Ezr 2.16: From da Ater ohana (da ones dat get Hezekiah fo dea ancesta), 98.
Ezr 2.42: Guys who watch da temple gates from da Shallum, Ater, Talmon, Akkub, Hatita, an Shobai ohanas, 139.
Neh 7.21: Da Ater ohana, dass from Hezekiah, 98.
Neh 7.45: “Da guys dat guard da Temple gates, dey come from Shallum, Ater, Talmon, Akkub, Hatita, an Shobai ohana, 138.
Neh 10.17: da odda Bani, Bunni, Azgad, Bebai, Adonijah, Bigvai, Adin, Ater, Hezekiah, Azzur, da odda Hodiah, Hashum, Bezai, Harif,