Gen 38.29: Dass how come dey give um da name Perez, cuz sound kinda like “push fo come outside,” dea
Gen 46.12: Judah, his boys, dey Er, an Onan, an Shelah, an Perez, an Zerah.
Gen 46.12: Perez, he get two boys awready dat time, Hezron an Hamul.
Rut 4.12: goin be Jalike da line dat wen come From oua ancesta guy Perez, Da one dat Tamar wen born Fo oua ancesta Judah!
Rut 4.18: Dis da ohana line from Perez: Perez, he Hezron fadda.
Rut 4.18: Dis da ohana line from Perez: Perez, he Hezron fadda.
1Ki 9.20: inside da land -- da Amor peopo, an da Het peopo, an da Perez peopo, an da Hiv peopo, an da Jebus peopo, dis all da ones
Neh 11.4: Amariah, Shefatiah, Mahalalel, all da way back to Perez.)
Neh 11.6: Get 468 army guys dat good fo fight an get Perez fo dea ancesta guy, dat live inside Jerusalem town.
Mat 1.3: Judah, he Perez an Zerah fadda, an Tamar, she dea mudda.
Mat 1.3: Perez, he Hezron fadda.
Luk 3.33: Arni's boy; Arni, he Hezron's boy; Hezron, he Perez' boy; Perez, he Judah's boy; Judah, he Jacob's boy; Jacob, he Isaac's