Yahweh.
Lev 7.20: tight wit each odda, you gotta cut off dat guy from his peopo.
Lev 7.21: make um so dey no can come in front me, no matta come from peopo o from one animal, o some odda ting dat I hate -- if dat
Lev 7.21: cut off da guy dat eat wat he not suppose to, from his peopo.
Lev 7.23: Yahweh tell Moses, fo tell da Israel peopo dis: “No eat da fat from da cows, da sheeps, o da goats.
Lev 7.25: wit fire fo me, Yahweh, you gotta cut dem off from dea peopo.
Lev 7.27: Anybody eat any kine blood, you gotta cut dem off from dea peopo.
Lev 7.29: Yahweh tell Moses, fo tell da Israel peopo dis: “Anybody bring one sacrifice fo me, Yahweh, fo show
Lev 7.34: Dey get da right foeva, fo get all dat from da Israel peopo.
Lev 7.36: heads fo show dat dey stay pries guys, I tell da Israel peopo fo give dem dis kine stuff, az dea part from da
Lev 7.36: Dass da rule fo da peopo dat stay alive now an fo dea kids foeva.
Lev 7.37: make guys come pries guys, an da sacrifice fo show dat da peopo an me, Yahweh, stay tight wit each odda.”
Lev 7.38: inside da Sinai boonies, da time Yahweh tell da Israel peopo dey gotta bring dea sacrifices fo Yahweh.
Lev 8.2: an his boys, da place wea you go inside da Tent wea da peopo come fo meet me, Yahweh.
Lev 8.3: Tell all da peopo fo come togedda too, ova dea by wea you go inside da yard
Lev 8.3: ova dea by wea you go inside da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet me, Yahweh.
Lev 8.4: All da peopo come togedda, by da place wea dey go inside da yard fo da
Lev 8.4: by da place wea dey go inside da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet God.”
Lev 8.5: Moses tell da peopo: “Dis wat Yahweh tell us we gotta do.
Lev 8.6: Den Moses bring Aaron an his boys in front da peopo.
Lev 8.13: Den he bring Aaron's boys in front da peopo, put da shirts on top dem, tie da wide cloth belts aroun
Lev 8.31: Aaron an his boys: “Cook da res a da meat by da place wea peopo go inside da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet
Lev 8.31: by da place wea peopo go inside da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet God, an eat um dea wit da bread from da
Lev 8.33: No go outside da place wea peopo go inside da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet God
Lev 8.33: da place wea peopo go inside da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet God fo seven days, till all da stuff we do fo
Lev 8.35: You guys gotta stay wea peopo go inside da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet
Lev 8.35: gotta stay wea peopo go inside da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet God, day time an nite time fo seven days, an
Lev 9.1: He tell da older leada guys fo da Israel peopo come too.
Lev 9.3: Den tell da Israel peopo go take one boy kine goat fo make one sacrifice cuz a da
Lev 9.4: an one boy kine sheep fo make one sacrifice fo show dat da peopo an Yahweh stay tight wit each odda.
Lev 9.5: Moses tell dem fo take by da front a da Tent, an all da peopo come nea an stand in front Yahweh fo meet him.
Lev 9.7: an make yoa burn up kine sacrifice fo bring yoaself an da peopo da same side wit God.
Lev 9.7: Den make da sacrifice dat stay fo da peopo, fo bring dem da same side wit God, jalike Yahweh wen tell
Lev 9.15: Den Aaron bring da sacrifice dat stay fo da peopo.
Lev 9.18: kine sheep fo make da sacrifice dat show dat Yahweh an da peopo stay tight wit each odda.
Lev 9.22: Den Aaron put up his hands fo da peopo, an aks God fo do good kine stuff fo dem.
Lev 9.22: Wen he pau make da sacrifice cuz a da bad tings da peopo wen do befo time, da sacrifice dey burn up, an da
Lev 9.22: da sacrifice dey burn up, an da sacrifice fo show dat da peopo an God stay tight wit each odda, he come down from da
Lev 9.23: Den Moses an Aaron go inside da Tent wea da peopo come meet God.
Lev 9.23: dey come outside, dey aks God fo do good kine stuff fo da peopo, an Yahweh let all da peopo see how awesome he stay.
Lev 9.23: fo do good kine stuff fo da peopo, an Yahweh let all da peopo see how awesome he stay.
Lev 9.24: Wen da peopo see dat, dey yell cuz dey stay feel good inside.
head: Wen Peopo Do Someting Bad, Dey Suffa
Lev 10.3: Wen all my peopo stay in front me, Dey gotta show plenny respeck fo me.
Lev 10.6: you goin mahke, an Yahweh goin come huhu wit all da peopo.
Lev 10.6: But yoa ohana, all da odda Israel peopo, dey can cry fo da guys dat Yahweh wen wipe out wit da
Lev 10.7: But you guys, no go way from wea peopo go inside da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet
Lev 10.7: go way from wea peopo go inside da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet God, o you goin mahke, cuz you get Yahweh's
Lev 10.9: o beer kine stuff weneva you guys go inside da Tent wea da peopo come fo meet me, Yahweh, o you goin mahke.
Lev 10.9: Wat I tell you guys now, az how goin be fo da peopo dat stay alive now an dea kids foeva.
Lev 10.11: An you guys gotta teach da Israel peopo eryting I wen tell Moses fo tell dem fo do.
Lev 10.12: da wheat o barley dat still yet stay from da sacrifices da peopo make wit fire fo Yahweh, an eat da bread part dat no mo
Lev 10.14: share fo you guys an yoa kids from da sacrifices da Israel peopo make fo show dat dem an Yahweh stay tight wit each odda.
Lev 10.17: He give um to you guys, fo take away da blame from da peopo fo da bad kine stuff dey wen do, an fo bring dem da same
Lev 11.2: Yahweh tell Moses an Aaron fo tell da Israel peopo: “Dese da kine animals you guys can eat, from all da
Lev 12.2: Yahweh tell Moses fo tell da Israel peopo: “One wahine dat get hapai an born one boy, she no can
Lev 12.6: she ready fo come in front me, she go by da pries guy wea peopo go inside da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet me,
Lev 12.6: da pries guy wea peopo go inside da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet me, Yahweh, an bring one bebe sheep one year
head: Da Rules Bout Da Kine Sick On Top Da Skin Dat Odda Peopo Can Catch
Lev 13.2: Den da peopo gotta bring dem by Aaron da pries guy, o one a his boys
Lev 13.9: one sick on top da skin dat dey can give to anodda guy, da peopo gotta bring dem by da pries guy.
Lev 13.46: dey gotta live outside da camp, dey no can live nea odda peopo.’
Lev 13.48: knit from linen o wool string, o animal skins, o someting peopo make from leather, an if da mildew on top dese tings look
Lev 13.58: mo mildew, dey gotta wash um again, an den goin be okay fo peopo use um.
Lev 13.59: “Dis, da rules fo wool o linen cloth, an fo stuff peopo make from leather, dat get mildew on top um, an fo tell
Lev 13.59: top um, an fo tell erybody if stay okay o if not okay fo peopo use um.
head: How Peopo Can Go In Front God, Afta Dey Get One Sick On Top Da Skin
Lev 14.11: gotta bring da guy an da sacrifice animals in front me wea peopo go inside da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet me.
Lev 14.11: in front me wea peopo go inside da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet me.
Lev 14.23: da animals an da stuff fo da sacrifice by da pries guy wea peopo go inside da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet me,
Lev 14.23: da pries guy wea peopo go inside da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet me, fo make da sacrifice so he can come in
Lev 14.40: wen spread on top da walls, da pries guy goin tell da peopo dat dey gotta take out da stones dat get da mildew, an
Lev 14.40: stones dat get da mildew, an throw um outside da town wea peopo put da kine stuff dat make um so dey no can come in front
Lev 14.41: da place outside da town dey get fo da kine stuff dat make peopo so dey no can come in front me, Yahweh.
Lev 14.45: an all da clay, an take um outside da town, da place wea peopo throw stuff dat make um so dey no can come in front me,
Lev 14.57: can find out wen someting stay okay o not okay, an wen da peopo can come in front God, an wen dey no can.
Lev 15.2: Yahweh tell Moses an Aaron fo tell da Israel peopo dis: “Wen any guy get stuff come out from dea body, dat
Lev 15.9: Wateva da guy sit on top wen he go ride, goin make peopo so dey no can come in front me, an whoeva touch anyting
Lev 15.14: take two doves o two young pigeon, an come in front me wea peopo go inside da yard fo da Tent wea peopo come fo meet me.
Lev 15.14: in front me wea peopo go inside da yard fo da Tent wea peopo come fo meet me.
Lev 15.20: she lay down on top wen she stay sick lidat, dat make da peopo so dey no can come in front me if dey touch um.
Lev 15.20: An wateva she sit on top, dat make da peopo so dey no can come in front me if dey touch um.
Lev 15.24: days, an wateva bed he lay down on top, dat goin make peopo so dey no can come in front me too.
Lev 15.26: stay come out, an wateva she sit down on top, goin make peopo so dey no can come in front me if dey touch um, jalike wen
Lev 15.29: doves o two young pigeons, an bring um by da pries guy wea peopo go inside da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet me,
Lev 15.29: da pries guy wea peopo go inside da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet me, Yahweh.
Lev 15.31: how you guys, Moses an Aaron, gotta make shua da Israel peopo stay away from da Tent fo meet wit me, Yahweh, weneva dey
Lev 16.2: guy sprinkle da blood from da sacrifice fo bring back da peopo da same side wit me, Yahweh.
Lev 16.3: boy kine cow fo make sacrifice cuz a da bad kine stuff da peopo wen do, an one boy kine sheep fo da burn up kine
Lev 16.5: Same time, da Israel peopo goin bring two boy kine goats fo da sacrifice cuz a da bad
Lev 16.7: goats an bring dem in front me, Yahweh, by da place wea peopo go inside da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet me.
Lev 16.7: by da place wea peopo go inside da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet me.
Lev 16.9: Yahweh, dat goin be da sacrifice fo da bad kine stuff da peopo wen do.
Lev 16.10: Dat goat, fo bring back da peopo da same side wit me, lata da pries guy goin send um way
Lev 16.13: ova da cova fo da Box Fo Rememba Da Deal, fo bring da peopo back same side wit me.
Lev 16.14: a da cova fo da Box Fo Rememba Da Deal, fo bring back da peopo da same side wit me, Yahweh, an den he goin sprinkle um
Lev 16.15: kill da goat fo make da sacrifice fo da bad kine stuff da peopo wen do.
Lev 16.15: a da cova fo da Box Fo Rememba Da Deal, fo bring back da peopo da same side wit me, Yahweh, an den in front da Box.
Lev 16.16: stay da same side wit me, Yahweh, cuz da Israel ohana peopo do da kine stuff dat make um so dey no can come in front
Lev 16.16: Den he do da same ting fo da Tent wea da peopo come fo meet me, Yahweh.
Lev 16.17: Nobody can go inside da Tent wea da peopo come fo meet me, from da time Aaron go inside da Real Real
Lev 16.17: time Aaron go inside da Real Real Spesho Place fo bring da peopo back da same side wit me, till he come outside.
Lev 16.17: he goin bring back himself, his ohana, an all da Israel peopo togedda, da same side wit me.
Lev 16.19: um spesho fo me, cuz befo he sprinkle da blood, da Israel peopo no can come in front me.
Lev 16.21: da goat's head, an tell all da bad kine stuff da Israel peopo wen do, an dat dey go agains me, Yahweh, an jalike put da
Lev 16.22: Da goat goin take da blame fo all da bad kine stuff da peopo wen do, an take um one place wea da goat no can come back.
Lev 16.23: “Afta da goat go way, Aaron goin go inside da Tent wea da peopo come fo meet me, Yahweh, an take off da linen clotheses
Lev 16.24: da burn up kine sacrifice fo himself, an anodda one fo da peopo, fo bring him an da peopo back da same side wit me,
Lev 16.24: fo himself, an anodda one fo da peopo, fo bring him an da peopo back da same side wit me, Yahweh.
Lev 16.25: goin burn da fat from da sacrifice fo da bad kine stuff da peopo do, on top da altar too.
Lev 16.27: da goat fo da sacrifices fo da bad kine stuff Aaron an da peopo wen do, dat Aaron wen bring dea blood inside da Real Real
Lev 16.32: da right fo do um afta his fadda, he goin bring back da peopo da same side wit me, Yahweh.
Lev 16.33: fo make shua dat da Real Real Spesho Place, da Tent wea da peopo come fo meet me, an da altar, da pries guys, an da peopo
Lev 16.33: peopo come fo meet me, an da altar, da pries guys, an da peopo all stay da same side wit me.
Lev 17.2: Yahweh tell Moses tell Aaron an his boys an all da Israel peopo, dis wat Yahweh tell you guys fo do: “Any Israel guy kill
Lev 17.4: animal wea you go inside da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet me, Yahweh.
Lev 17.4: Gotta cut dem off so dey not yoa peopo no moa.
Lev 17.5: Az so da Israel peopo make dea sacrifices by me, Yahweh, an no make um inside da
Lev 17.5: fo me, Yahweh, wea you go inside da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet me.
Lev 17.6: da place wea you go inside da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet me, an burn da fat.
Lev 17.8: “Tell dem dis too: All you Israel peopo, an all you peopo from odda place dat stay live wit da
Lev 17.8: “Tell dem dis too: All you Israel peopo, an all you peopo from odda place dat stay live wit da Israel guys, lissen
Lev 17.9: da animal wea you go inside da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet me, fo make da sacrifice fo me.”
Lev 17.9: If you no do dat, da peopo gotta cut you off so you not dea peopo no moa.
Lev 17.9: you no do dat, da peopo gotta cut you off so you not dea peopo no moa.
Lev 17.10: dat eat da blood, an I goin cut him off so he not one a my peopo no moa.
Lev 17.12: Az how come I tell you Israel peopo: ‘No mo nobody from you Israel peopo, o from da peopo from
Lev 17.12: I tell you Israel peopo: ‘No mo nobody from you Israel peopo, o from da peopo from odda place dat stay live wit you
Lev 17.12: peopo: ‘No mo nobody from you Israel peopo, o from da peopo from odda place dat stay live wit you guys, can eat meat
Lev 17.14: Az why I wen tell da Israel peopo no eat da blood from da animals, cuz da blood, dass wea da
Lev 17.14: Whoeva eat um, gotta cut dem off so dey not one a yoa peopo no moa.
head: Peopo Dat Fool Aroun Wit Somebody Dey Not Suppose To
Lev 18.2: Yahweh tell Moses fo talk to da Israel peopo one mo time an tell um: “Me, Yahweh, I yoa God.
Lev 18.3: You guys, no make like da peopo do ova dea Egypt side, da place you guys live befo time.
Lev 18.3: An you guys No make like da peopo do Canaan side, da place I goin bring you guys.
Lev 18.23: Dat mean dey ack jalike peopo an animals not diffren, an az going agains doing da right
Lev 18.25: So I goin punish da land cuz a all da bad kine stuff da peopo ova dea do.
Lev 18.25: Jalike da land goin throw up da peopo dat stay dea now.
Lev 18.26: But you peopo gotta take care fo live da way I wen tell you gotta do, an
Lev 18.27: Da peopo dat wen live inside da land befo you guys, dey wen do all
Lev 18.28: da land goin throw up you guys, jalike wen throw up da peopo dat stay dea befo you guys.
Lev 18.29: pilau kine tings, you gotta cut dem off so dey not yoa peopo no moa.
Lev 18.30: No follow da pilau kine style da peopo dat wen stay dea befo you guys do.
Lev 19.2: Yahweh tell Moses fo tell all da Israel peopo dis: “You guys gotta live spesho an good kine, cuz I yoa
Lev 19.8: You gotta cut dem off so dey not yoa peopo no moa.
Lev 19.10: Leave um dea fo da peopo dat no mo notting, an da peopo from odda place dat live
Lev 19.10: Leave um dea fo da peopo dat no mo notting, an da peopo from odda place dat live wit you guys.
Lev 19.15: “Wen you guys judge peopo, make shua you do um da right way, an make um even.
Lev 19.15: Judge odda peopo da right an same way.
Lev 19.16: “No go aroun an make bulai story bout anybody wit yoa peopo.
Lev 19.18: “If one a yoa peopo do someting bad to you, no go do someting bad to um too.
Lev 19.21: sheep by da place you go inside da yard fo da Tent wea da peopo come fo meet me, Yahweh, fo make da kine sacrifice dat
Lev 19.26: No go call da spirit from da mahke peopo fo come tell you wat goin happen bumbye.
Lev 19.27: mahke, no cut da hair on da sides a yoa head like da odda peopo fo show you stay sad.
Lev 19.31: “No go look fo da wahines dat talk to da mahke peopo, an no go find da guys dat know how fo find out wat da
Lev 19.31: no go find da guys dat know how fo find out wat da mahke peopo spirits know.
Lev 19.32: “Stand up wen ol peopo come nea you, an show respeck fo dem.
head: God Punish Da Peopo Fo No Do How He Tell Um Fo Do
Lev 20.2: Yahweh tell Moses fo tell da Israel peopo dis: “Any Israel guy, o any guy from odda place dat stay
Lev 20.2: Da Israel peopo gotta throw stones fo kill um.
Lev 20.3: I goin go agains dat guy, an cut him off from his peopo.
Lev 20.4: But if da Israel peopo ack jalike notting happen wen dose peopo give one a dea
Lev 20.4: But if da Israel peopo ack jalike notting happen wen dose peopo give one a dea kids fo Molek, an da Israel peopo no kill
Lev 20.4: wen dose peopo give one a dea kids fo Molek, an da Israel peopo no kill um, I goin go agains whoeva make da sacrifice fo
Lev 20.5: I goin cut dem off so dey not my peopo no moa.
Lev 20.6: agains whoeva go look fo da wahines dat talk to da mahke peopo, an da guys dat know how fo find out wat da mahke peopo
Lev 20.6: peopo, an da guys dat know how fo find out wat da mahke peopo spirits know.
Lev 20.6: I goin cut dem off so dey not dea peopo no moa.
Lev 20.17: You guys gotta cut dem off in front all da peopo, so dey not dea peopo no moa.
Lev 20.17: gotta cut dem off in front all da peopo, so dey not dea peopo no moa.
Lev 20.18: You guys gotta cut dem off so dey not yoa peopo no moa.
Lev 20.27: “Da guys o da wahines dat talk to da mahke peopo, o dat know how fo find out wat da mahke peopo spirits
Lev 20.27: to da mahke peopo, o dat know how fo find out wat da mahke peopo spirits know, dey gotta mahke.
Lev 21.15: Dat way, he know his kids not pilau, cuz dey come from his peopo.
Lev 21.24: Moses tell dis to Aaron an his boys, an to all da Israel peopo.
Lev 22.2: wen da pries guys no can touch da sacrifices dat da Israel peopo make spesho fo me.
Lev 22.3: front me, an yet dey come nea da sacrifices dat da Israel peopo make spesho fo me, Yahweh, you guys gotta cut dem off so
Lev 22.15: guys betta not make pilau da spesho sacrifices da Israel peopo give me, Yahweh, cuz dey let da odda peopo eat da food dat
Lev 22.16: da Israel peopo give me, Yahweh, cuz dey let da odda peopo eat da food dat stay spesho fo me.
Lev 22.16: Cuz den da pries guys make da odda peopo get da blame fo eat da spesho kine food, so den da odda
Lev 22.16: get da blame fo eat da spesho kine food, so den da odda peopo gotta make da kine sacrifice fo take away da blame.
Lev 22.18: tell Moses fo tell Aaron an his boys an all da Israel peopo dis: “Any Israel guy, o any guy from odda place dat live
Lev 22.32: All da Israel peopo gotta show dat dey know I good an spesho.
Lev 23.2: Yahweh tell Moses fo tell da Israel peopo dis: “Dese da spesho times dat I, Yahweh, tell you guys fo
Lev 23.2: You guys goin call all da peopo fo come togedda fo dose times dat stay spesho fo me.
Lev 23.4: You guys goin tell da peopo wen da times goin come dat stay spesho fo me.
Lev 23.7: Da firs day afta da Passova, tell da peopo fo come togedda fo one time dass spesho fo me, Yahweh, an
Lev 23.10: Yahweh tell Moses fo tell da Israel peopo dis: “Wen you guys go inside da land I goin give you, an
Lev 23.19: kine goat fo da kine sacrifice cuz a da bad kine stuff da peopo wen do, an two boy kine bebe sheep, da one year ol kine,
Lev 23.21: Dat same day, you goin tell da peopo fo come togedda fo one spesho religious time, an no do
Lev 23.22: Leave um dea fo da peopo dat no mo notting, an da peopo from odda place dat stay
Lev 23.22: Leave um dea fo da peopo dat no mo notting, an da peopo from odda place dat stay live wit you guys.
Lev 23.24: Yahweh tell Moses fo tell da Israel peopo dis: “Da month numba seven, da firs day, you guys make one
head: Da Day Fo Bring Da Peopo Da Same Side Wit Yahweh
Lev 23.27: nine day afta da Blow Da Horn time, az da Day Fo Bring Da Peopo Da Same Side Wit Me, Yahweh.
Lev 23.28: No do work dat day, cuz az da day fo bring da peopo da same side wit me, yoa God Yahweh.
Lev 23.29: eat food dat day, you gotta cut dem off so dey not yoa peopo no moa.
Lev 23.30: I goin wipe out from dea peopo anybody dat do work dat day.
Lev 23.34: Yahweh tell Moses fo tell da Israel peopo dis: “‘Da month numba seven, da day numba fifteen, five
Lev 23.34: da day numba fifteen, five days afta da Day Fo Bring Da Peopo Da Same Side Wit Me, Yahweh, anodda religious time dass
Lev 23.35: Da peopo gotta all come togedda an no do regula kine work.
Lev 23.37: You goin tell da peopo fo come togedda fo dese times dat stay spesho fo me, an fo
Lev 23.43: kids an grankids no foget bumbye dat I wen tell da Israel peopo fo live inside shacks, da time I bring dem outa Egypt.
Lev 23.44: So Moses tell da Israel peopo bout da spesho religious times dat Yahweh tell um fo make.
Lev 24.2: Yahweh tell Moses fo tell da Israel peopo fo do dis: “Bring me clear kine olive oil you guys smash
Lev 24.3: dat hide da Box Fo Rememba Da Deal inside da Tent Wea Da Peopo Meet Me, Yahweh, Aaron goin take care da lamps in front
Lev 24.8: goin put dis kine bread in front me, Yahweh, fo da Israel peopo.
Lev 24.10: He go wea da Israel peopo stay, an him an one Israel guy start fo fight.
Lev 24.12: Da peopo wen put him wea guys can watch him, and wait till Yahweh
Lev 24.14: Den let all da peopo dat wen hear him say dat, put dea hands on top his head fo
Lev 24.14: Den all da peopo goin throw stones at him fo kill him.
Lev 24.15: Tell da Israel peopo: If somebody talk stink bout his God, jalike he tink I no
Lev 24.16: All da peopo goin throw stones at dem fo kill dem.
Lev 24.23: Den Moses talk to da Israel peopo, an dey bring da guy dat wen use Yahweh name an talk stink
Lev 24.23: So da Israel peopo wen do wat Yahweh tell Moses.”
Lev 25.2: on top a Mount Sinai, Yahweh tell Moses fo tell da Israel peopo dis: “Wen you guys go inside da land I goin give you guys,
Lev 25.6: you guys, fo da guys you pay fo work fo you guys, an fo da peopo from odda place dat live wit you guys.
Lev 25.9: numba seven, day numba ten, az da Day Fo Bring Back Da Peopo Da Same Side Wit God, az da year numba fifty.
Lev 25.9: Dat time, peopo goin blow da sheep horn trumpets all ova you guys land.
Lev 25.10: all ova da land dat erybody gotta give back da land an da peopo dey wen buy to da real ownas.
Lev 25.10: da property dey wen own befo time, an come one small ohana peopo one mo time.
Lev 25.34: But da fields dat da Levi ohana peopo own aroun dea towns fo da cows an sheeps eat dea, dey no
Lev 25.39: “If one a yoa peopo owe you plenny dat he no mo notting, an he sell himself to
Lev 25.42: Da Israel peopo, dey slaves fo me, Yahweh, cuz I wen bring dem outa Egypt.
Lev 25.42: Az why you guys betta not sell dem fo come slaves fo odda peopo.
Lev 25.45: You guys can buy da peopo dat live nea you fo short time too, an peopo from dea
Lev 25.45: can buy da peopo dat live nea you fo short time too, an peopo from dea ohanas dat wen born inside yoa land.
Lev 25.46: not give hard time to da Jews dat yoa slave, cuz da Israel peopo, dey yoa brudda guys.
Lev 25.55: Cuz da Israel peopo, az slaves fo me, Yahweh.
head: God Do Good Tings Fo Da Peopo Dat Lissen Him
Lev 26.9: goin give you guys plenny kids so you goin come mo plenny peopo.
Lev 26.12: wit you guys, an come yoa God, an you guys goin come my peopo.
Lev 26.13: outa Egypt, so you guys no gotta be slaves fo da Egypt peopo no moa.
head: God Punish Da Peopo Dat No Lissen Him
Lev 26.15: do, an if you guys get mad wen I make diffren to da good peopo an da bad peopo, an so you guys broke da deal I wen make
Lev 26.15: guys get mad wen I make diffren to da good peopo an da bad peopo, an so you guys broke da deal I wen make wit you guys --
Lev 26.16: You guys goin plant seed fo notting, cuz da peopo dat stay agains you guys goin eat um.
Lev 26.22: Dey goin make you guys come ony litto bit peopo, den no mo nobody goin go walk on top da roads inside yoa
Lev 26.36: “An fo all you peopo dat still yet stay alive dea, you guys goin stay inside da
Lev 26.36: stay alive dea, you guys goin stay inside da lands a da peopo dat stay agains you guys, an I goin make you guys stay
Lev 26.38: Da peopo dat stay agains you guys, jalike dea land goin eat you
Lev 26.39: You peopo dat still yet stay alive, I goin punish you an make you
Lev 26.41: Az why I wen send dem inside da land a da peopo dat stay agains dem.
Lev 26.43: wen do, cuz dey no like wen I make diffren kine to da good peopo an da bad peopo, an cuz dey no like wen I tell um wat dey
Lev 26.43: no like wen I make diffren kine to da good peopo an da bad peopo, an cuz dey no like wen I tell um wat dey suppose to do.
Lev 26.44: Wen dey stay inside da land a da peopo dat stay agains dem, I no goin make like dey no good, fo
Lev 26.46: Dis da rules, an how fo make to da good peopo an da bad peopo, an how fo teach, dat Yahweh tell Moses on
Lev 26.46: Dis da rules, an how fo make to da good peopo an da bad peopo, an how fo teach, dat Yahweh tell Moses on top Mount
Lev 26.46: Yahweh tell Moses on top Mount Sinai, fo tell da Israel peopo.
Lev 27.2: Yahweh tell Moses fo tell da Israel peopo dis: “If somebody make one spesho strong promise to me,
Lev 27.34: wen tell Moses on top Mount Sinai, fo him tell da Israel peopo.
Deu 4.43: Moses Tell Da Peopo Wat God Tell (5:23 - 5:33) 17.
Deu 4.43: Yahweh No Do Dis Cuz Da Israel Peopo Real Good (9:1 - 9:6) 21.
Deu 4.43: Peopo Dat Tell Wat Dey Wen See (19:15 - 19:21) 47.
Deu 22.19: Da Peopo Dat No Can Go Inside Da Tent Yard (23:1 - 23:8) 56.
Deu 22.19: Peopo Dat No Can Come In Front Da Boss (23:9 - 23:14) 57.
Deu 22.19: Good Tings Goin Happen To Peopo Dat Lissen To Yahweh (28:1 - 28:14) 66.
Deu 22.19: Afta Da Peopo Turn To Yahweh, Dey Do Good (30:1 - 30:10) 69.
Deu 22.19: Da Israel Peopo Goin Go Agains Yahweh Bumbye (31:14 - 31:29) 73.
Deu 22.19: Moses Aks God Fo Do Good Tings Fo Da Israel Peopo (33:1 - 33:29) 77.
Deu 22.19: How Da Israel Peopo Tink Bout Moses (34:10 - 34:12) Copyright © 2000, 2009
head: God Tell Da Peopo Fo Go Way From Mount Sinai
Deu 1.1: Dis, wat Moses wen tell all da Israel peopo.
Deu 1.3: But dat time, was 40 year afta da Israel peopo come outa Egypt, an was winta time, wen Moses tell da
Deu 1.3: outa Egypt, an was winta time, wen Moses tell da Israel peopo eryting Yahweh tell him he suppose to tell dem.
Deu 1.4: tell um dis afta dey wen win ova Sihon, da king fo da Amor peopo dat stay inside Heshbon, an afta dey win ova Og, da king
Deu 1.4: Heshbon, an afta dey win ova Og, da king fo da Bashan peopo dat stay inside Ashtarot an Edrei.
Deu 1.5: inside Moab, Moses start fo make God's rules mo easy fo da peopo undastand.
Deu 1.7: Take all yoa stuffs an go up inside da hills wea da Amor peopo stay.
Deu 1.7: Den go wea da peopo dat live nea dem stay, inside da Jordan Valley, an da
Deu 1.7: Go wea da Canaan peopo stay, den go nort side to da Lebanon mountains, den go
Deu 1.10: Yoa God Yahweh wen make you guys come plenny peopo awready.
Deu 1.13: know wat fo do erytime, an dat undastan plenny stuff, an peopo get plenny respeck fo dem.
Deu 1.15: Some a dem stay in charge a one tousand peopo, some in charge a one hundred peopo, some in charge a
Deu 1.15: charge a one tousand peopo, some in charge a one hundred peopo, some in charge a fifty, an some in charge a ten.
Deu 1.16: judge guys wat dey gotta do: Dey gotta lissen good wat da peopo say wen dey make argue wit each odda, an do wass right fo
head: Da Peopo Go Agains Yahweh
Deu 1.27: He wen take us outa Egypt fo turn us ova to da Amor peopo, so dey can wipe us out!
Deu 1.28: Dey tell, ‘Da peopo mo big an mo tall den us.
Deu 1.35: He tell, ‘No mo nobody from dis bad peopo dat stay alive now, goin see da good land I wen promise fo
Deu 1.38: him, give him good kine words, cuz he goin lead da Israel peopo fo take ova da land I goin give dem.
Deu 1.39: An Yahweh tell da peopo, “You guys even tell dat odda guys goin make yoa litto
Deu 1.44: But da Amor peopo dat live inside dose hills wen come out fight you guys, an
head: Da Israel Peopo Go All Ova Inside Da Boonies
Deu 2.4: Tell da peopo wat dey gotta do: ‘You guys, almos you goin go pass da
Deu 2.4: you goin go pass da land wea yoa brudda guys stay, da peopo dat get Esau fo dea ancesta.
Deu 2.8: “So us guys go pass our bruddas, da Esau ohana peopo, dat live inside da Se`ir [Mountains / Range].
Deu 2.9: “Den Yahweh tell me, ‘No bodda da Moab peopo an make hard time an make dem like make war wit you guys.
Deu 2.9: I awready give dea main town Ar to da Moab peopo dat get Lot fo dea ancesta.
Deu 2.10: “(Da Em peopo live ova dea befo time too.
Deu 2.10: Dey strong an dey plenny peopo, an dey tall jalike da Anak giants.’
Deu 2.11: Some peopo call dem da Refa peopo, jalike da Anak peopo, but da Moab
Deu 2.11: Some peopo call dem da Refa peopo, jalike da Anak peopo, but da Moab peopo call dem da Em
Deu 2.11: Some peopo call dem da Refa peopo, jalike da Anak peopo, but da Moab peopo call dem da Em peopo.
Deu 2.11: call dem da Refa peopo, jalike da Anak peopo, but da Moab peopo call dem da Em peopo.
Deu 2.11: jalike da Anak peopo, but da Moab peopo call dem da Em peopo.
Deu 2.12: Da Hor peopo live inside da Se`ir [Mountains / Range] befo time too,
Deu 2.12: Se`ir [Mountains / Range] befo time too, but da Esau ohana peopo get dem outa dea.
Deu 2.12: Dey wipe out da Hor peopo an take ova dea land, jalike us Israel peopo make da
Deu 2.12: out da Hor peopo an take ova dea land, jalike us Israel peopo make da Canaan peopos get outa inside da land Yahweh give
Deu 2.13: Moses tell da peopo: “Den Yahweh tell me, ‘Now, go da odda side da Zered
Deu 2.15: wen stay agains dose guys, till he wipe dem out from da peopo all da way.
Deu 2.19: You guys go pass da land wea da Ammon peopo stay.
Deu 2.19: I awready give dat land to dem, cuz dey da Lot ohana peopo.
Deu 2.20: (Some peopo tink dat land was fo da Refa peopo too, cuz dey wen live
Deu 2.20: (Some peopo tink dat land was fo da Refa peopo too, cuz dey wen live dea befo time, but da Ammon peopo
Deu 2.20: peopo too, cuz dey wen live dea befo time, but da Ammon peopo call dem da Zamzum peopo.
Deu 2.20: live dea befo time, but da Ammon peopo call dem da Zamzum peopo.
Deu 2.21: Dey was strong peopo, an get plenny a dem.’
Deu 2.21: Yahweh wen let da Ammon peopo wipe out da Refa peopo, an take ova dea land.
Deu 2.21: Yahweh wen let da Ammon peopo wipe out da Refa peopo, an take ova dea land.
Deu 2.21: Den da Ammon peopo live inside dat land, an not da Refa peopo.
Deu 2.21: Den da Ammon peopo live inside dat land, an not da Refa peopo.
Deu 2.22: Yahweh do da same ting fo da Esau ohana peopo, dat stay live inside da Se`ir Mountains, cuz he wen wipe
Deu 2.22: live inside da Se`ir Mountains, cuz he wen wipe out da Hor peopo dat stay dea befo da Esau peopo.
Deu 2.22: cuz he wen wipe out da Hor peopo dat stay dea befo da Esau peopo.
Deu 2.23: An da Av peopo dat live inside da small towns all da way by Gaza, da
Deu 2.23: live inside da small towns all da way by Gaza, da Filisha peopo dat come dea from Crete Island wen wipe dem out, an stay
head: Da Israel Peopo Win Ova Sihon, Da King Fo Heshbon
Deu 2.24: fight Sihon awready, da king fo Heshbon town wea da Amor peopo stay, an take ova his land.
Deu 2.29: Da Esau ohana peopo dat live inside da Se`ir [Mountain / Range], an da Moab
Deu 2.29: dat live inside da Se`ir [Mountain / Range], an da Moab peopo dat live Ar town, dey wen let us guys pass thru dea land
Deu 2.37: oua God Yahweh tell us guys fo do, we neva bodda da Ammon peopo, o da land by da Jabbok Riva, o da towns inside da hills.
head: Da Israel Peopo Win Ova Og, Da King Fo Bashan
Deu 3.1: Og, da king fo da Bashan peopo an all his army guys come out fo fight us by Edrei.
Deu 3.2: Make jalike you guys wen make to Sihon, da king fo da Amor peopo, dat was king Heshbon town.
Deu 3.3: God Yahweh wen give us powa ova Og, da king fo da Bashan peopo, an all his army guys too.
Deu 3.9: (Da Sidon peopo call Hermon ‘Sirion’, an da Amor peopo call um ‘Senir’.
Deu 3.9: (Da Sidon peopo call Hermon ‘Sirion’, an da Amor peopo call um ‘Senir’.
Deu 3.11: (Ony Og, da king fo Bashan, stay dea from da odda Refa peopo, wen he mahke.)
Deu 3.11: pune`e still yet stay dea inside Rabbah town wea da Ammon peopo live.
Deu 3.13: (You know, all da Argob land inside Bashan, befo time da peopo call um da Refa peopo's land.
Deu 3.14: take da land inside Argob, all da way to wea da Geshur peopo an da Ma`acah peopo stay.
Deu 3.14: Argob, all da way to wea da Geshur peopo an da Ma`acah peopo stay.
Deu 3.14: Today da peopo still yet call Bashan ‘Ja`ir Towns’.
Deu 3.15: An I give Gilead to da peopo dat come from Makir, Manasseh boy.
Deu 3.16: da middo a da Arnon Canyon to da Jabbok Riva, wea da Ammon peopo stay.)
Deu 3.18: an go da odda side da Jordan Riva in front da odda Israel peopo fo help fight dem firs.
Deu 3.28: he da one goin go da odda side da Jordan Riva wit all dese peopo follow him.
head: Da Israel Peopo Gotta Lissen!
Deu 4.1: Moses tell: “Lissen, you Israel peopo, wat Yahweh tell you guys dat you suppose to do, an da
Deu 4.3: Yoa God Yahweh wen wipe out from you guys all da peopo dat wen stay tight wit da idol kine god Ba`al, ova dea
Deu 4.6: gotta do, an dey goin tell, ‘Fo shua dis az one importan peopo -- dey know wat fo do erytime, an dey undastan plenny
Deu 4.7: Cuz no mo odda peopo dat stay mo importan dat get dea gods nea dem, jalike oua
Deu 4.8: No mo odda peopo stay mo importan, dat wat dea God tell um fo do, stay good
Deu 4.10: Yahweh Mount Sinai side, wen he tell me, ‘Bring hea all da peopo togedda in front me fo me tell um wat I like tell dem.
Deu 4.20: He get you guys outa dea fo come his peopo, his own kids, an az wat you guys stay now.
Deu 4.28: Ova dea you guys goin come slave fo da kine idol gods dat peopo make from wood an stone.
Deu 4.32: long time ago wen eryting wen start, da time God wen make peopo on top da earth.
Deu 4.34: No mo odda god eva, who wen take his peopo outa da land wea odda peopo stay!
Deu 4.34: odda god eva, who wen take his peopo outa da land wea odda peopo stay!
Deu 4.34: God wen make da Egypt peopo suffa fo test um.
head: Peopo Can Run To Da Big Towns Fo No Mahke Den Moses wen pick
Deu 4.43_1: Dese da rules dat Moses wen teach da Israel peopo.
Deu 4.45: Dis all da stuff dat God tell, an da tings da peopo gotta do, an da rules dat Moses give da Israel peopo wen
Deu 4.45: da peopo gotta do, an da rules dat Moses give da Israel peopo wen dey come outa Egypt.
Deu 4.46: da land wea befo time Sihon wen stay king fo da Amor peopo inside Heshbon.
Deu 4.46: Az was wen Moses an da Israel peopo win ova him, wen dey come outa Egypt.
Deu 4.48: Aroer on da side da Arnon Canyon to Mount Siyon, dat odda peopo call Mount Hermon.
Deu 5.1: “Moses wen tell all da Israel peopo fo come by him.
Deu 5.1: He tell um: “Lissen, you Israel peopo.
Deu 5.9: Wen peopo do bad tings dat need punish, I go afta dem, an I punish
Deu 5.10: But I stay tight wit all da peopo from long time dat show love an aloha fo me an take care
Deu 5.22: Den Moses tell da peopo: “Dis wat Yahweh wen tell all you guys fo do wit one loud
head: Moses Tell Da Peopo Wat God Tell
Deu 5.24: Today we see dat peopo can stay alive still yet, even if God talk to um.
Deu 5.28: hear wat you guys wen tell me, an he tell, ‘I hear wat dis peopo tell you.
Deu 5.32: So Moses tell da peopo: “So now you guys take care fo do eryting oua God Yahweh
Deu 6.3: Lissen, you Israel peopo, an take care fo do wat Yahweh tell!
Deu 6.3: You guys goin come plenny peopo inside da land dat ery place get plenny milk an honey,
Deu 6.4: “Lissen, you Israel peopo!
Deu 6.22: all awesome kine signs, good kine an bad kine, to da Egypt peopo an da Pharaoh guy an his ohana.’
Deu 7.1: throw out plenny peopos from in front you guys -- da Het peopo, da Girgash peopo, da Amor peopo, da Canaan peopo, da
Deu 7.1: peopos from in front you guys -- da Het peopo, da Girgash peopo, da Amor peopo, da Canaan peopo, da Periz peopo, da Hiv
Deu 7.1: front you guys -- da Het peopo, da Girgash peopo, da Amor peopo, da Canaan peopo, da Periz peopo, da Hiv peopo, an da
Deu 7.1: da Het peopo, da Girgash peopo, da Amor peopo, da Canaan peopo, da Periz peopo, da Hiv peopo, an da Jebus peopo.
Deu 7.1: da Girgash peopo, da Amor peopo, da Canaan peopo, da Periz peopo, da Hiv peopo, an da Jebus peopo.
Deu 7.1: da Amor peopo, da Canaan peopo, da Periz peopo, da Hiv peopo, an da Jebus peopo.
Deu 7.1: da Canaan peopo, da Periz peopo, da Hiv peopo, an da Jebus peopo.
Deu 7.1: Dass seven diffren kine peopos dat get mo plenny peopo an stay mo strong den you guys.
Deu 7.6: You gotta do all dat cuz you guys da peopo dat stay spesho fo me, yoa God Yahweh.
Deu 7.6: from all da odda peopos on top da earth, fo come my own peopo dat worth plenny.
Deu 7.7: But he neva do um cuz you guys get mo plenny peopo den da odda peopos, cuz dat time, you guys ony litto bit
Deu 7.7: den da odda peopos, cuz dat time, you guys ony litto bit peopo.
Deu 7.9: He make good da deal he wen make, an he stay tight wit da peopo dat get love an aloha fo him an do wat he tell dem fo do,
Deu 7.10: But fo da peopo dat hate him, he goin wipe dem out fo pay um back.
Deu 7.13: an do good tings fo you guys, an make you guys come plenny peopo.”
Deu 7.15: But he goin give dat kine sick to all da peopo dat hate you guys.
Deu 7.17: Dey get mo plenny peopo den us guys!
Deu 7.18: wat oua God Yahweh wen do to Pharoah an all da Egypt peopo.’
Deu 7.19: see wit yoa own eyes, how oua God Yahweh wen make da Egypt peopo suffa.
Deu 7.20: Oua God Yahweh goin make dem come lose fight, till even da peopo dat stay dea still yet and stay hide from you guys, dey
Deu 8.1: um today, so dat you guys goin stay alive an come plenny peopo, an go inside da land an take um ova, jalike Yahweh wen
Deu 8.3: Az how he wen make you guys know dis: dat peopo no can live ony wit food.
head: Yahweh No Do Dis Cuz Da Israel Peopo Real Good
Deu 9.1: “Lissen, you Israel peopo, you guys almos ready fo go da odda side da Jordan Riva,
Deu 9.2: Da peopo dea stay strong an tall.
Deu 9.2: Dey come from da Anak peopo.
Deu 9.2: guys wen hear, ‘No mo nobody can stand up agains da Anak peopo!
Deu 9.12: Den Yahweh tell me, ‘Go down dea quick time, cuz yoa peopo dat you wen bring outa Egypt no wait fo mess up an do
Deu 9.13: Dese peopo, hard head fo shua!
Deu 9.14: Den I goin make you, Moses, come one peopo mo strong an mo plenny den dem!
Deu 9.26: Please no wipe out yoa peopo!
Deu 9.27: No leave us guys, jus cuz dis peopo hard head, an stay do real bad kine stuff.
Deu 9.28: Cuz no good da Egypt peopo inside da country wea you wen bring us guys out from,
Deu 9.29: But da Israel peopo, dey yoa peopo.
Deu 9.29: But da Israel peopo, dey yoa peopo.
Deu 10.6: (Afta dat, da Israel peopo go from da Ja`akan ohana's pukas fo watta to Moserah.
Deu 10.11: Lead da peopo from hea, so dey can go inside da land an take ova, jalike
Deu 10.12: Den Moses tell: “So now, you Israel peopo, wat you guys tink yoa God Yahweh like you guys fo do?
Deu 10.16: He tell, ‘So den, make shua erybody know you my peopo, jalike you get mark inside yoa heart fo show you like da
Deu 10.16: Az jalike wen you cut skin yoa boys fo show dey my peopo.
Deu 10.17: guy, an you no can pay him fo make him do spesho stuff fo peopo.
Deu 10.18: He get love an aloha fo peopo from odda place, an give um food an clotheses.
Deu 10.19: An you guys gotta get love an aloha fo da peopo from odda place, cuz you guys wen come from odda place wen
Deu 10.22: ancesta guys wen go down Egypt side, dey ony was seventy peopo.
Deu 10.22: But now, yoa God Yahweh make you guys real plenny peopo, jalike da stars inside da sky.
Deu 11.3: He do um to da Pharaoh guy, dea king, an to da peopo all ova da Egypt land.
Deu 11.6: ohana, wen da groun wen open up in da middle a da Israel peopo an da hole swallow dem an all dea ohanas, dea tents, an
Deu 11.25: Oua God Yahweh goin make da peopo all ova da land come real scared a you guys, wea eva you
Deu 11.29: da land wea you going fo take um ova, you guys goin put peopo on top Mount Gerazim fo tell erybody da good kine stuff
Deu 11.29: da good kine stuff Yahweh goin do if dey lissen, an peopo on top Mount Ebal fo tell erybody da bad kine stuff Yahweh
Deu 11.30: big oak trees Moreh side, an inside da land fo da Canaan peopo dat live inside da Jordan Valley nea Gilgal.
Deu 12.2: Dis da kine place wea da peopo dat stay dea, go down in front dea gods.
Deu 12.4: da kine stuff fo pray to yoa God Yahweh, da same way dose peopo stay do fo pray to dea gods.
Deu 12.5: yoa God Yahweh goin pick from all da places wea yoa ohana peopo goin live.
Deu 12.7: dea, da place yoa God Yahweh stay, you guys an yoa ohana peopo goin eat da sacrifice food, an stay good inside cuz a
Deu 12.10: Ova dea, Yahweh goin let you guys res from fight da peopo all aroun you guys dat stay agains you.
Deu 12.15: Da peopo dat can come in front me an da peopo dat no can come in
Deu 12.15: Da peopo dat can come in front me an da peopo dat no can come in front me, dey all can eat um.
Deu 12.22: Da peopo dat can come in front God an da peopo dat no can come in
Deu 12.22: Da peopo dat can come in front God an da peopo dat no can come in front God, dey all can eat um.
Deu 13.5: Gotta kill dat talka guy o dream guy, cuz he teach dat peopo gotta go agains yoa God Yahweh.
Deu 13.9: You gotta be da firs one fo kill um, an den all da odda peopo do da same ting.
Deu 13.11: Den all da Israel peopo goin hear bout um an come scared, an nobody from you guys
Deu 13.13: goin give you guys fo live dea, get no good guys from yoa peopo, dat stay try turn da peopo from dat town away from Yahweh
Deu 13.13: dea, get no good guys from yoa peopo, dat stay try turn da peopo from dat town away from Yahweh to odda gods.
Deu 13.15: kine ting inside yoa land, den you guys gotta kill all da peopo inside dat town wit yoa swords.
Deu 13.15: Wipe dem all out, da peopo an da animals, jalike dey one sacrifice dat stay foeva fo
Deu 13.17: give you chance, an he goin make you guys come mo plenny peopo, jalike he wen make strong promise to yoa ancestas fo do.
Deu 14.2: Cuz you guys, one peopo dat stay spesho fo yoa God Yahweh.
Deu 14.2: guys from all da peopos on top da earth fo come his spesho peopo dat stay ony fo him.
Deu 14.23: sheeps, an goats, to da place yoa God Yahweh goin pick so peopo can go dea find out wat kine God him.
Deu 14.24: all da stuff to da place yoa God Yahweh goin pick, so peopo can go dea find out wat kine God him, den change God's ten
Deu 14.27: Make shua you guys no foget da Levi ohana peopo dat stay inside yoa towns, cuz dey no mo land o odda
Deu 14.29: So dat da Levi ohana peopo dat no mo land o odda property from Yahweh, da peopo from
Deu 14.29: ohana peopo dat no mo land o odda property from Yahweh, da peopo from odda place, da kids dat no mo fadda o mudda, an da
Deu 15.1: Afta ery seven years, wateva peopo owe you, you guys gotta let um go an no make dem pay you
Deu 15.4: “No goin get peopo dat no mo notting wit you guys.
Deu 15.11: Erytime, goin get some peopo dat no mo notting inside da land.
Deu 15.22: Even da peopo dat no can come in front God can eat um, an da peopo dat
Deu 15.22: da peopo dat no can come in front God can eat um, an da peopo dat can come in front God too, jalike dey stay eat one
Deu 16.2: Do um by da place yoa God Yahweh goin pick so peopo can go dea find out wat kine God him.
Deu 16.6: Ony make um inside da place yoa God Yahweh goin pick so peopo can go dea find out wat kine God him.
Deu 16.11: sing in front yoa God Yahweh at da place he goin pick so peopo can go dea find out wat kine God him.
Deu 16.11: boys an girls, yoa worka guys an wahines, da Levi ohana peopo inside yoa towns, an da peopo from odda place, da kids dat
Deu 16.11: an wahines, da Levi ohana peopo inside yoa towns, an da peopo from odda place, da kids dat no mo fadda o mudda, da
Deu 16.11: wahines dat no mo husban dat live wit you guys, all dose peopo goin do um.
Deu 16.14: boys an girls, yoa slave guys an wahines, da Levi ohana peopo, da peopo from odda place, da kids dat no mo fadda o
Deu 16.14: girls, yoa slave guys an wahines, da Levi ohana peopo, da peopo from odda place, da kids dat no mo fadda o mudda, da
Deu 16.18: Dey goin judge da peopo, an do um da right way.
Deu 16.19: No judge da wrong way, an no make mo spesho fo some peopo.
Deu 16.19: No take money from peopo so you do tings fo dem.
Deu 16.19: Cuz dat make da peopo dat know wat fo do erytime jalike dey no can see, an make
Deu 16.19: know wat fo do erytime jalike dey no can see, an make da peopo dat do wass right erytime jalike dey donno notting.
Deu 17.1: Moses tell da Israel peopo: “No make sacrifice fo yoa God Yahweh wit cows o sheeps
Deu 17.4: proof dat dis pilau kine stuff wen happen wit da Israel peopo, den you know az true fo real kine.
Deu 17.6: If get two o three peopo wen see wat happen tell da same ting, den stay true fo
Deu 17.7: da ones gotta throw da stones firs fo kill um, den da odda peopo can throw afta.
Deu 17.13: Den all da peopo goin hear bout dat an come scared, an dey goin make shua
Deu 17.16: da king no can get plenny horses fo himself, o make da peopo go back Egypt side fo get mo horses.
Deu 17.20: an da ones dat come from him goin stay king ova da Israel peopo long time.
Deu 18.1: land an odda property from Yahweh, da way da odda Israel peopo get um.
Deu 18.1: Da Levi ohana peopo goin eat da meat from da sacrifices da Israel peopo make
Deu 18.1: ohana peopo goin eat da meat from da sacrifices da Israel peopo make wit fire fo Yahweh.
Deu 18.3: “Dis wat da pries guys get da right fo get from da peopo: Weneva da peopo make sacrifice wit cows o sheeps o goats,
Deu 18.3: da pries guys get da right fo get from da peopo: Weneva da peopo make sacrifice wit cows o sheeps o goats, dey give da
Deu 18.8: He goin get da same ting wit dem fo eat from wat da peopo bring fo da Levi ohana guys, no matta he awready get
Deu 18.10: No tink da tings you see is da kine sign fo you tell peopo wat goin happen.
Deu 18.11: No use special kine words fo make peopo so dey no can do notting.
Deu 18.14: “Da peopo you guys goin push out, dey lissen to da peopo dat tell
Deu 18.14: “Da peopo you guys goin push out, dey lissen to da peopo dat tell fortune an try find out from da spirits wat goin
Deu 18.15: But yoa God Yahweh goin bring one guy from yoa own peopo, dat talk fo him to you guys, jalike me.
Deu 18.18: I goin bring one guy from yoa own peopo, dat talk fo me to da Israel peopo, jalike you, Moses.’
Deu 18.18: one guy from yoa own peopo, dat talk fo me to da Israel peopo, jalike you, Moses.’
Deu 19.12: a dose towns, da older leadas from his own town goin send peopo fo bring da guy back from da safe town, an give him to da
Deu 19.13: You guys gotta clean out from da Israel peopo da blame fo kill somebody dat neva do notting wrong, so
Deu 19.14: Da peopo dat wen stay dea befo you guys wen put dat stone dea.
head: Peopo Dat Tell Wat Dey Wen See
Deu 19.15: Ony can make proof wit two o three peopo dat see um do um.
Deu 19.20: Den da odda peopo goin hear bout dat, an come scared, an no do dis kine bad
Deu 20.1: “Wen you guys go fight one war wit da peopo dat stay agains you, an you guys see dey get horses an war
Deu 20.3: Today you guys stay ready fo go fight da peopo dat stay agains you.
Deu 20.4: He goin fight da peopo dat stay agains you guys.
Deu 20.10: “Wen you go up fo go fight in one big town, tell da peopo dea you no like fight, so make one deal wit dem fo no go
Deu 20.11: an den open da gates fo da town, den you goin make all da peopo dea work fo you guys.
Deu 20.17: out, jalike you make one big sacrifice fo Yahweh -- da Het peopo, da Amor peopo, da Canaan peopo, da Periz peopo, da Hiv
Deu 20.17: make one big sacrifice fo Yahweh -- da Het peopo, da Amor peopo, da Canaan peopo, da Periz peopo, da Hiv peopo, an da
Deu 20.17: fo Yahweh -- da Het peopo, da Amor peopo, da Canaan peopo, da Periz peopo, da Hiv peopo, an da Jebus peopo, jalike
Deu 20.17: -- da Het peopo, da Amor peopo, da Canaan peopo, da Periz peopo, da Hiv peopo, an da Jebus peopo, jalike yoa God Yahweh
Deu 20.17: da Amor peopo, da Canaan peopo, da Periz peopo, da Hiv peopo, an da Jebus peopo, jalike yoa God Yahweh wen tell you
Deu 20.17: da Canaan peopo, da Periz peopo, da Hiv peopo, an da Jebus peopo, jalike yoa God Yahweh wen tell you guys fo do.
Deu 20.19: Da trees, dey not peopo, you know, dat you guys gotta fight dem.
Deu 21.5: fo him, an fo tell Yahweh dey like he do good stuff fo da peopo cuz dey Yahweh guys, an fo figga out wass right an wass
Deu 21.5: Yahweh guys, an fo figga out wass right an wass wrong wen peopo make argue o bus up each odda.
Deu 21.7: inside da valley nea da town, an dey goin talk fo dea peopo, an tell, ‘Us guys neva make dis guy bleed an mahke, an we
Deu 21.8: Please Yahweh, take wat we do hea fo you let go yoa Israel peopo an let dem stay da same side wit you.
Deu 21.10: “Wen you guys go fight one war agains da peopo dat stay agains you guys, an yoa God Yahweh let you guys
Deu 21.21: Den all da Israel peopo goin hear bout dat an come scared.
Deu 21.22: one guy go do someting real bad dat he gotta mahke, an da peopo kill him, an hang his mahke body on top one tree o pos,
Deu 22.21: Az cuz she wen make stink wit da Israel peopo, wen she fool aroun wen she still stay inside her fadda's
Deu 22.22: “If peopo find one guy sleeping wit anodda guy's wife, da guy dat
Deu 22.22: You guys gotta clean out da bad kine stuff from da Israel peopo.
head: Da Peopo Dat No Can Go Inside Da Tent Yard
Deu 23.1: “Wen da peopo come togedda fo Yahweh, nobody can come wit dem if dea
Deu 23.2: marry, dea kids an grankids no can come one a Yahweh's peopo fo ten generation.
Deu 23.3: o Moab o dea kids an grankids can come one a Yahweh's peopo, even if dey wait ten generation.
Deu 23.4: Cuz wen you guys was coming outa Egypt, da Ammon peopo neva come out fo meet you guys wit bread an watta.
Deu 23.6: No make deal fo come friends wit da Ammon o da Moab peopo, fo do good tings fo dem, all da time you guys stay alive.
Deu 23.7: “No ack to da Edom peopo jalike dey pilau, cuz dey da Esau ohana, yoa bruddas.
Deu 23.7: No ack to da Egypt peopo jalike dey pilau, cuz you guys wen live inside dea land,
Deu 23.8: Da Edom an da Egypt peopo's grankids can come Yahweh's peopo wen you Israel peopo come togedda.
Deu 23.8: peopo's grankids can come Yahweh's peopo wen you Israel peopo come togedda.
head: Peopo Dat No Can Come In Front Da Boss
Deu 23.9: “Wen you guys make camp fo go fight da peopo dat stay agains you, no go nea notting pilau.
Deu 23.14: camp fo take care you guys, so you guys can win agains da peopo dat stay agains you.
Deu 23.17: “Da guys an wahines from da Israel peopo no can fool aroun fo pay inside da temple fo one idol kine
Deu 23.17: inside da temple fo one idol kine god, jalike da Canaan peopo do cuz dey tink az goin make da land grow plenny an da
Deu 23.19: wen you let him borrow silva o food, o wateva odda ting peopo pay interes fo.
Deu 24.17: “Make shua you guys do da right ting fo da peopo from odda place, an fo da kids dat no mo fadda o mudda.
Deu 25.1: “Wen Israel peopo make argue wit each odda, dey gotta take um to da judge.
Deu 25.3: beat him mo den dat, dey goin make him shame in front da peopo.
Deu 25.6: dat da brudda blood line goin still stay okay fo da Israel peopo.
Deu 25.9: one a his slippas, spit in his face, an tell, ‘Dis wat oua peopo do to one guy dat no do notting fo his brudda guy blood
Deu 25.10: An da Israel peopo goin call da guy an his kids, ‘Da ohana from da guy dat
Deu 25.15: weigh an measure stuff da right way, jalike all da odda peopo.
Deu 25.17: “No foget wat da Amalek peopo wen do to you guys wen you stay come outa Egypt.
Deu 25.18: out, da Amalek guys wen attack you guys, an wipe out da peopo dat no can walk good, dat was behind da oddas.
Deu 25.18: Da Amalek peopo, dey not scared a God.
Deu 25.19: Wen yoa God Yahweh let you guys res from all da peopo aroun you guys dat stay agains you guys, inside da land
Deu 25.19: yoa property, you guys goin wipe out da name a da Amalek peopo, so no mo nobody unda da sky goin rememba dem.
Deu 26.5: He go Egypt side wit ony litto bit peopo, an stay ova dea.
Deu 26.5: Bumbye dey come one importan nation, wit plenny peopo, an dey come strong.
Deu 26.6: But da Egypt peopo wen make any kine to us guys, an make us suffa an work
Deu 26.11: Den you, an da Levi ohana guys, an da peopo from odda place dat stay live wit you guys, you all goin
Deu 26.12: grow, den you goin give da ten percent to da Levi ohana peopo, da peopo from odda place, da kids dat no mo fadda o
Deu 26.12: you goin give da ten percent to da Levi ohana peopo, da peopo from odda place, da kids dat no mo fadda o mudda, an da
Deu 26.13: dat stay spesho fo Yahweh, an give um to da Levi ohana peopo, da peopo from odda place, da kids dat no mo fadda o
Deu 26.13: spesho fo Yahweh, an give um to da Levi ohana peopo, da peopo from odda place, da kids dat no mo fadda o mudda, an da
Deu 26.15: da sky, wea you stay, an do good kine stuff fo yoa Israel peopo, an fo da land you wen give us, jalike you wen make strong
Deu 26.16: rules he give you guys, an fo make diffren kine to da good peopo an da bad peopo.
Deu 26.16: guys, an fo make diffren kine to da good peopo an da bad peopo.
Deu 26.17: an wat he tell you gotta do, make diffren kine to da good peopo an da bad peopo, an lissen to wat he tell.
Deu 26.17: you gotta do, make diffren kine to da good peopo an da bad peopo, an lissen to wat he tell.
Deu 26.18: An Yahweh tell today in front erybody, dat you his spesho peopo jalike he wen promise, an dat you goin do eryting he tell
Deu 26.19: Dass how you guys goin come one peopo dat stay spesho fo yoa God Yahweh, jalike he wen promise.
Deu 27.1: Moses an da older leadas fo da Israel peopo wen tell da peopo: “Do all da tings we tell you guys today
Deu 27.1: Moses an da older leadas fo da Israel peopo wen tell da peopo: “Do all da tings we tell you guys today fo do.
Deu 27.9: an da pries guys from da Levi ohana tell all da Israel peopo dis: “You Israel peopo, no make noise!
Deu 27.9: da Levi ohana tell all da Israel peopo dis: “You Israel peopo, no make noise!
