Lev 8.8: Aaron an put da Urim an da Thummim inside da chest piece pocket.