Neh 9.5: Bani, Hashabneiah, Sherebiah, Hodiah, Shebaniah, an Petahiah -- dey tell da peopo, “Stand up!
Neh 11.24: Petahiah Meshezabel boy, wit Zerah an Judah fo his ancestas, he da