Deu 27.9: Today, you guys stay come da peopo fo yoa God Yahweh.
Deu 27.11: Dat same day Moses tell da peopo: “Afta you guys go da odda side da Jordan Riva, dese ohana
Deu 27.12: “Afta you guys go da odda side da Jordan Riva, dese ohana peopo goin go stand on top Mount Gerazim fo tell da good kine
Deu 27.12: Mount Gerazim fo tell da good kine tings God goin do fo da peopo: da Simeon ohana, Levi ohana, Judah ohana, Issakar ohana,
Deu 27.13: An dese odda ohana peopo goin stand on top Mount Ebal fo tell da bad kine tings dat
Deu 27.13: kine tings dat goin happen wen God put kahuna on top da peopo: da Reuben ohana, Gad ohana, Asher ohana, Zebulun ohana,
Deu 27.14: Da Levi ohana goin yell to all da Israel peopo in one loud an high voice: ‘God goin punish anybody dat
Deu 27.15: Den all da peopo goin tell, ‘Az right!
Deu 27.16: An all da peopo goin tell, ‘Az right!’
Deu 27.17: All da peopo goin tell, ‘Az right!’
Deu 27.18: All da peopo goin tell: ‘Az right!’
Deu 27.19: All da peopo goin tell: ‘Az right!’
Deu 27.20: All da peopo goin tell: ‘Az right!’
Deu 27.21: All da peopo goin say: ‘Az right!’
Deu 27.22: All da peopo say: ‘Az right!’
Deu 27.23: All da peopo goin tell: ‘Az right!’
Deu 27.24: All da peopo goin tell: ‘Az right!’
Deu 27.25: All da peopo goin tell: ‘Az right!’
Deu 27.26: All da peopo goin tell: ‘Az right!’
head: Good Tings Goin Happen To Peopo Dat Lissen To Yahweh
Deu 28.9: fo do -- he goin make you guys come real good fo come da peopo dat stay spesho fo him, if you guys make shua you stick
Deu 28.13: make you guys come jalike da head, jalike da mos importan peopo fo eryting, not jalike da tail, da peopo dat not importan.
Deu 28.13: da mos importan peopo fo eryting, not jalike da tail, da peopo dat not importan.
Deu 28.20: Az why you goin come all mix up, an peopo goin tell you guys dat you wrong no matta wat you guys do.
Deu 28.25: “Yahweh goin make da peopo dat stay agains you guys win ova you.
Deu 28.25: Peopo in all da diffren countries on top da earth goin bum out
Deu 28.27: goin give you guys boils jalike he wen do to da Egypt peopo.
Deu 28.29: Fo shua, erytime peopo goin give you guys hard time, an steal yoa stuffs.
Deu 28.31: Dey goin give yoa sheeps an goats to da peopo dat stay agains you guys, an no mo nobody goin get um back
Deu 28.32: dat stay agains you give yoa boys an yoa girls to anodda peopo fo come slaves, an you goin come tired ery day looking fo
Deu 28.33: One peopo dat you donno, goin eat da food from yoa land dat you wen
Deu 28.36: Ova dea, you guys goin go down in front odda gods dat peopo make from wood an stone.
Deu 28.37: Dey goin talk bout you guys fo make dea own peopo tink plenny, an dey goin make fun a you guys.
Deu 28.41: but you no goin keep dem fo stay wit you guys, cuz odda peopo goin make dem prisonas an take dem away.
Deu 28.43: “Da peopo from odda place dat live wit you guys goin come da bosses
Deu 28.48: So den you guys goin work fo da peopo dat stay agains you guys, not fo Yahweh.
Deu 28.49: “Yahweh goin bring one peopo agains you guys from one far place, from da mos far part a
Deu 28.50: Dey no mo respeck fo da ol peopo, an dey not nice to da young guys.
Deu 28.53: Cuz da peopo dat stay agains you guys goin put dea army guys all aroun
Deu 28.55: Goin be az all he get, cuz da peopo dat hate you guys goin make you guys suffa plenny, wen dey
Deu 28.57: dat she born, an she goin eat um so nobody know, wen da peopo dat stay agains you guys goin make you guys suffa plenny,
Deu 28.60: all da diffren kine sick dat he wen bring to da Egypt peopo on top you guys, da ones dat you guys stay scared um, an
Deu 28.62: You guys was real plenny peopo, jalike da stars inside da sky, but you guys goin come ony
Deu 28.62: stars inside da sky, but you guys goin come ony litto bit peopo, cuz you neva lissen yoa God Yahweh.
Deu 28.63: come good fo you guys, an make you guys come plenny peopo, bumbye he goin come good inside wen he goin wipe you guys
Deu 28.68: Ova dea you guys an wahines goin try selling yoaself to da peopo dat stay agains you guys, fo come dea slaves.
Deu 29.1: da deal say, dat Yahweh tell Moses fo make wit da Israel peopo Moab side, an da deal he wen make wit dem befo Mount Sinai
Deu 29.2: Den lata, Moses tell all da Israel peopo fo come, an he tell dem: “You guys wen see all wat Yahweh
Deu 29.2: Egypt side, to all Pharoah's leada guys, an all his peopo an land.
Deu 29.7: Sihon da king fo Heshbon, an Og da king fo Bashan an dea peopo come out fo fight wit us, but we fight um an win ova dem.
Deu 29.10: da officers, an all da odda guys hea from da Israel peopo, yoa kids, yoa wifes, da peopo from odda place dat live
Deu 29.11: guys hea from da Israel peopo, yoa kids, yoa wifes, da peopo from odda place dat live inside yoa camp dat chop yoa wood
Deu 29.13: He make solid wit you guys dat you guys his peopo, an dat he yoa God, jalike he wen make promise to you guys
Deu 29.21: goin take dat guy from all da ohanas inside da Israel peopo, jalike dis book tell bout all da real bad kine tings dat
Deu 29.21: tell bout all da real bad kine tings dat goin happen to da peopo dat no do all dat da rules tell inside dis deal.
Deu 29.22: “Yoa kids dat goin come lata on, an da peopo from far place, goin see all da bad kine stuff dat stay
Deu 29.25: “An some odda peopo goin tell, ‘Az cuz da peopo dea no like take da deal dat
Deu 29.25: “An some odda peopo goin tell, ‘Az cuz da peopo dea no like take da deal dat Yahweh, da God fo dea ancesta
Deu 29.27: Az why Yahweh stay real huhu wit dis land an da peopo inside.
head: Afta Da Peopo Turn To Yahweh, Dey Do Good
Deu 30.5: mo den oua ancesta guys, an make you guys come mo plenny peopo den dem.
Deu 30.6: Yoa God Yahweh goin make you and da peopo dat going come from you bumbye, an like come his peopo,
Deu 30.6: da peopo dat going come from you bumbye, an like come his peopo, jalike he goin put one mark on top yoa hearts an yoa kids
Deu 30.6: on top yoa hearts an yoa kids hearts fo show dat you his peopo.
Deu 30.7: dis bad kahuna kine stuff I wen tell you bout, on top da peopo dat hate you guys an stay give you guys hard time.
Deu 30.16: Den you guys goin live an come mo plenny peopo, an yoa God Yahweh goin do good kine stuff fo you guys
Deu 30.17: turn away from Yahweh, so you guys no lissen, an if odda peopo like you guys go da wrong way so you guys go down in front
Deu 31.1: Den Moses go out an tell dis to all da Israel peopo: “Me, I one hundred twenty years ol now, an I no can go
Deu 31.4: guys jalike he wen do to Sihon an Og, da kings fo da Amor peopo.
Deu 31.4: He wen wipe out da peopo an dea land.
Deu 31.7: He tell um in front all da Israel peopo, “Make strong an no bum out, cuz you goin go wit dis peopo
Deu 31.7: peopo, “Make strong an no bum out, cuz you goin go wit dis peopo inside da land dat Yahweh make one spesho promise to our
Deu 31.9: Yahweh, an he give um to all da older leadas fo da Israel peopo.
Deu 31.10: ery seven years, erybody no need pay wat dey owe odda peopo.
Deu 31.11: Dass da time wen all da Israel peopo come fo stand in front oua God Yahweh, by da place he goin
Deu 31.12: Call all da peopo togedda -- da guys, da wahines, an da kids, an guys from
head: Da Israel Peopo Goin Go Agains Yahweh Bumbye
Deu 31.14: I goin make him da one in charge a da Israel peopo from now on.
Deu 31.16: But dese peopo, dey goin go down in front da odda gods dat da diffren
Deu 31.16: Dey goin do tings wit dose gods, jalike wen peopo go fool aroun behin dea husban o wife back.
Deu 31.19: Den you, Moses, you teach um to da Israel peopo, so dey can sing um.
Deu 31.22: wen write dis song dat same day, an teach um to da Israel peopo.
Deu 31.23: Cuz you goin bring da Israel peopo inside da land I wen make spesho promise fo give dem.
Deu 31.26: Da book goin stay dea fo tell wat I wen see da Israel peopo do, fo judge dem.”
Deu 31.28: da sky an on top da earth fo tell wat dey wen see da peopo do, fo judge dem.”
Deu 31.30: wat dis song say from da start to da end so all da Israel peopo dat stay dea togedda 2chcan hear um.
Deu 32.1: Lissen, peopo on top da earth an in da sky, Lissen wat I goin tell.
Deu 32.5: But you Israel peopo, You do pilau kine stuff dat he no like.
Deu 32.5: You all crooked an kapakahi kine peopo.
Deu 32.7: Aks da older peopo, an dey can tell you too.
Deu 32.8: An give ery one dea own land, He make one place fo ery peopo, An fo da Israel peopo, he give nuff land fo how plenny
Deu 32.8: own land, He make one place fo ery peopo, An fo da Israel peopo, he give nuff land fo how plenny peopo dem.
Deu 32.8: An fo da Israel peopo, he give nuff land fo how plenny peopo dem.
Deu 32.9: Yahweh wen pick his peopo, Fo come dea God.
Deu 32.9: Da peopo dat come from Jacob, Dey his property.
Deu 32.10: Yahweh wen find da Israel peopo inside da dry boonies, One place wea no mo notting Ony get
Deu 32.10: But Yahweh stay all aroun da Israel peopo so notting hurt dem An take care dem.
Deu 32.11: Jalike Yahweh wen he wen put out his wings fo catch his peopo, An carry dem jalike wit his feathers.
Deu 32.12: Yahweh, he da ony One wen lead his peopo, No mo odda god from odda place wen help him.
Deu 32.13: Yahweh, he put da Israel peopo wea dey stay In da up country inside da Canaan land.
Deu 32.15: But Jeshurun, az da Israel peopo dat stay do wass right, Dey wen come fat an do dea own
Deu 32.15: Eh, I talking bout you Israel peopo!
Deu 32.17: Dey ony new kine fo you peopo.
Deu 32.19: Yahweh see wat his peopo stay do, So he throw um out An no like dem be his peopo no
Deu 32.19: peopo stay do, So he throw um out An no like dem be his peopo no moa, Cuz he no take wat his own boys an girls stay do.
Deu 32.20: Cuz dey one crooked kine peopo.
Deu 32.21: dem come jealous Cuz I goin do good tings fo some no good peopo, not dem.
Deu 32.23: goin pile up plenny bad kine tings I goin do to da Israel peopo, Jalike I goin shoot all my arrows by dem.
Deu 32.26: I wen tell dat I goin put dem all ova da place, An all da peopo in da world goin foget who dem.
Deu 32.27: But bodda me plenny, dat maybe Da peopo dat stay agains da Israel peopo Goin talk stink Cuz dey no
Deu 32.27: me plenny, dat maybe Da peopo dat stay agains da Israel peopo Goin talk stink Cuz dey no undastan, An cuz a dat, dey
Deu 32.28: “Da Israel peopo, Dey da kine peopo dat no can tink.
Deu 32.28: “Da Israel peopo, Dey da kine peopo dat no can tink.
Deu 32.32: agains us, Jalike da grape plant dat come from da Sodom peopo, An from da fields Gomorrah side.
Deu 32.33: dey make, Jalike az poison from snakes, Da kine can kill peopo.
Deu 32.35: Wen dat time come, I da One goin pay back an punish da peopo.
Deu 32.36: Yahweh goin be da judge Dat goin tell his peopo dey no mo blame.
Deu 32.37: Yahweh goin tell his peopo, ‘Eh, da odda peopo gods, dey no mo o wat?
Deu 32.37: Yahweh goin tell his peopo, ‘Eh, da odda peopo gods, dey no mo o wat?
Deu 32.39: I canmake peopo mahke, an I can give dem life.
Deu 32.41: an shiny, I goin use um cuz I da judge, I goin punish da peopo dat stay agains me An pay back da peopo dat hate me.
Deu 32.41: I goin punish da peopo dat stay agains me An pay back da peopo dat hate me.
Deu 32.43: peopos, Yell plenny Cuz you stay good inside bout Yahweh's peopo!
Deu 32.43: He goin pay back da peopo dat stay agains him.
Deu 32.43: He goin bring his peopo an land back da same side wit him.
Deu 32.44: wit Joshua, Nun's boy, an tell eryting dis song say so da peopo can hear um.
Deu 32.45: Wen Moses pau tell da Israel peopo eryting bout dis song, den he tell dem, “Tink plenny bout
Deu 32.49: an den look all ova Canaan, da land I goin give da Israel peopo fo come dea property.
Deu 32.50: up da top a dat mountain, you goin mahke an go back to yoa peopo, jalike yoa brudda Aaron wen mahke on top Mount Hor.
Deu 32.51: neva do wat I wen tell you guys fo do, in front da Israel peopo by da Meribah watta place nea Kadesh town, inside da Zin
Deu 32.52: You no goin go inside da land dat I stay give da Israel peopo.
head: Moses Aks God Fo Do Good Tings Fo Da Israel Peopo
Deu 33.1: guy dat know God, wen tell wat he like God do fo da Israel peopo, befo Moses mahke.
Deu 33.3: Yahweh, fo shua you get love an aloha fo da Israel peopo.
Deu 33.4: Us Jacob peopo learn da rules Dat me, Moses, wen give all us guys, Da
Deu 33.5: God, da king fo da Israel peopo dat stay do wass right, Wen da leadas fo da peopo all come
Deu 33.5: Israel peopo dat stay do wass right, Wen da leadas fo da peopo all come togedda Wit da ohanas from Israel.
Deu 33.6: tell dis bout da Reuben ohana: “Let Reuben an his ohana peopo stay alive an no mahke, But no let dem come plenny peopo.
Deu 33.6: peopo stay alive an no mahke, But no let dem come plenny peopo.
Deu 33.7: Moses tell bout da Judah ohana: “Yahweh, lissen [to] da peopo from dat ohana.
Deu 33.7: Bring dem togedda wit da odda Israel peopo.”
Deu 33.7: Be da One dat help dem Wen dey fight da peopo dat stay agains dem!
Deu 33.8: You wen give da Levi peopo one test Massah side, An wen judge dem by da Meribah
Deu 33.9: tell, Yahweh, An dey watch ova da deal you wen make wit da peopo.
Deu 33.10: Da Levi guys teach yoa rules to da odda Jacob peopo, (Az da Israel peopo), An dey teach how you make diffren
Deu 33.10: guys teach yoa rules to da odda Jacob peopo, (Az da Israel peopo), An dey teach how you make diffren kine To da good peopo
Deu 33.10: peopo), An dey teach how you make diffren kine To da good peopo an da bad peopo.
Deu 33.10: teach how you make diffren kine To da good peopo an da bad peopo.
Deu 33.11: Cut down da peopo dat go agains dem.
Deu 33.17: Az how da ten tousand Ephraim ohana peopo dat come from Joseph stay, An da tousands inside da
Deu 33.19: Dey goin call peopo from da odda ohanas Fo come by dea mountain Fo make da
Deu 33.20: Dis wat Moses tell bout da Gad ohana: “I like peopo tell dat Yahweh do good kine stuff fo dem Cuz he make da
Deu 33.21: Da time da leada guys fo all da peopo come togedda, Dey keep da bestes land fo you Gad guys, Cuz
Deu 33.21: You Gad peopo make diffren kine To da good peopo an da bad peopo, Da way
Deu 33.21: You Gad peopo make diffren kine To da good peopo an da bad peopo, Da way Yahweh like do, da Judge fo da
Deu 33.21: You Gad peopo make diffren kine To da good peopo an da bad peopo, Da way Yahweh like do, da Judge fo da Israel peopo.
Deu 33.21: da bad peopo, Da way Yahweh like do, da Judge fo da Israel peopo.
Deu 33.22: “Da Dan peopo jalike one young lion Dat live Bashan side.”
Deu 33.22: From dea, he attack Da peopo dat stay agains him.
Deu 33.23: “Yahweh stay real good inside Bout how da Naftali peopo ack.”
Deu 33.26: “No mo odda god like da God fo Jeshurun, Az da Israel peopo dat stay do wass right, He ride from one side da sky to da
Deu 33.27: He goin [push / throw] out da peopo dat stay agains you guys.
Deu 33.28: Dass how da Israel peopo goin live, An nobody goin hurt dem.
Deu 33.29: You Israel peopo can stay good inside!
Deu 33.29: Da peopo dat stay agains you guys Goin come scared an shaking in
Deu 34.4: ‘I goin give dis land to da peopo dat come from you guys.
Deu 34.8: Da Israel peopo wen stay inside da flat country place Moab side thirty
Deu 34.9: put his hands on top Joshua fo show he da one goin lead da peopo afta him.
Deu 34.9: So da Israel peopo lissen Joshua, an do wat Yahweh tell Moses dey gotta do.
head: How Da Israel Peopo Tink Bout Moses
Deu 34.10: time no mo nobody talk fo God like Moses talk to da Israel peopo.
Deu 34.11: Egypt fo show to Pharaoh, all his leada guys, an all da peopo inside da land.
Deu 34.12: scary kine tings dat Moses wen do in front all da Israel peopo.
Rut 1.2: time wen ony da local leada guys was in charge a da Israel peopo.
Rut 1.2: odda side da Jordan river an live up country wit da Moab peopo.
Rut 1.4: Kilion, dey wen grow up an marry two wahines from da Moab peopo.
Rut 1.6: but den she hear dat Yahweh wen tink time now fo help his peopo Judah side, an he give food to dem.
Rut 1.10: Us guys, we going stick wit you, an go by yoa peopo!
Rut 1.15: Yoa sista-in-law, she wen go back awready by her peopo an da god she pray to.
Rut 1.16: Yoa peopo, dey goin be my peopo, An yoa God, he goin be my God too.
Rut 1.16: Yoa peopo, dey goin be my peopo, An yoa God, he goin be my God too.
Rut 2.1: So fo dea peopo, he jalike Na`omi brudda-in-law.
Rut 2.11: an from da land wea yoa ohana stay, an come hea wea get peopo you donno befo time.
Rut 2.12: He Yahweh, da God fo da Israel peopo.
Rut 2.14: So Rut wen go sit down nea da peopo dat work fo cut da barley an eat lunch wit dem.
Rut 2.20: An fo oua peopo, he one a da guys from oua ohana dat get da right fo marry
Rut 3.4: Boaz, he know how oua peopo do, an he goin tell you wat you gotta do so he can take
Rut 3.9: Da way yoa peopo do stuff, you one a da guys from da ohana dat suppose to
Rut 3.11: No pilikia, cuz all da older leada guys fo my peopo know dat you one wahine dat stay strong inside.
Rut 3.14: Cuz Boaz tinking, “No good da peopo know dat dis wahine wen come hea wea dey take da junks
Rut 4.4: da land stay wit da ohana, den buy um in front all dese peopo dat stay hea, dese leada guys fo my peopo.
Rut 4.4: front all dese peopo dat stay hea, dese leada guys fo my peopo.
Rut 4.7: (Dat time, dass how da Israel peopo make proof dat one deal stay for real, dey wen do um
Rut 4.11: Da older leada guys fo da town, an all da peopo dat stay by da main gate wea da peopo stay come togedda,
Rut 4.11: da town, an all da peopo dat stay by da main gate wea da peopo stay come togedda, dey tell, “Dass right!
Rut 4.11: da wahines Rachel an Leah, Da two wahines all us Israel peopo come from!
Rut 4.14: We like all da Israel peopo know bout dis bebe!
1Ki 1.9: sacrifice, wit sheeps, an boy kine cows, an da kine cows peopo wen feed plenny fo come fat.
1Ki 1.19: He wen kill plenny boy kine cows, an cows peopo wen feed plenny fo come fat, an sheeps, fo make sacrifice.
1Ki 1.20: Az why you da one dat all da Israel peopo stay watch.
1Ki 1.21: If you no tell da peopo notting, den afta you mahke an go by yoa ancesta guys,
1Ki 1.25: wen make sacrifice wit plenny boy kine cows, an cows dat peopo make um fat, an sheeps too.
1Ki 1.30: um to you befo time in front Yahweh, da God fo da Israel peopo.
1Ki 1.34: on top his head fo show he goin be da King fo da Israel peopo.
1Ki 1.35: tell erybody, he da one goin stay in charge a da Israel peopo an da Judah ohana!
1Ki 1.39: Den da peopo start fo blow trumpets, an erybody yell, “We like King
1Ki 1.40: Den Solomon go up to da palace, an all da peopo go wit him, playing flute an telling erybody dey stay
1Ki 1.41: Adonijah an all da peopo dat stay making party wit him, almos pau eat, an dey hea
1Ki 1.48: good tings bout you, cuz you Yahweh, da God fo da Israel peopo.’
1Ki 1.49: Den, all da peopo dat was making party wit Adonijah stay shaking cuz dey
1Ki 2.4: dat goin be da King fo sit on top da throne fo da Israel peopo.
1Ki 2.6: wen he mahke, no let him mahke an go down to da Mahke Peopo Place easy kine, jalike he neva do notting bad!
1Ki 2.9: hair, but make um bleed befo you send him down to da Mahke Peopo Place!
1Ki 2.10: Da peopo bury him inside Jerusalem, dat get da name “David [Big]
1Ki 2.11: All da time dat David was da King fo da Israel peopo, was forty year.
1Ki 2.15: All da Israel peopo wen tink me da one fo be dea leada.”
1Ki 2.24: dat he wen make me one promise dat da Kings fo da Israel peopo goin come from my blood.
1Ki 2.31: tell, an bury him, so dat nobody goin blame me an my fadda peopo.”
1Ki 2.31: Cuz Joab wen make plenny peopo bleed an mahke, fo no reason.
1Ki 2.32: Cuz Joab wen make peopo bleed an mahke, now Yahweh pay back Joab.
1Ki 2.33: But fo David an da peopo dat come from him, an his ohana, an fo da kings dat goin
1Ki 2.34: Da peopo bury Joab by his own house, nea da boonies.”
1Ki 3.2: Ony one ting -- dat time, all da peopo still stay making sacrifice on top da hills, cuz dey still
1Ki 3.7: But me, I jalike one small boy -- I donno how fo lead da peopo.
1Ki 3.8: I yoa worka guy, an I stay hea wit all yoa Israel peopo, da peopo you wen choose.
1Ki 3.8: yoa worka guy, an I stay hea wit all yoa Israel peopo, da peopo you wen choose.
1Ki 3.8: Get choke peopo, so plenny, no can count all dem.
1Ki 3.9: wass happening, so I can be da right kine judge fo yoa peopo.
1Ki 3.9: Cuz no mo nobody hea, fo be da judge fo yoa awesome peopo!
1Ki 3.11: time, o fo make you come plenny rich, o fo kill all da peopo dat stay agains you.
1Ki 3.13: I goin make you come rich, an I goin make peopo get respeck fo you.
1Ki 3.15: He make one party fo all da peopo dat work fo him.
1Ki 3.28: All da Israel peopo, wen dey find out wat King Solomon wen tell cuz he da
1Ki 4.1: Dass how was, wen Solomon was da King fo all da Israel peopo.
1Ki 4.7: Dey stay in charge a all da Israel peopo.
1Ki 4.7: job fo bring from dea districk, all da food da King an his peopo need fo eat.
1Ki 4.19: side, da place wea befo time Sihon was King fo da Amor peopo, an da place wea Og was King, Bashan side.
1Ki 4.20: All ova da Judah an Israel land, get choke plenny peopo, jalike da sand on top da beach.
1Ki 4.22: Fo feed all da palace peopo, ery day Solomon get 30 donkey load fancy kine wheat
1Ki 4.24: Solomon was da King, eryting go good fo him from all da peopo da wes side a da Eufrates, an all aroun him.
1Ki 4.25: All da time Solomon stay alive, da Judah an Israel peopo no need worry bout notting, from da Dan land nort side to
1Ki 4.27: to make shua King Solomon get plenny food fo his own peopo eat, an fo all da odda peopo dat come by King Solomon an
1Ki 4.27: get plenny food fo his own peopo eat, an fo all da odda peopo dat come by King Solomon an eat wit him.
1Ki 4.31: Da peopo from all da odda countries aroun dea wen hea bout how
1Ki 4.32: He wen tell 3,000 smart kine tings peopo tell fo peopo know wat fo do, an he make 1,005 song.
1Ki 4.32: He wen tell 3,000 smart kine tings peopo tell fo peopo know wat fo do, an he make 1,005 song.
1Ki 4.34: Peopo from all da odda countries wen come fo lissen King
1Ki 5.1: King Hiram wen hear dat da Israel peopo wen put olive oil on top Solomon head fo make him da king,
1Ki 5.6: “Az why I like you tell yoa peopo fo cut cedar trees from da Lebanon mountains fo me.
1Ki 5.6: no mo nobody oua side know how fo cut tree like you Sidon peopo.
1Ki 5.7: wat fo do erytime, fo be in charge a da awesome Israel peopo.
1Ki 5.9: Den, I like you go send me food fo my palace peopo eat.
1Ki 5.11: give Hiram ery year, 3,600 ton wheat fo feed his palace peopo, an 120,000 gallon da bestes kine olive oil.
1Ki 5.18: da ones work fo King Solomon an King Hiram, an da Gebal peopo.
1Ki 6.1: Den, 480 year afta da Israel peopo leave da Egypt land, an [da] year numba 4 dat Solomon stay
1Ki 6.1: an [da] year numba 4 dat Solomon stay king fo da Israel peopo, in April, Solomon an his worka guys start fo build da
1Ki 6.13: Dat mean, I goin make house right in da middo a da Israel peopo.
1Ki 6.13: Garans I no goin bag from da Israel peopo.
1Ki 7.7: Dis da Hall Fo Judge Da Peopo.
1Ki 8.1: Den King Solomon tell da older leada guys fo da Israel peopo, an da main guys fo da twelve big ohanas, all da ohana
1Ki 8.1: fo da twelve big ohanas, all da ohana leadas fo da Israel peopo, fo come togedda by him, Jerusalem town.
1Ki 8.2: Dat time, all da Israel peopo wen stay togedda by King Solomon, cuz dat was da spesho
1Ki 8.3: Wen all da leada guys fo da Israel peopo wen come David Town, da pries guys go pick up da Box.
1Ki 8.5: King Solomon an all da odda Israel peopo dat wen come by him, dey all go wit him in front da Box.
1Ki 8.5: Da pries guys stay carry da Box, an da peopo make real plenny sacrifice.
1Ki 8.9: two flat stone dat Moses wen put inside dea wen da Israel peopo stay Mount Sinai afta dey come outa da Egypt land, wen
1Ki 8.9: outa da Egypt land, wen Yahweh make da deal wit da Israel peopo.
head: Solomon Aks God Fo Do Good Tings Fo Da Peopo
1Ki 8.14: Wen all da Israel peopo stay standing dea togedda in front him, King Solomon turn
1Ki 8.14: Den he aks God fo do good kine tings fo all da Israel peopo.”
1Ki 8.15: He tell da peopo: “You know Yahweh, da God fo us Israel peopo!
1Ki 8.15: He tell da peopo: “You know Yahweh, da God fo us Israel peopo!
1Ki 8.16: my fadda David dis: ‘From befo time, wen I bring my Israel peopo outa Egypt to dis land, I neva pick one town from da
1Ki 8.16: An I wen pick you, David, fo stay in charge a my peopo, da Israel peopo.
1Ki 8.16: pick you, David, fo stay in charge a my peopo, da Israel peopo.
1Ki 8.17: so erybody know wat kine God him, da God fo da Israel peopo.
1Ki 8.20: I stay sit on top da throne fo da Israel peopo, jalike Yahweh wen promise.
1Ki 8.20: so erybody know wat kine God Yahweh, da God fo da Israel peopo.
1Ki 8.22: All da Israel peopo dat wen come ova dea stand da odda side.”
1Ki 8.23: You da God fo us Israel peopo!
1Ki 8.23: You do jalike you wen make deal wit oua peopo fo do.
1Ki 8.25: An cuz you Yahweh, da God fo da Israel peopo, An cuz you wen make dat kine promise, I like you fo do
1Ki 8.25: da right fo sit in front me On top da throne fo da Israel peopo.
1Ki 8.26: So, you da God fo da Israel peopo, An I like fo da ting you wen say you goin do Come fo
1Ki 8.29: Dis da place, you wen tell, ‘Dass wea peopo goin know Wat kine God me.
1Ki 8.30: worka guy, An I beg you fo lissen, Me an all yoa Israel peopo stay pray togedda An facing dis Temple.’
1Ki 8.33: “An bumbye, yoa Israel peopo Goin go do bad kine stuff An go agains you.
1Ki 8.33: Cuz a dat, da peopo dat stay agains dem Goin fight um an win.
1Ki 8.33: But wen yoa peopo turn aroun Come back to you, An tell dat dey yoa peopo fo
1Ki 8.33: yoa peopo turn aroun Come back to you, An tell dat dey yoa peopo fo real kine, An dey come dis Temple fo pray to you An beg
1Ki 8.34: Den I like you lissen from da sky, An let go yoa Israel peopo Fo da bad tings dey wen do, An hemo dea shame!
1Ki 8.35: “Bumbye, wen yoa peopo do bad kine stuff An go agains you, You goin shut da sky
1Ki 8.35: dis place An look dis way an pray, An tell dat dey yoa peopo fo real kine, Den dey goin turn aroun An pau do bad kine
1Ki 8.36: Den I like you lissen from da sky, An let go yoa Israel peopo Fo da bad tings dey wen do, An hemo dea shame!
1Ki 8.36: let da rain come down on top da land, Dat you wen give yoa peopo fo be dea land.
1Ki 8.37: da grasshoppa an da caterpilla Eat up all da food Befo da peopo can cut um, O da peopo dat stay agains yoa peopo Send dea
1Ki 8.37: Eat up all da food Befo da peopo can cut um, O da peopo dat stay agains yoa peopo Send dea army guys agains yoa
1Ki 8.37: Befo da peopo can cut um, O da peopo dat stay agains yoa peopo Send dea army guys agains yoa towns, O get odda kine sick.
1Ki 8.38: dat pray to you, O beg you fo help dem From all da Israel peopo in da land, An all da ones dat stay pray Know dey stay
1Ki 8.41: “An bumbye, goin get peopo from odda places, Dat not Israel kine peopo.
1Ki 8.41: goin get peopo from odda places, Dat not Israel kine peopo.
1Ki 8.42: So, wen peopo from odda place Come fo look dis Temple an pray dea, Den
1Ki 8.43: Wen dey come in front you, Same ting jalike yoa own Israel peopo feel.
1Ki 8.44: “Bumbye, yoa peopo goin go odda place Cuz dey gotta go fight wit da peopo dat
1Ki 8.44: yoa peopo goin go odda place Cuz dey gotta go fight wit da peopo dat stay agains dem.
1Ki 8.46: “Bumbye, dis peopo Goin go do bad kine stuff An go agains you.
1Ki 8.46: Den you goin come huhu wit dem, An let da peopo dat stay agains dem Take da peopo An make dem prisnas An
1Ki 8.46: huhu wit dem, An let da peopo dat stay agains dem Take da peopo An make dem prisnas An take um away to dea land, O maybe
1Ki 8.47: But den, yoa peopo goin turn aroun An start fo tink strait, Ova dea inside da
1Ki 8.47: An beg you fo give um chance, Ova dea inside da land Fo da peopo dat make um prisnas.
1Ki 8.48: Ova dea inside dat land Wea da peopo dat make dem prisnas Stay agains my peopo, If my peopo
1Ki 8.48: dat land Wea da peopo dat make dem prisnas Stay agains my peopo, If my peopo change how dey tink an how dey feel inside,
1Ki 8.48: da peopo dat make dem prisnas Stay agains my peopo, If my peopo change how dey tink an how dey feel inside, An dey pray to
1Ki 8.50: Let go all yoa peopo Dat wen do bad kine stuff agains you, An dat wen go agains
1Ki 8.50: Da peopo dat wen make yoa peopo prisnas, Make dem show pity, An
1Ki 8.50: Da peopo dat wen make yoa peopo prisnas, Make dem show pity, An give yoa peopo chance.
1Ki 8.50: make yoa peopo prisnas, Make dem show pity, An give yoa peopo chance.
1Ki 8.51: Cuz dis peopo, Dey da ones you wen take Fo be yoa own peopo foeva.
1Ki 8.51: Cuz dis peopo, Dey da ones you wen take Fo be yoa own peopo foeva.
1Ki 8.51: Me, I jalike yoa slave guy, An dis Israel peopo, dey yoa peopo too, An me an all yoa peopo stay beg you Fo
1Ki 8.51: Me, I jalike yoa slave guy, An dis Israel peopo, dey yoa peopo too, An me an all yoa peopo stay beg you Fo lissen,
1Ki 8.51: An dis Israel peopo, dey yoa peopo too, An me an all yoa peopo stay beg you Fo lissen, Erytime dey call you fo help dem.
1Ki 8.53: Cuz you da one wen pick dem Fo make um be yoa own peopo, Diffren den all da odda peopos All ova da world.
1Ki 8.55: Afta he pau pray, he stand up an bless all da Israel peopo dat come togedda dea.
1Ki 8.56: All us Israel guys, we his peopo, An us can res now, Jalike he wen make promise befo time.
1Ki 8.59: Yahweh do wass right Fo me his worka guy, An fo all his peopo, da Israel peopo, Wateva dey need, ery day.
1Ki 8.59: right Fo me his worka guy, An fo all his peopo, da Israel peopo, Wateva dey need, ery day.
1Ki 8.62: Den da King an all da Israel peopo togedda, wen make plenny sacrifice in front Yahweh.
1Ki 8.63: An dass how da King an all da Israel peopo wen start fo use da Temple Fo Yahweh.
1Ki 8.65: All da Israel peopo wen come dea togedda fo be wit Solomon, from Lebo-Hamat
1Ki 8.66: Da day afta dey pau, Solomon tell da peopo go home.
1Ki 8.66: dat Yahweh wen do fo his worka guy King David, an fo his peopo, da Israel peopo.”
1Ki 8.66: do fo his worka guy King David, an fo his peopo, da Israel peopo.”
1Ki 9.5: da guys dat goin come from you, come da kings fo da Israel peopo foeva.
1Ki 9.7: If you guys mess up, den I goin throw out da Israel peopo from da land I wen give um.
1Ki 9.7: An wen all da odda peopos tink bout da Israel peopo, dey goin talk stink bout dem, an tell, ‘Watch out!
1Ki 9.7: You goin come jalike da Israel peopo!
1Ki 9.9: An odda peopo goin tell um, ‘Az cuz da Israel peopo no like lissen to
1Ki 9.9: An odda peopo goin tell um, ‘Az cuz da Israel peopo no like lissen to Yahweh, dea God dat wen take dea ancesta
1Ki 9.16: (Befo time, da Pharaoh guy, king fo da Egypt peopo, wen go Gezer and take ova da town.
1Ki 9.16: He burn da whole town an kill da Canaan peopo dat live dea.
1Ki 9.20: All da diffren peopos dat not Israel peopo, dat still stay inside da land -- da Amor peopo, an da Het
1Ki 9.20: not Israel peopo, dat still stay inside da land -- da Amor peopo, an da Het peopo, an da Perez peopo, an da Hiv peopo, an
1Ki 9.20: dat still stay inside da land -- da Amor peopo, an da Het peopo, an da Perez peopo, an da Hiv peopo, an da Jebus peopo,
1Ki 9.20: da land -- da Amor peopo, an da Het peopo, an da Perez peopo, an da Hiv peopo, an da Jebus peopo, dis all da ones da
1Ki 9.20: Amor peopo, an da Het peopo, an da Perez peopo, an da Hiv peopo, an da Jebus peopo, dis all da ones da Israel peopo
1Ki 9.20: Het peopo, an da Perez peopo, an da Hiv peopo, an da Jebus peopo, dis all da ones da Israel peopo suppose to wipe out wen
1Ki 9.21: da Hiv peopo, an da Jebus peopo, dis all da ones da Israel peopo suppose to wipe out wen da Israel peopo come dat land, but
1Ki 9.21: da ones da Israel peopo suppose to wipe out wen da Israel peopo come dat land, but dey neva -- Solomon make all dese peopo
1Ki 9.21: peopo come dat land, but dey neva -- Solomon make all dese peopo go do slave kine work.
1Ki 10.1: Da Queen fo da Sheba peopo wen hear wat peopo tell bout King Solomon an how he tell
1Ki 10.1: Da Queen fo da Sheba peopo wen hear wat peopo tell bout King Solomon an how he tell wat kine God Yahweh.
1Ki 10.2: She come Jerusalem town wit real plenny peopo, an camels fo carry spice an plenny gold, an jewelry
1Ki 10.4: Da Queen fo da Sheba peopo see dat Solomon erytime know wat fo do.
1Ki 10.9: Az why he wen make you da king fo da Israel peopo.
1Ki 10.9: An cuz Yahweh stay get love an aloha fo da Israel peopo foeva, he make you dea king, so you judge dem da right way
1Ki 10.10: Da Queen fo da Sheba peopo wen give King Solomon 9,000 pound gold, an plenny spice,
1Ki 10.13: King Solomon give da Queen fo da Sheba peopo eryting she like an eryting she stay aks him fo give her.
1Ki 10.24: Peopo from all ova da world come aks Solomon if dey can jus come
1Ki 10.25: Ery year fo long time, da peopo dat come by Solomon, all bring present fo him.
1Ki 10.29: Dass da same price dat all da king guys fo da Het peopo an da Aram king guys pay too.
1Ki 11.1: He love Pharaoh daughta -- an wahines from da Moab peopo, da Ammon peopo, da Edom peopo, da Sidon peopo, an da Het
1Ki 11.1: Pharaoh daughta -- an wahines from da Moab peopo, da Ammon peopo, da Edom peopo, da Sidon peopo, an da Het peopo too.
1Ki 11.1: -- an wahines from da Moab peopo, da Ammon peopo, da Edom peopo, da Sidon peopo, an da Het peopo too.
1Ki 11.1: da Moab peopo, da Ammon peopo, da Edom peopo, da Sidon peopo, an da Het peopo too.
1Ki 11.1: da Ammon peopo, da Edom peopo, da Sidon peopo, an da Het peopo too.
1Ki 11.2: come from diffren peopos, da ones Yahweh tell da Israel peopo befo time, “No marry dem.
1Ki 11.5: go pray to Ashtoret, da wahine idol kine god dat da Sidon peopo stay pray to.
1Ki 11.5: go pray to Molek too, da pilau kine idol god dat da Ammon peopo stay pray to.
1Ki 11.7: fo pray to Kemosh da pilau idol kine god dat da Moab peopo stay pray to, an one odda place fo Molek da pilau kine
1Ki 11.7: odda place fo Molek da pilau kine idol god dat da Ammon peopo stay pray to.
1Ki 11.9: He no stay tight wit da God fo da Israel peopo, no matta God wen let Solomon see him two time.
head: Da Peopo Dat Stay Agains Solomon
1Ki 11.15: Befo time wen David stay fight da Edom peopo, his main army guy Joab wen go Edom side fo bury da Israel
1Ki 11.18: Paran an go Egypt side by Pharaoh, da king fo da Egypt peopo.
1Ki 11.24: go by him, an he come da leada man fo one gang dat rip off peopo.
1Ki 11.25: Rezon stay king fo da Aram peopo, but he really hate da Israel peopo.
1Ki 11.25: stay king fo da Aram peopo, but he really hate da Israel peopo.
1Ki 11.31: Cuz dis wat Yahweh, da God fo da Israel peopo, tell.
1Ki 11.33: Az cuz da Israel peopo wen go leave me.
1Ki 11.33: Dey go pray to Ashtoret da wahine god fo da Sidon peopo, an Kemosh da god fo da Moab peopo, an Molek da god fo da
1Ki 11.33: wahine god fo da Sidon peopo, an Kemosh da god fo da Moab peopo, an Molek da god fo da Ammon peopo.
1Ki 11.33: da god fo da Moab peopo, an Molek da god fo da Ammon peopo.
1Ki 11.36: get one guy dat come from him, Jerusalem side, fo show my peopo wea fo go, jalike one oil lamp dat goin burn in front me
1Ki 11.37: You goin be da king ova da Israel peopo.
1Ki 11.40: go run away Egypt side by Shishak da king fo da Egypt peopo.’-”
1Ki 11.41: tings Solomon wen do -- da tings he make, da way he show peopo how he know wat fo do erytime.
1Ki 11.42: Solomon was da king Jerusalem side fo all da Israel peopo, fo 40 year.
1Ki 12.1: Rehoboam go Shekem town, cuz az da place all da Israel peopo come togedda fo make um come king.
1Ki 12.3: Da Israel peopo send somebody fo tell Jeroboam fo go Shekem side, so he go
1Ki 12.3: Den Jeroboam an all da odda Israel peopo dat wen come togedda, dey go talk to Rehoboam.
1Ki 12.5: So da peopo go way.
1Ki 12.6: Wat I goin tell dis peopo?
1Ki 12.7: Dey tell um, “If you can be one worka guy dat help dis peopo today, an work fo dem, an be up an up wit dem, dey goin
1Ki 12.9: How us guys goin answa dis peopo?
1Ki 12.11: Da young guys dat grow up wit Rehoboam tell um, “Dose peopo dat say to you, ‘Yoa fadda, he wen make us jalike cows an
1Ki 12.12: Day numba three, Jeroboam an all da odda peopo come back by King Rehoboam, jalike he wen tell um fo do.’
1Ki 12.13: Da king talk real hard to da peopo.”
1Ki 12.15: Da king guy no lissen to da peopo.”
1Ki 12.16: Wen all da Israel peopo see dat King Rehoboam no stay lissen to dem, dey talk back
1Ki 12.16: You David ohana guys Take care yoa own peopo, No bodda us!
1Ki 12.17: Cuz a dis, Rehoboam ony stay da king fo da Israel peopo dat live inside da Judah towns.”
1Ki 12.18: Rehoboam send Adoniram to da country side for talk to da peopo.
1Ki 12.18: But all da Israel peopo throw rock an kill Adoniram.
1Ki 12.19: Az why still yet today, all da North Israel peopo stay fight agains da David ohana, an no let um come dea
1Ki 12.20: Wen all da odda North Israel peopo find out dat Jeroboam come back from Egypt, dey send
1Ki 12.20: Dey make him da king fo all da North Israel peopo.
1Ki 12.23: dis: “Talk to Rehoboam, Solomon's boy, da king fo da Judah peopo, an to all da Judah an Benjamin peopo, an all da oddas
1Ki 12.23: da king fo da Judah peopo, an to all da Judah an Benjamin peopo, an all da oddas too.
1Ki 12.24: No go ova dea fight wit yoa brudda guys da Israel ohana peopo.
1Ki 12.24: Da peopo lissen to wat Yahweh tell um, an dey go back home, jalike
1Ki 12.26: Jeroboam tink, “If I no do notting, bumbye da David ohana peopo from da Judah ohana, an dea king, goin take ova again.
1Ki 12.27: Ery year, dis peopo go Jerusalem town fo make sacrifice inside da Temple Fo
1Ki 12.28: Den he tell da peopo, “Eh, az too hard, fo you guys go all da way Jerusalem
1Ki 12.28: Right hea, da gods fo you Israel peopo!
1Ki 12.30: Cuz Jeroboam wen do dis, make plenny peopo do wat dey not suppose to do.”
1Ki 12.31: He take any kine peopo fo come prieses, even if dey not from da Levi ohana.
1Ki 12.32: Den Jeroboam tell da peopo dey gotta make one spesho religious time ery year Octoba,
1Ki 12.32: year Octoba, same time jalike da spesho time wen da Judah peopo go live inside shack.
1Ki 12.32: He get da peopo fo come prieses fo all da small kine sacrifice house he
1Ki 12.33: how he make his own spesho religious time fo da Israel peopo all come togedda, an he da one, not da pries guys, go to
1Ki 13.2: kill da pries guys fo da places on top da hills wea da peopo make sacrifice.
1Ki 13.2: Den he goin burn bones from mahke peopo dea, so dis altar no goin be good no moa!
1Ki 13.3: Dat same day, da guy dat know God give da peopo one sign.
1Ki 13.32: town, an bout all da small temples on top da hills wea peopo make sacrifice to odda gods inside da Samaria towns.
1Ki 14.2: He da one wen tell me I goin come king fo dis peopo.
1Ki 14.7: home, tell Jeroboam, dis wat Yahweh, da God fo da Israel peopo, tell: ‘Was me wen make you come mo importan den all da
1Ki 14.7: tell: ‘Was me wen make you come mo importan den all da peopo aroun you, an I wen make you da leada fo my peopo, da
1Ki 14.7: all da peopo aroun you, an I wen make you da leada fo my peopo, da Israel peopo.
1Ki 14.7: you, an I wen make you da leada fo my peopo, da Israel peopo.
1Ki 14.9: You wen do mo plenny bad kine stuff den all da peopo dat wen come befo time.
1Ki 14.10: I goin burn up all da Jeroboam ohana peopo, jalike peopo burn up all da rubbish, till no mo nobody
1Ki 14.10: I goin burn up all da Jeroboam ohana peopo, jalike peopo burn up all da rubbish, till no mo nobody [dea].
1Ki 14.13: All da Israel peopo going cry plenny fo him an bury him.
1Ki 14.13: one from da Jeroboam ohana dat Yahweh, da God fo da Israel peopo, see dat he one good guy.
1Ki 14.14: “Yahweh goin make one nodda guy come king fo da Israel peopo, an do wat Yahweh like.
1Ki 14.15: Yahweh goin smash all da Israel peopo so dey no goin stand up strait, jalike wen you smash one
1Ki 14.15: He goin pull out da Israel peopo from dis good land he wen give to dea ancesta guys, jalike
1Ki 14.16: Yahweh goin give up on da Israel peopo, cuz a all da bad kine stuff Jeroboam wen do, an cuz
1Ki 14.16: stuff Jeroboam wen do, an cuz Jeroboam wen make da Israel peopo do bad kine stuff too!
1Ki 14.18: Da peopo bury da boy, an all da Israel peopo cry plenny fo him,
1Ki 14.18: Da peopo bury da boy, an all da Israel peopo cry plenny fo him, jalike wat Yahweh wen tell his worka
1Ki 14.19: stuff Jeroboam wen do, how he make war an how he lead da peopo, all dat stay write down inside da Record Book Fo Da Kings
1Ki 14.21: (Rehoboam mudda name Naamah, from da Ammon peopo.
1Ki 14.21: pick from all da Israel ohanas, fo build da Temple so da peopo can come fo find out wat kine God him.
1Ki 14.22: But da Judah peopo, dey do da stuff Yahweh say az bad.)
1Ki 14.24: pay dem, an all da pay dey get, go to da places wea da peopo pray to da odda gods.
1Ki 14.24: Da peopo stay do all kine pilau kine stuff jalike how da odda
1Ki 14.24: peopos dat Yahweh wen get um outa da land wen da Israel peopo come dea.
1Ki 14.25: Rehoboam was king five year, Shishak da king fo da Egypt peopo wen come attack Jerusalem.
1Ki 14.31: (Rehoboam's mudda name was Naamah, from da Ammon peopo.
1Ki 15.4: God wen give da David ohana somebody fo lead da Jerusalem peopo, jalike one oil lamp dat stay burn long time.
1Ki 15.4: Dat mean, Yahweh give da peopo one guy dat get David fo his ancesta, fo make da Jerusalem
1Ki 15.9: Jeroboam stay king Israel side, Asa come king fo da Judah peopo.
1Ki 15.12: pay dem, an all da pay dey get, go to da places wea da peopo pray to da odda gods.
1Ki 15.14: But da places on top da mos high part a da hills wea da peopo make sacrifice fo da odda gods, dey still stay.
1Ki 15.17: King Ba`asha wen go agains da Judah peopo.
1Ki 15.17: build Ramah town real strong, fo make shua nobody from his peopo can go by King Asa, Judah side, an nobody can come from
1Ki 15.18: Tavrimmon boy an Hezion grankid, dat was king fo da Aram peopo, wit dis message fo Ben-Hadad: “Yoa fadda an my fadda wen
1Ki 15.19: go broke da deal you get wit Ba`asha, da king fo da Israel peopo, so he no fight wit me.
1Ki 15.22: Den King Asa tell all da Judah peopo fo come.
1Ki 15.25: Jeroboam boy Nadab come king fo da Israel peopo, da numba two year dat Asa was king fo Judah.
1Ki 15.26: kine stuff his fadda Jeroboam wen do, an he make da Israel peopo do da same kine bad stuff dat his fadda guy wen make um
1Ki 15.30: wen do, an all da bad kine stuff he make da Israel peopo do, an cuz Jeroboam make Yahweh, da God fo da Israel
1Ki 15.30: peopo do, an cuz Jeroboam make Yahweh, da God fo da Israel peopo, mad.
1Ki 15.33: side, Ahijah boy Ba`asha come da king fo all da Israel peopo, Tirzah town.
1Ki 15.34: da same kine bad stuff jalike Jeroboam, an make da Israel peopo do bad kine stuff too.
1Ki 16.2: I wen make you leada guy fo my peopo, da Israel peopo.
1Ki 16.2: I wen make you leada guy fo my peopo, da Israel peopo.
1Ki 16.2: You make my Israel peopo cuz go do bad kine stuff.
1Ki 16.6: Da peopo bury him wit his ancesta guys inside Tirzah town.
1Ki 16.8: king Judah side, Elah, Ba`asha boy, come king fo da Israel peopo.
1Ki 16.12: Dass how Zimri wen wipe out all da Ba`asha ohana peopo.
1Ki 16.13: wen do, an all da bad kine tings dey wen make da Israel peopo do, fo make dea God Yahweh come huhu, cuz Ba`asha an Elah
1Ki 16.15: Da numba 27 year wen Asa stay king fo da Judah peopo, Zimri wen come king Tirzah town -- but ony seven days.
1Ki 16.15: guys stay camp in tents fo make ready fo fight da Filisha peopo dat live Gibbeton town.
1Ki 16.19: way Zimri do bad kine stuff, an da way he make da Israel peopo do bad kine stuff too, he make jalike Jeroboam wen do.
1Ki 16.21: Dat time, da Israel peopo wen go take sides.
1Ki 16.22: But da peopo dat stick wit Omri mo strong den da peopo wit Tibni, Ginat
1Ki 16.22: But da peopo dat stick wit Omri mo strong den da peopo wit Tibni, Ginat boy.
1Ki 16.23: Asa stay king Judah side, wen Omri come king fo da Israel peopo.
1Ki 16.26: He make da Israel peopo do bad kine stuff too.
1Ki 16.26: Az how Omri make Yahweh come huhu, da God Fo Da Israel Peopo, cuz Omri pray to da idol kine gods dat no can do notting.
1Ki 16.28: Da peopo bury him inside Samaria town.
1Ki 16.29: Ahab, Omri boy, come da nex king fo da Israel peopo, da numba 38 year dat Asa stay king fo da Judah peopo.
1Ki 16.29: peopo, da numba 38 year dat Asa stay king fo da Judah peopo.
1Ki 16.29: Ahab stay king fo da Israel peopo inside Samaria town 22 year.
1Ki 16.31: wen marry Jezebel, her fadda Etba`al, da king fo da Sidon peopo.
1Ki 16.33: He do plenny fo make Yahweh, da God Fo Da Israel Peopo, come huhu, mo den all da odda kings fo da Israel peopo
1Ki 16.33: Peopo, come huhu, mo den all da odda kings fo da Israel peopo dat come befo him.
1Ki 17.1: King Ahab, “I stay shua dat Yahweh, da God fo da Israel peopo, stay alive, an he da God I stay work fo.
1Ki 17.14: Cuz dis wat Yahweh, da God fo da Israel peopo, tell: Dat box flour no goin come empty, an erytime goin
1Ki 18.2: Dat time, no mo food Samaria side, an hard fo da peopo dea.”
1Ki 18.10: stay alive, an I shua bout dis too: my boss Ahab wen send peopo to ery country an ery king fo look fo you!
1Ki 18.17: You, da guy dat stay make trouble fo all da Israel peopo!
1Ki 18.18: I neva make trouble fo da Israel peopo.”
1Ki 18.19: “So now, go send peopo all ova da Israel land fo bring togedda all da peopo by me
1Ki 18.19: send peopo all ova da Israel land fo bring togedda all da peopo by me on top Mount Carmel.
1Ki 18.20: So Ahab send guys fo go by all da Israel peopo, an fo tell da talka guys fo dea gods come togedda Mount
1Ki 18.21: On top Mount Carmel, Elijah go in front all da peopo.”
1Ki 18.21: Da peopo, dey no say notting.
1Ki 18.22: Den Elijah tell da peopo, “Me, I da ony talka fo Yahweh dat neva mahke.”
1Ki 18.24: All da peopo tell, “Az good, wat you tell.
1Ki 18.30: Den Elijah tell all da peopo, “Come ova hea by me!
1Ki 18.34: Den Elijah tell da peopo, “Go fill up four big pots wit watta, an pour um on top da
1Ki 18.36: Today, I like erybody know, dat you da God fo da Israel peopo, an you da boss fo me.
1Ki 18.37: Yahweh, do someting fo show you lissen to me, so den dis peopo goin know dat you Yahweh, you da God dass fo real, an dat
1Ki 18.39: Wen all da peopo see dis, dey go down wit dea face on top da groun, an dey
1Ki 18.40: Den Elijah tell da peopo, “Grab da guys dat talk fo Ba`al!
1Ki 18.40: Da peopo grab dem.
1Ki 18.40: Elijah tell da peopo go take um down by da Kishon Stream, an he kill um all
1Ki 18.46: his belt, den he run in front Ahab all da way to da place peopo go inside Jezreel town.
1Ki 19.1: Jezebel eryting Elijah wen do, an how Elijah wen tell da peopo fo kill all da talka guys fo da Ba`al god wit dea swords.
1Ki 19.10: Cuz da Israel peopo, dey no like da deal you wen make wit dem.”
1Ki 19.14: Cuz da Israel peopo, dey no like da deal you wen make wit dem.”
1Ki 19.15: head, fo show I stay pick him fo come king fo da Aram peopo.
1Ki 19.16: fo show I wen pick him fo come king fo da North Israel peopo.
1Ki 19.17: Haza`el goin kill plenny peopo wit his sword, an da ones he no kill, Jehu goin kill dem.
1Ki 19.21: He give da meat to da peopo, an dey eat um.
1Ki 20.1: Den Ben-Hadad, da king fo da Aram peopo, tell all his army guys fo come togedda.
1Ki 20.4: Da king fo da Israel peopo answa him, “Jalike you tell, you da king, an you da boss
1Ki 20.8: Den all da older leadas an all da peopo tell da king, “No lissen him!
1Ki 20.28: Dis wat Yahweh tell: ‘Da Aram peopo tink dat me, Yahweh, I ony one hill kine god, an dat I no
1Ki 20.31: hear, can trus da Israel kings fo do good kine stuff fo peopo.
1Ki 20.42: An you goin lose yoa own peopo, cuz you let him go back to his peopo!
1Ki 20.42: goin lose yoa own peopo, cuz you let him go back to his peopo!
1Ki 21.1: Lata, one mo ting happen wit Ahab, da king fo da Samaria peopo.
1Ki 21.7: How come you no ack like da king fo da Israel peopo?’-”
1Ki 21.9: Dis wat she write: “Tell yoa peopo, make one day fo no eat so can pray.
1Ki 21.9: Den wen da peopo come togedda, give Nabot da bestes place in front all da
1Ki 21.9: come togedda, give Nabot da bestes place in front all da peopo.
1Ki 21.12: pray, an dey give Nabot da bestes place in front all da peopo.”
1Ki 21.13: Dey poin finga at Nabot in front all da peopo.
1Ki 21.14: Den da leada guys send somebody by Jezebel fo tell, “Da peopo throw stone at Nabot, an he mahke awready.
1Ki 21.18: da Tishbe guy: “Go down fo meet Ahab, da king fo da Israel peopo.”
1Ki 21.21: I goin cut off all da peopo dat goin come from you.
1Ki 21.21: I goin wipe out ery guy from da Israel peopo dat get yoa blood, no matta dey slave o dey not slave.
1Ki 21.22: Az cuz you wen piss me off, an you wen make da Israel peopo do real bad kine stuff.
1Ki 21.24: Da dogs goin eat da Ahab peopo dat mahke inside da town.’
1Ki 21.26: cuz he go all out fo da idol kine gods, jalike da Amor peopo wen do.
1Ki 21.26: Az why Yahweh wen throw dem outa da land wen da Israel peopo come dea.
1Ki 22.1: Had three year, da Aram peopo an da Israel peopo neva make war.
1Ki 22.1: Had three year, da Aram peopo an da Israel peopo neva make war.
1Ki 22.3: But da king fo da Aram peopo, he wen take um away from us befo time.
1Ki 22.4: My peopo an my horses, dey stay yoas.
1Ki 22.10: Da two king guys, Ahab da king fo da Israel peopo an Jehoshafat da king fo da Judah peopo, wear dea king
1Ki 22.10: king fo da Israel peopo an Jehoshafat da king fo da Judah peopo, wear dea king kine robes.
1Ki 22.10: Get one wide open place dea wea da peopo come fo take da junks outa da wheat, afta dey cut da wheat
1Ki 22.26: Den da king fo da Israel peopo tell his guys, “Take Mikaiah back by Amon, da Samaria
1Ki 22.28: An Mikaiah tell da peopo, “Eh, all you peopo!”
1Ki 22.28: An Mikaiah tell da peopo, “Eh, all you peopo!”
1Ki 22.29: So, Ahab da king fo da Israel peopo an Jehoshafat da king fo da Judah peopo go togedda fo
1Ki 22.29: king fo da Israel peopo an Jehoshafat da king fo da Judah peopo go togedda fo attack Ramot Gilead.
1Ki 22.31: Befo dey start fight, da king fo da Aram peopo tell da 32 officer guys dat in charge a his war wagons,
1Ki 22.41: He come king fo da Judah peopo, da numba four year dat Ahab stay king fo da Israel peopo.
1Ki 22.41: peopo, da numba four year dat Ahab stay king fo da Israel peopo.
1Ki 22.43: Da peopo still stay make sacrifice fo da odda gods an burn incense
1Ki 22.47: Dat time, da Edom peopo no mo king.
1Ki 22.51: Judah side, Ahaziah, Ahab boy, come da king fo da Israel peopo Samaria side.
1Ki 22.51: He da king fo da Israel peopo two year.
1Ki 22.52: Nebat boy, ack befo time, da guy dat wen make da Israel peopo do bad kine stuff.
1Ki 22.53: He make Yahweh, da God fo da Israel peopo, real mad, cuz Ahaziah ack jalike his fadda Ahab.
2Ki 1.1: Afta King Ahab mahke, da Moab peopo make war fo throw out da Israel peopo an dea govmen dat
2Ki 1.1: Ahab mahke, da Moab peopo make war fo throw out da Israel peopo an dea govmen dat stay ova dem.
2Ki 1.2: side an find out from Ba`al-Zebub, da god fo da Ekron peopo, if he goin feel good again, o he goin mahke cuz a da
head: Da Moab Peopo Go Agains Da Israel Peopo
head: Da Moab Peopo Go Agains Da Israel Peopo
2Ki 3.1: Joram, Ahab's boy, come king fo da Israel peopo an live Samaria town, wen Jehoshafat stay king fo da Judah
2Ki 3.1: an live Samaria town, wen Jehoshafat stay king fo da Judah peopo eighteen year.
2Ki 3.3: He make da Israel peopo do um too, an he no turn away from all dat.
2Ki 3.7: My peopo an my horses, dey yoas.
2Ki 3.14: If I neva get respeck fo Jehoshafat, da king fo da Judah peopo, I no even goin look at you, King Joram, o see you.
2Ki 3.18: Den he goin give you guys da powa fo take ova da Moab peopo.
2Ki 3.21: All da Moab peopo know da kings stay come fo fight dem.
