Deu 4.3: wen stay tight wit da idol kine god Ba`al, ova dea Mount Peor side.
Deu 34.6: wen bury Moses inside Moab, inside da valley in front Beth Peor town.”