1Ki 7.50: an dishes fo da incense, an pans fo carry da fire, Da gold plate pivot fo da doors dat go inside da mos inside room, da
1Ki 7.50: room, da Place Dat Stay Real, Real Spesho Fo God, Da gold plate pivot fo da big doors fo go inside da main Temple room.
Mat 14.8: tell her, “Go aks fo John Da Baptiza head on top dis big plate!
Mat 14.11: Dey put his head on top da big plate, an give um to da girl.”
Mat 23.25: Jalike you guys clean da cup an da plate on da outside, but inside get plenny stuff you guys wen
Mat 23.26: Go clean yoa cup an plate inside first, den da outside goin be clean too.
Mrk 6.29: like you give me John Da Baptiza Guy's head on top one big plate right now!”
Mrk 6.29: cut off his head inside da jail, an bring um on top da big plate, an give um to da girl.
Luk 11.39: jalike you, you guys clean ony da outside a da cup an da plate.
1Th 5.8: Dass jalike one metal plate on top da army guy's chest, so da odda guy no can kill
Rev 9.9: Dey get metal plate on top dea chest.
Rev 9.17: da guys on top um wen look jalike dis inside my dream: da plate on top dea chest was red jalike fire, dark blue, an yellow