2Ki 3.22: Da way da Moab peopo see um from dea side, da watta look red, jalike blood.
2Ki 3.27: Yahweh come real huhu wit da Israel peopo cuz da Moab king gotta do dat.
2Ki 3.27: Da Israel peopo see dis, an figga az wase time fo fight.
2Ki 4.3: Elisha tell, “Go aroun aks all da peopo dat live nea you fo give you empty jars.
2Ki 5.5: poun silva, 150 poun gold, an fancy kine clotheses fo ten peopo.
2Ki 6.8: One nodda time, one king fo da Aram peopo stay make war wit da Israel peopo.
2Ki 6.8: one king fo da Aram peopo stay make war wit da Israel peopo.
2Ki 6.10: So da Israel king send messenja guys fo go tell da peopo inside da place Elisha tell him wass up.
2Ki 6.10: tell da Israel king fo watch out, so da king make shua da peopo nea dat place stay ready.”
2Ki 6.30: Wen he go by da peopo on top da town wall, dey look at him, an dey can see he
2Ki 6.32: inside his house, an da older leada guys fo da Israel peopo stay sitting dea wit him too.
2Ki 7.6: Da Israel king wen pay da kings fo da Het peopo an da Egypt peopo fo come attack us guys!
2Ki 7.6: Israel king wen pay da kings fo da Het peopo an da Egypt peopo fo come attack us guys!
2Ki 7.9: Dis, da time fo tell oua peopo all dis good stuff, an we no stay tell um.
2Ki 7.11: guys wit da skin kine sick wen tell, an somebody tell da peopo inside da king's palace.
2Ki 7.16: Den da Samaria peopo go out an rip off da stuffs from da Aram army camp.
2Ki 7.17: officer dat come wit him in charge a da town gate, but da peopo no care.
2Ki 7.20: An az jus wat wen happen fo da officer guy, cuz da peopo walk all ova him inside da gate, an he mahke.
2Ki 8.2: an her ohana go way an stay inside da land wea da Filisha peopo live, fo seven year.”
2Ki 8.12: fo shua, bumbye you goin do bad tings fo hurt da Israel peopo.
2Ki 8.16: Wen Joram, Ahab's boy, stay king fo da Israel peopo five year nort side, an Jehoshafat was da king fo da Judah
2Ki 8.16: five year nort side, an Jehoshafat was da king fo da Judah peopo sout side, den Jehoshafat's boy Jehoram start fo be king
2Ki 8.16: den Jehoshafat's boy Jehoram start fo be king fo da Judah peopo, wit his fadda.
2Ki 8.19: wen work fo Yahweh, Yahweh no like wipe out all da Judah peopo.
2Ki 8.19: David's blood be kings foeva, jalike dey one light fo show peopo da way fo go.
2Ki 8.20: One time wen Jehoram stay king, da Edom peopo go make war an throw out da Judah territorial govmen
2Ki 8.22: Den da Libnah town peopo, dey go throw out da Judah govmen dea town too, da same
2Ki 8.25: So, wen Joram, Ahab's boy, stay king fo da Israel peopo fo twelve year, Jehoram's boy Ahaziah come king fo da
2Ki 8.25: twelve year, Jehoram's boy Ahaziah come king fo da Judah peopo same time.
2Ki 9.3: Yahweh tell: I pick you awready fo come king fo da Israel peopo.
2Ki 9.6: Jehu head, an tell, “Dis wat Yahweh, da God fo da Israel peopo, tell: ‘I stay pick you fo come da king ova da peopo dat
2Ki 9.6: peopo, tell: ‘I stay pick you fo come da king ova da peopo dat get me, Yahweh, for dea God, dass da Israel peopo.”
2Ki 9.6: da peopo dat get me, Yahweh, for dea God, dass da Israel peopo.”
2Ki 9.7: my helpa guys dat wen talk fo me, Yahweh, an all my odda peopo dat Queen Jezebel wen kill.
2Ki 9.12: me: I stay pick you awready fo come da king fo da Israel peopo!
2Ki 9.22: wit all da odda gods an stay put kahuna on top plenny peopo?
2Ki 10.9: He stand in front all da peopo an tell dem, “You guys go figga if dis ting right o not.”
2Ki 10.11: He neva pau kill dem, till no mo nobody from da Ahab peopo stay alive.”
2Ki 10.18: Den Jehu bring all da peopo togedda an tell um, “Ahab wen work fo Ba`al litto bit.
2Ki 10.20: Tell all da peopo fo come.
2Ki 10.20: So da guys dat do stuff fo Ba`al, dey tell da peopo dis.
2Ki 10.27: Den peopo start fo use da place fo one lua, an dass how stay still
2Ki 10.28: Dass how Jehu stop da peopo from go down in front da god Ba`al.
2Ki 10.29: kine stuff dat Jeroboam, Nebat's boy, wen make da Israel peopo do.
2Ki 10.29: Da Israel peopo still stay go down in front da gold kine bebe cows dat
2Ki 10.31: do all wat da rules tell, dat Yahweh, da God fo da Israel peopo, wen give um.
2Ki 10.31: dat Jeroboam wen do, an dat Jeroboam wen make da Israel peopo do.”
2Ki 10.33: inside all da Gilead land wea da Gad, Reuben, an Manasseh peopo stay, from Aroer by da Arnon Canyon, thru Gilead, an all
2Ki 10.36: Da time Jehu stay king fo da Israel peopo was twenny-eight year inside Samaria town.
2Ki 11.12: Da peopo make him king.
2Ki 11.12: put olive oil on top his head fo show dey pick him, an da peopo all clap dea hands, an yell, “We like da king live long
2Ki 11.13: hear all da noise da army messenja runna guys an da peopo make, she go by da peopo dat stay stand aroun da Temple Fo
2Ki 11.13: da army messenja runna guys an da peopo make, she go by da peopo dat stay stand aroun da Temple Fo Yahweh.
2Ki 11.14: dat blow da trumpets stay dea by da king side, an all da peopo inside da land stay happy an blowing trumpet.
2Ki 11.17: guy make strong kine promise to Yahweh, from da king an da peopo, dat dey goin come Yahweh peopo.”
2Ki 11.17: Yahweh, from da king an da peopo, dat dey goin come Yahweh peopo.”
2Ki 11.17: An he make da king make promise to da peopo, an da peopo make promise to da king.
2Ki 11.17: An he make da king make promise to da peopo, an da peopo make promise to da king.
2Ki 11.18: Den all da peopo inside da land go by da Temple Fo Ba`al, an bus um up.
2Ki 11.19: dat guard da king, da messenja runna guys, an all da odda peopo inside da land.
2Ki 11.20: Cuz a dis, all da peopo inside da land wen dance an sing cuz dey stay good inside.
2Ki 12.3: Da peopo still stay make sacrifice an burn incense ova dea.
2Ki 12.4: Had one time, Joash tell da pries guys, “You know, da peopo bring plenny silva inside da Temple Fo Yahweh, fo make da
2Ki 12.4: Wen da govment count how much peopo get inside ery house, dey gotta pay wit silva fo dat.
2Ki 12.4: An get odda kine silva dat peopo bring cuz dey like give um.
2Ki 12.8: Us no goin take da silva from da peopo, an us no goin fix da Temple ouaself.”
2Ki 12.9: door fo go inside da Temple yard, put all da silva dat da peopo bring inside da Temple Fo Yahweh, inside da box.
2Ki 12.13: But da silva dat da peopo bring inside da Temple Fo Yahweh, dey no use um fo make
2Ki 12.16: But da silva da peopo bring cuz dey wen broke God's rules, o cuz dey wen do bad
2Ki 12.21: Da peopo bury Joash wit his ancesta guys inside David's big town.
2Ki 13.2: He make da Israel peopo do um too, an he no stop do da bad kine stuff.
2Ki 13.3: Az why Yahweh come real huhu wit da Israel peopo.
2Ki 13.4: he see how plenny presha da Aram king put on top da Israel peopo.
2Ki 13.5: Den Yahweh give da Israel peopo one guy fo get um outa trouble, so da Aram guys no mo powa
2Ki 13.5: Cuz a dat, all da Israel peopo can go live inside dea own place, jalike befo time.
2Ki 13.6: an his ohana wen do befo time, an he make da Israel peopo do too.
2Ki 13.6: An da kine pos da peopo put up Samaria town, fo pray to da wahine god Asherah,
2Ki 13.7: all da oddas, an make um jalike da dirt dat fall down wen peopo hemo da junks from da wheat.
2Ki 13.9: Jehoahaz mahke, an da peopo bury um wit his ancesta guys inside Samaria town.
2Ki 13.11: Jeroboam make da Israel peopo do dat kine bad kine stuff, an Jehoash stay do um too.
2Ki 13.13: Wen Jehoash mahke, da peopo bury um wit his ancesta guys, inside Samaria town wit all
2Ki 13.14: Fo us Israel peopo, you jalike oua war wagons an horse rida guys!
2Ki 13.22: stay king, Hazael da Aram king put presha on top da Israel peopo.
2Ki 13.23: But Yahweh get good heart fo da Israel peopo, an pity dem, an give dem chance, cuz a da deal he wen
2Ki 14.4: Da peopo stay make sacrifice an burn incense ova dea.
2Ki 14.10: Let yoa peopo respeck you cuz you win, but no come hea ack big!
2Ki 14.10: an lose da war, cuz den you goin mahke, you an da Judah peopo too!
2Ki 14.14: An he even take away importan peopo from Jerusalem an tell he goin kill um if da Judah peopo
2Ki 14.14: peopo from Jerusalem an tell he goin kill um if da Judah peopo make war one mo time.
2Ki 14.16: Jehoash mahke, an da peopo bury him by his ancesta guys inside Samaria, wit da Israel
2Ki 14.21: Den all da Judah peopo take Amaziah boy Azariah, who was sixteen year ol, an dey
2Ki 14.24: Jeroboam Numba One, he da one wen start fo make da Israel peopo do all kine bad stuff.
2Ki 14.25: Gat-Hefer, dat wen talk fo Yahweh, da God fo da Israel peopo, befo time.
2Ki 14.27: Yahweh wen tell awready dat he no goin wipe out da Israel peopo so nobody unda da sky goin even rememba who dem.
2Ki 15.4: Da peopo still stay make sacrifice an burn incense fo odda gods ova
2Ki 15.5: boy, stay take charge da palace, an was da leada fo da peopo inside da land.
2Ki 15.9: Numba One, Nebat's boy, do, wen he wen make da Israel peopo do bad kine stuff.
2Ki 15.10: Shallum attack Zekariah in front da peopo an kill um.
2Ki 15.18: Numba One, Nebat's boy, wen do, wen he make da Israel peopo do bad kine stuff.
2Ki 15.19: Den Tiglat-Pileser, da Assyria king, go attack da peopo inside da Israel land, an Menahem wen give Tiglat-Pileser
2Ki 15.20: Menahem wen make da rich kine Israel peopo give him dea silva.
2Ki 15.24: Numba One, Nebat's boy, wen do, an dat he make da Israel peopo do too.
2Ki 15.28: Numba One, Nebat's boy, wen do, wen he make da Israel peopo do bad kine stuff.
2Ki 15.29: an Galilee lands too, an all da Naftali land, an make da peopo dea give up dea land an go Assyria side.
2Ki 15.35: But still get one ting da peopo neva do.
2Ki 15.35: places fo da odda gods still stay on top da hills, an da peopo stay make sacrifice an burn incense fo da idol kine gods
2Ki 16.3: ones dat Yahweh wen throw outa da land in front da Israel peopo wen dey come dea from Egypt.
2Ki 16.5: Dey put army guys all aroun Jerusalem town, so Ahaz peopo no can go outside da town.
2Ki 16.6: Den get Edom peopo move house to Eilat, an dey stay ova dea till today.
2Ki 16.9: He kill King Rezin an make all da peopo move house Kir side cuz dey his prisonas.”
2Ki 16.15: o barley sacrifice, an da burn up kine sacrifice fo all da peopo inside da land, an dea wheat o barley sacrifice, an dea
2Ki 17.6: da Assyria king take ova Samaria town, an make da Israel peopo go Assyria side fo live.
2Ki 17.6: dat go by Gozan, an da res inside da towns wea da Mede peopo live.
head: Da Israel Peopo, Prisonas Cuz Dey Wen Do Bad Kine Stuff
2Ki 17.7: All dat wen happen cuz da Israel peopo show mo respeck fo da odda gods, but not fo Yahweh.
2Ki 17.8: da diffren peopos from da land befo time, so dat da Israel peopo can come take ova da land.
2Ki 17.9: Da Israel peopo wen do shame kine stuff an try fo hide um, cuz az not okay
2Ki 17.9: tower, to da big towns dat get strong wall aroun dem, da peopo build places on top da hills fo make sacrifice fo da odda
2Ki 17.11: jalike da peopos dat Yahweh wen kick out wen da Israel peopo come dea.
2Ki 17.13: dream an know wat goin happen, “Tell da Israel an Judah peopo, ‘Stop doing da bad kine stuff you stay do!
2Ki 17.14: But da peopo, dey make deaf ear an no like lissen.
2Ki 17.18: So Yahweh wen come real huhu wit da Israel peopo, an cut dem off from him.
2Ki 17.19: Dey do da same bad kine stuff dat da Israel peopo wen show dem.
2Ki 17.20: Az why Yahweh come plenny huhu an cut off da Israel peopo from him.
2Ki 17.21: Befo time, da Israel peopo north side get dea king guys from da David ohana.
2Ki 17.21: But Yahweh cut off da Israel peopo from da David ohana.
2Ki 17.21: An Jeroboam wen make da Israel peopo no stick wit Yahweh, an make dem do plenny real bad kine
2Ki 17.22: Da Israel peopo still stay do all da same bad kine stuff dat Jeroboam do.
2Ki 17.23: Dey no change how dey ack, till Yahweh kick out da Israel peopo from wea he stay.
2Ki 17.23: Dass how come da Israel peopo gotta leave dea land an come prisonas inside da Assyria
head: Da Assyria Guys Bring In New Peopo Samaria Side
2Ki 17.24: Da Assyria king wen bring in new peopo from Babylon, Kutah, Avva, Hamat, an Sefarvaim.
2Ki 17.24: all dem live inside da towns Samaria side wea da Israel peopo wen live befo.
2Ki 17.25: lions in dea wea dey stay, an da lions wen kill some a da peopo.
2Ki 17.26: An now, da lions stay kill da peopo, cuz no mo nobody dea dat know wat da god fo dat land say
2Ki 17.27: He goin show da peopo dea how fo do wat da god fo dat land say dey gotta do.
2Ki 17.28: So he da one stay show da peopo ova dea how fo show respeck fo Yahweh.”
2Ki 17.29: put dea own gods on top da sacrifice places dat da Samaria peopo wen make befo time on top all da hills.
2Ki 17.31: Da Avva peopo make Nivkaz an Tartak kine idol, an da Sefarvaim peopo
2Ki 17.31: peopo make Nivkaz an Tartak kine idol, an da Sefarvaim peopo burn up dea own kids fo make sacrifice fo Adrammelek an
2Ki 17.32: Da new peopo from da odda places, same ting, dey show respeck fo
2Ki 17.32: But dey pick peopo from all ova dea land too, fo make dem da pries guys fo da
2Ki 17.33: Dass wat all dose peopo wen do inside dea own land, befo da Assyria king make um
2Ki 17.35: Wen Yahweh make da deal wit da Israel peopo long time ago, he tell dem dis: “No go show respeck fo
2Ki 17.39: Cuz I da One goin get you guys outa trouble from all da peopo dat goin go agains you guys.
2Ki 17.40: But da peopo still no like lissen.
2Ki 17.41: No matta dese peopo from odda country stay show respeck fo Yahweh, but da same
2Ki 18.4: snake dat Moses wen make, cuz till dat time da Israel peopo wen burn incense fo da bronze snake jalike az was one idol
2Ki 18.5: Yahweh, da God fo da Israel peopo, he da One Hezekiah wen trus.
2Ki 18.6: He do eryting jalike Yahweh wen tell Moses dat da peopo gotta do.
2Ki 18.11: Da Assyria king wen take out da North Israel peopo an move um Assyria side, an make dem live inside Halah,
2Ki 18.11: Gozan on da Habor River, an inside da towns wea da Mede peopo live.
head: King Sennakerib Come Afta Da Judah Peopo
2Ki 18.13: Sennakerib wen go attack all da big towns wea da Judah peopo make strong wall, an take ova dem.
2Ki 18.22: Cuz Hezekiah stay tell da Judah an Jerusalem peopo, “Dis da ony altar inside Jerusalem, wea you guys can
2Ki 18.26: No talk oua Hebrew language to us Judea guys, wea da peopo on top da wall can hear um.’-”
2Ki 18.33: No mo even one peopo, wea dea god get dea land outa da Assyria king's powa!
2Ki 18.34: You tink da Samaria gods wen get da Samaria peopo outa my powa?
2Ki 18.36: But da peopo no talk notting.
2Ki 19.12: mo strong den da gods fo Gozan, Haran, Rezef, an da Eden peopo dat wen live Tel Assar!
2Ki 19.15: You da God fo da Israel peopo.
2Ki 19.18: burn um up, cuz dey not real kine gods, but ony tings dat peopo make from wood an stone.
2Ki 19.20: He tell: “Dis wat Yahweh, da God fo da Israel peopo, tell: I hear wat you tell me wen you pray, bout
2Ki 19.22: Me, da God dat stay good an spesho fo da Israel peopo!
2Ki 19.26: Da peopo dat live dea, no mo powa.
2Ki 19.30: Jalike befo time, da peopo dat still stay alive from da Judah ohana, Dey goin get
2Ki 19.31: Cuz from Jerusalem, da peopo dat still stay alive goin come out again, Da ones from
2Ki 19.34: he tell dis too: “I goin fight fo dis big town, An get da peopo dea outa trouble Cuz a who me, an fo David my worka guy.”
2Ki 20.5: tell him: “Go back an tell Hezekiah, da leada guy fo my peopo, ‘Dis, anodda message from me, Yahweh, da God fo yoa
2Ki 20.6: An I goin get you an da peopo inside dis big town outa da powa a da Assyria king.
2Ki 21.2: time Yahweh wen kick um outa da land in front da Israel peopo, so da Israel peopo can take ova dat land.
2Ki 21.2: um outa da land in front da Israel peopo, so da Israel peopo can take ova dat land.
2Ki 21.4: Yahweh wen tell, “Jerusalem goin be da place I set up, so peopo can know wat kine God me.
2Ki 21.6: He go by da guys dat talk to da mahke peopo, an he lissen to da fortune tella guys.
2Ki 21.7: I goin make dat place, so peopo can know foeva, wat kine God me.
2Ki 21.8: Ony if da Israel peopo take care fo do eryting dat I tell um fo do.
2Ki 21.9: But da peopo no lissen, cuz Manasseh wen make um go wrong way.
2Ki 21.9: da odda peopos dat Yahweh wen wipe outl, da time da Israel peopo come dea.”
2Ki 21.11: He do mo plenny bad kine stuff den eryting da Amor peopo do, dat stay dea befo he come.
2Ki 21.11: An he make da Judah peopo do bad kine stuff too, cuz he tell um fo pray to idol kine
2Ki 21.12: “Az how come me, Yahweh, da God fo da Israel peopo, tell dis: I da One goin make real bad kine stuff happen
2Ki 21.12: make real bad kine stuff happen to da Judah an Jerusalem peopo, so dat erybody goin bum out wen dey hear bout um.
2Ki 21.13: I goin pull da same string fo find out if da Jerusalem peopo stay strait.
2Ki 21.13: But I goin wipe da Jerusalem peopo fo make um clean, jalike somebody wipe one dish an put um
2Ki 21.14: I no goin take care da peopo dat suppose to stay mines, da ones dat still yet stay
2Ki 21.14: I goin turn um ova to da peopo dat stay agains dem.
2Ki 21.14: All da peopo dat stay agains dem, goin steal all dea stuffs.
2Ki 21.15: I do dat, cuz my peopo stay do real bad kine stuff da way I see dem, an dey make
2Ki 21.16: Dis happen, cuz Manasseh kill plenny peopo dat no do notting bad.
2Ki 21.16: An one mo bad ting Manasseh do: he make da Judah peopo do plenny bad kine stuff too, da way Yahweh see um.
2Ki 21.18: Manasseh mahke, an da peopo bury him wit his ancesta guys, inside da garden fo his
2Ki 21.24: Den all da odda kine peopo inside da land go kill erybody dat wen make plan fo kill
2Ki 22.4: Tell him, get ready all da silva dat da peopo wen bring to da Temple Fo Yahweh, den turn um ova to da
2Ki 22.13: Find out fo me, an fo da peopo hea, an fo all da Judah peopo.
2Ki 22.13: Find out fo me, an fo da peopo hea, an fo all da Judah peopo.
2Ki 22.15: um, “Dis wat da message from Yahweh, da God fo da Israel peopo!
2Ki 22.16: real bad kine stuff happen all ova dis place, an to all da peopo dat live hea.)
2Ki 22.17: Dis peopo wen go way from me, Yahweh.
2Ki 22.18: me wass goin happen, ‘Dis wat Yahweh, da God fo da Israel peopo, tell bout da stuff you wen hear: I Yahweh!
2Ki 22.19: An you hear wat I wen tell bout dis place an bout da peopo dat live hea -- dat I goin wipe um out, so odda peopo goin
2Ki 22.19: da peopo dat live hea -- dat I goin wipe um out, so odda peopo goin talk bout dis place wen dey like put kahuna on top
2Ki 22.20: bumbye, wen you mahke, dis wat I goin do: I goin let yoa peopo bury you wit yoa ancesta guys, an eryting goin stay okay.
2Ki 23.1: Den King Josiah send peopo fo tell all da older leadas inside Judah an Jerusalem, fo
2Ki 23.2: go da Temple Fo Yahweh wit all da Judah guys, da Jerusalem peopo, da pries guys, da guys dat talk fo God -- erybody.
2Ki 23.2: Get da peopo dat stay real importan, an get odda ones dat not so
2Ki 23.3: temple, an make new promise in front Yahweh fo him an da peopo, dat dey goin follow Yahweh.
2Ki 23.3: Den all da peopo make promise fo stick wit da deal too.
2Ki 23.4: tell um fo take outa da Temple Fo Yahweh all da stuff da peopo wen make fo Ba`al, an Asherah, an all da star kine gods
2Ki 23.13: Solomon, da king fo da Israel peopo, wen build dose places fo Ashtoret, da pilau wahine god fo
2Ki 23.13: dose places fo Ashtoret, da pilau wahine god fo da Sidon peopo, fo Chemosh, da pilau god fo da Moab peopo, an fo Molek,
2Ki 23.13: god fo da Sidon peopo, fo Chemosh, da pilau god fo da Moab peopo, an fo Molek, da god dat erybody hate, da pilau god fo da
2Ki 23.13: Molek, da god dat erybody hate, da pilau god fo da Ammon peopo.
2Ki 23.14: fo da wahine god Asherah, an cova dea place wit mahke peopo bones so no can make sacrifice dea.
2Ki 23.15: He da one wen make da Israel peopo do bad kine stuff.
2Ki 23.20: Den he burn peopo bones on top da altars fo make um come so no can use um.
head: Da Judah Peopo Make Da Passova Religious Time
2Ki 23.21: Da king tell all da peopo wat dey gotta do: “Make da Passova Religious Time fo yoa
2Ki 23.22: From long time ago wen da local leada guys lead da Israel peopo, an from da time da Israel an Judah kings stay, neva get
2Ki 23.24: He make lidat cuz he like make shua dat da peopo do eryting da rules tell, dat stay inside da book dat
2Ki 23.26: Still yet, Yahweh stay huhu wit da Judah peopo cuz a all dat King Manasseh wen do fo make Yahweh come
2Ki 23.27: So Yahweh tell, “I goin take away da Judah peopo from in front me, jalike I take away da Israel peopo
2Ki 23.27: Judah peopo from in front me, jalike I take away da Israel peopo awready.
2Ki 23.27: I goin throw out dis Jerusalem peopo.
2Ki 23.27: No matta I wen tell, “Dis temple goin be da place wea peopo can find out who me!
2Ki 23.30: Da peopo inside da land take Jehoahaz, Josiah's boy, an put oil on
2Ki 23.33: An Pharaoh Neko make da Judah peopo pay big fine, 7,500 pound silva an 75 pound gold.
2Ki 23.35: Den he make da peopo pay property tax wit silva an gold fo how much land dey
2Ki 24.2: da guys dat talk fo him befo time, fo go tell da Judah peopo.
2Ki 24.3: Fo shua, all dat happen to da Judah peopo, jalike Yahweh wen tell, fo kick um out so dey no can show
2Ki 24.4: Dis Manasseh guy, he even wen kill plenny peopo dat neva do notting wrong, jalike he stay pour dea blood
2Ki 24.6: Da peopo bury Jehoiakim wit his ancesta guys inside David's big
2Ki 24.14: He make all da Jerusalem peopo come his prisona guys, an take um Babylon side, ten
2Ki 24.14: his prisona guys, an take um Babylon side, ten thousan peopo.
2Ki 24.14: He ony let da peopo from da land dat no mo notting, stay ova dea.
2Ki 24.20: In da end, Yahweh wen kick out all da Jerusalem an Judah peopo, so dey no can show face in front him fo pray.
2Ki 25.3: No mo notting fo da peopo eat.
2Ki 25.11: Nebuzaradan take away all da peopo dat still stay inside da big town, all da odda peopo, an
2Ki 25.11: da peopo dat still stay inside da big town, all da odda peopo, an all da army guys dat wen change fo go ova da Babylon
2Ki 25.12: But some a da peopo dat no mo notting, Nebuzaradan let um stay dea so dey can
2Ki 25.16: big watta tub, an da watta carts dat Solomon wen tell his peopo make fo da Temple Fo Yahweh, all dat stuff was mo heavy fo
2Ki 25.19: from all ova da land fo join da army, an sixty a da regula peopo dat dey find inside Jerusalem.
2Ki 25.21: Az how plenny Judah peopo leave dea land, an come prisonas Babylon side.
2Ki 25.22: But fo da odda peopo, da ones dat Nebukadnezzar da Babylon king wen leave
2Ki 25.26: Cuz a dat, all da peopo, da ones dat not importan an da ones dat stay da mos
head: Cyrus Let Da Israel Peopo Go Home
Ezr 1.1: Da Sky wen tell his talka guy Jeremiah fo tell da Israel peopo, “I make dis promise: Bumbye da Babylon peopo goin take
Ezr 1.1: da Israel peopo, “I make dis promise: Bumbye da Babylon peopo goin take you guys away, but I goin bring you back again
Ezr 1.1: afta dat, da firs year dat Cyrus come king fo da Persia peopo, he wen write one letta an send um to all da places wea he
Ezr 1.3: All you peopo dat stay pray to da God Yahweh, you can go back now
Ezr 1.3: He da God fo da Israel peopo an he stay live inside Jerusalem.
Ezr 1.4: “Da Jewish peopo from any place dat live by you Babylon guys, I like you
Ezr 1.5: God make da Israel peopo feel good inside an dey like go back Jerusalem side.
Ezr 1.6: All da peopo dat live aroun dem, help um plenny too.
Ezr 1.6: Dey give da Israel peopo plenny bowl an pot, da silva an gold kine, an stuff fo eat
Ezr 1.8: (az Zerubbabel), one guy from da Judah king ohana, fo da peopo dat goin go back to da Judah land.
Ezr 1.11: He turn ova all dese tings to Sheshbazza so dat da Israel peopo can take um back Jerusalem side wen dey leave Babylon.
head: Da Peopo Dat Go Back Wit Zerubbabel
Ezr 2.1: Befo time, King Nebukadnezza army guys wen take da Jewish peopo away fo go live inside aroun Babylon town.
Ezr 2.1: Dis da ohana names fo all da peopo going back.
Ezr 2.43: Had plenny peopo go back from da odda ohanas dat work inside da temple.
Ezr 2.55: Odda peopo dat go back from Babylon, dey come from da guys dat long
Ezr 2.59: Had odda peopo dat go back Jerusalem town same time.
Ezr 2.64: So all da peopo dat go back Judah side, was 42,360.
Ezr 2.68: Wen all da peopo come to Jerusalem wea da Temple Fo Yahweh stay, some a da
Ezr 2.70: pries guys, an da helpa guys from da Levi ohana, da singa peopo, da guys dat watch da Temple gate, da worka guys fo da
Ezr 2.70: gate, da worka guys fo da temple, an some a da regula peopo wen go da small towns nea Jerusalem.
Ezr 2.70: Da odda peopo go da towns inside da Judah land wea dey come from.
Ezr 3.1: Dat year Octoba, afta all da Israel peopo pau make house inside dea towns, dey all come togedda
Ezr 3.2: his ohana, dey start fo build da altar fo God fo da Israel peopo.
Ezr 3.2: Babylon army guys wen bus up da altar, but now da Israel peopo like make sacrifice fo God on top da altar, jalike Moses,
Ezr 3.3: No matta da peopo scared a da peopo from odda place dat come dea afta da
Ezr 3.3: No matta da peopo scared a da peopo from odda place dat come dea afta da Babylon army guys
Ezr 3.3: dat come dea afta da Babylon army guys take away da Israel peopo befo time, dey wen make one new altar, da same place wea
Ezr 3.7: Den da peopo go find stone worka guys an carpinta guys.
Ezr 3.7: Dey buy plenny cedar tree from da Tyre an Sidon peopo, an pay um wit food, wine, an olive oil.
Ezr 3.11: He stay tight wit us Israel peopo, foeva!”
Ezr 3.11: Den all da peopo yell plenny loud an tell good tings bout Yahweh, cuz now
Ezr 3.12: But da younga peopo, dey yell plenny cuz dey stay real good inside.
Ezr 3.13: Peopo dat stay far from dea can hear da big noise, some a dem
Ezr 4.1: Da odda peopo dat not Jews, dat awready stay dea, dey stay agains da
Ezr 4.1: dat awready stay dea, dey stay agains da Judah an Benjamin peopo.
Ezr 4.1: Dose guys find out, da peopo dat come back from Babylon wen start fo build one new
Ezr 4.1: fo build one new Temple Fo Yahweh, da God fo da Israel peopo.
Ezr 4.2: Cuz a dat, da peopo dat not Jews go by Zerubbabel an da odda leada guys.
Ezr 4.3: But Zerubbabel, Jeshua, an da odda leada guys fo da Israel peopo tell um, “Dis job fo build da temple, az fo us guys, not
Ezr 4.3: dat goin build da Temple Fo Yahweh, da God fo us Israel peopo.”
Ezr 4.4: odda peopos dat not Jews dat live aroun dea make da Judah peopo lose fight, an try fo make um real scared so dey no go
Ezr 4.5: fo teach dem da bestes way fo mess up da work da Judah peopo get plan fo do, an dey make um stop da work.”
Ezr 4.6: Da peopo dat stay agains da Judah peopo write one nodda letta fo
Ezr 4.6: Da peopo dat stay agains da Judah peopo write one nodda letta fo send to King Xerxes, fo poin
Ezr 4.6: send to King Xerxes, fo poin finga da Judah an Jerusalem peopo.
Ezr 4.7: come da big king fo da Persia land afta King Xerxes, da peopo dat stay agains da Judah peopo do da same ting one mo
Ezr 4.7: land afta King Xerxes, da peopo dat stay agains da Judah peopo do da same ting one mo time.
Ezr 4.7: Wen da letta get to Persia, da peopo dea wen make um in da Persia language so da big king ova
Ezr 4.9: Inside da letta, da peopo dat live aroun Jerusalem send dea aloha to da king an all
Ezr 4.9: secretary, an all da judge guys, da local leada guys, da peopo from Tappel, da Persia peopo, an da peopo from Babylon
Ezr 4.9: guys, da local leada guys, da peopo from Tappel, da Persia peopo, an da peopo from Babylon town, Erech town, an Susa town
Ezr 4.9: leada guys, da peopo from Tappel, da Persia peopo, an da peopo from Babylon town, Erech town, an Susa town (dass da main
Ezr 4.10: Dey send aloha from all da odda peopo dat da big an importan king Ashurbanipal wen take outa dea
Ezr 4.11: Dis letta fo King Artaxerxes, from da peopo dat stay stick wit you, an dat live inside da Wes Eufrates
Ezr 4.12: “We like you know dis: Da Jewish peopo dat wen come hea Jerusalem town from Babylon, dey stay
Ezr 4.12: Dey no like do wat da king tell um, cuz dey real bad peopo.
Ezr 4.13: Da Jewish peopo no goin pay you da tax money, no matta you da King.
Ezr 4.14: We no like see peopo like da Jewish guys, dat no show respeck fo you.
Ezr 4.15: You goin find out how da peopo from dis big town wen like throw out da govmen from
Ezr 4.15: From long time ago, da Jerusalem peopo make trouble agains all da diffren countries dat wen take
Ezr 4.17: Dis letta fo Govna Rehum, Court Secretary Shimshai, an dea peopo dat stay live Samaria town an all ova da Wes Eufrates
Ezr 4.18: “Da letta you guys wen send me, peopo hea wen make um so dey can read um to me, my language.
Ezr 4.19: I wen tell my peopo fo look inside da court records.
Ezr 4.21: “So, tell da Jerusalem peopo dat me, da Big King, say dat dey gotta stop working.
Ezr 4.23: dey go right away to Jerusalem town, an dey make da Jewish peopo stop fo build.
Ezr 4.24: Da peopo wit Zerubbabel, dey get plenny presha from da odda peopos
Ezr 5.1: Iddo's boy Zekaraiah, dat stay talk fo da God fo da Israel peopo.
Ezr 5.1: Dey talk to da Jewish peopo Judah side an Jerusalem town.
Ezr 5.4: tell Zerubbabel guys dey gotta give um da names fo all da peopo dat stay work fo build da Temple.
Ezr 5.11: Long time ago, one big king fo da Israel peopo wen build um.
Ezr 5.12: Dat king wen tell his guys fo bus up dis Temple an make da peopo move Babylon side.
Ezr 5.16: From dat time till now, da peopo stay work, but still not pau yet.”
Ezr 5.17: “So den, King Darius, if you tink az good, tell yoa peopo fo look inside da records fo da kings ova dea Babylon
Ezr 6.1: So King Darius tell his peopo fo go look inside da Babylon records.
Ezr 6.3: Temple one mo time, da same place wea befo time da Jewish peopo make dea sacrifices.
Ezr 6.12: God wen pick Jerusalem town fo be da place wea peopo can come cuz dey know wat kine God him.
Ezr 6.12: So den, if any king, o any peopo, change dis ting wat I say hea, o if dey bus up dis Temple
Ezr 6.12: up dis Temple Jerusalem side, I like da God fo da Jewish peopo, bus up dem.
Ezr 6.14: time, dey pau build da Temple, jalike da God fo da Israel peopo wen tell um fo do, an jalike da Kings fo da Persia peopo,
Ezr 6.14: peopo wen tell um fo do, an jalike da Kings fo da Persia peopo, Cyrus, Darius, an Artaxerxes wen tell um fo do.
Ezr 6.16: Da Israel peopo -- dass da prieses, da Levi ohana guys, an all da odda
Ezr 6.16: -- dass da prieses, da Levi ohana guys, an all da odda peopo dat come back from Babylon -- dey feel real good inside.
Ezr 6.18: Fo God Jerusalem side, an same ting fo da Levi ohana peopo dat help da prieses.
Ezr 6.19: April 21, da peopo dat come back from Babylon all eat da Passova food.
Ezr 6.20: guys wen kill da bebe sheeps fo da Passova food, fo all da peopo dat come back from Babylon, an fo da odda pries guys, an
Ezr 6.21: All da Israel peopo dat wen come back from Babylon wen eat da Passova food.
Ezr 6.21: Odda peopo from da Judah land, dat wen stop do all da pilau kine
Ezr 6.21: stuff dat dea peopos stay do, an dey come jalike da Israel peopo an pray to dea God, Yahweh, dey eat da Passova food too.
Ezr 6.22: make King Darius come nice an tink diffren bout da Israel peopo den he tink befo time.
Ezr 6.22: Darius help um fo build da House Fo Da God Fo Da Israel Peopo, one mo time.
Ezr 7.6: know plenny bout da Rules dat Yahweh, da God fo da Israel peopo, wen give to da Israel peopo befo time.
Ezr 7.6: Yahweh, da God fo da Israel peopo, wen give to da Israel peopo befo time.
Ezr 7.7: seven year dat Artaxerxes stay King, some a da Israel peopo from Babylon wen go wit Ezra, an some a da pries guys an
Ezr 7.9: Ezra an da odda peopo wen leave Babylon April 8, dat year.
Ezr 7.10: make up his mind fo study da Rules dat Yahweh wen give da peopo, an do eryting God say, an teach da Israel peopo da Rules
Ezr 7.10: give da peopo, an do eryting God say, an teach da Israel peopo da Rules an all da tings God say cuz he da judge.
Ezr 7.11: him, cuz he da one wen study da tings Yahweh say da Israel peopo gotta do an da Rules Yahweh wen give dem.
Ezr 7.13: “Dis wat I tell: Any Israel peopo dat live inside da places wea I stay da King, if any a dem
Ezr 7.13: Jerusalem side wit you, no matta dey prieses, o Levi ohana peopo, o regula peopo, az okay fo dem go.
Ezr 7.13: you, no matta dey prieses, o Levi ohana peopo, o regula peopo, az okay fo dem go.
Ezr 7.14: Tell me if da peopo ova dea stay do wat da Rules say.
Ezr 7.15: plenny so you can make sacrifice to da God fo da Israel peopo, da God dat stay Jerusalem side.
Ezr 7.16: “Wateva silva an gold da peopo all ova da Babylon side give you, an wateva yoa peopo an
Ezr 7.16: da peopo all ova da Babylon side give you, an wateva yoa peopo an dea pries guys give you fo build da Temple fo dea God
Ezr 7.25: So, pick guys dat know how fo bring peopo back togedda wen dey huhu, an judge guys too.
Ezr 7.25: Dey goin judge all da peopo dat know da Rules from yoa God inside da Wes Eufrates
Ezr 7.25: Da peopo ova dea dat donno da Rules, you gotta teach dem da Rules.
Ezr 7.28: yet, cuz he wen show erybody dat he stay stick wit his peopo.
Ezr 7.28: da guys dat help him know wat fo do, an all da odda govmen peopo!
Ezr 7.28: Az why I wen get togedda da leada guys fo da Israel peopo fo come go Jerusalem wit me.
head: Da Peopo Dat Come Back From Babylon Wit Ezra
Ezr 8.15: I check da names fo da pries guys an fo da regula peopo.
Ezr 8.16: So I send peopo fo tell da leada guys Eliezer, Ariel, Shemaiah, Elnatan,
Ezr 8.17: all dose guys fo go by Iddo, da leada fo da Levi ohana peopo Kasifia side, an talk to Iddo an his ohana peopo an da
Ezr 8.17: ohana peopo Kasifia side, an talk to Iddo an his ohana peopo an da guys from Kasifia side dat suppose to work inside da
Ezr 8.22: tell da King befo time, “Our God, he stay take care all da peopo dat stay pray to him, but he stay huhu an make strong
Ezr 8.22: pray to him, but he stay huhu an make strong agains all da peopo dat ack jalike he notting.
Ezr 8.25: odda stuffs dat da king an his leada guys, an da Israel peopo dat was dea, wen give us guys fo put inside da Temple Fo
Ezr 8.28: All dis silva an gold kine stuff, da peopo wen take um to Yahweh, cuz dey like.
Ezr 8.31: Da peopo dat like go agains us guys an da guys dat like jump us, he
Ezr 8.35: Den, all da peopo dat wen come back from Babylon bring animals fo make
Ezr 8.35: sacrifice dat you burn up eryting fo da God Fo Da Israel Peopo -- 12 boy kine cows fo all da Israel peopo, 96 boy kine
Ezr 8.35: Fo Da Israel Peopo -- 12 boy kine cows fo all da Israel peopo, 96 boy kine sheeps, 77 bebe sheeps.
Ezr 8.36: Da govmen peopo wen do plenny kine stuff fo help da peopo, an fo build da
Ezr 8.36: Da govmen peopo wen do plenny kine stuff fo help da peopo, an fo build da Temple Fo God.
Ezr 9.1: Dey tell, “Da Israel peopo, prieses and Levi ohana guys an regula kine peopo, dey no
Ezr 9.1: Israel peopo, prieses and Levi ohana guys an regula kine peopo, dey no ack like dey spesho fo God.
Ezr 9.1: Oua peopo stay do da same pilau kine stuff jalike da Canaan peopo,
Ezr 9.1: peopo stay do da same pilau kine stuff jalike da Canaan peopo, da Het peopo, da Periz peopo, da Jebus peopo, da Ammon
Ezr 9.1: do da same pilau kine stuff jalike da Canaan peopo, da Het peopo, da Periz peopo, da Jebus peopo, da Ammon peopo, da Moab
Ezr 9.1: kine stuff jalike da Canaan peopo, da Het peopo, da Periz peopo, da Jebus peopo, da Ammon peopo, da Moab peopo, da Egypt
Ezr 9.1: da Canaan peopo, da Het peopo, da Periz peopo, da Jebus peopo, da Ammon peopo, da Moab peopo, da Egypt peopo, an da Amor
Ezr 9.1: da Het peopo, da Periz peopo, da Jebus peopo, da Ammon peopo, da Moab peopo, da Egypt peopo, an da Amor peopo.
Ezr 9.1: da Periz peopo, da Jebus peopo, da Ammon peopo, da Moab peopo, da Egypt peopo, an da Amor peopo.
Ezr 9.1: da Jebus peopo, da Ammon peopo, da Moab peopo, da Egypt peopo, an da Amor peopo.
Ezr 9.1: da Ammon peopo, da Moab peopo, da Egypt peopo, an da Amor peopo.
Ezr 9.4: Den get odda peopo dat stay scared an shaking too, cuz dey know wat da God Fo
Ezr 9.4: an shaking too, cuz dey know wat da God Fo Da Israel Peopo tell.
Ezr 9.4: Cuz dey know dat some a da peopo dat wen come back from Babylon, no stay lissen an do wat
Ezr 9.9: stay slaves fo shua, you oua God, an you stick wit yoa peopo no matta us slaves.
Ezr 9.9: You let us build one strong wall fo da Judah peopo Jerusalem side.
Ezr 9.10: “But now, wit all da bad kine stuff oua peopo stay doing, us no can say notting to you oua God.
Ezr 9.12: No do notting fo help dose peopo, an no make eryting come good fo dem!
Ezr 9.15: You da God fo da Israel peopo.
head: Da Peopo Tell Dat Dey Wen Do Da Wrong Ting
Ezr 10.1: Uku paila Israel peopo wen come by him, guys an wahines an kids.
Ezr 10.2: But now, no matta us do dis, us Israel peopo can stay shua dat God goin make eryting come okay fo us.’
Ezr 10.5: main pries guys, an da Levi ohana guys, an all da Israel peopo make one strong promise to God, dat dey goin do jalike
head: Da Peopo Send Back Dea Wifes An Kids From Da Peopos Dat Donno God
Ezr 10.6: dea cuz he still stay sore inside, cuz he no can trus da peopo dat wen come back from Babylon.
Ezr 10.7: Dey tell all da peopo dat come back from Babylon, fo come togedda Jerusalem
Ezr 10.8: away dea land an eryting dey own, an cut um off from da peopo dat come back from Babylon.
Ezr 10.9: Two days afta dat, Decemba 19, all da peopo from da Judah an Benjamin land come togedda.
Ezr 10.12: All da peopo dat wen come togedda dea, dey talk strong, an dey tell,
Ezr 10.13: Get plenny peopo hea, an stay rain plenny.
Ezr 10.14: Let oua leada guys take care dis, fo all da peopo.
Ezr 10.16: So, dass how da peopo dat come back from Babylon side send back dea wifes.
Ezr 10.44: Dey wen send da wahines an dea kids back to dea peopo.
head: Nehemiah Pray Fo His Peopo
Neh 1.2: I aks dem bout Jerusalem town, an bout the Jewish peopo dat da Babylon army wen go take Babylon side befo time, an
Neh 1.3: Den dey tell me, “Da Babylon king wen take away oua peopo from dea land an bring um ova hea, Babylon side.
Neh 1.3: Lata, plenny peopo wen go back Jerusalem side fo live inside Judah.
Neh 1.5: You wen make one deal fo da peopo dat get love an aloha fo you, da ones dat stay do wat you
Neh 1.5: An you stay stick wit yoa peopo cuz you wen make dat deal wit dem.
Neh 1.6: I stay praying day time an nite time, fo you help yoa peopo, da Israel peopo.
Neh 1.6: day time an nite time, fo you help yoa peopo, da Israel peopo.
Neh 1.6: I stay tell you strait, us Israel peopo wen do plenny bad kine tings agains you.
Neh 1.6: Me an all my ohana peopo, wen do bad kine tings!
Neh 1.10: Us da peopo you wen get outa trouble, cuz you strong, an you get
Neh 1.11: Get odda peopo, you da boss fo dem too, an dey stay good inside cuz dey
Neh 2.10: goin come ova dea fo do someting good fo da Israel peopo.
head: Da Peopo Say Dey Goin Build Da Wall One Mo Time
Neh 2.16: I neva tell nobody yet, not da Jewish peopo, o da prieses, o da ali`i guys, o da govmen guys, o da
Neh 2.16: o da prieses, o da ali`i guys, o da govmen guys, o da odda peopo dat goin do da work bumbye.
Neh 2.20: Yoa peopo no mo say wit Jerusalem town from befo time, but dis da
head: Da Peopo Build Da Jerusalem Town Wall One Mo Time
Neh 3.13: Da Valley Gate, Hanun an da peopo dat live Zanoah, dey fix um.
head: Da Peopo Dat Stay Agains Da Jews Make Plan Fo Fight
Neh 4.4: Make odda peopo take ova dem An make um prisonas dat gotta go live anodda
Neh 4.6: Dat happen cuz da peopo work wit all dea heart.”
Neh 4.7: work fo fix da Jerusalem town wall going good, an dat da peopo start fo fill up da places wea da wall stay bus up.
Neh 4.8: all make plan fo come fight da Jerusalem town an make da peopo dea come all mix up.
Neh 4.12: Den da Jewish peopo dat live nea da guys dat stay agains us, dey come
Neh 4.13: Az why I put peopo, one ohana fo ery place, behind da low places wea da wall
Neh 4.14: I tell um, “No scared dose Sanballat peopo!
Neh 4.16: Da leada guys wen stay right dea behind da Judah peopo.
Neh 4.19: ali`i guys, da main leada guys, an all da odda guys, “Get peopo stay working all ova da place, you know.
Neh 4.22: I tell da peopo dat time too, “Ery guy, him an da ones dat work fo him,
head: Nehemiah Help Da Peopo Dat No Mo Notting
Neh 5.1: Dat time, plenny peopo an dea wifes stay squawk bout how da odda Jewish ohana
Neh 5.2: Some a dem tell, “Us guys, oua kids, an plenny odda peopo, we all gotta get wheat an stuff fo eat so we no mahke.
Neh 5.3: Odda peopo tell, “Da plants no stay growing dis year.
Neh 5.4: Odda peopo tell, “Us guys wen sign paypas fo oua land fo plant an fo
Neh 5.4: plant an fo oua grape farm, fo borrow money from oua own peopo so we can pay da tax fo da Babylon King, an we lose
Neh 5.5: But us get da same blood an bone jalike da peopo from oua own ohana dat we stay borrow da money from.”
Neh 5.7: all dem guys, “How come you guys taking tings from yoa own peopo?
Neh 5.7: So I tell all da peopo fo come togedda fo do someting bout dem guys.
Neh 5.8: we stay buy back oua Jewish brudda guys dat befo time peopo wen sell to da odda peopos fo make um slaves.”
Neh 5.13: All da peopo dat wen come togedda tell, “Az right!
head: Nehemiah Help Da Peopo
Neh 5.15: da guys dat was govna befo me, dey wen make um hard fo da peopo.
Neh 5.15: dat work fo da odda govnas, dey ack like dey can tell da peopo wat fo do too.
Neh 5.17: Ery day I feed 150 peopo, da Jews an da govmen guys.
Neh 5.18: Ery day my peopo cook fo erybody one cow, six sheeps dat dey pick spesho fo
Neh 5.18: I get da right fo use cuz I da govna, cuz dat make da peopo work mo hard fo do all dat.
Neh 5.19: good tings fo me Cuz a all da good tings I stay do fo dis peopo!
head: Da Local Peopo Try Fo Make Us Stop
Neh 6.1: an da odda guys dat stay agains us wen hear dat me an my peopo stay build da town wall awready.
Neh 6.4: Four times, dey wen send peopo fo tell me come, an I tell um same ting.
Neh 6.6: Da letta tell: “Da peopo from diffren country telling dis -- an Geshem tell az fo
Neh 6.6: dis -- an Geshem tell az fo real -- dat you an da Jewish peopo, you stay make plan fo fight da King.
Neh 6.9: Dey tink dis bout us, “Da Jewish peopo goin come too weak, an dey goin lose fight an no finish
Neh 6.16: Wen all da guys dat stay agains us find out we pau, all da peopo inside all da countries aroun us guys come scared, an
Neh 6.18: Cuz had plenny Judah peopo dat wen make strong promise befo time, fo make Tobiah dea
Neh 7.3: I tell da peopo, “No open da Jerusalem town gates early.
Neh 7.3: Pick Jerusalem peopo fo be da security guards fo da town.
Neh 7.4: cuz da town big an get plenny room, but ony get litto bit peopo live inside dea, an dey neva build houses yet.
head: Da Peopo Dat Come Back From Babylon Side
Neh 7.5: I tell all da ali`i guys an da govmen guys an all da odda peopo fo come togedda, so dey can write down all da ohana name.
Neh 7.5: I wen awready find da ohana book wit da name fo da peopo dat wen come wit da firs ones dat come back from Babylon
Neh 7.6: Babylon side, an dis wat stay write inside dea: “Dis, da peopo inside dis districk dat come back from Babylon, da ones
Neh 7.7: “Dis how much Israel peopo wen come back: Da Parosh ohana, 2,172.
Neh 7.57: “Da guys dat come from da peopo dat wen work fo King Solomon befo time, dea ohanas come
head: Da Peopo Dat No Can Make Proof Wat Ohana Dey Come From
Neh 7.61: Odda peopo come from Tel-Melah, Tel-Assha, Kerub, Addon, an Immer
Neh 7.61: proof wat ohana dey come from, so dey donno if dey Israel peopo, o not.
Neh 7.62: dat come from da Delaiah, Tobiah, an Nekoda ohanas, 642 peopo.
Neh 7.67: neva count dea slave guys an slave wahines wit da Israel peopo.
Neh 7.68: Da peopo get 736 horse, 245 mule, 435 camel, an 6,720 donkey.
Neh 7.72: Da odda peopo give 20,000 gold coin, 2,500 pound silva, an 67 robe fo da
Neh 7.73: Den all da Israel peopo -- da pries guys, da Levi ohana guys, da guys dat watch da
Neh 7.73: music guys, da worka guys fo da Temple, an some a da odda peopo -- dey all wen go home an live inside dea own towns.
head: Ezra Read Da Rules From God Fo Da Peopo
Neh 7.73: Octoba time, all da Israel peopo stay live inside dea towns now.
Neh 8.1: An all da peopo come togedda inside da open place inside da Watta Gate.
Neh 8.1: Dass da Rules dat Yahweh wen give da Israel peopo long time ago.
Neh 8.5: Da peopo wen build one wood stage fo Ezra.
Neh 8.5: All da peopo can see him, cuz he stay stand up dea on top da stage.
Neh 8.6: tell God “Mahalo,” cuz he do all kine good tings fo da peopo.
Neh 8.6: All da peopo put up dea hands an tell, “Dass it!
Neh 8.7: Da peopo stay standing dea, an da Levi guys help um undastan wat da
Neh 8.9: teach da Rules, an da Levi ohana guys dat stay help da peopo fo undastan, dey all tell da peopo, “No cry!
Neh 8.9: guys dat stay help da peopo fo undastan, dey all tell da peopo, “No cry!
Neh 8.9: Cuz all da peopo, dey stay crying wen dey hear wat da Rules tell.
Neh 8.10: Nehemiah tell da peopo, “You go now.
Neh 8.10: Send some food to da peopo dat neva get notting ready fo eat.
Neh 8.11: Nehemiah, da guys from da Levi ohana stay telling all da peopo, “No need dey make big noise!
Neh 8.12: Den all da peopo go from dea, fo eat an drink an send food to odda peopo,
Neh 8.12: da peopo go from dea, fo eat an drink an send food to odda peopo, an fo stay feel real good inside.
Neh 8.14: wea Yahweh tell Moses, dat Octoba da time fo da Israel peopo go make shacks an live inside dem, fo dis spesho religious
Neh 8.15: Dey suppose to tell da peopo aroun all da towns an all ova Jerusalem, fo make shua
Neh 8.16: So da peopo go out an bring back all kine tree branch.
Neh 8.16: Odda peopo make dea shacks inside da open places by da Watta Gate an
Neh 8.17: All da peopo dat wen come back from Babylon, dey wen make shack an live
Neh 8.17: Cuz from Joshua time (az Nun's boy), till den, da Israel peopo neva make dat kine spesho religious time.
head: Da Peopo Tell Da Bad Tings Dey Wen Do
Neh 9.1: Octoba 31, da peopo go meet one mo time.
Neh 9.2: Da peopo from da Israel ohana wen go stand one side, away from all
Neh 9.2: Israel ohana wen go stand one side, away from all da odda peopo dat not from dea.
Neh 9.2: An da Israel peopo tell erybody da bad kine tings dey wen do, an wat dea
head: Da Peopo Tink Bout Da Good Tings God Do
Neh 9.5: Sherebiah, Hodiah, Shebaniah, an Petahiah -- dey tell da peopo, “Stand up!
Neh 9.6: You da one dat make all da animals an plants an fishes an peopo stay alive, An erybody dat stay inside da sky stay show
Neh 9.8: You tell him: ‘All da peopo dat goin come from you, I goin give to dem, da land wea da
Neh 9.8: come from you, I goin give to dem, da land wea da Canaan peopo live, An da Het peopo, da Amor peopo, da Periz peopo, Da
Neh 9.8: give to dem, da land wea da Canaan peopo live, An da Het peopo, da Amor peopo, da Periz peopo, Da Jebus peopo, an da
Neh 9.8: da land wea da Canaan peopo live, An da Het peopo, da Amor peopo, da Periz peopo, Da Jebus peopo, an da Girgash peopo.
Neh 9.8: peopo live, An da Het peopo, da Amor peopo, da Periz peopo, Da Jebus peopo, an da Girgash peopo.
Neh 9.8: An da Het peopo, da Amor peopo, da Periz peopo, Da Jebus peopo, an da Girgash peopo.
Neh 9.8: Amor peopo, da Periz peopo, Da Jebus peopo, an da Girgash peopo.
Neh 9.10: mind, Fo hurt Pharaoh an all his helpa guys An all da odda peopo inside his land.
Neh 9.12: had one cloud dat go from da groun to da sky, Fo show da peopo wea fo go.
head: Da Peopo No Lissen
Neh 9.17: “But you, you one God dat no mind let peopo go Fo da bad kine tings dey do.
Neh 9.17: You big heart fo do good tings fo peopo.
Neh 9.17: You get pity fo peopo.
Neh 9.17: You erytime stick wit yoa peopo.
Neh 9.17: Dass why you neva leave yoa peopo, dat time, Not even afta dey talk real bad bout you An
Neh 9.22: “You give um land Dat had dea own king an peopo befo time.
Neh 9.24: All da Canaan peopo dat stay live dea befo time, You take away dea powa An
Neh 9.24: time, You take away dea powa An give dea king guys an dea peopo to yoa ohana guys, Fo make da Israel peopo do how dey like
Neh 9.24: guys an dea peopo to yoa ohana guys, Fo make da Israel peopo do how dey like to da Canaan peopo.
Neh 9.24: guys, Fo make da Israel peopo do how dey like to da Canaan peopo.
Neh 9.25: So oua peopo wen eat plenny an come full, An even start fo come fat.
Neh 9.26: “But still yet, da peopo no like lissen.
Neh 9.27: Cuz a dat, you wen make shua, Da odda peopo dat stay agains oua Israel ohanas Bus up oua peopo an make
Neh 9.27: Da odda peopo dat stay agains oua Israel ohanas Bus up oua peopo an make um suffa.
Neh 9.27: But wen oua peopo wen suffa, Dey yell to you fo help dem.
Neh 9.27: plenny pity fo dem, You wen give some leada guys to oua peopo, Fo get um outa da hard times dey stay in Cuz a da ones
Neh 9.28: “But wen oua peopo come inside dis land an make house dea, One mo time dey go
Neh 9.28: You make shua dat da peopo dat stay agains dem Bus dem up an come da boss guys fo oua
Neh 9.28: dat stay agains dem Bus dem up an come da boss guys fo oua peopo.
Neh 9.29: You wen tell da peopo fo wise up, Cuz you like make dem come back Lissen to yoa
Neh 9.29: Cuz wen peopo do wat you tell um, Dey goin live fo real kine.
Neh 9.30: Fo plenny years you hang in dea wit yoa peopo.
Neh 9.30: You send yoa Spirit fo tell da talkas fo God Fo tell da peopo, ‘Wise up!
Neh 9.30: So den, you let da peopo from odda lands Take ova yoa peopo.’
Neh 9.30: So den, you let da peopo from odda lands Take ova yoa peopo.’
Neh 9.31: But cuz you get plenny pity fo yoa peopo, You neva wipe um out, An you neva leave dem an go way
Neh 9.31: Cuz you da God dat like do good tings fo yoa peopo, An give peopo one mo chance.
Neh 9.31: you da God dat like do good tings fo yoa peopo, An give peopo one mo chance.
Neh 9.32: wat you promise fo do, An you erytime stay tight wit yoa peopo.
Neh 9.32: guys an da talkas fo God, Oua ancesta guys, an all yoa peopo.
Neh 9.35: doing bad kine stuff, An dey still make any kine to odda peopo.
Neh 10.14: Da leada guys fo da peopo: Parosh, Pahat-Moab, Elam, Zattu, da odda Bani, Bunni,
Neh 10.28: “All da odda Israel peopo too -- da pries guys, da Levi ohana guys, da security
Neh 10.28: da guys dat stay work inside da Temple, an all da odda peopo dat no stay stick wit da diffren peopos inside da odda
Neh 10.31: “Da Res Day, if da peopo dat stay dis land bring stuff fo sell, wheat o watevas, us
Neh 10.33: fo God, an fo pay fo da sacrifices dey make wen da Israel peopo do someting bad an dey donno dey doing um, but gotta make
Neh 10.39: Cuz da Levi ohana peopo an all da odda Israel peopo goin bring da tings dey like
Neh 10.39: Cuz da Levi ohana peopo an all da odda Israel peopo goin bring da tings dey like give to God: wheat, an wine,
head: Dey Fill Up Jerusalem Town Wit Peopo
Neh 11.1: Now, da leada guys fo da peopo live inside Jerusalem town.
Neh 11.1: So all da odda peopo wen pull name fo pick one ohana from ery ten ohanas.
Neh 11.2: Get odda peopo wen like go live inside Jerusalem town too, an da odda
Neh 11.2: wen like go live inside Jerusalem town too, an da odda peopo wen tell dem, “Us guys like fo God do good tings fo you
Neh 11.3: (Inside da odda Judah towns, all da Israel peopo dat stay dea, live on top dea own land, da peopo an da
Neh 11.3: da Israel peopo dat stay dea, live on top dea own land, da peopo an da prieses an da Levi ohana guys, da guys dat stay work
Neh 11.3: guys, da guys dat stay work inside da Temple, an odda peopo dat come from da guys dat wen work fo King Solomon.”
Neh 11.4: But inside Jerusalem town, get some a da peopo from da Judah an da Benjamin ohanas dat live dea too.
Neh 11.16: and Jozabad too, dat was da two leadas fo da Levi ohana peopo an dat stay in charge a da guys dat do da work outside da
Neh 11.17: boy, wit ancestas Zabdi an Asaf, was da leada dat help da peopo start fo tell God “Mahalo plenny!
Neh 11.20: odda pries guys an Levi ohana guys an da res a da Israel peopo, dey live inside da small towns Judah side, an erybody dea
Neh 11.24: ancestas, he da one dat talk fo da King bout eryting da peopo need.
