Gen 45.6: An still yet goin get five mo year, wen nobody goin plow da groun o cut da wheat.
Exo 34.21: No matta time fo plow da groun o cut da food.
Deu 21.4: one yoke yet, an take um inside one valley dat nobody wen plow o plant, an get one stream dat run all da time.
Deu 22.10: “No plow wit one cow an one donkey togedda unda one yoke.
1Ki 19.19: Dey all plowing, ery guy wit two cow fo pull da plow.
1Ki 19.19: Elisha too stay plow, he da las guy.
1Ki 19.20: Den Elisha leave da cows wit da plow an run fo catch up Elijah.
1Ki 19.21: Da wood pieces from da plow, he burn um fo cook da sacrifice meat.
Isa 28.24: Wen da farma guys plow da dirt fo plant, You tink dey jus plow um ova an ova, But
Isa 28.24: Wen da farma guys plow da dirt fo plant, You tink dey jus plow um ova an ova, But dey no plant notting?
Isa 30.24: Da cows an donkeys dat plow da ground Goin eat spesho kine cow food Dat you guys make,
Isa 37.27: grass O da grass dat grow on top da roof O on top wea you plow fo plant da wheat, Dat da sun burn um befo can grow.
Amo 6.12: You tink da farma guy can plow da ocean watta?
Luk 14.19: Anodda guy say, ‘I jus wen buy ten cows fo plow, an I goin go see if dey strong nuff fo work.
Luk 17.7: If get one worka guy dat plow da dirt fo his boss, o take care his sheeps, wen da guy
1Co 9.10: He say, “Da guy dat plow da groun, an da guy dat take da junks outa da grain, wen