1Ki 11.20: [wen] raise him right dea inside Pharaoh palace, wit Pharaoh's own kids.
Act 7.21: dey no can hide him no moa, dey wen put him outside, an Pharaoh's girl wen find him an wen take care him jalike he her own
Heb 11.24: wen he come big, he no let nobody make to him like he King Pharaoh's daughta's hanai boy no matta dass true.