Neh 11.25: Some a da Judah peopo wen live inside Kiriat-Arba an da small towns aroun dea,
Neh 11.31: Da Benjamin peopo, dey live Geba town an da odda side, Mikmash, Aija, Bethel
Neh 11.36: Some ohanas from da Levi peopo dat stay inside Judah wen go live wit da Benjamin peopo.
Neh 11.36: peopo dat stay inside Judah wen go live wit da Benjamin peopo.
Neh 12.22: Da time da Persia guy Darius Numba Two was king, da peopo write down who was da leadas fo all da Levi ohanas, an fo
Neh 12.23: Da peopo wen write um all inside da main Book Fo Da Name A All Da
Neh 12.23: wen write um all inside da main Book Fo Da Name A All Da Peopo, till da time Johanan, Eliashib boy, was da main pries.
Neh 12.27: blessing fo da new town wall aroun Jerusalem, dey send peopo all da places da Levi ohana guys live, fo bring all a dem
Neh 12.28: All da peopo dat sing wen come togedda from da towns aroun Jerusalem.
Neh 12.28: Dey even come from da small towns wea da Netofat peopo live, an from Bet-Gilgal an nea Geba an Azmavet (cuz da
Neh 12.30: can go inside da Temple, an dey make sacrifice fo all da peopo, an fo da gates an da wall too.
Neh 12.31: I half half da peopo fo make parade an tell God he awesome.
Neh 12.38: I go behin dem wit half da peopo, above da Towa Wit Ovens, to da Wide Wall, above da Efraim
Neh 12.40: Get peopo dat wen go wit me fo tell God he awesome.
Neh 12.40: Me, an half da govmen guys, an da odda half a da peopo dat wen go da lef side, we all stand togedda inside da
Neh 12.43: Dat day, da peopo make choke plenny sacrifice.
Neh 12.43: You can hear how good inside da Jerusalem peopo stay, no matta you stay far from da town.
Neh 12.44: care da rooms an da storage places, some take da gifs dat peopo bring, oddas take da bestes stuff dat da peopo cut from da
Neh 12.44: da gifs dat peopo bring, oddas take da bestes stuff dat da peopo cut from da groun an bring to da Temple jalike God's Rules
Neh 12.44: Da peopo bring stuff from da fields aroun da small towns too, fo da
Neh 12.44: from da fields aroun da small towns too, fo da Levi ohana peopo.
Neh 12.44: All da Judah peopo stay real good inside, cuz a da pries guys an da Levi
Neh 12.45: do dea work fo God, an make da sacrifices so dey an da peopo can go inside da Temple fo pray.
Neh 12.47: an lata wen me, Nehemiah, stay in charge, all da Israel peopo wen give da food ery day fo da singa guys an da security
head: Da Peopo From Ammon An Moab Hemo Demself From God's Peopo
head: Da Peopo From Ammon An Moab Hemo Demself From God's Peopo
Neh 13.1: guys read from da book Moses wen write, cuz dey like da peopo lissen.
Neh 13.1: Dey find out inside da book, dat nobody from da Ammon peopo o da Moab peopo can get da right fo come one Israel guy,
Neh 13.1: inside da book, dat nobody from da Ammon peopo o da Moab peopo can get da right fo come one Israel guy, fo come togedda
Neh 13.1: fo come one Israel guy, fo come togedda wit da Israel peopo an show God love an respeck.
Neh 13.2: Cuz long time befo, wen da Israel peopo come outa da boonies, da Ammon an Moab peopo neva go out
Neh 13.2: wen da Israel peopo come outa da boonies, da Ammon an Moab peopo neva go out fo meet da Israel peopo an tell um aloha an
Neh 13.2: da Ammon an Moab peopo neva go out fo meet da Israel peopo an tell um aloha an give um bread an watta.
Neh 13.2: Dey wen pay Balaam fo put bad kine kahuna on top da Israel peopo.
Neh 13.3: Wen da peopo hear wat da Rules from God tell, dey make all da peopo
Neh 13.3: da peopo hear wat da Rules from God tell, dey make all da peopo from da odda nations hemo demself from da Israel peopo.
Neh 13.3: da peopo from da odda nations hemo demself from da Israel peopo.
Neh 13.5: Befo time, inside dat room dey stay stash da wheat dat da peopo bring to da Temple, an da incense, da spesho dishes, an da
Neh 13.5: Cuz God wen tell da peopo fo give all dat to da Levi ohana peopo, an da singa guys,
Neh 13.5: Cuz God wen tell da peopo fo give all dat to da Levi ohana peopo, an da singa guys, an da security guard guys.
Neh 13.10: Den I find out da guys in charge a da stuff peopo bring to da Temple, neva give da Levi ohana guys da tings.
Neh 13.10: dat, da Levi ohana guys an da singa guys, dat help da odda peopo show love an respeck fo God, dey neva stick aroun, cuz dey
Neh 13.12: Afta dat, all da Judah peopo wen bring da ten percen a da wheat, an wine, an olive oil
Neh 13.15: On da Res Day, I see da peopo smashing grape wit dea feets fo make wine, an bringing
Neh 13.16: Same time, had peopo from Tyre town dat live inside Jerusalem town.
Neh 13.16: dey wen bring fishes an all kine stuff fo sell to da Judah peopo, inside Jerusalem.”
Neh 13.22: Let me go, an no hurt me, Cuz you stay stick wit yoa peopo all da time!
head: No Can Marry Peopo Dat Not Jewish
Neh 13.26: fo Solomon, an God make him da king ova all da Israel peopo.
Neh 13.29: Eh my God, no foget dat kine bad peopo.
Neh 13.31: I make shua dat da peopo bring da pries guys wood, fo burn da sacrifices, wen dey
Neh 13.31: I make shua dey get da bestes stuff dat da peopo cut from wat dey wen plant.
Est 1.5: da yard aroun da garden inside his palace, fo all da peopo dat stay inside Susa town wit da strong walls, from da mos
Est 1.5: inside Susa town wit da strong walls, from da mos importan peopo to da regula peopo.
Est 1.5: da strong walls, from da mos importan peopo to da regula peopo.
Est 1.7: Dey give da peopo wine in fancy kine gold cup dat cost plenny, ery one
Est 1.11: kine crown on top her head, so Xerxes can show all da peopo an ali`i guys dat stay dea how pretty she stay.
Est 1.16: She do um agains da ali`i guys too, an agains da peopo inside all da districks wea you, King Xerxes, stay da
Est 1.19: “So, if you like, you go send out dis rule, an tell yoa peopo fo write um inside da rules fo Persia an Media.
Est 1.22: wit lettas fo da main guys inside ery districk, fo ery peopo in dea own language an alphabets, telling dem dat ery man
Est 2.3: Den da spesho peopo dat know how fo make dem mo pretty still yet, can do dat.
Est 2.6: from Jerusalem, wit King Coniah da king fo Judah, an odda peopo.
Est 2.8: Da palace peopo take Esther to da King's palace an make Hegai stay in
head: Haman Make Plan Fo Wipe Out Da Jewish Peopo
Est 3.6: But wen Haman find out who Mordecai's peopo, Haman tink az no good if he kill ony Mordecai.
Est 3.6: find someting so he can wipe out all da Jews, Mordecai's peopo, all ova da land wea Xerxes stay da king.
Est 3.8: Den Haman tell King Xerxes, “Get some diffren kine peopo dat live all ova da place inside hea, but dey no make
Est 3.11: “No worry bout da money, an make how you like to dose peopo.
Est 3.12: Da secretaries write da way da peopo inside ery districk stay write, an use dea alphabets.”
Est 3.12: Dey make um fo ery peopo in dea own language.
Est 3.12: districks dat get dea own local govmen, an da ali`i fo ery peopo.
Est 3.14: Inside ery districk, an fo ery peopo, dey suppose to make one copy a wat da rule say, an make
Est 3.14: Dey gotta make shua ery peopo hear um, so dey goin be ready fo kill all da Jews dat day.
Est 3.15: But da peopo inside Susa town, dey donno wat fo do.
head: Mordecai Aks Esther Fo Help Da Jewish Peopo
Est 4.1: wen find out bout eryting Haman guys goin do to da Jewish peopo, he broke his clotheses, an put on burmbag clotheses an
Est 4.3: Inside ery districk wea da Jewish peopo hear wat da king tell da odda peopos fo do, da Jews ack
Est 4.3: Plenny Jewish peopo all ova da place wear burmbag clotheses, an throw ashes up
Est 4.7: happen to him, an how plenny money Haman promise fo pay da peopo dat take care da king's money, fo wipe out da Jewish
Est 4.7: peopo dat take care da king's money, fo wipe out da Jewish peopo.
Est 4.8: down wat King Xerxes inside Susa town tell bout da Persia peopo goin wipe out da Jews.
Est 4.8: Tell her she gotta go by da king fo her peopo, fo beg him fo give um chance!
Est 4.11: Hatak fo tell Mordecai, “All da king's leadas an palace peopo an all da peopo inside his districks know, dat any guy o
Est 4.11: Mordecai, “All da king's leadas an palace peopo an all da peopo inside his districks know, dat any guy o wahine dat go
Est 4.14: dis time, some odda ting goin happen fo get da Jewish peopo outa dis one nodda way.
Est 4.16: fo tell Mordecai dis: “Go bring togedda all da Jewish peopo you can find inside Susa town an no eat food so you can
Est 7.3: An I aks you fo let my peopo stay alive too.
Est 7.4: Cuz somebody wen sell out me an my peopo fo kill us.
Est 8.6: Cuz I no like see dis bad kine stuff come on top my peopo, an see all my own ohana wipe out.
Est 8.11: care demself, an can wipe out an kill any army from any peopo o districk dat go agains dem an dea wahines an kids, an
Est 8.13: one copy a dis rule to ery districk, an tell um to ery peopo, so da Jews can stay get ready dat day, fo fight agains da
Est 8.17: An plenny odda peopo wen come Jews, cuz now dey real scared a da Jews.
Est 9.18: But da Jews inside Susa town still stay fight da peopo dat stay agains dem on March 7 and 8.
Est 9.18: Az why March 9 da day wen da Susa peopo res an come togedda an make party, an stay feel real good
Est 9.22: dose days an fo give food gifs to each odda an to da peopo dat no mo notting.
Est 9.30: An had odda lettas dat peopo send to all da Jews inside da 127 districks wea Xerxes
Est 10.3: Jews get plenny respeck fo him, cuz he work plenny so his peopo can stay okay.
Est 10.3: come good fo all da odda Jews, cuz dey come from his peopo too.
Isa 1.1: Dat time, da king fo da Judah peopo was Uzziah, den Jotham, den Ahaz, an den Hezekiah.
head: Wat God Tell Da Judah Peopo
Isa 1.2: da Good Boss, telling you dis: “I wen take care da Israel peopo Jalike dey my kids, an help um grow up.
Isa 1.3: But da Israel peopo, dey donno me.
Isa 1.3: Even my own peopo no undastan notting bout me.
Isa 1.4: an dea bruddas, dey no do right kine stuff, Dey da kine peopo dat like bus up eryting!”
Isa 1.4: Dey hate da God fo da Israel peopo dat stay good an spesho.
Isa 1.7: You wen see da odda peopo take away All yoa food from yoa fields an eat um.
Isa 1.7: An peopo from odda places wen take um ova.
Isa 1.9: Da God Ova All Da Armies, If he neva leave us guys some peopo ova dea still yet, Us guys goin come like da Sodom peopo,
Isa 1.9: peopo ova dea still yet, Us guys goin come like da Sodom peopo, An da Gomorrah peopo -- no mo nobody dea.
Isa 1.9: yet, Us guys goin come like da Sodom peopo, An da Gomorrah peopo -- no mo nobody dea.
Isa 1.10: Lissen wat oua God stay teach, You peopo dat ack jalike you from Gomorrah!
Isa 1.15: Yoa hands stay dirty all ova From da blood a da peopo you wen kill.
Isa 1.17: Kokua da peopo dat need help Fo da bad tings da bad guys do to dem.
Isa 1.20: But if you no lissen an no like do wat I say, Den odda peopo goin come wit dea swords An wipe out you guys.
head: Da Peopo Inside Jerusalem No Stick Wit Yahweh
Isa 1.21: You see da peopo inside da big town Dat I wen trus befo time, Dey come
Isa 1.21: Befo time, dey stay stick wit me, An wen dey judge peopo, dey do um da right way.
Isa 1.21: But now, ony get guys ova dea dat ony like kill peopo!
Isa 1.24: Da God Ova All Da Armies, Da Strong One dat help da Israel peopo, Dis wat he tell: “Auwe!
Isa 1.26: An akamai kine peopo dat can tell you guys wat fo do, Jalike you guys wen get
Isa 1.26: Afta dat, peopo goin call you guys ‘Da big town wea erybody do da right
Isa 1.26: erybody do da right ting,’ An ‘Da town wea you can trus da peopo.
Isa 1.27: Da peopo dat stay go Mount Zion fo pray, Inside Jerusalem town, God
Isa 1.28: But da peopo dat go agains me An da ones dat stay do bad kine stuff, I
Isa 2.1: Dis wat Yahweh Da Boss wen show Isaiah, Amoz boy, bout da peopo inside Judah an Jerusalem: Bumbye, wen da world almos goin
Isa 2.2: Den all da peopo from odda countries Goin stay come dea.
Isa 2.5: You peopo inside Jacob's ohana, Come.
Isa 2.6: Cuz Yahweh, you wen leave yoa peopo awready, Da Jacob ohana peopo.
Isa 2.6: Yahweh, you wen leave yoa peopo awready, Da Jacob ohana peopo.
Isa 2.6: Dey lissen to da odda peopo from da east side, Babylon side, So now dey even go call
Isa 2.6: side, So now dey even go call da spirit from da mahke peopo Fo come tell um wat goin happen bumbye, Jalike da Filisha
Isa 2.6: Fo come tell um wat goin happen bumbye, Jalike da Filisha peopo stay do.
Isa 2.6: Yoa peopo stay make deal wit da odda peopos Dat donno you.
Isa 2.7: All ova da Israel peopo land, Get plenny silva an gold An mo plenny rich kine
Isa 2.9: No let go dat kine peopo!
Isa 2.10: You Jacob ohana peopo, Go down deep inside da rocks, Hide yoaself inside da
Isa 2.11: Dat time, Yahweh da ony One Da peopo goin talk good bout.
Isa 2.12: erybody dat get big head, An agains all da high makamaka peopo.
Isa 2.12: God goin bring down da kine peopo dat tink dey importan.
Isa 2.12: He goin make all dat kine peopo come notting.
Isa 2.13: No matta da peopo tink dey importan Jalike da tall cedar trees inside
Isa 2.16: If peopo tink dey strong like da big boats dat go Spain, Da nice
Isa 2.17: Dat time, Yahweh da ony One Da peopo goin talk good bout.
Isa 2.19: Peopo goin go inside caves inside da big rocks, An inside da big
Isa 2.20: Dat time, da idol kine gods Dat da peopo wen make from da silva an gold Fo go down and show um
Isa 2.22: No trus da peopo!
head: Yahweh Da Boss, Da Judge Fo Da Judah Peopo
Isa 3.1: Ova All Da Armies, He goin take away all da stuff From da peopo inside Jerusalem an Judah, All da stuff dey need fo take
Isa 3.3: leadas, All da army captains, All da odda kine importan peopo, All da akamai guys dat tell da peopo wat fo do, All da
Isa 3.3: odda kine importan peopo, All da akamai guys dat tell da peopo wat fo do, All da guys dat get da smarts fo make real nice
Isa 3.4: Peopo dat stay make any kine, dey goin take charge a dem.
Isa 3.5: Da peopo goin give each odda hard time, Friend agains friend.
Isa 3.7: No make me da leada fo all dis peopo.
Isa 3.8: You know, da peopo inside Jerusalem, Jalike dey no can walk strait.
Isa 3.8: Da peopo inside Judah, Jalike dey stay fall down too.’
Isa 3.9: Dey talk big bout da bad kine stuff dey do, Jalike da peopo inside Sodom.
Isa 3.12: Da ones dat give my peopo presha, Dey stay ack jalike dey young kids.
Isa 3.12: My peopo get wahines in charge a dem.
Isa 3.12: Lissen, my peopo, Da ones dat tell you guys wea fo go, Dey stay take you
Isa 3.13: He stand up fo judge da peopo.
Isa 3.14: judge da older leadas An da odda ones dat stay lead his peopo.
Isa 3.14: All da stuff you guys wen rip off From da peopo dat no mo notting, All dat stuff you guys take um Inside
Isa 3.15: Wat you guys tinking Wen you go smash my peopo, aah?
Isa 3.15: Da peopo dat no mo notting, How come you go rub dea face inside da
Isa 4.1: Dey goin tell um, “Ony marry us So us can get yoa name, So peopo no talk bad bout us An make us shame cuz we no mo husban.
Isa 4.2: on top da land, Dat goin come real awesome, An da Israel peopo dat still yet stay alive dat time Goin feel real good
Isa 4.2: Goin feel real good inside bout all dat, An all da odda peopo goin get respeck fo dem.
Isa 4.3: All da peopo dat still yet stay alive inside Jerusalem town, Peopo goin
Isa 4.3: da peopo dat still yet stay alive inside Jerusalem town, Peopo goin call dem “Spesho fo God” Cuz dea name goin stay write
Isa 4.4: Jalike he goin wash clean da Jerusalem peopo Cuz dey wen make plenny oddas bleed an mahke.
head: One Song Bout Yahweh An His Peopo
Isa 5.2: Da one I get love an aloha fo, he talk: “So den, you peopo dat live inside Jerusalem, An you guys from Judah, You
Isa 5.2: (Dass da Israel peopo, you know.
Isa 5.7: So, az how da story stay bout dis peopo!
Isa 5.7: Da God Ova All Da Armies, His grape field, dass da Israel peopo!”
Isa 5.7: Yahweh feel good inside Wit plenny love an aloha, Dass da peopo from da Judah districk.
Isa 5.7: Yahweh wait fo peopo Fo judge da right way, But dey ony stay kill each odda!
Isa 5.7: He wait fo peopo fo do da right ting erytime, But dey ony make each odda
head: God, Da Judge Fo Da Judah Peopo
Isa 5.8: no mo space awready, You no leave even one place fo odda peopo live.
Isa 5.9: Get nice big kine house But no mo peopo live inside dem.
Isa 5.13: Dass why my peopo goin come prisonas An go anodda land, Cuz dey donno
Isa 5.13: Dea importan peopo goin mahke Cuz dey no mo food fo eat, Da odda peopo goin
Isa 5.13: peopo goin mahke Cuz dey no mo food fo eat, Da odda peopo goin mahke Cuz dey no mo notting fo drink.
Isa 5.14: Dass why, jalike wea da mahke peopo go, Da mout stay open big, An waiting fo erybody.
Isa 5.14: Cuz down inside dea, All da rich kine peopo goin go.
Isa 5.14: Same ting fo da odda kine peopo Dat stay make big kine noise an go party out.
Isa 5.15: Ery one a dose peopo goin lose face an come notting, No matta dey big head an
Isa 5.16: Da God Ova All Da Armies, Cuz he stay judge da right way, Peopo goin know how big him!
Isa 5.16: Peopo goin know how spesho he stay Cuz he do da right ting
Isa 5.17: land an eat plenny, An da bebe sheeps goin eat Wea da rich peopo wen live befo time, But now, ony get bus up house all ova.
Isa 5.18: fo da peopo dat drag All da bad kine stuff dey stay do wit dem, Jalike
Isa 5.19: Dat kine peopo tell, “We like God fo hurry up!
Isa 5.19: can see da ting Dat da Good An Spesho God fo da Israel peopo Make plan fo do, We like see dat happen quick, Den us guys
Isa 5.23: But fo da peopo dat stay do da right ting fo real kine, Dey take away dea
Isa 5.24: “Az why, wen dose peopo make lidat, Dey goin come poho, Jalike one plant wit root
Isa 5.24: No matta he da Good An Spesho God fo da Israel peopo, Dass why Yahweh stay come huhu Agains his peopo.
Isa 5.25: da Israel peopo, Dass why Yahweh stay come huhu Agains his peopo.
Isa 5.25: Dass why da mountains stay shake, An da peopo body dat mahke Lay all ova outside jalike rubbish.
Isa 5.25: But no matta God wack his peopo lidat, He still yet stay huhu An he stay ready fo wack um
Isa 5.26: God goin put up one flag So dat all da peopo inside da lands dat stay far can see um.
Isa 6.5: Da way I stay talk, An da way da peopo I stay wit stay talk, No way us can come in front God!
Isa 6.9: Tell da peopo dis: ‘Lissen plenny, but you no goin undastan notting!”
Isa 6.11: An he tell, “Till all da towns stay all bus up An no mo peopo live dea, An all da house, no mo peopo inside, An all da
Isa 6.11: all bus up An no mo peopo live dea, An all da house, no mo peopo inside, An all da land stay dry an all wipe out.”
Isa 6.12: No stop talking till me, Yahweh, Send all da peopo far away place, An get plenny place all ova da land Wea da
Isa 6.12: far away place, An get plenny place all ova da land Wea da peopo leave eryting an go way.”
Isa 6.13: But even if still yet get ten percent da peopo dat stay on top da land, Da army guys goin come back one
Isa 6.13: oak tree still ony get stump Wen somebody cut um down, Da peopo dat still stay dea, Goin come jalike one spesho seed fo
Isa 7.1: King Pekah fo da Israel peopo was Remaliah's boy.
Isa 7.1: One time, King Rezin fo da Aram peopo, wit King Pekah fo help him, wen go fight agains da
Isa 7.1: Pekah fo help him, wen go fight agains da Jerusalem town peopo Judah side, wea Ahaz was da king.
Isa 7.2: So Ahaz an his peopo, dey come real scared inside.
Isa 7.3: tell Isaiah, “You an yoa boy Shear-Jashub (dat mean, ‘Some peopo goin come back’), go out dea meet Ahaz.
Isa 7.4: Fo shua, dose two kings, Rezin fo da Aram peopo, an Remaliah's boy, dey stay all hot an huhu.
Isa 7.5: But cuz dey stay huhu, da Aram peopo stay make plan wit da Israel peopo an dea king, Remaliah's
Isa 7.5: dey stay huhu, da Aram peopo stay make plan wit da Israel peopo an dea king, Remaliah's boy, fo do bad tings to you.
Isa 7.6: Dey tell, ‘We go up country Judah side an bus up da Judah peopo.
Isa 7.8: Befo 65 year pau, Da Israel peopo goin come real bus up, Dey no even goin be one peopo no
Isa 7.8: peopo goin come real bus up, Dey no even goin be one peopo no moa.
Isa 7.13: Den Isaiah tell, “Lissen, you peopo from David's ohana.
Isa 7.13: Not nuff, you guys, dat you make odda peopo tired.”
Isa 7.17: Yahweh Da Boss goin make you, an yoa peopo, an yoa fadda guy ohana, suffa plenny, mo plenny den you
Isa 7.17: den you guys eva suffa befo, from da time wen da Israel peopo wen go agains an go way from da Judah peopo.
Isa 7.17: wen da Israel peopo wen go agains an go way from da Judah peopo.
head: How God Goin Punish Da Judah Peopo
Isa 7.22: Da peopo dat da army guys no take away from inside da land, goin
head: Da Assyria Peopo Goin Fight Da Judah Peopo
head: Da Assyria Peopo Goin Fight Da Judah Peopo
Isa 8.6: One mo time Yahweh talk to me fo tell dis: “Dis Judah peopo stay tink Dat wat I stay do fo dem, az no good.
Isa 8.7: ova hea, Wit all his awesome armies, Fo go agains da Judah peopo!
Isa 8.9: Lissen, you peopo in all da far places in da world, You stay get ready fo
Isa 8.11: He tell me fo take care no go da same way dose peopo go.
Isa 8.12: an yoa friends making plan fo do someting bad, Juz cuz dis peopo say you guys making plan fo do someting bad!
Isa 8.12: Wen dis peopo stay scared bout someting, You guys no need come scared
Isa 8.14: good an spesho, So I goin come jalike one spesho place fo peopo hide an rest.
Isa 8.14: An one trap fo catch da peopo live inside Jerusalem.
Isa 8.15: Jalike plenny peopo goin fall down ova dat big stone, An come all bus up.
Isa 8.17: Right now, he stay cover his face so da Jacob ohana peopo no can see him.”
Isa 8.19: Peopo goin tell you, “Go by da wahines dat talk to da mahke
Isa 8.19: goin tell you, “Go by da wahines dat talk to da mahke peopo, an da guys dat know da kine spirit dat wispa an make
Isa 8.19: Mo betta da peopo go aks dea God wat goin happen, yeah?”
Isa 8.19: No make sense, talk to da mahke peopo, an tink dat goin help da guys dat stay alive!
Isa 8.21: Da peopo goin go all ova da land, one side to da odda side.
Isa 8.22: get ova dea, jalike one dark time dat goin come, jalike da peopo get plenny presha an no can see notting, jalike somebody
head: Da Peopo Stay Waiting Fo Da Spesho Guy God Goin Send
Isa 9.1: Bumbye, no goin be no mo hard time fo da peopo dat get dat kine presha now.
Isa 9.1: Befo time, God wen make da peopo Zebulun an Naftali side lose face.
Isa 9.1: But latas, he goin make odda peopo get respeck fo da peopo inside Galilee, nea da road dat go
Isa 9.1: But latas, he goin make odda peopo get respeck fo da peopo inside Galilee, nea da road dat go from da Jordan Riva to
Isa 9.1: Dass da place wea plenny peopo dat not Jews stay.
Isa 9.2: Da peopo dat donno wat fo do, Jalike dey stay walk aroun inside one
Isa 9.2: Da peopo dat live inside da place Wea erybody stay scared dey goin
Isa 9.3: God, you goin make da Israel peopo come mo plenny peopo.
Isa 9.3: God, you goin make da Israel peopo come mo plenny peopo.
Isa 9.3: You goin make da peopo come real good inside.
Isa 9.3: Dey goin dance an sing in front you, Jalike wen da peopo cut da food inside dea fields An dey stay good inside, An
Isa 9.4: Jalike you wen do befo time, Wen da Midian peopo make da Israel peopo work hard fo dem.
Isa 9.4: you wen do befo time, Wen da Midian peopo make da Israel peopo work hard fo dem.
Isa 9.4: You wen hemo da Israel peopo From da hard work da Midian peopo make dem do.
Isa 9.4: You wen hemo da Israel peopo From da hard work da Midian peopo make dem do.
Isa 9.4: Jalike you wen stop da Midian peopo so dey no hit dem wit stick An poke dem so dey work mo
Isa 9.9: All da peopo dea goin know wat God say, Da Israel peopo, an da peopo
Isa 9.9: All da peopo dea goin know wat God say, Da Israel peopo, an da peopo inside Samaria town.
Isa 9.9: da peopo dea goin know wat God say, Da Israel peopo, an da peopo inside Samaria town.
Isa 9.11: So Yahweh stay make da peopo dat stay agains King Rezin from Aram Come plenny strong,
Isa 9.11: King Rezin from Aram Come plenny strong, so den da Israel peopo no can win dem.
Isa 9.11: He stay tell da peopo dat like bus up da Israel peopo Fo go geev um.”
Isa 9.11: He stay tell da peopo dat like bus up da Israel peopo Fo go geev um.”
Isa 9.12: Da Aram peopo from da east side, An da Filisha peopo from da west side,
Isa 9.12: Da Aram peopo from da east side, An da Filisha peopo from da west side, Dey go agains da Israel peopo An dey
Isa 9.12: Filisha peopo from da west side, Dey go agains da Israel peopo An dey win um.
Isa 9.12: An Yahweh stay huhu wit da Israel peopo still yet, An he stay ready fo bus um up.
Isa 9.13: Cuz da Israel peopo still yet no lissen An come sorry fo da bad stuff dey do
Isa 9.14: In one day, Yahweh goin cut off all da diffren kine peopo, Jalike he cut off dea head an dea tail, An same time, he
Isa 9.15: Da guys dat say dey talk fo God, but dey bulai peopo wen dey teach, Dey jalike da tail.
Isa 9.16: Az how come, da ones who stay lead dis peopo, Dey make um go da wrong way, An az how come, da peopo dat
Isa 9.16: dis peopo, Dey make um go da wrong way, An az how come, da peopo dat lissen to dea leadas, Dey come all mix up an donno wat
Isa 9.17: Cuz all dem peopo ack jalike God no matta to dem, An still stay do bad kine
Isa 9.17: An Yahweh stay huhu wit da Israel peopo still yet, An he stay ready fo bus um up.
Isa 9.19: So da peopo, dey jalike da kine stuff dat da fire goin burn up.
Isa 9.21: An Yahweh stay huhu wit da Israel peopo still yet, An he stay ready fo bus um up.
Isa 10.1: not right, An write all kine rules dat make humbug fo da peopo!
Isa 10.2: Dey make da peopo dat no mo notting No can get help from da judge.
Isa 10.2: Dey take away da rights From my peopo wen dey get hard time.
Isa 10.3: Wat peopo you guys goin run to, Fo dem help you guys?
Isa 10.4: An Yahweh stay huhu wit da Israel peopo still yet, An he stay ready fo bus um up.
head: Da Assyria Peopo Goin Stand in Front Da Judge
Isa 10.5: I goin use da Assyria peopo jalike one club fo punish you, Cuz I stay huhu wit you
Isa 10.5: one club fo punish you, Cuz I stay huhu wit you Israel peopo, An I goin make da Assyria guys wack you!
Isa 10.6: I goin send da Assyria army guys agains my peopo Dat ack jalike I no matta.
Isa 10.6: I no can take awready Da bad kine stuff da Israel peopo stay do.
Isa 10.6: Dass why I tell da Assyria peopo Fo come take da Israel peopo's rich stuff An take um all
Isa 10.6: Jalike dey goin walk top da Israel peopo An push um down jalike dey mud on top da streets.
Isa 10.14: I take away stuff from peopo all ova da world, Jalike somebody take da eggs dat da
Isa 10.17: Da God dat give da Israel peopo light, Fo da Assyria peopo, he goin come jalike one fire.
Isa 10.17: Da God dat give da Israel peopo light, Fo da Assyria peopo, he goin come jalike one fire.
Isa 10.17: Da One dat stay good an spesho fo da Israel peopo Goin burn up da Assyria peopo.
Isa 10.17: good an spesho fo da Israel peopo Goin burn up da Assyria peopo.
Isa 10.17: In one day, dat fire goin burn up All da Assyria peopo, jalike dey kukus an weeds.
head: Goin Get Israel Peopo Dat Still Stay
Isa 10.20: Dat time goin come, An some a da Israel peopo dat still stay alive An da ones from da Jacob ohana dat
Isa 10.20: fo real kine, Da One dat stay good an spesho fo da Israel peopo.
Isa 10.21: Ony some a da Jacob peopo goin come back hea An trus da Real God dat get all da
Isa 10.22: No matta you Israel peopo Get plenny, jalike da sand by da sea, Ony some a dem goin
Isa 10.23: Cuz Yahweh make up his mind awready Fo wipe out da peopo.
Isa 10.23: He tell: “My peopo dat stay in Jerusalem town, lissen!
Isa 10.26: Jalike da time da peopo come outa Egypt, An Moses hold out da walking stick Ova da
Isa 10.27: Dat time, da Assyria peopo no goin be dea, Jalike wen God go hemo One heavy load from
Isa 10.29: Da peopo inside Ramah town, dey scared and shaking.
Isa 10.29: All da peopo inside Gibeah, Saul's town, dey running.”
Isa 10.30: You peopo inside Bat-Gallim, Yell Cuz you all stay real scared.
Isa 10.30: Watch out, you Laishah peopo!
Isa 10.30: fo da peopo inside Anatot!
Isa 10.31: Da Madmenah peopo, dey running away.
Isa 10.31: Da peopo dat live Gebim town, dey look fo one place fo hide.
Isa 10.32: Dey show punch from ova dea, Fo scare da peopo dat live Jerusalem town on top Mount Zion.
Isa 11.2: Dat Spirit goin make him Wea he can tell odda peopo wass good fo dem, An he no goin be scared a nobody.
Isa 11.3: He da judge, But he no goin ony look, o lissen how peopo talk, An den make up his mind.
Isa 11.4: Dass why he make one good judge Fo da peopo dat no mo notting.
Isa 11.4: dis judge make up his mind, He goin do da right ting fo da peopo all ova da world Dat no tink dey numba one.
Isa 11.4: Da stuff he tell cuz he da judge, Dat goin bus up peopo all ova da world, An wipe out da ones dat do bad kine
head: Some Israel And Judah Peopo Goin Come Back
Isa 11.10: Peopo inside all da countries goin aks him wat fo do.
Isa 11.11: happen dat time: My Boss Yahweh goin go bring back all his peopo dat still yet stay alive, from Assyria, Egypt, Sout Egypt,
Isa 11.12: He goin bring togedda all da peopo Dat da odda kings wen throw outa da Israel land, An da
Isa 11.14: Togedda dey goin rush da Filisha peopo on da west side, All da way to da sea, An steal stuff from
Isa 11.14: on da west side, All da way to da sea, An steal stuff from peopo on da east side.
Isa 11.14: Dey goin take ova da Edom peopo an da Moab peopo An da Ammon peopo gotta do wat dey tell
Isa 11.14: Dey goin take ova da Edom peopo an da Moab peopo An da Ammon peopo gotta do wat dey tell um.
Isa 11.14: goin take ova da Edom peopo an da Moab peopo An da Ammon peopo gotta do wat dey tell um.
Isa 11.15: hot strong wind, Fo make um come seven small stream, So peopo can go walk on top da dry part wit slippa.
Isa 11.16: Goin get one big wide easy road Fo God's peopo dat still yet stay alive, An dat neva mahke inside
Isa 11.16: An dat neva mahke inside Assyria, Jalike da time da Israel peopo wen come outa Egypt.
Isa 12.5: Let peopo all ova da world know bout dis!
Isa 12.6: Yell loud, call out cuz you guys feel good inside, All you peopo dat live inside Jerusalem town!
Isa 12.6: Cuz da Good An Spesho God fo da Israel peopo Stay wit all you guys, Az why you know he da greates!
Isa 13.3: Punish da peopo I stay huhu wit!
Isa 13.5: coming wit dem, An he goin use dat army Fo punish da peopo he stay huhu wit.
Isa 13.6: You Babylon peopo, Cry an yell cuz you stay feel sore inside, Cuz Yahweh,
Isa 13.7: Cuz a dis, all da Babylon peopo goin come weak An lose fight.
Isa 13.9: Yahweh, his day stay come fo judge da peopo!
Isa 13.9: He still stay huhu, An he no goin take da bad kine stuff peopo do.
Isa 13.9: da land wea no mo notting dea, An goin wipe out all da peopo dea dat doing bad kine stuff.
Isa 13.11: I goin make bad kine stuff happen To da peopo all ova da world Cuz dey ony do bad kine stuff.
Isa 13.11: I goin make all da peopo dat tink dey big, Pau get big head.
Isa 13.12: I goin leave ony litto bit peopo alive, Jalike get ony litto bit bestes kine gold dat come
Isa 13.13: All Da Armies, I still stay huhu, an I no goin take wat da peopo do.
Isa 13.14: Den, jalike wen peopo chase da small deer, An jalike wen da sheep get no mo
Isa 13.14: dat keep um togedda, Erybody goin go back to dea own peopo.
Isa 13.17: I goin make da Mede peopo go agains da Babylon guys.
Isa 13.19: All da peopo dea feel real good Cuz Babylon stay da leada.
Isa 13.20: Peopo no goin live ova dea no moa.
Isa 14.1: show pity fo da Jacob ohana, An he goin pick da Israel peopo one mo time, Fo be his peopo.
Isa 14.1: An he goin pick da Israel peopo one mo time, Fo be his peopo.
Isa 14.1: Even peopo from odda place goin come by da Jacob ohana peopo, An goin
Isa 14.1: Even peopo from odda place goin come by da Jacob ohana peopo, An goin stick wit dem.
Isa 14.2: Da peopos from Babylon goin take da Israel peopo An bring um back inside dea own place.
Isa 14.2: odda peopos, guys an wahines, Goin stay work fo da Israel peopo inside Yahweh land.
Isa 14.2: Befo time, da Babylon peopo make da Israel peopo come prisnas, But now, da ones wen
Isa 14.2: Befo time, da Babylon peopo make da Israel peopo come prisnas, But now, da ones wen make presha fo da
Isa 14.2: prisnas, But now, da ones wen make presha fo da Israel peopo, Dey come dea prisnas.
Isa 14.7: Da peopo stay sing cuz dey feel good inside.
Isa 14.9: Da peopo down inside Da Mahke Peopo's Place Dey no can wait fo meet
Isa 14.16: Da peopo dat see you guys, Dey goin look an look at you.”
Isa 14.16: an say, “Dis da guy dat wen shake da whole world, An make peopo in all da countries stay scared an shaking?
Isa 14.18: In all da countries, weneva one king mahke, Da peopo erytime let da body stay inside da palace An dey go dea fo
Isa 14.19: But you guys, wen you mahke, Da peopo throw you out on top da groun An no let you lay inside yoa
Isa 14.20: guys, Cuz you wen mess up yoa own land, An kill yoa own peopo.
Isa 14.22: Bumbye, nobody goin even rememba Da name a da Babylon peopo.
Isa 14.25: Dey goin try fo make my peopo carry heavy load on top dea shoulda, But I goin take da
Isa 14.26: Dis, wat I wen plan fo da peopo All ova da world.
head: Wat God Tell Da Filisha Peopo
Isa 14.29: All you Filisha peopo!
Isa 14.29: good inside cuz you tinking lidis, “Da king fo da Assyria peopo dat wen bus us guys up, He mahke, an now dey no mo powa!
Isa 14.30: Even da mos poor ones from my peopo, Da ones dat no mo notting, Dey goin find food.
Isa 14.30: An my peopo dat get hard time cuz dey need stuff, Dey goin lay down an
Isa 14.30: But you Filisha peopo, Yoa mos importan guys goin mahke, Cuz I no let um get
Isa 14.31: Yell, all you peopo inside da town gates!
Isa 14.31: Cry plenny, you peopo inside da big towns!
Isa 14.31: All you Filisha peopo, You so scared, you stay shake!
Isa 14.32: Fo da peopo dat need help, Dey can go inside Jerusalem An nobody goin
Isa 15.1: kine stuff fo tell bout wat I see goin happen to da Moab peopo: Ony one nite, Ar town goin come wipe out!
Isa 15.2: Da Moab peopo go up to dea temple, An da Dibon peopo go up da sacrifice
Isa 15.2: Da Moab peopo go up to dea temple, An da Dibon peopo go up da sacrifice place on top da hill, Fo cry.
Isa 15.2: Cuz Nebo an Medeba stay bus up, Da Moab peopo yell plenny.
Isa 15.3: Inside da street, da peopo tie burmbag cloth aroun dea waist Fo show dey stay sore
Isa 15.4: Da Heshbon an Elealeh peopo stay cry.
Isa 15.5: My heart stay cry fo da Moab peopo.
Isa 15.5: Da peopo from dea run all da way to Zoar town An to
Isa 15.5: I stay cry, cuz on top da road to Horonaim, Da peopo stay yelling An telling bout dea place Wea eryting stay
Isa 15.8: from one side da Moab land to da odda side, Can hear da peopo crying All da way to Eglayim an Beer-Elim side.
Isa 15.9: But God still goin bring Mo bad kine stuff fo da Dimon peopo: Da Moab peopo dat run away, An da peopo dat stay dea on
Isa 15.9: goin bring Mo bad kine stuff fo da Dimon peopo: Da Moab peopo dat run away, An da peopo dat stay dea on top da land too,
Isa 15.9: stuff fo da Dimon peopo: Da Moab peopo dat run away, An da peopo dat stay dea on top da land too, Da lion goin chase um an
head: Da Moab Peopo Give Baby Sheeps
Isa 16.4: Let us Moab peopo dat no mo place fo stay Make house wit you guys.
Isa 16.5: time, goin get one new king Dat goin stay tight wit his peopo.
Isa 16.5: Dat king, goin come from King David's ohana, An da peopo goin trus him.
Isa 16.6: We wen hear dat da Moab peopo get real big head.
Isa 16.7: Ass why da Moab peopo Cry an yell togedda fo dea country.
Isa 16.7: Ony get bus up peopo ova dea.
Isa 16.9: Dass why I stay cry plenny Da same way da Jazer peopo cry Fo da grape plants Sibmah side.
Isa 16.9: I cry mo plenny Fo da Heshbon an Elealeh peopo.
Isa 16.9: Befo time, wen da Moab peopo bring dea summer fruit An cut da wheat, Erybody yell
Isa 16.9: But now, da peopo no yell dat way no moa Cuz no mo notting fo cut.
Isa 16.11: Dass why I stay cry inside fo da Moab peopo Eryting inside me stay crying, Jalike one sad song you
Isa 16.11: an how I feel, I feel real sore inside fo da Kir-Hareset peopo.
Isa 16.12: Bumbye, no matta da Moab peopo go up Da sacrifice places fo dea gods on top da hills, An
Isa 16.13: Dass wat Yahweh tell bout da Moab peopo long time ago.
Isa 16.14: An now Yahweh tell dis too: “Da Moab peopo, get choke plenny a dem, an dey awesome.
Isa 16.14: da day one work contrack pau, nobody goin tink da Moab peopo stay awesome.
Isa 16.14: Cuz dat time, ony goin get litto bit Moab peopo inside dea.
Isa 16.14: All da odda Moab peopo, gone awready!
Isa 17.1: stuff fo tell bout wat I see goin happen to da Damascus peopo: Look!
Isa 17.2: Da peopo goin leave all da towns Aroer side, Dey all goin go way
Isa 17.3: But bumbye, da ones dat still stay alive From da Aram peopo an da Israel peopo, Dey no goin be awesome no moa.
Isa 17.3: ones dat still stay alive From da Aram peopo an da Israel peopo, Dey no goin be awesome no moa.
Isa 17.6: Goin be hard fo da Israel ohana peopo, Jalike afta you wack one olive tree wit stick Fo bring
Isa 17.7: goin start fo look At da One Dat Stay Spesho fo da Israel peopo.
Isa 17.9: Goin be jalike da time da Israel peopo come inside da land, an da peopo dat live dea, go way from
Isa 17.9: jalike da time da Israel peopo come inside da land, an da peopo dat live dea, go way from dea towns an leave eryting.
Isa 18.1: fo da peopo inside da land Wea da bugs stay dat make noise wit dea
Isa 18.2: To da peopo ova dea, Da tall guys wit smooth skin, Erybody scared dem.
Isa 18.2: Get one real strong peopo ova dea Dat stay bus up erybody, Ova dea wea da big rivas
Isa 18.3: God tell dis: “All you peopo dat stay live inside da world, Wen I put up my war flag on
Isa 18.7: Dat time, peopo goin bring gifs Fo Yahweh, Da God Ova All Da Armies.
Isa 18.7: Fo shua, dose same peopo from far place, Da tall guys dat get smooth skin, Dat
Isa 18.7: An from da land even mo far still yet, Da real strong kine peopo ova dea Dat stay bus up erybody, Ova dea wea da big rivas
Isa 19.1: kine stuff fo tell bout wat I see goin happen to da Egypt peopo: Yahweh stay coming Egypt side, Jalike he stay ride on top
Isa 19.1: Da idol kine gods da Egypt peopo pray to Stay shake in front him.
Isa 19.1: Da Egypt peopo stay plenny scared An no can tink good.
Isa 19.2: qal: swift-moving God tell: “I goin make da Egypt peopo go agains each odda.
Isa 19.2: Da peopo inside one big town goin fight Da peopo inside anodda big
Isa 19.2: Da peopo inside one big town goin fight Da peopo inside anodda big town.
Isa 19.3: Da peopo inside Egypt goin lose fight.
Isa 19.3: Dey goin go aks dea idol kine gods, An da mahke peopo spirits.
Isa 19.4: I goin turn ova da Egypt peopo To one mean boss.
Isa 19.10: All da peopo dat work fo pay, Dey feel real sore inside.
Isa 19.11: da leada guys fo Zoan town, Egypt side, Dey stupid kine peopo wit attitude!
Isa 19.13: Da leadas fo da Egypt ohanas wen make dea peopo go da wrong way.
Isa 19.14: Yahweh, him da one wen make da Egypt peopo So dey no can tink strait.
Isa 19.14: Cuz a Yahweh, da leada guys make dea peopo Go da wrong way bout eryting dey stay do.
Isa 19.14: Da Egypt peopo, dey jalike one drunk guy Dat stay fall all ova, even in
Isa 19.15: Da Egypt peopo no goin can work notting, No matta dey rich o no mo
Isa 19.16: Dat time, da Egypt peopo goin come jalike da wahines.
Isa 19.17: Anyting dat come from da Judah land, goin scare da Egypt peopo plenny.
Isa 19.22: Afta Yahweh goin make da Egypt peopo come real sick, den he goin make um come good.
Isa 19.22: Dat time, goin get five towns Egypt side wea da peopo talk da Hebrew language.
Isa 19.22: Da peopo inside dose towns, goin make strong promise fo stick wit
Isa 19.22: an da stand up stone goin be jalike one sign, dat tell peopo ova an ova inside Egypt bout Yahweh, Da God Ova All Da
Isa 19.22: Weneva da peopo dea call Yahweh cuz odda peopo making dem suffa, Yahweh
Isa 19.22: Weneva da peopo dea call Yahweh cuz odda peopo making dem suffa, Yahweh goin send one guy fo help get dem
Isa 19.22: Yahweh goin let da Egypt peopo know who him, an wen he do dat, dey goin know Yahweh fo
Isa 19.23: Da Assyria peopo goin go Egypt side, an da Egypt peopo goin go Assyria
Isa 19.23: Da Assyria peopo goin go Egypt side, an da Egypt peopo goin go Assyria side.
Isa 19.24: Dat time da Israel peopo goin make one deal wit da Assyria peopo an da Egypt peopo,
Isa 19.24: Dat time da Israel peopo goin make one deal wit da Assyria peopo an da Egypt peopo, da three a dem togedda.
Isa 19.24: peopo goin make one deal wit da Assyria peopo an da Egypt peopo, da three a dem togedda.
Isa 19.24: dey come togedda, real good stuff goin happen fo all da peopo in da world.
Isa 19.25: He goin say, “I goin make good stuff happen to my peopo, da Egypt peopo, an to da Assyria peopo dat I wen make, an
Isa 19.25: say, “I goin make good stuff happen to my peopo, da Egypt peopo, an to da Assyria peopo dat I wen make, an to da Israel
Isa 19.25: stuff happen to my peopo, da Egypt peopo, an to da Assyria peopo dat I wen make, an to da Israel peopo dat goin be mines
Isa 19.25: an to da Assyria peopo dat I wen make, an to da Israel peopo dat goin be mines foeva!
Isa 20.3: an barefeet fo three year, az jalike one sign fo [blow da peopo mind, bout / show da peopo] wat goin happen to da Egypt
Isa 20.3: az jalike one sign fo [blow da peopo mind, bout / show da peopo] wat goin happen to da Egypt peopo an da Sudan peopo.
Isa 20.3: mind, bout / show da peopo] wat goin happen to da Egypt peopo an da Sudan peopo.
Isa 20.3: da peopo] wat goin happen to da Egypt peopo an da Sudan peopo.
Isa 20.4: an dea private goin be naked, an dat goin make da Egypt peopo shame.
Isa 20.5: Da Judah peopo dat wen trus da Sudan peopo an talk big bout da Egypt
Isa 20.5: Da Judah peopo dat wen trus da Sudan peopo an talk big bout da Egypt peopo, dey goin lose fight an
Isa 20.5: dat wen trus da Sudan peopo an talk big bout da Egypt peopo, dey goin lose fight an come shame too.
Isa 20.6: Dat time, da peopo dat stay live hea nea da Judah coast, dey goin tell, “Eh,
Isa 20.6: dey goin tell, “Eh, us guys wen trus dose Egypt an Sudan peopo!
Isa 21.1: “One army go come agains Babylon, From one land wea da peopo real tough An erybody stay scared a dem!
Isa 21.2: Da Babylon guys goin make plenny peopo suffa an moan, But I goin make da Babylon guys stop all
Isa 21.10: My Israel peopo, You poor guys stay all bus up, Jalike wen dey smash da
Isa 21.10: Yahweh, Da God Ova All Da Armies, An da God fo da Israel peopo.
Isa 21.13: da boonies up country da east side from Judah: You Dedan peopo, You get wagons fo carry stuffs fo sell, An you make camp
Isa 21.14: You peopo dat stay live inside da Tema land, Go bring watta fo da
Isa 21.14: live inside da Tema land, Go bring watta fo da thirsty peopo, An go take food to da peopo Dat stay run away from
Isa 21.14: Go bring watta fo da thirsty peopo, An go take food to da peopo Dat stay run away from Babylon.
Isa 21.17: Dass wat Yahweh tell, da God fo da Israel peopo.
head: Wat God Say Bout Da Jerusalem Peopo
Isa 22.1: stuff fo tell bout wat I see goin happen to da Jerusalem peopo: Dis wat God say bout da place Wit mountains all aroun Wea
Isa 22.4: No try make me feel good inside Cuz dey wipe out my peopo!
Isa 22.4: My peopo, dey jalike one wahine, Gone awready, eryting dey get.
Isa 22.5: Den, God goin mess up da Jerusalem peopo head So dey no can tink an donno wat dey doing.”
Isa 22.5: All da way to da mountain, goin hear da peopo yelling.
Isa 22.8: Da Judah peopo no can hide wat dey doing.
Isa 22.16: How come you get yoa peopo hea?
Isa 22.21: He goin come jalike da fadda guy Fo da peopo inside Jerusalem, An da Judah ohana peopo.
Isa 22.21: fadda guy Fo da peopo inside Jerusalem, An da Judah ohana peopo.
Isa 22.24: da one gotta carry da load Fo all his fadda guy's ohana peopo, Fo make shua dey all get respeck.
Isa 23.1: kine stuff fo tell bout wat I see goin happen to da Tyre peopo: All you guys inside da boats dat go Spain side, Cry an
Isa 23.2: You peopo dat live nea da beach, No say notting, cuz you feel so
Isa 23.2: You Sidon guys dat buy stuff an sell um, Was da Tyre peopo Dat go an come on top da boats Dat befo time wen bring you
Isa 23.3: dey buy an sell seeds from Shihor An da food da Nile River peopo cut.
Isa 23.4: But now, you peopo inside Sidon town, You ony get shame!
Isa 23.4: da strong wall by da sea Dat wen take care all you odda peopo!
Isa 23.4: But now, jalike da Tyre peopo stay tell, “Us guys no mo nobody Fo do how us wen do befo.
Isa 23.5: Wen da Egypt peopo hear Bout wat happen inside Tyre, Goin hurt dem plenny,
Isa 23.6: Cry an yell cuz you stay sore inside, You peopo from da island dat still stay dea!
Isa 23.7: Cuz now, all da Tyre peopo go far way awready.
Isa 23.9: He da One plan um Fo shame all da awesome peopo dat get big head, An make erybody in da world lose face
Isa 23.10: You Tyre peopo dat live Spain side now, Okay fo you go from one end a yoa
Isa 23.12: He tell da peopo inside Sidon town “No moa, you goin feel good bout
Isa 23.13: Da peopo dat live dea, Befo time, nobody know who dem.
Isa 23.13: But lata, az da Babylon peopo from da boonies Build towers fo fight agains Tyre town.
Isa 23.16: Cuz afta 70 year, Yahweh goin tink bout da Tyre peopo, an do someting fo help dem.
Isa 23.16: Den da peopo inside Tyre goin go back an make jalike befo time.”
Isa 23.16: But dat time, wateva da Tyre peopo make from wat dey buy an sell, an from work, goin come
Isa 23.16: dey make, goin be fo plenny food an good clotheses fo da peopo dat stay tight wit Yahweh.
Isa 24.1: He goin change da mountain an valley An all da peopo goin go all ova da place.
Isa 24.2: Goin be same same fo all a dem, Da pries guys an da regula peopo, Da slave guys an da boss guys, Da worka girl an da lady
Isa 24.4: Ery place peopo live, jalike dey stay tired, an all dry up.
Isa 24.4: Da big name peopo, jalike dey all tired too.
Isa 24.5: Da whole world, Jalike stay pilau awready Cuz a da peopo dat live dea.
Isa 24.6: All da peopo dat live dea, Dey gotta suffa cuz dey wen do wrong.
Isa 24.6: why, from da ones dat live on top da earth, Ony litto bit peopo stay now.
Isa 24.7: Da kine peopo dat like party an feel good, Dey stay moan.
Isa 24.11: Da peopo stay yell on da street, Cuz no mo notting fo drink.
Isa 24.11: guys wen take to dea own country Eryting dat wen make da peopo dance an sing.
Isa 24.13: Ony litto bit peopo going stay, Jalike wen dey wack da olive tree wit sticks
Isa 24.13: wen dey cut da grapes An leave litto bit grape Fo da poor peopo da no mo notting.
Isa 24.14: Bumbye, da peopo dat still stay inside da land, Dey goin yell plenny an
Isa 24.14: From da wes side nea da big sea, Da peopo goin yell Bout how awesome Yahweh stay.
Isa 24.15: Dass why you peopo dat live eas side Wea da sun come up, Make shua da peopo
Isa 24.15: peopo dat live eas side Wea da sun come up, Make shua da peopo dea show respeck fo Yahweh!
Isa 24.15: An you guys dat live dea on top da islands, Make shua da peopo dea know wat kine God Yahweh, Da God fo us Israel peopo!
Isa 24.15: da peopo dea know wat kine God Yahweh, Da God fo us Israel peopo!
Isa 24.16: From da mos far places on top da earth We hear peopo sing, “Da peopo dat do da right ting erytime, Dey look
Isa 24.16: da mos far places on top da earth We hear peopo sing, “Da peopo dat do da right ting erytime, Dey look real good!
Isa 24.16: Cuz get peopo, I no trus dem.
Isa 24.17: You peopo dat live on top da earth, You goin come real scared an
Isa 24.20: Da peopo all ova da world stay go agains God, Dass someting real
Isa 24.23: In front da older guys dat lead his peopo He goin show how awesome he stay.
Isa 25.1: I goin tell, dat you da greates, I goin tell peopo I know wat good kine God you!
Isa 25.2: Da place inside odda countries Wea da peopo build palace, No even get one mo town dea now.
Isa 25.3: Peopo from da big towns dat stay real mean, Dey goin stay scared
Isa 25.4: tell dat you da greates, Yahweh, Cuz you give place Fo da peopo dat no mo notting, fo hide.
Isa 25.4: You, one place fo da peopo Dat need rest an help wen dey get trouble.
Isa 25.4: da big rain an da hot sun, Cuz wen da mean guys go afta peopo, Feel jalike wen da hard, cold rain Hit agains one wall,
Isa 25.5: wall, Wen da army guys from odda place make big noise, Our peopo feel real dry, Jalike dey stay on top one land wea no mo
Isa 25.8: My boss Yahweh stay make peopo So dey no goin mahke no moa, eva.
Isa 25.8: Da peopo dat get Yahweh fo dea God, Dey all shame now, all ova da
Isa 25.9: Dat time, peopo goin tell, “Eh!
Isa 25.10: But da Moab peopo, Odda peopo goin walk all ova dem, Jalike wen dey make
Isa 25.10: But da Moab peopo, Odda peopo goin walk all ova dem, Jalike wen dey make someting fo
Isa 25.11: Da Moab peopo goin push wit dea hands inside dea Fo stay on top da
Isa 25.12: goin broke down da strong walls Fo da place wea da Moab peopo like go hide.
head: Da Judah Peopo Goin Sing Fo God
Isa 26.2: Open da town gates An let our peopo go inside, Da ones dat do da right kine stuff An do wateva
Isa 26.6: Da peopo dat get hard time An da peopo dat no mo notting Dey goin
Isa 26.6: Da peopo dat get hard time An da peopo dat no mo notting Dey goin jump all ova da place Wea da
Isa 26.7: You make da road easy Fo peopo follow, dat do da right kine stuff.
Isa 26.8: show us, so we stay wait Fo find out how you goin judge peopo.
Isa 26.9: Cuz wen you judge people an punish dem, Den peopo all ova da world Goin learn fo do wass right.
Isa 26.10: Even inside one land Wea all da odda peopo stay do da right ting, Da bad kine peopo still goin do bad
Isa 26.10: Wea all da odda peopo stay do da right ting, Da bad kine peopo still goin do bad kine stuff.
Isa 26.11: Yahweh, dat kine peopo no can see notting!
Isa 26.11: shame wen dey look An see dat you stay go all out fo yoa peopo, An jalike you make da fire burn up an kill Da peopo dat
Isa 26.11: yoa peopo, An jalike you make da fire burn up an kill Da peopo dat stay agains you.
Isa 26.14: You wen bus um up An wipe out eryting bout dem, So peopo no tink bout dem!
Isa 26.15: Yahweh, you wen give oua nation mo plenny peopo, An dat show dat you stay awesome.
Isa 26.16: Yahweh, befo time oua peopo look fo you Wen dey get hard time.
Isa 26.18: nobody on top da earth outa trouble, We neva born plenny peopo fo fill up da land.
Isa 26.19: Da mahke bodies a my peopo goin come up!
Isa 26.20: My peopo, go inside yoa room An shut da door.
Isa 26.21: Yahweh stay coming out from his place Fo punish da peopo on top da earth Fo all bad kine stuff dey do.
Isa 26.21: Den da earth goin show All da peopo dat wen bleed an mahke dea, Da one peopo wen kill dea, An
Isa 26.21: goin show All da peopo dat wen bleed an mahke dea, Da one peopo wen kill dea, An he no goin hide um no moa.
head: God Goin Get Da Israel Peopo Outa Trouble
Isa 27.2: Sing bout da grape farm Dat give plenny fruit, An make peopo stay feel good inside Wen dey go dea.
Isa 27.3: Yahweh tell, “Me, Yahweh, I da One Stay take care my peopo, Jalike da guy dat stay watch da grape plants An give um
Isa 27.3: I take care my peopo, day time an nite time, Fo make shua nobody mess um up.
Isa 27.4: I pau huhu wit my peopo.
Isa 27.5: But even da thorn an sticka kine peopo, Dey can come tight wit me An let me take care dem too.
Isa 27.6: Bumbye, da Jacob ohana (Dass da Israel peopo), Dey goin come importan.
Isa 27.6: Dey goin come plenny peopo, Jalike one plant dat get root fo grow, Den get bud an
Isa 27.7: Da time Yahweh wen bus up da Israel peopo, You tink he hit um mo hard, Den wen he bus up da odda
Isa 27.7: You tink he hit um mo hard, Den wen he bus up da odda peopo Dat wen bus up da Israel peopo?
Isa 27.7: Den wen he bus up da odda peopo Dat wen bus up da Israel peopo?
Isa 27.7: Da time he wen wipe out da Israel peopo, You tink he wipe um out mo plenny, Den wen he wipe out da
Isa 27.7: tink he wipe um out mo plenny, Den wen he wipe out da odda peopo Dat wen wipe out dem?
Isa 27.8: God, you give da Israel peopo presha, But ony litto bit, wen you make dem leave dea
Isa 27.8: You make da Israel peopo go away Jalike wit one strong wind from da east side.
Isa 27.10: Da peopo, all gone awready.
Isa 27.11: Da Israel peopo, dey jalike small branches From da trees dat come dry an
Isa 27.11: Az cuz da Israel peopo, dey not da kine peopo Dat undastan stuff, Dass why God
Isa 27.11: Az cuz da Israel peopo, dey not da kine peopo Dat undastan stuff, Dass why God who wen make dem No feel
Isa 27.12: Dat time, Yahweh goin pick his peopo Jalike wen peopo wack da wheat o barley dey wen cut Fo get
Isa 27.12: Dat time, Yahweh goin pick his peopo Jalike wen peopo wack da wheat o barley dey wen cut Fo get da good wheat
Isa 27.12: He goin take you Israel peopo, one by one, An bring you togedda, Jerusalem side, Even
Isa 27.13: Da Israel peopo dat stay go all ova da place inside Assyria An da ones dey
head: Auwe Fo Da Efraim Peopo!
Isa 28.1: Az cuz da Efraim peopo get big head An dey stay drunk all da time!
Isa 28.1: Plenny rich stuff come from dat valley, But da peopo from dea ony drink up da wine, Till dey no can even stand
Isa 28.5: looking head lei An jalike one awesome crown Fo da Israel peopo dat still stay alive dea.
Isa 28.11: Dey no like lissen, God goin send odda peopo fo talk to dem, Army guys from odda place Wit da kine
Isa 28.11: Still yet, God goin talk to his peopo, Jalike he wen tell um befo, “Dis, da place fo rest.
Isa 28.14: guys like laugh at God, You guys dat stay in charge a dis peopo inside Jerusalem!
Isa 28.16: I use dat stone fo check out peopo, wat kine dem.
Isa 28.17: Fo check out da Jerusalem peopo, I goin look fo see if dey stay judge da right way An if
Isa 28.19: Wen da peopo undastan wat dis mean, Dey goin be really scared an
Isa 28.20: Da peopo, dey no goin get place fo hide, Jalike dey sleeping in one
Isa 28.21: start fo do tings fo you guys, Jalike da time da Israel peopo fight da Filisha guys, Mount Perazim side.
Isa 28.21: He goin come real huhu an bus up peopo, Jalike da time dey fight da Amor peopo, Gibeon Valley.
Isa 28.21: huhu an bus up peopo, Jalike da time dey fight da Amor peopo, Gibeon Valley.
Isa 28.21: do anyting he like, No matta wat he doing Goin make da peopo drop dea jaws, No matta nobody wen see him make lidat befo
Isa 28.22: me: He make up his mind awready Fo wipe out all da Israel peopo Inside da land!
Isa 28.29: Wen he teach peopo how fo make someting, Dea jaw drop!
head: Auwe Fo Da Jerusalem Peopo!
Isa 29.1: fo da peopo inside Jerusalem town, Da town dat get da spesho name
Isa 29.1: Year afta year, you Jerusalem peopo, Go still make da spesho religious kine time!
Isa 29.2: Still yet, I goin make hard time Fo da peopo inside Ariel town.
Isa 29.4: Yoa peopo goin come notting.
Isa 29.5: All da peopo dat like hurt you guys, Dey goin come jalike da junk kine
Isa 29.7: Dat time, da Jerusalem peopo Goin tink bout all da diffren armies Dat wen fight dem, An
Isa 29.7: walls aroun da town, An how dey wen make hard time fo da peopo.
Isa 29.7: Wen da Jerusalem peopo tink bout all dat, Goin be, jalike ony was one dream Dat
Isa 29.13: My Boss tell: “Dis peopo tell, dat dey come near me, But ony wit dea mout!
Isa 29.13: an respeck fo me, By how dey wen learn From da rules odda peopo wen make fo do.
Isa 29.14: Az why I goin do dis awesome ting One mo time fo dis peopo, All plenny kine stuff, ova an ova.
Isa 29.17: Peopo goin tink dat place look jalike one forest.
Isa 29.18: Dat time, da peopo dat no can hear, Dey goin hear wat da roll up paper tell.
Isa 29.19: Da peopo dat no need be numba one all da time Dey stay feel good
Isa 29.19: Da peopo dat no mo notting goin dance an sing Cuz dey stay tight
Isa 29.19: dance an sing Cuz dey stay tight Wit da God fo da Israel peopo, Da One dat stay good an spesho.
Isa 29.20: Da stupid head kine peopo wit attitude goin go too.
Isa 29.22: Az why Yahweh tell dis bout da Jacob peopo, “Now, da Jacob peopo No goin come shame no moa.
Isa 29.22: Az why Yahweh tell dis bout da Jacob peopo, “Now, da Jacob peopo No goin come shame no moa.
Isa 29.23: Wen da Jacob ohana peopo see dea kids around dem, Da kids I wen make, Dey goin know
Isa 29.23: Dey goin feel scared in front me, Da God fo da Israel peopo.
Isa 29.24: Da peopo dat stay all mix up inside, Dey goin undastan.
Isa 29.24: Da peopo dat grumble, Dey goin learn how fo figga out stuff.
head: Da Hard Head Peopo
Isa 30.1: to da hard head peopo Dat stay go agains me!
Isa 30.1: Dey make deal wit peopo from odda country, But my Spirit neva tell dem fo do dat.
Isa 30.3: If you tink da Egypt peopo goin let you guys stay wit dem So notting goin hurt you,
Isa 30.5: Cuz da Egypt peopo no can do notting good fo dem.
Isa 30.6: stuff fo tell bout wat I see goin happen wit da animals peopo (use fo cross da boonies in da Negev, from Judah to Egypt:
Isa 30.6: da boonies in da Negev, from Judah to Egypt: “Da Judah peopo going thru da Negev land Wea erybody get hard time An
Isa 30.6: Da Judah peopo take dea rich stuffs dea On top donkeys an camels, Fo pay
Isa 30.6: rich stuffs dea On top donkeys an camels, Fo pay da Egypt peopo fo help dem.
Isa 30.6: But da Egypt peopo no goin do notting good fo dem!
Isa 30.7: Da Egypt peopo, even if dey try kokua da Judah peopo No goin help da
Isa 30.7: Da Egypt peopo, even if dey try kokua da Judah peopo No goin help da Judah peopo notting.
Isa 30.7: even if dey try kokua da Judah peopo No goin help da Judah peopo notting.
Isa 30.7: Az why I call da Egypt peopo, ‘Da proud fake crocodile Dat ony make plenny noise!
Isa 30.8: Den da peopo goin know bumbye an foeva Wat I stay tell you now.
Isa 30.9: Go do dat, cuz dis peopo, Dey hard head, Ony like go agains Yahweh.
Isa 30.11: in front God, Da One dat stay good an spesho fo da Israel peopo!
Isa 30.12: Dass why Da One dat stay good an spesho fo da Israel peopo tell dis: “You guys, you ack Jalike dis stuff I stay tell,
Isa 30.12: shua Dat you goin come out okay, If you make hard time fo peopo An bulai dem!”
Isa 30.15: Yahweh too, Da One dat stay good an spesho fo da Israel peopo: “Az fo how you guys get outa trouble, You gotta come back
head: Yahweh Goin Do Good Tings Fo His Peopo
Isa 30.18: An all da peopo dat stay wait fo him, Dey can stay good inside.
Isa 30.19: Cuz you peopo dat live inside Jerusalem town, You no goin cry no moa.
Isa 30.24: guys make, An get salt inside, An no mo junks in um Cuz da peopo use shovel an pitchfork Fo throw um up in da air An let da
Isa 30.25: But befo dat happen, Plenny peopo goin mahke, An da high towers goin fall down!
Isa 30.26: Az how goin happen Afta Yahweh wack his peopo.
head: God Goin Judge Da Assyria Peopo
Isa 30.28: He shake da peopo inside diffren countries Jalike dey stay inside one
Isa 30.29: You goin stay feel real good inside Jalike wen peopo play flute An go up da hill wea Yahweh stay.
Isa 30.29: He jalike one solid Rock fo da Israel peopo.
Isa 30.30: Yahweh goin make peopo hear his awesome voice, An see his arm come down, Jalike
Isa 30.32: Assyria guys Wit da stick he use fo punish dem, Da Judah peopo goin play music Wit tambourine an guitar, Wen Yahweh stay
Isa 30.33: Da place outside Jerusalem Wea da peopo dat donno God Burn up dea own kids Fo make sacrifice fo
head: Da Peopo Dat Trus Egypt
Isa 31.1: fo da peopo dat go Egypt side Fo get help erytime!
Isa 31.1: dey no go to Yahweh, Da Good an Spesho One fo da Israel peopo.
Isa 31.2: An agains da peopo dat help dem.
Isa 31.3: Still yet, da Egypt guys, dey ony peopo.
Isa 31.3: how da lion make noise Wen he catch one sheep, An jalike peopo call plenny sheep farma guys Fo come help dem catch da
Isa 31.5: All Da Armies, He no goin let notting hurt da Jerusalem peopo.
Isa 31.6: You Israel peopo, go back to Yahweh!
Isa 31.8: God goin use one sword dat peopo neva make Dat goin kill da Assyria guys.
Isa 31.8: Odda peopo goin take dea young guys away An make um work fo dem.
Isa 32.2: goin be da kine guy Dat goin be jalike one place Fo da peopo hide From da strong wind o da rain, So no can hit um.
Isa 32.2: He goin help da peopo fo res, Jalike one watta ditch inside one dry place, An
Isa 32.3: Dat time, da peopo dat can see, Dea eyes no goin stay shut.
Isa 32.3: An da peopo dat can hear, Dey goin lissen good.
Isa 32.5: God no matta, Nobody goin say dey get good heart Fo help peopo.
Isa 32.7: Az how come dey bulai, So dey can wipe out Da peopo dat no mo notting, No matta da peopo dat really need stuff
Isa 32.7: dey can wipe out Da peopo dat no mo notting, No matta da peopo dat really need stuff Even wen dey get um right in front
Isa 32.8: But da guys dat get good heart fo help peopo, Dey make real kine plan fo help um.
Isa 32.8: Dey stay solid, Cuz dey like do wateva fo help peopo.
Isa 32.12: Pound yoa chest an cry, all you peopo, Cuz no moa, da nice looking fields An da grape plants wit
Isa 32.14: Da wild donkeys goin like live dea Cuz no mo peopo, An da goats goin get food fo eat ova dea.
Isa 32.15: Da field wea peopo tink plenny stuff grow now, Dat time dey goin tink, Look
Isa 32.16: Da places wea nobody live, Goin get peopo dea, An judges dat judge da right way.
Isa 32.16: Da field wea plenny stuff grow, Goin get peopo dea, Dat do wass right erytime.
Isa 32.17: An cuz peopo stay do wass right, Dat goin make tings come good fo
Isa 32.18: My peopo goin stay inside places Wea eryting come good fo dem.
Isa 33.3: Wen you stand up fo fight, Da peopo inside da diffren countries, Dey run all ova da place.
Isa 33.4: Da Judah peopo goin grab All da stuffs dat you Assyria guys Wen rip off
Isa 33.4: All da stuffs dat you Assyria guys Wen rip off from odda peopo, Jalike wen da grasshoppa Come real quick grab all da food
Isa 33.4: Az how da peopo goin run All ova da place fo grab stuff, Jalike da
Isa 33.5: He goin make shua da judge guys judge da right way An da peopo do right kine tings.
Isa 33.6: Wen you Jerusalem peopo get respeck fo Yahweh fo real kine, Goin be jalike az rich
Isa 33.10: Now I goin show peopo how big me!
Isa 33.10: An peopo goin know dat I importan!
Isa 33.14: Inside Jerusalem town, Da peopo dat stay do bad kine stuff, Dey stay scared!
Isa 33.15: Da peopo dat no need stay scared, Dey da ones stay do da right kine
Isa 33.15: stuff, An tell wat stay right, An no take da stuff Dat peopo presha somebody an take um, An no even touch Da unda da
Isa 33.15: even touch Da unda da table kine gif, An no like hear Wen peopo plan fo kill somebody.
Isa 33.16: Dey da peopo goin live up high dea Wea nobody can hurt dem, Cuz get
Isa 33.19: Assyria guys Dat no care how dey make to you guys, Dose peopo dat talk funny kine An no can undastan dem, You no goin
Isa 33.23: You guys get plenny stuffs, But da Jerusalem peopo, Dey goin take um all away from you guys An half half um
Isa 33.23: away from you guys An half half um wit da odda Jerusalem peopo.
head: God Judge Da Peopo Inside Da Diffren Countries
Isa 34.1: Come nea hea by me, you peopo Inside da diffren countries Fo lissen wat I tell.
Isa 34.2: Cuz Yahweh, he stay huhu Wit all da peopo inside da diffren countries.
Isa 34.3: Da peopo goin throw da guys dey kill outside da town, Cuz dea
Isa 34.4: Da whole sky goin roll up, jalike peopo roll up one paper.
Isa 34.5: “Afta I use my sword inside da sky Fo wipe out da bad peopo dea, An get blood all ova um, Den, cuz I da judge, I goin
Isa 34.5: Den, cuz I da judge, I goin use my sword fo bus up da Edom peopo An wipe dem out all da way.
Isa 34.6: He goin kill plenny peopo inside da Edom land, Jalike goin get one sacrifice fo
Isa 34.8: Cuz Yahweh get one time Dat he goin pay back da Edom peopo.
Isa 34.8: shua Da odda nations no goin take away da right Fo his peopo live inside Jerusalem town.
Isa 34.11: Ony all kine diffren birds Dat us Jewish peopo not suppose to eat Goin stay dea an make dea nest ova dea.
head: Da Peopo Dat Yahweh Take Outa Trouble Stay Good Inside
Isa 35.1: Da peopo dat goin live inside da boonies An da place wea no mo
Isa 35.2: Da peopo inside da boonies goin dance an sing, An yell cuz dey feel
Isa 35.2: Da peopo dea goin see dat Yahweh stay real awesome Dey goin see dat
Isa 35.3: So, make strong da peopo Dat right now stay so scared, Dea hands shake an stay drop
Isa 35.4: Tell da peopo dat stay feel scared Cuz dey tinking dey gotta do someting
Isa 35.5: Dat time, da peopo dat no can see, Dey goin see.
Isa 35.5: Da peopo dat no can hear, Dey goin hear.”
Isa 35.6: Da peopo dat no can walk, Dey goin jump jalike da deer.
Isa 35.6: Da peopo dat no can talk, Dey goin start fo talk real loud Cuz dey
Isa 35.8: Peopo goin call um “Da Road Fo Go By Da God Dat Stay Good An
Isa 35.8: Goin be fo da peopo dat stay tight wit God.
Isa 35.8: Da peopo dat do bad kine stuff dat make um so dey no can pray, Dey
Isa 35.9: Ony da peopo dat God wen get um outa trouble, Dey da ony ones goin use
head: Sennakerib Say He Goin Fight Da Peopo Inside Jerusalem
Isa 36.1: An dey make da peopo dea prisonas.
Isa 36.2: Watta Place go, on top da main road dat go da field wea da peopo put da cloth inside da watta an step um fo make um clean.
Isa 36.7: Hezekiah wen tell da peopo inside Judah an Jerusalem, ‘You guys gotta go down in
Isa 36.11: No talk in Hebrew, our language, cuz bumbye all dose peopo dat stay sitting ova dea on top da wall goin hear.”
Isa 36.12: Cuz dose peopo, jalike you, goin come hungry an like drink watta, dat dey
Isa 36.13: stand up an yell real loud wit da Hebrew language, to da peopo on top da wall, “Lissen up, wat da big king fo Assyria
Isa 36.18: You tink da gods fo da odda countries wen get dea peopo outa trouble wen da Assyria king wen take ova dem?’
Isa 36.19: You tink da Samaria gods wen help da Samaria peopo wen I wen take ova dem?
Isa 36.20: get even one god from all dose countries dat wen get dea peopo outa trouble wen I go agains dem?
head: God Goin Get Da Jerusalem Peopo Outa Trouble
Isa 37.4: Az why you gotta pray fo da peopo dat still yet goin stay alive afta dey do wateva dey goin
Isa 37.12: Da gods fo da peopos from Gozan, Haran, Rezef, an da Eden peopo inside Tel Assar -- you tink dea gods wen get da peopos
Isa 37.16: You da God fo us Israel peopo.
Isa 37.19: countries an dea land, an throw all da idol kine gods da peopo wen make inside da fire an wipe um out.
Isa 37.21: letta to Hezekiah: Dis da ting Yahweh, da God fo da Israel peopo, tell me: “Cuz you wen pray to me bout Sennakerib, da
Isa 37.22: da Assyria king, Dis wat I tell agains Sennakerib: ‘My peopo inside Jerusalem town Dey jalike one young wahine Dat tink
Isa 37.23: high nose agains me, Da Good An Spesho God fo da Israel peopo!
Isa 37.25: Me, Sennakerib, I dig pukas fo watta inside odda peopo countries.
Isa 37.27: walls An make um come pile a stone, An fo you make da peopo dat live dose towns So dey no mo powa.”
Isa 37.31: One mo time, goin get some a da Judah peopo Dat da Assyria guys wen leave dea.
Isa 37.32: Cuz da res a da peopo from Jerusalem goin come.
Isa 37.32: Goin get peopo dat da Assyria guys leave behind wea da Temple stay.”
Isa 37.35: I goin get da peopo hea outa trouble!
Isa 37.36: Wen da odda peopo get up early da nex morning, get plenny mahke bodies all
Isa 37.38: Sennakerib's odda boy, come da nex king fo da Assyria peopo.
Isa 38.6: I no goin let da Assyria king do notting bad to you o da peopo inside Jerusalem town.
Isa 38.10: a my life, An now I gotta go inside da gate Fo da Mahke Peopo Place?
Isa 38.11: I tell, “In dis land, wit da peopo dat stay alive, I no goin see Yahweh no moa.
Isa 38.11: I no goin see peopo no moa, O stay wit da ones dat live Inside dis world dat
Isa 38.16: Boss, peopo stay live Cuz you do da same kine tings fo dem Dat you wen
Isa 38.18: From inside da Mahke Peopo Place, No mo nobody can tell dey know how awesome you Da
Isa 38.18: No mo nobody can tell dey know how awesome you Da mahke peopo no can tell dat you da greates.
Isa 38.18: Da peopo dat go down inside da Deep Dark Hole, Dey no wait fo you
Isa 38.19: Da peopo dat stay alive, Dey da ones tell dey know how awesome you,
head: God Give Good Kine Words To His Peopo
Isa 40.1: Dis wat yoa God tell you guys: “Make my peopo res inside!
Isa 40.2: You guys, talk to da Jerusalem peopo An tell all dem, So dey feel good inside.
Isa 40.6: He tell me fo tell dis: “All da peopo, jalike da grass.”
Isa 40.7: Fo shua, da peopo, dey jalike da grass.
Isa 40.9: “You Mount Zion peopo dat tell good kine stuff, Go up on top one high mountain,
Isa 40.9: You Jerusalem peopo dat tell good kine stuff, Talk loud!”
Isa 40.9: Tell da peopo inside da towns all ova da Judah land, ‘Look!
Isa 40.11: He take care his peopo, Jalike one sheep farma take care his sheeps.
Isa 40.15: “Da way Yahweh tink bout da peopo Inside all da countries, Dey jalike one drop watta from
Isa 40.17: Wen Yahweh look da peopo in all da diffren countries, Jalike dey notting!
Isa 40.22: Unda him, look jalike one big circle, An da peopo dat live dea, Fo him dey look jalike small grasshoppas.
Isa 40.23: He da One make da importan peopo come notting.
Isa 40.27: You Israel peopo, dat come from Jacob, How come you guys tell, ‘Yahweh no
Isa 40.29: He da One make da tired peopo come strong.
Isa 40.29: He give da weak peopo mo an mo powa.
Isa 40.31: But da peopo dat wait fo Yahweh help dem, Dey goin change so dey come
head: God Kokua da Israel Peopo
Isa 41.3: Dis guy from da east side, He chase da peopo dat stay agains him, An den he go some moa, Cuz nobody
Isa 41.4: Was me, Yahweh, wen tell da firs peopo fo come, An all da ones dat wen born afta dem too, An I da
Isa 41.5: “Da island peopo wen see wat I do, An cuz a dat, dey come scared.
Isa 41.5: Da peopo inside far place on top da earth, Dey stay scared an
Isa 41.8: “But you Israel peopo dat work fo me An come from Jacob, I wen pick you guys.’
Isa 41.14: message from Yahweh, Da Good An Spesho God fo da Israel peopo, Da One dat pay da price Fo get you guys outa trouble.
Isa 41.15: I goin make you Israel peopo come strong So you can bus up erybody dat stay agains you.
Isa 41.15: Da peopo make da cows pull da wood frame On top da wheat dey wen
Isa 41.16: awesome Yahweh stay, Da Good An Spesho God fo da Israel peopo.
Isa 41.17: “Da peopo dat get hard time An need somebody fo help dem, Dey go
Isa 41.17: Me, da God fo da Israel peopo, No goin go way an leave dem by demself!
Isa 41.20: I goin do dat, so peopo goin see um.
Isa 41.20: undastan, Cuz was me, da Good An Spesho God fo da Israel peopo, Wen make all dat.
Isa 41.21: Yahweh, da king fo da peopo dat come from Jacob, he tell, “You peopo dat pray to da
Isa 41.21: da king fo da peopo dat come from Jacob, he tell, “You peopo dat pray to da idol kine gods, I da Judge.
Isa 41.27: I da first One wen tell my peopo Mount Zion side, ‘Look, da guys dat goin help you, stay
Isa 41.27: I da firs One send one messenja guy to da Jerusalem peopo, Fo tell dem good kine stuff.
Isa 41.28: No mo even one a dem fo tell da peopo wat fo do.
Isa 42.1: He goin do wass right Fo all da peopo inside da diffren countries.
Isa 42.3: You can trus him Fo judge peopo da right way erytime.
Isa 42.4: no goin hold back o lose fight, Cuz he goin make shua da peopo all ova da world Goin judge da right way erytime.
Isa 42.4: Da peopo dat live on top da islands goin wait So dey can hear da
Isa 42.5: He let da peopo on top da earth breathe.
Isa 42.7: Wen I say ‘light,’ I mean: Jalike you goin open da eyes Fo peopo dat no can see, Jalike you goin take out da peopo Inside
Isa 42.7: eyes Fo peopo dat no can see, Jalike you goin take out da peopo Inside one prison unda da groun, Da ones dat stay inside
Isa 42.8: I no goin let da peopo tell good kine stuff Bout da idol kine gods Jalike dey
Isa 42.10: Sing, you peopo dat go work on da sea An eryting dat live inside da sea,
Isa 42.10: Sing, you islands, An da peopo dat live on top dem!
Isa 42.11: Sing, you peopo dat live Inside da towns on da boonies.
Isa 42.11: Let da peopo stay good inside Dat live in da small towns Wea da Kedar
Isa 42.11: good inside Dat live in da small towns Wea da Kedar ohana peopo stay.
Isa 42.11: Let da peopo inside Sela town yell Cuz dey stay good inside.
Isa 42.17: But da peopo dat trus da idol kine gods An tell da metal statues, ‘You
head: Da Israel Peopo, Jalike Dey No Can See O Hear
Isa 42.18: “Lissen, you peopo dat no can hear!
Isa 42.18: Look so you can see, you peopo dat no can see!
Isa 42.19: I talking bout my peopo, dat work fo me!
Isa 42.22: But dis Israel peopo, Odda peopo wen rip off an steal An take away dea stuffs.
Isa 42.22: But dis Israel peopo, Odda peopo wen rip off an steal An take away dea stuffs.
Isa 42.22: a dem stay down Inside one deep hole an no can come out, O peopo hide um inside da jail.
Isa 42.22: Odda peopo make dem dea slave, An no mo nobody fo get dem outa dea.
Isa 42.24: Wat god wen let peopo Go take da Israel peopo stuffs?
Isa 42.24: Wat god wen let peopo Go take da Israel peopo stuffs?
Isa 42.24: An was us Israel peopo Dat wen do bad kine stuff agains him!
Isa 42.24: Oua peopo neva like do notting Da way he tell us fo do.
Isa 42.25: So, dass how come Yahweh wen come real huhu Wit da Israel peopo, an punish dem.
Isa 42.25: He make odda peopo go make war agains dem.
head: Da Ony One Dat Can Take Da Israel Peopo Outa Trouble
Isa 43.1: now, dis da message from Yahweh Da One wen make you Jacob peopo, Dat make da Israel ohana how dey stay: “No scared!
Isa 43.3: I da Spesho One fo da Israel peopo Dat get you guys outa trouble.
Isa 43.4: I goin give odda peopo fo pay fo you, I even goin let um mahke So you can stay
Isa 43.6: I goin tell da peopo from da north side, ‘Let my peopo come!
Isa 43.6: I goin tell da peopo from da north side, ‘Let my peopo come!
Isa 43.6: An I goin tell da peopo from da south side, ‘No hold dem back!
Isa 43.7: Bring erybody dat get my name cuz dey my peopo.’
Isa 43.8: “Bring out da peopo dat get eye But dey no can see, An da peopo dat get ear
Isa 43.8: “Bring out da peopo dat get eye But dey no can see, An da peopo dat get ear But dey no can hear.
Isa 43.9: Da peopo inside all da countries, Dey come togedda an get meeting.
Isa 43.9: Den da odda peopo goin hear, An say, ‘Az true!
Isa 43.11: No mo odda gods dat can get peopo outa trouble, Ony me can!
Isa 43.12: I wen tell da peopo wass up, An get um outa trouble, An make shua dey hear all
Isa 43.14: you guys outa trouble, Da Good An Spesho God fo da Israel peopo.
Isa 43.14: I goin make da Babylon peopo run away on top da boats Dat befo time dey make um look
Isa 43.15: Me, Yahweh, I da Good an Spesho God fo you Israel peopo.
Isa 43.15: I wen make you Israel peopo.
Isa 43.16: one road in da middo da Red Sea, One place fo da Israel peopo go Inside da danger watta.
Isa 43.20: An streams wea nobody live, Fo give watta fo drink to my peopo, Da ones I wen pick.
Isa 43.21: I wen make dose peopo fo myself So dey can tell story Bout da good tings I stay
Isa 43.22: “You Jacob ohana peopo!
Isa 43.22: You Israel peopo!
Isa 43.28: Erybody goin talk stink Bout da Israel peopo.
head: God Pick Da Israel Peopo
Isa 44.1: You Jacob ohana peopo Dat work fo me, lissen!
Isa 44.1: You Israel peopo, I wen pick you guys!
Isa 44.2: He da One make you his peopo.”
Isa 44.2: You peopo do wass right, I wen pick you.
Isa 44.3: I goin pour rain on top da thirsty peopo.
Isa 44.3: I goin do plenny good kine stuff Fo da peopo dat goin come from you.
Isa 44.6: He da King fo da Israel peopo!
Isa 44.7: tings Dat wen happen long time ago, Wen I wen make my peopo come one peopo.
Isa 44.7: wen happen long time ago, Wen I wen make my peopo come one peopo.
Isa 44.8: Eh my peopo!
Isa 44.11: An da guys dat make da idols, Dey ony peopo!
Isa 44.15: Da tree give peopo someting fo burn Fo keep um warm an fo cook, An fo make
Isa 44.18: Dat kine peopo, dey donno notting.
Isa 44.21: “So den, you Jacob ohana peopo, No foget all dis stuff!
Isa 44.21: Cuz you guys work fo me, You Israel peopo.’
Isa 44.21: You Israel peopo, I no goin foget you guys.
Isa 44.23: Cuz Yahweh wen pay da price Fo get da Jacob ohana peopo outa trouble, An all da Israel peopo goin tell, he
Isa 44.23: Fo get da Jacob ohana peopo outa trouble, An all da Israel peopo goin tell, he awesome!
head: Goin Get Peopo Inside Jerusalem
Isa 44.25: guys dat try fo find out Wat goin happen bumbye, I show da peopo dat dey stupid.
Isa 44.26: I da One tell dis bout Jerusalem town, ‘Peopo goin live ova dea again.
Isa 44.26: I tell bout da towns inside Judah, ‘Peopo goin build um up again.
Isa 45.1: fo help him, Cuz I goin make him win Wen he go afta da peopo inside odda countries.
Isa 45.3: Da rich kine stuffs dat peopo hide Inside one place wea nobody know.
Isa 45.3: Den you goin know dat I Yahweh, Da God fo da Israel peopo.
Isa 45.6: da world, From wea da sun come up To wea da sun go down, Peopo goin know dat no mo odda God.
Isa 45.8: I like get peopo outa trouble An same time, do plenny right kine tings,
Isa 45.11: message from Yahweh, Da Good An Spesho One fo da Israel peopo, Da One wen make dem.
Isa 45.12: I wen make da peopo an put um on top dea.
Isa 45.13: He goin let my peopo dat was prisnas Go back home.
Isa 45.14: Da stuff dey make inside Egypt an Sudan, An da tall Yemen peopo, Dey goin come ova yoa side, An goin come yoa guys Dey
Isa 45.15: You da God fo us Israel peopo.’
Isa 45.17: But you Israel peopo, you goin get outa trouble Cuz you stay tight wit Yahweh.
Isa 45.18: He make um so peopo can live dea.
Isa 45.19: I neva tell da peopo dat come from Jacob ohana, “No matta you guys try fo find
Isa 45.20: Da peopo dat carry dea idol kine gods hea an dea wit dem, Dat
Isa 45.21: Who wen let peopo hear all dis From befo time, long time ago?
Isa 45.21: I da God dat do right ting erytime, An get peopo outa trouble.
Isa 45.22: “All you peopo from da mos far place all ova da world, Turn aroun an come
Isa 45.25: But wen all da peopo Dat come from oua ancesta Israel Stay tight wit Yahweh,
Isa 46.2: Da peopo, dey no can bring back da statues.
Isa 46.3: “Lissen to me, you Jacob peopo, An all you Israel peopo Dat still stay on top da land.
Isa 46.3: “Lissen to me, you Jacob peopo, An all you Israel peopo Dat still stay on top da land.
Isa 46.6: Get peopo pour out gold from dea money bag, An weigh dea silva on
Isa 46.13: I no goin wait long time Fo get my peopo outa trouble.
Isa 46.13: On top Mount Zion I goin get da Israel peopo outa trouble, An dey goin tell peopo how awesome I stay.
Isa 46.13: I goin get da Israel peopo outa trouble, An dey goin tell peopo how awesome I stay.
Isa 47.1: “Go sit down on top da dirt, You Babylon town peopo!
Isa 47.4: Him, da Good An Spesho God fo da Israel peopo.”
Isa 47.5: Yahweh, he tell da Babylon peopo: “Sit down an no talk!
Isa 47.6: I wen stay huhu wit my peopo.
Isa 47.6: An go make to my own peopo Jalike dey no stay spesho fo me.
Isa 47.6: I wen give my peopo to you Babylon guys, An you neva even give dem chance.
Isa 47.6: You even make da old peopo suffa plenny, An go make dem carry heavy load.
Isa 47.12: making da magic kine words An putting kahuna on top plenny peopo, Same ting you wen work real hard Fo learn, from small kid
Isa 47.13: Ony wase time you guys fo lissen To all da diffren peopo like tell you wat fo do.
head: Da Israel Peopo, Dey Hard Head
Isa 48.1: You Jacob ohana peopo, Lissen wat I goin tell you guys.
Isa 48.1: get da Israel name too, from yoa ancesta, An you Jerusalem peopo all come from Judah.
Isa 48.2: spesho fo God, An dat you guys trus da God fo da Israel peopo -- His name, Yahweh, Da God Ova All Da Armies.
Isa 48.3: I wen make shua peopo hear bout um.
Isa 48.9: Cuz I like peopo know wat kine God me, An I like dem tell good tings bout
Isa 48.10: I no goin melt you guys Inside one real hot fire Jalike peopo melt silva metal Fo take out da junks.
Isa 48.11: I do all dis cuz a who me, Cuz no way I goin let peopo ack Like I not good an spesho.
head: God Get Da Israel Peopo Outa Trouble
Isa 48.12: “You Jacob peopo from da Israel ohana, Lissen wat I tell you guys.
Isa 48.12: You da guys I wen call Fo come my peopo.
Isa 48.14: He goin do eryting I like him do Agains da Babylon peopo.
Isa 48.17: He God, da Spesho One fo da Israel peopo.
Isa 48.20: Make da peopo hear dis All da way to da mos far place on top da earth!
Isa 48.21: Da time Yahweh take oua peopo Thru all da dry places, Dey neva come thirsty.
Isa 48.22: Yahweh tell dis: “Da peopo dat do bad kine stuff, Dey no goin res!
Isa 49.1: You peopo inside da islands, lissen to me!
Isa 49.1: You peopo inside da far countries, lissen up too!
Isa 49.1: From da time I born, he tell peopo bout me Cuz he know who me.
Isa 49.6: Mo den dat, I goin make you Jalike one light fo da peopo dat not Jews, So you goin come da one Dat goin get peopo
Isa 49.6: peopo dat not Jews, So you goin come da one Dat goin get peopo all ova da world outa trouble fo me, Even da peopo from da
Isa 49.6: get peopo all ova da world outa trouble fo me, Even da peopo from da mos far places inside da world.)
Isa 49.7: (He da One dat pay da price Fo get da Israel peopo outa trouble.”
Isa 49.7: He da Good An Spesho One fo da Israel peopo.
Isa 49.7: Dis message, fo da one Dat da peopo tink he no good inside, Da one dat all ova da country, Da
Isa 49.7: tink he no good inside, Da one dat all ova da country, Da peopo hate um, Da one dey tink ony one slave Dat work fo da
Isa 49.7: I da Spesho One fo da Israel peopo.
head: Yahweh Bring Back Da Israel Peopo
Isa 49.8: Wen da time come Fo me get da peopo outa trouble, I goin help you an take care you.
Isa 49.8: I goin make you da one Fo show, da deal I get wit my peopo, Az fo real.
Isa 49.9: An I goin tell da peopo Dat stay inside one dark place, ‘Go!
Isa 49.11: An all my big roads, My peopo goin build um up Mo high den da land da road go across.
Isa 49.12: Da peopo goin come from far place.
Isa 49.13: An you peopo all ova da world, You stay feel good inside too!
Isa 49.13: Cuz Yahweh give good kine words Weneva his peopo stay feel sore inside, An he show love an pity Fo da peopo
Isa 49.13: peopo stay feel sore inside, An he show love an pity Fo da peopo dat stay suffa.
Isa 49.14: But da Mount Zion peopo, dey tell, “Yahweh wen leave us!
Isa 49.17: An da guys dat wen broke down yoa wall An wipe out yoa peopo, Dey goin go way.
Isa 49.19: up yet, I stay shua, da town goin be too small Fo all da peopo live dea.”
Isa 49.20: dat wen born ova dea, Afta da Babylon guys take away oua peopo, Bumbye you Jerusalem peopo goin hear dem, Talking plenny
Isa 49.20: da Babylon guys take away oua peopo, Bumbye you Jerusalem peopo goin hear dem, Talking plenny to each odda.
Isa 49.21: Den you Jerusalem peopo Goin tink inside yoa heart, ‘Eh!
Isa 49.22: I goin put up my hand To da peopo inside da odda countries, An put up my flag Fo all da
Isa 49.23: Da peopo dat wait fo me, fo see wat I goin do, No way dey goin come
Isa 49.24: One leada guy like take an make peopo his prisnas, You tink he goin let um run away?
Isa 49.26: goin make da guys dat give you guys hard time Eat dea own peopo.
Isa 49.26: Den da peopo from all ova da world goin know Dat I Yahweh, da One dat
Isa 50.4: tell: “My Boss Yahweh, He make me so I can talk Jalike da peopo dat study plenny.
Isa 50.4: morning time An make me lissen to him real good, Jalike da peopo dat study plenny.
Isa 50.8: Da One who goin show peopo dat I stay right, He stay nea me.
head: God Get His Peopo Outa Trouble Foeva
Isa 51.3: Az cuz Yahweh goin help da Jerusalem peopo So dey no stay sad no moa Bout all da stuff stay bus up
Isa 51.3: Da peopo ova dea goin feel real good inside, An dance an sing.
Isa 51.4: Yahweh tell, “Lissen to me, all my peopo!’
Isa 51.5: I start fo get my peopo outa trouble.
Isa 51.5: I da One dat da peopo Dat live on top da islands stay wait fo, Cuz dey stay shua
Isa 51.6: All da peopo on top da earth goin mahke, jalike small bugs.
Isa 51.6: But I goin get my peopo outa trouble foeva.
Isa 51.6: I no goin stop doing wass right fo da peopo, eva.
Isa 51.7: You peopo dat get my Rules inside yoa heart, No scared if peopo try
Isa 51.7: You peopo dat get my Rules inside yoa heart, No scared if peopo try fo make you guys shame!
Isa 51.8: Cuz dose peopo no goin stay long time, Dey goin be jalike clotheses da
Isa 51.8: I get my peopo outa trouble, Dem, an dea kids an grankids, foeva.
Isa 51.10: Was you wen make one road Inside all da deep place, So yoa peopo can go ova da odda side Afta you pay da right price fo get
Isa 51.11: Fo get da peopo outa trouble, Yahweh goin pay da price.
Isa 51.12: But how come you scared a peopo Dat ony goin mahke bumbye?”
Isa 51.12: Da peopo dat goin mahke jalike da grass?
Isa 51.13: you guys stay real scared ery day, Cuz you tink bout da peopo dat stay mad An give you guys hard time, Cuz dey huhu wit
Isa 51.16: I tell da Mount Zion peopo, ‘You guys, my peopo.
Isa 51.16: I tell da Mount Zion peopo, ‘You guys, my peopo.
Isa 51.17: Stand up, you Jerusalem peopo!
Isa 51.22: yoa Boss Yahweh, From yoa God, da one dat stay help his peopo: “Look!
Isa 51.23: I goin put dat wine bowl In da hands a da peopo Dat wen make you guys suffa, Da ones dat tell you guys,
Isa 52.1: Wake up, you Jerusalem peopo!
Isa 52.1: Da guys dat no mo cut skin mark Fo show dey God's peopo, An da ones dat do stuff dat make um So dey no can pray,
Isa 52.2: Get up, you Jerusalem peopo!
Isa 52.3: message from Yahweh: “I wen sell you guys to da Babylon peopo An dey neva pay me notting fo you guys.
Isa 52.4: spesho message from Yahweh da Boss: “Egypt was da place my peopo wen go fo live, da firs time.
Isa 52.4: Den, was da Assyria peopo wen give my peopo hard time, Neva mind dey no have da
Isa 52.4: Den, was da Assyria peopo wen give my peopo hard time, Neva mind dey no have da right fo do dat.”
Isa 52.5: Da Babylon peopo take away my peopo An dey no pay me notting fo dem.
Isa 52.5: Da Babylon peopo take away my peopo An dey no pay me notting fo dem.
Isa 52.5: Da guys dat stay lead da Babylon peopo yell plenny.
Isa 52.6: But cuz da Babylon guys talk stink bout who me, My peopo goin know wat kine God me.
Isa 52.7: He tell God's peopo, Jerusalem town, “Yoa God, he da king now!
Isa 52.9: Cuz Yahweh take away da sore Dat his peopo feel inside.
Isa 52.9: He pay da price Fo get da Jerusalem peopo outa trouble.
Isa 52.10: An all da peopo inside all da countries, Even da ones inside da mos far
Isa 52.10: places on top da earth, Dey goin see How our God get his peopo outa trouble!
Isa 52.13: Peopo goin know he importan.
Isa 52.14: But goin be jalike befo time, Wen plenny peopo bum out Cuz dey see you guys, my peopo, Suffa plenny.
Isa 52.14: time, Wen plenny peopo bum out Cuz dey see you guys, my peopo, Suffa plenny.
Isa 53.1: You tink get peopo dat believe Wat dey wen hear from us guys?
Isa 53.2: We no see notting Fo make us like come his peopo.
Isa 53.3: Peopo make him jalike he notting.
Isa 53.3: Peopo turn aroun look da odda way Cuz dey no like see him.
Isa 53.5: But Da Guy Dat Work Fo Yahweh, He da one peopo wen poke Cuz us guys go agains God.
Isa 53.7: Da Guy Dat Work Fo Yahweh, Da peopo give him hard time.
Isa 53.8: Cuz da peopo put in jail Da Guy Dat Work Fo Yahweh.
Isa 53.8: An da peopo dat stay alive dat time, Dey no even tink bout How dey cut
Isa 53.8: Cuz my peopo wen go agains God, Dey wack him.
Isa 53.10: make him mahke, jalike one sacrifice Fo all da blame peopo get Cuz a da bad kine stuff we do.
Isa 53.11: An cuz he do da right ting erytime, He goin make plenny peopo Come right wit me.
Isa 53.11: cuz he da one take da blame Fo all da bad kine stuff dose peopo do.
Isa 53.12: him his share, Same ting jalike I goin give plenny odda peopo.
Isa 53.12: Dat bring back plenny stuff from one war An give all da peopo dea share.
Isa 53.12: Cuz he let da peopo kill him, An even count him Wit da peopo dat go agains me.
Isa 53.12: Cuz he let da peopo kill him, An even count him Wit da peopo dat go agains me.
Isa 53.12: Him, da one take da blame fo plenny peopo, An pray fo da peopo dat stay go agains me.
Isa 53.12: Him, da one take da blame fo plenny peopo, An pray fo da peopo dat stay go agains me.
head: Bumbye God's Peopo Goin Come Awesome
Isa 54.1: “Eh, ma peopo!
Isa 54.2: No hold back, my peopo!
Isa 54.3: Da peopo dat goin born from you Goin take ova da land from odda
Isa 54.3: odda countries, An go live inside da towns Dat da odda peopo wen leave.
Isa 54.4: “Eh ma peopo!
Isa 54.4: Jalike she no goin rememba How bad peopo wen make her feel Wen her no mo husban.
Isa 54.5: Az cuz fo my peopo, You jalike da wahine dat get husban now -- Cuz jalike I
Isa 54.5: get you outa trouble, I Da Good An Spesho God Fo da Israel peopo!
Isa 54.7: Yahweh tell: “Eh ma peopo, Ony short time I wen leave you guys.”
Isa 54.11: Yahweh tell: “Eh ma peopo!
Isa 54.13: “Me, Yahweh, I da One Goin teach all yoa peopo.
Isa 54.16: wit da iron, An fan da coals fo make fire, An make tings peopo use fo fight.
Isa 54.16: An I da One make da army guys Dat wipe out da peopo.
Isa 54.17: But no matta wat kine tings peopo make Fo fight you guys wit um, Dey no goin win.
Isa 54.17: No matta wat peopo tell in front da judge Wen dey poin finga you guys, You
Isa 54.17: Dass how I goin show Dat my peopo get um right wit me.
head: God Tell Da Peopo Dat Need Help Fo Come
Isa 55.1: All you peopo dat need help, come!
Isa 55.1: I tell da peopo dat stay thirsty, Come by me an I give you watta!
Isa 55.5: An da peopo in da odda countries Dat donno you, Dey goin run to you.
Isa 55.5: cuz I Yahweh, yoa God, Da Good An Spesho One fo da Israel peopo, Da One make you come awesome.
Isa 55.7: Fo da bad kine peopo, Da ones dat stay make trouble, Az good, dey leave da
Isa 55.10: make seed Fo da farma guys plant bumbye, An get food fo da peopo eat.
head: God Goin Get Odda Peopo Outa Trouble
Isa 56.1: tell: “Make shua da judges fo you guys Stay judge da peopo da right way.
Isa 56.3: not tell, ‘Fo shua, Yahweh no goin let me be one a his peopo.
Isa 56.4: fo do, An dey stick wit da same deal Dat I wen make wit my peopo.’
Isa 56.5: Peopo goin rememba dea name foeva, An nobody goin foget dea name
Isa 56.6: Same ting fo da peopo dat not one Jew, But dey come tight wit me, Yahweh, Fo be
Isa 56.6: Day, An dat stick wit da same deal Dat I wen make wit my peopo, Dey da peopo I goin bring Jerusalem side, To da mountain
Isa 56.7: stick wit da same deal Dat I wen make wit my peopo, Dey da peopo I goin bring Jerusalem side, To da mountain dat stay
Isa 56.7: Cuz peopo goin call my house ‘Da house wea all diffren peopos go fo
Isa 56.8: He goin bring togedda Da Israel peopo dat stay all ova da place, Cuz odda peopo wen throw um
Isa 56.8: Da Israel peopo dat stay all ova da place, Cuz odda peopo wen throw um outa dea land.’-”
Isa 56.8: He tell, “I still yet goin bring mo odda peopo Fo come togedda wit dem.
Isa 56.10: Da guys dat stay lead my peopo, Dey all suppose to be watcha guys, But dey no can see,
Isa 56.11: But same time, dey da ones Dat suppose to take care da peopo Jalike da guys dat take care da sheeps, But dey no
Isa 57.1: But da peopo dat get um right wit God, Wen dey mahke, Nobody even stay
Isa 57.1: Da peopo dat stay tight wit God, He take dem away.
Isa 57.1: guys too, So dey no suffa from da bad kine stuff Da odda peopo stay do.
Isa 57.2: Da peopo dat stay do da right ting erytime, Eryting goin come good
Isa 57.3: Yoa mudda guys, dey go call da spirit From da mahke peopo Fo come tell um wat goin happen bumbye, An dey fool aroun
Isa 57.9: find new idol kine gods -- Even far, like down to da Mahke Peopo Place!
Isa 57.11: Dass why you guys stay scared a da odda peopo.
Isa 57.14: Make da road ready fo my peopo!”
Isa 57.14: Take away all da stuff from on top da road So dat my peopo no fall down]!
head: God Make Strong Da Peopo Dat Stay Sore Inside
Isa 57.15: Az cuz I like make da peopo dat know dey notting An da ones dat stay feel heavy
Isa 57.16: Az cuz if I wen stay lidat, Den peopo spirits goin come weak wen dey see me -- I da One wen make
Isa 57.19: I goin make da peopo talk diffren [from / den] befo time.
Isa 57.19: Dey goin tell, ‘Da peopo far an nea, Dey goin res inside!
Isa 57.19: An Yahweh tell, “Jalike my peopo stay sick, An I goin make dem come good.
Isa 58.1: Tell my peopo, da one dat come from Jacob, How dey wen go agains me An
Isa 58.2: Dey ack like dey one peopo Dat stay do wass right erytime, An lissen wat I dea God
Isa 58.5: You tink, dat wen I like you skip food, I ony like fo peopo ack like dey notting, An bow down dea head Jalike one reed
Isa 58.7: no eat food so you can pray, Share yoa food wit da hungry peopo!
Isa 58.7: Da peopo dat no mo notting an homeless, Take um wea dey can stay!
Isa 58.7: Wen you see peopo dat no mo clotheses, Give um clotheses!
Isa 58.10: An you guys betta go all out Fo help da hungry peopo, An take good care da peopo dat get hard time!
Isa 58.10: go all out Fo help da hungry peopo, An take good care da peopo dat get hard time!
Isa 58.10: Den, if you guys make lidat, Peopo goin get life, No matta get bad kine stuff all ova.
Isa 58.12: Some a yoa peopo Goin build up again da ol broke up town, An fix up da ol
Isa 58.12: Peopo goin call you guys ‘Da guys dat fix da broke up walls, Da
Isa 58.12: dat fix da broke up walls, Da guys dat fix da streets So peopo can live dea.
Isa 58.13: You guys gotta tell peopo Dat da Res Day make you feel good inside, An dat stay
Isa 59.3: You guys kill peopo an dey bleed an mahke, Jalike yoa hands stay dirty wit
Isa 59.4: No mo nobody fo tell peopo Dey betta do da right ting.
Isa 59.4: Wen peopo talk in front da judge, Nobody tell um da truth.
Isa 59.5: But anybody go lissen dat kine peopo, Jalike dey eat da poison snake egg an mahke.
Isa 59.6: Dey like fight an hurt peopo.
Isa 59.7: Dey real quick fo kill peopo Dat neva do notting bad.
Isa 59.10: We gotta touch da walls like peopo dat no mo eye.
Isa 59.13: We tell peopo az okay Fo make any kine to odda peopo An go agains odda
Isa 59.13: We tell peopo az okay Fo make any kine to odda peopo An go agains odda peopo.
Isa 59.13: az okay Fo make any kine to odda peopo An go agains odda peopo.
Isa 59.13: We tink how fo bulai peopo, An teach odda peopo how fo do same ting.
Isa 59.13: We tink how fo bulai peopo, An teach odda peopo how fo do same ting.
Isa 59.14: Oua peopo no let da judges tell Who gotta get punish.
Isa 59.15: Whoeva like stop doing bad kine stuff, Peopo go rip dem off.
Isa 59.16: He no can believe, no mo nobody Even pray fo his peopo!
Isa 59.16: Dass why he do um himself An use his own powa Fo get his peopo outa trouble.
Isa 59.17: Dat mean, he know how Fo get his peopo outa trouble.
Isa 59.18: him, An payback fo da guys dat stay agains him, Even fo da peopo on top da far islands!
Isa 59.19: Da peopo from da wes side, Dey goin get respeck fo Yahweh Wen dey
Isa 59.20: Yahweh tell: “Da One dat goin pay da price So dat his peopo no stay slaves no moa, He goin come Jerusalem side, Fo
Isa 59.20: no moa, He goin come Jerusalem side, Fo help da Mount Zion peopo, Fo help da Jacob peopo Dat befo time go agains God, But
Isa 59.20: side, Fo help da Mount Zion peopo, Fo help da Jacob peopo Dat befo time go agains God, But dey stay sorry now Fo go
Isa 59.21: Yahweh tell: “Dis, da deal I make Fo da peopo dat stay my side.”
head: God An His Peopo Stay Awesome
Isa 60.1: Yahweh tell: “You Jerusalem peopo, Stand up!
Isa 60.1: I stay awesome, An I jalike da bright light Dat make you peopo come awesome too, Jalike wen da sun come up an make light
Isa 60.2: Wen peopo see how awesome you guys stay, Dey goin know az me, God,
Isa 60.4: See all da peopo come togedda an come by you guys.
Isa 60.4: Peopo bring back yoa girls too.
Isa 60.5: From da odda side da ocean, Goin go fo you, an not fo odda peopo.
Isa 60.9: Dey big boats wit sail, Cuz me, Yahweh, I da One Da peopo in da far islands stay wait fo.
Isa 60.9: god me, yoa God Yahweh, Da Good An Spesho God fo da Israel peopo, An I da One make you guys awesome.
Isa 60.10: Peopo from odda place goin come fix yoa town walls.
Isa 60.11: Day time o nite time, dey no goin stay shut um So peopo can bring rich kine stuffs fo you guys From all da diffren
Isa 60.12: Cuz da king o country dat no help you guys, Da peopo goin mahke An da country goin get wipe out.
Isa 60.14: Get peopo befo time Dat wen make any kine to you guys, Dea kids goin
Isa 60.14: Da Town Fo Da One Dat Stay Good An Spesho fo da Israel peopo.
Isa 60.15: “Befo time, peopo wen go way from you guys, An hate you guys, An nobody go
Isa 60.16: Da peopo from odda countries an dea king guys Goin make you guys
Isa 60.16: I da Strong One fo da Jacob peopo.
Isa 60.17: Peopo goin do wass right erytime, An dass wat goin make you guys
Isa 60.18: No goin get noise inside yoa land no moa From peopo hurting each odda.
Isa 60.21: “Dat time, all yoa peopo goin do da right tings.
Isa 60.21: I do all dat myself So peopo goin see dat I awesome.
Isa 60.22: Da mos litto bit peopo goin come tousand peopo.
Isa 60.22: Da mos litto bit peopo goin come tousand peopo.
head: Da Year Yahweh Make Good To Da Peopo
Isa 61.1: He send me fo tell good kine stuff To da peopo dat odda peopo tink not importan, An fo help da peopo dat
Isa 61.1: He send me fo tell good kine stuff To da peopo dat odda peopo tink not importan, An fo help da peopo dat feel all bum
Isa 61.1: da peopo dat odda peopo tink not importan, An fo help da peopo dat feel all bum out So dey can feel good inside one mo
Isa 61.2: Fo tell, “Dis, da year Yahweh goin make good to his peopo, An dis da time oua God goin pay back da bad guys.
Isa 61.3: Yahweh send me fo help da peopo Mount Zion side Dat stay sore inside.”
Isa 61.5: Peopo you donno goin come Help take care yoa sheeps, An peopo
Isa 61.5: Peopo you donno goin come Help take care yoa sheeps, An peopo from odda place Goin be da farma guys Inside yoa fields an
Isa 61.6: But you guys, peopo goin call you “Prieses fo Yahweh. \
Isa 61.7: Bumbye, yoa peopo goin yell cuz dey feel good inside.
Isa 61.7: So, yoa peopo goin own two time da land, An dey goin dance an sing foeva
Isa 61.8: Cuz me, Yahweh, I [stay / feel] good inside Wen peopo judge da right way.
Isa 61.8: Wen peopo steal stuff cuz dey bad, I no like dat.
Isa 61.9: diffren countries Goin know who da ones dat come from my peopo.
Isa 61.11: make da seeds grow, Dass how my Boss Yahweh Goin make peopo get um right wit him An tell good tings bout him In front
head: God's Peopo Get One New Name
Isa 62.1: Fo help God's peopo on top Mount Zion, I no goin hold back an no talk!
Isa 62.1: Fo help da Jerusalem peopo, I no goin stay quiet, Till erybody can see, Dat God's
Isa 62.1: I no goin stay quiet, Till erybody can see, Dat God's peopo get um right wit him, Jalike wen da sun come up morning
Isa 62.1: come up morning time, An erybody can see Dat God get his peopo outa trouble, Jalike one torch dat stay burn nite time, Da
Isa 62.2: outa trouble, Jalike one torch dat stay burn nite time, Da peopo in all da countries goin see All da right kine tings you
Isa 62.6: Eh you Jerusalem peopo!
Isa 62.7: Yahweh res, Till he make Jerusalem solid, An make all da peopo on top da earth talk good bout him.
Isa 62.8: get da powa fo make um happen: “No moa, I goin eva let Da peopo dat stay agains you Take away yoa wheat.
Isa 62.8: I no goin eva again let da peopo from odda place Drink da new wine you guys wen work hard
Isa 62.10: Make one place so my peopo can come back!”
Isa 62.11: Yahweh tell da peopo all ova da world fo lissen: “Tell my Jerusalem peopo from
Isa 62.11: da peopo all ova da world fo lissen: “Tell my Jerusalem peopo from Mount Zion, ‘Look!
Isa 62.12: Dose peopo he goin bring, Odda peopo goin call dem ‘Da Spesho Peopo
Isa 62.12: Dose peopo he goin bring, Odda peopo goin call dem ‘Da Spesho Peopo Fo Yahweh, Da Peopo Dat
Isa 62.12: peopo he goin bring, Odda peopo goin call dem ‘Da Spesho Peopo Fo Yahweh, Da Peopo Dat Yahweh Pay Da Price Fo Get Um Outa
Isa 62.12: Odda peopo goin call dem ‘Da Spesho Peopo Fo Yahweh, Da Peopo Dat Yahweh Pay Da Price Fo Get Um Outa Trouble.
Isa 62.12: An peopo goin call Jerusalem, ‘Da Town Yahweh Wen Look Fo, Da Town
head: God Goin Pay Back Da Bad Guys An Get Da Peopo Outa Trouble
Isa 63.1: I get plenny powa fo get peopo outa trouble!
Isa 63.4: I wen tink plenny, Dis, da right time fo me pay back dose peopo Cuz dey wen hurt my peopo.
Isa 63.4: right time fo me pay back dose peopo Cuz dey wen hurt my peopo.
Isa 63.4: An da time stay now, fo do wat I gotta do Fo get my peopo outa trouble.
Isa 63.7: He give us Israel ohana peopo Plenny good kine stuffs.
Isa 63.8: He tell, “Fo shua, da Israel ohana, Dey my peopo.
Isa 63.8: Az why Yahweh da One Fo get his peopo outa trouble.
Isa 63.9: Erytime his peopo suffa, he suffa too.”
Isa 63.10: But his peopo, still yet dey go agains him, An make his Good An Spesho
Isa 63.11: Den his peopo rememba Long time ago, wit Moses an his peopo.
Isa 63.11: Den his peopo rememba Long time ago, wit Moses an his peopo.
Isa 63.11: Dey tinking, “Wea da One Wen take Moses an da peopo thru da Red Sea, Da time Moses an his ohana Stay jalike
Isa 63.11: his ohana Stay jalike sheep farmas Dat stay take care da peopo ova dea?
Isa 63.11: One wen put his Good An Spesho Spirit Right dea wit all da peopo?
Isa 63.12: Yahweh wen go open da watta on da two side So da peopo can go walk thru, Strait thru da middo.
Isa 63.13: Who wen lead da peopo Thru da deep open place on da ocean bottom?
Isa 63.13: Da peopo no fall down dea, Jalike one horse go fas thru da boonies
Isa 63.14: Da Spirit from Yahweh make da peopo res.
Isa 63.14: I pray to Yahweh: “Az how was, da time you wen lead yoa peopo, An you make erybody know Wat awesome kine God you!
Isa 63.18: Ony litto wile, befo time, Da peopo dat stay spesho fo you Wen own da land.
Isa 63.18: But now, da peopo dat stay make trouble fo us guys, Da Temple Dat Stay
Isa 63.19: From long time, us guys stay yoa peopo.
Isa 63.19: Nobody call dem yoa peopo.
Isa 64.2: watta boil, I wen like fo you come down hea awready So da peopo dat stay agains you Goin know wat kine God you, An da
Isa 64.4: eva hear o see Any odda god dat can do awesome stuff Fo da peopo dat stay wait fo him.
Isa 64.5: You come fo help da peopo dat do da right ting An stay good inside cuz a dat, An
Isa 64.9: Look at us, cuz all us guys, yoa peopo.
Isa 65.1: “I wen let da peopo aks me stuff Dat neva aks fo me.
Isa 65.1: Da peopo dat neva go look fo me, I wen let um find me.
Isa 65.1: Dose peopo dat nobody call [um] ‘Yahweh's peopo,’ I tell dem, ‘I stay
Isa 65.1: Dose peopo dat nobody call [um] ‘Yahweh's peopo,’ I tell dem, ‘I stay hea!
Isa 65.2: “All day, I put out my hand To [one / da] peopo dat stay go agains me.
Isa 65.3: Dose guys, one peopo dat try Fo make me come sore inside erytime.
Isa 65.5: Me, Yahweh, dat kine peopo make me mad, Jalike smoke inside my nose, Jalike one fire
Isa 65.7: “Cuz dis peopo wen burn incense on top da mountains Fo dea idol kine
Isa 65.9: Da peopo I pick goin own da mountains Dat come from dea ancesta
Isa 65.10: Fo my peopo dat come fo aks me someting, Da Sharon plain goin come one
Isa 65.15: Da Israel peopo I goin pick, Da ony time dey goin use you odda Israel guys
Isa 65.18: An I making da Jerusalem peopo, da kine peopo Dat make you like dance an sing wen you wit
Isa 65.18: An I making da Jerusalem peopo, da kine peopo Dat make you like dance an sing wen you wit dem.
Isa 65.19: I goin feel real good bout my peopo!
Isa 65.20: No goin get peopo dat no live long time.
Isa 65.20: Peopo dat mahke wen he make hundred year, Odda peopo goin tink
Isa 65.20: Peopo dat mahke wen he make hundred year, Odda peopo goin tink he young.
Isa 65.20: Peopo dat no live hundred year, Odda peopo goin tink somebody
Isa 65.20: Peopo dat no live hundred year, Odda peopo goin tink somebody put kahuna on dem.
Isa 65.21: Peopo goin build house an live inside um.
Isa 65.22: Not like befo time, Wen you build house, Odda peopo take um away an live inside um, O you plant stuff, Odda
Isa 65.22: take um away an live inside um, O you plant stuff, Odda peopo take um away an eat um.
Isa 65.22: Jalike one tree can live long time, My peopo can live long time too.
Isa 65.22: All da stuff da peopo I pick make wit dea hands, Dey goin use um, long time.
Isa 65.23: Cuz me, Yahweh, I do plenny good kine stuff fo da peopo An fo dea kids an all da oddas dat goin come from dem.
head: Da Judge Help Da Peopo Dat Trus Him An Wait Fo Him
Isa 66.8: No can make one peopo in one minute!
Isa 66.8: But da Jerusalem peopo on top Mount Zion, Dey jalike one wahine, her kids ready
Isa 66.10: All you peopo dat get love an aloha Fo da Jerusalem peopo, Dance an sing
Isa 66.10: All you peopo dat get love an aloha Fo da Jerusalem peopo, Dance an sing wit dem An stay good inside!
Isa 66.12: I goin make eryting come out good fo da Jerusalem peopo, Jalike one big riva Wit watta all da time!
Isa 66.12: An da Jerusalem peopo goin be Jalike da mudda fo all you guys, An you guys
Isa 66.14: Da peopo dat work fo Yahweh, Dey goin know wat kine power Yahweh
Isa 66.14: But da peopo dat stay agains Yahweh, Dey goin find out how feel Wen he
Isa 66.15: He goin come fo pay back Da peopo he stay real huhu wit.
Isa 66.16: Yahweh goin use da fire an his sword Fo punish all da peopo jalike one judge.
Isa 66.16: Yahweh goin wipe out plenny peopo.
Isa 66.17: “Get peopo dat do religious kine stuff Fo make demself spesho fo da
Isa 66.19: “I goin do awesome ting wea my peopo stay.
Isa 66.19: Den I goin send some a da peopo dat still yet stay alive to da odda countries: to Spain,
Isa 66.19: Dey even going to islands dat stay far away, wea da peopo dea neva hear bout me, an neva see how awesome I stay.
Isa 66.20: Da peopo I send, goin bring all yoa brudda guys from all da
Isa 66.20: “Dey goin bring dem jalike da Israel peopo bring dea wheat in clean baskets fo make sacrifice inside
Isa 66.22: I stay ready fo make, goin stay long time in front me, da peopo dat goin come from you guys, goin stay long time, an peopo
Isa 66.22: peopo dat goin come from you guys, goin stay long time, an peopo goin rememba you guys name long time too.”
Isa 66.23: All da time, ery new moon time an ery Res Day, all da peopo all ova da world goin come an go down in front me.
Isa 66.24: “Wen peopo go outside Jerusalem, dey goin see all da mahke bodies a
Isa 66.24: outside Jerusalem, dey goin see all da mahke bodies a da peopo dat wen go agains me.”
Dan 1.3: Ashpenaz, da main guy dat stay in charge a all his palace peopo, fo bring him some a da Israel guys dat stay Babylon side
Dan 1.17: An Yahweh wen give Daniel spesho powa fo help peopo undastan all kine stuff peopo see in dea dreams, an wen
Dan 1.17: Daniel spesho powa fo help peopo undastan all kine stuff peopo see in dea dreams, an wen dey not sleeping too.
Dan 1.18: Den, da guy in charge a da palace peopo bring da young guys in front da king.
Dan 1.20: fo find out if dey know wat fo do erytime, an how come peopo do wat dey do, he find out dat dey know ten times mo betta
Dan 2.6: plenny stuffs, an show you guys plenny respeck in front da peopo.
Dan 2.11: Ony da gods can do dis, an dey no live wit da peopo.
Dan 2.14: Daniel know how fo help peopo tink, an he pick da bestes way fo talk to Aryok.
Dan 2.25: Daniel by da king an tell, “King, I find one guy from da peopo you wen bring hea from Judah.
Dan 2.28: But, get one God inside da sky dat let peopo know da secret tings.
Dan 2.29: But God, he da one dat stay let peopo know da kine stuff dat stay secret.
Dan 2.38: He wen give you powa ova all da peopo, an da animals inside da fields, an da birds inside da
Dan 2.41: Dat mean, da peopo dat stay unda da numba four kine govmen, dey no goin stay
Dan 2.44: Dat govmen, no goin be wipe out eva, an odda peopo no goin get um.
Dan 3.29: Az why I make dis rule now: No matta wat peopo o wat country somebody come from, an no matta wat language
Dan 3.29: Cuz no mo no odda god dat can get peopo outa trouble, da way dea god can!
Dan 4.3: He get da right fo stay in charge Ova all da peopo dat live today An ova all da peopo dat goin come bumbye.
Dan 4.3: in charge Ova all da peopo dat live today An ova all da peopo dat goin come bumbye.
Dan 4.11: All da peopo can see um From da mos far place inside da world.
Dan 4.19: tell, ‘Boss, I like if da dream ony tell bout da peopo dat hate you, an if da dream ony talk bout da peopo dat
Dan 4.19: da peopo dat hate you, an if da dream ony talk bout da peopo dat stay agains you.
Dan 4.20: An all da peopo in da world can see um.
Dan 4.25: Da peopo goin make you go way from dem an go stay wit da wild
Dan 4.27: da tings you wen do fo go agains God, an make good to da peopo dat suffa plenny.
Dan 4.30: I do um cuz I stay real strong, an peopo goin know I awesome an importan!
Dan 4.32: Da peopo goin make you go way from dem an make you stay wit da wild
Dan 4.33: Da peopo wen make him go way from dem, an he eat grass jalike da
Dan 4.34: He get da right fo stay in charge Ova all da peopo dat live today An ova all da peopo dat goin come bumbye.
Dan 4.34: in charge Ova all da peopo dat live today An ova all da peopo dat goin come bumbye.
Dan 4.35: All da peopo inside da world, God see um, jalike dey notting.
Dan 4.35: do wateva he like Wit da armies from inside da sky, An da peopo inside da world.
Dan 4.36: “Dat same time dat I wen start fo tink good again, da peopo show me plenny respeck cuz I da king.
Dan 5.7: He goin come da numba three leada fo da Babylon peopo.
Dan 5.11: Wen yoa fadda stay king, peopo find out dat dis guy can see stuff real clear, an undastan
Dan 5.12: Dis guy Daniel, dat yoa fadda wen name Belteshazzar, peopo find out dat he get real strong powa fo figga out stuff.
Dan 5.14: you, da spirit from da gods stay strong inside you, an peopo know dat you see stuff real good, an undastan plenny, an
Dan 5.14: an undastan plenny, an know wat fo do erytime, mo den odda peopo.
Dan 5.16: You goin come da numba three leada fo da Babylon peopo.
Dan 5.18: He make him come mo importan, an make peopo get respeck fo him, an make him awesome.
Dan 5.20: Az why God throw him out fo be da king, an da peopo no show respeck fo him no moa.
Dan 5.21: Da peopo no let him stay wit dem no moa.
Dan 5.21: All Da Odda Gods get da powa fo stay in charge a all da peopo dat come king inside da world, an he make whoeva he like
Dan 5.28: half half da land wea you stay king, an give um to da Mede peopo an da Persia peopo.
Dan 5.28: you stay king, an give um to da Mede peopo an da Persia peopo.
Dan 5.30: Mede army guys wen kill Belshazzar, da king fo da Babylon peopo.
Dan 6.7: Dis da rule: dat da peopo gotta pray to you, da king.
Dan 6.8: We like fo you, King Darius, fo tell da peopo dat, an write down da rule, so no mo nobody can change um.
Dan 6.8: Make um jalike one rule fo da Mede peopo an da Persia peopo, so dat no mo nobody can change da
Dan 6.8: Make um jalike one rule fo da Mede peopo an da Persia peopo, so dat no mo nobody can change da rule.
Dan 6.12: An dass da rules fo da Mede an Persia peopo, dat no mo nobody can change um.”
Dan 6.13: “King Darius, dis guy Daniel, one a da guys da Babylon peopo wen bring hea from Judah, he no lissen to you, o da rule
Dan 6.15: “King Darius, rememba dat da rules fo da Mede an Persia peopo tell dat no mo nobody can change da rules dat da king
Dan 6.26: No mo nobody can wipe out Da peopo wea he stay da king.
Dan 6.27: He get his peopo outa trouble.
Dan 7.4: um up from da groun, an make um stand on two feets jalike peopo, an make um come jalike one man inside, so he tink jalike
Dan 7.4: an make um come jalike one man inside, so he tink jalike peopo.
Dan 7.6: Somebody give um da powa fo stay in charge a da peopo.
Dan 7.8: Dis horn, get eyes jalike peopo, an get one mout dat talk big.
Dan 7.10: Plenny peopo do his work, Mo plenny peopo stay by him.
Dan 7.10: Plenny peopo do his work, Mo plenny peopo stay by him.
Dan 7.13: Da peopo dea bring da one dat look jalike one guy In front Da One
Dan 7.25: Mo Importan Den All Da Odda Gods, An give presha fo da peopo dat stay spesho fo God.
Dan 7.25: He goin get powa Ova da peopo dat stay spesho fo God Fo three an a half year.
Dan 7.27: da God Dass Mo Importan Den All Da Odda Gods goin give da peopo dat stay spesho fo him, da powa fo come da nex king, an da
Dan 7.27: fo come da nex king, an da power fo stay in charge a da peopo.
Dan 7.27: All da countries on top da earth goin work fo God's peopo, an all da odda peopos goin lissen dem.
Dan 8.11: He no let da peopo make sacrifice fo ery day.
Dan 8.13: an bout da peopo going agains God an making erybody come bum out an bag
Dan 8.19: bumbye, wen God show dat he stay real huhu an no take wat peopo do.
Dan 8.23: “Wen dose king lines almos pau, an da peopo dat go agains God do all da bad kine tings dey can do, one
Dan 8.23: wit one scary kine face, dat know how fo plan fo trick peopo, goin take ova.
Dan 8.24: He goin wipe out da real strong guys an da peopo dat stay spesho fo God.
Dan 8.25: He goin use his powa, an da way he know how fo bulai peopo, so da scamma guys win.
Dan 8.25: Wen peopo tink eryting stay okay, he goin wipe out plenny a dem.
Dan 9.1: Darius, Xerxes boy from da Mede peopo, come da king fo da Babylon land.
head: Daniel Pray Fo His Peopo
Dan 9.4: I tell my God Yahweh, I know oua peopo wen do wass wrong.
Dan 9.4: You stay tight wit da peopo dat get love an aloha fo you an dey lissen wat you tell um
Dan 9.6: guys, oua leada guys, an oua ancesta guys, an all da odda peopo inside da land.
Dan 9.7: Us peopo from Judah, an Jerusalem, an all ova Israel, no matta we
Dan 9.11: All da Israel peopo wen make deaf ear fo da rules you wen teach, an go da odda
Dan 9.15: You wen bring yoa peopo outa Egypt wit yoa strong powa.
Dan 9.16: All da peopo aroun us stay laugh at us an poin finga us cuz a all da
Dan 9.17: stuff fo yoa spesho temple, dat stay all bus up, an fo da peopo wen bag from dea.
Dan 9.19: Cuz yoa big town an yoa peopo, dey carry yoa name!
Dan 9.20: kine stuff I wen do, an all da bad kine stuff my Israel peopo wen do.
Dan 9.24: “Seventy times seven year, az da time God wen make fo yoa peopo an fo yoa town dat stay spesho fo God, Fo make da peopo
Dan 9.24: peopo an fo yoa town dat stay spesho fo God, Fo make da peopo dat go agains God stop, An fo [make da ones doing bad kine
Dan 9.24: / pau da bad kine stuff], Fo make sacrifice fo bring da peopo dat do wass wrong da same side wit God, Fo make dem do da
Dan 9.25: mo time], till one guy dat God pick come dat goin lead da peopo, goin be seven times seven year, an [den] sixty-two times
Dan 10.6: burning, his arms an feets shine like bronze metal afta peopo polish um.
Dan 10.6: His voice sound jalike from plenny peopo.
Dan 10.14: stay come hea fo help you undastan wat goin happen to yoa peopo long time from now.
Dan 11.2: him, an wen he like make war agains da Greek country, da peopo goin follow him.
Dan 11.3: He get plenny powa, an goin take charge a da Greek peopo.
Dan 11.4: Afta he mahke, his peopo goin broke up in four part, an da land wea he was king
Dan 11.6: One time goin come wen odda peopo goin come an throw out her, an da one dat wen marry her,
Dan 11.20: He goin make real hard time fo da peopo.
Dan 11.20: Da peopo goin kick um out, but not cuz dey huhu, o cuz dey fight
Dan 11.21: He goin bulai da peopo wit plenny nice kine promise, den he goin grab dem an take
Dan 11.22: guy dat stay in charge a da deal God wen make wit his peopo.
Dan 11.23: He goin make all kine promise to da peopo fo help dem, an dey goin make promise fo help him.
Dan 11.23: Az how he goin come mo an mo strong wit ony litto bit peopo fo help him.
Dan 11.28: mind fo mess up da spesho deal God wen make wit his Jewish peopo.
Dan 11.30: Wen he stay go home, he goin make nice an lissen to da peopo dat no like God's spesho deal.
Dan 11.32: Da Syria king goin make nice to da peopo dat awready wen go agains God's deal, fo make dem come his
Dan 11.32: But da peopo dat know God fo real kine goin come strong an hang in dea,
Dan 11.33: guys dat undastan wass happening, dey goin teach plenny peopo fo help dem undastan too.
Dan 11.34: Wen all dis stuff happen to da Jewish leada guys, goin get peopo dat help dem litto bit.
Dan 11.34: Plenny odda peopo goin go wit dem an make promise fo help, but dey no goin
Dan 11.35: Az goin be jalike one test fo da peopo, fo make um come clean inside, an no mo notting bad goin
Dan 11.36: He goin talk mo stink den da peopo eva hear befo, agains da God Dass Mo Importan Den All Da
Dan 11.39: He goin show plenny respeck fo da peopo dat say he da numba one guy.
Dan 11.39: He goin put um in charge a plenny peopo.
Dan 11.41: He goin make plenny trouble in plenny lands an kill dea peopo, but Edom, Moab, an da leada guys inside Ammon, dey no
Dan 11.42: Da Egypt peopo goin run away from him.
Dan 11.43: da gold, da silva, an all da rich kine stuffs dat da Egypt peopo wen hide.
Dan 11.43: Da Libya peopo an da Sudan peopo goin come unda him too.
Dan 11.43: Da Libya peopo an da Sudan peopo goin come unda him too.
Dan 11.44: So he goin go dea real huhu, an go out fo wipe out plenny peopo.
Dan 12.1: da importan angel prince, da one dat take care yoa peopo, he goin go by you guys fo take care you.
Dan 12.1: time get plenny trouble, mo den dey get from da time yoa peopo wen come one nation firs time, till dat time.
Dan 12.1: But dass da time wen yoa peopo, da ones dat get dea name inside God's book, goin get outa
Dan 12.2: Plenny peopo dat stay mahke, jalike dey stay sleep unda da groun, dey
Dan 12.2: Odda peopo goin come alive fo come shame foeva, an odda peopo goin
Dan 12.2: Odda peopo goin come alive fo come shame foeva, an odda peopo goin feel pilau wen dey even tink bout dem.
Dan 12.3: An da ones dat help plenny peopo fo do da right kine tings, dey goin shine jalike da stars
Dan 12.4: Plenny peopo goin run aroun dis side an dat side fo try find out mo
Dan 12.7: dat make big kine trouble, pau take away da power from da peopo dat stay spesho fo God, all da stuff I wen tell you goin
Dan 12.10: Plenny peopo goin clean up All da bad kine stuff dey get inside, So no
Dan 12.11: “From da time da bad leada guy no let da peopo make sacrifices fo ery day, an put up da idol kine gods
Dan 12.12: But da peopo dat can wait, an hang in dea till da end a da 1,335 days,
Dan 12.13: back alive an get yoa share a da good tings God get fo his peopo.
head: Da Israel Peopo Do Bad Kine Stuff
Amo 1.1: jalike one dream, bout wat goin happen to da Israel peopo.
head: Da Israel Peopo, Mo Worse Den Da Odda Peopos
Amo 1.3: Da Damascus Peopo You betta lissen!
Amo 1.3: Dis wat Yahweh say: “Too much times awready, da Damascus peopo wen go agains me.
Amo 1.3: Da buggas wen trash da Gilead peopo Jalike dey wen go drag one heavy board wit plenny spikes
Amo 1.5: Da Aram peopo, I goin catch dem An take um all away Kir side.
Amo 1.5: Da Filisha Peopo You betta lissen!”
Amo 1.6: Dis wat Yahweh say: “Too much times awready, da Gaza peopo wen go agains me.
Amo 1.6: Dey wen catch one whole peopo An sell um to da Edom peopo fo be dea slaves.
Amo 1.6: Dey wen catch one whole peopo An sell um to da Edom peopo fo be dea slaves.
Amo 1.8: I goin go agains da peopo dat live Ekron town.
Amo 1.8: Da Tyre Peopo You betta lissen!”
Amo 1.9: Dis wat Yahweh say: “Too much times awready, da Tyre peopo wen go agains me.
Amo 1.9: Dey wen sell one whole peopo to da Edom peopo, Cuz dey neva like do da right ting fo
Amo 1.9: Dey wen sell one whole peopo to da Edom peopo, Cuz dey neva like do da right ting fo dea brudda guys.
Amo 1.10: Da Edom Peopo You betta lissen!
Amo 1.11: Dis wat Yahweh say: “Too much times awready, da Edom peopo wen go agains me.”
Amo 1.11: Dey wen go hunt dea brudda guys, da Israel peopo, Wit sword fo kill.
Amo 1.11: Dey neva like show pity fo da Israel peopo.
Amo 1.12: Da Ammon Peopo You betta lissen!
Amo 1.13: Dis wat Yahweh say: “Too much times awready, da Ammon peopo wen go agains me.”
Amo 1.15: Da king fo da Ammon peopo, an his officer guys, I goin take um all away togedda.
Amo 1.15: Da Moab Peopo Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy
Amo 2.1: Dis wat Yahweh say: “Too much times awready, da Moab peopo wen go agains me.
Amo 2.1: Dey wen make stink to da king fo da Edom peopo, Cuz dey wen dig up his body an burn his bones Till ony
Amo 2.2: Da Moab peopo goin mahke, Goin get war an yelling an trumpet noise.
Amo 2.3: Da Judah Peopo You betta lissen too!”
Amo 2.4: Dis wat Yahweh say: “Too much times awready, da Judah peopo wen go agains me.
Amo 2.5: Dass why I goin dump fire on top da Judah peopo Fo burn up da palaces wit strong walls, Jerusalem town.
Amo 2.5: Da Israel Peopo You betta lissen!
Amo 2.6: Dis wat Yahweh say: “Too much times awready, you Israel peopo wen go agains me.”
Amo 2.6: You Israel peopo tell, ‘Dis guy owe me money.
Amo 2.6: But no matta wat da judge go tell, Still yet, you Israel peopo go sell da guy Fo silva money, fo make um one slave.’
Amo 2.6: Da guy dat no mo notting, You Israel peopo swap um Jus cuz da guy owe you fo one pair new slippas.’
Amo 2.7: Da guy dat not strong, You Israel peopo push his face inside da dirt.
Amo 2.7: Da guys dat get presha, You Israel peopo ack jalike dey no mo rights.
Amo 2.7: “Cuz a all dat, peopo talk bad bout me, An I da One dass good an spesho, you
Amo 2.8: “You Israel peopo, you even lay down On top da clotheses dat odda peopo wen
Amo 2.8: peopo, you even lay down On top da clotheses dat odda peopo wen leave dea Nex to da alta fo sacrifice, Till da peopo
Amo 2.8: peopo wen leave dea Nex to da alta fo sacrifice, Till da peopo can pay back wat dey owe.
Amo 2.8: Plus, you Israel peopo, You take odda peopo's wine An drink um up yoa own self,
Amo 2.9: “Neva mind was me dat wen wipe out da Amor peopo So you Israel peopo can live hea.
Amo 2.9: mind was me dat wen wipe out da Amor peopo So you Israel peopo can live hea.
Amo 2.9: Da Amor peopo was tall, jalike da cedar tree, Strong, jalike da oak
Amo 2.10: da boonies So you guys can take ova da land from da Amor peopo.
Amo 2.11: Eh, you Israel peopo!
Amo 2.16: How Come God Say Da Israel Peopo Bad Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo
Amo 3.1: Lissen up, you Israel peopo!
Amo 3.2: He say dis: “You guys, you da ony peopo dat I wen pick, From all da ohanas dat get all ova da
Amo 3.2: Az why, you da peopo dat I goin punish Fo all da crooked kine stuff you stay
Amo 3.6: If somebody blow da war bugle inside one town, Da peopo dea goin tell, ‘Wass up?
Amo 3.8: Da Talka Tell How Da Samaria Peopo Stay Jam Up “Stand up on top da palace roof, Ashdod town,
Amo 3.9: da palace roof, Egypt land, An talk strong lidis so dat da peopo inside can hear: ‘Eh!
Amo 3.10: Dey pile up dea palaces wit stuffs dey get From peopo dey wen bus up.
Amo 3.12: Da ony ting peopo goin bring back from da Samaria guys, Goin be one small
Amo 3.12: God Goin Bus Up Da Bethel Peopo Da God dass in charge a all da armies, my boss Yahweh, dis
Amo 3.13: Tell da peopo dat come from Jacob Dey betta watch out!”
Amo 3.14: “Dat time wen I goin punish da Israel peopo Fo try fight agains me, Same time, I goin bus up all da
Amo 3.15: God Goin Bus Up Da Samaria Peopo Copyright © 2000, 2009 Wycliffe Bible Translators Fo buy
Amo 4.1: You wahines give hard time to da peopo dat no mo powa An you make any kine to da peopo dat no mo
Amo 4.1: time to da peopo dat no mo powa An you make any kine to da peopo dat no mo notting.
Amo 4.2: make one strong promise lidis: ‘Goin get one time, Jalike peopo goin stick meat hook inside you guys An drag you guys one
head: Da Israel Peopo Still No Learn Notting
Amo 4.4: Amos tell: “Dis wat da Boss Up Dea say: ‘Eh you Israel peopo!
Amo 4.5: Cuz dass da way you Israel peopo jus love fo do um, big time.”
Amo 4.6: Dis wat Yahweh say: “Was me dat wen make da peopo inside ery town hungry to da max!’
Amo 4.8: Had peopo from two three towns, So thirsty, yeah?
Amo 4.10: you guys, Same ting jalike befo time I wen make da Egypt peopo come sick.”
Amo 4.12: I goin make all kine bad kine tings happen to you Israel peopo, Jalike I wen tell you guys awready.”
Amo 4.12: You Israel peopo!
Amo 4.13: He make da wind an give peopo dea spirit inside.
Amo 4.13: He tell peopo eryting he tinking.
Amo 5.1: You peopo from da Israel ohana!
Amo 5.5: No go by da Bethel peopo fo get help, No go Gilgal side.
Amo 5.5: You rememba, Gilgal was da first place yoa peopo wen come inside dis land, But now, Gilgal garans goin be
Amo 5.5: Da Bethel peopo goin come notting.
Amo 5.7: You tell peopo Dat eryting da judge say, no good, An bulai peopo so dey
Amo 5.7: You tell peopo Dat eryting da judge say, no good, An bulai peopo so dey no mo dea rights!
head: Yahweh Get Da Powa Fo Make Eryting, An Fo Punish Peopo
Amo 5.10: “But you Israel peopo, You hate anybody dat tell da judge Dat you guys do wass
Amo 5.11: Cuz da peopo dat no mo notting, You guys make um pay tax An take away
Amo 5.12: You guys, you stay agains da peopo dat do da right ting.
Amo 5.12: like get money from bribe, You guys like make presha So da peopo dat need help from da judge, no goin get help!
Amo 5.13: “Fo shua, weneva tings stay lidat, Da smart peopo dat you guys hate, Dey goin say notting, Cuz eryting stay
Amo 5.15: God Fo All Da Armies, Bumbye give chance to da litto bit peopo Dat goin stay alive still yet From yoa Israel ohana.
head: God Goin Punish Da Israel Peopo
head: Anodda Funeral Song Fo Da Israel Peopo
Amo 5.15: Boss, da God Fo All Da Armies: ‘Inside ery town, goin hear peopo crying fo you guys.
Amo 5.15: Ery open place, ery street, da peopo saying, “Auwe!
Amo 5.15: Da peopo dat know how fo sing da funeral songs, Dey goin pay um fo
Amo 5.17: Peopo goin cry plenny, Even inside all da grape farms!
Amo 5.24: wen you judge da right way bout eryting, Dat make da peopo change how dey tink, Jalike wen da big watta come an
Amo 6.1: You leada guys fo yoa country, Who da Israel ohana peopo tink you guys can help dem!
Amo 6.2: You guys tell yoa peopo, ‘Go da towns da Assyria army guys take ova awready, Go
Amo 6.2: back by da big town Hamat, Den go makai side by da Filisha peopo, Gat town.
Amo 6.8: Dea main town, an da peopo inside, I goin give all a dem To da guys dat stay agains
Amo 6.9: Dat time, if get ten peopo dat stay inside one house, still yet bumbye dey all goin
Amo 6.10: Still yet get odda peopo wit you?
head: God Goin Wipe Out Da Israel Peopo
Amo 7.1: Was da time afta da peopo cut da grass fo da king horses, an stay plant new grass.
Amo 7.2: Cuz if you no like let us go, no way us Israel peopo goin stay alive.
Amo 7.4: My boss Yahweh was making ready fo punish da peopo wit fire, da kine fire dat can even dry up da big watta.
Amo 7.5: How us Israel peopo goin stay alive?
Amo 7.8: “My boss say, ‘I tell you dis: My peopo, da Israel peopo, dey no stay strait inside!’
Amo 7.8: “My boss say, ‘I tell you dis: My peopo, da Israel peopo, dey no stay strait inside!’
Amo 7.9: say dis too: ‘Da places on top da hills wea da Isaac ohana peopo go Fo make sex an den pray, I goin broke um down.
Amo 7.9: Da places da Israel peopo build fo be spesho fo me, Goin come one rock pile.’
Amo 7.9: Da peopo from da King Jeroboam ohana, I goin send army guys fo go
Amo 7.10: He wen send somebody by Jeroboam, da king fo da Israel peopo, fo tell um dis: “Amos, he live right hea wit us Israel
Amo 7.10: fo tell um dis: “Amos, he live right hea wit us Israel peopo, but he making plan fo throw you out.’-”
Amo 7.10: Da tings dis guy stay tell, no good fo da peopo inside our land fo hear!
Amo 7.11: Dis Amos guy, dis wat he stay tell peopo: ‘King Jeroboam, somebody goin kill him wit sword, an fo
Amo 7.11: somebody goin kill him wit sword, an fo shua, dose peopo goin take all da Israel peopo far away from dea land.
Amo 7.11: wit sword, an fo shua, dose peopo goin take all da Israel peopo far away from dea land.
Amo 7.12: Be one talka fo God ova dea, an let da peopo dea pay you fo talk fo God.
Amo 7.15: Tell my peopo, da Israel peopo, wat I say.
Amo 7.15: Tell my peopo, da Israel peopo, wat I say.
Amo 7.17: wea nobody know God, Cuz da army guys goin drag you Israel peopo away from yoa own land.
Amo 8.2: “Den Yahweh tell me, ‘Dass jalike my own peopo, da Israel peopo.
Amo 8.2: “Den Yahweh tell me, ‘Dass jalike my own peopo, da Israel peopo.
Amo 8.3: “My boss Yahweh, he tell dis too: ‘Wen dat time come, da peopo dat going sing inside da Temple, no can sing, cuz dey sore
head: God Punish Da Israel Peopo
Amo 8.4: You guys go all out fo make presha Fo da peopo dat no mo notting, An you try fo wipe out guys inside yoa
Amo 8.5: We goin take da money from da peopo Fo mo den wat suppose to be wort.
Amo 8.6: Den we use dat money Fo go find peopo dat no mo notting, An odda guys dat owe somebody money fo
Amo 8.7: God Goin Shake Up Da Whole World Amos tell dis: “Da Israel peopo, dey real big head, cuz dey Yahweh peopo.
Amo 8.7: dis: “Da Israel peopo, dey real big head, cuz dey Yahweh peopo.
Amo 8.7: ‘Fo shua, I no goin foget Da bad kine tings da Israel peopo wen do, eva!’-”
Amo 8.10: Da Peopo No Lissen God Amos say dis: “Dis wat my boss Yahweh tell:
Amo 8.12: Dey goin go all ova da place, aksing peopo “Eh!
Amo 8.14: All dose peopo dat stay tink lidat, wen dey make strong promise, dey aks
Amo 8.14: promise, dey aks da pilau idol kine god dat da Samaria peopo pray to, fo wipe dem out if dey no do wat dey promise!’
Amo 8.14: do um, Jalike I shua dat da idol kine god dat da Dan ohana peopo pray to, stay alive!
Amo 8.14: But all dose peopo dat make dat kine promise, dey goin fall down an mahke.’
Amo 9.1: whole ting fall down Bring um down on top da head A all da peopo dat stay still yet inside da temple!
Amo 9.2: ‘No matta dey dig way down inside da Mahke Peopo Place, I goin pull um back outa dea wit my hand.
Amo 9.4: An walk all da way to anodda country, I goin tell da peopo ova dea fo kill um wit swords.
Amo 9.6: Da Israel Peopo Not Mo Betta Peopo Den Da Odda Peopos Dis wat Yahweh say:
Amo 9.6: Da Israel Peopo Not Mo Betta Peopo Den Da Odda Peopos Dis wat Yahweh say: “Eh you Israel
Amo 9.6: Den Da Odda Peopos Dis wat Yahweh say: “Eh you Israel peopo!
Amo 9.6: Fo shua, I no make diffren to you guys An to da peopo from da Sudan land!
Amo 9.6: I wen bring you Israel peopo up hea outa da Egypt land, I wen bring da Filistine peopo
Amo 9.6: peopo up hea outa da Egypt land, I wen bring da Filistine peopo from Crete Island too, An da Aram peopo, I wen bring dem
Amo 9.6: bring da Filistine peopo from Crete Island too, An da Aram peopo, I wen bring dem from Kir side.
Amo 9.8: Yahweh, yoa boss, An I stay watching yoa land, Cuz all da peopo ova dea stay do wrong!
Amo 9.8: Fo shua, I goin wipe out dat land all da way, All da peopo dat come from yoa ancesta guy Jacob!
Amo 9.9: I da one dat goin say da ting Fo make da peopo dat stay agains you guys Throw you Israel peopo outa yoa
Amo 9.9: Fo make da peopo dat stay agains you guys Throw you Israel peopo outa yoa land An make you go diffren countries fo live
Amo 9.10: Goin get war, An all my peopo dat do wrong goin mahke.
Amo 9.10: God Goin Make Da Israel Peopo Come New Plus, Yahweh say dis: “Dis peopo dat had King
Amo 9.11: Make Da Israel Peopo Come New Plus, Yahweh say dis: “Dis peopo dat had King David fo dea king befo time, Now dey all mess
Amo 9.11: Jalike da peopo fix one wall dass all broke an fall down, I goin fix dat
Amo 9.12: Cuz a dat, da Israel peopo goin take ova da odda part a da Edom land An all da odda
Amo 9.14: I goin bring my Israel peopo back From da place wea dey stay prisonas.
Amo 9.15: I goin put my peopo on top dea own land Jalike I planting um dea.
Jon 1.2: Tell all da peopo ova dea, I know awready, all da pilau kine stuff dey stay
Jon 1.8: Wat yoa peopo?
Jon 2.2: inside da fish opu Was jalike inside da place wea da mahke peopo stay.
Jon 2.6: Jalike I go down to da Mahke Peopo Place, Dat get lock fo keep me inside, An I no can go
Jon 3.2: Tell da peopo ova dea all da tings I stay telling you now.
Jon 3.5: Da Nineveh peopo, dey believe wat God wen say.
Jon 3.5: Da importan peopo an da regula kine peopo, everybody wen put on burm bag
Jon 3.5: Da importan peopo an da regula kine peopo, everybody wen put on burm bag kine clotheses fo show dey
Jon 3.7: Da king wen send guys all ova Nineveh town fo tell da peopo fo come togedda.
Jon 3.7: ali`i guys, we all say dis: Nobody eat notting now -- da peopo an all da animals, da cows, da sheeps, everybody gotta no
Jon 3.8: Erybody gotta put on burm bag kine clotheses, all da peopo an da animals, fo show dey stay sorry inside, same same.
Jon 3.8: Erybody gotta stop hurting odda peopo!
head: Bodda Jonah Cuz Da Peopo Come Sorry
Jon 4.2: I know dat you da kine God dat like do good tings fo peopo an show pity fo dem.
Jon 4.2: You stay tight wit yoa peopo long time an give um chance.
Jon 4.2: why you change yoa mind an no punish da bad kine stuff peopo do.
Jon 4.4: You tink dass good fo you, fo stay huhu cuz da Nineveh peopo wen come sorry fo da bad kine stuff dey wen do, o wat?”
Jon 4.5: So, afta Jonah tell da Nineveh peopo wat God tell him, Jonah go outside Nineveh town, an he
Jon 4.5: so he get shade an wait fo find out wat goin happen wit da peopo inside da town.
Jon 4.11: o no good, cuz I no like see notting bad happen to all da peopo inside dat big town Nineveh?
Jon 4.11: Get mo den hundred twenny tousan peopo inside dea, you know, plus all dea animals.
Jon 4.11: An da peopo dea, dey donno notting bout wass right an wass wrong,
Mal 1.1: Malakai, I da messenja guy dat suppose to tell da Israel peopo bout Yahweh.
head: Yahweh Get Love An Aloha Fo Da Israel Peopo
Mal 1.2: But da peopo dat come from Jacob, dass da Israel peopo I get love an
Mal 1.2: But da peopo dat come from Jacob, dass da Israel peopo I get love an aloha fo!
Mal 1.3: But da Esau peopo, I hate dem.
Mal 1.4: “Da Esau peopo dat live inside da Edom land, tell: ‘Us guys stay all bus
Mal 1.4: talk bout dem, dey goin call da Esau land ‘da land wea peopo dat do bad kine stuff stay,’ an ‘dat Yahweh stay put
Mal 1.5: Yahweh stay put kahuna on top dem, foeva’ An you Israel peopo goin see all dat happen wit yoa own eyes, an you goin say,
Mal 2.2: Erytime you guys tell da peopo, ‘Yahweh goin do good tings fo you guys,’ I goin make
Mal 2.6: An dey help plenny peopo turn aroun fo no do bad kine stuff no moa.
Mal 2.9: Da way you guys teach, you make plenny peopo go da wrong way too!
Mal 2.9: Wen you guys teach da peopo wat God's Rules mean, you tell um diffren fo diffren
Mal 2.9: peopo wat God's Rules mean, you tell um diffren fo diffren peopo.
Mal 2.11: Da Judah peopo, no can trus dem.
Mal 2.11: Some a da Israel peopo, an da peopo inside Jerusalem, Dey do unreal pilau kine
Mal 2.11: Some a da Israel peopo, an da peopo inside Jerusalem, Dey do unreal pilau kine stuff dat make
Mal 2.11: Cuz da Judah peopo, dey even go marry Da wahines dat show love an respeck to
Mal 2.12: Get peopo dat make lidat, Dey even bring gif fo make sacrifice fo
Mal 2.12: I like fo Yahweh, cut off dem peopo from da Israel ohana, No matta who dem.
Mal 2.16: Yahweh, da God fo da Israel peopo, tell: “I hate wen you leave yoa wife, an wen you bus up
Mal 2.16: tell: “I hate wen you leave yoa wife, an wen you bus up peopo an make like you neva do notting!
Mal 3.2: Cuz him, he real strong, Jalike da real hot fire dat da peopo use fo take da junk stuff outa da silva.
Mal 3.2: Jalike da wash soap Da peopo use fo make da clothes real clean.
Mal 3.3: Den, da Levi peopo goin be da ones Dat make da sacrifices for Yahweh, Cuz
Mal 3.3: da sacrifices for Yahweh, Cuz den, dey goin be da kine peopo dat stay do da right ting.
Mal 3.4: Wen da Judah ohana an da Jerusalem peopo Bring dea sacrifice fo Yahweh, Goin be jalike da ol days,
Mal 3.5: no mo fadda o mudda, An da ones dat give hard time to da peopo from odda place.
Mal 3.5: All dose peopo, dey no scared me!
Mal 3.15: So den, from now, us guys goin tink, ‘Da peopo dat ack like dey mo betta den all da odda peopo an no care
Mal 3.15: tink, ‘Da peopo dat ack like dey mo betta den all da odda peopo an no care bout nobody, dey da ones dat can stay good
Mal 3.15: Da peopo dat do wass wrong, dey da ones dat come rich!
head: God Give Chance To Da Peopo Dat Do Da Right Ting
Mal 3.16: But den, get da odda peopo dat stay feel jalike dey real scared wen dey in front
Mal 3.16: on top one paypa dat stay in front him, fo no foget wat da peopo saying.
Mal 3.17: Da Armies tell: “Wen da time come fo me make dem my spesho peopo, dey goin come mines.
Mal 3.18: Den you guys goin see jalike befo time, da peopo dat stay do wass right, dey stay diffren den da peopo dat
Mal 3.18: da peopo dat stay do wass right, dey stay diffren den da peopo dat stay do wass wrong, an da peopo dat work fo God stay
Mal 3.18: stay diffren den da peopo dat stay do wass wrong, an da peopo dat work fo God stay diffren den da peopo dat no work fo
Mal 3.18: wrong, an da peopo dat work fo God stay diffren den da peopo dat no work fo God.
Mal 4.1: Fo all da peopo dat ack jalike dey mo betta den anybody, An fo all da
Mal 4.1: dat ack jalike dey mo betta den anybody, An fo all da peopo dat stay do bad kine stuff -- Da time goin come, wen dose
Mal 4.1: dat stay do bad kine stuff -- Da time goin come, wen dose peopo goin come Jalike da lef ova junk kine stuff from da wheat
Mal 4.1: come Jalike da lef ova junk kine stuff from da wheat Dat peopo burn up inside one hot burning oven!
Mal 4.2: Den, you guys goin run aroun an jump, Jalike wen peopo let da bebe cows outa da pen!
Mal 4.3: do all dat, Jalike you guys goin walk all ova da bad kine peopo, Cuz dey goin be jalike da dirt undaneat you guys feets.
Mal 4.4: do, Mount Sinai side, So dat he can teach all da Israel peopo da Rules Fo know wass right an wass wrong.
Mat 1.11: Was dat time wen da armies wen captcha all da Jewish peopo, an take um away Babylon side.
Mat 1.19: right ting everytime, an he no like make her shame to da peopo.
Mat 1.21: one boy, an you goin name him Jesus, cuz he goin take his peopo outa da kine bad stuff dey do.
Mat 2.3: All da peopo inside Jerusalem, dey all shook up an scared too.”
Mat 2.4: guys an all da teacha guys who teach God's Rules to da peopo.
Mat 2.6: He goin take care God's peopo, Da Israel peopo.
Mat 2.6: He goin take care God's peopo, Da Israel peopo.
head: John Da Baptiza Guy Teach Da Peopo
Mat 3.1: guy show up inside da boonies Judea side, fo teach da peopo.
Mat 3.5: Had choke peopo, dey going by him ova dea, from Jerusalem, an from Judea,
Mat 4.16: Galilee side wea get diffren peopos dat donno God, Da peopo ova dea dat stay inside da dark, Dey see one big light
Mat 4.16: An all da guys dat stay In da dark place wea peopo goin mahke, Da light come fo dem.
Mat 4.17: Dass wen Jesus start fo teach da peopo.
Mat 4.19: bring in da fish, I goin teach you guys how fo bring in peopo too!
head: Jesus Teach An Make Peopo Come Good
Mat 4.23: He telling da peopo all da Good Kine Stuff bout how dey can get God fo dea
Mat 4.23: how dey can get God fo dea King, an he making all da sick peopo come good from all kine sick.
Mat 4.24: Dey bring all da peopo wit all kine sick by him: everybody dat hurt, an suffa
Mat 4.24: kine sick by him: everybody dat hurt, an suffa plenny, da peopo dat get bad spirits dat wen take ova dem, peopo dat shake
Mat 4.24: plenny, da peopo dat get bad spirits dat wen take ova dem, peopo dat shake an roll all ova, an peopo dat no can move.
Mat 4.24: dat wen take ova dem, peopo dat shake an roll all ova, an peopo dat no can move.
Mat 4.25: Plenny peopo wen go wit him from Galilee side, from all da Ten Towns,
Mat 5.1: Jesus see choke peopo, an he go up da mountain litto bit.
head: Da Peopo Dat Stay Good Inside
Mat 5.3: He tell um: “Da peopo dat know dey need God inside dea heart, Dey can stay good
Mat 5.4: “Da peopo dat cry inside dea heart, Dey can stay good inside Cuz God
Mat 5.5: “Da peopo dat no need put demself first everytime, Dey can stay good
Mat 5.6: “Da peopo dat everytime really like do da right ting, Dey can stay
Mat 5.7: “Da peopo dat pity da odda peopo, an give um chance, Dey can stay
Mat 5.7: “Da peopo dat pity da odda peopo, an give um chance, Dey can stay good inside Cuz God goin
Mat 5.8: “Da peopo dat hundred percent fo God inside, Dey can stay good
Mat 5.9: “Da peopo dat help da odda peopo come friends again, Dey can stay
Mat 5.9: “Da peopo dat help da odda peopo come friends again, Dey can stay good inside Cuz God goin
Mat 5.10: “Da peopo dat do right, an suffa fo dat, Dey can stay good inside
Mat 5.12: da guys God wen send fo talk fo him long time ago, had peopo dat wen make dem suffa too.
Mat 5.13: Same ting, da peopo all ova da world need you guys.
Mat 5.13: Ony ting can do, throw da salt outside wea da peopo walk.
Mat 5.14: “You guys jalike da light dat help da peopo all ova da world fo see.
Mat 5.21: “You guys wen hear wat God wen tell da peopo from befo time.
Mat 5.33: “An you guys wen hear wat God wen tell da peopo from befo time.
Mat 5.43: guys wen hear wat God wen say: ‘Show love an aloha fo da peopo dat all aroun you.
Mat 5.43: An da peopo say: ‘Hate da guys dat hate you.
Mat 5.46: Even da tax peopo dat collect money fo tax fo da govermen, dey get love an
Mat 6.1: No good you make show in front peopo wen you do da religious kine stuff, cuz you guys ony like
Mat 6.2: da Jewish churches an wen dey walk in da town wea da peopo stay.
Mat 6.2: Dey like da peopo say dat dey awesome.
Mat 6.5: churches o outside wea everybody go, cuz dey like da peopo see wat dey do.
Mat 6.9: We like all da peopo know fo shua how you stay, An dat you stay good an spesho,
Mat 6.16: anodda, dey try make demself look all hamajang so all da peopo can see dey no eat so dey can pray.
Mat 6.18: so you can pray, comb yoa hair an wash yoa face, so wen da peopo see you, dey no goin know you not eating so you can pray.
Mat 6.22: He get good heart fo help peopo.
Mat 7.11: den, yoa Fadda in da sky goin give good kine stuffs to da peopo dat aks him.
Mat 7.12: So, wateva you guys like peopo do to you guys bumbye, make lidat to dem, same ting, now.
Mat 7.20: From da kine stuff dey stay doing, you goin know wat kine peopo dem.
Mat 7.21: “Goin get peopo dat stay tell me, ‘Eh Boss!
Mat 7.21: Ony da peopo dat do wat my Fadda in da sky like, dey going get him fo
Mat 7.22: Wen dat time come, plenny peopo goin tell me, ‘Eh, Boss, we wen tell everybody we yoa guys
Mat 7.22: talk fo you, an wen we wen make da bad kine spirits let go peopo, an wen we wen do stuffs dat show yoa power.
Mat 7.28: Wen Jesus pau teach, all da peopo, wen blow dea minds fo wat he teach um, cuz he teach wit
Mat 8.1: Jesus wen go down from da mountain, an plenny peopo wen go wit him.
Mat 8.4: know dat you stay good now, an you can go pray wit da odda peopo.
Mat 8.10: An I like tell you guys dis: no mo Israel peopo dat trus me lidat!
head: Jesus Make Plenny Peopo Come Good
Mat 8.16: Afta da sun wen go down, den da peopo dea wen bring plenny guys dat get bad kine spirits dat
Mat 8.16: He make all da sick peopo come good.”
Mat 8.18: Bumbye, Jesus wen see choke peopo aroun him.
Mat 8.22: Let da mahke peopo bury da mahke peopo.”
Mat 8.22: Let da mahke peopo bury da mahke peopo.”
Mat 8.28: He go da odda side da lake, dea wea da Gadara peopo get dea land.
Mat 8.28: Dey live ova dea wea da dead peopo stay buried.
Mat 8.34: All da peopo from inside da town wen go out fo see Jesus.
Mat 9.3: [Ony God can hemo da shame fo da bad kine stuff peopo do!
Mat 9.6: Dass fo Real, an I get da right inside dis world, fo let peopo go an hemo da shame dat dey get fo da bad kine stuff dey
Mat 9.8: All da peopo wen see dat, an dey wen come real scared.”
Mat 9.8: dey tell how awesome God stay, cuz he da kine God dat give peopo dat kine power.
Mat 9.10: Plenny tax guys an odda kine peopo dat get bad name jalike dem wen go sit down fo eat wit
Mat 9.11: teacha, how come he eating wit da tax guys an odda kine peopo dat get bad name jalike dem?
Mat 9.13: dis dat God's talka Hosea wen say befo time, ‘I like my peopo give chance to each odda.”
Mat 9.13: God say fo come by me fo be my guys, but I wen come fo da peopo dat get bad name.’
Mat 9.24: But da peopo make fun a him.
Mat 9.26: Da peopo all ova da place ova dea hear bout dis.
Mat 9.33: All da peopo, wen blow dea minds.
Mat 9.33: Dey say, “Us Israel peopo, we neva see dis kine stuff happen befo!
Mat 9.34: Dass why he can make um let go da peopo!”
head: Jesus Feel Pity Fo Da Peopo
Mat 9.36: He look all da peopo, an he get love an aloha an pity fo dem, cuz dey all worn
Mat 9.37: Da peopo jalike da crop.
Mat 10.1: he give um da power fo make da bad kine spirits let go da peopo dat dey wen take ova, an fo make all kine sick peopo come
Mat 10.1: go da peopo dat dey wen take ova, an fo make all kine sick peopo come good.
Mat 10.5: send da twelve guys all ova, an he tell um, “No go wea da peopo dat not Jews stay, an no go wea da Samaria peopo stay, but
Mat 10.5: go wea da peopo dat not Jews stay, an no go wea da Samaria peopo stay, but go by da peopo from Israel ohana, cuz dey jalike
Mat 10.6: stay, an no go wea da Samaria peopo stay, but go by da peopo from Israel ohana, cuz dey jalike sheeps dat stay lost.
Mat 10.8: lepa guys come good, an make da bad kine spirits let go da peopo.
Mat 10.10: trip, o extra clothes, o slippas, o walking stick; cuz da peopo suppose to give da worka guy wat he need.
Mat 10.11: go inside one big o small town, look fo one guy dea dat da peopo get respeck fo, an stay his place till you go way from
Mat 10.14: you go outa dea, dust da dust from yoa feet, fo show da peopo dea dat God no like, cuz dey no lissen.
Mat 10.15: in front God da Judge, dey goin get mo hard time den da peopo from Sodom town an Gomorrah town, dat time God wen wipe um
head: Da Guy Dat Tell Da Peopo He Know Christ
Mat 10.32: “If get one guy dat tell in front all da peopo dat he know me, den I goin tell in front my Fadda in da
Mat 10.33: But if get one guy dat tell in front da peopo dat he donno me, den I goin tell in front my Fadda in da
Mat 11.5: Da peopo dat no mo notting, now dey hear all da Good Kine Stuff
Mat 11.7: guys wen start fo go way from ova dea, Jesus tell all da peopo bout John.
Mat 11.11: An I like tell you guys dis too: From all da peopo dat wen live befo time, no mo nobody mo importan den John
Mat 11.16: “But peopo nowdays, how dey stay?
Mat 11.18: Dass how come peopo say, ‘Eh, he get one bad kine spirit in charge a him!’
Mat 11.19: dat collect money fo tax fo da govermen, an da odda kine peopo dat get bad name, jalike dem.
head: Da Peopo From Some Towns No Trus Jesus
Mat 11.20: Den Jesus wen scold da peopo from all da towns wea he wen show his power, cuz dey not
Mat 11.27: An da peopo I like show my Fadda, dey can know him fo real kine too.
Mat 11.29: I stay gentle an I like take care peopo befo me, so yoa hearts goin rest inside.
Mat 12.7: Da Bible say, ‘I like my peopo make good to each odda an give each odda chance.
Mat 12.15: Choke peopo go wit him, an he make all da sick peopo come good.
Mat 12.15: Choke peopo go wit him, an he make all da sick peopo come good.
Mat 12.23: Da peopo, blow dea minds, an dey say, “Eh, dis da guy from King
Mat 12.26: If da Devil make his own guys let go da peopo, den he going agains himself.
Mat 12.27: boss give me power fo make da bad kine spirits let go da peopo, who give yoa guys dat kine power?
Mat 12.28: But if I make da bad kine spirits let go da peopo cuz I get power from God's Spirit, dat show dat God stay
Mat 12.31: Dass why I telling you guys, God can let peopo go an hemo dea shame fo all da kine bad stuff dey doing,
Mat 12.41: “Da peopo inside Nineveh town goin stand in front God da Judge fo
Mat 12.41: Cuz da Nineveh peopo wen come sorry fo all da bad kine stuff dey wen do, an
Mat 12.42: sout side goin stand in front God da Judge an show dat da peopo dat stay hea nowdays, dey doing bad kine stuff.
Mat 12.46: Wen Jesus stay talking to da peopo, had his mudda an brudda guys ova dea too, standing
Mat 13.2: Plenny peopo come aroun him, so he go inside one small boat, an sit
Mat 13.2: Da peopo, dey stay standing on top da beach.
Mat 13.10: come by him, an say, “How come you use stories fo teach da peopo lidat?
Mat 13.15: Cuz dis peopo get hard head, Dea ears no can hear good, Dey close dea
Mat 13.24: Jesus teach da peopo wit anodda story.
Mat 13.31: Jesus use anodda story fo teach da peopo.
Mat 13.33: Jesus teach da peopo wit anodda story.
Mat 13.34: Jesus wen teach plenny peopo plenny stuff wit ony stories.
Mat 13.36: Jesus wen go way from da peopo, fo go inside his house.
Mat 13.38: Da good seed, dass da peopo who get God fo dea King.
Mat 13.38: Da weeds, dass da peopo who stick wit da Bad Guy, da Devil.
head: Da Nazaret Peopo, Dey No Mo Respeck Fo Jesus
Mat 13.54: Da peopo, wen blow dea minds, an dey say, “Eh, from wea he get all
Mat 14.5: So den, Herod wen like kill him, but den, he scared da peopo, cuz dey all tink John talk fo God.
Mat 14.13: Plenny peopo from all da towns aroun dea wen find out wea he wen go, so
Mat 14.14: Wen Jesus go outa da boat, he spock all da peopo.
Mat 14.15: Tell da peopo fo go way: Tell um, ‘Go inside da towns, fo buy someting
Mat 14.19: He tell all da peopo fo sit down on top da grass.”
Mat 14.19: um to his guys, an da guys give good piece bread to all da peopo.
Mat 14.22: He tell all da peopo fo go home.
Mat 14.35: Da peopo ova dea know who Jesus, an dey run all ova da place fo
Mat 14.35: who Jesus, an dey run all ova da place fo bring da sick peopo by him.
head: Wat Da Peopo Teach Long Time Ago
Mat 15.9: Wat dey teach, Dat ony wat da peopo say we gotta do, An not wat God wen say.
Mat 15.10: Jesus tell all da peopo, “Come.
Mat 15.19: Dass why dey kill peopo, dey married an go fool aroun, o dey not married an dey
Mat 15.20: Dass why peopo stay pilau inside an dey no can pray.
Mat 15.22: Get one wahine dea from da Canaan peopo who come an yell, “Boss, you from King David ohana.
Mat 15.24: her, “My Fadda wen send me ony fo help da Israel ohana peopo, cuz dey jalike da sheeps dat stay lost.
Mat 15.24: He neva send me fo help all da odda peopo.”
head: Jesus Make Plenny Peopo Come Good
Mat 15.30: Plenny peopo come by him, an dey bring da guys dat no can walk, da guys
Mat 15.31: An all da peopo, wen blow dea minds wen dey see da guys dat no can talk,
Mat 15.31: Da peopo say, “God do dis!
Mat 15.32: guys fo come by him, an he say, “Eh, I get pity fo dese peopo.
Mat 15.33: An get plenny peopo.”
Mat 15.35: So Jesus tell da peopo fo sit down on top da groun.”
Mat 15.36: Dey give um to all da peopo.
Mat 16.13: guys he teaching, “Eh, I da Guy Dass Fo Real, but who da peopo tink me?
Mat 16.18: Da power dat come from Hell fo kill peopo no goin win ova my church guys.’
Mat 16.19: I goin let you take charge da peopo dat get God in da sky fo dea King.
Mat 16.23: Cuz you tink jalike da peopo tink, not jalike God tink.
Mat 16.28: tell you guys dis too: I da Guy Dass fo Real, an get some peopo standing ova hea, dat no goin mahke till dey see me come
Mat 17.9: Ony dat time, you guys can tell peopo wat you guys wen see.
Mat 17.12: telling you, one guy jalike Elijah wen come awready, an da peopo neva know who him.
Mat 17.14: Jesus an his three guys come by choke peopo.
Mat 17.21: [But ony get one way fo make dis kine bad spirit let peopo go, you know.
Mat 17.22: But den get peopo dat goin set me up an bus me.
Mat 17.25: From dea own peopo, o from da odda peopos?
Mat 17.26: Jesus say, “Den dea own peopo no need pay, yeah?”
head: No Good, Make Peopo Do Bad Kine Stuff
Mat 18.7: Da peopo hea inside da world, dey goin get it!
Mat 18.7: Fo shua, goin get peopo dat like make odda guys do bad kine stuff.
Mat 19.2: Had plenny peopo wen go by him, an he wen make da sick guys come good ova
Mat 19.6: So dey not two peopo no moa, dey one body.
Mat 19.6: Wat God wen put togedda, da peopo betta not broke um up.’
Mat 19.12: An get odda guys dat no can marry cuz peopo wen make um lidat.
Mat 19.13: Da peopo wen bring dea small kids by Jesus, cuz dey like him fo put
Mat 19.14: Cuz da peopo who get God in da sky fo dea King, inside demself dey jus
Mat 19.21: go sell all da stuffs you get, an give da money to da peopo dat no mo notting.
Mat 19.28: sit down on top da twelve thrones an be da judges fo da peopo inside da twelve Israel ohanas.
Mat 20.28: I neva come so peopo can take care me.
Mat 20.28: wen come fo give up my life an mahke, fo cut loose plenny peopo from da power dat da bad kine stuff get ova dem.
Mat 20.29: Lata, Jesus dem wen go away from Jericho town, an plenny peopo wen go wit dem.
Mat 20.31: Had choke peopo ova dea dat wen scold dem an tell um fo shut dea mout.
Mat 21.8: Plenny peopo put dea coats down on top da road too, jalike fo one king.
Mat 21.10: Wen Jesus go inside Jerusalem, all da peopo was amping, an dey aks, “Eh, who dat?
Mat 21.11: An plenny peopo wen tell um, “Dass da Guy who talk fo God.”
Mat 21.13: He tell all dose peopo, “Da Bible say, ‘My temple goin be one house fo pray
Mat 21.23: Den Jesus go inside da temple yard, an teach da peopo.
Mat 21.23: Da main pries guys an da older leadas fo da peopo wen go by him.
Mat 21.25: O da peopo, dey give um da right?
Mat 21.26: But if we say, ‘Da peopo give um da right,’ no way!
Mat 21.26: You know, us guys scared wat da peopo goin do, cuz da peopo tink dat John wen talk fo God.’
Mat 21.26: You know, us guys scared wat da peopo goin do, cuz da peopo tink dat John wen talk fo God.’
Mat 21.32: No matta you wen see dat dose peopo wen believe him, you guys still yet neva believe him.
Mat 21.43: kine stuff jalike he do, but he no goin be king fo yoa peopo no moa.
Mat 21.46: But dey scared da peopo, cuz da peopo wen tink he one guy who talk fo God.
Mat 21.46: But dey scared da peopo, cuz da peopo wen tink he one guy who talk fo God.
Mat 22.1: One mo time Jesus tell da peopo mo stories fo teach um.
Mat 22.3: Wen da time come, he send his worka guys fo tell all da peopo he wen aks fo come, fo come awready.
Mat 22.4: He tell um, ‘Tell all da peopo I wen aks fo come, “Time awready!
Mat 22.5: “But da peopo he wen tell fo come, dey no care, an dey go way from da
Mat 22.9: den I tell you guys, go all da main roads, an tell all da peopo you guys see ova dea fo come da wedding lu`au.
Mat 22.10: Had choke peopo, da good kine guys, an da bad kine guys.’
Mat 22.11: “Da king wen go inside fo look da peopo dat wen come ova dea, an he wen spock one guy who neva
Mat 22.13: Ova dea goin get peopo dat goin cry real hard an grind dea teet cuz dey so huhu
Mat 22.16: stuff bout wat God like everybody fo do, no matta wat da peopo tink o who dem.
head: Dey Aks If Peopo Goin Come Back Alive Again
Mat 22.28: “So, wen da time come wen all da peopo dat wen mahke come back alive, den who goin be her husban?
Mat 22.33: All da peopo wen hear him teach dat, an wen blow dea minds.
Mat 22.44: Bumbye I goin make da peopo dat go agains you Go down in front you, Fo show dat you da
Mat 23.1: Afta dat Jesus tell all da peopo an da guys he teaching, “Da teachas who teach God's Rules,
Mat 23.4: But dey even no like help da peopo wit dea small finga notting.
Mat 23.5: ony do um so dey can make demself look good in front da peopo.
Mat 23.7: Dey like da peopo fo talk to dem wit respeck inside da open market, an fo
Mat 23.8: “But you guys, no let da peopo call you guys ‘Teacha.
Mat 23.13: You guys shut da door so da peopo no can get God in da sky fo dea King.
Mat 23.13: An you guys no let da peopo who like get God fo dea King, get um.
Mat 23.25: inside get plenny stuff you guys wen rip off from da odda peopo, an you guys stash um fo yoaself!
Mat 23.28: you guys make jalike you doing da right kine stuff, an peopo tink you guys stay doing um, but inside, you guys
head: Jesus Get Love An Aloha Fo All Da Peopo Inside Jerusalem
Mat 23.37: You Jerusalem peopo!
head: Peopo Goin Suffa
Mat 24.5: An dey goin fool plenny peopo lidat.
Mat 24.7: Plenny peopo goin get notting fo eat.
Mat 24.8: Peopo goin suffa plenny, but all dat, ony fo start.
Mat 24.11: fo talk fo God, but dey ony bulai, an dey goin fool plenny peopo.
Mat 24.12: Goin get mo an mo peopo dat goin everytime broke God's Rules mo an moa, az why
Mat 24.12: goin everytime broke God's Rules mo an moa, az why plenny peopo no goin get aloha fo each odda no moa.
Mat 24.14: All ova da world goin get peopo dat goin tell all da Good Kine Stuff bout how peopo can
Mat 24.14: get peopo dat goin tell all da Good Kine Stuff bout how peopo can get God fo dea King.
Mat 24.22: But God goin make dat time mo short, so goin get peopo dat goin come out okay.
Mat 24.22: Da Boss like help da peopo he wen pick, dass why he goin make dat suffa plenny time
Mat 24.24: show proof dat dey fo real, an dey goin even try fool da peopo dat God wen pick.
Mat 24.30: Dat time, da peopo goin see someting up dea inside da sky dat goin show dem
Mat 24.31: I goin send my angel messenja guys fo bring togedda all da peopo dat God wen pick from all ova da world, every place dat
Mat 24.34: An I tell you guys dis too: From da peopo dat stay ova hea right now, get guys dat no goin mahke
Mat 24.39: Da odda peopo, dey neva know wat was goin happen, till da big water wen
Mat 25.40: shua, wateva you guys wen do fo one a my bruddas, no matta peopo tink da guy not importan, was me you guys wen do um fo.’
Mat 25.45: guys fo shua, da stuff you guys neva do fo one guy dat da peopo tink not importan, was me you neva do um fo.’
Mat 26.3: Dat time, da main pries guys an da older leadas fo da peopo wen come togedda inside da Head Priest guy palace.
Mat 26.5: “We no can do um wen get da Passova time, cuz bumbye da peopo goin make big noise an fight.
Mat 26.9: neva sell dat perfume fo plenny money, an give um to da peopo dat no mo notting?
Mat 26.11: Everytime goin get poor peopo stay wit you guys, but I no goin stay wit you guys
Mat 26.13: da whole world, dey goin tell wat dis wahine wen do, an da peopo goin rememba her.
Mat 26.26: take one piece bread an tell God he good heart fo give peopo food.
Mat 26.28: Dat goin help plenny peopo, so God can let um go an hemo dea shame fo all da bad kine
Mat 26.55: Right den an dea he tell all da peopo, “You guys tink I one crook, o wat?
Mat 26.57: teacha guys who teach God's Rules an da older leadas fo da peopo wen come togedda.
Mat 26.61: Dey say, “Eh, dis bugga wen tell peopo, ‘I can broke down God's temple, an den, befo three days
Mat 27.1: time, all da main pries guys an da older leadas fo da peopo wen go figga out how dey goin kill Jesus.
Mat 27.6: Dey say, “No good we put dis money inside da place wea da peopo give money fo da temple, cuz dis wen pay fo somebody's
Mat 27.9: guy dat wen talk fo God, an he wen say, “Had some Israel peopo dat wen say, ‘We give thirty silva coins fo dis guy.
Mat 27.15: Any guy da peopo pick, Pilate let um go.
Mat 27.16: All da peopo know bout him.
Mat 27.17: So wen all da peopo come togedda, Pilate aks um, “Who you guys like me let go
Mat 27.20: But da main pries guys an da older leadas wen presha da peopo fo say dis: “Kill Jesus awready!
Mat 27.24: Pilate know he no can make dem change dea minds, cuz da peopo was bussing up da place awready.”
Mat 27.24: So he take da water an wash his hands in front da peopo.”
Mat 27.25: An all da peopo say, “Yeah, us guys an our kids goin be da one fo take da
Mat 27.42: If he da King fo da Israel peopo, kay den, let him come down from da cross now!
Mat 27.53: Jerusalem, da town dat stay spesho fo God, an plenny peopo wen spock um, you know.
Mat 27.64: Cuz if dey do dat, den dey goin tell da peopo, ‘Try look!’
Mat 28.13: Da pries guys tell um, “Tell da peopo, ‘Come dark time, wen us guys sleeping, Jesus guys wen
Mat 28.15: An dass wat da Jewish peopo still yet stay telling today.”
Mrk 1.4: da guy John wen show up inside da boonies, baptizing da peopo.
Mrk 1.4: Dass why I stay baptize peopo.
Mrk 1.5: All da peopo from Judea side an Jerusalem town, dey wen go da boonies
Mrk 1.14: Afta dat, Jesus go Galilee side, an he tell da peopo da Good Stuff From God.
Mrk 1.17: bring in da fish, I goin teach you guys how fo bring in peopo fo be my guys too!
Mrk 1.21: Jesus start fo teach da peopo.
Mrk 1.27: Da peopo, wen blow dea minds.
Mrk 1.28: Right den an dea, da peopo wen go all ova Galilee side, fo tell everybody bout Jesus.
head: Jesus Make Plenny Sick Peopo Come Good
Mrk 1.32: Wen da sun go down, an da Rest Day pau, da peopo bring all da sick peopo an da peopo who get bad spirits da
Mrk 1.32: go down, an da Rest Day pau, da peopo bring all da sick peopo an da peopo who get bad spirits da wen take ova dem.
Mrk 1.32: an da Rest Day pau, da peopo bring all da sick peopo an da peopo who get bad spirits da wen take ova dem.
Mrk 1.33: All da peopo from da town was jamming outside da house.
Mrk 1.34: Jesus wen make plenny peopo who get all kine sick come good.
Mrk 1.34: He make all da bad kine spirits let go da peopo, an he tell da spirits, “No talk!
Mrk 1.39: all ova Galilee, an make all da bad kine spirits let go da peopo.
Mrk 1.40: like, you can make me come good so I can go wit da odda peopo fo pray, yeah?
Mrk 1.45: An da peopo, dey stay come from all ova da place fo hear him.
Mrk 2.1: Da peopo wen hear dat Jesus stay home now.
Mrk 2.2: So, plenny peopo wen come togedda an neva have room.
Mrk 2.4: Get so plenny peopo, dey no can bring him near Jesus.
Mrk 2.10: you guys, dat I get da right inside dis world, fo let da peopo go an hemo da shame dey get fo da bad kine stuff dey wen
Mrk 2.13: Plenny peopo come by him, an he wen teach um.
Mrk 2.16: Dey see Jesus dea eating wit all da tax guys an odda kine peopo dat get bad name jalike dem.
Mrk 2.16: teacha, how come he eating wit da tax guys an odda kine peopo dat get bad name?
Mrk 2.17: Jesus wen hear dat, an he tell dem, “Da peopo dat not sick, dey no need docta, ony da sick guys need.
Mrk 2.17: Me, I neva come fo tell da good kine peopo fo come by me fo be my guys, but da peopo dat get bad
Mrk 2.17: da good kine peopo fo come by me fo be my guys, but da peopo dat get bad name.”
Mrk 2.18: Some peopo come aks Jesus, “How come John Da Baptiza's guys an da
Mrk 2.27: Den Jesus wen tell, “You know, God neva make da peopo fo da Rest Day.
Mrk 2.27: He make da Rest Day fo da peopo.”
Mrk 3.4: Den Jesus say to da peopo, “So, wat?
Mrk 3.4: Wat you suppose to do, kill peopo, o help um?
Mrk 3.5: Jesus look at all da peopo real good.”
head: Jesus Teach Da Peopo By Da Lake
Mrk 3.7: Plenny peopo from Galilee wen go wit him.
Mrk 3.7: An get peopo from Judea, Jerusalem, Idumea, from da odda side da Jordan
Mrk 3.9: Get so plenny peopo, Jesus wen tell his guys fo make ready one boat, so he can
Mrk 3.9: fo make ready one boat, so he can go inside um an den da peopo no can squash him.
Mrk 3.10: Jesus wen make plenny sick peopo come good.
Mrk 3.10: Dass why all da odda sick peopo dea, dey go all out fo touch him.
Mrk 3.11: Had peopo ova dea wit bad kine spirits dat wen take ova dem.
Mrk 3.14: you guys all ova da place, an den you guys goin teach da peopo.
Mrk 3.15: give you guys power fo make da bad kine spirits let go da peopo too.
Mrk 3.20: Plenny peopo wen come, jalike befo time, so Jesus an his guys no can
Mrk 3.22: Dass why he can make da bad kine spirits let go da peopo!
Mrk 3.23: You tink da Devil goin make his own guys let go da peopo, aah?
Mrk 3.26: If da Devil make his own guys let go da peopo, den he going agains himself!
Mrk 3.28: An I like tell you guys dis too: God can let da peopo go an hemo dea shame fo all da bad kine stuff dey doing,
Mrk 3.32: Get plenny peopo sitting aroun him, so his mudda an bruddas stay outside.
Mrk 3.32: Da peopo tell him, “Eh, yoa mudda an yoa bruddas an sistas, dey
Mrk 4.1: Plenny peopo wen come aroun him, so he go inside one boat, an sit down
Mrk 4.1: Da peopo, dey stay standing on da beach.
Mrk 4.10: Wen Jesus stay by himself wit da peopo who stay dea, an da twelve guys he was teaching, dey wen
Mrk 4.11: But da odda peopo on da outside, I teach um wit stories.
Mrk 4.17: But wen get trouble, o wen da peopo make him suffa cuz he wen trus da stuff he wen hear, da
Mrk 4.33: Jesus teach da peopo wit plenny stories lidat.
Mrk 4.36: Dey wen leave all da peopo, an Jesus guys take him inside da boat.
Mrk 5.1: Afta dat, Jesus dem go da odda side da lake wea da Gerasa peopo stay.
Mrk 5.14: All da peopo from da town wen go fo see.
Mrk 5.15: So da peopo real scared.
Mrk 5.16: Da odda guys who wen see wat wen happen, dey tell da peopo wat wen happen to da guy wit da bad kine spirits an da
Mrk 5.17: Den da peopo, dey start fo beg Jesus fo go way from dea.
Mrk 5.20: An wat he tell all da peopo, wen blow dea minds.”
Mrk 5.21: An plenny peopo wen come aroun him wen he still near da lake.
Mrk 5.24: An all da peopo wen go wit Jesus.”
Mrk 5.25: Get one wahine wit da peopo.
Mrk 5.27: wen hear bout Jesus, so her come in back a him wit all da peopo aroun him, an her touch his clotheses.
Mrk 5.30: He wen turn aroun an look all da peopo.
Mrk 5.31: Get uku paila peopo pushing aroun you.”
Mrk 5.38: Jesus see all da peopo an hear um making big noise an crying.
Mrk 5.42: An da peopo, right den an dea, dea jaws wen drop.”
head: Da Nazaret Peopo, Dey No Mo Respeck Fo Jesus
Mrk 6.2: Plenny peopo wen say, “Wow!
Mrk 6.6: He put his hands on top litto bit peopo, an make dem come good.”
Mrk 6.6: So Jesus wen go odda small towns, teaching odda peopo.
Mrk 6.7: He give um da power fo make da bad kine spirits let go da peopo.
Mrk 6.11: An if da peopo in da place no like you come an no like lissen to you, wen
Mrk 6.12: Afta dat Jesus guys all wen go out an tell da peopo, “You gotta be sorry fo all da bad kine stuff you wen do,
Mrk 6.13: An dey wen make plenny bad kine spirits let go da peopo, an put olive oil on top plenny sick peopo, an make um
Mrk 6.13: let go da peopo, an put olive oil on top plenny sick peopo, an make um come good.
Mrk 6.29: Some peopo was saying, “John Da Baptiza Guy wen come back alive.
Mrk 6.29: Some odda peopo wen say, “Nah, he Elijah.
Mrk 6.29: An odda peopo wen say, “He one nodda talka fo God, jalike da guys who
Mrk 6.30: Dey wen tell him all da stuff dey wen do an teach da peopo.
Mrk 6.31: But get so plenny peopo coming an going, Jesus dem neva have chance fo eat.
Mrk 6.33: But plenny peopo wen see um going, an dey know who Jesus, so dey wen run
Mrk 6.34: Wen Jesus get outa da boat, he see all da peopo.
Mrk 6.36: Tell da peopo, ‘Go to da towns, an buy someting fo eat!
Mrk 6.37: months fo make da money fo buy nuff bread fo feed all dese peopo!
Mrk 6.39: He say, “Tell all da peopo fo sit down on top da green grass, hundred peopo hea,
Mrk 6.40: all da peopo fo sit down on top da green grass, hundred peopo hea, fifty peopo dea.”
Mrk 6.40: sit down on top da green grass, hundred peopo hea, fifty peopo dea.”
Mrk 6.41: He look up to da sky, an tell God he good heart fo give da peopo food.
Mrk 6.41: da bread an give um to his guys, an da guys give um to da peopo.
Mrk 6.46: He send all da peopo home.
Mrk 6.46: Wen all da peopo wen go way, he go up da mountain fo pray.
Mrk 6.52: Dey neva undastan how he wen feed all da peopo bread, cuz dey real hard head.
head: Jesus Make Da Sick Peopo Come Good Gennesaret Side
Mrk 6.54: Dey climb outa da boat, an da peopo ova dea know who Jesus.
Mrk 6.55: So dey run all ova da place fo bring da sick peopo on top dea mats to wea dey hear Jesus stay.
Mrk 6.56: an small towns, an da country side, dey wen take da sick peopo by da open market place.
Mrk 6.56: An dey wen beg him come jus so da sick peopo can touch his clotheses.
Mrk 6.56: An all da peopo who wen touch him wen come good.
head: Wat Da Peopo Teach Long Time Ago
Mrk 7.3: You know, da Pharisee guys an all da Jewish peopo, dey no eat till dey wash dea hands.
Mrk 7.6: Isaiah wen write dis: ‘God say: Dese peopo, dey say dey get respeck fo me, But inside dea heart dey
Mrk 7.7: Wat dey teach, Dass ony wat some peopo say we gotta do.
Mrk 7.8: You guys ony do wat odda peopo wen teach you.’
Mrk 7.9: fo dump God's Rules, so you guys can stick wit wat some peopo wen teach you long time ago.
Mrk 7.13: You guys do plenny odda tings lidat, an teach da odda peopo fo do um too.
Mrk 7.14: Den Jesus wen tell da peopo, “Come.
Mrk 7.17: Latas he wen go way from da peopo, an go inside one house, an da guys he teaching come an
Mrk 7.18: You jalike da odda peopo!
Mrk 7.21: an dey still yet go fool aroun; dey rip off da odda peopo; dey kill; dey married an still yet go fool aroun; dey
Mrk 7.22: da odda guy get someting good; dey talk stink bout da odda peopo; dey get big head; dey ack stupid cuz dey no like tink.
Mrk 7.23: Az why peopo stay pilau inside an dey no can pray.
Mrk 7.26: Get one wahine, from da Fonecia peopo, Syria side.
Mrk 7.26: She Greek, not Jewish, from da kine peopo dat da Jews call “dogs.
Mrk 7.37: He even make da peopo who no can hear, hear, an da peopo who no can talk, talk!
Mrk 7.37: He even make da peopo who no can hear, hear, an da peopo who no can talk, talk!
Mrk 8.1: Dat time plenny peopo wen come aroun Jesus.
Mrk 8.2: He say, “Eh, I feel pity fo da peopo.
Mrk 8.3: You know, some peopo wen come from far away.
Mrk 8.4: An get plenny peopo.”
Mrk 8.6: So Jesus tell da peopo fo sit down on top da groun.”
Mrk 8.6: An da guys give um to all da peopo.
Mrk 8.7: He tell his guys fo give um to da peopo.
Mrk 8.12: Jesus wen moan from deep inside, an say, “How come da peopo nowdays everytime like see someting awesome?
Mrk 8.22: Some peopo wen bring one blind guy, an beg Jesus fo touch him.
Mrk 8.24: Da guy wen look up an say, “I can see peopo, but dey look jalike trees walking aroun!
Mrk 8.27: Wen dey stay going, he tell um: “Eh, who da peopo say me?
Mrk 8.28: Dey say, “Some peopo say you John Da Baptiza Guy.
Mrk 8.28: An get odda peopo dat say you Elijah.”
Mrk 8.28: An get odda peopo dat say you jalike da odda guys who wen talk fo God long
Mrk 8.33: You tink jalike da peopo tink, not jalike God tink.
Mrk 8.34: Den he tell all da peopo an his guys fo come by him.
Mrk 8.38: “Da peopo nowdays in dis world, jalike dey stay fooling aroun behind
Mrk 9.1: An I like tell you dis too: Some peopo standing hea no goin mahke befo dey see God da King come
Mrk 9.9: Den you guys can tell peopo wat you guys wen see.
Mrk 9.12: say dat da Guy Dass Fo Real gotta suffa plenny, an da peopo goin make him like he notting?
Mrk 9.13: you guys, one guy jalike Elijah wen come awready, an da peopo wen make him any kine, jalike da Bible say bout him.
Mrk 9.14: an his three guys come by his odda guys, an dey see plenny peopo dea.
Mrk 9.15: Right den an dea da peopo wen spock Jesus, an dea jaws wen drop.
Mrk 9.25: Den plenny peopo wen come running.
Mrk 9.26: Plenny peopo say, “Auwe!
Mrk 9.31: Da peopo goin set me up, an take me.
Mrk 9.38: da spirits, ‘I get Jesus power fo make you guys let go da peopo!
Mrk 10.1: One mo time plenny peopo wen go by him, an he teach um jalike he everytime do.
Mrk 10.8: So jalike dey not two peopo no moa, dey jalike one.
Mrk 10.9: Wat God wen put togedda, da peopo betta not broke um up.’
Mrk 10.13: Da peopo wen bring dea small kids by Jesus, cuz dey like him fo put
Mrk 10.13: But den Jesus guys wen scold da peopo cuz dey wen bring da kids, an dey tink da kids goin bodda
Mrk 10.14: Cuz da peopo who make God dea King, inside demself dey jalike dese
Mrk 10.21: Go sell all da stuffs you get, an give da money to da poor peopo.
Mrk 10.30: An one nodda ting dey goin get -- peopo goin make um suffa.
Mrk 10.31: Goin get plenny peopo who like make demself come first, but bumbye dey goin come
Mrk 10.31: An get plenny peopo who like make demself come last, but bumbye dey goin come
Mrk 10.32: Jesus guys was all shook up, an da odda peopo who wen go wit dem was all scared.
Mrk 10.40: dat, an he awready stay make da spesho places ready fo da peopo dat suppose to sit ova dea.
Mrk 10.42: fo da peopos dat donno God, dey get any kine power ova dea peopo.
Mrk 10.42: Dea main guys get da rights fo tell da peopo wat fo do.
Mrk 10.45: I neva come so peopo can take care me.
Mrk 10.45: I wen come fo give up my life an mahke fo cut loose plenny peopo from da power dat da bad kine stuff get ova dem.
Mrk 10.46: Wen dey going away from da town, get plenny peopo wit dem.
Mrk 10.48: Had plenny peopo ova dea dat wen scold him an tell um fo shut his mout.
Mrk 11.8: Plenny peopo put dea coats down on top da road too, jalike fo one king.
Mrk 11.9: An plenny peopo stay walking in front an behind, yelling “Hui!
Mrk 11.30: O da peopo, dey give um da right?
Mrk 11.32: But if we say, ‘Da peopo give um da right,’ no way!
Mrk 11.32: You know, us guys scared wat da peopo goin do, cuz everybody tink dat John wen talk fo God.’
Mrk 12.12: But dey scared da peopo.”
Mrk 12.14: an say, “Eh, Teacha, we know you fo real, no matta wat da peopo tink o who dem.
Mrk 12.23: “So, wen da time come wen all da peopo dat wen mahke come back alive, who goin be her husban?
Mrk 12.25: Wen da peopo dat wen mahke come back alive again, dat time dey no
Mrk 12.27: He not da God fo da mahke peopo.
Mrk 12.27: He da God fo da peopo dat get one spirit inside dem dat stay alive.’
Mrk 12.29: Jesus tell him, “Da main Rule dis: ‘Lissen, all you Israel peopo!
Mrk 12.36: Bumbye I goin make da peopo dat go agains you Go down in front you, Fo show dat you da
Mrk 12.37: All da peopo wen hear him, an dey feel good inside.
Mrk 12.38: Dey like da peopo talk to dem wit respeck inside da open market.
Mrk 12.40: God goin punish dem mo den da odda peopo.
Mrk 12.41: Jesus go sit down da odda side by da place wea da peopo give money fo da temple.
Mrk 12.41: He watch da peopo.
Mrk 12.43: notting wen put in mo plenny fo da temple den all da odda peopo.
Mrk 12.44: All da odda peopo wen give dea money from plenny money dey get.
Mrk 13.6: An dey goin fool plenny peopo lidat.
Mrk 13.8: Plenny peopo goin get notting fo eat.
Mrk 13.20: But fo help da peopo da Boss wen pick, he goin make dat trouble mo short.
Mrk 13.22: fo try prove dat dey fo real, an dey goin even try fool da peopo dat God wen pick, if dey can.
Mrk 13.26: Dat time, da peopo goin see me coming inside da clouds wit all kine power, an
Mrk 13.27: I goin send my angel messenja guys fo bring togedda all da peopo God wen pick from all ova da world, every place dat get
Mrk 13.30: An I like tell you guys dis too: From da peopo dat stay hea right now, get guys dat no goin mahke befo
Mrk 14.2: can do um wen get da spesho religious time, cuz bumbye da peopo goin make big noise an fight.
Mrk 14.5: come she neva sell um fo plenny money, an give um to da peopo dat no mo notting?
Mrk 14.7: Everytime goin get peopo dat no mo notting stay wit you guys, an you can help dem
Mrk 14.9: ova da world, dey goin tell wat dis wahine wen do, an da peopo goin rememba her.
Mrk 14.12: time wen dey make da Bread dat No Mo Yeast, dass wen da peopo kill da baby sheep fo make da Passova sacrifice.
Mrk 14.22: take one piece bread an tell God he good heart fo give peopo food.
Mrk 14.24: Dat goin happen so God can help plenny peopo, an hemo dea shame fo all da bad kine stuff dey do.
Mrk 14.43: Had choke peopo wit him.
Mrk 14.53: Ova dea all da main pries guys, da older leadas fo da peopo, an da teacha guys who teach God's Rules, dey all wen come
Mrk 14.56: Plenny peopo come an try bulai bout him, but dey say diffren stuff dat
Mrk 14.58: hear dis bugga say, ‘I goin broke down God's temple dat peopo wen build, an den, three days afta, I goin build up one
Mrk 14.58: three days afta, I goin build up one nodda temple, dat peopo neva make.
Mrk 15.1: time, all da main pries guys, da older leadas fo da peopo, da teachas who teach God's Rules, an all da main leadas,
Mrk 15.6: Any guy da peopo pick, Pilate let him go.
Mrk 15.7: da prison wit all da odda terrorist guys dat wen kill peopo wen dey wen beef agains da Rome army guys.
Mrk 15.8: All da peopo wen come by Pilate an tell him, “Eh, you goin do jalike
Mrk 15.11: But da main pries guys wen presha da peopo fo say dis: “We like Barabbas!”
Mrk 15.15: Pilate like make da peopo stay good inside, so he wen let Barabbas go fo dem.”
Mrk 15.29: Had some peopo dea dat shake dea finga at him an say, “Oh, fo shame!
Mrk 15.31: Dey tell each odda, “He wen get da odda peopo outa da stuff dey stay in, but he no can get himself outa
Mrk 15.32: Christ, da Spesho Guy God Wen Send, da King fo us Israel peopo, kay den, he can come down from da cross now!
Mrk 16.10: So she go tell da peopo who was wit him befo, dat stay sad an crying, “Eh!
Mrk 16.13: Da two guys go back, an tell da odda peopo.
Mrk 16.13: But still yet da odda peopo no believe wat dey tell um.
Mrk 16.14: him an dey so hard head, an dey neva like believe da odda peopo who wen see him afta he wen come back alive.
Mrk 16.17: Da peopo dat trus me, dey goin do awesome stuff.
Mrk 16.17: goin use my power fo make da bad kine spirits let go da peopo.
Mrk 16.18: Dey goin put dea hands on top da sick peopo, an da sick peopo goin come good.
Mrk 16.18: Dey goin put dea hands on top da sick peopo, an da sick peopo goin come good.
Luk 1.2: wen start fo teach, an dey wen teach us an plenny odda peopo bout wat wen happen.
Luk 1.10: An all da peopo stand outside praying wen da time wen come wen he suppose
Luk 1.14: You goin stay real good inside cuz a him, an plenny peopo going stay good inside cuz he wen born.
Luk 1.16: He goin bring back plenny Israel peopo fo trus God dea Boss.
Luk 1.17: An da peopo dat no do wat dey suppose to do, he goin make dem tink
Luk 1.17: dey suppose to do, he goin make dem tink right jalike da peopo dat do da right tings.
Luk 1.17: He goin make da peopo ready fo wen da Boss Up Dea In Da Sky come.
Luk 1.21: All da time dis stay going on, da peopo stay wait fo Zekariah outside, an dey wen tink how come he
Luk 1.25: someting good fo me, an he wen take away my shame wit da peopo.
Luk 1.33: He goin stay King fo Jacob's ohana, da Israel peopo, foeva.’
Luk 1.36: Peopo say she no can born babies, but she six months hapai
Luk 1.48: From now on all da peopo goin say God wen do plenny good stuffs fo me, Cuz God get
Luk 1.50: He give da peopo chance dat show respeck fo him, From da granfaddas to da
Luk 1.51: He stay show his power An stay make da peopo wit big head so dey no can do All da stuff dey like do.
Luk 1.52: down plenny big kings from dea thrones, An he stay make da peopo dat no mo notting importan.
Luk 1.53: He stay give da hungry peopo good stuff fo eat, An he stay send away da rich guys wit
Luk 1.54: He stay help da Israel peopo dat work fo him.
Luk 1.58: Da peopo from ova dea an her ohana wen hear how plenny da Boss wen
Luk 1.65: Da peopo from ova dea wen come scared.
Luk 1.68: bout da Boss Up Dea Inside Da Sky, Da God fo da Israel peopo!
Luk 1.68: He wen come fo cut loose his peopo So dey no gotta be jalike slaves no moa.
Luk 1.77: befo da Boss, Fo make da road ready fo him, Fo make da peopo know Dat he goin take dem outa da bad kine stuff dey stay
Luk 1.79: So da peopo dat stay do bad kine stuff, Jalike dey stay live inside da
Luk 1.80: da boonies till da day wen he wen come out an da Israel peopo wen see him.”
Luk 2.1: Dat time, da king fo da Rome peopo, Cesar Augustus, wen make all da peopo sign up fo find out
Luk 2.1: da king fo da Rome peopo, Cesar Augustus, wen make all da peopo sign up fo find out how much peopo get every place.
Luk 2.1: wen make all da peopo sign up fo find out how much peopo get every place.
Luk 2.10: guys Good Stuff From God dat goin make you guys an all da peopo stay good inside.
Luk 2.14: An ova hea on top da earth, If God like wat peopo doing, He goin make dea heart rest inside.
Luk 2.22: Moses wen write down inside God's Rules, all da stuff dat peopo gotta do wen one baby born, cuz da mudda kapu fo forty
Luk 2.22: da mudda kapu fo forty days an no can go pray wit da odda peopo.
Luk 2.22: gotta make sacrifice, den she can go pray wit da odda peopo.
Luk 2.25: He stay waiting fo da One dat goin kokua da Israel peopo.
Luk 2.31: You wen make dis Boy ready fo do all dat In front all da peopo.
Luk 2.32: He jalike one light Fo make yoa peopo come awesome, Da Israel peopo, An fo show all da odda
Luk 2.32: jalike one light Fo make yoa peopo come awesome, Da Israel peopo, An fo show all da odda peopos Inside da world Wat stay
Luk 2.34: Jesus mudda Mary, “God wen send dis boy, an plenny Israel peopo goin mess up cuz a him.
Luk 2.34: But plenny odda Israel peopo, dey goin come okay cuz a him.
Luk 2.34: He goin be jalike one sign dat tell peopo fo watch out.
Luk 2.34: Plenny peopo no goin like dat, an dey goin talk agains him.
Luk 2.35: Dat goin show wat plenny peopo tinking.
Luk 2.38: She tell all da peopo dat stay waiting, cuz dey know God goin cut loose da
Luk 2.38: stay waiting, cuz dey know God goin cut loose da Jerusalem peopo so dey no gotta be jalike slaves no moa.
Luk 2.44: Dey wen tink Jesus stay wit da odda peopo dat wen go wit dem.
Luk 2.52: An everybody wen tink good bout him, both God an da peopo.
head: John Da Baptiza Teach Da Peopo
Luk 3.2: an Annas an Kaiafas da main pries guys fo da Jewish peopo; dat time da guy John, Zekariah's boy, he wen stay ova dea
Luk 3.3: wen go all ova da place aroun da Jordan River, an tell da peopo, “You guys, you gotta come sorry an pau do all da bad kine
Luk 3.6: An all da peopo inside da whole world Goin see dat God goin take us Outa
Luk 3.7: Plenny peopo wen go ova dea so John can baptize um.
Luk 3.10: Da peopo wen say, “Den wat we gotta do?
Luk 3.15: Da peopo stay waiting fo da Spesho Guy God Goin Send, an dey wen
Luk 3.17: Dat mean, da Christ guy goin punish da peopo dat stay do bad kine stuff.
Luk 3.17: Dat mean, da Christ guy goin punish da peopo dat stay do bad kine stuff, jalike he throw um inside da
Luk 3.18: John wen tell da peopo plenny mo stuff so dey can trus da Good Stuff From God he
Luk 3.21: Had one time, John wen baptize all da peopo, an he baptize Jesus too.
Luk 3.23: Da peopo wen tink he Joseph's boy.
Luk 4.14: All da peopo ova dea in dat place wen hear all da stuff he wen do.
head: Da Nazaret Peopo, Dey No Mo Respeck Fo Jesus
Luk 4.18: stay in charge a me, Dass why he wen send me fo teach da peopo dat no mo notting Da Good Kine Stuff From God.
Luk 4.18: An tell da peopo dat no can see, Dey goin can see now, An tell da peopo dat
Luk 4.18: da peopo dat no can see, Dey goin can see now, An tell da peopo dat da odda guys make any kine to dem, Dey no goin suffa
Luk 4.19: to dem, Dey no goin suffa no moa, He wen send me fo tell peopo da time wen da Boss Up Dea In Da Sky Goin do spesho tings
Luk 4.20: All da peopo inside da Jewish church wen look at him.”
Luk 4.28: All da peopo inside da Jewish church wen come real huhu wen dey wen
Luk 4.30: But he wen walk right thru all da peopo an go way from dea.
Luk 4.31: He wen teach da peopo on da Jewish Rest Day.
Luk 4.36: Da peopo, wen blow dea minds.”
Luk 4.36: He get power fo even tell da bad kine spirits fo let go da peopo, an dey let um go!
Luk 4.37: An da peopo wen go all ova da place aroun dea fo tell everybody bout
head: Jesus Make Plenny Peopo Come Good
Luk 4.40: Wen da sun wen go down an da Rest Day pau, plenny peopo wen bring by Jesus odda peopo dat get all kine sick.
Luk 4.40: an da Rest Day pau, plenny peopo wen bring by Jesus odda peopo dat get all kine sick.
Luk 4.41: An da bad kine spirits wen let go plenny peopo.
Luk 4.42: Da peopo wen go look fo him, an wen dey find him, dey wen try fo
Luk 4.43: But he say, “I gotta go da odda towns too, fo teach da peopo da Good Stuff bout how dey can get God fo dea King, cuz
Luk 5.1: One time Jesus was by Gennesaret Lake, an all da peopo wen try come close by him fo hear wat God say.
Luk 5.3: Den Jesus sit down an teach da peopo from dea.
Luk 5.10: bring in da fish, I goin teach you guys how fo bring in peopo fo be my guys too!
Luk 5.15: all ova da place wen hear da stuff Jesus wen do, an plenny peopo wen come fo hear him, so he can make dem come good from
Luk 5.17: get power from da Boss Up Dea In Da Sky fo make da sick peopo come good.
Luk 5.21: Ony God can let peopo go fo da bad kine stuff dey do an hemo dea shame!”
Luk 5.24: Dass fo Real, an I get da right inside dis world, fo let peopo go an hemo dea shame fo da bad kine stuff dey wen do.
Luk 5.26: All da peopo wen see dat, an wen blow dea minds.”
Luk 5.31: Jesus wen tell, “Da peopo dat not sick, dey no need docta, ony da sick peopo need
Luk 5.31: “Da peopo dat not sick, dey no need docta, ony da sick peopo need docta.
Luk 5.32: I neva come fo tell da good peopo fo come by me, but da peopo dat get bad name, so dey can
Luk 5.32: I neva come fo tell da good peopo fo come by me, but da peopo dat get bad name, so dey can come sorry fo all da bad kine
Luk 5.35: But you know, bumbye da time goin come wen peopo goin take away dea friend.
Luk 6.9: Fo help peopo fo stay alive, o fo wipe um out?
head: Jesus Teach An Make Peopo Come Good
Luk 6.17: Had plenny guys dea dat wen go wit him an plenny odda peopo from Jerusalem an all ova Judea, an from Tyre an Sidon,
head: Da Peopo Dat Stay Good Inside An Da Peopo Dat Stay Sad
head: Da Peopo Dat Stay Good Inside An Da Peopo Dat Stay Sad
Luk 6.22: ‘You guys can stay good inside wen da peopo hate you, an throw you out, an talk bad to you, an say you
Luk 6.23: Da peopo dat hate you guys now, long time ago God wen send his
Luk 6.23: wen send his talka guys fo teach dea ancesta guys, an dose peopo dat time wen make God's talka guys suffa plenny too,
head: Get Love an Aloha fo da Peopo Dat Stay Agains You
Luk 6.27: “I telling you guys dat hear me, get love an aloha fo da peopo dat stay agains you.
Luk 6.28: Aks God fo do good tings to da peopo dat put kahuna on top you, an pray fo da peopo dat make
Luk 6.28: tings to da peopo dat put kahuna on top you, an pray fo da peopo dat make you guys suffa.
Luk 6.32: “If you guys ony get love an aloha fo da peopo dat get love an aloha fo you, you tink God owe you money
Luk 6.33: An if you guys ony do good to da peopo dat do good to you, you tink God owe you money fo dat?
Luk 6.33: Even da peopo dat do bad kine stuff do dat.
Luk 6.34: If you guys ony lend someting to da peopo you tink goin give um back, you tink God owe you money fo
Luk 6.34: Even da bad kine peopo lend stuff to da bad kine peopo, if dey tink dey goin get
Luk 6.34: Even da bad kine peopo lend stuff to da bad kine peopo, if dey tink dey goin get um all back.
Luk 6.35: Get love an aloha fo da peopo dat stay agains you, an do um good, an lend um stuff, an
Luk 6.35: Importan Den All Da Odda Gods, he everytime do good to da peopo dat no tank him an da peopo dat do real bad kine stuff.
Luk 6.35: he everytime do good to da peopo dat no tank him an da peopo dat do real bad kine stuff.
Luk 7.1: Wen Jesus pau teach da peopo all dat stuff, he go Capernaum town.
Luk 7.5: He get love an aloha fo our Jewish peopo, an he wen build our church fo us.
Luk 7.9: Jesus hear dat, his jaws wen drop, an he wen tell all da peopo dat stay dea, “Ho!
Luk 7.9: No mo Israel peopo dat trus me lidat!
Luk 7.11: His guys an plenny odda peopo wen go wit him.
Luk 7.12: Wen Jesus come to da town gate, da peopo from da town wen carry one open box wit one mahke guy thru
Luk 7.12: Plenny peopo from da town wen go wit her.
Luk 7.16: God wen come fo take care his peopo!
Luk 7.21: kine sick, an wen make da bad kine spirits let go plenny peopo, an wen make plenny blind guys see.”
Luk 7.22: Da peopo dat no mo notting, now dey hear all da Good Kine Stuff
Luk 7.24: Afta John's messenja guys wen go way, Jesus tell all da peopo bout John.
Luk 7.29: Wen da guys dat take money fo tax an all da odda peopo wen hear dat, dey wen say, “Yeah!
Luk 7.31: Jesus say, “But da peopo nowdays, how dem?
Luk 8.1: big an da small towns, an he teach da Good Stuff bout how peopo can get God fo dea King.
Luk 8.4: Plenny peopo stay coming by Jesus from plenny towns, an he wen teach um
Luk 8.5: Da peopo wen walk on top um, an da birds wen go eat um up.
Luk 8.10: But I teach da odda peopo wit stories, so jalike da Bible say, ‘dey see, but dey no
Luk 8.12: Da seeds dat fall down on top da trail, dass jalike da peopo dat hear.
Luk 8.13: Da seeds on top da rocks, dass da peopo dat take wat God say, an dey stay good inside wen dey hear
Luk 8.14: Da seeds dat fall down inside da bushes wit kuku, dass da peopo dat hear, but den dey worry plenny, an dey like come rich
Luk 8.15: Da seeds dat fall down inside da good dirt, dass jalike da peopo dat hear an rememba wat God say.
Luk 8.17: dass hard fo undastan he goin make um clear, so da peopo can undastan.
Luk 8.19: see him, but dey no can come near him cuz get choke plenny peopo ova dea.
Luk 8.21: Da peopo dat hear wat God say an do um, dey da ones az my mudda an
Luk 8.26: sail da odda side da lake from Galilee, wea da Gerasa town peopo get dea fields.
Luk 8.35: All da peopo wen come fo look.
Luk 8.35: An all da peopo wen come real scared.
Luk 8.36: Da guys dat wen see wat wen happen, dey tell da peopo bout da guy dat da bad kine spirits wen take ova, dat he
Luk 8.37: Den all da peopo from aroun Gerasa town aks Jesus fo go way from dem, cuz
Luk 8.40: Wen Jesus come back, plenny peopo feel good inside fo see um, cuz dey stay waiting fo him.
Luk 8.42: Wen Jesus stay going, get plenny peopo stay jamming him.
Luk 8.45: Peter say, “Boss, get uku paila peopo aroun you, jamming agains you.”
Luk 8.47: In front all da peopo she wen tell how come she wen touch him, an how quick time
Luk 8.51: James, an da fadda an mudda go inside wit him, an no odda peopo.”
Luk 8.52: Same time all da peopo wen cry an moan fo her.”
Luk 9.1: right an da power fo make all da bad kine spirits let go peopo, an make all kine sick peopo come good.
Luk 9.1: da bad kine spirits let go peopo, an make all kine sick peopo come good.
Luk 9.2: bout how dey can get God fo dea King, an fo make da sick peopo come good.
Luk 9.5: If da peopo inside da town no like you guys come, an no like hear wat
Luk 9.5: go outa da town, dust da dust from yoa feet, fo show da peopo dea dat God no like if dey no lissen.
Luk 9.6: an dey teach da Good Stuff From God, an make da sick peopo all ova da place come good.
Luk 9.7: An he come all mix up, cuz some peopo wen say John Da Baptiza Guy, he wen come back alive.
Luk 9.8: Odda peopo say dat Elijah wen show up.
Luk 9.11: But all da peopo wen hear dat Jesus dem stay ova dea, so dey go dea too.
Luk 9.11: Jesus give da peopo his aloha.
Luk 9.11: bout how dey can get God fo dea King, an he make da sick peopo come good.
Luk 9.12: down, da twelve guys wen come by him an say, “Send all da peopo away so dey can go da small towns an odda places aroun hea
Luk 9.13: You like us go buy food fo all dis peopo?”
Luk 9.16: You good heart fo give da peopo food!
Luk 9.16: Den he give um to his guys fo give to da peopo.”
Luk 9.18: Who da peopo tink me?
Luk 9.27: Dass true, wat I telling you guys: Some a da peopo dat stay hea now, dey no goin mahke befo dey see how stay
Luk 9.37: Da nex day dey wen go down from da mountain, an plenny peopo come fo meet Jesus.
Luk 9.43: Da peopo still tinking plenny bout all da stuff Jesus stay doing,
Luk 9.49: we wen spock one guy making da bad kine spirits let go da peopo, an using yoa name fo do um.
head: Da Peopo Inside One Small Town Inside Samaria No Like Jesus
Luk 9.53: But da peopo ova dea, dey no like him fo stay dea, cuz he going
Luk 9.53: stay dea, cuz he going Jerusalem, an dey no like Jerusalem peopo.
Luk 9.60: But you, go tell da peopo how dey can get God fo dea King.”
Luk 10.2: He tell um, “Get plenny peopo, dey jalike da crops, but ony get litto bit guys fo bring
Luk 10.8: “Weneva you come to one town an da peopo like you stay ova dea wit dem, eat da food dey give you.
Luk 10.9: Make da sick peopo dat stay dea come good, an tell um, ‘God stay King hea wit
Luk 10.10: “But wen you go inside one town an da peopo no like you stay dea, go down da streets an say, ‘Da dust
Luk 10.12: everybody stand in front God da Judge, he goin punish da peopo from Sodom town cuz dey wen do plenny bad kine stuff befo
Luk 10.12: But goin be mo easy fo dem, den fo da peopo inside da town dat no like hear wat you guys say!’
head: Da Peopo Inside Some Towns No Trus
Luk 10.13: If I wen do da kine awesome stuff fo show my power to da peopo from Tyre an Sidon towns, jalike I wen do fo you guys,
Luk 10.13: towns, jalike I wen do fo you guys, long time awready da peopo ova dea wen show dey shame fo all da bad kine stuff dey
Luk 10.14: Bumbye goin be mo easy fo da peopo from Tyre an Sidon towns wen dey stand in front God da
Luk 10.22: know my Fadda fo real kine, ony me, I know him, an da peopo I like show him, dey know him too.
Luk 10.23: aroun to his guys an tell um (but he neva tell da odda peopo), “You guys stay good inside cuz you see da stuff you see!
Luk 11.2: Jesus say, “Dis how you pray: ‘Fadda, We like all da peopo know fo shua how awesome you stay, An dat you stay good an
Luk 11.10: All da peopo dat aks, goin get.
Luk 11.14: An all da peopo, wen blow dea minds.
Luk 11.18: If da Devil make his own guys let go da peopo, den he going agains himself.
Luk 11.18: you guys wen say dat I make da bad kine spirits let go da peopo, cuz dea leada guy Beelzebul give me power fo do um.
Luk 11.19: spirits, he da one dat give me power fo make um let go da peopo.
Luk 11.19: yoa guys da power fo make da bad kine spirits let go da peopo, aah?
Luk 11.20: But if I make da bad kine spirits let go da peopo, cuz I get power from God, dat show dat God stay King, an
Luk 11.27: Wen Jesus say dat, one wahine from da peopo wen say, “Da wahine dat wen born you an nurse you, she da
Luk 11.28: But Jesus tell, “Da peopo dat hear wat God say, an do um, dey da ones dat stay real
Luk 11.29: All da peopo wen stay jamming aroun Jesus, an he say, “Da peopo
Luk 11.29: All da peopo wen stay jamming aroun Jesus, an he say, “Da peopo nowdays, dey do bad kine stuff.
Luk 11.30: He wen make proof fo da peopo inside Nineveh town dat he come from God.
Luk 11.30: jalike me, da Guy Dass Fo Real, I goin make proof fo da peopo nowdays, dat I come from God.
Luk 11.31: Wen da peopo dat stay hea nowdays goin stand in front God da Judge, da
Luk 11.31: away Sheba side goin stand up too, an make proof dat da peopo dat stay hea nowdays, dey not so smart.
Luk 11.32: Wen da peopo dat stay hea nowdays goin stand in front God da Judge, da
Luk 11.32: dat stay hea nowdays goin stand in front God da Judge, da peopo inside Nineveh town goin stand up too, an make proof dat
Luk 11.32: Nineveh town goin stand up too, an make proof dat da peopo dat stay hea nowdays, dey stay doing bad kine stuff.
Luk 11.32: Cuz wen Jonah wen teach da Nineveh peopo, dey wen come sorry fo all da bad kine stuff dey wen do,
Luk 11.34: So if you get good heart fo help peopo, dass jalike yoa eye okay an you stay all light inside.
Luk 11.41: Give to da peopo dat no mo notting from da stuffs you get, an you know wat?
Luk 11.43: da spesho chairs inside da Jewish churches, an like all da peopo talk nice to you in da open market.
Luk 11.44: Cuz you guys mahke inside, jalike da graves dat da peopo no can see, an dey walk on top um cuz dey donno get one
Luk 11.46: But you guys no like help da peopo fo do wat yoa rules say, even litto bit.
Luk 11.50: So da peopo dat stay hea nowdays, dey goin get da blame fo all da guys
Luk 11.50: stay hea nowdays, dey goin get da blame fo all da guys dat peopo eva wen kill cuz dey talk fo God, from da first one Abel
Luk 11.52: You guys donno wat God say, an you no let da peopo dat like know wat he say find out.
Luk 11.52: Jalike you guys wen take away da key fo open da door so peopo can know wat God stay say.
Luk 12.1: Bumbye uku plenny peopo wen come togedda, dat dey even step on top each odda.
Luk 12.2: Cuz you know, everyting dat stay unda one cover, da peopo goin see um, an everyting dat stay hiding, dey goin find
Luk 12.8: "I telling you, whoeva say in front da peopo dat he my guy, I goin say in front God's angel guys dat I
Luk 12.9: But da guy dat say in front da peopo dat he no like be my guy, I goin say in front God's angel
Luk 12.11: “Wen dey bring you guys in front da Jewish church peopo, o in front da leada guys, o da guys dat get plenny power,
Luk 12.13: Get plenny peopo ova dea, an one guy aks him, “Teacha, tell my brudda he
Luk 12.15: Jesus tell da peopo, “Watch out!”
Luk 12.21: “Dass wat goin happen to all da peopo dat make big stack stuffs fo demself, but God see um like
Luk 12.33: Sell everyting you get an give da money to da peopo dat no mo notting.
Luk 12.46: Da boss goin wipe out da luna guy an send um away wea da peopo stay dat no trus God.
head: Peopo Goin Fight Cuz A Jesus
Luk 12.52: From now, on goin get five peopo in one ohana dat stay fight each odda, three agains two,
Luk 12.54: Jesus tell da peopo, “Wen you spock one black cloud coming up, right den an
Luk 13.1: Dat time some peopo stay dea, an tell Jesus bout da peopo from Galilee dat
Luk 13.1: Dat time some peopo stay dea, an tell Jesus bout da peopo from Galilee dat Pilate's army guys wen kill, same time
Luk 13.1: Galilee dat Pilate's army guys wen kill, same time dose peopo making sacrifice inside da temple.
Luk 13.2: guys from Galilee wen do mo worse stuff den all da odda peopo from Galilee cuz dey wen suffa lidat?
Luk 13.4: um -- you tink dey wen do mo worse stuff den all da odda peopo inside Jerusalem?
Luk 13.14: So, he tell all da peopo, “Get six days fo work.
Luk 13.17: But da peopo stay good inside cuz a all da awesome stuff he wen do.”
Luk 13.23: One guy wen aks him, “Boss, ony litto bit peopo goin come outa da bad kine stuff dey stay in, yeah?
Luk 13.24: Plenny peopo goin try fo go inside dea, but dey no can.
Luk 13.29: Da peopo goin come from mauka side an makai side an all ova an dey
Luk 13.30: Get guys dat peopo tink dey not importan now, an dey goin be da mos importan
Luk 13.30: Get odda guys dat peopo tink dey importan now, but dey no goin be importan wen God
head: Jesus Get Plenny Love An Aloha Fo Da Jerusalem Peopo
Luk 13.32: dat bugga dat I say, ‘I make da bad kine spirits let go da peopo, an I make da peopo come good today an tomorrow, an day
Luk 13.32: ‘I make da bad kine spirits let go da peopo, an I make da peopo come good today an tomorrow, an day numba three, my work
Luk 13.33: You know, befo time da Jewish peopo wen kill da guys dat wen talk fo God, an Jerusalem was da
Luk 13.34: You peopo inside Jerusalem!
Luk 14.14: goin give you back someting good fo wat you wen do, wen da peopo dat wen do da right tings come back alive.
Luk 14.16: He aks plenny peopo fo come.”
Luk 14.17: Bumbye he send his worka guy fo tell da peopo, ‘Come on!
Luk 14.23: out by da big an small roads in da country side an make da peopo come in, so my house can come full.’
Luk 14.24: I telling you now, da peopo I wen tell first, not one a dem goin taste my lu`au food.’
Luk 14.25: Plenny peopo wen go wit Jesus.
Luk 15.2: Dey say, “Dis guy get peopo wit bad name fo his friends, an he eat wit dem.
Luk 15.6: Den you tell all yoa friends an da peopo nex door, ‘Come, party wit me!
Luk 15.9: An wen she find um, she goin tell all her friends an da peopo nex door, ‘Come, party wit me!
Luk 16.4: I know wat I goin do, so dat wen I no mo job hea, da peopo goin let me come dea house.
Luk 16.8: You know, da peopo dat stick wit dis world mo smart wit da kine money stuff
Luk 16.8: wit dis world mo smart wit da kine money stuff den da peopo dat stick wit God's light.’
Luk 16.11: So, no matta peopo can get money fo do stuff dass not right, if you not da
Luk 16.11: money fo do stuff dass not right, if you not da kine guy peopo can trus wit even dat kine money, no way God goin trus you
Luk 16.15: Jesus tell um, “You da guys dat tell da peopo you do da right kine stuff, but God know how you guys stay
Luk 16.15: Da stuff da peopo tink stay real good, dass da stuff God tink no good.
Luk 16.16: Afta dat us guys tell da Good Stuff bout how peopo can get God fo dea King, an everybody stay jamming, cuz
Luk 16.26: Da peopo dat like go from ova hea to you no can, an da peopo dat
Luk 16.26: Da peopo dat like go from ova hea to you no can, an da peopo dat like go from ova dea to ova hea no can.
Luk 17.1: Jesus tell da guys he teaching, “Tings dat make peopo do bad kine stuff goin happen, but auwe fo da guy dat make
Luk 17.20: God da King take ova, no goin get sign notting fo tell peopo wass goin happen.
Luk 17.21: An da peopo no goin say, ‘Eh!
Luk 17.21: Cuz God awready stay King inside da peopo.
Luk 17.23: Da peopo goin tell you, ‘Eh!’
Luk 17.25: But first I gotta suffa plenny stuff, an da peopo dat stay nowdays no goin take me in.
Luk 17.27: Dat time da peopo wen eat an drink, dey wen marry an give dea girls fo
Luk 17.34: I telling you guys, dat nite wen I come, two peopo goin stay in one bed.
Luk 18.2: had one judge dat no scared God an no mo respeck fo da peopo.
Luk 18.4: tink, ‘No matta I no scared God an I no mo respeck fo da peopo, dis widow stay bodda me, so I goin make tings right fo
Luk 18.8: Guy Dass Fo Real, an wen I come back, you tink I goin find peopo dat trus God hea on top da earth, o wat?
Luk 18.15: Da peopo wen bring dea small kids by Jesus, cuz dey like fo him put
Luk 18.15: Wen Jesus guys see dat, dey wen scold da peopo cuz dey wen do dat.
Luk 18.16: say, “Let da small kids come by me, an no stop dem, cuz da peopo dat get God fo dea King, inside demself dey jalike dese
Luk 18.22: Go sell all da stuffs you get, an go give da money to da peopo dat no mo notting.”
Luk 18.26: Da peopo dat wen hear him, dey say, “If dass how gotta be, who can
Luk 18.36: Da blind guy hear all da peopo pass, an he aks um, “Wass happening?
Luk 18.39: Da peopo in front scold him an tell him fo shut up.
Luk 18.40: So Jesus wen stop an tell da peopo fo bring da blind guy by him.
Luk 18.43: Wen all da peopo see dat, dey wen tank God an talk good bout him.”
Luk 19.3: but he no can see um, cuz he short, an get plenny odda peopo dat like see Jesus too.
Luk 19.7: All da peopo see dat, an start fo squawk.
Luk 19.8: I goin give half a my stuffs to da peopo dat no mo notting, an whoeva I wen rip off, I goin pay um
Luk 19.11: Da peopo hear wat Jesus wen say.
Luk 19.11: tell um anodda story, cuz he stay near Jerusalem, an da peopo tink dat God goin come King right away ova dea.
Luk 19.14: But da peopo hate da ali`i guy, an dey send guys to da odda place fo
Luk 19.28: Jesus say dat, an den he go Jerusalem in front da peopo.
Luk 19.36: Da peopo put down dea coats on top da road jalike fo one king.
Luk 19.37: da place wea da road come down from Olive Ridge, all da peopo wen start fo feel good inside an yell good stuff bout God,
Luk 19.38: Everyting stay good wit God an da peopo.
Luk 19.39: Den some Pharisee guys from da peopo tell Jesus, “Teacha, scold yoa guys!
head: Jesus Cry Bout Da Peopo Inside Jerusalem
Luk 19.47: guys, da teachas dat teach God's Rules, an da leadas fo da peopo wen like kill um, but dey neva find out how fo do um, cuz
Luk 19.48: kill um, but dey neva find out how fo do um, cuz all da peopo like hear everyting he say.”
Luk 20.1: One time Jesus go inside da temple yard, an teach da peopo da Good Stuff From God.
Luk 20.1: da teachas dat teach God's Rules, an da older leadas fo da peopo go by him.
Luk 20.4: John Da Baptiza, wen he wen baptize da peopo, wea he get da right fo do dat?”
Luk 20.4: O da peopo, dey give um da right?
Luk 20.6: But if we say, ‘Da peopo give um da right,’ den all da peopo goin throw stones fo
Luk 20.6: But if we say, ‘Da peopo give um da right,’ den all da peopo goin throw stones fo kill us, cuz dey tink fo shua dat
Luk 20.9: Jesus tell da peopo anodda story fo teach um.
Luk 20.16: Wen da peopo hear dat, dey say, “Nah!
Luk 20.19: But dey scared da peopo.
Luk 20.22: We still gotta pay tax to Cesar, da king fo da Rome peopo, o wat?
Luk 20.26: Dey no can trick him wit wat he say in front da peopo.”
Luk 20.33: Bumbye, wen da time come wen all da peopo dat wen mahke goin come back alive, dat time, who goin be
Luk 20.34: Jesus tell um, “Da peopo in dis time marry an give dea girls fo marry.
Luk 20.35: But God say some peopo get um right wit him.”
Luk 20.37: So Moses wen show dat da mahke peopo goin come back alive.
Luk 20.38: Cuz God not da God fo da mahke peopo, but fo da peopo dat stay alive.’
Luk 20.38: Cuz God not da God fo da mahke peopo, but fo da peopo dat stay alive.’
Luk 20.43: Bumbye I goin make da peopo dat go agains you Go down in front you, Fo show dat you da
Luk 20.45: Da peopo stay lissen to Jesus, an he tell his guys, “Watch out fo
Luk 20.46: Dey like da peopo fo talk to dem wit respeck inside da market.
Luk 20.47: Same time dey make big show an pray long time, ony fo make peopo tink dey do good kine stuff fo dem.
Luk 20.47: Dese kine peopo, dey goin get it mo worse from God da Judge wen da time
Luk 21.3: mo notting, she wen put in mo plenny money den all da odda peopo.
Luk 21.4: All da odda peopo wen give dea money from plenny money dey get.
Luk 21.5: how da temple get da awesome stones an da odda tings da peopo wen give fo God.
Luk 21.6: Peopo goin throw um all down.
Luk 21.11: No goin get food, an all ova da place da peopo no goin get notting fo eat.
Luk 21.11: Plenny peopo goin get real sick an mahke.
Luk 21.11: Real bad an awesome stuff goin come dat goin scare plenny peopo.
Luk 21.12: “Befo all dat stuff come, peopo goin bus you guys an make you guys suffa.
head: Peopo Goin Bus Up Jerusalem
Luk 21.21: Den da peopo dat stay Judea side gotta run to da mountains.
Luk 21.23: goin suffa plenny, cuz God no take da bad kine stuff da peopo wen do.
Luk 21.24: Peopo goin kill some wit swords, an take oddas away.
Luk 21.24: Peopo all ova da world goin make um prisonas.
Luk 21.25: Dey goin come all bum out, jalike peopo feel wen da ocean pound loud an da waves come wild.
Luk 21.26: Da peopo goin pass out cuz dey so scared.
Luk 21.35: Quick like one trap dat day goin come fo all da peopo dat stay inside da whole world.
Luk 21.38: An real early in da morning da peopo come fo hear him teach inside da temple yard.
Luk 22.2: But dey scared da peopo.
Luk 22.25: say, “Da kings fo da diffren peopos, dey boss aroun dea peopo.
Luk 22.25: Dey da guys dat run da peopo, an everybody say da kings good guys cuz dey stay helping
Luk 22.25: everybody say da kings good guys cuz dey stay helping dea peopo.”
Luk 22.47: Wen Jesus still talking, plenny peopo come ova dea.
Luk 22.66: Wen da sun come up, da older leadas fo da peopo, da main pries guys, an da teachas dat teach God's Rules
Luk 23.1: Den all da peopo dat wen come togedda take Jesus away fo go in front
Luk 23.2: Dey poin finga Jesus, an say, “Dis guy stay bulai our peopo!
Luk 23.4: Den Pilate tell da main pries guys an all da peopo, “I no find notting wrong wit dis guy.”
Luk 23.5: But dey say mo strong, “All ova Judea da peopo like beef cuz a da stuff he teaching.”
Luk 23.13: Den Pilate tell da main pries guys, da leada guys, an da peopo fo come.
Luk 23.14: wen bring dis guy by me, an you say he trying fo make da peopo beef agains us Rome guys.
Luk 23.17: religious time, Pilate gotta let one prisona guy go fo da peopo.
Luk 23.18: All da peopo was yelling, “Kill Jesus!”
Luk 23.19: wen throw Barabbas inside jail befo, cuz he lead some a da peopo an dey try fo throw out da leada guys inside Jerusalem.
Luk 23.20: Pilate like let Jesus go, so he aks da peopo one mo time.
Luk 23.24: So Pilate say dat Jesus gotta mahke, jalike da peopo say.”
Luk 23.25: He let Barabbas go, da guy dey pick, dat wen make da peopo beef an wen kill one guy.
Luk 23.27: Plenny peopo walking behind Jesus, an some wahines crying.
Luk 23.30: Dat time da peopo goin tell da mountains, ‘Fall down on top us!
Luk 23.31: kine stuff to one good guy like me, wat goin happen to da peopo dat not good?’
Luk 23.35: Da peopo stand dea an watch um.”
Luk 23.48: Da peopo dat wen come dea fo see wat goin happen see dat, an dey
Luk 24.9: dey tell all dat stuff to Jesus eleven guys an to da odda peopo.’-”
Luk 24.19: Wat he wen say an do in front God an all da peopo wen show he get power.
Luk 24.21: We wen tink he da guy dat goin cut loose da Israel peopo from da power da bad kine stuff get ova dem.
Luk 24.48: wen see all dis stuff dat wen happen, an you goin tell da peopo bout um.
Jhn 1.4: Wen peopo come alive lidat, jalike dey stay inside one place dat get
Jhn 1.7: God wen send John fo tell all da peopo wat he know bout God's light, so dey can trus God cuz a
Jhn 1.8: He ony come fo tell da peopo dat da light stay fo real.
Jhn 1.10: But da peopo inside da world, dey neva know who him.
Jhn 1.11: He wen come his own country, but even his own peopo neva take him in.
Jhn 1.15: John, he wen tell peopo wat he know bout dat Guy.
Jhn 1.15: He talk real strong so all da peopo can hear.
Jhn 1.25: goin come an talk fo God, den how come you stay baptize da peopo?
Jhn 1.26: John tell um, “I stay baptize da peopo wit water.
Jhn 1.28: Dass wea John stay baptize da peopo.”
Jhn 1.31: But I stay hea so da Israel peopo can know who him.’
Jhn 1.31: Dass why I stay baptize peopo wit water.
Jhn 1.33: He say dis: “God wen send me fo baptize peopo wit water.”
Jhn 1.33: He da guy goin let my Good an Spesho Spirit take ova my peopo.
Jhn 1.49: You da King fo da Israel peopo!”
Jhn 2.6: Now, da Jewish peopo get Rules bout how dey gotta wash dea hands befo dey eat.”
Jhn 2.14: sitting down, selling da spesho kine temple money dat da peopo give God fo da temple.
Jhn 2.23: stay inside Jerusalem fo da Passova religious time, plenny peopo wen trus him, cuz dey wen see all da awesome stuff he do
Jhn 2.24: But Jesus neva give himself to da peopo, cuz he know all dem.
Jhn 2.25: He neva need nobody fo tell um how da peopo stay, cuz he know how dey stay inside.
Jhn 3.1: His name Nicodemus, an he was one leada fo da Jewish peopo.
Jhn 3.6: Peopo born from peopo, an peopo's spirit born again from God's
Jhn 3.6: Peopo born from peopo, an peopo's spirit born again from God's Spirit.
Jhn 3.10: Jesus tell him, “You da main teacha fo da Israel peopo, an you no undastan dis stuff?”
Jhn 3.16: “God wen get so plenny love an aloha fo da peopo inside da world, dat he wen send me, his one an ony Boy,
Jhn 3.17: God neva send me, his Boy, inside da world fo punish da peopo.
Jhn 3.17: He wen send me fo take da peopo outa da bad kine stuff dey doing.
Jhn 3.19: But da peopo like stick wit da dark an dey hate da light, cuz dey stay
Jhn 3.19: Dass why God goin punish da peopo.
Jhn 3.22: He wen stay wit dem ova dea an wen baptize peopo.
Jhn 3.23: Da same time John stay baptize da peopo Enon side, near Salim, cuz had plenny water ova dea.
Jhn 3.23: Da peopo stay come by John an he stay baptize dem.
Jhn 3.31: who come from down hea on top da earth, he jalike all da peopo hea on top da earth, an he talk bout da kine stuff from
Jhn 3.31: God stay inside da sky, fo shua he mo importan den all da peopo.
Jhn 4.1: Da Pharisee guys wen hear dat Jesus stay baptizing mo peopo den John, an dat all da peopo wen go wit Jesus.
Jhn 4.1: dat Jesus stay baptizing mo peopo den John, an dat all da peopo wen go wit Jesus.
Jhn 4.9: You know, da Jewish peopo no like get notting fo do wit da Samaria peopo.
Jhn 4.9: da Jewish peopo no like get notting fo do wit da Samaria peopo.
Jhn 4.10: you aks me fo water, an I give you da kine water dat make peopo live fo real kine foeva.
Jhn 4.11: So, wea you goin get da kine water dat make peopo live fo real kine foeva?”
Jhn 4.20: Us Samaria peopo, our ancesta guys wen go down an pray to God on top dis
Jhn 4.20: But you Jewish peopo, you guys say dat everybody gotta go Jerusalem fo go down
Jhn 4.22: Us Jewish peopo, we go down in front God an pray, an we know who him.
Jhn 4.22: Cuz God wen show us Jewish peopo da ony way fo come outa da bad kine stuff we stay in.
Jhn 4.23: Garans da time goin come, an awready stay hea now, wen da peopo dat go down an pray to da Fadda fo real kine, dey goin
Jhn 4.23: Dass da kine peopo da Fadda like fo give him plenny love an respeck.
Jhn 4.24: So den, da peopo dat give him plenny love an respeck gotta do um cuz dey
Jhn 4.28: She tell da peopo ova dea, “Try come!”
Jhn 4.30: So da peopo wen go outa da town an wen go wea Jesus stay.
Jhn 4.36: He jalike da guy dat help da peopo fo trus God.
Jhn 4.36: God, dey can both stay good inside togedda, cuz now da peopo dat trus God cuz a dem, get da real kine life dat stay to
Jhn 4.37: Az true wat da peopo say, ‘One guy plant da seed an anodda guy cut da crop an
Jhn 4.39: Plenny Samaritan peopo from dat town wen trus Jesus cuz a wat da wahine wen tell
Jhn 4.40: So wen da Samaritan peopo wen come by Jesus, dey beg him, “Come stay wit us!
Jhn 4.41: Den plenny odda peopo wen trus him, cuz dey wen hear wat he say.”
Jhn 4.45: But befo, Passova time, da peopo from Galilee wen go Jerusalem fo da spesho religious time.
Jhn 4.45: So wen he come Galilee, da peopo from dea wen give him all dea aloha.
Jhn 5.1: Latas Jesus wen go Jerusalem, cuz da Jewish peopo get one spesho religious time.
Jhn 5.2: Da peopo call um ‘Betzata’ in da local language.
Jhn 5.3: Inside da lanai plenny sick peopo was lying down: blind peopo, peopo dat no can walk, an
Jhn 5.3: Inside da lanai plenny sick peopo was lying down: blind peopo, peopo dat no can walk, an peopo dat no can move.
Jhn 5.3: da lanai plenny sick peopo was lying down: blind peopo, peopo dat no can walk, an peopo dat no can move.
Jhn 5.3: was lying down: blind peopo, peopo dat no can walk, an peopo dat no can move.
Jhn 5.13: guy dat wen come good neva know who Jesus, cuz had plenny peopo dea, an Jesus wen throw da dig.’-”
Jhn 5.25: An da peopo who hear me, an lissen to wat I say, dey goin live fo real
Jhn 5.26: Jalike my Fadda, he can make da peopo come alive fo real kine, same ting, cuz I his Boy he give
Jhn 5.29: Da peopo dat wen do da good kine stuff goin come back fo live
Jhn 5.29: do da good kine stuff goin come back fo live again, an da peopo dat wen do da bad kine stuff goin come back fo get punish.
Jhn 5.34: I no need peopo fo tell wat dey know bout me.
Jhn 5.41: “I no need peopo fo tell me I awesome.
head: Jesus Feed Five Tousand Peopo
Jhn 6.1: (Da peopo call um Tiberias Lake too.
Jhn 6.2: Plenny peopo wen go wit him, cuz dey wen see all da awesome stuff he
Jhn 6.2: he wen do fo show who him, wen he wen make plenny sick peopo come good.
Jhn 6.5: Jesus look up an see plenny peopo coming by him.
Jhn 6.5: He tell Philip, “Eh, wea we can buy food fo feed all dese peopo?
Jhn 6.7: days fo get nuff money fo buy bread fo give all dese peopo even litto bit.”
Jhn 6.9: But how dat goin feed so plenny peopo?
Jhn 6.10: Jesus tell his guys, “Make da peopo sit down.”
Jhn 6.11: He give um to his guys, an dey give um to da peopo dat was sitting dea.
Jhn 6.13: get da lefovas, an fill twelve big baskets wit da bread da peopo neva eat.
Jhn 6.14: Afta da peopo see dis awesome ting Jesus wen do fo show who him, dey
Jhn 6.15: Jesus wen know dat da peopo goin come fo grab him fo make him come king.
head: Da Peopo Stay Looking Fo Jesus
Jhn 6.22: Da nex day, da peopo dat stay back dea, da odda side da lake, dey know dat had
Jhn 6.24: So, wen da peopo wen see dat Jesus an his guys no stay, dey wen go inside
Jhn 6.33: I make da peopo inside da world come alive fo real kine.
Jhn 6.35: I da One dat can make da peopo come alive fo real kine.”
Jhn 6.37: No way I eva goin throw out da peopo dat come by me!
Jhn 6.41: him, cuz he wen say, “I jalike da bread dat can make da peopo live.
Jhn 6.45: God long time ago, dey wen write, ‘God goin teach all da peopo.
Jhn 6.48: I jalike da bread, an I can make da peopo live to da max foeva.
Jhn 6.51: I da one dat can make peopo come alive fo real kine.
head: Da Good Kine Stuff from God Make Peopo Come Alive Foeva
Jhn 6.63: “God's Spirit, dass who make da peopo live fo real kine.
Jhn 6.63: telling you guys, dass from God's Spirit, an dass wat make peopo live fo real kine.
Jhn 7.2: Now, almos time fo da spesho religious time, wen da Jewish peopo rememba da time dea ancesta guys wen walk all ova da
Jhn 7.3: tell him, “Go way from hea, an go Judea side, so da peopo you wen teach can see da kine stuff you stay doing.
Jhn 7.7: Da peopo inside da world, dey no goin hate you guys.
Jhn 7.11: Dey wen aks da peopo, “Wea dat bugga stay?
Jhn 7.12: All da peopo stay talking bout him to each odda.
Jhn 7.12: Some peopo say, “He one good guy, you know.”
Jhn 7.12: Odda peopo say, “Nah!
Jhn 7.12: He bulai da peopo.”
Jhn 7.18: tell stuff dat come from his own head, he ony like make peopo tink he awesome.
Jhn 7.18: But if one guy like peopo fo tink dat da one who wen send him stay awesome, dat guy
Jhn 7.20: All da peopo say, “Wassa matta you?
Jhn 7.25: Den some peopo from Jerusalem wen say, “Eh!
Jhn 7.31: But plenny peopo dat stay dea wen trus him.”
Jhn 7.32: Da Pharisee guys wen hear all da peopo saying dat stuff bout Jesus.
Jhn 7.35: You tink he going by da Jewish peopo inside da Greek towns far away, fo teach da peopo dat talk
Jhn 7.35: Jewish peopo inside da Greek towns far away, fo teach da peopo dat talk da Greek language, o wat?”
head: Da Water Dat Make da Peopo Live
Jhn 7.38: An dey goin help make da odda peopo come alive too, jalike one river dat get plenny water
Jhn 7.38: get plenny water inside um give da kine water fo help da peopo live.
Jhn 7.39: Jesus say dat bout God's Spirit, cuz bumbye da peopo who trus Jesus goin get God's Spirit.
head: Da Peopo Split in Half
Jhn 7.40: Plenny peopo wen hear him say dat.
Jhn 7.43: So da peopo wen split in half cuz a Jesus.
Jhn 7.49: But dis peopo, dey donno God's Rules, an God goin punish dem!
Jhn 8.3: So dey bring her in front Jesus an all da peopo.
head: Jesus Jalike da Light fo da Peopo All Ova da World
Jhn 8.12: He say, “I jalike da light fo da peopo inside da world.
Jhn 8.17: Yoa own Rules say dat wen two peopo tell da same ting, den wat dey say stay true.
Jhn 8.26: I ony tell da peopo inside da world da stuff I wen hear from him.
Jhn 8.30: Wen he wen say all dat, plenny peopo wen trus him.
Jhn 8.31: Den Jesus tell da Jewish peopo dat wen trus him, “If you guys stick wit me an da stuff I
Jhn 8.44: From da start, he wen like kill da peopo.
Jhn 8.50: I no try fo make peopo tink I awesome.
Jhn 8.50: Get anodda One dat show peopo how awesome I stay, an he da judge.
Jhn 8.54: Jesus say, “If I try make da peopo tink I awesome, dat no good.
Jhn 9.5: I stay inside da world now, an I jalike da light fo da peopo all ova da world.
Jhn 9.8: So da peopo dat stay live near da guy, an da oddas dat wen see him beg
Jhn 9.9: Some peopo say, “Yeah, he da guy!
Jhn 9.9: Odda peopo say, “Nah!”
Jhn 10.10: But I wen come so da peopo can come alive inside, an live to da max.
Jhn 10.22: Dass wen da Jewish peopo rememba da time wen dea ancestas wen make da temple inside
Jhn 10.41: Plenny peopo wen go by Jesus.
Jhn 10.42: An plenny peopo wen go trus him ova dea.
Jhn 11.8: tell him, “Eh, Teacha, ony litto wile befo dis da Jewish peopo wen like throw stones at you fo kill you.
head: Jesus Make da Mahke Peopo Come Alive Fo Real Kine
Jhn 11.19: Plenny Jewish peopo wen come fo kokua Marta an Mary, cuz dea brudda wen mahke.
Jhn 11.25: Jesus tell her, “I da Guy dat make peopo come back alive an stay live fo real kine.”
Jhn 11.31: Da Jewish peopo dat stay inside da house wit Mary, fo kokua her, dey wen
Jhn 11.33: Wen Jesus see her crying, an da Jewish peopo who wen come wit her crying too, he come all bodda an
Jhn 11.36: Den da Jewish peopo say, “Look, how plenny love an aloha he get fo Lazarus!”
Jhn 11.45: Den plenny Jewish peopo dat wen come fo kokua Mary, an wen see all da awesome
Jhn 11.48: da Rome army guys goin come an wipe out our temple an our peopo.
Jhn 11.50: Mo betta fo you guys if one guy mahke fo all da peopo.
Jhn 11.50: If not, da Rome guys goin wipe out all da Jewish peopo!
Jhn 11.51: fo God wen he say dat Jesus goin mahke fo all da Jewish peopo.”
Jhn 11.52: An he no goin mahke ony fo da Jewish peopo, but fo all God's kids dat stay all ova da world, fo bring
Jhn 11.52: all ova da world, fo bring dem all togedda fo come one peopo.
Jhn 11.55: Plenny peopo from da boonies wen go Jerusalem befo da Passova, so dey
Jhn 11.56: Da peopo stay looking fo Jesus.
Jhn 12.2: Marta wen bring da food to da peopo, an Lazarus stay sit by Jesus at da table.
Jhn 12.5: fo three hundred silva coins, an give da money to da peopo dat no mo notting?
Jhn 12.6: Da guy, he no mo aloha fo da peopo dat no mo notting, he ony talk lidat cuz he one steala
Jhn 12.8: You guys everytime get peopo dat no mo notting wit you.
Jhn 12.9: Dat time plenny Jewish peopo wen find out dat Jesus was dea inside Betany town, an dey
Jhn 12.11: Cuz plenny Jewish peopo wen hear bout Lazarus, an see him.
Jhn 12.12: Da nex day, plenny peopo dat wen come Jerusalem fo da Passova wen hear dat Jesus
Jhn 12.13: Dis da King fo da Israel peopo.
Jhn 12.15: sit down on top um, jalike da Bible say, “No scared, you peopo from Jerusalem town!
Jhn 12.16: An dey wen rememba dat da peopo wen make lidat to him.
Jhn 12.17: Now, all da peopo dat wen stay wit Jesus, da time he wen make Lazarus come
Jhn 12.18: Dass why plenny peopo wen go outside Jerusalem fo meet Jesus, cuz dey wen hear
Jhn 12.20: Had some Greek guys dat wen go Jerusalem wit da odda peopo fo da Passova religious time, fo go down an show God love
Jhn 12.29: Da peopo dat wen stand dea an hear um, wen say, “Eh!’-”
Jhn 12.29: Da odda peopo wen say, “Nah, az was one angel messenja guy from da Boss
Jhn 12.31: Now da peopo inside dis world goin stand in front God da Judge, an God
Jhn 12.31: an God goin throw out da Bad Guy dat stay in charge a da peopo all ova da world.”
Jhn 12.34: Da peopo tell him, “We wen hear from God's Rules dat da Christ Guy
Jhn 12.36: Den you guys can come da kine peopo dat know wea dey going cuz dey get da light inside.
Jhn 12.36: Den he go way from da peopo so he can stay by himself.”
head: Da Jewish Peopo No Trus Jesus
Jhn 12.37: No matta Jesus wen do plenny awesome stuff in front da peopo fo show who him, dey still yet no trus him.
Jhn 12.39: Az why da Jewish peopo no can trus God nowdays, jalike Isaiah wen say one nodda
Jhn 12.43: Cuz da leada guys, dey like da peopo talk good bout dem, mo den dey like God talk good bout um.
head: Wat Jesus Say Show Wat Kine Peopo Dem
Jhn 12.47: I neva come fo punish da peopo inside da world.
Jhn 13.1: He everytime get love an aloha fo his peopo dat stay inside da world, an he get love an aloha fo dem
Jhn 13.29: get wat we need fo da Passova,’ o ‘Go give someting to da peopo dat no mo notting.”
Jhn 14.6: Jesus tell um, “No mo odda guy can bring peopo to da Fadda, ony me.
Jhn 14.6: I bring peopo to um, jalike I da road.”
Jhn 14.6: I da guy dat make da peopo come alive fo real kine.
Jhn 14.17: But da peopo inside da world no like take him, cuz dey no see him, an
Jhn 14.19: Litto wile moa, da peopo inside da world no goin see me.
Jhn 14.22: show us guys who you fo real kine, an not show da odda peopo inside da world?”
Jhn 14.30: Fo now, he in charge a da peopo inside dis world, but he no mo power ova me.
Jhn 14.31: Dat goin show da peopo inside da world dat I get love an aloha fo my Fadda.
Jhn 15.2: All da peopo dat say dey stay tight wit me, but dey no do notting, my
Jhn 15.2: An all da peopo dat stay tight wit me, he take away da junk kine stuff
Jhn 15.6: Dass da kine branch peopo throw out, an da branch dry up.
head: Da Peopo Inside da World Hate Jesus Peopo
head: Da Peopo Inside da World Hate Jesus Peopo
Jhn 15.18: “If da peopo hea inside da world hate you guys, rememba dis: was me dey
Jhn 16.2: Da Jewish peopo goin throw you guys outa dea churches.
Jhn 16.8: “Wen da Kokua Guy come, he goin show da peopo inside da world how dey mess up.
Jhn 16.8: Dat mean, da Kokua Guy goin show peopo dat dey do bad kine stuff, an dat dey no do wat stay
Jhn 16.20: guys dis too: you guys goin cry an come sad inside, but da peopo hea inside da world, dey goin stay good inside.
Jhn 16.33: Da peopo inside da world goin make you guys suffa.
Jhn 17.1: Now, show da peopo how awesome I stay cuz I yoa Boy, so den I like show dem
Jhn 17.2: Cuz you wen make me in charge a da peopo all ova da world, I goin make everybody you wen give me
Jhn 17.3: wat da kine life mean dat stay fo real kine foeva: dat da peopo dat get dat kine life know you, da ony God dass fo real,
Jhn 17.4: I wen show da peopo hea inside da world how awesome you stay.
Jhn 17.9: I no pray fo all da peopo inside da world, but ony fo da peopo dat you wen give me,
Jhn 17.9: I no pray fo all da peopo inside da world, but ony fo da peopo dat you wen give me, cuz dey yoa guys.
Jhn 17.10: My peopo stay showing how awesome I stay awready.
Jhn 17.13: I say dis tings hea inside da world so my peopo can stay good inside to da max, jalike me.
Jhn 17.14: Da peopo hea inside dis world hate dem, cuz dey no do same ting
Jhn 17.18: Jalike you wen send me to da peopo inside da world, same ting, I wen send my guys to da peopo
Jhn 17.18: peopo inside da world, same ting, I wen send my guys to da peopo inside da world.
Jhn 17.20: “I no pray ony fo dem guys, but fo all da odda peopo dat goin trus me cuz a wat dem guys tell um.
Jhn 17.21: I like dem stay tight wit us, so da peopo inside da world goin believe dat you da One dat wen send
Jhn 17.22: Jalike you wen show peopo how awesome I stay, I wen make dem come awesome jalike me,
Jhn 17.23: Cuz dey stick togedda, da peopo inside da world goin know dat you da One dat wen send me
Jhn 17.25: But da peopo hea inside da world donno you.
Jhn 17.25: I know you, an my peopo, dey know dat you da One wen send me hea.
Jhn 18.14: befo, “Mo betta fo you guys if one guy mahke fo all da peopo.
Jhn 18.21: Aks da peopo who wen hear me, wat I wen tell dem.
Jhn 18.34: O odda peopo wen tell you dat bout me?”
Jhn 18.35: Dass was yoa own peopo an da main pries guys wen bring you to me.
Jhn 19.5: Den Pilate tell da peopo, “Look, da guy!”
Jhn 20.16: Dass how da Jewish peopo say, “Teacha!”
Jhn 20.29: Goin get peopo dat neva see me, but dey goin believe I alive too.”
Act 1.5: Befo time, John Da Baptiza Guy wen baptize peopo wit water, but pretty soon God goin baptize you guys
Act 1.6: an dey aks him, “Boss, you goin come King now fo da Israel peopo, jalike had king befo time?
Act 1.8: An den you guys goin tell da peopo in Jerusalem wat you know bout me, an da peopo all ova
Act 1.8: tell da peopo in Jerusalem wat you know bout me, an da peopo all ova Judea, Samaria, an all ova da world.
Act 1.15: Dat time had like hundred twenty peopo dat trus Jesus.
Act 2.1: afta Passova wen come, da one dey name Pentecost, all da peopo dat trus Jesus wen stay togedda in one place.
Act 2.5: Had Jewish peopo dat had plenny respeck fo God from all da countries in da
Act 2.6: Wen dey hear dat noise, plenny peopo come togedda, an dey was all shock, cuz every guy wen hear
Act 2.11: Get peopo from Crete an Arabia.
head: Peter Teach All Da Peopo
Act 2.14: Peter wen stand up wit da odda eleven guys, an wen tell da peopo wit one big voice, “My bruddas an sistas, all you Jewish
Act 2.14: wit one big voice, “My bruddas an sistas, all you Jewish peopo dat stay inside Jerusalem, lissen!
Act 2.17: da last days, I goin make my Spirit take charge a all da peopo.
Act 2.18: an dat time too, I goin make my Spirit Take charge a da peopo dat work fo me, Guys an wahines, An dey goin talk fo me.
Act 2.20: da big an awesome Day Wen God da Boss come fo judge all da peopo.
Act 2.26: So I stay real good inside, Wen I tell peopo bout him.
Act 2.35: Bumbye I goin make da peopo dat go agains you Go down in front you, Fo show dat you da
Act 2.36: All da Israel peopo gotta know dis fo shua: You guys wen kill dis guy Jesus on
Act 2.37: Wen da peopo hear dat, dea heart come sore, an dey tell Peter an da
Act 2.39: wen promise all dat fo you guys an yoa kids, an fo all da peopo dat no stay tight wit God -- all da ones da Boss our God
Act 2.40: um, “Let God take you outa da bad kine stuff dat da odda peopo stay doing now.
Act 2.41: Had bout three tousand peopo dat wen trus wat he wen say, an wen get baptize.”
Act 2.41: Den dey come togedda wit da odda peopo dat wen trus Jesus.”
head: Da Peopo Dat Trus Jesus Stay Togedda
Act 2.44: All da peopo dat wen trus Jesus wen stay togedda, an wen share all dea
Act 2.45: Dey sell dea stuffs, an give da money to all da peopo dat need kokua.
Act 2.47: An all da peopo wen talk good bout dem.
Act 2.47: An every day da Boss wen bring odda peopo dat he wen take outa da bad kine stuff dey wen do.
Act 3.2: Dey put him dea so he can beg fo money from da peopo dat go inside da temple yard.
Act 3.9: All da peopo see him walking an tanking God.
Act 3.11: All da peopo, wen blow dea minds, an dey wen run togedda by Peter guys
Act 3.12: Peter wen see da peopo, an he tell dem, “You Israel peopo, how come you guys all
Act 3.12: Peter wen see da peopo, an he tell dem, “You Israel peopo, how come you guys all shock cuz a dis?
Act 3.22: He goin come from da Jewish peopo.
Act 3.23: to dat Guy dat talk fo God, God goin wipe dem out from dea peopo.
Act 4.1: Peter an John was still yet talking wit da peopo, wen da pries guys, da captain fo da security guards fo da
Act 4.2: Dey stay real huhu cuz da guys wen teach da peopo, an wen tell dem dat cuz Jesus wen come back alive from
Act 4.4: But plenny peopo dat wen hear dem wen trus wat dey wen say.
Act 4.8: tell dem, “You leada guys, an da older leada guys fo da peopo, you guys wen bring us hea dis day.”
Act 4.10: You guys an all da odda peopo from Israel, good you know dis: Jesus from Nazaret, da
Act 4.12: No mo odda guy dat can take da peopo outa da bad kine stuff dey doing.
Act 4.17: No good all da odda peopo all ova da place hear bout dis ting!
Act 4.21: Dey no can figga how fo punish dem, cuz all da peopo wen stay telling dat God awesome, cuz a everyting dat
Act 4.23: da leada guys let Peter an John go, dey go home by dea own peopo, an tell dem everyting da main pries guys an da older
Act 4.24: Wen dea own peopo wen hear dat, dey wen pray togedda lidis: “Boss, you da
Act 4.27: Had King Herod an da governa Pontius Pilate, an da peopo dat not Jews, an da Israel peopo.’
Act 4.27: Pontius Pilate, an da peopo dat not Jews, an da Israel peopo.’
head: Da Peopo Dat Trus God Give Dea Stuffs To Each Odda
Act 4.32: All da peopo dat wen trus God wen come jalike one inside dea hearts an
Act 4.34: Eh, even da peopo dat wen own land o houses wen sell um, an give da money to
Act 4.35: An den dey give da money to da peopo dat need um, litto bit o plenny.
Act 5.4: You no stay bulai to da peopo, but to God.
Act 5.11: An all da peopo dat come togedda fo church, an everybody dat hear bout wat
Act 5.12: wen do plenny awesome stuff da show who dem in front da peopo.
Act 5.12: All da peopo dat trus God wen come togedda inside Solomon's Lanai.
Act 5.13: All da odda peopo stay scared fo come togedda wit Jesus guys ova dea, but
Act 5.13: fo come togedda wit Jesus guys ova dea, but still yet da peopo wen tink Jesus guys good guys.
Act 5.15: Cuz a dat da peopo wen bring da sick peopo on da streets, an lay dem on top
Act 5.15: Cuz a dat da peopo wen bring da sick peopo on da streets, an lay dem on top da beds an da mats, so
Act 5.15: his shadow goin pass ova dem wen he go by, an da sick peopo can come good.
Act 5.16: Plenny peopo wen come from da towns aroun Jerusalem.
Act 5.16: An dey wen bring dea sick peopo an da oddas dat get bad kine spirits dat make dem suffa
Act 5.20: He wen say, “Go stand in front all da peopo inside da temple yard, an tell um everyting bout dis new
Act 5.21: jalike da angel guy wen say, an dey wen start fo teach da peopo.
Act 5.21: all da main leadas, an all da odda leadas fo da Israel peopo, fo come togedda.”
Act 5.25: jail, dey stay standing inside da temple yard, teaching da peopo!
Act 5.26: an his guys neva force Jesus guys, cuz dey scared dat da peopo goin throw stones at da captain an his guys.”
Act 5.28: We wen tell you guys you betta not teach da peopo bout da guy Jesus, an use his name fo do stuff.
Act 5.29: odda guys wen say, “We gotta do wat God say, an not do wat peopo say!
Act 5.31: He da One can help da Israel peopo come sorry fo all da bad kine stuff dey wen do, an let um
Act 5.32: God give his Spesho Spirit to da peopo dat lissen to him.
Act 5.34: He one Pharisee guy dat teach God's Rules, an all da peopo had plenny respeck fo him.
Act 5.37: Latas, wen da leadas make da peopo sign up, had one guy name Judas from Galilee dat wen show
Act 5.38: Cuz if wat dey do ony come from peopo, goin pau.
Act 6.1: Dat time had mo an mo peopo dat wen trus Jesus an stick wit his guys.
Act 6.1: But some a da Jewish peopo dat talk Greek dat wen trus Jesus wen squawk agains da
Act 6.1: dat talk Greek dat wen trus Jesus wen squawk agains da peopo dat talk da local language, cuz every day da local peopo
Act 6.1: peopo dat talk da local language, cuz every day da local peopo neva help da widows dat talk Greek get some food.
Act 6.2: So da Twelve guys wen tell all da peopo dat trus Jesus fo come togedda, an dey say, “Dass not
Act 6.2: us fo pau teach wat God say, jus so we can give food to da peopo dat need um.
Act 6.7: Jesus guys wen go aroun an tell da peopo wat God wen say.
Act 6.7: So had mo an mo peopo inside Jerusalem dat wen trus God an stick wit Jesus guys.
Act 6.8: do plenny awesome stuffs dat show wat kine guy him, an da peopo see dat he get power.
Act 6.9: Had some churches fo da Jewish religion fo da peopo dat wen come dea from Cyrene, Alexandria, Cilicia, an
Act 6.9: Dem Jewish churches stay fo da peopo dat was slaves, but now dey not slaves no moa.
Act 6.12: Dass how dey wen make da peopo, da older leadas, an da guys dat teach God's Rules come
Act 7.6: Da peopo ova dea goin make dem slaves, an dey goin suffa fo four
Act 7.7: I goin punish da peopo dat make dem slaves.
Act 7.8: dat dey goin cut skin dea guys fo show dat dey God's peopo.’
Act 7.8: da main faddas an leadas fo da twelve ohanas fo da Israel peopo.
Act 7.14: Had seventy-five peopo wen come.
Act 7.16: Our peopo wen bring back dea bodies to Shechem, an wen put um inside
Act 7.19: He wen bulai our peopo an make our ancesta guys suffa plenny.
Act 7.23: old, he wen like go by his bruddas an sistas, da Israel peopo.
Act 7.25: He wen tink his own peopo goin know dat God wen use him fo take dem outa da bad kine
Act 7.34: Fo shua I wen see how da Egypt peopo stay make my peopo suffa plenny.
Act 7.34: Fo shua I wen see how da Egypt peopo stay make my peopo suffa plenny.
Act 7.35: Den Stephen wen tell dem, “Moses, he da guy dat da Israel peopo wen throw out.
Act 7.36: Moses take da peopo outa Egypt an show dem awesome stuff wit power Egypt side,
Act 7.37: Moses, he da same guy dat wen tell da Israel peopo lata, ‘God goin send one Guy fo you dat goin talk fo him,
Act 7.38: Moses wen stay wit all da peopo dat wen stay togedda inside da boonies, wit all our
Act 7.42: He wen say, ‘You Israel peopo, Dat no was fo me you wen make sacrifice, Forty years
Act 7.48: Da Odda Gods, he no stay everytime inside one house dat peopo make.
Act 8.1: Dat same day dey wen start fo make all da peopo suffa plenny dat wen come togedda fo church Jerusalem
Act 8.1: So all da peopo dat wen trus da Good Stuff From God wen go all ova Judea
Act 8.3: But da guy Saul wen start fo wipe out da peopo dat come togedda fo church.
Act 8.5: Philip wen go one big town inside Samaria, an teach da peopo ova dea bout da Spesho Guy God Wen Send.
Act 8.6: All da peopo dea wen hear Philip, an dey wen see all da awesome stuff
Act 8.7: bad kine spirits wen make big noise an let go plenny peopo.
Act 8.7: Plenny peopo dat no can move an no can walk wen come good.
Act 8.9: An all da Samaria kine peopo, wen blow dea minds cuz a him.
Act 8.10: All da big guys an da odda peopo wen lissen to him real good an say, “Dis guy, he da guy
Act 8.12: But Philip wen teach da peopo dea da Good Stuff bout how peopo can get God fo dea King,
Act 8.12: But Philip wen teach da peopo dea da Good Stuff bout how peopo can get God fo dea King, an dat Jesus, he da Spesho Guy
Act 8.14: Dey wen hear dat da peopo Samaria side wen trus wat God wen say.
Act 8.15: Wen Peter an John come, dey wen pray fo da peopo, so dey can get God's Spesho Spirit.
Act 8.16: Cuz God's Spesho Spirit neva take charge a da peopo dea yet.
Act 8.18: Simon wen see dat God's Spesho Spirit wen take charge a da peopo wen da guys Jesus wen send wen put dea hands on top dem.
Act 8.19: give me da power too, so dat wen I put my hands on top da peopo, God's Spesho Spirit goin take charge dem?
Act 8.25: Den Peter an John wen tell da peopo wat God wen do fo dem, an dey wen teach wat God wen say.”
Act 9.1: Saul still yet stay telling da peopo dat stay tight wit da Boss dat he goin kill dem.
Act 9.13: He do plenny bad kine stuff to da peopo Jerusalem side dat stay spesho fo you.”
Act 9.14: wen give him power, an he wen come ova hea fo bus all da peopo dat aks you fo help dem.
Act 9.15: me to da peopos dat not Jews an dea kings an to da Israel peopo too.”
Act 9.19: Saul wen stay litto wile inside Damascus wit da peopo dat trus Jesus.
Act 9.20: Right den an dea he wen start fo tell da peopo inside da Jewish churches dat Jesus, he God's Boy.
Act 9.21: All da peopo dat wen hear Saul, wen blow dea minds, an dey wen tell,
Act 9.21: Dis da guy dat wen wipe out da peopo in Jerusalem dat aks da One name Jesus fo help um, yeah?
Act 9.22: But Saul wen teach wit mo an mo power, an da Jewish peopo dat wen stay Damascus side wen come all mix up, cuz he
Act 9.31: Dat time nobody wen bodda da peopo dat wen come togedda fo church all ova Judea, Galilee, an
Act 9.31: Mo an mo peopo wen trus da Good Stuff Bout Jesus.
Act 9.32: go all ova dat place, an he wen go stay Lydda side wit da peopo dat stay spesho fo God ova dea.
Act 9.35: All da peopo dat stay Lydda side an Sharon side wen see um, an dey all
Act 9.36: Everytime she do good tings an help da poor peopo.
Act 9.41: An he tell God's peopo an da widows fo come, an he show um dat she stay alive.
Act 9.42: All da peopo Joppa side wen hear bout dat, an plenny peopo wen trus da
Act 9.42: All da peopo Joppa side wen hear bout dat, an plenny peopo wen trus da Good Stuff bout da Boss.
Act 10.2: He wen give plenny money fo da poor peopo, an everytime he pray to God.
Act 10.4: fo do, an he rememba all da money you wen give fo da poor peopo.
Act 10.22: He one good guy dat get respeck fo God, an all da Jewish peopo get respeck fo Captain Cornelius.”
Act 10.27: He see plenny peopo ova dea.”
Act 10.31: pray, an he know bout all da money you wen give fo da poor peopo.
Act 10.36: Dis da Good Stuff dat God wen send peopo fo tell da Israel peopo: ‘Eh!
Act 10.36: Dis da Good Stuff dat God wen send peopo fo tell da Israel peopo: ‘Eh!
Act 10.37: First da guy John wen tell da peopo in Galilee fo get baptize.’
Act 10.38: Da Devil wen take charge a plenny sick peopo wit his power, but Jesus wen even make dem all come good.
Act 10.40: days God wen make him come back alive, an wen let some peopo see him.
Act 10.41: All da peopo neva see um, but us guys dat God wen pick fo tell bout
Act 10.42: He tell us fo teach da peopo an fo tell dem dat we know he da One dat God Wen Send fo
Act 10.42: dem dat we know he da One dat God Wen Send fo judge da peopo dat stay alive an da peopo dat stay mahke.
Act 10.42: dat God Wen Send fo judge da peopo dat stay alive an da peopo dat stay mahke.
head: Da Peopo Dat Not Jews Get God's Spesho Spirit
Act 10.44: lidat, God's Spesho Spirit wen take charge a all da peopo dat wen hear da Good Stuff From God.
Act 10.45: minds, cuz God's Spesho Spirit wen take charge a even da peopo dat not Jews.
Act 11.1: an sistas all ova Judea side wen hear, dat some a da peopo dat not Jews wen trus wat God wen say too.
Act 11.3: Dey say, “You go by some peopo dat not Jews, an wen go inside dea house, an eat wit dem.
Act 11.16: I rememba wat da Boss Jesus wen say, ‘John wen baptize da peopo wit water, but God goin baptize you guys diffren kine: he
Act 11.18: God even let da peopo dat not Jews come sorry fo all da bad kine stuff dey wen
head: Da Peopo Dat Come Togedda Fo Church Inside Antioch
Act 11.19: way Fonecia, Cyprus, an Antioch, cuz Saul dem wen make da peopo dat trus Jesus suffa.
Act 11.19: da Good Stuff From God, but dey ony wen tell da Jewish peopo.
Act 11.20: an Cyrene, wen go Antioch, an wen start fo talk to da peopo dea dat talk Greek.
Act 11.21: Da Boss wen help dem, an plenny peopo wen start fo trus him.
Act 11.22: Da peopo dat wen come togedda fo church inside Jerusalem wen hear
Act 11.24: An he wen bring plenny mo peopo fo trus da Boss Jesus.
Act 11.26: come togedda fo church ova dea, an dey wen teach plenny peopo fo one year.
Act 11.26: Antioch was da first place wea odda peopo wen start fo call Jesus peopo ‘Christian.
Act 11.26: was da first place wea odda peopo wen start fo call Jesus peopo ‘Christian.
Act 11.26: Dat mean, ‘Christ kine peopo.
Act 11.28: um fo say, ‘Goin get hard time all ova, wea eva da Rome peopo stay in charge.’
Act 11.29: Da peopo dat wen stick wit Jesus wen tink fo help da bruddas an
head: Jesus Peopo Suffa Moa
Act 12.1: was bout dis time dat King Herod wen bus some a da church peopo fo make um suffa.
Act 12.3: Wen he wen know dat wen make da Jewish peopo stay good inside, he wen bus Peter too.
Act 12.3: Dis wen happen wen da Jewish peopo was making da spesho religious time fo da Bread Dat No Mo
Act 12.4: Herod wen tink fo bring Peter in front da judge an all da peopo afta da Passova.
Act 12.5: So Peter wen stay inside da jail, but all da church peopo wen pray real hard fo him.
Act 12.11: from King Herod's power, an from all da stuff da Jewish peopo wen tink fo do to me.
Act 12.12: Plenny peopo wen go ova dea fo pray.
Act 12.20: King Herod wen stay huhu wit da peopo Tyre side an Sidon side.
Act 12.20: Da peopo wen come friends wit Blastus, Herod's helpa guy, an he wen
Act 12.21: sit down on top his throne, an wen make one big talk to da peopo.
Act 12.22: Da peopo wen yell, “Dis one god talking, not one guy talking!
Act 12.24: Den mo an mo peopo all ova da place wen trus wat God say.
Act 13.10: You bulai to da max, an fool all da peopo.
Act 13.15: Paul dem, “Bruddas, if you get someting fo say fo kokua da peopo, try tell us.
Act 13.16: wen stand up an wen wave his hand, an say, “You Israel peopo an you peopo dat not Jews dat get love an respeck fo God,
Act 13.16: up an wen wave his hand, an say, “You Israel peopo an you peopo dat not Jews dat get love an respeck fo God, lissen to me!
Act 13.17: Da God fo da Israel peopo wen pick our ancesta guys an wen do plenny fo dem wen dey
Act 13.19: seven peopos Canaan side, an wen give dea land to his own peopo jalike one fadda give land to his boy.
Act 13.21: Den da peopo wen like get one king, an God wen give um Saul, Kish's
Act 13.23: ohana, God wen bring Jesus, da One dat can take da Israel peopo outa da bad kine stuff dey do, jalike he wen promise.
Act 13.24: wen come, John Da Baptiza Guy wen teach all da Israel peopo dat dey gotta come sorry fo all da bad kine stuff dey stay
Act 13.25: John pau do all da stuff he wen come fo do, he wen tell da peopo, ‘Who you tink me?
Act 13.27: Da peopo inside Jerusalem an dea leadas, dey neva know who
Act 13.31: Now, dey da guys dat tell all dis stuff to da Jewish peopo.
Act 13.39: But all da peopo dat trus Jesus, dey goin get um right wit God awready.
Act 13.42: Da peopo tell um fo talk mo bout dis stuff da nex Rest Day.
Act 13.43: Wen da peopo go way from da Jewish church, plenny Jewish guys an guys
Act 13.44: Da nex Rest Day almos all da peopo inside da town wen come fo hear Paul tell wat da Boss Up
Act 13.45: Wen da Jewish guys wen see all da peopo dey wen come jealous, an wen talk any kine bout da stuff
Act 13.46: kine life dat stay to da max foeva, now we goin go by da peopo dat not Jews.
Act 13.47: da diffren peopos dat not Jews, So dat you can tell all da peopo all ova da world Dat I can take dem outa da bad kine stuff
Act 13.48: Wen da peopo dat not Jews wen hear dat, dey wen come good inside, an
Act 13.48: An da peopo dat God wen pick fo get da real kine life dat stay to da
Act 13.50: guys wen talk stink to dem bout Paul an Barnabas, so dose peopo wen start fo make Paul an Barnabas suffa, an den dey wen
Act 13.51: an Barnabas wen shake da dirt from dea feet, fo show da peopo dea dat dey wen had it wit dem, cuz dey no lissen.
Act 14.1: Wat dey wen say inside dea stay right on, an plenny Jewish peopo an peopo dat not Jews wen trus da Good Stuff Bout Jesus.
Act 14.1: say inside dea stay right on, an plenny Jewish peopo an peopo dat not Jews wen trus da Good Stuff Bout Jesus.
Act 14.2: But da Jewish peopo dat neva like trus um, dey wen talk to da guys dat not
Act 14.3: say dat da Boss get aloha fo do plenny good tings fo da peopo.
Act 14.3: Da Boss wen show da peopo dat wat Paul an Barnabas say, stay true, cuz he wen give
Act 14.4: So some peopo inside Iconium wen stick wit da guys Jesus wen send, an da
Act 14.4: Iconium wen stick wit da guys Jesus wen send, an da odda peopo wen stick wit da Jewish guys.
Act 14.4: An da peopo inside da town wen come half half.
Act 14.11: Wen all da peopo see wat Paul wen do, dey yell in Lycaonia talk, “Da gods
Act 14.11: talk, “Da gods wen come down by us, an dey look jalike peopo!”
Act 14.13: wen bring cows an leis by da gate fo da town, cuz all da peopo wen like make sacrifice fo Barnabas an Paul.”
Act 14.14: Wen Jesus guys Barnabas an Paul wen know wat da peopo trying fo do, dey wen rip dea clotheses fo show dey no
Act 14.14: fo show dey no like, an wen run inside da middle a da peopo, an yelling, “Auwe!
Act 14.15: We stay peopo too, jalike you guys.
Act 14.18: Wen Paul say dat, all da peopo wen try mo hard fo make sacrifice fo dem.
Act 14.19: Antioch, Pisidia side, an from Iconium, an dey wen talk da peopo to ova dea side.”
Act 14.21: wen tell da Good Stuff From God Derbe town, an plenny peopo wen learn bout Jesus an come his guys.
Act 14.22: Dey wen give good kine words to da peopo dat stay tight wit Jesus, fo help um stick wit da Good
Act 14.23: pick some guys fo be da older leadas, every place wea da peopo stay come togedda fo church.
Act 14.27: Wen dey come ova dea, dey tell all da church peopo fo come togedda, an dey tell um all da stuff God wen help
Act 14.27: all da stuff God wen help um fo do, an how God wen let da peopo dat not Jews trus da Good Stuff too.
Act 14.28: An dey stay long time ova dea wit da peopo dat stay tight wit Jesus.
Act 15.3: Samaria, an dey wen tell da bruddas an sistas dea dat da peopo dat not Jews wen trus Jesus.
Act 15.7: you know dat befo time God wen pick me fo go tell da peopo dat not Jews da Good Stuff Bout Jesus so dey can trus
Act 15.8: He show us dat he wen take in da peopo dat not Jews, cuz he wen make his Spesho Spirit take
Act 15.10: if God really mean dat he see dem da same jalike us Jewish peopo?
Act 15.11: wen do plenny good tings fo us, jalike he wen do fo da peopo dat not Jews.
Act 15.12: stuff God wen do fo show his power wen dey stay wit da peopo dat not Jews.
Act 15.14: wen tell us bout da time God wen show he stay care fo da peopo dat not Jews, cuz he wen pick some peopo fo himself from
Act 15.14: stay care fo da peopo dat not Jews, cuz he wen pick some peopo fo himself from dem guys.
Act 15.17: Den all da odda peopos, Dey can look fo da Boss, An all da peopo dat not Jews dat stay mines, Dey can look fo me too.
Act 15.20: Mo betta we write um one letta fo help da Jews an da odda peopo get togedda.’
Act 15.20: We tell um fo no eat da food da peopo wen give to da idol kine gods, an no fool aroun, an no eat
Act 15.21: Cuz da Rules Moses wen write down, get peopo teach dat stuff in all da towns from long time ago, an dey
head: Da Letta Fo Da Peopo Dat Not Jews Dat Trus Jesus
Act 15.31: Da peopo wen read um an dey stay good inside, cuz da letta wen
Act 16.3: dey go all ova, so Paul wen cut skin Timoty, cuz da Jewish peopo in dat place know dat his fadda stay Greek.
Act 16.4: An dey wen tell da peopo dea da stuff from da guys Jesus wen send an da older
Act 16.5: Dey wen kokua all da church peopo, an dat wen make um trus Jesus moa.
Act 16.5: An den had plenny odda peopo dat wen trus da Good Stuff Bout Jesus too.
Act 16.10: God wen call us fo go tell da Good Stuff From Him to da peopo ova dea.”
Act 16.16: make plenny money fo her boss guys, cuz she wen tell da peopo wat goin happen to dem.
Act 16.21: Cuz us guys dat get da same rights jalike da Rome peopo, you know.
Act 16.22: All da peopo wen come togedda wit dem an stand up agains Paul an Silas.
Act 16.37: wen tell da police guys, “Dey wen whip us in front all da peopo, but dey neva even check fo find out if we wen do someting
Act 16.37: But us guys, we get da same rights jalike da Rome peopo too, you know.
Act 16.38: know dat Paul an Silas get da same rights jalike da Rome peopo, dey wen come real scared.”
Act 17.4: Some a da Jewish peopo wen trus wat he say, an wen go wit Paul an Silas.
Act 17.5: fo look fo Paul an Silas so dey can bring um outside by da peopo.
Act 17.8: Wen dey hear dat, all da peopo an da town leadas, wen bodda dem plenny.
Act 17.11: Da Berea peopo, dey mo betta den da Tessalonika peopo, cuz dey wen like
Act 17.11: Da Berea peopo, dey mo betta den da Tessalonika peopo, cuz dey wen like take in da Good Stuff Bout Jesus, an dey
Act 17.12: Plenny Jewish peopo, an plenny wahines dat not Jewish dat stay importan, an
Act 17.13: Berea, dey wen go ova dea too, an dey wen make plenny peopo like beef.
Act 17.17: He wen go da Jewish church an wen talk wit da Jewish peopo bout da Good Stuff, an da Greek peopo dat had plenny
Act 17.17: talk wit da Jewish peopo bout da Good Stuff, an da Greek peopo dat had plenny respeck fo God, he wen talk wit dem too.
Act 17.17: An, he wen go da market place every day an talk to da peopo dat stay come dea.
Act 17.18: Paul stay teaching da Good Stuff Bout Jesus, an telling peopo dat Jesus wen come back alive from mahke.”
Act 17.21: (You know, all da peopo from Athens an da peopo from odda places dat stay dea, dey
Act 17.21: (You know, all da peopo from Athens an da peopo from odda places dat stay dea, dey everytime talk bout an
Act 17.24: He no stay inside da temples da peopo make.
Act 17.25: Peopo no need take care him jalike if he stay need someting.
Act 17.25: Cuz he da One dat stay make all da peopo alive, an he give dem air fo breathe, an all da odda
Act 17.27: God wen do dat so da peopo can go look fo him.
Act 17.30: Befo time God wen let da peopo tink dat stuff, cuz dey neva know, but now he stay tell
Act 17.30: dat stuff, cuz dey neva know, but now he stay tell all da peopo all ova da world dat dey gotta come sorry fo all da bad
Act 17.34: stay one leada guy, an one wahine name Damaris, an odda peopo, dey wen trus Jesus.
Act 18.2: Claudius da Big King wen tell all da Jewish peopo fo get outa Rome, az why.
Act 18.4: Every Rest Day he talk plenny wit da Jewish peopo an da peopo dat not Jewish inside da Jewish church fo try
Act 18.4: Every Rest Day he talk plenny wit da Jewish peopo an da peopo dat not Jewish inside da Jewish church fo try help um trus
Act 18.5: An den Paul wen ony talk to da Jewish peopo everytime.
Act 18.6: Now I goin go talk wit da peopo dat not Jews.
Act 18.8: An had plenny peopo from Corint dat wen hear Paul an trus Jesus too, an wen
Act 18.10: Plenny peopo from dis town, dey stay mines.
Act 18.13: Da Jews wen tell da governa, “Dis guy, he stay make da peopo go down an pray to God da way dat stay agains our Rules.
Act 18.19: wen go inside da Jewish church, an wen talk to da Jewish peopo fo help um trus da Good Stuff Bout Jesus.
Act 18.23: Den he wen go all ova Galatia an Frygia, an wen kokua da peopo dat stay tight wit Jesus.
Act 18.27: Wen he go ova dea, he wen help da peopo dat wen trus God cuz God wen do plenny good tings fo dem.
Act 18.28: talk wit plenny power to da Jewish guys in front all da peopo.
Act 19.4: Paul say, “John's baptism stay fo da peopo dat come sorry fo all da bad kine stuff dey wen do, an pau
Act 19.10: Dey wen do dat fo two years, an all da Jewish peopo an da peopo inside Asia dat talk Greek wen hear wat da
Act 19.10: Dey wen do dat fo two years, an all da Jewish peopo an da peopo inside Asia dat talk Greek wen hear wat da Boss Jesus wen
Act 19.12: an aprons dat he wen touch, an bring um by da sick peopo, an dey wen come good.
Act 19.12: An da bad kine spirits wen let da peopo go.
Act 19.13: dat wen go all ova an make da bad kine spirits let go da peopo.
Act 19.17: Da Jewish peopo an da Greek peopo dat stay inside Efesus wen hear bout
Act 19.17: Da Jewish peopo an da Greek peopo dat stay inside Efesus wen hear bout dat, an dey wen all
Act 19.18: Plenny peopo dat trus da Boss now, wen come fo tell everybody all da
Act 19.20: Dass how plenny peopo wen hear wat da Boss Up Dea wen say, an trus him, an wen
Act 19.26: An you guys see an hear dat dis guy Paul wen make plenny peopo trus dis odda stuff, an wen turn away plenny peopo hea
Act 19.26: plenny peopo trus dis odda stuff, an wen turn away plenny peopo hea inside Efesus, an all ova Asia.
Act 19.26: He say da idol kine gods da peopo make no stay gods fo real.
Act 19.27: Cuz a dat da peopo goin talk stink bout da stuff us guys make, an mo worse,
Act 19.27: She stay awesome, an da peopo all ova Asia an da world go down an pray to her.
Act 19.28: Wen da peopo wen hear dat, dey wen come plenny huhu, an wen start fo
Act 19.29: Right den an dea, all da peopo inside Efesus wen come all mix up an wen make big noise.”
Act 19.29: Da peopo wen grab Gaius an Aristarkus, two guys from Macedonia dat
Act 19.30: Paul wen like go in front da peopo, but Jesus guys neva let him.
Act 19.32: Plenny peopo neva know how come dey wen go ova dea.
Act 19.33: Da Jewish peopo wen push one guy name Alexander in front, an some a da
Act 19.33: wen push one guy name Alexander in front, an some a da peopo wen yell at him wat fo do.
Act 19.34: But wen da peopo wen figga dat he one Jewish guy, dey all yell togedda fo
Act 19.35: Den da town secretary fo Efesus wen make da peopo shut dea mouts, an say, “You peopo from Efesus!
Act 19.35: fo Efesus wen make da peopo shut dea mouts, an say, “You peopo from Efesus!
Act 20.2: He wen go thru Macedonia, an wen talk to da peopo ova dea an kokua dem.
Act 20.7: Den Paul wen teach da peopo.
Act 20.12: Da peopo wen take da young guy Eutykus home, an dey wen feel good
Act 20.20: I wen teach you guys in front all da peopo, an inside yoa house.
Act 20.21: I tell da Jewish peopo an da peopo dat not Jewish, dat dey gotta come by God, an
Act 20.21: I tell da Jewish peopo an da peopo dat not Jewish, dat dey gotta come by God, an come sorry
Act 20.25: wea you guys stay, an wen tell you guys bout how bout how peopo can get God fo dea King.
Act 20.28: Watch out fo yoaself an fo all da peopo dat God's Spesho Spirit wen give you guys fo take care
Act 20.30: Dey goin change da true stuff fo take some peopo wit dem.
Act 20.32: fo lissen to wat God say bout how he like do good tings fo peopo.
Act 21.4: We wen find da peopo dat stay tight wit Jesus ova dea, an we wen stay wit dem
Act 21.8: He one guy dat tell peopo da Good Stuff Bout Jesus.
Act 21.9: God wen give da girls da power fo tell odda peopo wat God say.
Act 21.10: we wen stay dea litto wile, one guy name Agabus dat tell peopo wat God say wen come from Judea.
Act 21.11: An dey goin give dat guy to da peopo dat not Jews.
Act 21.12: Wen we hear dat, we an all da peopo ova dea wen beg Paul fo no go Jerusalem.
Act 21.19: He wen tell um all da stuff God wen help him fo do fo da peopo dat not Jews.
Act 21.20: Den dey tell Paul, “Look brudda, how plenny tousand Jewish peopo wen trus da Good Stuff Bout Jesus.
Act 21.21: Dey wen hear dat you teach all da Jewish peopo dat live near peopo dat not Jews, dat dey gotta turn away
Act 21.21: wen hear dat you teach all da Jewish peopo dat live near peopo dat not Jews, dat dey gotta turn away from wat Moses wen
Act 21.21: say dey no need cut skin dea kids, o do da odda stuff our peopo do.
Act 21.24: Den all da peopo goin know dat da stuff dey wen hear bout you no stay true,
Act 21.25: But da peopo dat not Jews an stay tight wit Jesus, we wen awready write
Act 21.27: Dey wen make all da peopo like beef, an wen grab Paul.
Act 21.28: Dis da guy dat stay teach da peopo all ova da place fo go agains our peopo, an agains our
Act 21.28: dat stay teach da peopo all ova da place fo go agains our peopo, an agains our Rules an our temple.
Act 21.30: All da peopo from Jerusalem wen come all mix up, an dey wen come
Act 21.31: Da peopo stay trying fo kill him, an da main captain fo da Rome
Act 21.31: da main captain fo da Rome army guys wen hear dat all da peopo from Jerusalem stay make big beef.
Act 21.32: take some captains an odda army guys an dey wen run by da peopo.
Act 21.35: Wen Paul wen come near da door, da peopo wen come wild, so da army guys wen carry him.
Act 21.36: All da peopo dat wen go wit dem wen yell, “Kill um!
head: Paul Talk To Da Peopo
Act 21.39: Try let me talk to da peopo.
Act 21.40: Paul wen stand on top da steps, an wen wave his hand to da peopo.
Act 22.4: Da peopo dat stay tight wit dis Jesus Way, I wen make um suffa an
Act 22.5: I even wen get lettas from dem fo da Jewish peopo Damascus side, dat say I get da right fo bring back Jesus
head: Paul Tell Da Peopo He Wen Change
Act 22.12: out fo do all da stuff God's Rules say, an all da Jewish peopo ova dea get respeck fo him.
Act 22.15: You goin be da one fo tell all da peopo wat you wen see an hear bout him.
head: Paul Gotta Tell Da Peopo Dat Not Jews
Act 22.19: know I wen go from one Jewish church to anodda fo throw da peopo dat stay trus you inside jail, an bus um up.
Act 22.22: Da peopo wen lissen to Paul till he say dat.
Act 22.24: an fo make him talk so da captain can know how come da peopo wen yell at him lidat.
Act 22.25: da captain dat stay dea, “Dis okay in da rules fo da Rome peopo?
Act 22.25: you fo whip one guy dat get da same rights jalike da Rome peopo?
Act 22.26: Dis guy get da same rights jalike da Rome peopo!”
Act 23.5: Da Bible say, ‘No talk bad bout da leada fo yoa peopo.”
Act 23.11: Jalike you wen tell da peopo bout me inside Jerusalem, you goin tell um bout me inside
Act 24.2: You wen do good stuff fo our peopo.
Act 24.5: He stay make da Jewish peopo like beef all ova da world.
Act 24.5: He da leada fo da peopo dat stick wit Jesus from Nazaret.
Act 24.10: Honor, I know dat fo long time you stay judge fo da Israel peopo.
Act 24.12: I neva make da peopo like beef inside da Jewish churches o odda place inside
Act 24.16: right stuff an make my heart stay good in front God an da peopo.
Act 24.17: an den I wen come back to Jerusalem fo bring money fo my peopo, fo da poor peopo, an fo make sacrifice inside da temple.
Act 24.17: back to Jerusalem fo bring money fo my peopo, fo da poor peopo, an fo make sacrifice inside da temple.
Act 24.18: Neva have plenny peopo dea, an I neva make trouble.
Act 24.27: Felix place, but Felix wen like do someting fo da Jewish peopo, so he wen leave Paul inside jail.
Act 25.10: I neva do notting wrong fo da Jewish peopo.
Act 25.16: I wen tell um dat da Rome peopo no hand ova anybody befo he stand in front da judge, an
Act 25.24: All da Jewish peopo wen tell me bout him inside Jerusalem an ova hea inside
Act 26.3: I know dat you know all da ways da Jewish peopo do stuff, an all da stuff dey make argue bout.”
Act 26.4: “All da Jewish peopo know how I wen make from small kid time, from my own
Act 26.10: pries guys wen give me da power, an I wen throw plenny peopo dat stay spesho fo God inside jail.
Act 26.12: give me da power an wen tell me fo go afta da Christian peopo.
Act 26.16: I wen come fo pick you fo work fo me an fo tell odda peopo wat you wen see an wat I goin show you.
Act 26.17: I goin take you away from yoa own peopo an from da guys dat not Jews, so dey no kill you.
Act 26.18: bad kine stuff dey do, an dey can come togedda wit all da peopo dat trus me an come spesho an good fo me.
Act 26.20: First I wen go by da peopo inside Damascus, an den inside Jerusalem an all ova Judea.
Act 26.20: An I wen tell da peopo dat not Jews too dat dey gotta come sorry fo all da bad
Act 26.22: So I stand hea an tell da small peopo an da big peopo.
Act 26.22: So I stand hea an tell da small peopo an da big peopo.
Act 26.23: An he goin tell his own peopo an da peopo dat not Jews bout God's light.
Act 26.23: An he goin tell his own peopo an da peopo dat not Jews bout God's light.
Act 26.29: I pray an aks God dat you an all da peopo dat stay listening to me now goin come jalike me -- but
Act 28.2: Da local peopo wen show us plenny aloha.
Act 28.4: Wen da local peopo wen spock da snake hanging from Paul's hand, dey wen tell
Act 28.6: Da peopo wen tink he goin swell up o mahke fast.”
Act 28.9: Afta dat, da peopo wen bring all da odda sick peopo on da island, an Paul wen
Act 28.9: Afta dat, da peopo wen bring all da odda sick peopo on da island, an Paul wen make um come good.
Act 28.17: Afta three days Paul wen tell da leadas fo da Jewish peopo fo come.
Act 28.17: wen tell um, “My bruddas, I neva do notting agains our peopo o agains our ancesta guys ways.
Act 28.19: But I no mo notting fo poin finga at my peopo.
Act 28.20: I trus God dat he goin take da Israel peopo outa da bad kine stuff dey stay in.
Act 28.22: We know dat da peopo all ova da place stay talking agains dis stuff you teach.
Act 28.23: An dat time even mo peopo wen come to da place wea Paul stay.”
Act 28.26: wen talk fo him an say, ‘God wen tell me fo go by dis peopo an say, “You guys goin hear, But you no goin undastan.
Act 28.27: Cuz dis peopo hard head, Dea ears no can hear good.
Act 28.28: say, “I like you guys know dat God send his guys by da peopo dat not Jews, so he can take dem outa da bad kine stuff
Act 28.30: He wen show aloha fo all da peopo dat wen come by him.]
Rom 1.1: God wen make me one spesho talka fo tell peopo da Good Kine Stuff From Him.
Rom 1.2: Dat time, God wen promise um dat bumbye he goin tell peopo da Good Kine Stuff bout his Boy.
Rom 1.8: I feel good inside cuz all ova da world get peopo talking bout da way you guys trus God.”
Rom 1.9: I make like dis fo tell da peopo all da Good Kine Stuff Bout His Boy.
Rom 1.13: times I tink, “Maybe az now da time fo me fo go by da Rome peopo!
Rom 1.13: Wen I go ova dea fo stay wit you guys, I like plenny peopo go trus Christ, an everyting come mo betta fo you guys,
Rom 1.16: Dat stuff get plenny power from God, fo take peopo outa da bad kine stuff dey stay doing, wen dey trus him.
Rom 1.16: Was da Jewish peopo dat wen find out bout um first, an afta dem, all da odda
Rom 1.17: Stuff From God, you goin undastan wat God wen do fo make peopo come right wit him.
Rom 1.18: One mo ting God wen let us undastan: Da peopo ack jalike God no matta, an dey do da kine tings dey not
Rom 1.18: Az how dey no let da odda peopo know wass true.
Rom 1.19: Dey no mo excuse, cuz everyting dat peopo can know bout God, ony easy fo dem fo undastan, az why.
Rom 1.24: notting, how dey make any kine wit dea own bodies wit odda peopo.
Rom 1.29: Dey not right kine peopo.
Rom 1.29: Dey like kill peopo.
Rom 1.30: Dey tink dey so high makamaka, so dat peopo no can come by dem.
Rom 2.2: But we know dis: Everytime God tell dat da peopo wen do bad kine stuff, we know wat he say stay true.
Rom 2.7: God goin give some peopo da real kine life dat stay to da max foeva, cuz everytime
Rom 2.9: First goin be da Jewish peopo.
Rom 2.10: First goin be da Jewish peopo.
Rom 2.14: Da peopo dat not Jews, dey donno dat God's Rules stay.
Rom 2.14: But if get peopo dat by demself do jalike God's Rules say, but dey donno
head: Da Jewish Peopo An God's Rules
Rom 2.17: Now you dea, you like peopo fo know you one Jewish guy.
Rom 2.19: You stay shua you can tell da peopo dat no can see wea fo go.
Rom 2.19: You tink you jalike one light fo all da peopo dat stay inside da dark.
Rom 2.20: You can teach da peopo who donno notting an da ones dat still yet need one
Rom 2.21: So, you go teach da odda peopo.
Rom 2.27: So den, da peopo dat not Jews, if dey do wat God's Rules say, dey goin show
Rom 2.27: dey do wat God's Rules say, dey goin show dat you Jewish peopo wen broke God's Rules.
Rom 2.29: Az not da peopo dat goin talk good bout him, goin be God dat goin do um.
head: Mo Stuff Bout Da Jewish Peopo An God's Rules
Rom 3.2: First, cuz God wen give da Jewish peopo all da stuffs he wen tell um, an he wen tell um fo take
Rom 3.3: can do wat he wen say he goin do, jus cuz get some Jewish peopo dat neva like trus him?
Rom 3.4: Jalike da Bible say bout God, “Da peopo goin find out Dat wat he say, az right.
Rom 3.5: (Dass how some peopo stay talking, you know.
Rom 3.6: Dass why he get da right fo punish da peopo inside da world wen dey do da wrong kine stuff.
Rom 3.8: Even get some peopo dat stay talking stink bout us an tell odda peopo dat we
Rom 3.8: get some peopo dat stay talking stink bout us an tell odda peopo dat we say, “Eh, we go do da bad kine stuff, so den
Rom 3.8: God goin do da right ting wen he punish da peopo dat tink lidat!
Rom 3.9: You tink us Jewish peopo stay mo betta den dem?
Rom 3.9: dat da bad kine stuff get power ova everybody, da Jewish peopo an da peopo dat not Jews.
Rom 3.9: kine stuff get power ova everybody, da Jewish peopo an da peopo dat not Jews.
Rom 3.16: dey go, Dey like bus up everyting, An make big trouble fo peopo.
Rom 3.17: Dey neva know how fo make good wit odda peopo, An make dea hearts rest inside.
Rom 3.19: Now, we know dat everyting God's Rules say, dass fo da peopo dat get da Rules ova dem.
Rom 3.24: cuz God get good heart an like do plenny good stuff fo peopo.
Rom 3.26: You know, befo time God neva push hard fo peopo fo pau do da bad kine stuff.
Rom 3.29: God, he ony fo da Jewish peopo?
Rom 3.29: You tink he not God fo da peopo dat not Jews?
Rom 3.30: An da peopo dat not Jews an no mo da mark on top dem, he make dem so
Rom 4.1: So den, Abraham, da ancesta guy dat us Jewish peopo all come from, wat we get fo say bout wat wen happen to
Rom 4.6: David wen talk bout how peopo goin stay good inside wen God say dat dey get um right wit
Rom 4.7: He say: “Da peopo dat wen broke God's Rules, God wen let um go, An wen hemo
Rom 4.7: Da peopo dat wen do d